II Deo: Humana

Hrvatski
bolnicabeograd.co.rs - 1 other Mags
asistirana reproduktivna tehnologija u humanoj reprodukciji
|
420 Pages
|
229
|
0 Views
|
asistirana reproduktivna tehnologija u humanoj reprodukciji Inappropriate

II Deo:

reprodukcija 87 Tokom faze preimplantacije gustina povr{inskih proteina - glikokaliks, kao i elektrostati~ka repulzija izme|u balstociste i endometrijuma se smanjuje {to olak{ava implantaciju. Interakcije izme|u blastociste i epitela uterusa Apozicija i adhezija blastociste za epitel uterusa zahtevaju lu~enje faktora koji se vezuju za specifi~ne receptore. Jedno od tkiva mora da lu~i ligande, a ostala bi trebala da formiraju receptore. Citokini i faktori rasta su }elijski polipeptidi i proteini koji imaju sposobnost vezivanja za specifi~ne receptore na }elijskoj povr{ini deluju}i kao potentni intracelularni signali, reguli{u}i funkciju endometrijalnih }elija. Oni uti~u na }elijsku proliferaciju, diferencijaciju i apoptozu, autokrinim, parakrinim i endokrinim mehanizmom. Citokini produkovani od strane endometrijalne mukoze i embriona imaju ulogu u matero-embrionalnoj interakciji, poja~avaju}i uterinu receptivnost i kontroli{u}i ekspresiju adhezionih i antiadhezionih proteina. Kao {to je ve} pomenuto, poznati su brojni faktori implantacije: interleukin IL-1 - interleucin, inhibitorni faktor leukocita LIF - leukocytes inhibition factor, kolon stimulacioni faktor CSF - colony stimulating factor, kao i epidermalni faktor rasta EGF - epidermal growth factor i njegovi receptori EGF-R - epidermal growth factor receptor. Tokom implantacije se embrionalni IL- 1 - interleucin vezuje za svoje receptore na povr{ini epitelijalnih }elija endometrijuma. Interleukin-1 je va`an polipeptid koji ima direktan efekat na transformaciju epitelijalne membrane. IL-1- interleucin je prvi citokinin aktivan u matero-embrionalnom cross-talk. LIF - leukocytes inhibition factor glikoprotein iz grupe citokina, sintetizuju uterine epitelijalne }elije od 18-og dana menstrualnog ciklusa. Ima ulogu u diferencijaciji CT - citotrophoblast ka ST - syncytiotrophoblast i poma`e lu~enje HCG - human chorionic gonadotropina. Isto tako se smatra da LIF - leukocytes inhibition factor mo`e da posreduje u interakciji izme|u endometrijalnih leukocita i trofoblasta i da kontroli{e angiogenezu u placentarnim resicama. Ekspresija LIF - leukocytes inhibition factor receptora je va`na i u formaciji pinopoda. EGF - epidermal growth factor receptori se mogu vezati za brojne ligande. EGF-R - epidermal growth factor receptor se osloba|a od ~etvrtog dana od strane }elija iz unutra{nje }elijske mase i od trofoblasta. Izme|u ~etvrtog i sedmog dana je njegovo osloba|anje ograni~eno na unutra{nju }elijsku masu i embrionalni pol trofoblasta. Ovo mo`e biti obja{njenje za orijentisanje blastociste koja se usa|uje u endometrijum embrionalnim polom. HB - EGF - heparin binding epidermal growth factor direktno uti~e na implantaciju embriona, na sam proces prihvatanja i invaziju trofoblasta preko parakrino - autokrinih signala u toku }elijske penetracije strome. HB-EGF - heparin binding epidermal growth factor inhibira apoptozu i u humanom endometrijumu indukuje invazivni trofoblastni fenotip. Dokazano je da je HB-EGF - heparin binding epidermal growth factor ekstremno nizak kod eklampsije. Pad nivoa HB-EGF - heparin binding epidermal growth factora mo`e da dovede do poreme}aja u celularnom sistemu koji {titi od oksidativnog stresa kao i do endotelijalne disfunkcije. CSF-1 - colony stimulating factor ima va`nu ulogu u procesu ovulacije u prvom trimestru trudno}e.

growth factor binding protein reguli{e delovanje EGF - epidermal growth factora na endometrijalne }elije, imaju}i va`nu ulogu u }elijskoj proliferaciji i diferencijaciji neophodne za proces decidualizacije. KGF - keratinocyte growth factor stimuli{e rast spiralnih arterija i inhibira glandularnu apoptozu. Postoji sigurno jo{ ~itav niz potencijalnih faktora ~ija uloga tek treba da se utvrdi me|u kojima treba pomenuti calcitonin i HOX - homeobox gene, kao i vitamin D. Interakcije izme|u blastociste i endometrijuma, invazija trofoblasta Trofoblast se pona{a kao pseudo tumorno tkivo koje se infiltrira u endometrijum. Posle uni{tenja bazalne membrane, trofoblast urasta u decidualna tkiva uterusa. ]elije trofoblasta lu~e proteoliti~ki aktivne enzime koji uti~u na ECM - extra-cellular matrix tako da postaje porozniji za invaziju embriona. Ovi enzimi su, uglavnom, matri~ne metaloproteinaze MMP - matrix metalloproteinase i plazmogenski aktivatori. ]elije trofoblasta izbacuju integrine, molekule }elijske adhezije na svojim }elijskim membranama. ]elije sa povr{ine izbacuju integrine α5ß1 i α1ß1 koji stupaju u interakciju sa epitelom uterusa, dok }elije iz dubljih slojeva osloba|aju lance integrina α6. Urastanje trofoblasta u endometrijum i raspadanje ECM - extracellular matrix-a su kontrolisani endometrijalnim faktorima koji lu~e epitelijalne }elije, fibroblasti, makrofage i leukociti. Ovi faktori stvaraju autokrine i parakrine efekte u cilju olak{avanja invazije trofoblasta. Invazija trofoblasta u endometrijum izaziva interakciju izme|u }elija i ekstracelularnog matrix-a. ]elijski adhezioni molekuli i ekstracelularno matriksna met- Asistirana reproduktivna tehnologija u humanoj reprodukciji aloproteinaza iniciraju kompleksnu interaktivnu kaskadu u toku implantacije i ranog embrionalnog razvoja. Trofoblastna invazija je aktivan enzimski proces. Humane citotrofoblastne }elije sekretuju MMP - matrix-a metalloproteinase endopeptide koji su sposobni da degradiraju komponente ECM - extra-cellular matrix-a. Citokini i faktori rasta tako|e uti~u na produkciju MMP - matrix metalloproteinase. MMP 2 - matrix metalloproteinase i MMP 9 - matrix metalloproteinase u stanju su da dovedu do digestije glavnih konstituenata ECM - extracellular matrix-a. Danas je poznato da je uterusni imuni sistem veoma va`an za kontrolu normalne blastocitne invazije, rasta trofoblasta i njegove diferencijacije. Vi{e od 40% decidualnih }elija su imune }elije. Vi{e od 70% decidualnih limfocita su CD 56 - cyclodextrin bright i CD 16 - cyclodextrin naturaliler, dok T - }elije ~ine samo 10% decidue. Infiltracija uterinih NK - natural killer }elija je deo cikli~nih promena endometrijuma i pod uticajem je steroida, posebno progesterona. Nedavno je potvr|eno da su endometrijalni IL 15 - interleucini prolaktin uklju~eni u proliferaciju i diferencijaciju ovih }elija. Pretpostavlja se da ove }elije, ~ija se morfologija i koncentracija menja u toku trudno}e, u~estvuju u regulaciji maternalne mukozne funkcije i kontrole obima trofoblastne invazije. Neki MHC - major histocompatibility complex klase molekuli: HLAg - human leukocyte antigen, HLAc - human leukocyte antigen, HLAe - human leukocyte antigen, koji su detektovani u trofoblastu, mogu da deluju kao NK - natural killer }elija ligandsi, obezbe|uju}i potentni molekularni mehanizam za prepoznavanje trofoblasta od strane majke. Implantacija embriona je jedan od primera da je neophodan veoma slo`en mehanizam da bi se obezbedilo produ`enje vrste.

 • Page 1:

  E L I T • M E D I C A

 • Page 4:

  SLOBODAN R. RADULOVI]

 • Page 6:

  SARADNICI

 • Page 8:

  PREDGOVOR

 • Page 10:

  U knjizi se ukazuje i na sve ~e{}e

 • Page 13:

  DEO III

 • Page 16:

  I DEO ISTORIJAT

 • Page 19:

  4 Sl. 1.2.- Hipokrat

 • Page 21:

  6 Sl. 1.8.- Andreas Vesalius

 • Page 23:

  8 Sl. 1.15.- Jajna }elija prikaz

 • Page 25:

  10 Sl. 1.23.- Gregor Mendel

 • Page 27:

  12 Sl. 1.30.- Gregory Goodwin Pincu

 • Page 29:

  14 Sl. 1.39.- Joe Hin Tjio

 • Page 31:

  16 1987. godina: Predlo`en je proje

 • Page 34:

  II DEO

 • Page 37:

  22 Metafaza: Formira se ekvatorijal

 • Page 39:

  24 1.1. OOGENEZA

 • Page 41:

  26 prisutna je kod rastu}ih oocita

 • Page 43:

  28 Po zavr{etku profaze prve mejoti

 • Page 45:

  30 Sumiraju}i proces mejoze mo`e se

 • Page 47:

  32 Podaci o hromozomskim abnormalno

 • Page 49:

  34 lo{om prognozom u IVF - in vitro

 • Page 51: 36 mejozu tokom drugog tromese~ja t
 • Page 53: 38 factor-a i dovodi do degradacije
 • Page 55: 40 Citokini su se nekada dovodili u
 • Page 57: 42 za ljudske granulozne }elije u i
 • Page 59: 44 Sl. 2.22 - De Graff - ov folicul
 • Page 61: 46 kroz membranu. Materijali rastvo
 • Page 63: 48 na u toku rasta oocita kulminira
 • Page 65: 50 Centralna stvar za uspe{no imple
 • Page 67: 52 Navedene fundamentalne osobine
 • Page 69: 54 growth factor, BDNF - brain deri
 • Page 71: 56 kapilara. Ova mre`a kapilara, u
 • Page 73: 58 Koncentracija luteiniziraju}eg h
 • Page 75: 60 du` Falopijeve tube. Stimulus je
 • Page 77: 62 Spermatozoid istovremeno osloba|
 • Page 79: 64 fazama igra va`nu ulogu. Kinozil
 • Page 81: 66 Sl. 2.52- Po~etak sinteze DNK -
 • Page 83: 68 2.9. MIGRACIJA
 • Page 85: 70 uspe{nije. Suprotno ovome, mu`ja
 • Page 87: 72 prona|en kod spermatozoida, dok
 • Page 89: 74 Nakon oplodnje se oba roditeljsk
 • Page 91: 76 koji sadr`i metil-vezuju}i domen
 • Page 93: 78 Endometrium sadr`i mnogobrojne
 • Page 95: 80 U kasnoj folikularnoj fazi zadeb
 • Page 97: 82 uzvi{enja se sastoji u absorpcij
 • Page 99: 84 Sl. 2.77- Po~etak nidacije
 • Page 101: 86 Sl. 2.83- a) Implantacija 9 - 10
 • Page 105: 90 Asistirana reproduktivna tehnolo
 • Page 108: Nemogu}nost da se imaju sopstvena
 • Page 110: III Deo: Sterilitet 95
 • Page 112: III Deo: Sterilitet 97
 • Page 114: III Deo: Sterilitet 99
 • Page 116: III Deo: Sterilitet 101
 • Page 118: III Deo: Sterilitet 103
 • Page 120: III Deo: Sterilitet 105
 • Page 122: III Deo: Sterilitet 107
 • Page 124: III Deo: Sterilitet 109
 • Page 126: III Deo: Sterilitet 111
 • Page 128: III Deo: Sterilitet 113
 • Page 130: III Deo: Sterilitet 115
 • Page 132: III Deo: Sterilitet 117
 • Page 134: III Deo: Sterilitet 119
 • Page 136: III Deo: Sterilitet 121
 • Page 138: III Deo: Sterilitet 123
 • Page 140: III Deo: Sterilitet 125
 • Page 142: III Deo: Sterilitet 127
 • Page 144: III Deo: Sterilitet 129
 • Page 146: III Deo: Sterilitet 131
 • Page 148: III Deo: Sterilitet 133
 • Page 150: III Deo: Sterilitet 135
 • Page 152:

  III Deo: Sterilitet 137

 • Page 154:

  III Deo: Sterilitet 139

 • Page 156:

  III Deo: Sterilitet 141

 • Page 158:

  III Deo: Sterilitet 143

 • Page 160:

  III Deo: Sterilitet 145

 • Page 162:

  III Deo: Sterilitet 147

 • Page 164:

  III Deo: Sterilitet 149

 • Page 166:

  III Deo: Sterilitet 151

 • Page 168:

  III Deo: Sterilitet 153

 • Page 170:

  III Deo: Sterilitet 155

 • Page 172:

  III Deo: Sterilitet 157

 • Page 174:

  III Deo: Sterilitet 159

 • Page 176:

  III Deo: Sterilitet 161

 • Page 178:

  III Deo: Sterilitet 163

 • Page 180:

  III Deo: Sterilitet 165

 • Page 182:

  III Deo: Sterilitet 167

 • Page 184:

  III Deo: Sterilitet 169

 • Page 186:

  III Deo: Sterilitet 171

 • Page 188:

  III Deo: Sterilitet 173

 • Page 191:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 193:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 195:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 197:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 199:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 201:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 203:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 205:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 207:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 209:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 211:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 213:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 215:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 217:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 219:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 221:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 223:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 225:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 227:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 229:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 231:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 233:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 235:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 237:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 239:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 241:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 243:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 245:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 247:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 249:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 251:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 253:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 255:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 257:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 259:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 261:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 263:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 265:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 267:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 269:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 271:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 273:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 275:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 277:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 279:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 281:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 283:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 285:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 287:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 289:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 291:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 293:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 295:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 297:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 299:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 301:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 303:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 305:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 307:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 309:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 311:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 313:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 315:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 317:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 319:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 321:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 323:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 325:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 327:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 329:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 331:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 333:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 335:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 337:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 339:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 341:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 343:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 345:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 347:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 349:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 351:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 353:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 355:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 357:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 359:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 361:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 363:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 365:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 367:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 369:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 371:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 373:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 375:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 377:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 379:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 381:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 383:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 385:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 387:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 389:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 391:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 393:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 395:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 397:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 399:

  IV Deo: Asistirana reproduktivna te

 • Page 401:

  LITERATURA

 • Page 403:

  Literatura

 • Page 405:

  Literatura

 • Page 407:

  Literatura

 • Page 409:

  Literatura

 • Page 411:

  Literatura

 • Page 413:

  Literatura

 • Page 415:

  Literatura

 • Page 417:

  Index ejakulirani spermatozoidi, 21

 • Page 419:

  Index ODS -ovarijalni dehidrogenazn

 • Page 3:

  ASISTIRANA REPRODUKTIVNA TEHNOLOGIJ

 • Page 5:

  RECENZENTI:

 • Page 7:

  IZ R E C E N Z I J E

 • Page 9:

  Razmatraju}i razvoj medicinske nauk

 • Page 12:

  S A D R @ A J

 • Page 14:

  1.2. Endometrijum u stimulisanom ci

 • Page 18:

  Istorija bra~ne neplodnosti po~inje

 • Page 20:

  I Deo: Istorijat 5

 • Page 22:

  I Deo: Istorijat 7

 • Page 24:

  I Deo: Istorijat 9

 • Page 26:

  I Deo: Istorijat 11

 • Page 28:

  I Deo: Istorijat 13

 • Page 30:

  I Deo: Istorijat 15

 • Page 32:

  I Deo: Istorijat 17

 • Page 36:

  HUMANA REPRODUKCIJA

 • Page 38:

  II Deo: Humana reprodukcija 23

 • Page 40:

  II Deo: Humana reprodukcija 25

 • Page 42:

  II Deo: Humana reprodukcija 27

 • Page 44:

  II Deo: Humana reprodukcija 29

 • Page 46:

  II Deo: Humana reprodukcija 31

 • Page 48:

  II Deo: Humana reprodukcija 33

 • Page 50:

  II Deo: Humana reprodukcija 35

 • Page 52: II Deo: Humana reprodukcija 37
 • Page 54: II Deo: Humana reprodukcija 39
 • Page 56: II Deo: Humana reprodukcija 41
 • Page 58: II Deo: Humana reprodukcija 43
 • Page 60: II Deo: Humana reprodukcija 45
 • Page 62: II Deo: Humana reprodukcija 47
 • Page 64: II Deo: Humana reprodukcija 49
 • Page 66: II Deo: Humana reprodukcija 51
 • Page 68: II Deo: Humana reprodukcija 53
 • Page 70: II Deo: Humana reprodukcija 55
 • Page 72: II Deo: Humana reprodukcija 57
 • Page 74: II Deo: Humana reprodukcija 59
 • Page 76: II Deo: Humana reprodukcija 61
 • Page 78: II Deo: Humana reprodukcija 63
 • Page 80: II Deo: Humana reprodukcija 65
 • Page 82: II Deo: Humana reprodukcija 67
 • Page 84: II Deo: Humana reprodukcija 69
 • Page 86: II Deo: Humana reprodukcija 71
 • Page 88: II Deo: Humana reprodukcija 73
 • Page 90: II Deo: Humana reprodukcija 75
 • Page 92: II Deo: Humana reprodukcija 77
 • Page 94: II Deo: Humana reprodukcija 79
 • Page 96: II Deo: Humana reprodukcija 81
 • Page 98: II Deo: Humana reprodukcija 83
 • Page 100: II Deo: Humana reprodukcija 85
 • Page 104: II Deo: Humana reprodukcija 89
 • Page 106: III DEO
 • Page 109: 94 Postoji vi{e na~ina i tabela pod
 • Page 111: 96 - histeroskopska miomektomija -
 • Page 113: 98 - Endometriosis genitalis intern
 • Page 115: 100 Polaze}i od incidence bolesti i
 • Page 117: 102 manje tri od slede}ih nalaza: v
 • Page 119: 104 Treponema pallidum. Sifilis se
 • Page 121: 106 simptomatske infekcije trichomo
 • Page 123: 108 Trudno}a ne uti~e na tok HIV -
 • Page 125: 110 Sl. 3.29- VZV - Varicella zoste
 • Page 127: 112 Treba posebno ista}i da }e se s
 • Page 129: 114 imati direktno i indirektno dej
 • Page 131: 116 Pro{ireno adipozno tkivo izaziv
 • Page 133: 118 leptina na ovulaciju koja je ne
 • Page 135: 120 Pacijenti sa PCO - polycystic o
 • Page 137: 122 {iroka varijabilnost u populaci
 • Page 139: 124 Neki autori su preporu~ili doda
 • Page 141: 126 garnet lasera, ili CO2 - carbon
 • Page 143: 128 `enama bez tiroidne auto-imunos
 • Page 145: 130 Posebnost IgG je da oni u toku
 • Page 147: 132 testa SCMPT - standardized dete
 • Page 149: 134 Va`no je suo~avanje sa motivima
 • Page 151: 136 gonadotropina. Kori{}enjem ove
 • Page 153:

  138 Hormonska regulacija hipofizno-

 • Page 155:

  140 Cisti~ni prostori fokalno sadr`

 • Page 157:

  142 Prisutna je azoospermija. Ako j

 • Page 159:

  144 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 161:

  146 ovih pacijenata pokazuju poreme

 • Page 163:

  148 virusa sa pegyliertem a-interfe

 • Page 165:

  150 Postavljanje dijagnoze je prvi

 • Page 167:

  152 VI - vaskularizacioni indeks, o

 • Page 169:

  154 Trodimenzionalni markeri

 • Page 171:

  156 Preventiva povreda

 • Page 173:

  158 ^vor se vezuje na povr{ini ispo

 • Page 175:

  160 prona{la i tretirala povreda cr

 • Page 177:

  162 okluzija re{avaju histeroskopsk

 • Page 179:

  164 Mikroskopska procena je tre}a f

 • Page 181:

  166 Povremeno se de{ava da brojni s

 • Page 183:

  168 Zahtevi koji se postavljaju pre

 • Page 185:

  170 Druga oblast gde se prioritet d

 • Page 187:

  172 tranija. Pod uslovom da se po{t

 • Page 189:

  IV DEO

 • Page 192:

  178 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 194:

  180 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 196:

  182 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 198:

  184 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 200:

  186 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 202:

  188 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 204:

  190 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 206:

  192 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 208:

  194 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 210:

  196 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 212:

  198 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 214:

  200 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 216:

  202 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 218:

  204 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 220:

  206 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 222:

  208 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 224:

  210 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 226:

  212 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 228:

  214 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 230:

  216 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 232:

  218 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 234:

  220 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 236:

  222 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 238:

  224 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 240:

  226 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 242:

  228 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 244:

  230 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 246:

  232 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 248:

  234 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 250:

  236 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 252:

  238 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 254:

  240 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 256:

  242 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 258:

  244 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 260:

  246 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 262:

  248 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 264:

  250 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 266:

  252 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 268:

  254 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 270:

  256 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 272:

  258 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 274:

  260 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 276:

  262 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 278:

  264 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 280:

  266 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 282:

  268 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 284:

  270 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 286:

  272 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 288:

  274 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 290:

  276 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 292:

  278 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 294:

  280 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 296:

  282 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 298:

  284 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 300:

  286 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 302:

  288 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 304:

  290 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 306:

  292 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 308:

  294 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 310:

  296 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 312:

  298 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 314:

  300 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 316:

  302 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 318:

  304 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 320:

  306 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 322:

  308 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 324:

  310 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 326:

  312 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 328:

  314 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 330:

  316 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 332:

  318 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 334:

  320 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 336:

  322 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 338:

  324 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 340:

  326 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 342:

  328 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 344:

  330 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 346:

  332 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 348:

  334 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 350:

  336 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 352:

  338 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 354:

  340 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 356:

  342 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 358:

  344 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 360:

  346 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 362:

  348 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 364:

  350 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 366:

  352 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 368:

  354 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 370:

  356 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 372:

  358 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 374:

  360 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 376:

  362 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 378:

  364 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 380:

  366 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 382:

  368 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 384:

  370 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 386:

  372 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 388:

  374 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 390:

  376 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 392:

  378 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 394:

  380 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 396:

  382 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 398:

  384 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 400:

  386 Asistirana reproduktivna tehnol

 • Page 402:

  388 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 404:

  390 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 406:

  392 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 408:

  394 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 410:

  396 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 412:

  398 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 414:

  400 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 416:

  402 A

 • Page 418:

  404 Aistirana reproduktivna tehnolo

 • Page 420:

  406 Aistirana reproduktivna tehnolo

preuzmite brošuru - Specijalna bolnica Beograd

preuzmite brošuru - Specijalna bolnica Beograd

© 2006-2014 by i-Magazine AG