aghile-35

beheshtiit

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96

بيانات در ديدار جمعی از پرستاران نمونه کشور

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96

بیانات در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور

1389/2/1

خوب،‏ در جمهوری اسالمی روز پرستار را با والدت حضرت

زینب کبری ‏)سالماهللَّ‏ علیها(‏ برابر قرار دادهاند؛این هم معنای

بزرگی دارد.‏ زینب کبری یک نمونهی برجستهی تاریخاست

که عظمت حضور یک زن را در یکی از مهمترین مسائل

تاریخ نشان میدهد.‏ اینکه گفته میشود در عاشورا،‏ در حادثهی

کربال،‏ خون بر شمشیر پیروز شد - که واقعاً‏ پیروز شد - عامل

این پیروزی،‏ حضرتزینب بود؛ واالّ‏ خون در کربال تمام شد.‏

حادثهینظامیبا شکست ظاهرینیروهای حق در عرصهی

عاشورابه پایان رسید؛اما آن چیزی که موجب شداین شکست

نظامىِ‏ ظاهری،‏ تبدیل به یک پیروزی قطعىِ‏ دائمی شود،‏

عبارت بود از منش زینب کبری؛ نقشی که حضرت زینب

بر عهده گرفت؛ این خیلی چیز مهمی است.‏ این حادثه نشان

داد که زن در حاشیهی تاریخ نیست؛ زن در متن حوادث مهم

تاریخی قرار دارد.‏ قرآن هم در موارد متعددی بهاین نکته ناطق

است؛ لیکن این مربوط به تاریخ نزدیک است،‏ مربوط به امم

گذشته نیست؛ یک حادثهی زنده و ملموس است که انسان

زینب کبری را مشاهده میکند که با یک عظمت خیرهکننده

و درخشندهای در عرصه ظاهر میشود؛ کاری

میکند که دشمنی کهبه حسب ظاهر در کارزار

نظامی پیروز شدهاست و مخالفین خود را قلع

و قمع کرده است و بر تخت پیروزی تکیه

زده است،‏ در مقر قدرت خود،‏ در کاخ ریاست

خود،‏ تحقیر و ذلیل شود؛ داغ ننگ ابدی را به

پیشانی او میزند و پیروزی او را تبدیل میکند

به یک شکست؛ این کارِ‏ زینب کبری است.‏

زینب)سالم اهللَّ‏ علیها(‏ نشان داد که میتوان

حجب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به عزت

مجاهدانه،‏ به یک جهاد بزرگ....‏

بیانات در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور

1389/2/1

روز پرستار،‏ سالروز والدت حضرت زینب است؛ این هشدار

به زنان ماست:‏ نقش خودتان را پیدا کنید.‏ عظمت زن بودن

را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه

و مؤمنانه،‏ درک کنید.‏ زن مسلمان ما

اینجوراست.‏

بیانات‏ در دیدار اقشار مختلف

مردم‏ 1384/3/25

زینب کبریبرای زنان ما در طول تاریخ

یک الگوست؛ عقل و متانت،‏ قدرت و

شجاعت،‏ شور و احساس عاطفی،‏

صراحت زبان،‏ متانت دل،‏ استواری

روح؛ در عینحال،‏ مادرانه،‏ خواهرانه،‏ با

همهیانسانهابرخورد کردن،‏ در محیط

خانه شمع محبت را روشن نگه داشتن،‏

همسر و فرزندان را بر سر سفرهی محبت و عاطفهی خود دور

هم جمع کردن؛اینها خصوصیات زن مسلماناست.‏

امروز در جامعهی ما خوشبختانه از این نعمت بزرگ،‏ سهم

وافری باقی است؛ اگرچه دشمنان سعی میکنند آن را تاراج

کنند و از بین ببرند.‏ اما در کشورها و جوامعی که زن چنین

هویتی ندارد،‏ میبینید پایههای تربیت مردم میلنگد و فضای

اخالقی و معنوی جامعه هم دچار مشکل میشود.‏ همهی

ارزشهای معنوی را میتوان از درون کانون گرم خانواده -

که محور آن،‏ زن خانواده است؛ کدخدای این مجموعه،‏ آن

مجسمهی عاطفهاست - بیرون کشید و معنویات را در سطح

جامعه گستراند.امیدواریم دختران جوان و زنان جامعهی ما در

الگوی زینب کبری دقت کنند و هویت و شخصیت خود را

در آن ببینند؛

21

20