Views
2 years ago

KONAČAN SPISAK RADNIKA Sve žalbe u vezi sa ovim ...

KONAČAN SPISAK RADNIKA Sve žalbe u vezi sa ovim ...

KONAČAN SPISAK RADNIKA Sve žalbe u vezi sa ovim

Ul. Ilir Konushevci Br.8 � Priština � Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: info@pak-ks.org; www.pak-ks.org Kosovska Agencija za Privatizaciju (u daljem tekstu “Agencija”), u skladu sa članom 10.4 UNMIK Uredbe 2003/13 (sa izmenama), članom 68, tač. 5 , 6, i 7, Zakona, br.04/L-033, za Posebnu Komoru Vrhovnog Suda Kosova za pitanje vezana sa Agencijom, i članom 10.3 Operacionih Politika Agencije, objavljuje sledeći: KONAČAN SPISAK RADNIKA Koji su ispunili uslove da učestvuju na udeo od 20% od cene prodaje ostvarenim od procesa privatizacije/likvidacije DP “ Blinaja-Sitnica “ (PRN087) Fi 672/89 u Lipljane, SO Lipljane kako sledi: Prezime Ime Staž Prezime Ime Staž Prezime Ime Staž Ademi Ragip 21.11 Gashi Gafur 29.90 Nuredini Habib 19.53 Aliu Fadil 23.86 Gashi Hyse 18.18 Peqani Shefki 28.27 Arifi Murat 32.51 Gergjaliu Nurie 20.51 Retkoceri Mehdi 54.43 Berbatovci Nexhat 21.11 Hajrullahu Bahri 20.32 Rexhepi Ismail 5.68 Berisha Isak 20.33 Haziri Florim 15.11 Rexhepi Rasim 34.16 Buja Idriz 26.03 Hoti Francika 31.36 Seferi Sherif 31.79 Buja Hajrush 28.55 Krasniqi Florije 27.90 Sinani Fehim 20.19 Buja Xhevat 28.36 Llugiqi Rrahman 23.32 Sopa Sevdai 20.19 Bytyqi Milazim 21.36 Magashi Imri 28.54 Syla Shaha 40.78 Dragaqina Hysni 20.19 Mëziu Muhamet 25.11 Verbicolli Rifat 23.90 Dragaqina Aziz 20.63 Misini Mehdi 33.86 Svaki radnik koji smatra da ima pravo da bude uključen na spisak ili koji želi da osporava jedno ili više imena radnika koji su uključeni na objavljenom spisku, ima pravo podneti žalbu Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova u roku od 20 dana od dana objavljivanja liste, shodno članu 68, tač.7, Zakona o Posebnoj Komori. Žalba mora biti podneta u pismenom obliku i mora sadržati sledeće informacije: (1) ime i prezime podnosioca žalbe, (2) adresu podnosioca žalbe/žalbi i (3) pravne činjenice koje potkrepljuju informacije sadržane u žalbi. Sve kopije podnetih dokumenata moraju biti overene od strane nadležnog organa u skladu sa zakonom. U slučaju da je žalba podneta u ime podnosioca žalbe od strane treće strane (npr. Advokata), onda on/ona moraju dostaviti pismeno i overeno ovlaščenje da može da preduzima pravne radnje u njegovo/njeno ime. Sve žalbe u vezi sa ovim obaveštenjem moraju biti podnete Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova u Prištini do 21.07.2012 pre isteka radnog vremena na adresu:

Sve žalbe u vezi sa ovim obaveštenjem moraju biti podnete ...

pak.ks.org

fondovi arhiva vojvodine u vezi sa promenama režima u vojvodini ...

adattar.vmmi.org

percepcije studenata nefilološkog fakulteta u vezi sa nastavom ...

komunikacijaikultura.org

Inicijativa Ministarstva pravde Republike Srbije u vezi sa ...

mpravde.gov.rs

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Općina Beretinec ovim ...

beretinec.hr

BIBLIOGRAFIJA u vezi sa slovenačkim: ETNONIM VLAH V ...

rastko.rs

Često postavljana pitanja u vezi sa paketom ... - Studentski email

singimail.rs

O IGRAMA NA SRE]U I - OP]E ODREDBE ^lan l. Ovim zakonom ure ...

fmksa.com

pravilnik o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa ...

zurbnis.rs

Preporuka Br. R (98) 7 u vezi sa etičkim i organizacijskim aspektima ...

coe.ba

Inicijativa za formiranje Anektnog odbora u vezi sa ... - Unimondo

unimondo.org

Pitanja i odgovori (Q&A) u vezi sa vakcinisanjem ... - NSW Health

health.nsw.gov.au

4. Na osnovu člana 19 stav 5, a u vezi sa članom 39 stav 2 Zakona o ...

sszcg.me

spisak kupaca sa ostvarenim popustima na cene u ... - Orbit

orbit.el.net

spisak kupaca sa ostvarenim popustima na cene u ... - Orbit

orbit.el.net

spisak na\212ih iseljenika u \212vajcarskoj sa adresama - Almanah

almanah.co.me

Živojin Perić, O amnestiji u srpskom krivičnom pravu u vezi sa ...

ius.bg.ac.rs

Objašnjenje u vezi sa obavezom popisa zaliha tečnog naftnog gasa ...

privsav.rs

Popunjavanje rubrika ЈCI koje su u vezi sa ... - Uprava carina

upravacarina.rs