Views
1 year ago

KONAČAN SPISAK RADNIKA Sve žalbe u vezi sa ovim ...

KONAČAN SPISAK RADNIKA Sve žalbe u vezi sa ovim ...

KONAČAN SPISAK RADNIKA Sve žalbe u vezi sa ovim

Ul. Ilir Konushevci Br.8 � Priština � Kosovo Tel: ++381 38 500 400 0 Fax: ++ 381 38 248 076 E-mail: info@pak-ks.org; www.pak-ks.org Kosovska Agencija za Privatizaciju (u daljem tekstu “Agencija”), u skladu sa članom 10.4 UNMIK Uredbe 2003/13 (sa izmenama), članom 68, tač. 5 , 6, i 7, Zakona, br.04/L-033, za Posebnu Komoru Vrhovnog Suda Kosova za pitanje vezana sa Agencijom, i članom 10.3 Operacionih Politika Agencije, objavljuje sledeći: KONAČAN SPISAK RADNIKA Koji su ispunili uslove da učestvuju na udeo od 20% od cene prodaje ostvarenim od procesa privatizacije/likvidacije DP “ Blinaja-Sitnica “ (PRN087) Fi 672/89 u Lipljane, SO Lipljane kako sledi: Prezime Ime Staž Prezime Ime Staž Prezime Ime Staž Ademi Ragip 21.11 Gashi Gafur 29.90 Nuredini Habib 19.53 Aliu Fadil 23.86 Gashi Hyse 18.18 Peqani Shefki 28.27 Arifi Murat 32.51 Gergjaliu Nurie 20.51 Retkoceri Mehdi 54.43 Berbatovci Nexhat 21.11 Hajrullahu Bahri 20.32 Rexhepi Ismail 5.68 Berisha Isak 20.33 Haziri Florim 15.11 Rexhepi Rasim 34.16 Buja Idriz 26.03 Hoti Francika 31.36 Seferi Sherif 31.79 Buja Hajrush 28.55 Krasniqi Florije 27.90 Sinani Fehim 20.19 Buja Xhevat 28.36 Llugiqi Rrahman 23.32 Sopa Sevdai 20.19 Bytyqi Milazim 21.36 Magashi Imri 28.54 Syla Shaha 40.78 Dragaqina Hysni 20.19 Mëziu Muhamet 25.11 Verbicolli Rifat 23.90 Dragaqina Aziz 20.63 Misini Mehdi 33.86 Svaki radnik koji smatra da ima pravo da bude uključen na spisak ili koji želi da osporava jedno ili više imena radnika koji su uključeni na objavljenom spisku, ima pravo podneti žalbu Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova u roku od 20 dana od dana objavljivanja liste, shodno članu 68, tač.7, Zakona o Posebnoj Komori. Žalba mora biti podneta u pismenom obliku i mora sadržati sledeće informacije: (1) ime i prezime podnosioca žalbe, (2) adresu podnosioca žalbe/žalbi i (3) pravne činjenice koje potkrepljuju informacije sadržane u žalbi. Sve kopije podnetih dokumenata moraju biti overene od strane nadležnog organa u skladu sa zakonom. U slučaju da je žalba podneta u ime podnosioca žalbe od strane treće strane (npr. Advokata), onda on/ona moraju dostaviti pismeno i overeno ovlaščenje da može da preduzima pravne radnje u njegovo/njeno ime. Sve žalbe u vezi sa ovim obaveštenjem moraju biti podnete Posebnoj Komori Vrhovnog Suda Kosova u Prištini do 21.07.2012 pre isteka radnog vremena na adresu:

Microsoft Word Viewer - Plan poslovanja

centrotrans

ŠUMARSKI LIST 4/1948

sumari.hr

4.2 područje rada i prava radnika - Ljudmila

ljudmila.org

Projekat - Drvoprerada - Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

nasme.me

SRŽ decembar 2011. - Sindikat radnika prevoza robe

szsprevoz.com

V ovo je doista i naša stvarnost ovo se ne događa nekom drugom

usvprh.hr

Oja~ali za nove proteste Sindikati sa vizijom - Sindikalni Poverenik

poverenik.co.rs

Microsoft Word Viewer - Izvjestaj o poslovanju I-XII 2009

centrotrans

3. Kaic_cijepljenje putnika i radnika migranata.pdf

snz.unizg.hr

Vodič u području zaštite na radu - Državni inspektorat

hgk.hr

časopis „Socijalni radnik“ broj 10 - Hrvatska udruga socijalnih radnika

husr.hr

Analitički bilten, godina V., 2003., broj 1 - Hrvatski zavod za ...

hzz.hr

Pravo na rad i ljudska prava u svezi s radom - ETC Graz

etc.graz.at

Utjecaj povjerenika_izvjestaj br. 107.indd - European Trade Union ...

etui.org

Program priprema za polaganje stručnog ispita radnika koji

seh.hr

AGREGATNO PLANIRANJE Formule: Računanje predviđene ...

web.efzg.hr

utjecaj ˝muzeja krapinskih neandertalaca˝ na razvoj turizma grada ...

pmf.unizg.hr

Pravilnik o radu - HZJZ

hzjz.hr

Stancic Ivan - Karton naucnog radnika-3.pdf

nsveterina.edu.rs

Afirmacija akcije učešće sviju - Franjevačka gimnazija Sinj

fra.gimnazija.sinj.com

Zamke razvoja u srcu Balkana - ESI

esiweb.org

Sindikalno organizovanje: preduslov dostojanstvenog rada ... - Solidar

solidar.org

1 KARTON NAUČNOG RADNIKA I OSNOVNI PODACI Ime Sajma ...

mf.unsa.ba

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme - Institut za ...

institutzasigurnost.hr

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU I – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (1 ...

odbornprg.com

FLEKSIBILNI OBLICI RADA I RADNO PRAVO

pravri.hr