الشر ووجود الله للدكتور سامي غامري

GustafAntonio

"vrv9v&G

G

Lvuvlv

G

2v1Lvfv

)v#

:vEv8

IA.v2vb

G

7vPv1v(vuv

2vk

-v9v!vDLv#

G

7v1v[GLvq.v1v