Views
2 years ago

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

6.6 Isiphetho Ulimi

6.6 Isiphetho Ulimi lobungoma lulutbutbukisile ulimi IwesiZulu. Maningi amagama asetshenziswa izangoma anotbisa ulimi Iwetbu. Indlela izangoma ezibiza ngayo imitbi eziyisebenzisayo yiyo kanye eyenza ulimi IwesiZulu lunotbe. Kwazona izangoma zinamagama ezibizwa ngawo njengalawa; amakhosi: omangotbobane, abanamanga, ondlela-zinuka-umswani kanye nelithi uhlanya. Wonke la magama anomthelela ekuthutbukiseni nasekunoniseni ulimi IwesiZulu. Zikhona nezaga ezisondelene nenkulumo yezangoma. Izaga zilima indima ebanzi ekunothiseni ulimi Iwetbu. Lobu ubuciko obukhulu benkulumo engaguqukiyo, izaga zihlala ziyilokho eziyikho noma ngabe yisiphi isikhathi ezisetshenziswa ngaso. Izangoma uma zikhuluma ngezaga, umuntu ongasazi kahle isiZulu angadideka angaqondi ukuthi basho ukutbini, njengokuthi nje "Awumbiwa ndawonye." Lokhu kusho ukuthi bangaba izangoma bonke basebenzise imithi kodwa yilowo nalowo unendlela yakhe awutbaka ngawo umuthi wakhe, kanjalo futhi indawo nezindlela abawutbola ngazo azifani. lzisho ziningi ezivela olimini lobungoma. Ukubhoboka kusho izinto eziningi, kanjalo futbi nasezangomeni liyasetshenziswa leli gama uma sekufike isikhathi lapho idlozi elibhoboka khona. Isisho esiphathelene nokubhula sisebenza ngezindlela eziningi kodwa izangoma zona uma zikhuluma ngokubhula, zisho ukucacisa umhlahlo noma umbhulo kulabo abadinga usizo lokubhulelwa. Imvunulo yezangoma namathwasa yimvunulo yekhethelo neluphawu lokukhombisa ukutbi lona isangoma noma ithwasa. Phakathi kwemvunulo yezangoma namathwasa sibheka iminqwambo yezikhumba zezimbuzi, ishoba lenkonkoni, imifece, imiyeko ephothwe ngobuhlalu obumhlophe nobubomvu kanjalo nezinyongo kanye nezinye ezifutbwa zichonywe ekhanda lesangoma nethwasa. It6

Le mvunulo iyona eyenza ithwasa nesangoma sihluke kakhulu komunye umuntu ngoba akekho umuntu ongasukela imvunulo yezangoma ahlobe ngayo ngoba akasiso isangoma noma ithwasa, akangeniwe umoya wedlozi njengesangoma nethwasa. 117

Iqhaza Lezimila Ekudleni Nasemithini Yomdabu Kubhekiswe Kakhulu

uzspace.uzulu.ac.za

incwadi amormoni - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

lds.org

isahluko 1 - UKZN ResearchSpace - University of KwaZulu-Natal

researchspace.ukzn.ac.za

Ucwaningo olunzulu ngamagama okuqanjwe ngawo izindawo. TJ Mbuli

uzspace.uzulu.ac.za

Ukuvangela Okucabindlela - Pioneer Missions

pioneermissions.org

View/Open - ResearchSpace - University of KwaZulu-Natal

researchspace.ukzn.ac.za

ucwaningo lwamagalelo ka-mm mason00 ekubhalweni kwenoveli

uzspace.uzulu.ac.za

Master of arts - University of Zululand Institutional Repository

uzspace.uzulu.ac.za

Uthini UmThetho? - Department of Public Service and Administration

dpsa.gov.za

Uthini Umthetho? - Department of Public Service and Administration

dpsa.gov.za

UKWENZlW A KWESlCHAZIMAGAMA SESlLENGl ... - ResearchSpace

researchspace.ukzn.ac.za

Kuzokhuthazwa ukunakekelwa kwezemvelo - Durban

durban.gov.za

IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola

mml.co.za

MHM_Booklet_ Ndebele.pdf - EcoSanRes

ecosanres.org

Ukumelana Nemithi - Treatment Action Campaign

tac.org.za

23 November - 06 December 2012 - Durban

durban.gov.za

Yazi ngamalungelo ezinsiza zikahulumeni nezimiselo zakho

dpsa.gov.za

Download the full report in Zulu - Human Rights Watch

hrw.org

AS Ndebele questions.pdf - Training and Research Support Centre

tarsc.org