Views
3 years ago

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

6.6 Isiphetho Ulimi

6.6 Isiphetho Ulimi lobungoma lulutbutbukisile ulimi IwesiZulu. Maningi amagama asetshenziswa izangoma anotbisa ulimi Iwetbu. Indlela izangoma ezibiza ngayo imitbi eziyisebenzisayo yiyo kanye eyenza ulimi IwesiZulu lunotbe. Kwazona izangoma zinamagama ezibizwa ngawo njengalawa; amakhosi: omangotbobane, abanamanga, ondlela-zinuka-umswani kanye nelithi uhlanya. Wonke la magama anomthelela ekuthutbukiseni nasekunoniseni ulimi IwesiZulu. Zikhona nezaga ezisondelene nenkulumo yezangoma. Izaga zilima indima ebanzi ekunothiseni ulimi Iwetbu. Lobu ubuciko obukhulu benkulumo engaguqukiyo, izaga zihlala ziyilokho eziyikho noma ngabe yisiphi isikhathi ezisetshenziswa ngaso. Izangoma uma zikhuluma ngezaga, umuntu ongasazi kahle isiZulu angadideka angaqondi ukuthi basho ukutbini, njengokuthi nje "Awumbiwa ndawonye." Lokhu kusho ukuthi bangaba izangoma bonke basebenzise imithi kodwa yilowo nalowo unendlela yakhe awutbaka ngawo umuthi wakhe, kanjalo futhi indawo nezindlela abawutbola ngazo azifani. lzisho ziningi ezivela olimini lobungoma. Ukubhoboka kusho izinto eziningi, kanjalo futbi nasezangomeni liyasetshenziswa leli gama uma sekufike isikhathi lapho idlozi elibhoboka khona. Isisho esiphathelene nokubhula sisebenza ngezindlela eziningi kodwa izangoma zona uma zikhuluma ngokubhula, zisho ukucacisa umhlahlo noma umbhulo kulabo abadinga usizo lokubhulelwa. Imvunulo yezangoma namathwasa yimvunulo yekhethelo neluphawu lokukhombisa ukutbi lona isangoma noma ithwasa. Phakathi kwemvunulo yezangoma namathwasa sibheka iminqwambo yezikhumba zezimbuzi, ishoba lenkonkoni, imifece, imiyeko ephothwe ngobuhlalu obumhlophe nobubomvu kanjalo nezinyongo kanye nezinye ezifutbwa zichonywe ekhanda lesangoma nethwasa. It6

Le mvunulo iyona eyenza ithwasa nesangoma sihluke kakhulu komunye umuntu ngoba akekho umuntu ongasukela imvunulo yezangoma ahlobe ngayo ngoba akasiso isangoma noma ithwasa, akangeniwe umoya wedlozi njengesangoma nethwasa. 117

Yazi ngamalungelo ezinsiza zikahulumeni nezimiselo zakho
dpsa.gov.za
SJS BibleSudy - Zulu FINAL - Diakonia Council of Churches
diakonia.org.za
Ukumelana Nemithi - Treatment Action Campaign
tac.org.za
Uthini Umthetho? - Department of Public Service and Administration
dpsa.gov.za
Uphume phambili kwawokuzama ukubulala ... - taxiindaba.co.za
taxiindaba.co.za
ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA BUSOWAKHE ...
uzulu.ac.za
kuhlutwa kwetaga tesiswati - UZSpace Home - University of Zululand
uzspace.uzulu.ac.za
Ucwaningo ngeqhaza labesifazane esizweni samaZulu ...
uzulu.ac.za
ukubaluleka kwenhlanzeko ekuphathweni komsebenzi wabadala ...
uzulu.ac.za
Why Does God Allow Evil to Continue
moriel.org
Iqhaza Lezimila Ekudleni Nasemithini Yomdabu Kubhekiswe Kakhulu
uzspace.uzulu.ac.za
AS Ndebele answers.pdf - Training and Research Support Centre
tarsc.org
Kukhalwa ngokwenyuka kwezinga lobugebengu ... - taxiindaba.co.za
taxiindaba.co.za
Master of arts - University of Zululand Institutional Repository
uzspace.uzulu.ac.za
Ucwaningo olunzulu ngamagama okuqanjwe ngawo izindawo. TJ Mbuli
uzspace.uzulu.ac.za
Uxhaso LwezindLU - The Department of Human Settlements > Home
kzndhs.gov.za
Pula Imvula Mrt 2013 - Zulu_4747.indd - Grain SA Home
grainsa.co.za