aghile-35

beheshtiit

13

12

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96

مقام معظم رهبری خطاب به

جوانان می فرماید:‏

‏»جامعهی اسالمی،‏ بدون

بهرهمندیکشورازنهادخانوادهی

سالم،‏ سرزنده و بانشاط،‏ اصالً‏

امکان ندارد پیشرفت کند.‏

بالخصوصدرزمینههایفرهنگی

و البته در زمینههای غیر فرهنگی،‏

بدون خانوادههای خوب،‏ امکان

پیشرفت نیست.‏ پس خانواده

الزم است.‏ حاال نقض نشود که

شما می گوئید در غرب خانواده

نیست،‏ پیشرفت هم هست.‏

آنچه که امروز در ویرانی بنیاد

خانواده در غرب روزبهروز بیشتر

دارد نمودارهایش ظاهر می شود،‏

اینهااثرشراخواهدبخشید؛هیچ

عجلهاینباید داشت

. حوادث جهانی و حوادث تاریخی

اینجور نیست که زودبازده و

زوداثر باشد؛ اینها بتدریج اثر

خواهد گذاشت؛ کما اینکه تا حاال

هم اثر گذاشته.‏ آن روزی که

غرب به این پیشرفت ها دست

پیدا کرد،‏ در آنجا هنوز خانواده سر

جای خودش بود؛ ..... وضع امروز

هم فردای بسیار تلخ و سختی را

برای آنها رقم میزند.‏ ‏«)بیانات در سومین

نشست اندیشههای راهبردی،‏‎90/10/14‎‏(‏

حذف خانواده و یا رفع آسیب ها

در مطلب قبل در مورد کارکردهای خانواده صحبت

کردیم.‏ شاید جوانی بگوید که خانواده در جامعه

کنونی دیگراین کارکرد را ندارد بلکه آثاری برخالف

آنچه که گفته شد برجا می گذارد مثال آرامش آفرین

که نیست بلکه باافزایش توقعات،‏ هزینه های سنگین و

.... آرامش را هم از انسان می گیرد.‏

این سخن هم تا حدی درست است ولی سخن در

این است که اصل تشکیل خانواده مفید و کارآمد است

ولی متاسفانه امروزه خانواده ها در مراحل مختلف دچار

آسیب هایی شده است که از کارکرد اصلی خود دور

مانده اند و باید آسیب ها را رفع کرد نه آن که اصل آن

را کامال نابود ساخت.‏ مثل برخورد با انسان بیمار،‏ که

هم خودش و هم اطرافیان سعی می کنند مشکالت و

نواقص آن را برطرف نمایند.‏

متاسفانه نظریه های سکوالر،‏ به دلیل آسیب هایی که

به خانواده قانونی و شرعی وارد شده است به جوان امروز

توصیه می کنند امور دیگری چون ازدواج های سفید،‏

روابط آزاد دختر و پسر و ... را جایگزین نمایند در صورتی

که هیچکدام از اینها نمی توانند جایگزین کاملی برای

کانون خانواده قانونی و شرعی شوند.‏

نتیجه

با گسترش تفکرات سکوالر و اهمیت دادن بیش از حد

به منافع مادی شخصی افراد،‏ باعث شده است گرایش

جوانان به سوی تشکیل خانواده شرعی کاسته شود.‏

شاید این نظریه چند صباحی برای افراد خوشایند باشد

ولی دین اسالم که آگاه به مصالح و مفاسد جامعه است

می داند که این کار برای دراز مدت هم منافع شخصی

افراد را به خطر می اندازد و هم باعث فروپاشی و آسیب

به جوامع اسالمی می شود.‏

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96