Views
3 years ago

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA ... - UZSpace Home

6.6 Isiphetho Ulimi

6.6 Isiphetho Ulimi lobungoma lulutbutbukisile ulimi IwesiZulu. Maningi amagama asetshenziswa izangoma anotbisa ulimi Iwetbu. Indlela izangoma ezibiza ngayo imitbi eziyisebenzisayo yiyo kanye eyenza ulimi IwesiZulu lunotbe. Kwazona izangoma zinamagama ezibizwa ngawo njengalawa; amakhosi: omangotbobane, abanamanga, ondlela-zinuka-umswani kanye nelithi uhlanya. Wonke la magama anomthelela ekuthutbukiseni nasekunoniseni ulimi IwesiZulu. Zikhona nezaga ezisondelene nenkulumo yezangoma. Izaga zilima indima ebanzi ekunothiseni ulimi Iwetbu. Lobu ubuciko obukhulu benkulumo engaguqukiyo, izaga zihlala ziyilokho eziyikho noma ngabe yisiphi isikhathi ezisetshenziswa ngaso. Izangoma uma zikhuluma ngezaga, umuntu ongasazi kahle isiZulu angadideka angaqondi ukuthi basho ukutbini, njengokuthi nje "Awumbiwa ndawonye." Lokhu kusho ukuthi bangaba izangoma bonke basebenzise imithi kodwa yilowo nalowo unendlela yakhe awutbaka ngawo umuthi wakhe, kanjalo futhi indawo nezindlela abawutbola ngazo azifani. lzisho ziningi ezivela olimini lobungoma. Ukubhoboka kusho izinto eziningi, kanjalo futbi nasezangomeni liyasetshenziswa leli gama uma sekufike isikhathi lapho idlozi elibhoboka khona. Isisho esiphathelene nokubhula sisebenza ngezindlela eziningi kodwa izangoma zona uma zikhuluma ngokubhula, zisho ukucacisa umhlahlo noma umbhulo kulabo abadinga usizo lokubhulelwa. Imvunulo yezangoma namathwasa yimvunulo yekhethelo neluphawu lokukhombisa ukutbi lona isangoma noma ithwasa. Phakathi kwemvunulo yezangoma namathwasa sibheka iminqwambo yezikhumba zezimbuzi, ishoba lenkonkoni, imifece, imiyeko ephothwe ngobuhlalu obumhlophe nobubomvu kanjalo nezinyongo kanye nezinye ezifutbwa zichonywe ekhanda lesangoma nethwasa. It6

Le mvunulo iyona eyenza ithwasa nesangoma sihluke kakhulu komunye umuntu ngoba akekho umuntu ongasukela imvunulo yezangoma ahlobe ngayo ngoba akasiso isangoma noma ithwasa, akangeniwe umoya wedlozi njengesangoma nethwasa. 117

Uthini Umthetho? - Department of Public Service and Administration
dpsa.gov.za
SJS BibleSudy - Zulu FINAL - Diakonia Council of Churches
diakonia.org.za
Ukumelana Nemithi - Treatment Action Campaign
tac.org.za
Bahar Oct 08 Diwali Special - MMAbuDhabi Home
mmabudhabi.com
indlela yokusebenzisa kangcono lesisifundo - Amos Africa
amosafrica.net
Home Power #32 • December 1992 / January 1993 - Aprotec
aprotec.com.co
วัดไทยลอสแองเจลิส WAT THAI OF LOS ANGELES - Home
watthai.com
PRESŤAHOVALI SME SA ! SME SA ! - STAR ELEKTRO - Home
elektrojanosik.sk
Model i Rregullores së Brendëshme të Bashkisë - Flag home page
flag.al.org
Home Sweet Home
avantitrendstore
DVD | DIGITAL-TV | PLASMAI LCD-TV | HOME CINEMA
kinozuhause
IsiZulu - Treatment Action Campaign
tac.org.za
to download my Portfolio - ED-FX Home
ed.fx.co.uk
Ucwaningo lwase-Africa Centre lwenhlalo yabantu oluhamba phambili
africacentre.ac.za
ZINDABA ZAKHO MNGOMA: INGONYULUKA BUSOWAKHE ...
uzulu.ac.za
Smart Home - issue 138
smartpress
Smart Home - issue 140
smartpress