الاستثمار 2017

mhelmy
  • No tags were found...

مرفق لسيادتكم قانون رقم 72 لسنه 2017 بإصدار قانون الاستثمار للعلم والإحاطة

UNOM ¥ sL«

W‡M‡‡«

Êu‡‡‡‡«

‡ ±¥≥∏ WM ÊU‡C— µ v —œUB«

©  ≤∞±∑ WM uU‡‡ ≥±® o«u*«

≤± œb‡‡‡‡F«

©Ã® —d‡J‡


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«


≤∞±∑ W‡M ∑≤ r— ÊuU‡

—U‡L¦²‡Ýô« Êu½U‡ —«b‡SÐ

VFA« rU

W—uNL'« fOz—

∫ ÁU—b‡√ b‡Ë ¨tB vü« ÊuUI« »«uM« fK —d

© vË_« …œU‡‡*«

Æ o«d*« ÊuUI« ÂUJQ WOdF« dB W—uNL v —ULô« ÊQ v qLFÔ

—U?L??ô« ÊuJË ¨t?L? ÊU? UÎ√ vM_«Ë vK;« —U?L??ô« vK t?UJ√ Èd?Ë

W—UL?ô« oUM*« ÂUEM Ë√ ¨vK‡‡«b?« —U‡‡‡‡L?ô« ÂU‡‡‡EM U≈ ¨ÊuUI« «c ÂUJ_ U?ÎIË

Æ …d(« oUM*« ÂUEM Ë√ ¨WOuuMJ« oUM*« ÂUEM Ë√

© WOU‡‡« …œU‡‡*«

UU?L?C« s? Ud?O?Ë W?O?d?C« «¡U??H?ù«Ë U«e*U o«d*« ÊuU?I?« ÂUJ√ q ô

P?AM*«Ë Ud?A« Ác qEË ¨t qLF?« XË WLzU?I« PAM*«Ë U?dAK …—d?I*« e«u?(«Ë

¨U?N W?U?)« œb?*« vN?M Ê√ v≈ e?«u?(«Ë UU?L??C«Ë «¡U?H?ù«Ë U«e*« pK W?EH???

Æ UNM …bL*« UOUHô«Ë UFdAK UÎI p–Ë

„ö???√ ÊQ????A ±ππ± WM? ∑ r— Êu?U???I« ÂUJ?Q o«d?*« ÊuU???I?« ÂUJ√ q? ôË

∏≥ r— ÊuU?IU —œUB« W?U)« W?FO?D« «– WœUB?ô« oUM*« ÊuU?Ë ¨WU?)« WËb«

…de?? t???? v WKUJ?*« W?O??LM?« ÊQ? v? ≤∞±≤ WM ±¥ r— Êu?U?I«Ë ¨≤∞∞≤ W?M

±µ r— ÊuUIU? —œUB« WO?UMB« PAM*« hO?«d `M «¡«d≈ dO?O ÊuU?Ë ¨¡UMO

≤∞±∑ W‡M‡

U???I??«u*« `?M* …—d???I*« W??O???u???{u*« ◊Ëd???AU o«d?*« ÊuU??I?« ÂUJ√ q? ô U??L???

Æ Èd√ 5«u È√ v UNOK ’uBM*« hO«d«Ë `—UB«Ë≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© WU‡‡« …œU‡‡*«

¨©—UL?ô« e?‡‡‡«uË UU‡‡L?{ ÊuU‡‡® …—U‡‡‡F ©—U?L?ô« ÊuU® …—U? ‰b?

Æ Èd_« «—«dI«Ë 5«uI« v œ—Ë ULM√

© W‡F«d« …œU‡‡*«

ÊuU?I« ÂUJ√ o‡‡‡O?D s ÊuU‡‡‡I« «c ÂUJ_ W?F?{U)« W?LU*« U?d? vM?

Æ WUF« UR*«Ë WLU*« Ud nzUË v 5OF« ÊQ v ±πµ∏ WM ±±≥ r—

bb?% ÊQ?A ±π∑≥ WM? ∑≥ r— ÊuU?I« ÂUJ_ W?LU??*« U?d? lC? ô U?L?

U?dA«Ë ÂU?F« ŸUDI« «b?Ë …—«œ≈ fU? v ‰U?LF« vK?2 »U?« «¡«d≈Ë ◊Ëd?

5KU‡‡‡‡‡F« „«d?‡‡‡« WId‡‡‡ Wd?A« ÂUE 5Ë ¨WU?)« UR*«Ë UO?FL'«Ë W?LU*«

Æ U‡‡N—«œ≈ v

© W‡U‡)« …œU‡‡*«

s ¨t o?«d*« ÊuU??I«Ë ÊuU??I« «c ÂUJ√ oO??D s? W???UM« U??“UM*« vM????

v« U“UM*« iF v oO?u« ÊU' ¡UAS ≤∞∞∞ WM ∑ r— ÊuU?I« ÂUJ_ ŸuC)«

Æ UNO UÎd WUF« W—Uô« ’U_«Ë «—«“u« ÊuJ

© W‡œU‡« …œU‡‡*«

Wu??Ë —U??L?????ô« U??“UM i? vM' ÂU??√ …—uEM*« U??K?D«Ë U??LKE« ‰U??%

∏∏ ¨∏µ 5œU‡*« v ULNOK ’u?BM*« 5MK« v≈ ¨5LzUI« —UL?ô« œuI U“UM

Æ d¬ ¡«d≈ È√ v≈ WU(« ÊËœ ULNKOJA —u o«d*« ÊuUI« s

© W‡FU‡« …œU‡‡*«

—UL?ô« ÊuU s ©≤∞® …œU‡*« s WU« …d?IH« rJ ÊuU


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥

© W‡MU‡« …œU‡‡*«

¨±ππ∑ WM ∏ r— ÊuU‡‡‡?‡IU —œU‡‡‡B« —U?L?ô« e?«u?Ë UU‡‡‡L?{ ÊuU‡‡ vGK

Æ t o«d*« ÊuUI«Ë ÊuUI« «c ÂUJ√ nU rJ q vGK UL

© W‡FU‡« …œU‡‡*«

d“u« ÷d vK ΡUM ¨o«d*« ÊuU?IK WcOHM« Wzö« ¡«—“u« fK? fOz— —bB

v≈Ë ¨ÊuUI« «cN qLF« a—U s UÎu 5F ‰ö ¡«—“u« fK WI«u bFË h


µ

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

—U‡‡L‡ô« ÊuU‡

‰Ë_« »U‡‡«

WU‡F« ÂU‡JŠ_«

© ‰Ë_« q‡B‡H«

U‡H¹d‡Fð

∫ © ± …œU‡‡

WMO??*« vU?F*« W??OU?« «—U???F«Ë U‡LKJU? b?B?IÔ ¨ÊuU??I« «c ÂUJ√ oO??D v

∫ U‡NM q‡ sd‡

tKu9 Ë√ ÁduD Ë√ tF?Ou Ë√ È—UL?« ŸËdA? ¡UAù ‰U‡*« «b?« ∫ —ULô«

Æ œöK W«b*«Ë WKUA« WOLM« oOI% v rN U0 t—«œ≈ Ë√ tJK9 Ë√

ÂUEM« ÊU? UÎ√ ¨U?ÎO?M√ Ë√ ÊU? UÎdB? ¨È—U??« Ë√ vF?O? h? q ∫ d?L??*«

Æ ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎIË WOdF« dB W—uNL v —ULôU ÂuI ¨t l{U)« vuUI«

W??UMB« U??UD v? W—U??L?????ô« WDA_« b??√ WË«e?? ∫ È—U?L???ô« ŸËd?A*«

W{Ud«Ë ¡UM«Ë bOOA«Ë ÊUJù«Ë WUO?«Ë qIM«Ë WB«Ë rOKF«Ë …—U«Ë W«—e«Ë

Æ UOuuMJ«Ë ôUBô«Ë ÁUO*«Ë WOFOD« «Ëd«Ë WUD«Ë ¡UdNJ«Ë

W?O?MF*« «—«“u« Ë√ …—«“u« l oO??MU —U??L????ô« Êu??A? h?


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«


U?ËdA*« ¡U‡‡?‡A≈ v Âb?? v« Wu‡‡‡MF*« ‚u?I?(«Ë WdJH« W?OJK*« ‚uI? ≠ ≥

‰Ëœ s WËœ v WK*« W—U« ¡UL_«Ë UöF«Ë Ÿ«dô« «¡«d ¨UNO lu« Ë√

U??N??ML??C v« W??OËb?« qO??????« b?«u??I U??ÎI??Ë Ë√ WdJ?H« W??OJKLK? W?O?*U?F?« W?L?EM*«

Æ ÊQA« «c v …cUM« WOËb« UOUHô«

5«uI«Ë WUF« o«d*« U«e« 5«u vCI0 `M9 v« œuIF« Ë√ «“UOô« ≠ ¥

Æ ÊuUI« vK ΡUM vDF v« Èd_« WKUL*« ‚uI(« lOL pcË ¨UN WKUL*« WFOD« «–

Æ —ULö vK_« fK:« ∫ vK_« fK:«

Æ —ULô« ÊuA h≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

oOD vu? UN?Ëd b√ Ë√ W?ONU …Q?AM W—«œ≈ …bË ∫ sdL?*« Ub? ed

`—U??B??«Ë U?I??«u*« lO??L? v?K d?L?????*« ‰u??B?? «¡«d?≈ j?O???Ë d??O???O?? ÂUE

«c v U?N?OK ’u??BM*« W?OuU?I« œb*« ‰ö? È—U?L???ô« t?Ëd?A?* W?“ö« hO?«d?«Ë

Æ UuKFË UUO s pc ÂeK U WU≈Ë ¨ÊuUI«

s nKJ*« Ë√ W?B??


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«


∫ WOü« ∆œU*« —ULô« rJË

r? s dEM?« iG ’d?H« R?UJ …U?«d?Ë W—U?L????ô« ’d?H« v …«ËU?*« ≠ ±

Æ fM'« V eOO9 ÊËœË tUJË ŸËdA*«

d??G??B« W??OUM?? U??Ëd??A*«Ë ‰U??L?_« …œU?“Ë W???UM« U??d??AK W?Ëb« rœ ≠ ≤

Æ sdL*« —UGË »UA« 5JL WDu*«Ë …dOGB«Ë

Æ WUF« WB«Ë WO« WULË vULô« bF« «– v«uM« lOL …U«d ≠ ≥

Æ pKN*« WULË W—UJô« U—UL*« lMË WUM*« Wd ≠ ¥

Æ `UB*« »—UC ÂbË …bOd« …—«œù«Ë WOUHA«Ë WLu(« ∆œU ŸU« ≠ µ

Æ UNUË W—ULô« UUO« —«dI« vK qLF« ≠ ∂

Æ WËdA*« rN(UB oI U0 rNOK dOO«Ë sdL*« öUF “U$≈ Wd ≠ ∑

Æ WUF« WKB*«Ë vuI« s_« vK ÿUH(« v WËb« o ≠ ∏

Æ tB ULO q WËb«Ë dL*« vK UNO≈ —UA*« —ULô« ∆œU ÈdË

vU‡‡« »U‡‡«

Áe«uŠË —UL¦²Ýô« U½UL{

© ‰Ë_« q‡B‡H«

—UL¦²Ýô« U½UL{

∫ © ≥ …œU‡‡

WKU‡?‡‡F*U W?Od?‡‡‡F« d‡‡‡?B‡ W—u‡‡‡N??L? v W?U‡?‡‡I*« «—U?L????ô« l‡‡O??L? l‡‡‡‡??L?

Æ W‡‡HBM*«Ë WœU‡‡F«

ÆvMu« dL??LK UN?M9 v« pK WKU2 WKUF? vM_« dL??LK WËb« qHJË

VU?_« sd?L???LK W?OKO?C?H WKU‡‡F? dd‡‡I ¡«—“u« f?K s —«d?I ΡUM??« “u?Ë

Æ q*U WKUF*« √b* UÎIOD

Æ eOOLU r «—«d Ë√ WOHF «¡«d≈ È_ …dL*« ‰«u_« lC ôË


π

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

…b? ‰«u W?Od?F« d?B? W—u?N?L? v W?U?≈ 5d?B*« d?O? sd?L???*« WËb« `M9Ë

tMO??? Èc« u???M« vKË p?c W‡‡‡?LEM*« 5?«u??I« ÂU‡‡?‡JQ ‰ö?‡‡‡ù« ÊËœ p?–Ë ¨ŸËd??A*«

Æ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö«

È—U?L???ô« ŸËd?A*« l?L? ôË ÆU?N?d? v« œu?I?F« –U?H«Ë «d??U WËb« Âe?KË

«¡U??H?ù« Ë√ U«e*« Ë√ U?U?L??C« Ë√ WU?L??(U œU??? Ë√ fOb? Ë√ g vK ΡUM ÂU??I*«

—œU? > U vzU?C?? rJ Vu0 tK p– U??≈ ÊuJË ¨ÊuU?I« «c ÂUJ?√ Vu0 …—d?I*«

Æ rOJ% rJ Ë√ h


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±∞

¨WOz«d≈ Ë√ W?OU ¡U√ nOC WU? WOLOEM «—«d —«b≈ W—«œ≈ W?N È_ “u ôË

qU?I Ë√ Âu?— ÷d? Ë√ ÊuU?I« «c ÂUJ_ lC? UËd?A? qO?GA Ë√ ¡U?AS oKF?

fK? s q WI?«uË W?O?N« …—«œ≈ fK? È√— c√ b?F ô≈ ¨UNKb?F Ë√ UN?OK Ub?

Æ vK_« fK:«Ë ¡«—“u«

∫ © µ …œU‡‡

U‡‡NH?Ë Ë√ È—UL?ô« ŸËd?ALK …—œUB?« hO«d« ¡U?G≈ W—«œù« UN?K “u ô

WuM?*« UHU


±±

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

X% W?d??A«Ë W??}??N« —UDS W?B???


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±≤

—b??B| v?« W??U??)« W‡‡?‡}??L_« «– W??}????}?«d????ô« U??Ëd??A*« iF v? “u??|Ë

V|—b …U«d? ◊dA U?N}≈ —UA?*« VM« s ¡UM?ô« vK_« fK:« s —«d Ub|b?

Æ W}Mu« WULF«

UNK W?}U‡*« rNUI? q|u% v o(« È—UL?ô« ŸËdA*« v VU?_« s}KUFKË

Æ Ã—U)« v≈ UNCF Ë√

© vU‡‡« q‡B‡H«

—UL¦²Ýô« e«uŠ

WU‡‡F« e‡‡«u‡(« ∫ ôË√

∫ © π …œU‡‡

W?U?F« e«u?(U ÊuU?I« «c ÂUJ_ W?F?{U?)« W|—U?L??ô« U?Ëd?A*« l}?L l?L?

Æ …d(« oUM*« ÂUEM WUI*« UËdA*« «b UL} p–Ë ¨qBH« «c v …œ—«u«

∫ © ±∞ …œU‡‡

PAM*«Ë UdA« f}Q œuI dN?A«Ë o}u« Âu— sË WGb« W|d{ s vHF

a|—U s «uM fL …b* p–Ë ¨U?NULQ WDd*« sd?«Ë W}ULzô« ö?}N« œu?IË

Æ È—U« q« v Ub}

W?“ö« v{«—_« q‡‡?‡}?? œu?I? U?N?}≈ —U‡‡‡A*« Âu?‡‡‡d«Ë W?|d‡‡‡?C« s vH?F U?L?

Æ PAM*«Ë UdA« WUù

s ©¥® …œU‡*« ÂUJ√ ÊuU?I« «c ÂUJ_ W?F?{U)« P?AM*«Ë U?dA« vK Èd?Ë

q}B WU)« ±π∏∂ WM ±∏∂ r— ÊuUIU —œUB« W}dL'« «¡UHù« r}EM ÊuU

l}L? vK p–Ë ¨W‡‡L}I« s WzU?‡*U ÊUM« ©•≤® U—«b‡‡‡I …b‡‡‡‡u? WH W}?dL W?|d{

Æ UNzUAù W“ô …eN√Ë «bFË ô¬ s Áœ—u U

qL?F v« PAM*«Ë U?dA« Áœ—u? U? l}L? vK …bu*« W?H« Ác Èd? U?L

Æ UNULJ« Ë√ UNzUAù W“ô …eN√Ë «bFË ô¬ s ¨WUF« o«d*« UËdA v


±≥

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

—œU?B« „—UL?'« ÊuU? v UN?}K ’u?BM*« XR*« ëd?ù« ÂUJQ ‰öù« Âb? lË

W?}?UMB« W?F?}?D« «– W|—U?L??ô« U?Ëd?A?LK ÊuJ| ¨±π∂≥ W?M ∂∂ r— ÊuU?IU

ÃUù« Ue?K s Ud}Ë U?LD_«Ë V«uI« œ«d?}« ÊuUI« «c ÂUJ_ W?F{U)«

l}MB? v W???R? …d??? U?N??«b????ô p–Ë W??}?d??L? Âu??— ÊËœ WKU?L*« W??F?}??D« «–

Æ Ã—U)« v≈ Ud|bB …œU≈Ë ¨UNUM

q???? Ê√ vK ¨‰u???u« «b?M?????? Vu0 ×U???)« v?≈ …œU??ù«Ë ëd???ù« Êu?J|Ë

l o}MU p–Ë W?}NU ÷dG?« «cN bF ö? v sA« …œU≈Ë ‰ub« «bM?

Æ W}U‡*« …—«“Ë

WU)« e«u(« ∫ U·}U

∫ © ±± …œU‡‡

¨W|—UL?ô« WD|dK UÎIË ÊuUI« «cN q?LF« bF ÂUI v« W|—UL?ô« UËdA*« `M9

∫ vü« uM« vK ¨W|dCK WF{U)« ÕU—_« vU s UÎLB UÎ|—UL« «ÎeU

∫ ©√® ŸUDIK W|—ULô« n}UJ« s UÎLB ©•µ∞® W ≠ ±

ΡUMË W|—U?L??ô« WD|d?K UÎI? W?}LM?K UÎU?}?« d?_« W?}?«dG?'« oUM*« qL?A|Ë

U?ÎIËË ¨¡U?Bù«Ë W?UF?« W?F?K Èe?d*« “UN?'« s …—œUB« «¡U?B?ù«Ë UU}?« vK

Æ ÊuUI« «cN W|c}HM« Wzö« tM} Èc« uM« vK UN —ULô« WDA√ l|“u

∫ ©»® ŸUDIK W|—ULô« n}UJ« s UÎLB ©•≥∞® W ≠ ≤

U?Ëd?A?LK p–Ë ¨—U?L???ô« WDA√ l|“u? U?ÎI?Ë W|—u?N?L?'« ¡U?√ vU qL?A|Ë

∫ W}ü« È—ULô«

W?zö« v U?N?}K ’u?BM*« j«u?CK U?ÎI?Ë WU?L?FK «b???ô« W?H}?? U?Ëd?A*«

Æ ÊuUI« «cN W|c}HM«


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±¥

Æ …d}GB«Ë WDu*« UËdA*«

Æ UNM Ë√ …œb*«Ë …b|b'« WUD« vK bLF v« UËdA*«

Æ vK_« fK:« s —«d Ub|b —bB| v« W}}«dô«Ë W}uI« UËdA*«

Æ vK_« fK:« s —«d Ub|b —bB| v« W}U}« UËdA*«

fK? f}z— s? —«d? Ub|b?? —b?B| v« U?N?F|“uË ¡U?d?NJ« ÃU?≈ U?Ëd?A?

Æ W}U‡*« d|“ËË ¡UdNJ« ÊuA vMF*« d“u«Ë h


±µ

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ±≤ …œU‡‡

©±±® …œU‡*« v UN?}K ’uBM*« W?U)« e?«u(U W|—UL??ô« UËdA*« l?L ◊d?A|

∫ W}ü« ◊ËdA« d«u ¨ÊuUI« «c s

Æ È—ULô« ŸËdA*« WUù …b|b …QAM Ë√ Wd f}Q r| Ê√ ≠ ±

qL?F« a|—U s «u?M Àö UU?B?√ …b? ‰ö? …Q?AM*« Ë√ W?d?A« fR Ê√ ≠ ≤

d|“u« ÷d? vK ΡUMË ¡«—“u« fK? s —«d?I “u?|Ë ¨ÊuU?I« «cN W|c?}?HM« W?zöU

Æ …b«Ë …d* …b*« Ác b h


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±∂

hB?


±∑

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

·bN v« W}u« ö?LË U«—b«Ë Àu« q|u9 Ë√ vMH« r}KF« rœ ≠ ≥

Æ vLKF« Y« UR Ë√ UFU'« Èb≈ l ‚UHôU tM}%Ë ÃUù« d|uD

Æ vLKF« Y«Ë V—b« ≠ ¥

…d?I?H« v U?N?}K ’u?BM?*« ôU:« Èb?≈ v? mU?? s d?L???*« t?I?HM| U? b?F|Ë

UËdB*«Ë n}UJ« s W?}UB« W|uM« tU—√ s ©•±∞® W “ËU?| ô U0 WIU«

—œU??B« qb« v?K W??|d??C« ÊuU?? s ©∏ bM?® ©≤≥® …œU‡*« hM U??ÎI??Ë rB??)« W????«Ë

≤∞∞µ WM π± r— ÊuUIU

UËd?A*« qC_ WLzU? ¡UA≈ W}?MF*« «—«“u« l o}MU h?


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ±∏

W—ULô« WDd)« ≠ UÎOU

∫ © ±∑ …œU‡‡

Æ—U?L??ô« ÂUE?Ë WO?u œb?% W—U?L???« WDd? l{Ë W—U?L??ô« WD)« sL?C?

’U????ú? Ë√ WËbK W???uKL*« «—U??I???F« œb??% U??L??? ¨tU??UD?Ë W??O??«d‡‡?‡G??'« t??I?UMË

Ÿu V? t??IdË U?N?O? ·d?B?« ÂUEË ¨—U?L??ö …b?F*« Èd?_« W?U?F« W—U???ô«

Æ È—ULô« ÂUEM«

…eN√ lO?L l qUJ« ÊËUF«Ë oO?MU W—ULô« W?Dd)« ŸËdA W?ON« bFË

Æ WOMF*« WËb«

¨ «uM Àö q q_« vK …d? W—UL?ô« WDd?)«Ë WD)« s q WF?«d VË

Æ WON« Õ«d« vK ΡUM pc WU(« Xœ U‡LKË

∫ © ±∏ …œU‡‡

‰u?B(« bM oO?D« W?«Ë ÊuU?I« «c v U?NOK? ’uBM*« œb*«Ë «¡«d?ù« ÊuJ

dL?LK `O? «¡«d≈ Ë√ 5«u È√ oOD p– q Ê√ ÊËœ ¨—U?Lô« U?b vK

q√ WOM“ œb ‰ö? Ë√ d√ «¡«dS hO«d?« Ë√ `—UB« Ë√ UI?«u*« vK ‰uB(«

Æ WcOHM« WzôË ÊuUI« «c v UNOK ’uBM*« s

∫ © ±π …œU‡‡

l oO??M« b??FË ÊuU?I« «c??N qL??F« a—U s U??Îu 5F?? ‰ö? W???O?N« —b??BÔ

«—UIF« hO?B …—dI*« b?O«u*«Ë «¡«dù«Ë ◊ËdA« sLC? ÎöOœ ¨WB?


±π

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

qLF« a—U s d_« vK UÎu 5 ‰ö WON« …U«u0 WHK


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≤∞

U‡* U??ÎI?Ë W?O¬Ë W?MJO2 W?Id?D e?d*« U?b?? sJ2 XË Ÿd?√ v?Ë U?ÎO?—b? Âb?IË

Æ W“ö« WOMH« qzUu« s UdOË vËdJù« jd« UJ ‰ö s WcOHM« Wzö« Áœb%

pK uK2 lC?Ë ¨W?LEM*« 5«u?I« V? W?B?


≤±

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

œULô« VUJ ∫ U·F«—

∫ © ≤≤ …œU‡‡

UN hd*« œU?Lô« VUJ v≈ bN?F Ê√ ¨tM »uM s Ë√ —UL?ô« VUD “u

hO?«d??«Ë `—U?B??«Ë U?I??«u*« vK ‰u?B??(U W?U?)« «b?M?*« h??H W??O??N« s

tzU??H?O???« Èb? bb??? ¨t??O? lu??«Ë tKO?G??AË È—U?L????ô« ŸËd??A*« ¡U?Aù W??“ö«

«c ÂUJ√ v U?NOK ’u?BM*« «¡«d?ù« s UdO?Ë W“ö« W?OU‡*«Ë W?OMH« U«d?ô«

Æ hO«d«Ë `—UB«Ë UI«u*« `M* WLEM*« 5«uI«Ë ÊuUI«

Uœb?% v?« W?OMN*« W??Ou??*« b??«u?I U?NK?L? W?—U2 v œU??L??ô« VUJ Âe??KË

∫ WOü« b«uI« h_« vKË ¨WcOHM« Wzö«

Æ WKB« «– «—«dI«Ë 5«uI« ÂUJQ «eô«

Æ œULô«Ë ¡UHOô«Ë hH« v W«u« WUMF« ‰c

Æ `UB*« ÷—UF VM&

Æ œULô« vUD WIKF*« UuKF*« WOuBË Wd vK ÿUH(«

VUJ s? W?u??L??? l „«d???ôU Ë√ …œd?HM? œU?L???ô« VUJ? qL?F Ê√ “u??Ë

Æ WBB*« œULô«

Æ œULô« VUJ* vuUI« qJA« ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« œb%Ë

«c W?—U??L* W?“ö« …d???)« U?Nb d??«u? v« œU??L??ô« VU?J* hO?d??« —b?BÔË

U0 ÊuUI« «c?N WcOHM« W?zö« Uœb% v« «¡«dù«Ë b?«uI«Ë ◊ËdAK UÎI?Ë ◊UAM«

t Âu?I U?L? W?&UM« —«d?{_«Ë dU?


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≤≤

tU œb% t?OM n√ sdA “ËU ô r— qUI œUL?ô« VUJ* hOd« ÊuJË

Âu?d« «– hO??d?« bb?& v?K Èd?Ë ¨UÎuM h?O?d?« œb??Ë ¨Wc?O?HM?« W?zö«

Æ hO«d« `M* …—dI*«

¨ÂU …b* W(U? œUL« …œUN U?NOu vKË d?LLK œUL?ô« VUJ —bBË

5«u?IK U??ÎI? U?N?C?F Ë√ tËd? q È—U?L????ô« ŸËd?A*« ¡U?H?O??« Èb? ÊU?O? sL?C?

v≈ W ‰U—S ÂuI Ê√ vK ¨hO«d«Ë `?—UB«Ë UI«u*« —«bù WLEM*« `z«uK«Ë

«œUN?AU b?FÔ ôË ÆÊuUI« «c?N WcO?HM« Wzö« U?NMO v« W?IdDU WB?


≤≥

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

—b‡‡‡?BË ¨W?O‡‡‡?‡KF? U‡‡?‡b? s sd??L‡‡????LK t?œR U‡* ÎöU?I?? W???O?N« o???Ë

«¡«d‡‡‡?ù«Ë ◊Ëd‡‡A«Ë b??«u?I«Ë q?U?I*« «c U???? bb??? «Î—«d? W???O??N« …—«œ≈ fK??

Æ tKOB WLEM*«

∫ © ≤¥ …œU‡‡

VU?J b???√ s …œU????N??? t o?d*« VK?D« v X?K …—d???I?*« œb*U ‰ö???ù« Âb???? l

ed ‰ö s U?NO≈ ÂbI v« —ULô« U?K h WB


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤¥

∫ © ≤∂ …œU‡‡

¨W—UL?ô« WDd)« ‰U?LJ« ÷«d_ Ë√ WËbK WœU?Bô« W?OLM« WD —U≈ v

vK ◊U?AM« W?Uù W?“ö« hO?«d« Ë√ `—U?B?« Ë√ UI?«u*« ëd??« W?O?NK “u?

qB?% WU(« Ác vË ¨sd?L??LK UN?BOB? q? —UL?ö W?BB?


≤µ

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

W?OU?{≈ WK‡‡‡?N t hd*« `?M t{u?H s Ë√ ¡«—“u« fK? fOz— s —«d?I “u?Ë

Æ WON« …—«œ≈ fK WI«u bF tM WbI*« «—d*« ¡u{ v

vU«Ë ‰Ë_« 5U« ÂUJ√ ¨W—U?Lô« oUM*« q«œ WKUF« U?ËdA*« vK ÈdË

Æ ÂUEM« «c ÂUJQ qLF« WFO l ÷—UF ô ULO p–Ë ¨ÊuUI« «c s

…œ—«u« „UË—b?«Ë XR*« vd??L??'« ÕU??L??U W??U??)« b??«u??I« U??N??OK Èd?? U??L??

Æ pc WLEM*« «—«dI«Ë `z«uK«Ë 5«uIU

÷d?? vK? ΡU‡‡‡‡?M ¡«—“u‡‡‡?‡« fK?? f?Oz— s —«d‡‡?‡I Èd??√ WD?A√ W??U??{≈ “u??&Ë

Æ h


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≤∂

∫ © ≥∞ …œU‡‡

s —«d? rN —b?B W?O?NU 5KU?F« s Èc?OH?M VJ W—U?L??ô« WI?DMLK ÊuJ

fK «—«d c?OHM VJ*« vuË ¨h


≤∑

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© YU‡‡« q‡B‡H«

WOłuuMJ²« oÞUM*« w —UL¦²Ýô« ÂUE½

∫ © ≥≤ …œU‡‡

vMF*« d“u« s VK?DË W?O?N« …—«œ≈ fK Õ«d??« vK ΡUM ¡«—“u« fK? fOzd

‰U? v ¨WOuuMJ oUM ¡U?AS hOd« ¨ UuKF?*« UOuuMJË ôUBô« Êu?A

duDË rO?LBË WO?UM WDA√ s tKL?A U0 ¨ ôUBô«Ë UuK?F*« UOuuMJ? WUM

¨vuuMJ« rOKF«Ë ¨ U?Od« duDË ¨b?ONF« WDA√Ë ¨ U?UO« e«dË ¨ U?OËdJù«

WcOHM« W?zö« tMO U‡* UÎIË tK p–Ë ¨UN WKLJ*« Ë√ U?N WDd*« WDA_« s UdOË

Æ ÊuUI« «cN

„d??A ÷d? vK ΡUM ¡«—“u?« fK? fOz— s —«d?I Èd√ WD?A√ WU?{≈ “u?&Ë

Æ UuKF*« UOuuMJË ôUBô« ÊuA vMF*« d“u«Ë h


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≤∏

s vU?«Ë ‰Ë_« 5?U?« ÂUJ√ W?O?uuMJ?« oUM*« ÂUEM —U?L????ô« vK Èd?Ë

Æ ÂUEM« «cN qLF« WFO l ÷—UF ô ULO ÊuUI« «c

Æ UN—«œ≈ »uK√Ë UNO qLF« j«u{Ë U«d« ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« 5Ë

© l‡«d‡« q‡B‡H«

…d(« oÞUM*« w —UL¦²Ýô« ÂUE½

∫ © ≥≥ …œU‡‡

Æ ÊuUI UNKLQ WMb qLA v« …d(« WIDM*« ¡UA≈ ÊuJ

¨W???O?N« …—«œ≈ fK?? W?I??«u? b??F h?


≤π

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ≥¥ …œU‡‡

ddJ U?ËdA* hO?d?U ≤∞±∞ WM ±≥≥ r— ÊuU?I« ÂUJQ ‰öù« Âb? l

U?N hd*« U??d?AK W?OuU??I« e?«d*« …U?«d? lË ¨…d?(« o?UM*« ÂUEM qL?FU? ‰Ëd??«

hOd?« “u ô ¨ÊuU?I« «cN qL?F« XË WLzUI« …d?(« oUM*« ÂUEM UËd?A W?US

¨…b??L?_« U??UMË ¨‰Ëd???« l?OMB ‰U??? v …d??(« oUM*« ÂU?EM U?Ëd??A?? W?U??S

WUD« «b??« WH?O U?UMB«Ë vFO?D« “UG« qIË qO?OË lOMBË ¨VK?B«Ë bb(«Ë

¨WOuJ« œ«u*«Ë —uL)« UUMË ¨WUDK vK_« fK:« s —«d Ubb —bB v«

Æ vuI« s_U jd U2 UdOË «dH*«Ë dzUc«Ë WK_« UUMË

∫ © ≥µ …œU‡‡

lO?L? lC? ¨ÊuU?I« «c s ©±∞® …œU?‡*« s vË_« …d?I?H« hM ‰ö?ù« Âb? l

v« b«uIK UÎIË W?OdC«Ë WOdL'« WUdK …d(« oUM*« ÂUEM dL? v« UËdA*«

ÆWdB*« Vz«dC«Ë „—UL'« vKB l oOMU WON« …—«œ≈ fK s —«d UN —bB

Êu??A vMF*« d“u« Uœb? v?« U?N'« —U?DS …d?(« W?IDM*« …—«œ≈ fK? Âe?KË

¨…d(« oUM*U ÂUI v« WOUMB« WOUù« UËdA*U WIKF*« UUO« lOL WUMB«

…d?U??? j?«u?{ l{Ë W??UMB« Êu???A vMF*« d?“u« l ‚U?H?ôU h?


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≥∞

tUd?? …b??Ë U?‡‡NK√ s? `M v« ÷«d??_U? UÎU??O hO??d??« sL??C??? Ê√ VË

s ©•≤® WzU?‡*U ÊUM« “ËU?? ô U0 t h?d*« tœR Èc« vU?‡*« ÊU??L?C« Ÿu?Ë —«b?I??Ë

“u ôË ¨Êu?UI« «cN Wc?OHM« W?zö« UNMO? v« VMK U?ÎIË W—U?L?ô« nOUJ«

Æ WIDM*« …—«œ≈ fK WI«u0 ô≈ ¨UÎOze Ë√ UÎOK hOd« s ‰ËeM«

ÊuU?I« «c v U?N?OK ’uB?M*« U«e*« Ë√ «¡UH?ùU t hd?*« ŸËdA*« l?L? ôË

l qU??F?« b?M hO?d??« «c?N? vH?J?Ë ¨hO?d??« v WMO??*« ÷«d?_« œËb?? v ô≈

W?U ÊËœ ¨ŸËd?A?LK U«e*«Ë «dO??O«Ë U?b?)« vK ‰uB?K ¨W?HK?


≥±

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

œ«œd????U «Î—«d??? W??IDM*« …—«œ≈ f?K?? —b??B ¨…b?*« Ác ‰ö?? ¡ö??ùU rI? r «–S??

v „—U?L?'«Ë W?IDM?*« …—«œ≈ Âu?IË ¨ «¡U?A≈Ë ÊU?? s U?N?OK U?0 È—«œù« odDU ÷—_«

UN ÿU?Hö „—U?L'« …—«œ≈ v≈ U?NLOKË Ud?BË Uœd l?u*U «œuu œu?Ë WU

v U?NM?L Ÿ«b≈Ë „Ëd?*« Ë√ qL??N*« ÊQ?A „—U?L?'« Êu?U? ÂUJ_ U?ÎI??Ë U?N?F?O Ë√ U??Î?R?

¨W?OuJ?(« Êub« r W?O?N« U?I?? rB? b?F ¨dL???*« `UB W??ON?« Èb »U?

Æ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« tMO Èc« uM« vK p–Ë

W?OU?« …“U???L*« Êub« s …œU‡*« Ác ÂUJ√ o?O?D v W??O?N« U?I????? d???FË

Æ WUF« W«e)« UIË WOzUCI« UËdBLK

∫ © ≥π …œU‡‡

lzU??C??« iF? ‰Ë«b lM ÊQ??A `z«u?K«Ë 5«u??I« U—d??I v?« ÂUJ_« …U??«d?? l

œö‡‡‡« ×U‡‡?‡‡ v≈ …d(« W‡?‡‡IDM*« U?Ëd‡‡‡A? U—bB v« l?zUC?« l‡‡‡C? ô ¨œ«u*«Ë

db‡‡‡B?«Ë œ«d?O?ôU W?U‡‡‡)« b‡‡‡«u?IK U?NU‡‡‡A WË«e* œö?« ×U? s Uœ—u? Ë√

WO?dL?'« Vz«dCK? lC ô U?L ¨ «œ—«u«Ë «—œU?BU WU?)« WO?dL'« «¡«d?û ôË

Æ Âud«Ë Vz«dC« s UdOË WUC*« WLOI« vK WdC«Ë

W??O??U??ù« U??Ëd??A*« v?≈ vK;« ‚u??« s? ÃU??ù« U??eK???? db??B? ÊuJË

WO—U?)« …—U« Êu?A vMF*« d“u« s —«d UN —b?B v« b«uIK UÎI?Ë …d(« oUM*U

Æ WOU‡*« d“ËË h


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≥≤

UN?GdH ¡b s UNMOQ?Ë lzUC« qI «¡«d≈ ÊuU?I« «cN WcO?HM« Wzö« 5Ë

Æ fJFUË …d(« oUM*« v≈ UNuË v

WuKL*« ¨WO?M_«Ë WOK;« UU)«Ë ¡«e_«Ë œ«u*«Ë lzU?C« ‰UœS ÕUL« W?ONKË

UO?KL ¡«dù Ë√ U?Nö?ù UÎ?R …d?(« WIDM*« v≈ œö?« q«œ s ¨dO?GK Ë√ ŸËdA?LK

vK p–Ë ¨WID?*« œ«dOô« b«u?I UNuC ÊËœ œö?« q«b UNœU≈Ë UN?OK WOUM

Æ ÊuUI« «cN WcOHM« Wzö« tMO Èc« uM«

Æ WOdL'« 5«uI« ÂUJ_ UÎIË Õöù« WLO vK WOdL'« WdC« qB%Ë

∫ © ¥∞ …œU‡‡

œ«dO?ö W?UF« b«u?IK UÎI? œö‡‡‡« q‡‡‡«œ v≈ …d?(« oUM*« s œ«dO?ô« ÊuJ

Æ Ã—U)« s

WDA?√ s W??&U?M« U??H?K


≥≥

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

bM U?N?U V? …œ—u??*« W?OM?_« œ«u*«Ë ¡«e_« v W?O?M_« UuJ*« q?L?Ë

…d?(« WIDM*« d??FË W?IDM*« pK qO?G?A« nOU?J »U? ÊËœ …d(« W?IDM*« v≈ ‰u?b«

Æ UNO WFMB*« UMLK WMU QAM*« bK ÊuuM« »U oKF ULO

∫ © ¥± …œU‡‡

5«u??? ÂU?J_ U???N???“u? v« ÕU—_«Ë …d????(« oUM*« q?«œ U???Ëd???A*« l?C??? ô

Æ dB v W—U« Âud«Ë Vz«dC«

∫ WOü« WKUFLK UËdA*« Ác lC p– lË

∫ WUF« …d(« oUM*« v UËdA*« lC ≠ ÎôË√

W??MU ©nO® ‰u?b« bM l?K« WL?O? s ©•≤® WzU‡*U ÊUM« Á—«b?I? rd ≠ ±

©»u® ÃËd?)« bM lK« WL?O s ©•±® WzU‡*U b?«Ë Á—«bI rdË se?« U?ËdA*

©Xe«d® …dUF« l?zUC« …—U?& rd« s vHFË ¨lOL?«Ë lOMB?« UËdA* W?MU

Æ WNu« …œb;«

W???MU U?N?I?I??% v« «œ«dù« vU?L??≈ s ©•±® WzU‡*U b?«Ë Á—«b??I? rd ≠ ≤

l«Ë s p–Ë ¨U??N?«d?≈ Ë√ lK ‰U??œ≈ v?Ozd« U??NU?A vC???I ô v« U?Ëd??A?LK

Æ 5OuUI« 5U;« b√ s …bLF*« WOU‡*« rz«uI«

∫ WU)« …d(« oUM*« v UËdA*« lC ≠ U·OU

W???MU U?N?I?I??% v« «œ«dù« vU?L??≈ s ©•±® WzU‡*U b?«Ë Á—«b??I? rd ≠ ±

©•≤® WzU‡*U ÊUM?«Ë ¨œö?« ×U v?≈ lK« db?B bM lO?L??«Ë lOMB?« U?Ëd?A*

…—U& Âu?d« s vHFË ¨œö?« v≈ lK« ‰uœ bM U?ËdA*« Ác «œ«d≈ vU?L≈ s

Æ WNu« …œb;« ©Xe«d® …dUF« lzUC«

ULO p–Ë ªUNII% v« «œ«dù« vUL≈ s ©•≤® WzU‡*U ÊUM« Á—«bI rd ≠ ≤

Æ oU« bMU …œ—«u« UËdA*« s p– dOG oKF

WKO?B Ÿ“uË ¨W?O?N« v≈ …œU‡*« Ác s ©ÎôË√® bMU? …œ—«u« Âud« WKO?B ‰u?Ë

Æ WON«Ë WOU‡*« …—«“Ë 5 ÎWHUM …œU‡*« Ác s ©UÎOU® bMU …œ—«u« Âud«


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≥¥

¡«œQ W?U?)«Ë W?UF?« …d(« oU?M*« v W?UI?*« UËd?A*« Âe?K ‰«u?_« lO?L? vË

”√— s ©•[∞∞±® ©n_« v «Îb?«Ë® Á—«b?I “ËU? ô W??O?NK Ub?K ÈuM q?UI?

¨ÊuU?I« «cN Wc?OHM« W?zö« U?NMO v« VMK? UÎI?Ë tOM n√ WzU? vB√ b? ‰U‡*«

Æ h


≥µ

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ¥¥ …œU‡‡

rd „—U?L?'« s U?NM Ãd?HÔË Ã—U?)« s qzU?d« UN?O? œd v« ‰«u?_« lO?L? v

ÊQA« VUË h


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≥∂

ÂUJ√ s W?O?K«b« W?zö« t?M?L?C U? vK ÷«d??ô« W???O?NK Èc?O?HM?« fOzdKË

Æ qLF« ÊuU v …—dI*« s q√ U«e XMLC «–≈ Ë√ ÂUF« ÂUEM« nU

±π∑µ WM ∑π r?— ÊuU?IU —œU‡?‡‡B« vU?L???ô« 5Q‡‡?‡« ÊuU? ÂUJ?√ Èd?Ë

5Q??« ÊuU‡‡ «c?Ë ¨…d??(« oU‡‡‡M?*« v U?NU??A ”—U9 v« U?Ëd??A*U 5KU??F« vK

±π∑∂ WM ±∞∏ r— ÊuUIU —œUB« rNLJ v sË ‰UL_« »U√ vK

∫ © ¥∂ …œU‡‡

W?H?B tU???( W?U?F« …d?(« W?ID?M*« v W?d? Ë√ WMN? ‰Ë«e? Ê√ h? È_ “u? ô

◊Ëd?A?K U?ÎI?? W?IDM?*« …—«œ≈ fK? fO?z— s pc `d??B vK ‰u?B??(« b?F ô≈ W??Lz«œ

“ËU?? ô ÈuM r— œ«b?? b?FË ÊuU??I« «c?N? Wc?O??HM« W??zö« U?NM?O? v?« ŸU?{Ë_«Ë

Æ tOM ·ô¬ WL

s q t??OM n√ sd?A?? “ËU?& ôË t?OM ·ô¬ W???L? s q?I ô W?«d?G V?U?FË

Ê–S ô≈ WU(« Ác v? WOzUM'« Èub« ld?Ô ôË ¨…œU‡*« Ác s vË_« …dIH« r?J nU

«—UA?ô«Ë …d(« sN*« ‰Ë«e UËdA? WU≈ dEÔ ‰«u_« lOL? vË ¨h


≥∑

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© fU‡‡)« q‡B‡H«

PAM*«Ë UdA« fOÝQð ÂUJŠ√

fOÝQ²« bFÐ U UbšË

∫ © ¥∏ …œU‡‡

fOQ?« Ub? .bI? WO?N« ÂeK ¨ÊuU?I« «c s ©∑±® …œU‡*« rJ …U?«d l

ÊuU?I« «c? ÂUJ_ W?F?{U?)« U??d?AK sd?L????*« U?b? e??d?Ë fO?Q?« b??F U?Ë

…œËb?;« W?Ou??*« «– Ud?A«Ë rN?_U W?O?u?« U?d?Ë WLU?*« U?d? ÊuU?Ë

«¡«d?≈ ÈdË ¨U?N«¡«d?≈ bO?uË U?NMJ?OË ¨±π∏± WM ±µπ r— Êu?UIU —œU?B«

ÈQ p– v W??O?N« b?O??I? ôË ¨W??O?NU U?NKO?F?H —u? Ud?O? ÊËœ v?Ëd?Jù« fO?Q?«

Æ Èd_« 5«uI« v UNOK ’uBM «¡«d≈

W?dAK vU?_« ÂUEM« d?AM W?LEM*« ÂUJ_« ÊuUI?« «cN Wc?OH?M« Wzö« œb?%Ë

U??d???AK U???b??)«Ë vËd???Jù« fO???Q??« ÂU?EM qL???F« j«u???{Ë tKb??F? «¡«d??≈Ë

W??O?u??« U?d??Ë W?L?U?*« U??d? Êu?U?Ë ¨ÊuU??I« «c ÂUJ_ W??F??{U?)« P??AM*«Ë

Æ tO≈ —UA*« …œËb;« WOu*« «– UdA«Ë rN_U

∫ © ¥π …œU‡‡

U??N?UEË U??d?A?« Ÿ«u√ s Ÿu qJ b??I? Öu?/ h?


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

≥∏

∫ © µ∞ …œU‡‡

Èb W?}Ëd?Jù« U?b?)« ÂUE? q}?F?H? U?N?U?{Ë√ o}?u? W?B??


≥π

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © µ≤ …œU‡‡

q|u?K WKU WKL ÈQ ÊuU?I« «c ÂUJ_ WF{U)« U?dA« ‰UL√— b|b?% “u|

«c UN?UL√— v »U??ô« ÊuJ| Ê√ ◊dA WKL?F« ÁcN Ud?AË W}U‡*« U?NLz«u? œ«b≈Ë

Ÿu‡‡‡?b*« ‰U‡*« ”√— s …œb‡‡‡?;« W‡‡‡M« œ«b?‡‡‡ r| ‰«u??_« U?d?A W???MUË ¨WK?L?F«

W}u?*« «– Ud?A«Ë rN_U W}?u« Ud?Ë WLU*« U?d ÊuU ÂUJ_ U?ÎIË

±π∏± WM ±µπ r— ÊuUIU —œUB« …œËb;«

ÈdB*« t}M'« s ÊuU?I« «c ÂUJ_ WF{U)« Ud?A« ‰UL√— vL q|u% “u?| UL

Æ q|u« a|—U v Èed*« pM« s sKF*« ·dB« dF UÎIË ¨q|uK WKU WKL È√ v≈

Æ ÊQA« «c v WLEM*« j«uC« ÊuUI« «cN W|c}HM« Wzö« œb%Ë

∫ © µ≥ …œU‡‡

W??}??u??« U?d??Ë W??LU??*« U??d?? ÊuU?? s ©¥µ® …œU‡*« ÂU?J√ s ΡUM????«

¨±π∏± WM‡‡? ±µπ r— ÊuU??IU —œU??B« …œËb?;« W??}u????*« «– U?d??A«Ë rN??_U

¨ÊuU?I« «c ÂUJ?_ W?F?{U‡‡‡)« ‰«u?_« U?d?A rN?_«Ë f}?Q??« hB? ‰Ë«b “u?|

Æh


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥∞

Æ vu‡u‡MJ« —uD« l vUL W}ËdJ≈ qzUu «bM*«Ë dUb« s W{UFô« ≠ ≤

r}??}?I?« r?EË ‰U‡*« ”√— i}??H? Ë√ …œU|“ «¡«d??≈ j}???Ë b?}?u?Ë d|uD ≠ ≥

¨U?Î?}??? «Îd|b‡‡‡I —b? b?? U?N …œb‡‡‡;« r}??I« XU? «–≈ U2 oI???« «¡«d?≈Ë ¨vU‡*«

Æ W}U‡*« WUdK WUF« W}NK UÎuU —dI*« ’UBôU ‰öù« ÊËœ p–Ë

Æ ÊuUI« «cN W|c}HM« Wzö« Áœb% U‡* UÎIË tK p–Ë

© ”œU‡‡« q‡B‡H«

W“ö« «—UIF« h}Bð

W|—UL¦²Ýô« UŽËdA*« WUù

∫ © µµ …œU‡‡

¨t}? lu« Ë√ tU‡?‡‡A …dU‡‡‡* W?“ö« «—UI?F« vK ‰uB?(« v o(« dL??LK

b??«u‡‡‡‡I« …U??«d?? l p–Ë ¨‰U‡*« ”√— v t???LU?‡‡‡‡?? Ë√ t???—U?A?? W‡‡‡?? XU?? UÎ|√

¨W?U? s}«u?? U?N?LEM v« W?}?«d?‡‡‡‡G?'« oU‡‡?‡M*« v W?F?«u« «—U?I?F« i?F? W?U?)«

UN?}K ’u?BM*« b‡‡‡‡«uIK? U·‡‡IË «—U?IF« vK W|ôu« W?U? WN?'« ‰ö s U?≈ p–Ë

’uBM*« ·d?B« ÂUJ_ UÎIË W?}N« ‰ö s Ë√ ¨UNM Êö?ù« bF UNz«uË U?NM}«u v

Æ ÊuUI« «c v UN}K

∫ © µ∂ …œU‡‡

ed*«Ë W?B


¥±

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

W|ôu‡‡‡« Ë√ W?}JK*« q‡‡‡‡IM «Î—«d? ¡«—“u« fK W?I«u? bF W|—u?NL'« f}?z— —bB|Ë

ÂeK« v? WON?« v≈ Wôu« WU W—«œù« U?N'« s ¨ «—UI?F« iF vK ·«dù« Ë√

ÂUJ_ U·‡‡I?Ë U?N?} ·d?B?« W‡‡‡‡?}N« v?u Ê√ vK ¨p?– W|—UL??ô« W‡?‡‡D‡)« c?}‡‡‡‡HM

Æ ÊuU‡I« «c‡

∫ © µ∑ …œU‡‡

s Ud}? Ë√ WËbK WU W?}JK WuKL*« «—UI?F« v s|dL?LK ·d?B« ÊuJ|

«¡«d??ù«Ë j«u?C«Ë ÂU?Jú U?ÎI?? —U??L????ô« ÷d??G W?U??F« W|—U?????ô« ’U???_«

ŸËd???A*« r???Ë ¨WËbK W?|—U??L????????ô« WD)« …U???«d0 ÊuU???I« «c v U???N??}?K ’u??B?M*«

Æ t} …dL*« ‰«u_« WL}Ë ¨tUA WF}Ë È—ULô«

—œU???B« «b|«e*«Ë U???B???UM*« r?}EM Êu?U?? ÂUJ?√ ·d??B???« «c? vK Èd??? ôË

ÊuU‡‡‡‡?I« «c‡‡‡ v ’U? h tQ? v œd| r U‡‡?‡‡L?} ô≈ ¨±ππ∏ W?M ∏π r— ÊuU?IU

Æ tUJ√ l ÷—UF| ô U0Ë

bL?F*« È—UL?ô« ŸËdA*« c}HM tM Âb?I*« vMe« ‰Ëb'U «eô« dL?*« vKË

Æ dL*« ÁU& UNU«eU XË√ b WN'« pK X«œ U ¨WB


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥≤

U?Ëd?A?*« v „d??A Ê√ «—U?I??F« vK W|ôu« W???U? W|—«œù« U?N??K “u?|Ë

—«d? UN —b?B| v« ‰«u?_« v W?—UA*U Ë√ W?}M}? WB?? «—UI?F« pK W|—U?L??ô«

W??}?H??}?Ë «¡«d??≈Ë ŸU?{Ë√ ÊuU??I« «c‡‡‡N? W|c?}??HM« W??zö« s}??Ë ¨¡«—“u« fK?? s

Æ È—ULô« ŸËdA*« v «—UIFU UN'« pK „«d«

∫ © µπ …œU‡‡

WUù WU?)« WËb« „ö√ s «—UI d}?u dL*« UN?} VKD v« ‰«u_« v

WU≈ v Vd| Èc« ÊUJ*«Ë WU*«Ë ÷dG« tK v s}| Ê√ s}F| ¨È—UL« ŸËdA

WU W|—«œù« UN?'« Èb Ë√ UN|b …du*« «—UIF« ÷d W}?N« vuËÆt}K ŸËdA*«

U«d?ô«Ë ¨—UI?F« WF}? ÊU}Ë —U?L?ô« VUD È—UL?ô« ◊U?AM« rzö v« W|ôu«

Ud}Ë ¨p– qUIË ¨UN} ·dB?« —uË o«d*U …œËe XU «–≈ U ÊU}Ë ¨UN WIKF*«

Æ W“ö« UU}«Ë U«dô« s

∫ © ∂∞ …œU‡‡

v« oUM?*« v ¨W|—U?L???ô« W?D|d?K U?ÎI?Ë U?d?}? ÊËœ W?}?LM?« ÷«d?_ “u?|

qUI ÊËœ ·dB« ¨¡«—“u« fK WI«u bF W|—uNL'« f}z— s —«d Ub|b —bB|

W}MH« ◊Ëd?A« rN}? d«u s|c« s?|dL?LK W?U W?}JK WËbK WuKL*« «—U?IF« v

·d??B??« —u?? vK? p– Èd??|Ë ¨¡«—“u« fK??? s —«d??I Ub?|b??% r| v« W??}?U‡*«Ë

Æ ÊuUI« «c s ©µ∏® …œU‡*« v UN}K ’uBM*«

ÊUL{ .bI dL*« vK V| ¨qUI ÊËœ «—UIF« v ·dB« ‰«u√ l}L vË

W?L}? s ©•µ® WzU‡*U W?L vK b?|e| ô U0 ·dB?« WN? v≈ tU?I Âu?I| U Ë√ Èb?I

W?zö« U??NM}? v« j«u??C«Ë d?}|U?F?LK? U?ÎI?Ë p–Ë ¨ŸËd?A?L?K W|—U?L???ô« n?}UJ«

¡b vK «u?M Àö —Ëd? b??F ÊU??L?C« p– œd????| Ê√ vK ¨ÊuU??I« «c?N W?|c?}??HM«

s p– d?}G ◊U?AM« WË«e ¡b Ë√ ¨W?}U?ù« WF?}D« «– U?ËdA?LK vKFH« ÃU?ù«

Æ ·dB« ◊ËdA dL*« «e« WD|d ¨ UËdA*«


¥≥

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ∂± …œU‡‡

¨qUI0 ŸUHôU h}?d« ÂUEM «—UIF« v ·dB« U?N} ÊuJ| v« ôU(« v

U?N}K oH?*« ◊Ëd‡‡‡AU ¨b|b‡‡‡?K WKU U?ÎU? s}?L vK b|e ô …b? h}d?« ÊuJ|

q|bF? v W|ôu« WU? WN?'« o p– q| Ê√ ÊËœË ¨tUA v «Îd?L? ŸËd?A*« «œ U

Æ b|b« bM ŸUHô« qUI WL}

Uœb% v« W?}U‡*«Ë W}MH« ◊ËdA« rN}? du s|c« s|dL?LK h}?d« ÊuJ|Ë

Æ W|ôu« WU W|—«œù« WN'« l o}MU W}N«

Æ d}QU ·dB« ‰«u√ vK WIU« ÂUJ_« «– ÈdË

∫ © ∂≤ …œU‡‡

÷«d?_ dL??? qJ “u?| ¨l}U «—U?I?F« v ·dB?« ÊuJ| v« ôU?(« v

t} du Ê√ ◊dA ¨UN}K bUFU UÎK Âb?I| Ê√ UNF}u Ë√ W|—ULô« UËdA*« WU≈

Æ W|ôu« WU W|—«œù« WN'« l o}MU W}N« Uœb% v« W}U‡*«Ë W}MH« ◊ËdA«

sL?« qU œ«b? bF ô≈ ôU?(« Ác v d?L?*« v≈ «—U?I?F« W}JK qI?M ôË

UËd?A*« c}HM s ¡UN?ô« Ë√ W}U?ù« WF}D« «– U?ËdALK vKF?H« ÃUù« ¡bË

l Âd*« b?IF« sLC| Ê√ V|Ë ¨p– d?}G ◊UAM« WË«e ¡b Ë√ ¨W?}U}« Ë√ W|—U?IF«

Æ pc UÎB dL*«

¨Wôu« W??U? W—«œù« W?N?'« W?I?«u? b?F d?L??*« V?K vK ΡUM W??O?NK “u?Ë

b?F U? v≈ «dO??O?« s p– dO? Ë√ t?C?F Ë√ sL?« qU œ«b? qO?Q vK ‚U?Hô«

Æ «¡«d≈Ë UUL{ s pc ÂeK U bIF« œbË ¨ŸËdALK vKFH« qOGA«

Æ pKLU vNM*« —Uù« ÂUE vK WIU« ÂUJ_« «– ÈdË


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥¥

∫ © ∂≥ …œU‡‡

UËd?A W?Uù W?“ö« «—UI?F« vK qU?F« v sd?L?*« U?K r«e bM

¨ŸUHôU hOd« Ë√ pKL?U vNM*« dOQ« Ë√ dOQ« Ë√ lO« ÂUEM ¡«u? W—UL«

ÂUEM? —U?L?????ö W??“ö« W??OU*«Ë W??OMH« ◊Ëd??A« rN?M vu???« s 5? WK{U??H*« ÊuJ

WOMH« UH?«u*« Ë√ dL?*« s ÂbI*« ÷dF« WLO? UNMO s WK{UH f_ U?ÎIË ◊UIM«

Æ Èd_« WOU*« Ë√

d?F?? vK_ U?ÎI??Ë Uƒ«d‡‡≈ “U?‡ ◊U‡IM« ÂU‡?EM 5L?«e??‡*« 5 WK‡?‡{U?H*« —c??F‡‡ «–≈Ë

Æ rNM ÂbI

WK{U??H*« pK ¡«d?≈ j«u??{Ë ¨r«e?« ‰«u??√ ÊuU?I« «c??N Wc?O??HM« W??zö« 5Ë

Æ UNOK ΡUM r v« f_«Ë

∫ © ∂¥ …œU‡‡

qU?I Ë√ W—U?ù« W?L?OI« Ë√ lO?« sL db?I ÊuJ ¨qB?H« «c ÂUJ√ oO?D v

UOK?F« WMK« ¨WO?uJ(« Ub?K WU?F« W?ON« ∫W?Oü« UN'« Èb?≈ od s ŸU?Hô«

W?U?F« W?O?N« ¨…bb?'« W?O«d?LF« U?F?L?:« W??O ¨W?«—e« …—«“u WËb« v{«—√ 5L??

◊U?AM?« W‡‡‡F?O??D U·‡‡I??Ë p–Ë ¨W?O?U?MB« W?O?L?MK W?U?F?« W??O?N?« ¨W?O?U?O??« W?O?L?MK

Æ tU≈ ·bN*«

WOKL ¡UN≈Ë ¨dbI« ÊU' WuC v …d)« ÈË– s 5K2 rC dbI« WN ÂeKË

Æ UNO≈ dbI« VK .bI a—U s UÎu 5ö “ËU& ô …b ‰ö dbI«

…d?U?* W?“ö« «¡«d?ù«Ë j«u?C«Ë d?OU?F*« ÊuU?I« «c?N Wc?O?HM« W?zö« 5Ë

WU WN'« s d?OF« WN' Uœ«b r v« »UF_«Ë ¨tOö? …bË ¨dbI« WOKL

Æ hOB« ÂU9≈ bM Wôu«


¥µ

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ∂µ …œU‡‡

d?√ Ë√ WM' h?


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥∂

¡b a—U s? ÂU? ¡U??C?I« q?? ÷d?G?« d?O?O??G VK q??I ô ¨‰«u??_« lO?L?? vË

Æ ◊UAM« WË«e Ë√ ÃUù«

∫ © ∂∑ …œU‡‡

v« WFU?*« d—UI s UNO≈ ÂbI U? vK ΡUM ¨Wôu« WU W—«œù« W?NK ÊuJ

vMe« ZUd?« cO?HM q«d? WFU?? ÊQA Wôu« W?U? W—«œù« U?N'« u?Hu Ub?F

lO« b‡‡‡I? a‡‡‡ ¨WON« …—«œ≈ fK? WI«u bFË ¨È—U?Lô« ŸËdA*« P?AM WUù

b?√ v «—U?I?F« V?Ë ŸU?H?ôU hO?d?« Ë√ pKL?U vN?M*« —U?ù« Ë√ —U?ù« Ë√

∫ W‡‡Oü« ‰«u‡‡_«

Æ ÂöôU Á—UD≈ a—U s UÎu 5F …b —UIF« Âö« s ŸUMô« ≠ ±

UÎOU? —UI?F« tö?« a—U s UÎu 5F? ‰ö ŸËdA*« c?OHM v ¡b?« Âb ≠ ≤

Æ WKU2 …b ÎWU Á—«c≈ bF tUI —«dL«Ë ‰uI —c dOG oz«uF«Ë l«u*« s

Æ ÁbO«uË WOU‡*« UI*« œ«b ◊Ëd WHU ≠ ≥

o È√ VOd Ë√ tMd ÂU?OI« Ë√ t? hB Èc« —U?IF« «b??« ÷d d?OO?G ≠ ¥

‰UI?« q Ë√ Wôu« W?U? W—«œù« WN?'« s WI?*« W?OUJ« W?I«u*« dO?G tOK v?MO

Æ ÊuUI« «c ÂUJ_ UÎIË tO≈ WOJK*«

s WKd È√ v? ¨Wdu WHU? ŸUH?ôU hOd?« Ë√ bIF« ◊Ëd? WHU? ≠ µ

Æpc ÎWU dL*« —«c≈ bF WHU


¥∑

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

l‡‡«d‡« »U‡‡«

—UL¦²Ýô« Êu¾ý wKŽ WLzUI« UN'«

© ‰Ë_« q‡B‡H«

—UL¦²Ýö wKŽ_« fK:«

∫ © ∂∏ …œU‡‡

t —dI u UL ÎöC h ¨W—uNL'« fOz— WUzd —ULö vK√ fK QAM

∫ vüU ÊuUI« «c v

Æ p– tKD U0 tOu«Ë —ULö qC√ ŒUM WON ÂeK U q –U« ≠ ±

Æ —ULô« WO È—«œù«Ë vFdA« Õöû ÂUF« —Uù« l{Ë ≠ ≤

—UL??ô« UËd?A UuË√ œb% v?« W—UL?ô« WD)«Ë U?UO?« —«d≈ ≠ ≥

rEË WOULô«Ë WœUBô« WOLM« WDË WËbK WUF« WUO« l oH U0 ¨WbN*«

Æ WID*« —ULô«

qLF« —uDË ¨—U?L?ôU WIKF?*« Z«d«Ë jDK WËb« …e?N√ cO?HM WFU? ≠ ¥

Æ ’U)« ŸUDI« l W—UA*« UËdA nuË ¨ÈdJ« WœUBô« UËdA*U

WBB*« UUDI« Èu vK UcOHMË W—ULô« WDd)« Yb% WFU ≠ µ

Æ WËbK WœUBô« WOLM« WD —U≈ v ¨WHK


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« ¥∏

WOu?J(« …eN_«Ë WU?F« UON«Ë «—«“u« lO?L' WOMUC?« WOu*« qO?FH ≠ ±∞

Æ UNz«œ√ v rUM« oOI%Ë ¨ —ULôU WB


¥π

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

v WO?NKË ¨ WOuJ(« b«uI«Ë rEMU W—«œù«Ë W?OU*« qzU*« v WON« b?OI ôË

ÊËœ p–Ë ¨ W?O*U?F«Ë WOK?;« «d?)«Ë «¡U?HJ« qC?Q WUF??ô« U?NU?N? “U$≈ q?O?

Èb dQ 5KUF« ‰ub vB_« b?(« ÊQA ≤∞±¥ WM ∂≥ r— ÊuUI« ÂUJQ ‰öù«

Æ WON« …—«œ≈ fK s —«d qzU*« Ác rOEM —bBË ¨ WËb« …eN√

¨ ‰U?L?_«Ë U?d?B??« ¡«d?≈Ë b?U?F?« U?N?{«d?√ o?O?I?% qO?? v W??O??NK ÊuJË

÷d?G W??O?NK U?N?B?OB? …œU?≈ Ë√ W?U?)« WËb« „ö?√ s «—U?I? hO?B? “u?Ë

Æ W—«œù« UNu v UN«b«

∫ © ∑± …œU‡‡

¨ ÊuU?I« «c v tOK ’u?BM u U?L Îö?C ¨ U?N{«d?√ oO?I% qO? v W?O?NK

∫ WOü« UUBô« …dU

WËb« …e?N?√ lO?L? l? ÊËU?F?«Ë oO?MU W—U??L???ô« WD)« ŸËd?A? œ«b?≈ ≠ ±

«—U?I?F«Ë ¨ tUUD?Ë WO?«d?G?'« tIUM?Ë ¨ tUEË —U?L??ô« W?O?u sL?C? WB??


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« µ∞

U?N'« l oO?MU —U?L??ô« Êu?A WU?)« W?OL?d« ÖULM?« lOL? bO?u ≠ ∂

Æ qzUu« s UdOË UuKFLK WOËb« WJA« ‰ö s «bö UdOuË WB


µ±

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

vU?«Ë ’U?)« ŸU‡?DIU —U?L???ô« ‰U‡?? v‡ U‡Lb‡√ …d‡??)« ÈË– s ÊU‡M« ≠ µ

Æ ÊuUI« ‰U v

Æ bbK WKU «uM Àö WuCF« …b ÊuJË

vK —uC ô≈ U?ÎO ÁœU?IF« ÊuJ ôË ¨ UÎdN q_« vK …d? fK:« lLË

¨ …œb? WLN0 UN?O≈ bNFÔ d?√ Ë√ WM' tzUC√ 5 s qJA Ê√ tË ¨ q_« vK ¡U?C_«

Æ p– v≈ WU(« Xœ ULK UULô« —uC( ¡«d)« s Á«d s …uœ tOzdË

«u?_« ÈËU WU? vË ¨¡UC?_« s s|d?{U(« W?}?KQ fK:« «—«d —b?BË

Æ fK:« qL ÂUE ÊuUI« «cN W|c}HM« Wzö« rEMË f}zd« tM Èc« VU'« `d|

r|b???I r| Ê√ v?K ¨rN«u???√ l}??L??? s ÕU??B???ùU …—«œù« fK??? ¡U??C??√ Âu???I|Ë

Ë√ W?HU?? œu?Ë Âb?? s oI??K WKI???? W?N? q? s UÎ|uM ÕU?B??ù« «c‡ W?F?«d?Ë

s vK_« f?K:« v≈ d|d?I??« «c ld?Ô| Ê√ vK ¨ `U?B??LK qL????? Ë√ vKF? »—U??C

Æh


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« µ≤

…d?(« oU?M*« «—«œ≈ fU?? qL?? rEË U?U?B???«Ë q}JA j?«u?{ l{Ë ≠ ∂

ÆW}NK Èc}HM« f}zd« s —«d UUBô«Ë q}JAU —bB| Ê√ vK ¨W|—ULô«Ë

W|—UL?ô«Ë …d?(« oUM*« WU?ù W“ö« ÖULM« œU?L«Ë rE?M«Ë `z«uK« —«d≈ ≠ ∑

—ULô« WLE_ UÎIË WUI*« UËdA*« ¡UG≈ U}¬Ë j«u{ b|b%Ë ¨UN—«œ≈Ë UN}LMË

Æ UNQA …—œUB« UI«u*« ◊uI W“ö« œb*«Ë ¨WHK


µ≥

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ∑µ …œU‡‡

∫ vQ| U2 W}N« œ—«u ÊuJ

Æ WËb« UN UNBB v« W}U*« «œULô« ≠ ±

»U??( U?NKB?% v« pK? «b W??}?N?« U?NKB?% v« U?b?)« qU?I?Ë Âu?d« ≠ ≤

Æ Èd_« UN'«

W?}N« …—«œ≈ fK U?N}K o«u| v« W?}—U)«Ë W?}K;« ÷ËdI«Ë `M*«Ë U?N« ≠≥

Æ ÊQA« «c v …—dI*« b«uIK UÎI

Æ W}NK WBB


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« µ¥

n|d?B vu?| U?L? ¨d?}G?«Ë ¡UC?I« ÂU?√ U?NK}?9 W??}?NK Èc?}H?M« f}zd« vu?|Ë

«¡«d≈ d?}?} ÂeK|U –U?« p– q}? v tË ¨UN—«œ≈ fK? «—«d c}?HMË UNu?

WU?d?« ÂUE q}?F??H? ÂeK|U?? –U?« «c?Ë ¨s|d??L?????LK W???}?N« U?N??b?I v« U??b?)«

Æ …b}d« …—«œù«Ë WLu(«Ë W}UHA«Ë

sL?C?| Ê√ ÊËœ tU?U?B??« i?F v t«u b?√ i|u?H Èc?}?HM« f?}zdK “u?|Ë

Æ d}G« Ë√ ¡UCI« ÂU√ W}N« q}9 i|uH«

Æ Èc}HM« f}zdK Èd_« ÂUN*«Ë UUBô« W|c}HM« Wzö« s}Ë

∫ © ∑∏ …œU‡‡

fL? q W?}?NK W?«b?? W}??}«d?«Ë ¨W|uM WD œ«b?≈ Èc?}H?M« f}zd« vK

d?}??} q}?? v te?$√ U?Ë U?NU?L?√ ZzU?M UÎU?} sL?C?| ÈuM n?B d|d?IË ¨ «uM

Æ W}N« …—«œ≈ fK vK ÷dFK ¨t Z|Ëd«Ë —ULô« «¡«d≈

W|u?M« W?D)« ¡«—“u« f?K???Ë v?K_« fK?:« s q? v≈ h????


µµ

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ © ∑π …œU‡‡

v UNOK ’uBM*« e«u(« s bOH v?« UdA« WLzU dAM UuM WON« ÂuI

t?F?u?Ë ◊U?AM« W??F?O? sL?C? vËd?Jù« U??N?F?u? vK Ád?AM dd?I? v ÊuU?I« «c

Æ WdA« vJU Ë√ 5LU*« Ë√ ¡UdA« ¡UL√Ë e«u(« WFOË

Vu0 WËb« v?{«—√ s …b?O?H??*« U?d?A« W?L?zU? d?AM UuM W??O?N?« Âe?K U?L?

UNFu?Ë UœUF√Ë UNFO?Ë ÷—_« «b« ÷d sLC? ddI v ¨ÊuUI« «c ÂUJ√

Æ WdA« »U√ Ë√ 5LU*«Ë ¡UdA« ¡UL√Ë ¨¡«d)« rOOIË ¨Wb

œbF ÊU?OË WuM« W?OU*« rz«uI«Ë U?N«—UL??« r ÊU?O .bI? UdA« Âe?KË

W?zö« Uœb?% U?U?O s p– d?O?Ë r—u?√ Ÿu?L???Ë rNU?O?MË rN?HzU?ËË 5KU?F«

Æ ÊuUI« «cN WcOHM«

∫ © ∏∞ …œU‡‡

d“u« l ‚U??HôU ‰b??F« d“Ë s —«d?? rbb??? —b?B? s2 W???O?N« vH?u* ÊuJ

ÂUJ_ W?HU?


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« µ∂

p– ÊËœ …b*« Ác XC?I« «–S ¨W?HU?


µ∑

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© ‰Ë_« q‡B‡H«

ULKE²« WM'

∫ © ∏≥ …œU‡‡

«c ÂUJ_ U??ÎI?Ë …—œU??B« «—«d?I« s U??LKE« d?EM d???√Ë√ WM' W???O?NU Q??AM

Æ hO«d«Ë `—UB«Ë UI«u*« `M0 WB


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'« µ∏

b?√ UN?u?C v? „—UAË ¨¡«—“u« fK? fOz— s —«d? WMK« qOJ?A —b?BË

b?L?FË ¨WËb« fK0 W—«œù« Êu??AK ’U)« fK?:« Á—U? WËb« fK? fOz— »«u

s WU≈ …—Ëd?C« WU v WMK?« ¡UC?√ s ¡«—“uK “uË ¨¡«—“u« fK? s UN«—«d?

Æ tO UN«—«d vK XuB«Ë WMK« ŸUL« —uC( rNK1

Æ h


µπ

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

© YU‡‡« q‡B‡H«

—UL¦²Ýô« œuIŽ UŽ“UM W¹u² W¹—«“u« WM−K«

∫ © ∏∏ …œU‡‡

œu??I?? U?“UM? Wu??? W?—«“u« WMK?«¢ vL?? ¨W—«“Ë WM' ¡«—“u« f?K0 Q??AM

WËb« Êu‡‡‡‡J v« —U?L?ô« œu‡‡‡‡I? s WU?M« U“UM*« Wu? h ¨¢—U?L?ô«

Æ UNO UÎd UN WFU« UdA« Ë√ UON« Ë√ UN'« Èb≈ Ë√

»«u b√ UNuC v „—UAË ¨¡«—“u« fK fOz— s —«dI WMK« Ác qJAË

UN?«—«d bL?FË ¨WËb?« fK0 W—«œù« Êu?AK ’U)« fK:« Á—U? WËb« fK? fOz—

Æ UNUK —uC v WUù« “u& ôË ¨¡«—“u« fK s

WMK« —b?BË ¨UNzUC?√ œb nBË U?N?Oz— —uC WMK« œU?IF« W?B ◊d?AË

Æ fOzd« tM Èc« VU'« `d «u_« ÈËU bMË ¡«—ü« WOKQ UN«—«d

Æ ¡«—“u« fK fOz— s —«d UNKL ÂUEË UNKOJA —bB WOM WU√ WMK ÊuJË

∫ © ∏π …œU‡‡

ÊuJË ¨U?N?«—œË —UL??ô« œuI? ·«d√ 5 W?UM« U?ö)« Y WMK« vu?

pK Ê“«u ‰ö« W'UF* W“ö« Wu« ¡«d?≈ bUF« ·«d√ ¡U{dË p– qO v UN

Æ UNO UNOK ’uBM*« qN*« Ë√ œb*« Ë√ ‰Uü« bË ¨œuIF«

«¡«d?ù« `O??B Ë√ W?OU*« U?I????*« WËb? …œU?≈ ¨d?_« Âe v? vu? U?L?

sLCË ÈbIF« Ê“«u« ÊUJù« —b oI? u vK tK p–Ë ¨œuIF« «d≈ vK WIU«

¡u?{ v d?L???*« ‚u??I?Ë ÂU?F« ‰U*« vK ÿU?H?K ÈœU?B??« l?{Ë qC?√ v≈ ‰u?u«

Æ WU q ·Ëd

5 ¡«—“u« fK? vK? Wu?« W?U ÊQ?A t?O≈ q?u? U0 «Îdd?I WMK« ÷d?FË

–U??HM« W???«Ë ¡«—“u« fK?? s UœU??L???« b??F Wu???« pK Êu?JË ¨Ud?U?M lO?L??

Æ ÈcOHM« bM« …u UNË WB


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∂∞

© l‡«d‡« q‡‡B‡H«

UŽ“UM*« W¹u² W¹œu« qzUÝu«

WÞUÝu«Ë rOJײ« edË

∫ © π∞ …œU‡‡

v« W?IdDU Êu?U?I« «c ÂUJ√ c?O?HM W?IKF?*« —U?L???ô« U?“UM Wu? “u?&

W—U???«Ë W??Ob*« œ«u*« v r?OJ??« ÊuU? ÂUJ?_ U?ÎI??Ë Ë√ d?L?????*« l U?N??OK oH??

±ππ¥ WM ≤∑ r— ÊuUIU —œUB«

q ”U?L« vK ‚UHô« ¨Ÿ«eM« ‰ö? UË_« s XË È√ v ¨5dDK “u U?L

¡uK« p– v U?0 ¨ U“UM*« Wu? UN ‰uL?F*« b«uIK U?ÎI UN?«u√ nK0 Wu?«

Æ vR*« rOJ« Ë√ ¨©d(«® vR*« dO rOJ« v≈

∫ © π± …œU‡‡

©WU?u«Ë rOJ?K Èd?B*« e?d*«® vL? WU?u«Ë rOJ?K qI?? e?d? Q?AM

Æ t «ÎdI …dUI« WEU s cË ¨W—Uô« WOBA« t ÊuJ

rNMO Ë√ ¨sd?L???*« 5 Q?AM b? v« —U?L???ô« U?“UM Wu? e?d*« vu?Ë

vK WKd È√ v «u?IH« U? «–≈ ¨WU Ë√ W?U UN W?FU« UN?'« Èb≈ Ë√ WËb« 5Ë

ÂUJ√ …U?«d l tK p–Ë ¨e?d*« «c ÂU?√ WUu« Ë√ rOJ?« od s Ÿ«eM« Wu?

Æ U“UM*« WuË rOJK WLEM*« WdB*« 5«uI«

hB?«Ë …d)« ÈË– s ¡U?C√ W?L s ÊuJ ¨…—«œ≈ fK e?d*« …—«œ≈ vuË

Æ ¡«—“u« fK fOz— s —«d rNMOOF —bB WOD« WFL«Ë …¡UHJ«Ë


∂±

≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

‰e? “u?? ôË ¨…b?«Ë …d? Ub?b?& “u? «uM f?L? …—«œù« fK? …b?? ÊuJË

¨tKL ÂUN W—UL* WOD« WOöB« bI «–≈ ô≈ …b*« Ác ‰«u …—«œù« fK ¡UC√ b√

Æ edLK vU_« ÂUEMK UIË tKL U«u ULO ôö≈ q√ Ë√ ¨—Uô«Ë WI« bI Ë√

¨ÈcOHM db edLK ÊuJË ¨fKLK? ÓÎUOz— rNMO s …—«œù« fK ¡UC√ VMË

Æ …—«œù« fK s —«d WOU*« tKUF bb%Ë tMOOF —bB

«¡«d?ù«Ë W?OMN*« b?«u?I«Ë t?O? qL?F« ÂUEË e?d*« «c?N? vU?_« ÂUEMU —b?BË

s —«d? ¨rN?U?F√Ë ¡UDu«Ë 5LJ;« r?z«u?Ë U?N?b?I v?« U?b?)« qU?I?Ë t W??LEM*«

Æ WdB*« lzUu« v edLK vU_« ÂUEM« dAMË ¨ed*« …—«œ≈ fK

ÂUEM« Áœb? U* U?I?Ë U?N?bI v?« Ub?)« qU?I? s W?OU*« e?d*« œ—«u? ÊuJË

Æ t vU_«

W?O?U?? W?OU? œ—«u? ÊuU??I« «c?N qL?F?« a—U s vË_« «uM Àö??« v d?uË

‰«u√ È√ vK ‰u?B(« ÂbI U ·ö? edLK “u? ôË ¨WËbK WUF« W«e)« s e?dLK

Æ UNeN√ Èb≈ Ë√ WËb« s

∫ © π≤ …œU‡‡

¨tU?(Ë ’U)« È—U‡‡‡‡?ô« hA« rU W1d?'« U‡‡‡‡NO? VJd v« ‰«u‡‡‡_« v

U?NUJ—ô tœ«—≈ X?N?&«Ë W1d?'U t?LK X «–≈ ô≈ W?OKF?H?« …—«œù« s ‰u??*« VU?F ô

Æ WOb*« WOu*« ÂUJQ ‰öù« ÊËœ p–Ë ¨ÁdO Ë√ tH WKB* ÎUIOI%

v œb?;« u??M« vK vF?O?D?« h?A« W?Ou???? U?N?O? X? ô v?« WU?(« vË

…—dI*« W?«dG« ‰U?√ W?F—√ s qI ô W«d?G È—U?ô« h?A« VUF ¨W?IU« …d?IH«

q Ë√ hO?d?« ¡U?GS rJ? œu?F« WU? vË ¨U?NU??√ …d?A? “ËU?& ôË W1d?K ÎUuU?

—UA?ô« vF?«Ë 5O?u 5bd v r?J(« dAMË ¨‰«u?_« V È—U?ô« h?A«

Æ È—Uô« hA« WIH vK


≤∞±∑ WM uU‡ ≥± v ©Ã® —dJ ≤± œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∂≤

∫ © π≥ …œU‡‡

U?N?OK ’u?BM*« rz«d?'« v W?OzUM'« Èu?b« l— VK? ÊuJ ¨fK« WU? d?O? v

qb« vK? W?d??C« ÊuU?Ë ¨±π∂≥ WM? ∂∂ r— ÊuU??IU —œU?B« „—U??L?'« ÊuU?? v

—œU??B« W??U?C?*« W?L??O??I« vK W??d??C« ÊuU??Ë ¨≤∞∞µ WM? π± r— ÊuU??IU —œU??B«

»UJ?—U rN???*« ÊU??? «–≈ h??


≤∞±∑Ø∂µ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

WdO‡_« lU‡D*« Êu‡A WU‡F« W‡ON«

±≥∞∏ ≠ ≤∞±∑Ø∂ر ≠ ≤∞±∂Ø≤µ∑¥∏

Similar magazines