aghile-35

beheshtiit

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96

5

زن و

نشاط آفرينی

در خانواده

سیده اعظم التفاتی فاز

استاد حوزه

چکیده

خانواده به عنوان اصلی ترین ومهمترین واحد تشکیل

دهنده جامعه،از جایگاه واالیی برخوردار است.‏

سالمت همه جانبهاین واحد زیربنایی،‏ رابطه مستقیمی

با سالم بودن جامعه و پیشرفت آن دارد.از میان ابعاد

گوناگون مورد توجهاندیشمندانبرایبرخورداریاز یک

جامعه سالم؛سالمت روانی و عاطفی اعضای خانواده از

اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که خانواده آرام و

با نشاط می تواند افرادی را پرورش دهد که در فضای

جامعه به دور از هرگونه تشویش ذهنی و اضطراب به

دنبال خدمت موثر و مفید در راستای تحقق اهداف

جامعهباشد.‏

زنان با توجه به جایگاه موثری که در خانواده دارند ،

نقش مهمی در ایجاد نشاط و تحقق آثار آن در خانواده

و به تبع آن جامعه دارند.‏

مقدمه

نگاه اسالم به خانواده ‏،همواره نگاهی مقدس و توام با

احترام است،‏ دلیل کرامت بخشی دین به خانواده نیز

نشات گرفته از تاثیر گذاری آن در جامعه سازی دینی و

تمدن سازی اسالمی است.‏

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:‏ هر خانواده

ای یکی از سلول های پیکره جامعه و بدنه ی اجتماع

است وقتیاینها سالمبودند وقتیاینها رفتا درست داشتند

بدنه ی جامعه یعنی آن پیکره جامعه سالم خواهد بود.‏

‏)مراسم عقد/‏‎1379/12/15‎‏(‏

این جایگاه بی بدیل برای خانواده و نقش تاثیر گذارش

در جامعه باعث شده است تا اندیشمندان،‏ بکوشند راه

هایی را برای ایجاد و تقویت آرامش،‏ محبت،‏ صمیمیت

و نشاط در خانواده بیابند و به افراد خانواده آموزش دهند؛

راهکارهایی کهبعضی پیشگیرانه،بعضی آموزش محور

و گاهی مهارت آفرین است ؛ همچنین ارائه راهکار

صرف،‏ کفایت نمی کند،‏ الزم است با شناسایی عوامل

موثر بر تحقق این موارد)آرامش،محبت،‏ صمیمیت و

نشاط(‏ نسبت به ارائه راهکارهایی اسالمی که جزیی

تر و متناسب بر نقش هر یک از اعضای خانواده ، اقدام

شود.‏

مقام معظم رهبری می فرمایند:اگر روش هایاسالمی

رواج پیدا کند خانواده ها مستحکم تر خواهد شد،‏ آن

خانواده ها که جهات اسالمی را رعایت می کنند،‏ اینها

غالبا خانواده های محکم تر،‏ بهتر،‏ قویتر و محیط امن

تری برای فرزندان خواهد بود.‏ مراسم عقد/‏‎1378/1/15‎

از میان اعضای خانواده،‏ زنان به دلیل نقش ویژه و

جایگاه موثری که در تنظیم برنامه های درون خانواده

برعهده دارند ، تاثیر مهمی در آرامش بخشی و نشاط

آفرینی به دیگر اعضا دارند،‏ همچنانکه خداوند در قرآن

می فرماید:‏ و جعل منها زوجها لیسکن الیها)سوره اعراف/‏

آیه 189( خداوند همسر آدمی را از جنس خودش آفرید تا

بتواند در کنار او به آرامش برسد.‏

این جایگاه زنان از طرفی به خاطر ساختار وجودی و

خلقت خاص زنان است و از سوی دیگر به دلیل ویژگی

های شخصیتی زنان در محبت ورزی آسان تر ولطافت

بیشتراست.‏

به نظر می رسد در صورتی که شان و کرامت زن از

سوی اعضای خانواده ‏)پدر و فرزندان(‏ حفظ گردد و

نیازهای او به درستی پاسخ داده شود ، می توان انتظار

داشت که محیط خانواده به واسطه آرامشگری و نشاط

بخشی زن،‏ محیطی امن ، دوست داشتنی و بانشاط

برای همه اعضای خانواده خواهد شد.‏

مقام معظم رهبری حفظه اهلل تعالی می فرمایند:‏ اگر

محیط خانواده به برکت وجود زن محیط سالمی باشد

جامعه به طور کامل اصالح خواهدشد،‏ زنان در اصالح

جامعه نقش برجسته ای دارند ‏)دیدار با جمعی از پرستاران

)74/7/12

در این مقاله به دنبال تبیین نقش زنان در نشاط آفرینی

فصلنامه عقيله|‏ شماره 35| زمستان 96

4