CWR Persian 37 - 2019

yahoo48165

نشریه گزیده دنیای سرامیک - شماره 38

ISSN 2423-6993

رامیک

س ای دنی ده گزی ی تخصص ریه نش فناوری

اخبار

بازارها

تومان

:30,000 قیمت / 1398 خرداد / هفت و سی شماره / نهم سال سفال

و آجر صنعت ویژهنامه شامل بزرگ

سایز کاشیهای • تدارکات

و اتوماسیون • است

مواجه رشد در وقفهای با ایتالیا کاشی صنعت 2021

تا اروپا ساز و ساخت صنعت برای مثبت چشماندازی س رُ‏ آمادهسازی فرایند برای اختصاصی فناوریهای کنید:‏

جستوجو Ceramic World Review Persian


به نام یگانه خالق هستی

سال نهم

شماره سی و هفت

خرداد / 1398 ژوئن 2019

فهرست مطالب

7

گزيده‏ دنيای ‏سراميک

سرمقاله

سیر تحول 10 ساله صنعت کاشی و سرامیک ایران

مجید محصصیان

Ilaria Vesentini

Milena Bernardi

Sabino Menduni

Paola Giacomini

Marco Sichi

Alessandro Fava

Fabrizio Arnaldi

Paolo Serpagli

Milena Bernardi

Oriago di Mira

Vassiliko - Chalkida

Talleres Felipe

8

22

24

32

36

40

46

50

52

66

70

اخبار جهان

گفتوگو

ایاالت متحده آمریکا

اقتصاد

گزيده‏ دنيای آجر

تالش برای بهبود اوضاع صنعت کاشی و سرامیک ایران

صنعت کاشی ایتالیا با وقفهای در رشد مواجه است

صنایع :Mohawk سرمایهگذاریها برای افزایش رشد درازمدت

چشماندازی مثبت برای صنعت ساخت و ساز اروپا تا 2021

،Laminam یک مدل تجاری موفق

تکامل فرایند پرداختکاری در تولید اسلب سرامیکی

راهحلهای فنی پیشرفته در گونیا کردن کاشی سایز بزرگ

دستاوردها

برنامهریزی پیشرفته زنجیره تأمین در صنعت سرامیک

چالش intralogistics 4.0

75

80

84

86

90

94

اخبار جهان

گفتوگو

فناوری

Carthago Ceramic طرح توسعه کالن را راهاندازی میکند

راهاندازی بخش جدید مهندسی CO.VE.RI.

Sabo در آمریکای التین:‏ 10 سال پروژههای بزرگ فناوری

فناوریهای اختصاصی برای فرایند آمادهسازی رُس

انتخاب محصوالت ممتاز با بهرهوری باال توسط

Briqueterie Moussaoui

98

راهحلهای جدید پرسکاری کاشی بام از

Riebert Morando

100

102

پرونده ویژهکاشیهای سایز بزرگ

پرونده ویژهاتوماسیون و تدارکات

معماری

جدیدترین فناوریها

:Terra Cotta Studio جایی که معماری سنتی

با هنر محلی همنشین شده است و مطابقت دارد

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37‎ 3


Fix Tile, Tile Leveling System

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول

مجید محصصیان

ceo@cwr.ir

سردبیر

مجید محصصیان

chiefeditor@cwr.ir

فصلنامه تخصصی گزیده دنیای سرامیک

دفتر اداری و تحریریه - گروه آرتا

ایران،‏ تهران،‏ بلوار آفریقا،‏ خیابان

بابک بهرامی،‏ پالک 11، واحد 8

تلفن 021 8877 5803 و 021 8877 3918

فکس 021 8819 4408

ابزار نصب کاشى

+

=

شورای سیاستگذاری

پائوال جاکومینی،‏ مهرداد راستگو

مدیر اجرایی

مریم حسینی

گروه ترجمه

ابوالفضل گروهئی،‏ پیوند شفتی

مولود حاجی ولیان

مدیر هنری

مریم حسینی

گرافیک

مهدی کامکار،لیلی مقدس

مدیر بازاریابی

منا روزبهانی

mktg@cwr.ir

همراه:‏ 09363249893

ناظر چاپ

مهدی کامکار

چاپ و صحافی

چاپ هادی

اینترنت و شبکههای اجتماعی

وبگاه:‏ www.ceramicworldweb.ir

منتشر شده تحت لیسانس

Ceramic World Review

مدیر عامل

پائولو گامبولی

سیستم سیستم تراز تراز کاشى کاشى ‏(فیکس ‏(فیکس تایل)‏ تایل)‏

•• این این سیستم سیستم براى براى نصب نصب کاملا کاملا حرفه حرفه اى اى و و یک یک

پارچه پارچه کاشى کاشى تهیه تهیه شده شده است؛ است؛

•• با با این این سیستم سیستم شما شما کاملا کاملا اطمینان اطمینان پیدا پیدا مى مى کنید کنید

که که لبه لبه به به لبه لبه و و فاصله فاصله میان میان کاشى کاشى ها ها یکسان یکسان است؛ است؛

•• در در مقایسه مقایسه با با نصب نصب سنتى سنتى در در زمان زمان نصب نصب

صرفه صرفه جویى جویى زیادى زیادى خواهید خواهید کرد کرد ‏(استفاده ‏(استفاده از از

انبردستى انبردستى مخصوص مخصوص پیشنهاد پیشنهاد مى مى گردد)؛ گردد)؛

•• راحت راحت تر تر قادر قادر به به دادن دادن شیب شیب سطح سطح خواهید خواهید بود؛ بود؛

•• به به علت علت قفل قفل شدن شدن کاشى کاشى ها ها در در یکدیگر یکدیگر قادر قادر

خواهید خواهید بود بود بلافاصله بلافاصله بعد بعد از از نصب نصب روى روى کاشى کاشى راه راه

بروید؛ بروید؛

•• امکان امکان استفاده استفاده مکرر مکرر از از قسمت قسمت پل(زرد پل(زرد رنگ)؛ رنگ)؛

•• امکان امکان استفاده استفاده از از لبه لبه پل پل به به عنوان عنوان اسپیسر؛ اسپیسر؛

•• سایزهاى سایزهاى موجود:‏ موجود:‏ 11 میل،‏ میل،‏ 22 میل،‏ میل،‏ 33 میل؛ میل؛

•• طراحى طراحى شده شده در در کانادا کانادا و و تولید تولید با با مواد مواد درجه درجه یک یک

در در ایران؛ ایران؛

•• ثبت ثبت طرح طرح صنعتى صنعتى در در ایران؛ ایران؛

•• توزیع توزیع همزمان همزمان در در کانادا کانادا و و ایران ایران در در نمایندگى نمایندگى هاى هاى

کاشى کاشى کاریزماتایل کاریزماتایل ‏(در ‏(در بسته بسته بندى بندى هاى هاى کوچک کوچک و و

بزرگ)‏ بزرگ)‏

انتشارات TILE EDIZIONI S.r.l

ایتالیا،‏ مدنا،‏ Baggiovara 41126

خیابان Fossa Buracchione شماره 114

تلفن +39 059 512103

فکس +39 059 512157

info@tiledizioni.it

www.tiledizioni.it

www.ceramicworldreview.it

www.ceramicworldweb.it

سردبیر

پائوال جاکومینی

p.giacomini@tiledizioni.it

مترجمانگلیسی

John Freeman

ttps://t.me/ceramicworldreview

ceramic_world_review

مطالب ارسالی قابل بازگشت نمیباشد / نظر نویسنده لزوما نظر گزيده دنيای سراميک نیست.‏

مجله گزيده دنيای سراميک در ویرایش و تصحیح مطالب رسیده آزاد است و برداشت و استفاده

از مطالب،‏ مقاالت و عکسها به صورت مکتوب و یا در فضای الکترونیک صرفا با مجوز کتبی از

گزيده دنيای سراميک مجاز است.‏

مجله گزيده دنيای سراميک ، نشریهای مستقل بوده و به هیچ نهاد،‏ مؤسسه یا شرکتی وابسته

نیست.‏

از دیگر انتشارات این مجموعه:‏

Follow Follow us: us: CharismaTile

CharismaTile

CharismaTile

CharismaTile

App

App

Available

Available

on

on

the

the

iPhone,

iPhone,

Android

Android

phones

phones 5and and

our

our

website:

website:

www.charismatile.com

www.charismatile.com

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


سرمقاله

مجید محصصیان - ceo@cwr.ir

سیر تحول 10 ساله

صنعت کاشی و سرامیک ایران

طی دهه اخیر از سال 1387 تا 1397 شرایط اقتصادی و سیاسی

کشور و به تبع آن صنایع تولیدی کشور دستخوش فراز و نشیبهای

زیادی بوده است.‏ تغییرات جهانی قیمت نفت و رشد درآمد و شاخص

GDP کشور از یک سو و وضع تحریم های بینالمللی و رفع آن با

تصویب برنامه جامع اقدام مشترک ‏)برجام(‏ شرایط را به نحوی برای

تولیدکنندگان غیر قابل پیشبینی نموده است.‏

در آخرین تحوالت سیاسی مربوط به تحریمهای یکجانبه ایاالت

متحده که از اواخر سال 1396 آغاز شد فصل دیگری از تشدید تالطم

در بازار های مالی و تغییرات قوانین حاکم بر آن رقم خورد.‏

هر چند که پیشبینی وضعیت صنعت در سالهای پیش رو ساده

به نظر نمیرسد ولی ارزیابی روند تغییرات اصلیترین پارامترهای

اقتصادی صنعت کاشی و سرامیک طی ده سال اخیر شاید بتواند

راهنمایی برای تصمیمگیریهای کالن مدیران صنعت باشد.‏

با نگاهی به آمار جهانی از سال 1387 تا کنون در بخشهای تولید،‏

مصرف و صادرات تغییرات عمده ای را شاهد هستیم،‏ تولید کشور

طی 10 سال گذشته از 320 میلیون مترمربع در سال 87 با رتبه

6 جهانی به باالترین مقدار خود معادل 500 میلیون مترمربع طی

سالهای 1390 و 1391 به رتبه چهارم جهانی رسید و پس از آن با

کاهش چشمگیر به 383 میلیون مترمربع در سال 97 و 5 پله نزول

در بین کشورهای تولیدکننده جهان به رتبه هشتم افول کرد که در

مجموع طی دهه اخیر تولید کاشی و سرامیک کشور با رشد 20

درصدی مواجه بوده است.‏

در سال 1387 بخش مصرف داخلی با رتبه 3 جهان و 265 میلیون

مترمربع پس از چین و هند از آن ایران بود که روند سعودی تا سال

90 ادامه داشته و به مقدار 400 میلیون مترمربع رسید ، اما پس از

آن روند نزولی مصرف داخلی ادامه داشته تا با تکیه بر جایگاه دهم

جهان در سال 1397 به مقدار 230 میلیون مترمربع رسیده است

که در نتیجه میزان مصرف سالیانه کاشی و سرامیک افتی معادل

13- % نسبت به 10 سال قبل را نشان میدهد.‏

اما آمار صادرات کشور بسیار متفاوت است و یک رشد نسبی مداوم

را نشان میدهد.‏ ایران در سال 1387 معادل %8/5 تولیدات خود بالغ

بر 27 میلیون مترمربع را صادر کرد و در جایگاه یازدهم جهان ایستاد

ولی پس از آن روند رشد سریع صادرات تا رسیدن به عدد بسیار

باالی حدود %40 از تولید و 5/5 برابر شدن مقدار صادرات طی

10 سال که معادل 151 میلیون مترمربع در سال 1397 می باشد،‏

صعود کرد.‏ این در حالی است که متوسط صادرات جهان نسبت به

تولید داخلی کشورها %24 میباشد و در حال حاضر ایران نزدیک

به %6 سهم صادرات کاشی و سرامیک جهان،‏ جایگاه پنجم پس از

چین،‏ ایتالیا،‏ اسپانیا و هند را به خود اختصاص داده است.‏

در مورد صادرات مهمترین نکته قابل توجه ارزش آن است

که متاسفانه طی این دوره 10 ساله %30 از آن کاسته شده است،‏

میانگین ارزش کاالی صادراتی کاشی و سرامیک ایران در سال 1387

معادل تقریبی 4 دالر بوده است و این در حالی است که امروز به

عددی 2/82 دالر در هر مترمربع نزول کرده است.‏ تحلیل آخرین آمار

منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که

بیش از %80 صادرات به دو کشور انجام شده است.‏ کشور عراق با

خرید نزدیک به 100 میلیون مترمربع سهم 66 درصدی از صادرات

ایران با متوسط نرخ 2/78 دالر را به خود اختصاص داده و پس از آن

به پاکستان با سهم %14 صادرات ایران و نرخ متوسط بسیار پایین

2/68 دالر در مترمربع در رتبه دوم قرارگرفته است.‏

با توجه به آمار فوق و طی شدن دوره 5 ساله ادواری افت بازار داخلی

ساختمان و همچنین تحوالت پیش آمده در بازار مسکن از اواخر

سال گذشته تا کنون میتوان پیشبینی نمود،‏ رشد عمده ای در

میزان تولید کشور در سال 1398 اتفاق خواهد افتاد و روند رشد

صادرات نیز نه با سرعت قبل ولی همچنان ادامه خواهد داشت.‏

این در حالی است که برخی موسسات بین المللی اقتصادی جهانی

نیز سال 1399 را برای ایران نقطه توقف روند منفی کنونی و همراه با

رشد نسبی اقتصادی ارزیابی کرده اند.‏ ×

www.CeramicWorldWeb.ir

جستوجو کنید:‏

Ceramic World Review Persian

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37‎ 7


جهان

اخبار جدیدی

شورومهای Marazzi میکند

افتتاح میالن و لیون در نقش

مجدداً‏ جدید شورومهای مرجع

برند یک عنوان به را Marazzi و

معماران بینالمللی جامعه برای میکنند.‏

تأیید داخلی طراحان نوآوری،‏

و خالقیت سبک،‏ پژوهش جدید

شورومهای ویژگیهای هستند

میالن و لیون در Marazzi دیگری

از پس کوتاهی مدت که جنب

پر نواحی در و شدند افتتاح که

شهر دو این روز مد و جوش و طراحی

پیشروی بینالمللی برندهای آمدهاند،‏

هم گرد آن در مبلمان و شدهاند.‏

واقع در

شوروم مترمربع 400 از بیش Jean(

جوره ژان 117 خیابان سطح

پذیرای لیون،‏ در )Jaurès پرسالنی

سطوح به که است بزرگی شده

داده اختصاص بزرگ بسیار کتابخانه

با فنی منطقهای است؛ ایدهها

با مدلها از مجموعهای مواد،‏ از

ممکن استفادههای مثالهای و و

زندگی فضای هر برای سرامیک بازدیدکنندگان

که بیرون در باغی را

بیرونی محصوالت میتوانند دفاتر

که سالها برای کنند.‏ امتحان حضور

فرانسه در Marazzi مرکزی و

لیون جدید شوروم افتتاح با داشت،‏ Le(

کانِه له و پاریس در افتتاحیهها سه

اکنون هم برند این ،)Cannet لحاظ

به که دارد کشوری در شوروم بازارهای

مهمترین از یکی تاریخی است.‏

بوده گروه ویا

در شوروم ترتیب همین به )Via

Borgogna2( 2 بورگونیا طراحی

ناحیه مرکز در میالن،‏ در فضاهای

خاطر به ،Durini است.‏

سرآمد دیدنی و استقبالکننده از

بخشی عنوان به که جدید شوروم آنتونیو

معماران توسط پروژه یک )Antonio

Citterio( چیتِریو )Patricia

Viel( ویِل پاتریچا و در

شد،‏ بازسازی و یافت گسترش مبلمان

بینالمللی نمایشگاه خالل فضای

شد.‏ رونمائی آپریل در شده،‏

طراحی - باز مترمربعی 400 سایز

پرسالنی پانلهای میزبان وسیع

مجموعه و جدید بزرگ محصوالت

است.‏ Marazzi سطوح نوآورانه

موضوعی اتاقهای ترتیب به و ویژگیها که شدهاند داده نمایش برجسته

را آنها فرد به منحصر ارزش بزرگ

سایز پانلهای از میکند؛ گرانبهای

فرشهای همانند معلق که

موزه سبک به قفسههای تا ایرانی طیف

در را کوچکتر سایز کاشیهای بافتهای

پرداختها،‏ از وسیعی میدارند.‏

رنگهانگه و سطحی استفاده

جهت مهلت آخرین ریالی

ویژه فروش شرایط از و

کاشی چیدمان طراحی نرمافزار Domus3D

داخلی دکوراسیون این

میباشد.‏ ماه خرداد پایان تا - متیکد شرکت ساخت نرمافزار سابقه

سال 25 از بیش و بوده ایتالیا دارد.‏

فعالیت متیکد،‏

شرکت اعالم طبق در

بدون ریالی ویژه فروش شرایط حفظ

جهت یورو نرخ نظرگرفتن شدید

تغییرات شرایط در بازار فروش

این و است بوده قیمت تا

حداکثر آخر بار برای پروموشن تمدید

1398 سال ماه خرداد پایان گردید.‏

خرید

جهت میتوانند عالقهمندان وبگاه

در پیوست فرم نرمافزار،‏ www.(

فارسی سرامیک دنیای دانلود

را )ceramicworldweb.ir گروه

برای تکمیل از پس و کرده ارسال

ایران در شرکت نماینده آرتا نمایند.‏

IMAGINE | DESIGN | DELIVER

2017

قدرت

پر نرمافزار ویژه فروش تخفیف

% 70 با Domus3D گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

8


شرکت شیمیایى پارس سولفیت

اولین تولیدکننده پودر سدیم کو سیلیکات و روانساز PS234 در خاورمیانه

یکى از بزرگترین تولیدکنندگان سدیم سیلیکات مایع در ایران

بزرگترین تولیدکننده سدیم سولفیت ، سدیم متابى سولفیت و سدیم سولفیت

کاتالیست در ایران

9

دفتر مرکزى:‏ تهران،‏ خیابان سید جمالالدین اسدآبادى،‏ خیابان شهید اکبرى،‏ خیابان 15/1، پلاك 10،

واحد‎7‎‏،‏ کدپستى:‏‎83476‎‏-‏ 14337 تلفن:‏‎021)88103542-43‎‏)‏ فکس:‏‎021)88705158‎‏)‏

کارخانه : ساوه،‏ شهرك صنعتى کاوه،‏ خیابان 22، پلاك 35، کدپستى:‏ 39141-57895

تلفن:‏ 42345034-37(086) فکس:‏ 42345035(086)

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

www.parsulfite.ir

info@parsulfite.ir


اخبار جهان

Instituto de Tecnología Cerámica

یک پروژه آزمایشی را برای توسعه

فناوریها به منظور کاهش انتشار

آالیندههای اسیدی از کورههای

سرامیکی راهاندازی کردهاست.‏

موسسه فناوری سرامیک ،)ITC(

در کاستِلیون )Castellón( یک

پروژه آزمایشی عمده را در کارخانه

سرامیکی Keraben در Nules بر

عهده گرفتهاست؛ جایی که یک طرح

آزمایشی را برای مطالعه راهحلهای

جدید برای کاهش انتشار گازها از

کورههای سرامیکی،‏ با تمرکزی ویژه

بر آالیندههای اسیدی آغاز کرده

است.‏ این طرح آزمایشی جهت انجام

مجموعهای از سنجشها تا پایان

تابستان و با استفاده از جدیدترین

نسلِ‏ سامانههای پایش که قادر به

تهیه اطالعات بیوقفه )real-time(

در مورد انتشار گازهای صنعتی

هستند،‏ به کار گرفته خواهد شد.‏

ابتکار ITC بخشی از پروژه DREAM

‏)طراحی برای بهرهوری انرژی

و منابع در کورههای سرامیکی،‏

Design for Resource & Energy

:ITC پیشرفتهای جدید در

کاهش انتشار گازهای کوره

)efficiency in ceramic kilns

است که با برنامه Horizon 2020

از سوی اتحادیه اروپا تأمین مالی

میشود.‏ هدف از پروژه DREAM

توسعه فناوریهای نوآورانه هم

برای کورههای متداول و هم برای

کورههای نسل جدید است که با

کاهش مصرف انرژی،‏ انتشار گازها

و هزینههای تولید و در همان حال

بهبود کیفیت محصول،‏ قادر به

افزایش پایداری فرایندهای تولید

سرامیکاست.‏

یازده شریک در پروژه DREAM

مشارکت دارند:‏ در کنار ITC-AICE

که در باال ذکر شد،‏ این تیم شامل

شرکتها و مؤسسههای زیر است:‏

CRIT رهبر پروژه که توسط Sacmi

‏-یک شرکت ایتالیایی درگیر در

توسعهپروژههایتحقیقاتی-پشتیبانی

میشود،‏ تولیدکنندگان کاشی Rath

Keraben، Mirage و تولیدکننده

آلمانی دیرگدازها که توسط

Forschungsgemeinschaft

Feurest پشتیبانی میشود،‏

متخصص مبدل حرارتی بریتانیا

Econotherm، Synises یک شرکت

متخصص در نوآوری فرایند تولید،‏

دانشگاه مودِنا - رِجیو اِمیلیا

Emilia( )Modena-Reggio و

دانشگاهبرونللندن.‏

BMR در سرویس مشتری

سرمایهگذاری میکند

آخرین نسلِ‏ انبار قطعات با 22 واحد

Scandiano در سایت Modula

راهاندازی شده است.‏

به عنوان بخشی از تمرکز فزاینده بر

خدمات مشتری،‏ BMR در فضاها و

منابع برای تدارکات و قطعات یدکی

سرمایهگذاری کرده است و به خوبی

میدانیم که مدیریت مؤثر قطعات،‏

نقشی کلیدی در تضمین پیوستگی

بین مراحل پیش و پس از فروش

بازی میکند.‏

در دفاتر مرکزی آن در اِسکاندینو

،)Scandiano( رِجیو اِمیلیا،‏

تأمینکننده پیشروِ‏ فناوریهای

پرداختکاری کاشی سرامیکی که

رئیس آن پائولو ساسی است،‏ واحدی

اختصاصی را راهاندازی کرده است

که با انباری مجهز به 22 سامانه

پیشرفته Modula تکمیل میشود

و مدیریت آن توسط کارکنان بسیار

ماهرانجام میگردد.‏

همچنین یک گام بیشتر رو به جلو

در توسعه خدمات پس از فروش

در سایت BMR USA در کراسویل

،)Crossville( تِنِسی انجام شده

است؛ یک قطب تدارکاتی تمام

عیار که طیف گستردهای از قطعات

یدکی را تأمین میکند که قادر

است درخواستهای پشتیبانی

فنی را به سرعت و به طور مؤثر

جوابگو باشد.‏ همچنین به عنوان

یک سرویس اضافیِ‏ قابل دسترس

برای شرکتهای سرامیکی فعال در

ناحیه سرامیکی تِنِسی که بسیاری

از آنها ایتالیائی هستند،‏ اخیراً‏ یک

کارگاه تعمیراتی برای اسپیندلهای

گونیا کردن ‏)و نیز به زودی برای

صیقلدهی(‏ راهاندازی میشود.‏

در تالشی بیشتر برای بهبود سرویس

مشتری،‏ BMR در دسامبر گذشته

یک ساختمان جدید 4،400 متر

مربعی را در اِسکاندینو در کنار انباری

که در سال 2016 ساخته شد،‏ افتتاح

کرد.‏ کارخانه جدید که به جدیدترین

نسل از راهحلهای تدارکاتی مجهز

است،‏ زمانهای پاسخدهی و تحویل

سریعتر را برای پیچیدگی فزاینده

دستگاههای درخواست شده توسط

تولیدکنندگان کاشی سرامیکی

تضمین خواهد کرد.‏

همچنین ساختمان جدید شامل

یک شوروم است که میزبان

اسلبهای سرامیکی و ماشینآالت

تولیدی خواهد بود؛ فضایی که

مشتریان و بازدیدکنندگان میتوانند

ایده واضحی از بینش BMR را برای

خطوط سفارشیِ‏ برش،‏ گونیا کردن،‏

صیقلدهی،‏ پولیشکاری و اصالح

کسب کنند.‏

10 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

11


اخبار جهان

افتتاحیه شوروم برند باروج

”BAROJ“ در خیابان بنیهاشم

شرکت بازرگانی البرز از شعبه دوم

خود در بازار بنیهاشم رونمایی نمود،‏

این همایش با حضور مدعوینی از

کشورهای اقلیم کردستان،عراق و

قطربرگزار گردید.‏

درچهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸

در قلب بازار کاشی و سرامیک و با

حضور برخی بزرگان صنعت کاشی

و سرامیک اتفاقی خوش یمن رخ

داد،‏ تولد برندی که زمینهساز تحقق

رویای چند دهه فعالیت یک فعال و

خاک خورده صنعت کاشی است.‏

آقای امین ابراهیمی که میزبان

مهربان این گردهمایی بودند.‏ در

سالی که شعار و سرمشقی جز

رونق تولید ندارد به جهت گسترش

فعالیتهای برون مرزی و بینالمللی

افزایش ارتباط موثر با مخاطبان و

متقاضیانبازاربینالمللی مجموعهای

جدید و مستقل با نام البرز باروج

پارس در بازار بنیهاشم راهاندازی شد

و از شوروم آن رونمایی گردید،‏ مکانی

لوکس در طبقه چهارم برج الماس

از همان دقایق اول میزبان عزیزانی

از اقلیم کردستان،‏ عراق و قطر بود،‏

تکههایی ارزشمند از بازار بینالملل

که هوشمندانه و هدفمند امروز در

کنار هم چیده شدند تا حلقههای

تحریمهای ظالمانه بدخواهان این

سرزمین را در همبشکنند.‏

برنامه با کالم حضرت حق آغاز شد و

با سرود زیبای ملی ایران به رسمیت

نشست.‏ مجری مطرح رسانهها،‏ جناب

آقای شاکری سکانبرنامه را دراختیار

گرفتند و با اشعاری به جا و مفهومی

از ریاست محترم صنف کاشی و

سرامیک آقای روشنفکر دعوت شد

تا به جایگاه تشرف پیدا کنند.‏ نکات

خوبی گفته شد و در ادامه،‏ میزبان

این جشن به جایگاه فراخوانده

شدند تا به رسم میزبانی به قدمهای

میزبانان ارج و احترام نثار شود.‏ بیان

دوستانه و بیتکلف آقای ابراهیمی

در زمان تقدیر علنی ایشان از دو تن

از قدیمی ترین پرسنل ها که البته با

عنوان همراهان هم دل خطاب شدند

لحظاتیاحساسی وارزشمندی را رقم

زد.‏ در ادامه جناب آقای دکتر ایروانی

به جایگاه فراخوانده شدند که در

دقایقی جو برنامه تماما رنگ و بوی

خانواده صنایع کاشی و سرامیک الوند

را به خود گرفت.‏

در پایان،‏ دکتر محمد احمدپور مشاور

برندینگ کارخانه الوند به جایگاه

سخنرانی دعوت شدند و دقایقی را

در حوزه نیاز به برندسازی در صنعت

کاشی و سرامیک به ایراد مطالب

گذراندند.‏ در انتهای این سخنرانیها

از میهمانان دعوت شد تا در محل

افتتاح حضور پیدا کنند.‏ ربان قرمز

به دست آقایان ایروانی و روشنفکر

در حضور مهمانان داخلی و خارجی از

هم گسست تا البرز باروج پارس رسما

فعالیت خود را آغاز کند.‏ ضیافت شام

و اهدای هدایای اصیل ایرانی پایان

بخش این جشن صمیمی و مخاطب

محور بود.‏ برگزاری این گونه مراسم

ها با رویکرد برندسازی میتواند

نگرش سنتی بهارتباط با ذینفعاناین

صنعت را دستخوش انقالبی بنیادین

و فرهنگینماید.‏

کاهش مصرف انرژی Kohler

با کوره Titanium از B&T

White

این کوره جدید در حدود 16 ماه

است که در کارخانه Kohler در

برزیل مشغول به کار است؛ جایی که

میزان مصرف آن تقریبا تا 20-25

درصد کاهش یافتهاست.‏

گروه Kohler که در ایاالت متحده

مستقر است و یکی از بزرگترین

تولیدکنندگان چینی بهداشتی

سرامیکی در جهان میباشد،‏ یک

کوره نوآورانه ® Titanium را در

کارخانه برزیلی خود در دسامبر

2017 نصب کرد.‏

انتخاب فناوری به خاطر توانایی

تأمینکننده برای ارائه راهحلهایی

برای تولید با کیفیت باال و بهرهوری

انرژی باال تعیین شد؛ حوزهای که

بخش B&T White گروه SITI

B&T با توجه به تخصص آن در

کارخانه تولید چینی بهداشتی،‏

صاحب فناوری برتر است.‏ سطوح

راندمان انرژیِ‏ کورههای تونلی چینی

بهداشتی B&T White با استفاده

از مشعلهای نوآورانه ® Titanium

بهبود بیشتری یافته است و از زمانی

که در سال 2014 معرفی شدند،‏

باعث کاهش قابل توجه در مصرف

انرژی کورهبرای پخت کاشی شدهاند.‏

این ‏]کاهش در مصرف انرژی[‏ با

دادههای تولید برای 16 ماه نخست

بهرهبرداری از کوره سایت برزیل

تأیید میشود که در حدود 20-25

درصد صرفهجویی در انرژی را در

مقایسه با فناوریهای معمولی نشان

میدهد.‏

جدیدتریننسلِ‏ کورههای ® Titanium

به خاطر معماری دستگاهیِ‏ ساده،‏

خطی و مدیریتِ‏ آسانِ‏ آنها سرآمد

هستند.‏ آنها کنترل کامل بر تمام

متغیرهایی را که بر کیفیت محصول

نهائی تأثیر میگذارند،‏ تضمین

میکنند و طیف گستردهای از

پیکربندیهای ممکن را میسر

میسازند و در همان حال باالترین

سطح انعطافپذیری را تضمین

مینمایند.‏

12 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

13


جهان

اخبار به

‏)که Eco-Ink پروژه از هدف EU Horizon

برنامه از بخشی عنوان میکند(‏

دریافت مالی کمک 2020 پایه

دیجیتال جوهرهای توسعه دوستدار

و آلی حالل از عاری آبی کاشیهای

تولید برای زیست محیط که

است شده پولیش پرسالنی زیبائی

پتانسیل با را ماده این دوام هم

در دیجیتالی تزئین شناسانه میآمیزد.‏

رسمی

طور به که Eco-Ink پروژه ‏)به

شد ارائه 2018 آگوست اول در EU Horizon

برنامه از بخشی عنوان میکند(،‏

دریافت مالی کمک 2020 جوهرهای

توسعه پروازانه بلند هدف حالل

از عاری آبی پایه دیجیتال برای

زیست محیط دوستدار و آلی پولیش

پرسالنی کاشیهای تولید شاخص

دوامِ‏ و میکند دنبال را شده زیبائی

پتانسیل با را ماده این جدیدترین

با میتواند که شناسانهای به

دیجیتالی تزئین تکنیکهای میآمیزد.‏

هم در آید،‏ دست فناورانهای

چالش Eco-Ink پروژه تنها

نه آن از هدف که است مهمی بلکه

است،‏ محصول یک ابداع نیز

را تولید فرایند کل در نوآوری جوهرها

جدید نسل میشود.‏ شامل بعداً‏

که لعاب از الیهای روی بر دیگر شود،‏

محافظت شیشهای پوششی با مستقیماً‏

بلکه شد نخواهند نشانده این

میشوند.‏ اعمال کاشی بدنه به Eco-Ink

که است آن معنای به به

تا باشند قادر باید جدید های مطلوب،‏

عمق تا و یکنواخت طور کنند.‏

نفوذ بدنه داخل به سرعت به به

ویژه افزودنیهای کردنِ‏ اضافه و

میکند تسهیل را جوهر نفوذ بدنه،‏ میبخشد.‏

بهبود را رنگ توسعه تحقیق،‏

فعلی مرحله از هدف دادنِ‏

گسترش با رنگ طیف توسعه و

زرد ،)magenta( ارغوانی گاموت موجهای

شکل و )cyan( فیروزهای آنهاست.‏

متناظربا جوهر

ارغوانی،‏ برای شروع نقطه سال

چند که بود محلول دیجیتال شد

اختراع ثبت Metco توسط پیش است

شده درست مناسبی طور به و محیط

با سازگار نیازمندیهای تا در

و نماید برآورده را پروژه زیستِ‏ بگنجد.‏

Eco-Ink واژه کامل

تقریباً‏ زرد رنگ روی بر کار دست

به عالی نتایج لطف به و است موج

شکل و روشنی لحاظ از آمده بدنه

روی بر درست جایگیری که به

میکند،‏ تضمین را سرامیکی شد.‏

خواهد ثبتاختراع زودی موادی

یافتن بودنِ‏ دشوارتر خاطر به فرمولبندی

برای که کمتر سمّیت با زیست

محیط دوستدار واقعاً‏ جوهر

مورد در تحقیق دارد،‏ ضرورت تأکید

باید است.‏ پیچیدهتر فیروزهای آزمونهای

ها Eco-Ink همه که شود میشوند

شامل را فیروزهای ‏]جوهر[‏ را

سمشناسی ویژه آزمونهای که توسط

صحهگذاری منظور به که از

خارج در متخصص آزمایشگاههای خواهند

طی میشوند،‏ انجام شرکت کرد.‏

وبگاه

به مطلب کامل مطالعه جهت www.cwr.ir

سرامیک دنیای مراجعهنمایید.‏

Metco

از Eco-Ink پروژه ا؛

کاریزم از د جدی ول محص و

انبساط درز پروفیلهای ژوئن«‏

‏»درز انقباض عنوان

به کاریزما کاشی نصب ابزار نصب

ابزار تولید در پرچمدار یک استفاده

دادن رواج در سعی کاشی بین

در کاشیکاری مناسب ابزار سعی

و باشد می مصرفکنندگان را

جدید محصول ماه هر میکند محصول

جدیدترین نماید.‏ بازار روانه که

کف پروفیلهای شرکت این معروف

ژوئن«‏ ‏»درز به اصطالحا کردهاند.‏

تولید را میباشد انقباض

و انبساط درز پروفیلهای آلومینیومی

و پالستیکی تکه یک در

سنگ و کاشی بین که میباشد میرود.‏

کار به کف و

روکار صورت دو به پروفیلها این نصب

حالت در میگردند.‏ نصب توکار ها

پروفیل کار اتمام از پس روکار،‏ برش

نیاز مورد طول به راحتی به در

میگردند.‏ نصب محل در و خورده نازککاری

از قبل توکار،‏ نصب حالت گردند.‏

نصب ‏ها پروفیل میبایست درز

‏های پروفیل کاربری مناسبترین ساختمانهای

برای انقطاع و انبساط بیمارستانها،‏

مانند طویل ‏ها،‏

پارکینگ فرودگاهها،‏ درمانی

و اداری مراکز البیها،‏ میباشد.‏

که

‏ها پروفیل این از استفاده در

است متمادی سالیان استفاده

مورد بینالمللی پروژههای لحاظ

از اجرا کیفیت به میگیرد قرار میکند

شایانی کمک بصری و فنی و بینقص کاشیکاری یک الزمه و تکنیکیمیباشد.‏

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

14


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

15


جهان

اخبار جدید

مرکزی دفتر افتتاح Durst

آیندهنگرانه مرکزی

دفاتر Durst آپریل،‏ 5 در شمال

،Brixen در را خود جدید ساختمانی

که کرد افتتاح ایتالیا،‏ تکامل

فرایند که است آیندهنگرانه میدهد.‏

نشان را گروه در

جهانی راهبر یک که Durst جوهر

چاپ سامانههای تولید کاربردهای

برای )inkjet( افشان مرکزی

دفاتر اخیراً‏ است،‏ صنعتی مجموعه

یک شکل به را خود جدید میان

در آیندهنگرانه ساختمانی تیرول

جنوب در Brixen کوههای طراحی

کرد.‏ افتتاح )Tyrol( سازه

یک شامل ساختمان نمادین بتنی

برج با شناور و مسطح بال پوشش

و متری 35 طبقه شش فلز

پودر با شده پوشیده بیرونی که

رنگارنگ پنجره 850 که است یک

در میشوند،‏ روشن LED با یافتهاند

آرایش مانند پیکسل سبک چاپ

و عکاسی دنیای یادآور که دیجیتالاست.‏

آیندهنگرانه

بسیار ساختمان این تکمیل

تا برد زمان سال دو تقریباً‏ افتتاح

آپریل 5 در نهایتاً‏ و شود پاتریک

معماران را سازه این گردید.‏ پوبیتزِر

یوری و )Patrik Pedò( پِدو عمالً‏

صورت به )Juri Pobitzer( مستقر

)Monovolume( تکحجم طراحی

)Bolzano( بولتزانو در با

را تازهای بال معماران این کردند.‏ گرد

تولیدی تأسیسات و موجود دفاتر ارتباط

حال همان در و آوردند هم به

آینده و گذشته بین را قدرتمندی برای

نمادین طراحی میآورد.‏ وجود برج،‏

یک با شرکتی ساختمان یک پیش

سال 50 از بیش بار نخستین بارث

اوتمار نام به معماری توسط نخستین

خالق ،)Othmar Barth( چه

اگر شد؛ ارائه Durst تأسیسات ساختهنشد.‏

زمینههای

آینده،‏ و گذشته همچنین دفاتر

برای افتتاحیه مراسم اصلی رویدادی

بودند؛ جدید مرکزی شامل

میهمان 1،000 از بیش که تجاری

شرکای کارکنان،‏ مشتریان،‏ دعوت

محلی مقامات نمایندگان و مدیرعامل

گَمپِر کریستوف داشتند.‏ با

همراه شرکت صاحبان از یکی و نمایندگان

اوبراخ،‏ کریستوف و هِرالد نسل

سه مدت به که خانوادهای میهمانان

به بودهاند،‏ Durst مالک گفتند.‏

خوشامد توضیحات

در گَمپر کریستوف میهمانان

به خود خوشامدگویی غرورآفرین

بسیار روزی ‏»این گفت:‏ است.‏

Durst طوالنی تاریخ در جا

این نمیهراسیم.‏ آینده از ما ما

بدهیم.‏ شکل را آینده تا هستیم و

مشتریان بهترین کارکنان،‏ بهترین مانترای

از داریم.‏ را فناوری بهترین میگیریم

نیرو نوآوری )mantra( تا

پیکسل از کامل راهحلهای و که

آن بدون میدهیم؛ ارائه را تولید تمرکز

تنها نه هدف،‏ کنیم فراموش بر

تمرکز بلکه دستگاههاست بر نیز

هستند،‏ آنها پشت که مردمی میباشد«.‏

ساله

80 از بیش تاریخچه با Durst اوبراخ

خانواده با نزدیک از که خود 700

از بیش است،‏ کرده همکاری دفاتر

در نفر 280 ‏)شامل کارمند نفر در

شعبه 20 و )Brixen در مرکزی اختراع

ثبت 295 و جهان سراسر مسئولیت

اوبراخ هِرالد اخیراً‏ دارد.‏ بر

کریستوف پدرش از را شرکت گرفت.‏

عهده تازه

شعار سبز،‏ چسبزنی Robatech

با

را خود شرکتِ‏ هویتِ‏ Robatech نوآوری،‏

ارزشهای که جدیدی برند نشان

را خدمات و پایداری کارآیی،‏ کرد.‏

بازسازی میدهد،‏ )Green

Gluing( سبز چسبزنی توسط

شده معرفی جدید شعار ملیتی

چند شرکت ،Robatech سوئیس

،)Muri( موری در مستقر راهحلهای

متخصص که است برای

زیست محیط با سازگار و نوآورانه از

گستردهای طیف در چسب اِعمال صنعتیاست.‏

بخشهای مه

ماه اول در Green Gluing ارزشهایی

نشانگر و شد رونمائی Robatech

راهنمای که است استفاده

نخست درجه در که هستند محیط

از مراقبت و منابع از مسئوالنه مسئولیتپذیری

کنار در زیستاست.‏ اطمینان

قابلیت زیستی،‏ محیط بهینه

با گروه این آن،‏ تخصص و و

چسبزنی فرایندهای سازی که

خود مشتریان با نزدیک همکاری میکند،‏

ایجاد ماندگار شراکتهای ایجاد

جهانی بازار در را خوبی موقعیت کردهاست.‏

مارتین

شرکت عامل مدیر گفته به جدید

شعار ،)Martin Meier( مهیِر Robatech

تعهد دهنده نشان نه

که است سامانههایی تأمین برای پایداری

به دستیابی به منجر تنها هزینههای

لطف به بلکه میشوند،‏ عالی

بازگشت به پایینتر عملیاتی و میکنند کمک نیز سرمایهگذاری بسیار

و سریع خدمات حال همان در میکنند.‏

تضمین را مؤثر از

یکی Robatech گروه جهانیِ‏

پیشرو تأمینکنندگان از

طیفی با چسب اِعمال سامانههای شامل

که است خدمات و محصوالت راهحلهای

و سرد چسب داغ،‏ چسب از

بیش در گروه این میشود.‏ PUR سال

از و دارد حضور جهان کشور 70 کیفیت

با کنترلهای کنون تا 1975 سامانههای

و اِعمال هدهای باال،‏ کرده

ارائه را )dosing( دوزینگ و

دقت سرعت،‏ خاطر به که است هستند.‏

سرآمد آنها قابلیتاعتماد گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

16


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

17


اخبار جهان

فرانکو استفانی Stefani( )Franco

هم اکنون Laminam را فروخته

است.‏ مدیرعامل شرکت،‏ آلبرتو سلمی

Selmi( )Alberto سهام خود را

افزایش خواهد داد و همچنان رهبریِ‏

شرکت را در اختیار خواهد داشت.‏

انتظار میرود در طول تابستان این

معاملهانجام شود.‏

چند ماه پس از فروش 60 درصد

از کسب و کار سرامیکی شرکت

System به Coesia از طریق شرکت

جدید ،System Ceramics فرانکو

استفانی Laminam را نیز فروخته

است؛ شرکتی که در سال 2001

راهاندازی شد و هم اکنون رهبر بازار

جهانی در زمینه سطوح سرامیکی

بزرگ است.‏ خریدار،‏ صندوق

سرمایهگذاری خصوصی Alpha

Private Equity Fund7 است که

در تاریخ 23 آپریل موافقتنامهای را

برای کنترل تملک Laminam SpA

‏)و شرکتهای تابعه Rus، Laminam

Laminam USA Inc. ،Laminam

China و )Laminam Service از

خانواده استفانی و آلبرتو سِلمی امضاء

کردند.‏

این عملیات نشاندهنده تمایل

استفانی برای اطمینان از تداوم

شرکتهایی است که تأسیس کرده

است.‏ استفانی گفت:‏ ‏»همان طور که

بارها اعالم کردهام،‏ تعهد اولیه من این

است که تداوم برتری تولید محلی را

تضمین نماییم تا رهبری خودمان

را در بازار جهانی استحکام بخشیم و

شغلایجاد کنیم.‏ به دنبال یک تحلیل

دقیق،‏ متوجه شدیم که Alpha به

خاطر تجربه بین المللی خود،‏ خریدار

مناسبیاست«.‏

Alpha یک گروه سرمایهگذاری

خصوصی با یک سبد سهام

)portfolio( دو میلیارد یوروئی است

که متخصص در عملیات شرکتهای

متوسط )mid-cap( دراروپای قارهای

است.‏ به عنوان بخشی از عملیات

که انتظار میرود پیش از تعطیالت

تابستانی به پایان برسد،‏ مدیر عامل

شرکت،‏ آلبرتو سلمی،‏ سهام خود

را در این گروه افزایش خواهد داد و

همچنان Laminam را همراه با تیم

مدیریتی رهبری خواهد کرد.‏

سلمی که از فرانکو استفانی نیز تقدیر

کرده است،‏ گفت:‏ ‏»مثل همیشه

هدف ما رهبریِ‏ برند جهانی در تولید

سطوح سرامیکی بزرگ و بهرهبرداری

از همه فرصتهای ارائه شده توسط

این بازار جدید است؛ برای داشتنِ‏

یک فناوری نوآورانه ابداعی که همراه

با ما به صورت یک دستهبندی جدید

محصول تغییر کردهاست«.‏

به لطف دور اندیشیِ‏ بنیانگذار آن،‏

Laminam نخستین شرکتی بود

که یک فرایند تولیدی در مقیاس

صنعتی برای سطوح سرامیکی

بزرگ را با استفاده از فناوریهای

پیشرفته منحصر به فرد در جهان

معرفی کرد که به سرامیک اجازه

ورود به حوزههای کاربردی نامتداول

را میدهد.‏ حاال این شرکت پس از

اعالم نتایج عالی در سالهای اخیر،‏

جایگاه پیشرو بازار را دارد،‏ شامل

درآمد قطعی حدود 110 میلیون یورو

در سال )%29 2018 بیشتر از سال

2017( و EBITDA ‏)درآمد پیش از

بهره،‏ مالیات و استهالک(‏ حدود 26

میلیونیورو.‏

Alberto Selmi

همچنینادواردو النزاوِکیا Edoardo(

)Lanzavecchia شریک مدیریتیِ‏

،Alpha رضایت خود را از این تملک

بیان کرده است.‏ او گفت:‏ Alpha«

در کنار آلبرتو سِلمی و کل تیم،‏ کار

خواهد کرد تا به توسعه بین المللی

Laminam رونق بیشتری بدهد و

در عین حال به تأثیر دادنِ‏ مزایای

فناورانهای و محتوای نوآورانه سطوح

آنادامه دهد«.‏

Alpha Private Equity

Laminam مالک Fund7

شد

Franco Stefani

با PH3800 Keramir

SACMI بر سایزهای جدید

متمرکز میشود

پرس جدید که به سامانه تعویض

سریع قالب CRS مجهز است،‏

شرکت مستقر در سنت پترزبورگ

را قادر خواهد ساخت تا از لحاظ

فناوری،‏ گام بزرگی رو به جلو بردارد.‏

Keramir که تولیدکننده کاشی

سرامیکی مستقر در سنت

پترزبورگ است،‏ به عنوان بخشی

از برنامه ارتقای دستگاهی و با هدف

توسعه مدلها و سایزهای جدید

کاشی،‏ پرس جدید PH3800 از

Sacmi را نصب و راهاندازی کرده

است.‏ این پرس شرکت روسی

مذکور را قادر خواهد ساخت تا

طیف خود را با معرفی سایزهایی

تا 300×600 و 200×500 mm

گسترش دهد و در نظر دارد تا از آن

جهت ورود به بخشهای جدید بازار

استفاده نماید.‏

این پرس به سامانه CRS از Sacmi

جهت تعویض سریع قالب با تثبیت‏

کنندههای مغناطیسی دائمی و

یک وسیله جابجا کننده و همراستا

کننده مجهز است که اجازه میدهد

تا قالب توسط یک اپراتور منفرد و

بدون نیاز به هیچ ابزار دیگری داخل

شود و به موجب آن زمانها و ابعاد

را کاهش میدهد و منجر به افزایش

ایمنی میشود.‏

به لطف همکاری عالی بین تیم

،Keramir و کارکنان فنی Sacmi

پرس در هماهنگی کامل با

طرحبندیِ‏ ‏)لیآوت(‏ دستگاهی

موجود و بدون نیاز به کار ساختمانی

در کارخانه نصب شد.‏ پشتیبانی

پس از فروش با حضور در بازار

محلیِ‏ Sacmi Moscow تضمین

میشود.‏

18 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

19


جهان

اخبار الویتهای

از یکی ایران بازار SACMI

اول ایران

منطقه‏ مدیرفروش بتی،‏ لوکا دنیای

با گفتگو در خاورمیانه و کرد:‏

سرامیکاعالم از

یکی ،SACMI برای ایران بازار بازارهای

از یکی و اول اولویتهای 4

در که همانگونه و است مهم بسیار را

بازار این شرایطی هر در گذشته دهه میتوانیم

تا میخواهیم ، نکردهایم رها دهیم.‏

آنافزایش در را خود سهمبازار شاهد

ایران در حاضر حال در آنچه شرکتها

اکثر که است این هستیم سرمایهگذاری

برای آماده و عالقهمند در

که آنهایی مخصوصا هستند،‏ هستند.‏

فعال صادراتی بازارهای بازارهای

به دسترسی که شرکتهایی برخوردار

مزیت این از دارند صادراتی خود

توسعه برای بتوانند که هستند این

و بزنند سرمایهگذاری به دست بسیار

موقعیت یک SACMI برای میشود.‏

خوبارزیابی شرایطاقتصادیایران

دیگر ولیازنگاه زیرا

نمیدهد،‏ حرکت اجازه آنها به و

نقل و واردات برای ارز به دسترسی اعتبارات

گشایش و بانکی انتقاالت در

میرسد.‏ نظر به مشکل اسنادی هستیم،‏

مواجه واقعیت دو با ما نتیجه آماده

ایران صنعت و بازار اینکه یکی همچنین

و است سرمایهگذاری برای وضعیت

در نیز کاشی جهانی بازار میبرد.‏

سر پایداریبه و سالمت شرکتها

که است این دوم واقعیت ارز

به دسترسی سرمایهگذاری،‏ برای نهاد

هر یا و بانکها دولت،‏ سوی از این

که ندارند دیگری تصمیمگیرنده کالن

اقتصادی شرایط در منشاء امر چه

هر امیدواریم ما و دارد ایران موانع

تا یابد بهبود شرایط سریعتر برطرف

سرمایهگذاری برای شرکتها در

و آماده بازار حاضر حال در گردد.‏ ورود

تصمیمگیریبرای پایانی مراحل اسلب

و بزرگ بسیار سایزهای بازار به آیندهای

در که داریم امید ما و است جاری

سال در احتماال و نزدیک از

نوع این برای جدید قرارداد چند گردد.‏

منعقد تکنولوژی مراحل

در قرارداد سه اکنون هم وانتقالبانکی

مرحلهنقل در یا مختلف پیش

تولیداسلب خطوط تحویل برای در

دیگر شرکت چندین و داریم رو تکنولوژی

نوع این برای مذاکره حال را

اول حرف اینجا در البته میباشند.‏ میزند

شرکتها ارزی منابع و شرایط دسترسی

به بستگی چیز همه و سیستم

و ارزی منابع به شرکتها داشت.‏

خواهد بانکی کشورایتالیا

سوی مسلماست،از آنچه حال

در و نیستیم بسته وجه هیچ به ما که

دارند وجود بانک چندین حاضر ایران

با سوئیفت و کارگذاری روابط آخر

ماههای همین طی ما و دارند داشتهایم.‏

دریافت و پرداخت چندین فعال

حاضر حال در که بانکهایی جات

حواله و LC پذیرش آماده و از

که BPER مثال عنوان به میباشند پایداری

روابط همواره کنون تا گذشته و

است داشته ایرانی بانکهای با هستند.‏

MONTE DI PASCI که

شرکتهایی برای ما پیشنهاد تولید

برای سرمایهگذاری قصد این

دارند را بزرگ سایزهای در را

ما مختلف راهکارهای که است خط

اول پیشنهاد کنند.‏ بررسی که

2000 سری CONTINUA+ ده

از بیش با و است فشردهکننده یک و

شده نصب ماشین 40 و تجربه سال میباشد.‏

جهان در کار حال در ما

2018 تکناجیالی نمایشگاه در CONTINUA+

جدید مدل از تولید

قابلیت با 3000 سری 180x360

تا بزرگتر سایزهای راهکار

کردیم.‏ رونمایی سانتیمتر PH16000

جدید پرسهای بعدی سایزهای

تا میتوانند که میباشند رنج

در که سانتیمتر 120x240 ار میشود طبقهبندی اسلبها با

فوق راهکارهای تمام کنند.‏ تولید شرایط

و نرمال بدنه تهیه سیستم فعلی

وضعیت با سازگار کامال میباشند.‏

کار قابل کارخانجاتایران هدهای

از استفاده با ما حاضر حال در ماشینهای

در DIMATIX پیشرفته قدم

DHD سری دیجیتال چاپ دقت

و کیفیت افزایش در بزرگی در

اینکه ضمن برداشتهایم چاپ نسل

از نیز قدیم سری ماشینهای Xaar

جای به SEIKO هدهای جدید دوام

و قابلیت که شد خواهد استفاده واقعیت

میباشند.‏ برخوردار بیشتری و

کاشی تولید تکنولوژی که است این جلو

و توسعه حال در دائما سرامیک چیزی

که گفت نمیتوان است،‏ رفتن پنج

در من نظر از کرد.‏ نخواهد تغییر بخش

در مداوم توسعه بعدی سال گرانیلیا

مانند مواد شدن دیجیتالی در

که افتاد خواهد اتفاق لعاب و DEEP DIGITAL

را آن حاضر حال مینامیم.‏

تداوم

System؛ Ceramics ایران

بازار در جدی حضور از

پس ایتالیا،‏ سیستم هلدینگ سرامیک

بخش سهام % 60 انتقال ملیتی

چند شرکت به خود زمینه

این در خود فعالیت ،Coesia داد.‏

خواهد توسعه را منظور

به System S.p.a شرکت خود،‏

سرامیک بخش توسعه System

نام به جدیدی شرکت و

نموده تأسیس Ceramics S.p.a کامل

طور به را خود سرامیک بخش سازمان

نمود.‏ منتقل شرکت این به شرکت

R&D بخش شامل جدید عنوان

به که میباشد نیز سیستم سرامیکز

سیستم شرکت تپنده قلب کرد.‏

خواهد فعالیت مدیرعامل

خلیلی پیام مهندس موارد

بیان با ایران سیستم شرکت سیستم

شرکت تصمیم از فوق توان

کارگیری به جهت ایران کیفیت

ارتقاء جهت مضاعف در

مشتریان به رسانی خدمات بیان

با وی داد.‏ خبر جدید سال سیستم

شرکت که مطلب این شرکت

شعب بزرگترین جزو ایران جهان

در ایتالیا سرامیکز سیستم که

کرد نشان خاطر وی ، میباشد اردیبهشت

10 مورخ در همایشی معرفی

منظور به 1398 سال ماه تکنولوژی

دستاوردهای جدیدترین مدیران

حضور با ایتالیا سیستم گروه گردید.‏

برگزار شرکت این ارشد بدون

پرس تکنولوژی LAMGEA سرامیکز

سیستم شرکت از قالب سایز

تا تولید قابلیت که میباشد ضخامت

و سانتیمتر 480 در 180 میزان

کمترین با را میلیمتر 30 تا 3 است.‏

دارا را ابعادی تغییرات گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

20


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

21


تالش برای بهبود اوضاع

صنعت کاشی و سرامیک ایران

گفتگو با مهندس بهنام عزیززاده،‏ دبیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور

اشاره:‏

هم زمان با آغاز فصل تابستان هر سال،‏ دور دیگری از بزرگترین نمایشگاه

صنعت کاشی و سرامیک کشور آغاز میشود،‏ نمایشگاه امسال از روز

یکشنبه 9 تیر ماه به مدت چهار روز مانند همه ساله در مرکز نمایشگاههای

بینالمللی تهرانبرگزار خواهد شد.‏

در این خصوص گفتگویی با مهندس بهنام عزیززاده دبیر اجرایی انجمن

تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور ترتیب داده شد تا عالوه بر آگاهی

از برنامهها و تشریح ابعاد نمایشگاه امسال،‏ نظر انجمن را در خصوص شرایط

فعلی صنعت کاشی،‏ سرامیک و چینی کشوراز زبانایشان بشنویم.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ لطفا در خصوص وضعیت صنعت در سال 97 در

مقایسه با سالهای پیشین از حیث تولید،‏ فروش و صادرات توضیحاتی

ارائ ه ف رم ای ی د.‏

بهنام عزیززاده:‏ همان طور که اطالع دارید وضعیت تولید کاشی و سرامیک

همواره فراز و نشیبهایی داشته است به طوری که اوج تولید در سال 91 به

میزان 500 میلیون مترمربع بوده است که بیشترین مقدار تولید تا بحال بوده

است.‏ با اینکه ظرفیت نصب شده حدود 700 میلیون مترمربع میباشد اما از

سال 92 به بعد حتی با ورود واحدهای جدید میزان تولید همواره کاهشی بوده

به طوری که در سال 97 به حدود 383 میلیون مترمربع رسید و همچنین

میزان صادرات که در سال 90 حدود 65 میلیون مترمربع بود درسال 97

به حدود 151 میلیون مترمربع افزایش یافت ولی متاسفانه علیرغم افزایش

مقدار صادرات،‏ ارزش متوسط هر مترمربع کاشی صادراتی از سال 1390 به

بعد همواره کاهشی بوده به طوری که از حدود 4 دالر در سال 90 به حدود

2 دالر در سال 97 کاهش یافته است اما از نظر فروش داخلی اوج مصرف

در سال 90 و 91 که رونق ساخت و ساز و پروژههای مسکن مهر بوده،‏ ثبت

گردیده است.‏ اما این روند هم به دلیل رکود در ساخت و ساز و همچنین سایر

شرایط اقتصادی رو به کاهش گذاشت،‏ آمارها حاکی از آن است که مصرف

داخلی در سال 97 به زیر 200 میلیون مترمربع رسیدهاست.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ لطفا مقایسهای بین تعداد کارخانجات فعال و

کارخانجاتی که نسبت به سال گذشته کاهش یا احتماال توقف تولید

داشته اند،‏ داشته باش ی د.‏

عزیززاده:‏ به دلیل شرایط اقتصادی از جمله رکود در ساخت و ساز و

محدودیتهای تحریم موجب گردیده که شرکتها با ظرفیت غیر اقتصادی

فعالیت نمایند.‏ آمار تولید نشان میدهد واحدهای تولیدی با ظرفیت حدود

50 درصد خود فعالیت مینمایند و همواره این شرایط موجب گردیده

شرکتها در حاشیه زیان قرار گیرند،‏ به هرحال تعدادی از شرکتها در

سنوات قبل تعطیل شده اند و برخی پس از توقف راهاندازی شدهاند و از

طرفی علیرغم ظرفیت باالی ایجاد شده که همیشه مورد انتقاد این انجمن

بوده همواره شاهد افتتاح واحدهای جدید نیز میباشیم که امیدواریم

مسئولین محترم ایجاد ظرفیتهای جدید را متوقف و سرمایهگذاران را به

سمتایجاد واحدهای تکمیل زنجیرهاین صنعت هدایت نمایند.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ با توجه به شرایط اقتصاد کنونی و تنشهایی که از

طریق عوامل بیرونی و تحریمها به صنعت وارد شده است،‏ چه اقدامات و

تبادل نظرهای ی با وزارت صنعت،‏ معدن و تجارت جهت کاهش و رفع موانع

ت ول ی د و ت س ه ی ل در ب رخ ی امور با پ ی گ ی ری انجمن انجام شده است؟

عزیززاده:‏ از سال 97 با توجه به نوسانات ارزی،‏ مشکالت تولیدکنندگان

مضاعف گردیده و صدور بخشنامههای متعدد و متناقض شرایط فعالیت را

برای تولیدکنندگان به مراتب سختتر نموده است،‏ هرچند که مشکالت

این صنعت صرفا مسائل ارزی نمیباشد و به سالیان قبل بر میگردد ولی

علیرغم پیگیریهای صورت گرفته توسط انجمن و برگزاری جلسات متعدد

و مکرر بویژه با وزارت صنعت،‏ معدن و تجارت،‏ متأسفانه مشکالت همچنان

پابرجاست و اقدام تأثیرگذاری جهت رفع موانع تولید و تسریع در کسب و

کار صورت نگرفته است،‏ از جمله مشکالت مهمی که میتوان به آنها اشاره

کرد عبارتند از:الف(‏ تعرفه واردات مواد اولیه ضروری صنعت،ب(‏ عدم وجود

تعرفه ترجیحی،‏ ج(‏ عدم اجرای شفاف ماده‎20‎ قانون رفع موانع تولید،‏ د(‏

موضوع مالیات بر ارزش افزوده ه(‏ موضوع الزام صادرکنندگان به برگشت

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و(‏ نوسانات نرخ ارز و افزایش

قیمت مواد اولیه،‏ حمل و نقل و ...

گزیده دنیای سرامیک:‏ با توجه به خروج نسبی صنعت ساختمان از حالت

رک ود در س ال ج اری،‏ م ی زان است ق ب ال از ن م ای شگاه را چ گ ونه ارزی اب ی م یکن ی د؟

عزیززاده:‏ باید بگویم خروج صنعت ساختمان از رکود،‏ محسوس نمیباشد

به هر حال با ظرفیت ایجاد شده در صنعت کاشی و سرامیک در شرایط

رونق صنعت ساختمان باز هم باید به سمت صادرات حرکت کنیم که در

این خصوص باید تسهیالت الزم از طرف مسئولین در اختیار صادرکنندگان

قرار گیرد و اما در خصوص میزان استقبال از نمایشگاه باید بگویم نمایشگاه

کاشی و سرامیک یک نمایشگاه شناخته شدهای است که همواره طی سنوات

22 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


مصاحبه

زاده

عزیز بهنام مهندس صنایع

و سرامیک و کاشی تولید واحدهای استقبال مورد تاکنون گذشته پیشبینی

نیز 98 سال نمایشگاه درخصوص و است گرفته قرار وابسته آنچه

ولی باشد داشته استمرار گذشته همچون شرکتها حضور میگردد برندها

رنگ پر حضور افتاد اتفاق نیز 97 سال نمایشگاه در و است مشهود نظر

به که میباشد نمایشگاهها در سرامیک و کاشی توزیعکنندگان و جاری

سال در همچنین و شود تکرار نیز 98 درسال حضور این میرسد دارند.‏

خوبی حضور تولیدکنندگاننیز سال

طی انجمن جدید اعضای خصوص در لطفا سرامیک:‏ دنیای گزیده در

حضور درخواست که جدیدی شرکتهای همچنین و گذشته فرمایید.‏

ارائه ی اطالعات دارند،‏ مرتبه اولین برای را امسال نمایشگاه به

رو همواره انجمن اعضای تعداد خوشبختانه کنم عرض باید عزیززاده:‏ جدید

شرکتهای از تعدادی جاری سال و 97 سال طی در و بوده افزایش عضو

96 حدود حاضر حال در داشتهاند.‏ را انجمن در عضویت درخواست باید

98 سال نمایشگاه در جدید شرکتهای حضور درخصوص داریم.‏ فعال در

مشارکتکننده شرکتهای تعداد گذشته سال سنوات همچون کنم عرضم برندهای

با جدید شرکتهای از تعدادی که نحوی به میباشد متغیر نمایشگاه 97

سال در که هایی شرکت تعدادیاز و میکنند مشارکت نمایشگاه در جدید شرکتهای

با ندارند حضور صالحدید به بنا 98 سال در اند داشته مشارکت میشود.‏

پر فضاینمایشگاهی حال هر میشوندبه جایگزین جدید پررنگتر

حضور برای انجمن را تمهیداتی چه سرامیک:‏ دنیای گزیده بتوان

تا است اندیشیده امسال نمایشگاه در ساختمان صنعت فعالین یم؟

باش داشته شده ایجاد رصت ف از را رداری ب ره به ر حداکث ضمن

است شدهای شناخته نمایشگاه سرامیک و کاشی نمایشگاه عزیززاده:‏ میکند

اطالعرسانی عمومی شکل به جراید طریق از ساله همه انجمن اینکه قبل

ماه یک حداقل از کشور عمومی جراید تمامی در اطالعرسانی این و نوعی

به نیز مشارکتکننده شرکتهای خود طرفی از میگیرد صورت سرامیک

و کاشی نمایشگاه همواره که نحوی به میکنند اطالعرسانی کنیم

توجه باید طرفی از میباشد.‏ نمایشگاهها پربازدیدکنندگان از یکی مهم،‏

میباشد.‏ تخصصی نمایشگاه یک سرامیک و کاشی نمایشگاه که گردد،‏

مشارکتکنندگان با قرارداد انعقاد به منجر که کیفی بازدیدکنندگان همچون

کنم عرض باید خارجی بازدیدکنندگان خصوص در اما میباشد.‏ داریم

هدف بازارهای کشورهای سفارتخانههای با مکاتباتی گذشته سنوات به

موضوع انعکاس جهت الزم درخواست آنها از و میگردد اطالعرسانی و نفر

80 تا 70 حضور شاهد ما 97 سال در میآید.‏ بعمل خود متبوع کشور گرفته

صورت برنامهریزی طبق که بودیم نمایشگاه در پاکستان تجار از و

جلسات نمایشگاه،‏ از آنها بازدید ضمن و کنیم دعوت را آنها توانستیم تولیدکنندگان

بهرهبرداری مورد قطعا که باشیم داشته تخصصی نشست گرفتهاست.‏

قرار مأموریتهای

و اهداف راستای در که را هایی برنامه سرامیک:‏ دنیای گزیده خواهد

98 سال در جانبه همه توسعه و صنعت اعتالی همچنین خویش د.‏

ی رمای ف اعالم را داشت که

دارند وظایفی و رسالت خود اساسنامه اساس بر انجمنها عزیززاده:‏ اختیارات

حیطه قانونگذار بنابراین نمایند عمل آن چارچوب در میبایستی انجمن

هرحال به است کرده مشخص و تعریف را انجمنها فعالیت و وظایف و مستثنی

موضوع این از نیز کشور سرامیک و کاشی تولیدکنندگان صنفی و نیستند برخوردار باالیی قدمت از ایران در انجمنها که چند هر نمیباشد اعضاء

و شرایط با متناسب انجمنی هر حال این با برسند کافی بلوغ به بایستی با

خود مصاحبههای در دوستان از برخی که چند هر مینماید.‏ فعالیت خود میکنند

نظر اعالم همواره ناخواسته یا خواسته طور به تخصصی نشریات مطرح

موارد که صورتی در شود وارد مختلف حیطههای در باید انجمن که چنین

قانونگذار اصال نمیباشد.‏ انجمن اساسنامه چارچوب در اصال آنها شده جزء

میکنند بیان دوستان که را وظایفی و است نداده انجمنها به اختیاری ها.‏

نهانجمن میباشد حاکمیت مسئولیت و وظایف وظیفه

عنوان به کشور سرامیک و کاشی تولیدکنندگان صنفی انجمن و

دهد افزایش را اعضاء همگرایی اول مرحله در میکند تالش خود ذاتی اختالف

و آراء تشتت همواره حال این با کند.‏ حداکثری را اعضاء مشارکت این

فرهنگسازی با کنیم تالش باید ما و دارد وجود گروهی کارهای در نظر کنیم.‏

تبدیل قوت به و برسانیم حداقل به را نظرها اختالفات سیاستها

از اعضاء اگر داریم اطمینان ما شویم.‏ خارج تحریمی خود از باید ما آنها

نفع به قطعا کنند،‏ پیروی یکپارچه صورت به انجمن استراتژیهای و سال

در انجمن حال هر به نمایند.‏ پرهیز تکروی از باید اعضاء بود.‏ خواهد پیمانسپاری،‏

الزام موضوع پیگیری جمله:‏ از را خوبی بسیار کارهای 97 ضمن

است.‏ داده انجام دالر،‏ 1/5 به دالر 4 از صادراتی پایه قیمت کاهش دولت

سیاستگذاریهای و تصمیمات در انجمن پیگیریهای قطعا اینکه نیز

98 سال در قدرت با همچنان پیگیریها این و بوده مؤثر تصمیمگیران و ×

داشت.‏ خواهد ادامه 23

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


صنعت کاشی ایتالیا با وقفهای

در رشد مواجه است

The Italian tile industry faces a stall

in growth

Ilaria Vesentini

After five years of uninterrupted growth, the Italian ceramic tile industry experienced a downturn in 2018. The preliminary

figures produced by Con-findustria Ceramica and Prometeia and presented at the customary end-of-year conference point

to a 2.8% decline in production and total sales to 410 million sq.m (compared to 422 million sq.m in 2017), a 3.0% fall in exports

from 338 million to 328 million sq.m and a 1.8% contraction in domestic sales to 82 million sq.m.

اشاره:‏

پس از پنج سال رشد بیوقفه،‏ صنعت کاشی سرامیکی ایتالیا در سال 2018

یک رکود اقتصادی را تجربه کرد.‏ اعداد اولیهای که توسط Confindustria

Ceramica و Prometeia تهیه شدند و در کنفرانس عادی پایان سال ارائه

شدند،‏ کاهش 2/8 درصدی در تولید و فروش کل تا 410 میلیون متر مربع

‏)در مقایسه با 422 میلیون متر مربع در سال 2017(، کاهش 3/0 درصدی

صادرات از 338 میلیون به 328 میلیون متر مربع و کاهش 1/8 درصدی در

فروش داخلی به 82 میلیون متر مربع را نشان میدهند.‏

با این وجود،‏ صنعت در کل سال 2018 به سرمایهگذاری در فناوری ادامه

داد و به ویژه با برنامه مشوقهای مالیاتی Industry 4.0 هدایت شد.‏ هزینهها

بیش از 400 میلیون یورو تخمین زده میشود که اگر چه کمتر از رقم رکورد

2017 ‏)بیش از نیم میلیارد یورو(‏ است،‏ اما یکی از باالترین درصدهای

گردش مالی هر بخش تولیدیایتالیا را نشان میدهد.‏

ما با جووانی ساوُرانی Savorani( )Giovanni رئیس Confindustria

Ceramica صحبت کردیم تا در مورد عوامل مختلفی که در رکود صنعت

کاشی سرامیکی ایتالیا نقش داشتهاند و هنوز هم عملکرد این بخش را تحت

تأثیر قرار میدهند،‏ بحث کنیم.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ صادرات در سال 2018 خسارتهای بزرگتری را

ن س ب ت به بازار داخل ی متحمل شد.‏ روند در بازارهای م ختلف چ ی س ت؟

جووانی ساوُرانی:‏ بزرگترین افت در صادرات در منطقه خلیج فارس،‏

به ویژه عربستان سعودی بود.‏ این به خاطر اقدامات ضد بازار شکنی

Sant’Agostino @Cersaie 2018

24 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


مصاحبه

Giovanni Savorani

)antidumping( بود که برای دفاع از بازار داخلی در برابر محصوالت

چینی،‏ هندی و اسپانیایی انجام شدند؛ هرچند در نهایت این تولیدکنندگان

ایتالیایی بودند که بیشترین ضربه را متحمل گردیدند.‏ همچنین صادرات در

اروپا و آمریکای شمالی با کاهشی شدید در سه ماهه اول سال عملکردی بدتر

از آن چه را که انتظار میرفت،‏ شاهد بود؛ هر چند وضعیت در طول ماههای

بعدبهبود یافت.‏

اما شاید بزرگترین ناامیدی در بازار داخلی بود،‏ جایی که نشانههای بهبود

در بخش ساختمان درارائه نتایج قوی ناموفق بودند.‏

به طور کلی،‏ بازار ساخت و ساز جهان و بخشهای تشکیلدهنده آن

به واسطه تنشهای جغرافیای سیاسی ‏)ژئوپلتیک(‏ مرتبط با برگزیت

،)Brexit( رویاروئی تجاری میان ایاالت متحده و چین و افت در تمامی

شاخصهای اقتصادی در اروپا تحت تأثیر قرار میگیرد.‏ کشورهایی که

بدترین زیان را دیدند،‏ به طور طبیعی کشورهایی با فعالیت صادراتی قوی

و بدهی عمومی باال هستند که هر دو اینها شرایطی میباشند که به ایتالیا

اعمال میشوند.‏ صنعت سرامیک استثناء ندارد؛ اوضاع عدم قطعیت و کاهش

کلی در مصرف،‏ تأثیر منفی بر تمام کشورهای تولیدکننده داشته است.‏

کاهش 1/8 درصدی در فروش بخش ما درایتالیا بسیار ناامیدکنندهاست.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ اگ ر ایاالت متحده تع رفههای واردات کاش ی از چین را

افزایش دهد،‏ این به نفع صادرکنندگان ایتال ی ای ی خ واهد ب ود؟

جووانی ساوُرانی:‏ این اقدام ممکن است تأثیر داشته باشد،‏ تعرفههای اِعمال

شده مشابه تعرفههایی هستند که اتحادیه اروپا اعمال میکند ‏)تا %70،

اصالحی(؛ جایی که واردات کاشی چینی تا 77 درصد کاهش یافته است.‏

افزایش عوارض گمرکی ایاالت متحده روی واردات کاشی سرامیکی چینی،‏

زمانی که به طور کامل اعمال گردد،‏ 20 درصد تخمین زده میشود و قیمت

متوسط کاشیهای چینی را در بازار ایاالت متحده از 7/5 به 9 دالر در هر

متر مربع افزایش میدهد که همچنان زیر قیمت فعلی کاشیهای ایتالیایی

وارداتی است.‏ ما از نزدیک در حال پایش وضعیت هستیم و با انجمنهای

آمریکایی تولیدکنندگان،‏ نصابان و توزیعکنندگان در مورد اقداماتی با هدف

افزایش آگاهی از کیفیت و پایداری کاشی سرامیکی در مقایسه با دیگر مواد

دیوارپوش و کفپوش همکاری میکنیم.‏ برای رشد در بازار آمریکا الزم است

41zero42 @Cersaie 2018

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37‎ 25


مصاحبه

Emilgroup @Cersaie 2018

تا سهم بازار را از محصوالت رقیب

مانند فرش و وینیل به دست

آوریم.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ در نشست

اعضاء در پایان سال،‏ شما بر روی

رقابت فزاینده مواد کفپوش غیر

سرامیکی متمرکز شدید.‏ آیا این

یک دلیل دیگر برای نگرانی در

ب خش است؟

ج.‏ ساوُرانی:‏ بله،‏ همین است.‏

رکود،‏ همه مواد پوشش دهنده

سطح را تحت تأثیر قرار میدهد

و باعث افزایش رقابت بین

محصوالت رقیب میشود.‏ این

یک خطر و یک فرصت است.‏

بزرگترین تهدید از جانب LVT

‏)کاشیهای وینیلی لوکس،‏

)Luxury Vinyl Tiles است که از لحاظ زیبایی بسیار شبیه به سرامیک است

اما ارزانتر و نصب آن راحتتر است،‏ هرچند که از لحاظ کیفیت قابل مقایسه

نیستند.‏ همچنین شایان ذکر است که کاشیهای سرامیکی از این که پُر

مصرفترین ماده کفپوش در سطح جهانی باشند،‏ بسیار فاصله دارند.‏ در

حالی که کاشی 77 درصد از پوششهای کف را در ایتالیا تشکیل میدهد،‏

سهم آن فقط 34 درصد در فرانسه،‏ 24 درصد در آلمان و 14 درصد در ایاالت

متحده آمریکا است.‏ بقیه شامل فرش،‏ لمینت و مواد دیگر است.‏ با توجه

به انقباض مورد انتظار در بازارهای رقابتی،‏ تنها راه خروج از این بُنبست،‏

افزایش دادنِ‏ سهم ما از کیک است.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ با در نظر گرفتن این که در ماه ژانویه،‏ وب جدید و

کمپین رسانهای اجتماعی خود را با عنوان ‏»ارزشهای سرامیک«‏ با هدف

ترویج مزایای ‏]استفاده از[‏ این مواد راهاندازی کردید،‏ م یتوانید در مورد آن

ب ه م ا بگ وی ی د؟

ج.‏ ساوُرانی:‏ از لحاظ مقیاس سرمایهگذاری ‏)بیش از 2 میلیون یورو(،‏ این

یک کمپین ارتباطی بیسابقه برای صنعت سرامیک ایتالیا و این واقعیت

است که مشارکت رقبای اسپانیایی،‏ آلمانی و آمریکاییِ‏ ما و شرکایی را که

سهمی از هزینهها خواهند داشت،‏ شامل میشود.‏ ما کمپین را در ماه ژانویه

و با وب ایتالیایی و آغاز به کارِ‏

رسانهای اجتماعی از مجموعهای

از ویدئوکلیپهای کوتاه ‏)طول

120 ثانیه(‏ با هدف قرار دادنِ‏

مصرفکنندگان نهایی،‏ معماران

و طراحانی که در جستجوی

راهحلهای کفپوش هستند،‏

به راه انداختیم که مزایای کاشی

سرامیکی را از لحاظ بهداشت،‏

دوام،‏ مقاومت در برابر اسیدها،‏

سهولت تمیز کردن و زیانهای

زیست محیطی بسیار کم بیان

میکند.‏ در فوریه،‏ کمپین

دیجیتالی نیز در اروپا راه اندازی

شد ‏)آلمان،‏ فرانسه،‏ بریتانیا(‏ و از

ماه مارس در بازار ایاالت متحده

شروع به کار خواهد کرد و در طول

نمایشگاه )12-9 Coverings 2019 آوریل در اورالندو(‏ نمایشی قوی را

شاهد خواهد بود.‏ کمپین ارتباطی فقط نخستین گام در یک پروژه است که

در چند ماه آینده با دو مطالعه مقایسهای - یکی در اروپا و دیگری در آمریکا

- با هدف افزایش آگاهی از مزایای سرامیک با توجه به دیگر مواد رقیب ادامه

خواهد یافت.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ یکی از مزایای مواد رقیب غیر سرامیکی،‏ سهولت

بیشتر در نصب آنهاست.‏ اتحادیه شما چگونه به این موضوع پاسخ

م ی ده د؟

ج.‏ ساوُران ی:‏ در ماه ژانویه سال جاری،‏ یک کمیسیون داخلی را برای طراحی

و سازماندهی ابتکاراتی شامل رویدادهای آموزشی راهاندازی کردیم که به

صورت ویژه به نصابان کاشی ‏]با تابعیت[‏ خارجی میپردازد.‏ برای اجتناب

از هرگونه ناکارآمدی یا موازیکاری با Assoposa هماهنگ هستیم.‏ فقدان

واقعیِ‏ متخصصانی که به قدر کافی آموزش دیده باشند،‏ در بازارهای خاص

مشکل هزینههای نصب را که هم اکنون باالتر از هزینه خودِ‏ محصول است،‏

تشدید میکند.‏ این مسأله به دلیل استفاده روزافزون از اسلبها و پانلهای

بزرگ،‏ پیچیدهتر میشود؛ جایی که در آن عمل نصب به یک عامل مهمتر

تبدیل میشود.‏

صنعت کاشی و سرامیک ایتالیا

درصد تغییرات

2018/2017

2018

تخمینی

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

-2.8

410

422

416

395

382

363

367

400

387

368

512

تولید

-2.8

410

422

415

397

395

389

382

413

413

408

فروش کل 506

-1.8

82

84

83

80

81

87

93

115

124

127

بازار داخل ی 151

-3.0

328

338

331

317

314

303

289

298

289

281

صادرات 355

Source ~ Fonte: Confindustria Ceramica

درصد تغییرات 2018/2017

26 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


WE NEED

SOMETHING

LIKE A DRYFIX

MACHINE.

THEN GET A

DRYFIX

MACHINE!

EVO DRYFIX

Only the original is good enough

The world’s highest laydown: up to 900 g/sqm

Optimised glue consumption

Compatible with all digital decoration machines

Water-based option available

A company of

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37‎ 27


مصاحبه

در

ایتالیا کاشی صنعت که میکنید فکر شما سرامیک:‏ دنیای گزیده است؟

وی‏ ق قدر چه ر دیگ دکننده ی ول ت ورهای کش با ه س قای م بازار

سهم لحاظ از را جایگاههایمان ما بیروح،‏ سالی علیرغم ساوُرانی:‏ ج.‏ مربع(‏

متر بر یورو 13/8 حدود حاضر حال ‏)در فروش قیمتهای میانگین و بازار

از درصد 12 با اسپانیا و چین از پس مقدار لحاظ از ما میکنیم.‏ حفظ لحاظ

از هنوز اما ماندیم،‏ باقی صادرکننده بزرگ کشور سومین جهانی،‏ در

ما فروش کاهش موجب که عواملی از یکی هستیم.‏ جهانی پیشتاز ارزش،‏ هزینههای

از که است تولیدکننده کشورهای رقابت است،‏ شده بازارها برخی ویژه

به بهتر،‏ بسیار زیربنایی سامانه یک و پایینتر بسیار انرژیِ‏ و کارگر حال

در که اسپانیا برای مخصوصا نکته این هستند.‏ بهرهمند بنادر و جادهها بهره

پایینتر بسیار کارگری هزینههای از و ماست رقیب بزرگترین حاضر کارآمدتری

ارتباطات و سهلگیرانهتر عموما محیطی زیست مقررات میبرد،‏ دارد.‏

مصداق دارد،‏ کاستِلیون و والنسیا بنادر با علیرغم

کنیم.‏ صحبت ایتالیا بازار درباره بیایید سرامیک:‏ دنیای گزیده فروش

اندک کاهش سبب عواملی چه مسکن،‏ ساز و ساخت در رشد د؟

دهان ش یا

یابد تحقق نتوانست بازسازی بازار از انتظار مورد بهبود ساوُرانی:‏ ج.‏ و زلزلهای ضد مشوقهای چند هر نکرد.‏ برآورده را انتظارات دستکم قرار

استفاده مورد آنها اما هستند،‏ دسترس در انرژی در صرفهجویی عامل

بزرگترین اما است.‏ شده متوقف ساز و ساخت کار و نمیگیرند خط

است.‏ دولت سیاستهای از ناشی ناامنیِ‏ کلی اوضاع اینها،‏ همه مارزالیا

باربری اکنون هم چه اگر دارد.‏ شدید تأثیر نیز زیربنایی مشی ساخته

Sassuolo به ارتباطی راه هنوز اما است،‏ کار حال در )Marzaglia( بود.‏

نخواهد آماده دیگر سال چهار برای حالت بهترین در حتی و است نشده نظر

از کامل طور به تقریبا )Cispadana( چیسپادانا منطقهای بزرگراه برگشتیم.‏

اول جای به تقریبا ما بولونیا،‏ فرعی گذرگاه با و است شده ناپدید از

درصد 23 از بیش حمل با که است بخشی سرامیک(‏ ‏)بخش ما بخش حمل

از را استفاده بیشترین میشود،‏ انجام آهن راه توسط که محصوالتمان و سرمایهگذاری به نیاز اما دارد،‏ وجود پیشرفت جای میکند.‏ ریلی نقل و داریم.‏

قابلاطمینان زمانبندی متناظر

کاهش به منجر گذشته سال در فروش افت سرامیک:‏ دنیای گزیده چنین

چرا بود.‏ باال همچنان سرمایهگذاریها که حالی در شد،‏ تولید در شد؟

انبارها،‏

حد از بیش شدن انباشته از جلوگیری برای ساوُرانی:‏ ج.‏ مربع

متر میلیون 410 مجموع تا درصد 3 حدود را خود تولید تولیدکنندگان کریسمس

معمول تعطیالت تا گرفتند تصمیم شرکت چند دادند.‏ کاهش فناوری

در سرمایهگذاریها مقابل،‏ در دهند.‏ گسترش هفته چند تا را خود Industry 4.0

ملی برنامه با که ماند باقی یورو میلیون 400 از باالتر در استثناییِ‏

مقادیر از کمتر چه اگر میشود.‏ تأمین شرکت نقدینگیِ‏ با و تشویق ‏)بیش

سال یک در یورو میلیون 515 که است 2017 سال سرمایهگذاری سرمایهگذاریها

این اما کردیم،‏ سرمایهگذاری مالی(‏ گردش از درصد 9 از کنیم.‏

حفظ عالی بسیار واقعا را ماشینآالت و کارخانه تا میسازد قادر را ما ایتالیا

که بخشی - بزرگ سرامیکی اسلبهای مورد در ویژه به موضوع این حائزاهمیتاست.‏

بسیار - جهانیاست پیشتاز )Emissions

trading( گازها انتشار کار و کسب سرامیک:‏ دنیای گزیده مورد

این در شما دیدگاه است.‏ ایتالیا صنعت در بحث مورد موارد از یکی چیست؟

ریسکهای

بیشتر،‏ درصد 20 تا گازها انتشار کاهش به الزام ساوُرانی:‏ ج.‏ به

را خود زیاد تعهد گذشته،‏ در که دارد همراه به بخشی برای را تنبیهی ما

تئوری در چه اگر است.‏ داده نشان گازها انتشار کاهش و زیست محیط FAP Ceramiche @Cersaie 2018

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

28


supplying raw materials and machineries

for ceramic and tile industry

رنگدانه و جوهر چاپ دیجیتال

دستگاه چاپ دیجیتال

سیلیکات زیرکونیم تجهیزات خط لعاب

13th Floor / Anahita Building / Africa St.

Tehran, IRAN / Postal Code: 1917643346.

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37‎ 29

Tel: +98 (21) 88881545

Fax: +98 (21) 88195817

تلفن:‏ 88881545

نمابر:‏ 88195817

تهران / خیابان آفریقا / ساختمان آناهیتا

طبقه / 13 کد پستى 1917643346


مصاحبه

Marazzi @Cersaie 2018

همانند

را مشابهی پارامترهای مشاهده

خودمان اروپایی رقبای تفاوت

عمل در اما میکنیم،‏ نظارتی

سامانههای بین زیادی سایر

و ایتالیا در شده تصویب که

طوری به دارد؛ وجود کشورها واقع

در ما گازهای انتشار میزان است.‏

جاها سایر از کمتر برابر ده میکنند

مصرف انرژی فیلترها گرانتر

بسیار ایتالیا در انرژی و است

اروپایی کشورهای سایر از کاهش

باعث پیش از بیشتر و میشود.‏

اروپا در ما رقابتپذیریِ‏ میان

به واقعیت این از حرفی ما

مشارکتهای که نمیآوریم اروپای

کشورهای مالی تأمین به این

و میکند کمک شرقی ام شرکتهای توسط سرمایهگذاریها جذب هدف با خود،‏ نوبه به کشورها میکنند.‏

رااجرا محیطی زیست دامپینگ و مالیاتی دامپینگ سیاستهای ت؟

س ی چ 2019 انداز م چش سرامیک:‏ دنیای گزیده اما

است،‏ بحران از پیش سطح در حاضر حال در ما مالی گردش ی:‏ ساوُران ج.‏ آمیز

در بهبود به که تفاوتی است؛ 2008 سال از کمتر درصد 17 تولید حجم استناد

قابل بازار در بزرگ اسلبهای حضور و محصول کیفیت و ‏)مخلوط(‏ است.‏

همکاری

Confindustria Ceramica با سالهاست که Prometeia بسیاری

به مقدار این میکند.‏ بینی پیش را درصدی 1 حدود رشد میکند،‏ مانند

نامشخص خارجی عوامل از سیاستهای

داخلی،‏ بازار وضعیت جنگ

گسترده،‏ محافظهکارانه و

آمریکا متحده ایاالت تعرفههای آلمان

در رشد کاهش چین،‏Brexit‏،‏ تمام

با دارد.‏ بستگی اروپا انتخابات و انجام

مختلف،‏ موقعیتهای این بسیار

مدت میان بینیهای پیش دشواراست.‏

ایتالیا

تولید ارزش این،‏ بر عالوه آن

از باالتر بسیار جهان سراسر در میدهد.‏

پیشنهاد آمار که است ظاهر

با و تقلبی محصوالت )Italian-sounding(

ایتالیایی دیگر

کشورهای به را فروش حجم قانون

اروپا اگر میدهند.‏ انتقال ‏]کامل[‏

تصویب به را ”Made in“ را

اطالعاتی مصرفکنندگان به زیرا کرد؛ خواهد زیادی کمک ما به برساند،‏ قانون

یک این داد.‏ خواهد دارند،‏ الزم آگاهانه کامال تصمیمگیری برای که شده

تصویب قاطع اکثریت با اروپا پارلمان توسط مرتبه سه که است عادالنه صنعت

حال،‏ این با میدهد.‏ نشان توجهی قابل مقاومت همچنان اما است سرامیک

شرکتهای ببالد:‏ خود عالی بنیانهای به میتواند ایتالیا سرامیک هب آنها فروش شبکههای هستند،‏ فناوری پیشرفتهترین به مجهز ایتالیایی کردهاند،‏

سازماندهی را جهانی توزیع سامانههای و است شده تنظیم خوبی میآیند،‏

پیش که فرصتهایی از بهرهبرداری در تا داریم انتظار ما بنابراین ×

اولینباشیم.‏ Cerasarda @Cersaie 2018

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

30


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

31


:Mohawk

صنایع درازمدت

رشد افزایش برای سرمایهگذاریها Mohawk Industries: investments

to enhance long-term growth

Milena Bernardi - m-.bernardii@tiledizioni.it

After five consecutive years of record earnings, the US flooring giant Mohawk Industries encountered greater difficulties than

anticipated in 2018, with inflation increasing dramatically, luxury vinyl tile impacting ceramic tile and other flooring products

and most markets slowing. While net sales grew by 5% to $10 billion, EBITDA fell by 8.3% to $1.704 billion (compared

to $1.859 billion in 2017), 17% of sales, EBIT dropped to $1.189 billion and net earnings excluding restructuring, acquisition

and other charges fell by 10% to $922 million. The breakdown in sales by geographical region remained very similar to last

year with a slight fall in the contribution of the United States (61%) and small increases in the shares held by other markets,

namely Europe (26%), Russia (4%) and the rest of the world (9%). As for product segments, the Flooring North America division

(production and sale of carpet, rugs, laminate, sheet vinyl, LVT and wood flooring) reported $4 billion in sales, almost unchanged

with respect to 2017 and equivalent to 40% of the group’s net sales, along with operating income of $391 million

($573 in 2017).

غول

که Mohawk صنایع رکورد،‏ درآمدهای از متوالی سال پنج از پس چه

آن از بزرگتر مشکالتی با 2018 سال در است،‏ متحده ایاالت کفپوش لوکس

وینیل کاشی تورم،‏ چشمگیر افزایش با یعنی - بود شده بینی پیش که و میدهد قرار تأثیر تحت را کفپوش محصوالت دیگر و سرامیکی کاشی که خالص

فروش که حالی در گردید.‏ مواجه - میکند رکود دچار را بازارها بیشتر تا

درصد 8/3 میزان به EBITDA یافت،‏ افزایش دالر میلیارد 10 تا و درصد 5 سال

در دالر میلیارد 1/859 با مقایسه ‏)در یافت کاهش دالر میلیارد 1/704 دالر

میلیارد 1/189 به EBIT است؛ فروش از درصد 17 معادل که 2017( 10

دیگر مخارج و تملک بازسازی،‏ استثنای به خالص درآمد و یافت کاهش شد.‏

کاسته دالر میلیون 922 تا درصد بود

گذشته سال مشابه بسیار جغرافیایی منطقه حسب بر فروش ناگهانی افت در

کوچک افزایشهای و درصد(‏ )61 متحده ایاالت سهم در اندکی افت با که نقاط

سایر و درصد(‏ )4 روسیه درصد(،‏ )26 اروپا یعنی دیگر بازارهای سهمهای Flooring

بخش محصول،‏ بخشهای مورد در بود.‏ همراه درصد(‏ )9 جهان LVT ویلیل،‏ ورقهای لمینت،‏ قالیچه،‏ فرش،‏ فروش و ‏)تولید North America

گزارش

را دالری میلیارد 4 فروش چوبی(‏ کفپوش و - لوکس وینیل کاشی - فروش

از درصد 40 معادل و بود تغییر بدون تقریبا 2017 به نسبت که داد دالر

میلیون )573 دالری میلیون 391 عملیاتی درآمد با همراه گروه،‏ خالص شده

معادلسازی EBTIDA و خالص فروش خالص(‏

فروش از ‏)درصد EBITDA سال(‏

به سال رشد ‏)درصد خالص فروش 2019

فوریه - Mohawk سرمایهگذار ارائه منبع:‏ نمودارها؛ گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

32


آمریکا

متحده ایاالت لوربِرباوم

جفری Mohawk

مدیرعامل و رئیس میلیارد

3/55 فروش با Global Ceramics بعدی،‏ بخش بود.‏ 2017( سال در فروش

و ‏)تولید Flooring Rest of the World بخش بود.‏ درصد(‏ )4+ دالری تمام

در عایق صفحات و پانلها چوبی،‏ کفپوشهای ،LVT وینیل،‏ ورق لمینت،‏ 2/4

در گروه فروش کل از درصد 24 به شمالی(‏ آمریکای از خارج بازارهای اعالم

را عملیاتی درآمد دالر میلیون 369 و رسید درصد(‏ )16+ دالر میلیارد کرد.‏

2018

سال در سرمایهگذاری دالر میلیارد 1/5 مدیرعامل

و رئیس ،)Jeffrey .S Lorberbaum( لوربِرباوم س.‏ جِفری اهمیت

سهامداران،‏ و بازار به نتایج ارائه با متحده،‏ ایاالت ملیتی چند شرکت گرفت،‏

انجام مدت بلند رشد از حمایت منظور به که را سرمایهگذاریهایی حدود

انتخابی صورت به ‏»ما 2018: سال در فقط گفت وی داد.‏ قرار توجه مورد کردیم،‏

سرمایهگذاری خود مدت بلند عملکرد ارتقاء برای دالر میلیارد 1/5 حوزه

در پروژههایی با جدید محصوالت جغرافیای و دستهبندیها در عمدتا هک سهام بازخرید و هزینه در صرفهجویی مشوقهای تملکها،‏ انجام و سبز هِرست

گادفری تملک جوالی،‏ ماه در رسید«.‏ دالر میلیون 274 حدود به جمعا نیوزیلند

و استرالیا در سخت سطوح و فرش تولیدکننده که )Godfrey Hirst( صورت

Eliane تملک نوامبر ماه در آن دنبال به و شد انجام است،‏ بازار پیشتاز و برزیل

پرسالنی کاشی و سرامیک تولیدکنندگان بزرگترین از یکی که گرفت دو

گروه این اروپا،‏ در است.‏ 2017 سال در دالری میلیون 215 درآمد با )mezzanine(

مزرعه تخصصی شرکت یک و کفپوش پیشتاز توزیعکننده فرش

کاشی و پرسالنی اسلبهای بازارهای وارد ‏»ما افزود:‏ لوربِرباوم خرید.‏ را شرقی

اروپای در را خود مرغوبترِ‏ سرامیک شدیم،‏ اروپا )carpet tile( کوارتزی

آشپزخانه میز تولید و روسیه در را وینیل ورق تولید و دادیم گسترش سرمایهگذاریهای

این سود از زیادی بخش کردیم.‏ آغاز متحده ایاالت در را ترکیب

تولید،‏ حجم به آن از پس و یافت خواهد تحقق 2020 سال در عمده بین

گروه سرمایهگذاری کل حجم مییابیم«.‏ دست بیشتری بهرهوری و جمله

از ماند،‏ باقی دالر میلیارد 8/2 در و باال بسیار 2018 و 2013 سالهای افزایش

برای دالر میلیارد 3/9 و شرکت(‏ )19 خرید برای دالر میلیارد 4/3 550-580

حدود به که بیشتر سرمایهگذاریهای دستگاهها.‏ ارتقاء و تولید شدهاند.‏

برنامهریزی 2019 سال برای میرسند،‏ دالر میلیون Marazzi

33

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


آمریکا

متحده ایاالت Global Ceramic

بخش نتایج در

کارخانههایی مربع،‏ متر میلیون 223 از بیش ظرفیتی با Mohawk صنایع و

بلغارستان لهستان،‏ ایتالیا،‏ اسپانیا،‏ برزیل،‏ مکزیک،‏ آمریکا،‏ متحده ایاالت سرامیک

صنعت صدر در را خود جایگاه کشور،‏ 160 از بیش در فروش و روسیه American Olean، Dal-Tile،

Eliane،( آن برندهای میکند.‏ تثبیت جهان موقعیتهای

از )Ragno و Emilgroup، KAI، Kerama Marazzi، Marazzi روسیه

و شرقی اروپای و غربی اروپای برزیل،‏ شمالی،‏ آمریکای در پیشتاز ار توزیع کانالهای و بازار بخشهای تمام آنها تولید و هستند برخوردار میدهد.‏

پوشش درصدی

36 سهم Mohawk گروه Global Ceramic بخش 2018 سال در سال

در دالر میلیارد 3/405 از فروش کرد.‏ حفظ را گروه قطعی درآمدهای از درصد(،‏

)4+ یافت افزایش 2018 سال در دالر میلیارد 3/553 به 2017 )13

دالر میلیون 463 به دالر میلیون 545 از عملیاتی درآمد که حالی در داد:‏

توضیح لوربِرباوم شمالی،‏ آمریکای در یافت.‏ کاهش فروش(‏ از درصد فشارهای

دلیل به اما کرد،‏ رشد متوالی صورت به ما سرامیکی کار و ‏»کسب بهبود

برای است.‏ مانده باقی برانگیز چالش نقل،‏ و حمل هزینههای و واردات هزینههای

و تورم تا دادهایم افزایش را خود محصوالت قیمت ما حاشیههایمان،‏ زیادی

اقدامات هزینههایمان کاهش برای و دهیم پوشش را بیشتر نقلِ‏ و حمل خطوط

مکزیک،‏ در میدهیم.‏ انجام منطقهای سرویس مراکز تثبیت جمله از را بهبود

بر ما و میکنند کار خوبی به )Salamanca( ساالمانکا در ما جدید تولید اعالم

را قیمتها افزایش نیز اینجا در شدهایم.‏ متمرکز حاشیهها و ترکیب کردهایم«.‏

تجهیزات

از فاز نخستین ‏»ما که کرد تأیید لوربِرباوم ،Eliane خرید مورد در که

دادهایم سفارش Eliane حاشیههای و عملیات افزایش برای را جدید کار

به Marazzi سودآوری چشمگیر بهبود برای که است راهبردی متعاقب اطمینان

‏»عدم از اروپا در سرامیک بخش که کرد اشاره لوربِرباوم گرفتیم«.‏ افزایش

رقابت که همچنان نیز و ایتالیا،‏ در ویژه به اقتصاد،‏ شدن بدتر و سیاسی میزان

چهارم ماهه سه در ما میبرد.‏ رنج حاشیهها بر بیشتر فشار از مییابد،‏ داد«.‏

خواهیم ادامه را کار این جاری سال دوره اولین در و دادیم کاهش را تولید قابل

طور به سودآوری و فروش که جایی بود،‏ مثبت بسیار روسیه در وضعیت تفسیر

نتایج توجهی قابل طور به روبل ضعف چه اگر یافت،‏ افزایش مالحظهای در

روسیه،‏ در رشد ادامه برای گروه ساختن قادر برای داد.‏ کاهش را گروه شده چینی

تولید جاری سال در و شد نصب کاشی تولید جدید خط دو 2018 سال شد.‏

خواهد آغاز اعالء بهداشتی 2019

برای محتاطانه انداز چشم قابل

غیر را هزینهها نفت بیثباتی گروه،‏ بازارهای بیشترِ‏ در کُند اقتصادهای با میدهد؛

قرار فشار تحت نواحی از بسیاری در را مسکن بازارهای و پیشبینی این

با است.‏ کرده بیان 2019 سال برای را محتاطانهای چشمانداز لوربِرباوم ما

یابند.‏ بهبود سال طول در ما نتایج که داریم انتظار ‏»ما میگوید:‏ او وجود،‏ بهبود

و قیمتها افزایش انجام جدید،‏ نوآورانه مجموعههای معرفی به همچنان در

ما جغرافیاییِ‏ توسعه و عمده محصول داد.‏ خواهیم ادامه تولید فرایندهای میکنیم،‏

پیشرفت جاری سال در که طور همان هستند.‏ * ارتقاء مختلف مراحل افزایش

داد،‏ خواهند افزایش را ما حاشیههای و فروش سرمایهگذاریها این کاهش

راهاندازی هزینههای بود،‏ خواهد سودمند ما نتایج برای قیمتها کرد«.‏

خواهد پیدا افزایش تولید سطح و یافت خواهند لحاظ

از و باال نقدینگی قوی،‏ ترازنامهای ‏»ما میگیرد:‏ نتیجه وی سرانجام،‏ گامهای

برداشتنِ‏ حال در مدت،‏ کوتاه در داریم.‏ پایین بدهی اهرم تاریخی معتقدیم

و هستیم بازار قطعیتهای عدم کردنِ‏ مدیریت برای مناسبی تدم بلند کار و کسب مالحظهای قابل طور به ما تملکهای و سرمایهگذاریها بخشید«‏

خواهد ارتقاء را ما خط

و تجهیزات ارزیابی هدف با محصول کیفیت حفظ با تولید نرخ افزایش :ramp up * شده.‏

تعیین اسمی تولید به رسیدن تا تولید ×

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

34


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

35


A positive outlook for the European

construction industry through to 2021

Sabino Menduni - s.menduni@tiledizioni.it

چشماندازی مثبت برای

صنعت ساخت و ساز اروپا تا 2021

The 86th Euroconstruct Conference, held in Paris on 22 and 23 November

last year, confirmed a broadly positive outlook for the period

to 2021. For the first time in many years, in 2017 all 19 Euroconstruct

countries registered an increase in construction output, contributing

to record 4.1% year-on-year growth in volume across the

entire region. The upward trend is expected to continue in 2018

with a 2.8% improvement, followed by a slower average annual

growth rate of 1.6% over the three-year period 2019-2021. Household

confidence is also expected to improve, fuelling growth in the

new residen-tial sector. And from a structural perspective, while

the construction market volume for the entire Euroconstruct region

in 2021 is projected to remain below the 2007 pre-crisis level

(-15%), when the extreme situations of Ireland, Spain and Portugal

are taken out of the equation the sum of the outputs in the other

countries in the region is expected to mark a return to this level.

هشتاد و ششمین کنفرانس Euroconstruct که در تاریخ 22 و 23 نوامبر سال گذشته

در پاریس برگزار شد،‏ چشم اندازهای بسیار مثبتی را برای دوره زمانی تا سال 2021

تأیید کرد.‏ برای نخستین بار در سالهای زیادی که سپری شدند،‏ در سال 2017، تمام

19 کشور Euroconstruct افزایش تولید در ساخت و ساز را به ثبت رساندند و در رکورد

4/1 درصد رشد سالیانه در تولید در سراسر کل منطقه سهیم شدند.‏ انتظار میرود روند

شکل 1- اروپا:‏ تولید ناخالص داخلی و مقدار کل ساخت و ساز

‏)درصد تغییر ساالنه(‏

36 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


اقتصاد

صعودی در سال 2018 با بهبود 2/8 درصدی ادامه یابد و با یک نرخ رشد

متوسط ساالنه آهستهترِ‏ 1/6 درصدی در مدت دوره سه ساله 2019-2021

دنبال شود.‏ انتظار میرود اطمینان خانوار نیز بهبود یابد و باعث رشد در بخش

مسکونی جدید شود.‏ و از یک دیدگاه ساختاری،‏ در حالی که برنامهریزی شده

است تا حجم بازار ساخت و ساز برای کل منطقه Euroconstruct در سال

2021، پایینتر از میزان پیش از بحران )15- 2007 درصد(‏ باقی بماند،‏ زمانی

که شرایط بغرنج ایرلند،‏ اسپانیا و پرتغال از معادله مجموع تولید در کشورهای

دیگر در منطقه کنار گذاشته شوند،‏ انتظار میرود که بازگشتی به این سطح را

نشان دهد.‏

ساخت و ساز مسکون ی

شکاف بین ساختمان جدید مسکونی و بازارهای نوسازی در سالهای اخیر

عمدتا به دلیل افزایش ساخت و ساز مسکن جدید در سال 2017-2018 به

طور قابل توجهی کاهش یافته است.‏ با این حال انتظار میرود به دلیل کاهش

ساخت و سازِ‏ مسکن جدید،‏ یک بار دیگر در سال 2019 رشد در بخش نوسازی

از رشد در بخش ساختمان جدید پیشی بگیرد.‏ مسکنسازی جمعی به تدریج

از خانههای تک خانواده فراتر خواهد رفت و به ترتیب به 58 درصد و 42 درصد

‏]ساختمانهای[‏ تکمیل شده در سال 2021 میرسد.‏ این امر از لحاظ انتشار

شکل ‎2‎‏-رشد خانوارها و تعداد مسکن تکمیل شده به ازای 1000 خانوار

‏)نرخ ساالنه در طول مدت 2018-2021(

گزيدهدنيایسراميک‎1398/3737


اقتصاد

مسکن

ساز و ساخت که چرا داشت؛ خواهد همراه به را مثبتی تأثیر CO 2 گاز

جابجائی

فاصلههای به منجر و میکند کمک شهری گسترش کاهش به جمعی میرود

انتظار میشود.‏ کوچکتر همگانی استفاده شبکههای و کوتاهتر ادامه

خود رشد به آینده سال سه طول در Euroconstruct منطقه جمعیت لزوما

روند این حال،‏ این با است.‏ گذشته از آهستهتر آن سرعت چند هر دهد،‏ در

تعادل عدم به منجر و ندارد ارتباطی شده تکمیل مسکنهای در افزایشی با و قیمتها لحاظ از است ممکن این میشود.‏ کشورها از بعضی در تقاضا و عرضه باشد.‏

داشته همراه به را پیامدهایی اجتماعی مسکن مسائل ی

غیرمسکون ساز و ساخت و

‏)نوساز مسکونی غیر ساز و ساخت میزان که میرود انتظار کلی طور به 14

با یابد؛ افزایش سال در درصد 1/5 نرخ با 2019-2021 سال در بازسازی(‏ در

مسکونی غیر بازار مقابل،‏ در میدهد.‏ نشان را رشد به رو روند یک که کشور نشان

را ضعیف عملکردی اداری و عمومی ساختمان بخش در آلمان و انگلستان شده

پیشبینی اثرات و عمومی بودجه تخصیص خاطر به عمدتا که میدهد شدت

به انگلستان در مخصوصا اداری بخش رشد میرود انتظار است.‏ Brexit یابد.‏

کاهش عمران

ی مهندس سه

طول در عمران مهندسی تأخیر،‏ علیرغم و دیگر بخشهای به توجه با در

درصد 5 و 2/5 بین ساالنه رشد نرخهای با جدید محرکه نیروی آینده سال برنامههای

از و سالم جهانی اقتصاد از عمران مهندسی شد.‏ خواهد تولید حجم دولتهای

و اروپا کمیسیون توسط که آهن راه و جادهها بازسازی برای زیربنایی تاریخ

در کنفرانس هفتمین و هشتاد شد.‏ خواهد بهرهمند است،‏ شده وضع ملی شد.‏

خواهد برگزار رم شهر در 2019 ژوئن 13 و 12 ×

ساز

و ساخت کل مقدار 1- جدول واقعی(‏

دورههای در تغییر ‏)درصد تخمین

پیشبینی

چشمانداز

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

کشور

1.1

1.6

1.5

2.3

3.5

0.4

0.1

اتریش

2.5

4.6

1.8

2.3

2.5

3.6

2.2

بلژیک

2.0

2.2

2.6

2.7

2.8

3.9

2.7

دانمارک

-1.6

-2.9

-1.2

2.8

2.8

7.1

0.4

فنالند

2.2

0.7

1.1

3.2

3.8

2.6

-2.0

فرانسه

-0.9

-0.6

0.1

1.3

2.7

2.6

0.0

آلمان

0.5

1.0

3.8

6.1

14.6

5.6

9.4

ایرلند

1.8

2.0

2.1

1.7

0.5

1.0

0.9

ایتالیا

2.2

3.7

4.6

6.3

4.2

6.8

8.1

هلند

3.9

3.8

4.0

0.9

6.6

4.5

-1.2

نروژ

5.6

6.3

7.2

7.6

9.0

-1.6

3.4

پرتغال

1.0

3.0

4.5

5.7

4.6

1.8

2.9

اسپانیا

-2.4

-0.7

-3.8

2.0

6.2

5.9

5.7

سوئد

0.7

0.5

1.0

2.5

1.2

0.2

1.7

سوئیس

1.1

2.7

1.3

-0.8

7.0

4.2

3.9

انگلستان

1.0

1.4

1.5

2.2

3.9

2.9

1.4

)EC-15(

غربی اروپای 10.0

4.3

6.9

10.0

3.3

-5.6

6.8

چک

جمهوری 5.6

1.7

10.3

24.7

27.0

-18.3

1.8

مجارستان

5.4

4.7

10.1

12.9

8.8

-5.0

4.1

لهستان

-0.7

0.1

3.7

5.9

3.8

-11.4

18.7

اسلواکی

جمهوری 6.0

1.3

3.9

1.6

9.1

2.0

13.4

2.8

9.3

4.1

-7.3

2.3

5.3

1.6

)EC-4(

شرقی اروپای Euroconstruct

کشورهای و)‏EC-19‎‏(‏

Euroconstruct

کنفرانس ششمین و هشتاد منبع:‏ گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

38


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

39


موفق

تجاری مدل یک ،Laminam Laminam, a successful business model

Paola Giacomini - p.giacomini@tiledizioni.it

The four production lines at Laminam’s plant in Fiorano Modenese - along with those in

the facility in Borgotaro in the hills near Parma and in the factory opened in Russia two

years ago - are all working at full capacity, turning out large-size ceramic panels and slabs

(1000x3000 mm in 3 mm and 5.6 mm thicknesses and 1620x3240 mm in 5.6 mm, 12 mm

and 20 mm thicknesses). But despite this intense activity, the company is struggling to

keep up with demand from a global market that is experiencing exponential growth. In

the last three years the company has posted results that are simply unparalleled amongst

building materials manufac-turers, registering growth rates of 36% in 2016, 25% in 2017

and 30% in 2018 and reaching revenues of 110 million euros last year. Growth in sales is

strongest in international markets, which account for 80% of turnover, although the Italian

market is also expand-ing rapidly and registered 20% growth in 2018. “We’re delighted

because we have succeeded in meeting our targets, even in a year when nothing could be

taken for granted,” CEO Alberto Selmi told us. “An important contribution to the group’s

results also came from Laminam Russia, a facility set up in March 2017 which already last

year returned a positive EBITDA and operating profit,” he added.

اشاره:‏

در

Laminam کارخانه در تولید خط چهار کارخانه

در تولید خطوط با همراه - مودِنِز فیورانو پارما

نزدیک تپههای در )Borgotaro( بورگوتارو افتتاح

روسیه در پیش سال دو که کارخانهای در و و پانلها و میکنند کار کامل ظرفیت با همگی - شد mm

)3000×1000 بزرگ سایز سرامیکی اسلبهای mm

1620×3240 و mm 5/6 و 3 ضخامتهای در تولید

را )mm 20 و 12 5/6، ضخامتهای در تالش

شرکت شدید،‏ فعالیت این علیرغم اما میکنند.‏ تجربه

حال در که جهانی بازار یک از تقاضا با تا میکند سال

سه در شود.‏ همگام است،‏ چشمگیر رشدی کردنِ‏ که

است کرده منتشر را نتایجی شرکت این گذشته،‏ ساختمانی

مصالح تولیدکنندگان میان در شک بدون 25 2016،

در درصد 36 رشد نرخهای و است بینظیر کرده

ثبت را 2018 در درصد 30 2017، در درصد گذشته

سال در یورو میلیون 110 درآمد به و است بسیار

بینالمللی بازارهای در فروش رشد است.‏ رسیده تشکیل

را مالی گردش از درصد 80 که است قوی حال

در سرعت به نیز ایتالیا بازار چه اگر میدهد،‏ 2018

سال در را درصدی 20 رشد و است گسترش عامل

مدیر ،)Alberto Selmi( سلمی آلبرتو کرد.‏ ثبت دستیابی

در که هستیم ‏»خوشحال گفت:‏ ما به شرکت چیزی

که سالی در حتی بودهایم،‏ موفق اهدافمان به مهمی

‏»سهم افزود:‏ وی باشد«.‏ قبول مورد نمیتواند آمد؛

دست به Laminam Russia از نیز گروه نتایج از که

شد راهاندازی 2017 مارس ماه در که کارخانهای عملیاتی

سود و مثبت EBITDA یک گذشته سال در بازگرداند«.‏

را عواملی

از یکی چیست؟ شرکت موفقیت راز پس یک

- است Laminam برند پیروزی پسِ‏ در که با

مترادف مردم از بسیاری برای که تجاری نام مدل

- است بزرگ«‏ سایز سرامیکی ‏»کاشیهای اِستفانی

فرانکو توسط ابتدا از که است کاری و کسب با

سالها طول در و شد پذیرفته )Franco Stefani( شد.‏

دنبال بزرگ اراده و عزم چشماندازهای

و گروه راهبردی انتخابهای درباره ما کردیم.‏

صحبت سِلمی آلبرتو با آینده گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

40


کاشیهای سایز بزرگ

Alberto Selmi

PANTONE:

GREY: 432 U

ORANGE: 158 U

گزیده دنیای سرامیک:‏ ،Laminam عالوه بر این که

نوع جدیدی از محصول است،‏ نیز یک مدل کسب و کار

متمایز و بسیار موفق را ابداع کرد.‏ ویژگیهای اصلی آن

کدامند؟

آل برتو سِ‏ لم ی:‏ محصول و مدل کسب و کار ارتباط

نزدیکی با هم دارند.‏ زمانی که تحقیقات فناورانهایِ‏ انجام

شده توسط فرانکو اِستفانی موجب توسعه یک سطح

سرامیکی بزرگ پیشرو در اواخر دهه 1990 شد،‏ گام

منطقیِ‏ بعدی انجام تحقیقات بازار بود تا مناسبترین

بخشها برای استفاده از ارزش منحصر به فرد این ماده

مشخص شود.‏ دو بخش مشخص شد:‏ صنعت مبلمان،‏

جایی که محصول میتواند به عنوان یک کاالی نیم

ساخته عرضه شود؛ و پروژههای معماری کالن ‏)نماها،‏

میز کارهای افقی و سطوح داخلی بزرگ(،‏ جایی که

میتوان محصول را در ابعاد اصلی آن عرضه کرد.‏ به

همین دلیل،‏ به جای دنبال کردنِ‏ فرمول امتحان شده

صنعت کاشی سرامیکی،‏ این شرکت مدل کسب و کار

خود را بر مبنای مواد پوشش دهنده سطح بنا کرد.‏

با وجود مشکالت اولیه،‏ این تصمیم راهبردی در طول

سالها بسیار موفقیت آمیز بوده است.‏

گ زی دهدن یایس رام ی ک:ش م ام ج ب ورب ودی دس رم ای هگذاریهای

اولیه بسیار زیادی را انجام دهید.‏

آ.‏ سِ‏ لمی:‏ یقینا.‏ از سال 2001 تا Laminam 2009 به

عنوان نوعی ‏»آزمایشگاه فناورانهای«‏ که بر توسعه یک

فرآیند تولید کامال جدید متمرکز شده بود،‏ فعالیت

کرد.‏ و هنگامی که برند به طور مؤثر در سال 2009

رونمایی شد،‏ بازار مجبور بود از ابتدا بسازد و با استفاده

از مواد دیگری که قبال استفاده میشدند ‏)ورقههای

آلومینیومی،‏ کاغذ دیواری،‏ سنگ طبیعی و میز کارهای

کوارتزی و غیره(‏ تالش کند تا تقاضای بازار را برآورده

سازد و شرکاء ‏)نصابان،‏ تولیدکنندگان سنگ مرمر،‏

نصابان نما و غیره(‏ را در استفاده از این مواد ناشناخته

آموزش دهد.‏ این کار بسیار سختی را طلب میکرد و

همانند همه پیشگامانی که عزت نفس دارند،‏ این چیزی

بود که ما تقریبا به طور کامل خودمان انجام دادیم.‏ نتایج

خوبی که امروز شاهد آن هستیم،‏ شاهدی است برای

‏]درستیِ‏ ] تصمیمی که فرانکو اِستفانی به آن اعتقاد

داشت و در طول سالها در این پروژه سرمایهگذاری کرد.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ امروز بازار وجود دارد و در

حال رشد است.‏ از چه جنبههایی از سرامیک بیشتر

استقبال میشود؟

آ.‏ سِ‏ لمی:‏ برای کاربردهایی که اسلبهای سرامیکی

جایگزین سنگ مرمر میشوند،‏ مانند مبلمان،‏ مهمترین

عوامل عبارتند از سرعت تحویل و تکرار پذیری.‏ به

طور کلی،‏ خواه برای اسلبهای کامل برای معماری

و یا محصوالت نیم ساخته که به تولیدکنندگان عرضه

میشود،‏ ما با ارائه نوآوری و ارزش برای سطوح بزرگ

اعتبار کسب کردیم و در همان حال ویژگیهای فنی و

عملکردی معمول سرامیک را حفظ کردیم.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ تقاضا برای اسلبهای سرامیک ی

بزرگ در میان سازندگان سنگ مرمر به شدت افزایش

یافته است.‏ این بخش چقدر در کسب و کار Laminam

سهم دارد؟

آ.‏ سِ‏ لمی:‏ با توجه به تقاضای قوی برای این محصوالت،‏

تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مرمر در حال حاضر

هیچ انتخابی ندارند،‏ اما اگر بخواهند سهم بازار خود را

حفظ کنند،‏ باید سطوح سرامیکی بزرگ را ارائه دهند.‏

به طور کلی،‏ دو ناحیه کلیدی که Laminam در آن

فعالیت میکند - مبلمان و معماری - اکنون از لحاظ

درآمد،‏ سرمایهگذاریها،‏ منابع اختصاص یافته و شناخت

نام تجاری بسیار مشابه هستند.‏ تقاضا برای میزهای

آشپزخانه و حمامِ‏ ما از صنعت مبلمان نشأت میگیرد که

عمدتا به خاطر شهرت نام تجاری Laminam میباشد و

نشان میدهد که تا چه حد پیش آمدهایم.‏ ما همچنین

Laminam facade (Cagliari, Italy)

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37‎ 41


دستاوردهای

بزرگ

سایز کاشیهای و کشتیسازی مانند طاقچه،‏ بخشهای در داریم.‏

حضور حمام ساخته پیش اتاقکهای بخشهای

اینها سرامیک:‏ دنیای گزیده هم

و محصول هم آن در که هستند پیچیدهای Laminam

هستند.‏ متمایزی عوامل خدمات،‏ سازماندهی

را مشتری خدمات چگونه د؟

ن ک ی م عامل

وضوح به محصول که حالی در لمی:‏ سِ‏ آ.‏ سازماندهی

ما که خدماتی ساختار است،‏ اصلی معماری

دنیای در ما اخیر رشد برای نیز کردهایم از

داخلی تیم یک ما طرف،‏ یک از است.‏ حیاتی کار

طرح روی که داریم زبانهای چند مهندسان فنی

جنبههای مورد در معماران از و میکنند پشتیبانی

مواد در شناسی زیبایی تحقیقات و ساخت

سایتهای در ما دیگر،‏ سوی از میکنند.‏ مورد

شرکای طریق از جهان سراسر در ساز و اسلب

نصب و مهندسی برای را فنی راهحلهای و پشتیبانی که اعتمادی قابلیت

و کیفیت از بیشتر تضمین یک عنوان به داریم.‏ حضور میآورند،‏ فراهم روکشهای

عنوان به استفاده برای جهان سراسر در ما اسلبهای اطمینان،‏ اکنون

هم سخت،‏ کار سال پنج از پس و گرفتند قرار تأیید مورد بیرونی نماهای میکنند.‏

مطابقت کشور هر در اجباری استانداردهای با Laminam

کنیم.‏ صحبت بازارها مورد در بیایید سرامیک:‏ دنیای گزیده مییابد.‏

گسترش نیز چین و روسیه در شمالی،‏ آمریکای و اروپا بر عالوه چیست؟

آینده انداز چشم میدهید؟ انجام را کار این چطور با

متر 3×1 پانلهای ما آن در که جایی روسیه،‏ در ما کارخانه لمی:‏ سِ‏ آ.‏ نصب

برای آماده و است اشباع تقریبا میکنیم،‏ تولید mm 5/6 و 3 ضخامت نیز

بزرگ سرامیکی سطوح است.‏ دوم خط در

هم و مبلمان صنعت در هم چین،‏ بازار در گذشته

سال هستند.‏ محبوب بسیار معماری،‏ مانند

معتبر قراردادهای از تعدادی لطف به برج

بلندترین ،)CITIC ‏)برج China Zun برج متر(‏

528 کل ارتفاع و طبقه )109 پکن در شد

افتتاح سرمایهگذاری منطقه در اخیرا که اسلبهای

از مترمربع 38،000 ما آن در و عرضه

داخلی طبقه 70 برای را Laminam ما

شد.‏ برابر دو چین در ما فروش کردیم،‏ دهکده

برای نما روکش برای را موادی همچنین سراسر

در ممتاز رستوران 200 و پکن المپیک نفوذ

از اطمینان برای کردهایم.‏ تأمین چین تبلیغات

توزیع،‏ کنترل طریق از بازار در بیشتر توزیعکننده

شرکت با ما گذشته سال فروش،‏ و یک

)James Wang( وانگ جیمز چینی رشد

روند آینده سال چند طی اگر کردیم.‏ اندازی راه را مشترک سرمایهگذاری در

مستقیم سرمایهگذاری یک انجام است ممکن بماند،‏ باقی باال سطوح این در دهیم.‏

قرار مالحظه مورد چین در را تولید محصوالت

وزنِ‏ و نقل و حمل تدارکات،‏ نصب،‏ سرامیک:‏ دنیای گزیده برای

میشوند.‏ شناخته کاال بیشتر انتشار موانع عنوان به سرامیک،‏ داد؟

انجام میتوان چه ماندن،‏ رقابتی از اطمینان بسیار

ارزش با بازارهای روی بر تمرکز به مجبور ما اسلب،‏ بخش در لمی:‏ سِ‏ آ.‏ وجود

باال کیفیت با و بزرگ سطوح برای قوی تقاضای که جاهایی هستیم؛ باال هستند.‏

اهمیت دوم درجه در دیگر جنبههای تمام و دارد تالشها

که است معنی این به زیرا است،‏ برانگیز چالش خود خودی به این Gongpyong Office Plaza (Seoul, South Corea)

Takaosanguchi Station (Tokyo, Japan)

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

42


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

43


دستاوردهای

کاشیهای سایز بزرگ

و منابع زیادی باید به تبلیغات اختصاص داده شود تا تقاضا ایجاد کند.‏ برای

مثال،‏ 25 درصد از کارکنان Laminam در بازاریابی و فروش مشغول هستند و

در امسال شرکت در 14 نمایشگاه بینالمللی شرکت میکند.‏ بهبود تدارکات،‏

عامل رقابت دیگری است که نباید دست کم گرفته شود.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ مخصوصا در 3 سال گذشته،‏ تولید اسلبهای

سرامیکی بزرگ به طور قابل مالحظهای نه تنها در اروپا،‏ بلکه در کشورهایی

با هزینههای تولید پایین نیز افزایش یافته است.‏ آیا شما در مورد این رقبای

جدید نگران هستید؟

آ.‏ سِ‏ لمی:‏ آن چه ما شاهد هستیم،‏ این است که در حالی که تقاضا به صورت

خطی رشد میکند،‏ پیشرفتها به صورت گام به گام ارائه میشوند و شرایط

بیش از حد ظرفیتی را ایجاد میکنند که ممکن است منجر به رقابت قیمتی

شدیدتر شود.‏ با این وجود،‏ ما نگران رقابت از تولیدکنندگان نوظهور نیستیم،‏

زیرا بخشهای بازار که ما در آنها مشغول هستیم،‏ بر ممتاز بودنِ‏ نام تجاری

و این که مترادف با دانش فنی،‏ قابلیت اطمینان و خدمات باشد،‏ تأکید دارند؛

ارزش افزودهای که نمیتواند به سادگی و آنی ایجاد شود.‏ در این بخشها

راهبردی که منحصرا مبتنی بر قیمت باشد،‏ ناپایدار خواهد بود.‏

گزیده دنیای سرامیک:‏ اکنون اهداف شما چیست؟

آ.‏ سِ‏ لمی:‏ ما قصد داریم سهم بازارمان را افزایش دهیم،‏ که به معنی آن است

که ما باید سریعتر از تقاضا رشد کنیم.‏ برای انجام این کار،‏ ما بر روی عوامل

رقابتپذیری که در طول سالها سخت تالش کردهایم تا آنها را بسازیم،‏

استقراض و سرمایهگذاری خواهیم کرد.‏ گسترش بینالمللی از لحاظ فروش،‏

تولید و تدارکات با هدف نهاییِ‏ نزدیکتر آوردنِ‏ محصول به بازار قطعا در صدر

دستور کار ما قرار دارد.‏

×

44 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

45


تولید

در پرداختکاری فرایند تکامل سرامیکی

اسلب The evolution of the finishing process

in ceramic slab production

Marco Sichi, BMR (Scandiano, Italy)

Just ten years ago, 30x30 cm was still the most widely produced tile size in Italy, accounting for 42% of national floor tile production

(2007 figure). The 60x60 cm and 90x90 cm sizes made up just 5% of the total and were considered “extra-large”.

Since then, the most advanced industry players and the high end of international markets have evolved rapidly to the extent

that the 60x60 cm size is now considered a standard and is classified amongst the so-called “traditional sizes”. Porcelain

slab and panel production is now a well-established business that reflects the capacity for innovation of industry professionals

and the enormous development potential of traditional ceramic tiles.

ایتالیا

در شده تولید کاشی سایز بیشترین هنوز cm 30×30 پیش،‏ سال ده فقط 2007(.

سال ‏)عدد میداد تشکیل را کف کاشی ملی تولید از درصد 42 که بود ‏»بسیار

عنوان با و شامل را کل از درصد 5 فقط cm 90×90 و 60×60 سایزهای پیشرفتهترین

بعد،‏ به زمان آن از میشدند!‏ گرفته نظر در )extra-large( بزرگ«‏ تکامل

سرعت به بینالمللی بازارهای ممتاز ‏]شرکتهای[‏ و صنعت بازیگران زمره

در و گرفته نظر در استاندارد یک cm 60×60 اندازه اکنون که این تا یافتهاند حال

در پرسالنی پانلهای و تولیداسلب میشود.‏ طبقهبندی متداول«‏ ‏»سایزهای متخصصان

نوآوریِ‏ ظرفیتِ‏ دهنده نشان که است افتاده جا کار و کسب یک حاضر متداولاست.‏

سرامیکی کاشیهای زیاد توسعه پتانسیل و صنعتی و دارند ضخامتها و عرضها لحاظ از زیادی انعطافپذیری موجود،‏ فناوریهای 3000×1500،

)3200×1600، تجاری سایزهای تمام در اسلبها تولید به قادر غیره(‏

و cm 50 و 60 75، )80، آنها زیر-سایزهای و غیره(‏ و mm 1200×2400 هستند.‏

بهرهوری حداکثر با و ضایعات بدون انتقال

از فرآوری،‏ مراحل تمام در جدید،‏ محصوالت این تولید برای وجود این با خط،‏

انتهای عملیات و کمکی پرداختکاریِ‏ و پخت کردن،‏ خشک تا جابجایی و شوند.‏

نصب باید باشند،‏ شده ساخته و طراحی کهاختصاصا تجهیزاتی خوبی

به که خطوطی با باید اسلب کاملِ‏ کارخانه یک که است آن معنی به این اینها

شود.‏ مجهز شدهاند،‏ مجدد مهندسی پخته اسلبهای پرداختکاریِ‏ برای میشوند:‏

زیر خطوط شامل کردن؛

رکتیفای و کردن گونیا خطوط • پولیشکاری

/ صیقلدهی خطوط • کم؛

ضخامت با پانلهای برای پشت ] بخشِ‏ ‏]به گالس فایبر ‏]نصب[‏ خطوط • ‏)‏submultiple‏(؛

کوچکتر سایزهای به بُرش خطوط • پالتچینی؛

و سورت خطوط • کردن.‏

بستهبندی و چیدن خطوط • محصوالت

و دستگاهها از وسیعی طیف BMR نیازها،‏ این ساختن برآورده برای در

که نصبهایی رشد به رو تعداد میکند.‏ عرضه را رقابتی بسیار و اختصاصی اسلب

ماشینکاری خط 60 از ‏)بیش است شده انجام جهان سراسر و ایتالیا این

جایگاه دهنده نشان هستند(‏ کار حال در جهان سراسر در BMR بزرگ سایز رویکرد

است.‏ زمینه این در بینالمللی پیشتاز بازیگران از یکی عنوان به شرکت بینش

یک نخست،‏ است.‏ سرآمد مهم جنبه دو خاطر به تولید،‏ فرآیندِ‏ به BMR است

مختلفی جنبههای آوردنِ‏ هم کنار به قادر که است فرایند از کامل و کلی و

دیجیتالی پایدار،‏ پویا،‏ فزاینده طور به که را کارخانهای و باال کیفیت با تولید که سفارشی

دستگاههای توسعه و طراحی توانایی میکنند.دوم،‏ تعیین کارآمداست،‏ گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

46


بزرگ

سایز کاشیهای است؛

مشتری با نزدیک همکاری با یک

به مؤثر طور به که مشتریای میشود.‏

تبدیل فرایند در شریک make

to( ‏»موجودیسازی«‏ از make( یسازی«‏ ‏»سفارش به )stock

)to order

سفارشیسازی،‏

به نیاز حاضر حال در است؛

بازار از استاندارد ویژگی یک انعطافپذیری

باید شرکتها بنابراین باشند.‏

داشته محصوالت از کوچکتر چه هر بچهای سریعِ‏ تولیدِ‏ برای را الزم آماده

که نیمساخته محصول چندین اداره منظور به که است آن معنای به این عملیات

باشد،‏ شده بستهبندی نهائیِ‏ محصول ایجاد جهت فرآوری بعدیِ‏ مرحله شوند.‏

ترکیب هم با باید پرداختکاری و سایزها لحاظ از اسلب بیشترِ‏ تنوع و کوچکتر چه هر بچهای با همراه این،‏ مدلهای

که این جز نمیگذارد جا به تولیدکنندگان برای چارهای هیچ تزئینها،‏ برای

کارآمدتر انبارِ‏ مدیریت به هم این و نمایند انتخاب را جدیدی تولیدی میکند.‏

پیدا نهائیارتباط محصوالت و نیمساخته محصوالت هب که است داده توسعه را راهحلهایی از مجموعهای BMR اخیر،‏ ماههای در سفارشیسازی

رویکرد به موجودیسازی رویکرد از تا میدهد اجازه شرکتها دهند.‏

رویه تغییر خودکار

تنظیمات خط

برای کارخانه،‏ مدیریت سامانه میشود،‏ پردازش که دستورالعملی به بسته / خطانداز دستگاههای خودکار قراردهیِ‏ برای را الزم اطالعات BMR تولید و )scoring/snapping( ضربهزن میکند.‏

فراهم مختلف گونیاکننده و

خودکار صورت به دادن،‏ قرار این برای

نیاز مورد تنظیمات به توجه با که

سایزهایی عرض و طول تغییر میشود؛

انجام میشوند،‏ فرآوری به

ضخامت تنظیمات که حالی در میگیرد.‏

صورت دستی صورت شد،‏

تکمیل تنظیمات که هنگامی که

میکند آغاز را تولید چرخه اپراتور اتمام

به هنگامی تولید میرسد.‏ پایان به خط متعاقب تخلیه و سفارش پردازش با کند.‏

شدهاست،بررسی پردازش که را سفارشی سورت،‏ خودکار دستگاه که میرسد تقسیم

مختلف دسته سه به را مواد سورت خودکار دستگاه کیفیت،‏ به بسته ضایعات.‏

و دوم اول،‏ میکند:‏ افزایش

تولید طول در شده تعیین آستانه یک از باالتر به ضایعات،‏ یا دوم درصد اگر بتواند

اپراتور تا میکند متوقف را تولید و مسدود را سفارش سامانه این یابد،‏ از

باید خط تولید،‏ جدید چرخه یک شروع از قبل نماید.‏ جستجو را سوءکارکردها شود.‏

تخلیه مانده باقی مواد خودکار

بسیار )BMR و)‏Make-to-Order BMR سفارشیسازی تولید خط و

جداگانه صورت به که است مجهز مختلفی الکترومکانیکی واحدهای به و است میشوند.‏

کنترل PLC نرمافزار توسط بیوقفه هستند:‏

خودکار کامال کارکردها بسیاریاز ابزار

تنظیم با ،)chamfering( پَخزنی اسپیندلهای و کالیبراسیون مدیریت • سایش؛

براساس خودکارابزار؛

مکانسنجیِ‏ با سایز،‏ تغییر • به

را ابزار مداومِ‏ سایش تا بیوقفه تنظیمیِ‏ خود با کالیبر،‏ اندازهگیری کنترل • نماید.‏

جبران کامل طور عملیات

پایشِ‏ به قادر که اختصاصی ویدئویی دوربینهای از سامانهای لطف به است،‏

موقعیت اطمینان قابل و دقیق کنترل انجام و بیوقفه صورت به کردن گونیا داد.‏

انجام سالن از خارج ایستگاه یک از و دور راه از میتوان را عملیات این مزایا

به

را مهم بسیار مزیت دو ساینده چرخ عملیاتِ‏ بصریِ‏ کنترل و خودکارسازی سایز

تغییرات و ماشینکاری طول در ساینده چرخ سایش جبران یعنی دارد،‏ همراه رد ماشینکاری مخروط مجموعه تا میدهد اجازه بیوقفه سایش کنترل سریعتر.‏ شود.‏

تصحیح )micro movements( ریز حرکتهای دستورالعمل،بااستفادهاز نیازی

لزوما و میشود انجام منفرد ساینده چرخ یک روی بر کنترلی عملیاتِ‏ این میدهد.‏

کاهش بسیار را فرآوری زمانهای نتیجه در نیست،‏ آنها همه حرکت به تقریبا

و است اپراتور بخشِ‏ در دستی دخالت کاهش خودکار،‏ خط نهاییِ‏ هدف افزایش

را بهرهوری نتیجه در و میبرد بین از کامل طور به را تولید خسارتهای × میدهد.‏ 47

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


“ Print without barriers”

We transformed the art of decoration

into an avant-garde printing process.

System Ceramics Creadigit technology

has opened its doors to new challenges

and opportunities for the ceramic industry,

interior design and architecture.

• 12 COLOR BARS • HYPER-REALISTIC PRINT QUALITY

• FULL FIELD APPLICATIONS AND TOTAL UNIFORMITY

• PRINT ADJUSTBLE IN LENGTH


www.systemceramics.com


در

پیشرفته فنی راهحلهای بزرگ

سایز کاشی کردن گونیا Cutting-edge technical solutions

in large size tile squaring

Alessandro Fava, Tecnema Breton Group (Maranello/Castello di Godego, Italy)

The needs of ceramic companies the world over are changing rapidly in step with the growing adoption of technology for

the pro-duction of large ceramic slabs in sizes up to 1800x3600 mm. This new wave of technological innovation offers an opportunity

to adopt more automated solutions that reduce the need for specialist manpower. Tecnema Breton Group has risen

to the challenge by developing its new Ghibli dry automatic squaring machine, an automatic, cutting-edge solution that

caters for the ceramic in-dustry’s present and future needs.

The key strengths of this new technology lie in its uncompromising mechanical and electronic systems.

Each module features PLC control of the drives and the centring and squaring device motors.

فناوری

فزاینده انتخاب با همگام جهان سراسر در سرامیکی شرکتهای نیازهای به

mm 1800×3600 تا سایزهای در بزرگ سرامیکی اسلبهای تولید برای برای

را فرصتی فناورانهای،‏ نوآوری جدید موج این است.‏ تغییر حال در سرعت نیروی

به نیاز که میکند ارائه باالتر بودن خودکار درجه با راهحلهایی انتخاب میدهد.‏

کاهش را متخصص انسانی خشک

کردن گونیا جدید دستگاه دادنِ‏ توسعه با Tecnema Breton گروه و فعلی نیازهای است،‏ پیشرفتهای و خودکار راهحل که خود Ghibli خودکار میسازد.‏

برآورده را سرامیک صنعت آینده بیهمتای

الکترونیکی و مکانیکی سامانههای در جدید فناوری این قوت نقاط دستگاه

موتورهای و درایوها PLC کنترلِ‏ مدولها،‏ از کدام هر است.‏ آن میدهند.‏

راانجام گونیاکننده و )centring( همراستاکننده به

نیاز بدون که طوری به میشود؛ ماده - ابزار تماس ناحیه در گرما تولید کاهش میکند.‏

کار و‎32-30‎‏(‏ )C° پایین بسیار دماهای در و خنککننده دستگاههای از

باالتر کارآئی درصد 35 ‏)حدود عالی گرمای مبادله امکان جدید،‏ فناوری این میآورد.‏

فراهم را انرژی مصرف در توجهی قابل کاهش و متداول(‏ اسپیندلهای سال

دو زمانی دوره برای درصد 100 ضمانت یک با Tecnema اسپیندلهای میشوند.‏

ارائه کاری شیفت 2 طول در مداوم کارکرد اسپیندلها

کالیبرهکننده

اسپیندلهای از استفاده دستگاه،‏ جنبههای نوآورانهترین از یکی ‏)کَندن(‏

برداشتن فناوری از که است اینورتر به مجهز )chamfering( پَخزن و باعث

و میبرد بهره )Small Chip Thickness تراشه،‏ کم ‏)ضخامت SCT سریع گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

50


بزرگ

سایز کاشیهای سایز

ر ی ی تغ و ر ب ی کال کنترل پیوسته

کنترل و ساینده چرخ سایش خودکار جبران نوآوری،‏ مهم جنبه دومین کردن

متوقف به اجبار بدون و اپراتور پانل از مستقیما که است کاشی کالیبر میشود.‏

دستگاهانجام ساینده

چرخهای همه تا میدهد اجازه شده ثبت و خودکار کامال فناوری این دقت

با ابزار،‏ هر مطلق موقعیت اندازهگیری برای لیزرهایی از استفاده با دستگاه شود.‏

تنظیم دقیقه چند ظرف در تنها و باال میکند.‏

تضمین را همهاسپیندلها مداوم و یکنواخت عملکرد اینامر در

سایز تغییر میدهد اجازه که است سایز تعویض سامانه دیگر،‏ مهم جنبه یک با

ابزار،‏ مکانسنجی و نظر مورد کاشی ابعاد خودکار تنظیم با دقیقه چند فقط عملکرد

این،‏ بر عالوه شود.‏ انجام مواد ‏)کندن(‏ برداشتنِ‏ از نیاز مورد میزانِ‏ به توجه کامل

تعادل شرایط در تولید سرعت حداکثر در کار امکان ابزار،‏ موقعیتِ‏ کنترل به

و میسازد فراهم را تسمه دهنده فشار موتوریِ‏ دستگاههای فشارِ‏ حداقل و میکند.‏

محدود را ‏)کانوایر(‏ ناقل تسمههای سایش آن موجب واحدهای

از:‏ عبارتند Ghibli دستگاه ویژگیهای مهمترین از مورد دو مداوم

طور به کاشی ابعاد میدهد اجازه که کالیبر،‏ کنترل و جانبی همراستاکننده حفظ

اپراتور دخالت به نیاز بدون و شده تنظیم پیش از رواداری محدوده داخل در شود.‏

محصوالت

شناسایی با کاشی بودنِ‏ سالم کنترل برای دستگاه ورودی در حسگرها نصب

سایش عملیات خودکارِ‏ کردنِ‏ متوقف خرابی،‏ صورت در و دیده آسیب شدهاند.‏

سایش،‏

مدول دومین به ورود در کاال درجهایِ‏ 90 خودکار مکانسنجیِ‏ نهایت،‏ در فشارنده

لطف به را قطرها اندازهگیری و دقیق کامال و خودکار کنترل امکان میآورد.‏

فراهم کردهاست،‏ ثبتاختراع Tecnema Breton گروه که مستقلی توسط

که خودکار کنترل سامانههای و فناوریها سنتی،‏ فرآیندهای خالف بر را

یک درجه محصوالت باالی بسیار کیفیت میشوند،‏ استفاده Tecnema و شود بهرهبرداری کامل طور به ابزارها از تا میدهند اجازه و میکنند تضمین میشود.‏

تولید هزینههای در توجه قابل کاهش باعث دستگاههای

بهبود و توسعه در کار سالها دنبال به Tecnema Breton تیم شده

تجربه صاحب سرامیک خط انتهای بخش در راستی به اکنون هم ساینده،‏ که

میدهد پیشنهاد سرامیکی اسلب تولیدکنندگان به را کاملی بسته و است دارد.‏

بر در را جدید کیفی استانداردهای سطوح

باالترین که راهحلهایی با که است این گروه آینده توسعهایِ‏ راهبرد بماند.‏

باقی پیشقدم دائما نوآوری در میدهند،‏ تولیدارائه فرایند در را عملکرد Coverings

نمایشگاه در را خود محصوالت تازهترین Tecnema Breton گروه ×

داد.‏ خواهد نمایش 4278( غرفه A، ‏)سالن 2019 51

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


دستاوردهای

کاشیهای سایز بزرگ

Icf & Welko

برای پخت سایزهای بزرگ،‏ I.C.F. & Welko کوره رولری WFRE3600 با

عرض داخلی دیوار به دیوار 3600 mm و عرض بارگذاری مفید 3350 mm

را پیشنهاد میدهد.‏ در آن رولرهای با قطر 65 mm و گام 80/77 mm نصب

میشود.‏ این کوره در پخت کاشیهای با عرض )5 600 mm کاشی در هر

ردیف(،‏ )4 750 mm کاشی در هر ردیف(،‏ )3 1000 mm کاشی در هر

ردیف(،‏ )2 1500 mm کاشی در هر ردیف(‏ به بهرهوری باالیی دست پیدا

میکند.‏ حداکثرانقباض برای بدنههایاستونورِ‏ پرسالنی 9 درصداست.‏

،CO 2 صرفهجویی در مصرف

همچنین WFRE3600 امکان کاهش انتشار

انرژی تا 360 kcal/kg از محصول پخته و یکنواختی پخت با مشعل جدید

با راندمان باالی 50،000 kCal/h را فراهم میکند.‏ این کوره همچنین

میتواند به یک سامانه تنظیم هوا مجهز شود.‏

راهحلهای جدید پیشنهاد شده توسط I.C.F. & Welko سامانه بازرسی

رولر ZERO R.I.S.K و PROMETHEUS را نیز شامل میشود که نرم افزار

جدید 4/0 مدیریت کوره )4.0 )kiln management است.‏

ZERO R.I.S.K تعمیر و نگهداری صفر ‏)به علت عدم وجود قطعات مکانیکی

در تماس با رولرها(‏ و تالش صفر ‏)زیرا رولر بدون اجبار به خارج کردنِ‏ قطعات

مکانیکی یا الکتریکی بالفاصله تعویض میشود(‏ را تضمین میکند.‏ این نیز

در نرم افزار کنترل کوره همگام با اصول Industry 4.0 ادغام شده است

و امکان انجام این عمل در صورت وقوع شکستگی رولر و ارسال دادهها به

سرپرست را فراهم میسازد.‏

Lb Officine Meccaniche

Migratech 4.0 تازهترین دستاورد LB در زمینه ریز-گرانول کردن

است.‏ به طور کامل با معیارهای Industry 4.0 )microgranulation(

سازگار است و شامل طیفی از چهار راه حل فناورانهای میشود که میتوانند

برای ایجاد یک پیکربندیِ‏ دستگاهی بهینه با توجه به مواد اولیه مورد

استفاده،‏ نیازهای دستگاه منفرد و کیفیت مطلوب محصول نهائی انتخاب

شوند.‏ با توجه به صرفهجوییها در انرژی و آب و تأثیرات زیست محیطی

کمتر،‏ فناوری ریز-گرانول کردن Migratech 4.0 مزایای آشکاری را نسبت

به اسپری درایر کردن ارائه میدهد.‏ همچنین از لحاظ سادگی فرآیند و

کیفیت محصول نهائی که باز هم به مواد اولیه مصرفی بستگی دارد،‏ نتایج

قابل توجهی را در همه پیکربندیها نشان میدهد.‏ فناوری Migratech 4.0

قادر به تولید کالس BIa و سطوح سرامیکی سایز بزرگاست.‏

LB اخیراً‏ از میکروگرانوله Migratech 4.0 برای تولید یک سری از

نمونههای اسلب‏ سایز 3200×1600 mm با ضخامت 12 mm استفاده

کرد.‏ اسلبها بر روی یک پرس بدون قالب Lamgea از شرکت System

Ceramics در فشار ویژه 400 kg/cm 2 پرس شدند.‏ پارامترهای پرسکاری

که برای تولید اسلبها با میکروگرانوله استفاده شدند،‏ مشابه پارامترهایی

بودند که معموالً‏ با پودر اسپری درایر شده به کار میروند.‏ پس از 70 دقیقه

چرخه خشک شدن با بیشینه دمای 180 C° و یک چرخه پخت 120

دقیقهای با بیشینه دمای 1205، C° اسلبهایی با جذب آب 04/0 درصد

تولید شدند.‏ مستقیم بودنِ‏ اضالع نشان داد که میکروگرانوله به درستی و به

طور یکنواخت بر روی تسمه تغذیه پرس بارگیری شدهاست.‏

اسلب 3200×1600 mm تولید شده با استفاده از فناوری Migratech 4.0 و پرس شده

با پرس Lamgea

52 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

53


دستاوردهای

بزرگ

سایز کاشیهای System Ceramics

System

توسط که بزرگ سرامیکی اسلبهای و کاشیها برای تولید فرایند قالب

بدون پرس فناوری حول ‏است،‏ شده داده توسعه Ceramics متمرکزاست.‏

Lamgea 50،000

پرسکاری نیروی بیشینه با اختصاصی کاریِ‏ چرخه یک Lamgea را

4800×1800( mm ‏)تا بزرگ سایز اسلبهای است قادر که دارد تن سامانه

این نماید.‏ تولید 30( mm تا 3 ‏)از ضخامتها از وسیعی گستره در بسیار

خاص،‏ طور به است.‏ فرد به منحصر فناوری یک دلیل چند به پرسکاری و

ثابت دانسیته پخته،‏ محصوالت که است آن معنای به که است یکنواخت book“

اصطالحاً‏ که را افکتی که دارند پخت از پس باالیی همگنی درجه میکنند.‏

میشود،ایجاد نامیده ”match ‏)سایز

Lamgea25000 و 2700×1800( mm تا ‏)سایز Lamgea28000 80 ،60 ‏)مدولهای(‏ پیمانههای مبنای بر میتوانند 2400×1800( mm تا را

باالیی کیفیت و بهرهوری و نمایند تولید را زیر-سایزهایی 90، mm و لطف

به بودهاست.‏ System Ceramics از نشانی همیشه که کنند تضمین فراهم

سایز تغییر عملیات در را پذیری انعطاف بیشترین پرس قالب،‏ نبودنِ‏ از

و دیجیتالی صورت به پارامترها از تعدادی کردنِ‏ تنظیم شامل که میآورد تسمهاست.‏

تعویضهای یا مکانیکی عملیات به نیاز بدون و نرمافزار طریق که

است واقعیت این پرسکاری،‏ فناوری این فرد به منحصر واقعاً‏ جنبه اما قابل

طور به بنابراین و شوند تولید منفرد تسمه یک با میتوانند سایزها همه مییابند.‏

کاهش هزینهها توجهی شکلدهی

فرایند بزرگ،‏ سایز کاشی متداول پرسکاری با مقایسه در یا

2 mm کالیبر و 0/1 mm حدود در بودن تخت System Ceramics هنگام

در که است آن معنای به این میکند.‏ تضمین را ضلع هر در کمتر ماده

)semi-polishing( نیمپولیشکاری و کردن رکتیفای عملیات فرآوری

هزینههای مالحظهای قابل طور به و شود برداشته است الزم کمتری میدهد.‏

کاهش را System Ceramics

فناوری صنعتی،‏ پایداری و ناب تولید اصول با همگام میکند.‏

تسهیل نیز را برش و پرسکاری مراحل قراضههااز بازیافت وظیفه مخلوط

سپس و میشود فرآوری پرس کنار در مستقیماً‏ شده بازیافت قراضه میشود.‏

‏)فیدرها(‏ کنندهها تغذیه داخل به مستقیم ورود آماده و بچبندی و ماده

اجباری انتقالِ‏ از کار این پرسکاری

فرآیند از شده بازیافت ممانعت

کارخانه داخل به برش و میکند.‏

Sacmi

ساخت

برای که میدهد ارائه را PH16000 جدید پرس Sacmi شرکت دیجیتالی

کنترلهای داشتنِ‏ با و است شده طراحی اسلبها و کاشیها همیشهاست.‏

قدرتمندتراز جدید،اکنون یکپارچه،‏

خودکارسازی با پرسهای جدید نسل به افزونه جدیدترین ‏)به

2400×1200 mm بزرگیِ‏ به کاشیهایی میتواند که است PH16000 کند.‏

تولید را 30 mm تا 5 ضخامت محدوده در بزرگ(‏ اسلبهای مؤثر طور mm مثال ‏)برای متداول اندازههای ساخت برای نیز پیشرفته ویژگیهای حفرهایامکانپذیراست.‏

4 قالب بااستفادهاز 1200×600( به

پرس نخست،‏ میآورد.‏ فراهم را مزایا از آرایهای ، ساکمی پرس جدیدترین Industry

مزایای همه که دارد تعلق Sacmi Smart Series جدید سری یکپارچه

ارتباط لطف به است.‏ آورده همراه به متداول پرسکاری برای را 4.0 پرس

میباشد،‏ Ethernet power link فیلدباس بر مبتنی که قویتر و یک

‏]فیلدباس:‏ میکند تضمین را عملیاتی پارامترهای تمام دقیق کنترل به

کاربری رابط است[.‏ دیجیتالی تمام و سریال طرفه،‏ دو ارتباطی سامانه کاربر

بسیار دادهها،‏ جدید طرحبندیِ‏ و بزرگتر لمسی نمایش صفحه لطف و

میدهد انتقال اپراتور به را ارزشمند تشخیصی اطالعات و است پسند میدارد.‏

نگه هم به نزدیک حالتهایاستفاده همه در را )tab( برگهها بینظیری

بهرهوری پیشرفته،‏ دیجیتالی کنترلهای دیجیتال:‏ جدید عصر جدید

دستگاه که حالی در میکند،‏ فراهم اندازه این در دستگاهی برای را حتی

بیدردسرِ‏ آوردنِ‏ بیرون آن،‏ با متناسب SPE الکترونیکی برنده باال دقت

لحاظ از را عملکرد حال عین در و میکند تضمین را اسلبها بزرگترین مینماید.‏

حفظ تکرارپذیری و بدون

انرژی از استفاده طریق از گانه،‏ دو پمپ هیدرولیک کنترل واحد اندازههای

با حتی را باال بسیار سرعت به رسیدن برای نیاز مورد روغن اتالف،‏ میکند.‏

تأمین بزرگتر دیگر

اصلی ویژگی PH16000

تعویض

خودکار سامانه راهحلی

- است قالب CRS

عالی سامانه از که قالب،‏

سریع ‏)تعویض )Fast Die Change

که

- است شده گرفته قالبهایی

میدهد اجازه بسیار

تن چند وزن با کامل

ایمنی در و سریع بنابراین

و شوند تعویض با

را سرعت و قدرت بینظیر

انعطافپذیری میآمیزد.‏

هم در ،Sacmi

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

54


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

55


دستاوردهای

بزرگ

سایز کاشیهای Torrecid

از

است،‏ آمده وجود به Torrecid توسط که Style-Cid ® مفهوم لطف به بسیار

و سبکتر بزرگتر،‏ سرامیکی سطوح طراحی،‏ و شناسی زیبایی لحاظ و

سقف ساختمان،‏ نمای به را کاربردهایشان و شدهاند فردتر به منحصر منحصر

ساختمانهای برای مواد تجویز هنگام و دادهاند گسترش مبلمان میشوند.‏

تبدیل داخلی طراحان و طراحان معماران،‏ برای مرجعی به فرد،‏ به که

را متعددی مشتریان Torrecid شرکت ،Cevisama 2019 نمایشگاه در ‏)افق،‏

”Horizon, Mediterranean Architecture“ غرفه از بازدید برای دریای

ساحل در گیرا اقامت محل یک با بودند،‏ آمده مدیترانهای(‏ معماری از

فردی به منحصر مواد و طرحها محل،‏ این بودند؛ شده مبهوت مدیترانه پیشرفتهای

جدیدترین توسط که داشت خود در را گرایشها تازهترین اب و رنگ چند پوستههای شدهاند:‏ ایجاد Torrecid گروه فناورانهایِ‏ یادآور

که کمانی رنگین نمایش با متالیزه سطوح ،”Core Shell“ افکتهای جمله

‏)از شده پولیش سطح نوع هر و مس و فوالد شده پرداختکاری لمس طریق

از دیجیتالی ‏)رلیف(‏ برجسته یا کهن(‏ پولیشکاری و پرداختکاری بود.‏

خاص استفادهازافزودنیهای به

را Ecoink-Cid ® جوهرهای و لعابها مداوم تکامل Torrecid همچنین )Full

Digital( دیجیتالی تمام آبی پایه حل راه در پیشگام گذاشت؛ نمایش ‏)مقدار

HQ لعابهای با Ecoink-Cid ® شد:‏ رونمایی 2017 سال در که افکتهای

به رسیدن امکان که میشود ترکیب )High Quantity باال،‏ میکند.‏

فراهم دیجیتالی رلیفهای ساخت با را بینانه واقع و طبیعی با

انطباق در پایدار حلی راه که سرامیک بخش برای واقعی پیشرفت یک میکند.‏

ارائه Industry 4.0 پیشگام

یک گروه این تا میدهد اجازه نوآوری،‏ به Torrecid شرکت تعهد تک

فرایند مانند باشد؛ سرامیکی کاشی صنعت در انقالبها سازیِ‏ پیاده در سرامیک

به که )Digital Revolution( دیجیتالی انقالب یا متخلخل پخت آبی

پایه جوهرهای و لعابها با )Full Digital Ceramics( دیجیتال تمام شد.‏

منجر پایدار Ecoink-Cid ® ملیتیِ‏

چند گروه یک به Torrecid گروه 1963، سال در آن تأسیس زمان از مشتریانی

و قارهها تمام در شعبه 28 امروزه که است یافته تکامل جهانی به

که این بر عالوه Torrecid گروه همچنین دارد.‏ کشور 130 از بیش در تملک

و خرید برای قوی مشیء خط یک است،‏ رشد حال در سازمانی طور Glazura, Surcotech, Wandegar,

Chilches( میدهد انجام نیز را Materials, Al Farben, Colores Cerámicos de Tortosa,

انجام

به زمانی و 2018 سال در تملک آخرین :)Reimbold & Strick فلز

صنعت برای لعاب تولیدکننده که Mefrit چک اهل شرکت که رسید پیوست.‏

گروه به است،‏ اولیه،‏

مواد شامل Torrecid گروه راهحلهای از گسترده کارهای نمونه افکتها،‏

متداول،‏ لعابهای فریتها،‏ گرانبها،‏ فلزات دهنده،‏ سایش اجزای سرامیکی،‏

کاشی صنایع برای که هستند دیجیتالی جوهرهای و لعابها تأمین

بام کاشی و بهداشتی چینی شیشه،‏ ‏)رومیزی(،‏ سفره لوازم دنیای

در CCT و Al-Farben سرامیکی،‏ پیگمنتهای حوزه در میشوند.‏ همان

در شدهاند.‏ تبدیل معیار به ساختمانی مواد و رنگها پالستیکها،‏ کاربردهای

در سرامیکها از استفاده برای را راهحلهایی Wandegar حال میدهد.‏

پیشرفتهارائه و جدید رسید،‏

2018 سال در یورو میلیون 708 مالی گردش به که Torrecid گروه پیاپی

سالهای در و دهد ادامه 2019 تا خود رشد به رو روند به تا دارد انتظار خرید

تازه فرصتهای دنبال به راهبردی،‏ کشورهای در جدید شعبههای با و

گروه انتظارات باشد.‏ آن از خارج در هم و سرامیک بخش درونِ‏ در هم دو

رشد هدف حفظ )Federico Michavila( میکاویال فِدِریکو آن،‏ رئیس است.‏

زمان طول در ساالنه رقمی گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

56


Energy Recovery Systems and Filtration

CHANGING THE WORLD

With our

Thermal Energy Recovery System “Intelligente”

Sleeve and Box Filters for Dust and Fumes

Heat Exchangers

Control and Supervision Instruments

Washing Towers and Scrubbers

Iran

Nariman Nikmaram

Cell: 57+98 912 216 1564

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

Tell: +98 21 2286 6604

narimannikmaram@gmail.com

www.poppi.it


دستاوردهای

بزرگ

سایز کاشیهای SITI B&T Group

کاشی

بخش در محصول جدید و مهم رده یک بزرگ سایز اسلبهای که

متر 3×1 تولیداسلبهای که دارد SITIاعتقاد B&T گروه هستند.‏ سرامیکی کف

کاشیهای متداولبرای سایزهای زیر-سایزهاییاز صورت رابه آنها صرفاً‏ حداکثری

استفاده که است کننده محدود بسیار رویکردی داد،‏ بُرش دیواری و مواد

میسازد.این راناممکن سایزبسیاربزرگ محصوالت پتانسیلباالیاین از و متنوعتر روزافزون طور کهبه خودشان شناسانه زیبایی جنبههای سرامیکیبا چشمانداز

بودند،‏ تصور قابل غیر این از پیش که سایزهایی و میشوند جذابتر لوازم

داخلی،‏ طراحی حوزههای در شاغل متخصصان برای را خالقانهای بسیار میدهند.‏

ارائه حمام و آشپزخانه میزهای و مبلمان دارند.‏

استثنایی فنی و شناسانه زیبایی مشخصات بزرگ،‏ سایز اسلبهای سرامیکی،‏

مواد از استفاده حوزه گسترش برای و بازار گرایش این با همگام و 20 mm یا 12 تا 3-6 ابتدا از ضخامتهای در بزرگ سایز اسلبهای تولید ایدهآل

آشپزخانه میزهای مانند کاربردهایی برای که - 30 mm حتی حاال جایگزین

یک سرامیک حاال نتیجه،‏ در دارد.‏ فزایندهای اهمیت - هستند دیگر

و لمینتها کوارتزیت،‏ طبیعی،‏ سنگ مانند سنتی مواد برای عالی میشود.‏

محسوب جامد سطوح متعلق

bt-SPACE گذشته،‏ سپتامبر در سرامیک هفته مدتِ‏ طول در نوآورانه

و مدرن استفادههای نمونههای از تعدادی ،SITI B&T گروه به پذیرش،‏

میزهای شامل گذاشت؛ نمایش به را سرامیکی اسلبهای از راهحلها،‏

این اجاقها.‏ و کار میزهای معدنی(،‏ آب ‏)چشمههای اسپاها کیفیتهای

با را سرامیک کننده خیره شناسی زیبایی و زیاد انعطافپذیری هم

گرد هستند،‏ جایگزین مواد کیفیتهای از برتر یقیناً‏ که ذاتی فنی مناطقی

در مخصوصاً‏ حلها،‏ راه این برای بازار رشدِ‏ به رو تقاضای با میآورد.‏ با

تا است آماده سرامیک صنعت شمالی،‏ اروپای و شمالی آمریکای مانند شود.‏

روبرو چالشی به

منحصر ساختمانی ویژگیهای با SITI B&T گروه از SUPERA ® فناوری مؤثر

ضخامتهای با بزرگ بسیار اسلبهای تولید در جدیدی مفهوم آن،‏ فرد است.‏

30 mm تا بیشینه

با که را نامحدود واقعاً‏ خالقیت و باال بهرهوری SUPERA ® همچنین نیا مینماید.‏ تضمین آمدهاند،‏ هم گرد زیباییشناسی لحاظ از تطبیقپذیری شامل

)full-body( بدنه تمام تزئینات و پرداختها با محصوالتی فناوری،‏ طور

رابه سطحی ‎10‎بافت تا همچنین و )through-vein( داخل در رگه افکت درصد

40 بیشتراز عمیق،‏ بسیار ساختارهای جمله ‏)از میکند همزمانایجاد کل(.‏

ضخامت از بررسیهای

به نیاز بدون پرسالنی،‏ بدنههای از استفاده امکان همچنین لحاظ

از که دارد وجود خاص سازی آماده دستگاههای یا اولیه مواد پیچیده هستند.‏

داخلی تنشهای عاریاز که میدهند دست به را ممتازی مواد فنی،‏ گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

58


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

59


دستاوردهای

بزرگ

سایز کاشیهای Sicer

دیجیتال

چسب )Sicer Technology Lab( ر سیچِ‏ فناوری آزمایشگاه میدهد.‏

ارائه LE-LOW EMISSION. سری از را SCD1990 LE جدید ویژه

آمیز یک از استفاده با انتشار(‏ ‏)کم Low Emission شده ثبت پروژه چاپ

کیفیت تضمین برای شده تصفیه بسیار حاللهای نسلِ‏ تازهترین از در

میدهد.‏ کاهش را زیست محیط بر تأثیر توجهی قابل طور به بینقص،‏ هستند،‏

دسترس در بازار در که انتشاری کم محصوالت بهترین با مقایسه را

مضر فرمالدئید انتشار میزان و کرده حذف را بو انتشار مؤثر طور به LE. پایه است.‏

داده کاهش درصد 50 از بیش آزمایش

و شده کار سری ،SCD1990 LE جدید دیجیتال چسب معرفی حاضر

حال در که میدهد گسترش را Low Emission محصوالت از شده مزایای

مخصوص چسب این است.‏ دیجیتال مواد و نوآورانه جوهرهای شامل که

جایی میآورد؛ همراه به بزرگ سرامیکی اسلبهای تولید در توجهی قابل مسطح

تبخیرناقصباعثافزایش علت ممکناستبه آب زیاد مقادیر استفادهاز از

استفاده با خیس گریت اِعمال دلیل،‏ همین به شود.‏ سطحی عیوب و بودن شکل

به خشک گریت اِعمال جایگزین فزایندهای طور به آبی پایه افزودنیهای امکان

را مختلف افکتهای با سطوحی ایجاد که میشود دیجیتال چسب میرساند.‏

حداقل به را سطحی تخلخل و عیوب حال عین در و میسازد پذیر به

SCD 1990 LE – Low Emission جدید چسب فرد به منحصر ویژگیهای زمانی

پرینتها هد که واقعیت این و عالی روانکاری لطف به است.‏ رسیده تأیید کامالً‏

عملکردِ‏ محصول،‏ این نمیشوند،‏ خشک نیستند،‏ استفاده حال در که میکند.‏

تضمین را طوالنی شدنِ‏ خشک زمانهای و دستگاه پایدارِ‏ در

گریت اِعمال توانایی مانند دارد،‏ کاربرد لحاظ از مختلفی مزایای این حاوی

چسب همچنین کننده.‏ جذب بسیار بسترهای و بعدی مراحل بنابراین

و میسازد بهینه را گریت اِعمال که است ویژهای )flux( گدازآور قابل

شناسی زیبایی کیفیت نیز و سطح بودن صاف و کامل یکنواختی به به

پخت فرایند از ناشی بودار دهنده تشکیل اجزای مییابد.‏ دست مالحظه بدون

سوزاندن،احتراق فرایند باالترِ‏ دمای خاطر به میشوند.‏ حذف مؤثر طور میشود.‏

کاملترانجام واسطه تخریبی محصوالت تولید Sicer

جدید،‏ محصول این توسعه اصلی

بازیگران از یکی عنوان به را از

حفاظت و پایداری زمینه در اصول

با مطابق زیست محیط میکند.‏

تأیید شرکت اخالقی در

Sicer فناوری آزمایشگاه 30

حدود از تیمی مودِنِز فیورانو دارد.‏

منتخب پژوهشگر Diamorph Hob Certec

بهبود

ادامه و توسعه با Diamorph Hob CerTec اخیر سالهای در Dense Super

و Hyperroll NG، X فنی فوقالعاده رولرهای طیف نیازمندیهای

بیشترین کردنِ‏ برآورده برای استثنایی توانایی ،Solutions برای

که راهحلهایی است؛ داده نشان را سرامیکی کاشیهای تولیدکنندگان سرامیکی

اسلب تولید در سریع رشد از پس هستند.‏ مناسب تولید از نوع هر از

اطمینان برای را خاصی عملیاتی شرایط باید اخیر،‏ سالهای در بزرگ به

منجر این کرد.‏ حفظ پخت هنگام در ویژه به کاشی،‏ بودن مسطح حداکثر االستیسیته(‏

‏)مدول باال MOE مقادیر و ابعادی دقیق بسیار رواداریِ‏ به نیاز نتیجه

که میشود رولرها بالقوه خمش رساندنِ‏ حداقل به یا جلوگیری برای cm

سایز تا بزرگ اسلبهای مورد در ویژه به یک،‏ درجه تولید بهبود آن،‏ بودن

مسطح حالت،‏ این در میباشد.‏ پیوسته خطوط در 320×180 پولیش

آن از پس که سطوحی برای ویژه به است؛ کیفیتی پارامتر مهمترین مشاهدهاست.‏

وضوح به شکلی تغییر هر و شد خواهند جلوگیری

برای آن شیمیایی مقاومت رولر،‏ مهم فنیِ‏ پارامترهای دیگراز یکی سطح

که است کاشی(‏ بدنه با تماس از ‏)ناشی رولر روی بر رسوبات حضور از روزافزون

طور به که فرایندهایی برای تقاضا میکند.‏ تخریب را کاشی زیرین و عریضتر و درازتر پخت کورههای به منجر باشند،‏ هزینهتر کم و کارآمدتر قطر

کامل،‏ ابعادی رواداریهای با فنی فوقالعاده رولرهای به نیاز نتیجه در ضخیم،‏

اسلبهای مورد در است.‏ شده رولرها بین صحیح فاصله و مناسب کاالهای

ویژه به مواد حمل تا باشد باال امکان حد تا باید رولرها MOE باشد.‏

میسر 30( mm ضخامت مورد در 50 kg/m 2 ‏)تا سنگین طور

به فروش،‏ و فنی تیم با همراه Hob CerTec توسعه و تحقیق کارکنان بررسی

به تا میکنند بازدید خود مشتریان سرامیکیِ‏ کارخانههای از منظم با

رولرها فنیِ‏ ویژگیهای بیشترِ‏ بهبود و آنها خاص نیازهای اساس بر دقیق ضخامتهای

با اسلبها تولید برای مناسب و شده بهینه راهحلهای توسعه بپردازند.‏

30 mm تا 4 از گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

60


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

61


دستاوردهای

کاشیهای سایز بزرگ

Smac

Smac دو راهحل فناورانهای نوآورانه را برای لعابزنیِ‏ سطوح سرامیکی

بزرگ پیشنهاد میدهد.‏ Versatile یک سامانه ایرلس )airless( قابل

حرکت برای اِعمال انگوبها،‏ لعابها و مواد بلورین بر روی کاشیهای سایز

بزرگ است.‏ به لطف حرکت عرضی گانهای باالیی،‏ این سامانه پوشش

یکنواخت در سرتاسر کل عرض را تضمین میکند.‏ این شامل یک محور

حرکتی باالیی،‏ یک پانل الکترونیکی با PLC که با موتور بدون جاروبک

)brushless( با سرعت باال تکمیل میشود،‏ یک راهنمای خطی و یک قاب

پشتیبانی مستقل است.‏ اِعمال با 4 یا 6 گان که توسط یک پمپ فشار باال

تغذیه میشوند،انجام میگیرد.‏

راهحل دیگر ارائه شده توسط Smac آخرین نسل از سامانه ایرلس

Versatile / Plus است که برای استفاده بر روی اسلبهای سرامیکی و

خطوط با تولید باال ایدهآل است.‏ Versatile / Plus مجهز به حرکت محوری

مستقلِ‏ هر یک از اسپری گانهای باالیی است که با موتورهای سریع،‏

راهنماهای خطی و قاب پشتیبانی مستقل تکمیل میشود.‏ در نسخههایی

با بین 3 تا 8 اسپری گان که توسط یک پمپ فشار باال تغذیه میشوند،‏ در

دسترساست.‏

هر دو سامانه مجهز به پانل کنترل با صفحه نمایش لمسی HMI برای تنظیم

کردنِ‏ دستورالعمل تولیدی و اتاقکی از فوالد ضد زنگ هستند.‏ اتاقک دارای

یک مخزن جمعکننده استاندارد یا گود ‏)به ویژه برای لعابها با گریتها(‏

است که با دربهای جانبی،‏ شبکههای اسپری بیش از حد و نگهدارندههای

تسمه تکمیل میشود.‏

تبلیغات

62 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

63


دستاوردهای

بزرگ

سایز کاشیهای Colorobbia

چرسای

نمایشگاه در C-GLAZES Digital موفقیتآمیز ارائه از پس معرفی

به Colorobbia شرکت ،Tecnargilla 2018 و )Cersaie( )high-laydown(

باال نشاندن با دیجیتال لعابزنی مختلف فناوریهای محدودیت«‏

‏»بدون نوآوریهای تازهترین میدهد.‏ ادامه صنعتی سطح در C-GLAZES

سری در جدید محصوالت شد.‏ ارائه Cevisama 2019 در آن برای

و میشوند استفاده آبی پایه لعابهای ساخت برای Digital اب دیجیتال لعابزنیِ‏ فناوریهای این کاربردِ‏ پتانسیل از کامل بهرهبرداری هدف،‏

این داشتن نظر در با شدهاند.‏ طراحی اطمینان قابلیت حداکثر حفظ و

شناسایی را فناوری هر خاص الزامات Colorobbia توسعه و تحقیق تیم گسترده

اِعمالهای امکان که است کرده ایجاد را محصوالت از خانوادهای ترکیب

امکان به توجه با را تزئینات یا رلیف بافتهای ایجاد و )full-field( میآورد.‏

فراهم براق(‏ / مات مثال ‏)برای کاشی یک روی مختلف پرداختهای تولید

امکان رنگ،‏ طراحی با بافت سازیِ‏ همگام امکان با همراه پتانسیل،‏ این وفادارانهترِ‏

باز-تولید همچنین و مختلف سطوح از نامحدودی بالقوه تعدادِ‏ میکند.‏

فراهم هم را غیره(‏ و سنگ ‏)چوب،‏ طبیعی سطوح معرفی

با ،C-GLAZES Digital محصوالت با فناوریها این از استفاده نشان

را دیجیتال انقالب در جلو به رو بیشتر گامی مواد«‏ ‏»عمق مفهوم قابل

موجود افشان جوهر جوهرهای با که افکتهایی به نسبت که میدهد میکنند.‏

ایجاد را مشخصتری سرامیکی افکت هستند،‏ دستیابی و

بازیافت قابل بستهبندی انتخاب با Colorobbia توسعه،‏ پروژه این در ایمنی

به را توجه بیشترین تمیزکننده،‏ عامل یک عنوان به آب از استفاده تولید

فرآیند و C-GLAZES Digital محصوالت محیطیِ‏ زیست پایداری و توجه

قابل کاهش باعث سری این باالی آب مقدار است.‏ داده اختصاص آنها مقایسه

در پخت فرایند طی در )VOCs فرّار،‏ آلی ‏)ترکیبات گازها انتشار در دست

به تخصص لطف به میشود.‏ متداول حالل پایه دیجیتال محصوالت با استاندارد

محصوالت گسترده طیف و صنعتی اجرای از مرحله این در آمده زیامت Colorobbia راهحلهای غیره(،‏ و آگلومرهها گریتها،‏ ‏)فریتها،‏ آن میسازند.‏

فراهم بازار در موجود محصوالت دیگر با مقایسه در را باالیی ترکیبها

سفارشیسازیِ‏ در آزادی حداکثر C-GLAZES Digital سری به

سرامیک طراحی پروژههای همه نیازهای کردنِ‏ برآورده هدف با را نزدیک

همکاری بدون قطعاً‏ این،‏ مانند توسعهای پروژه میآورد.‏ همراه با

Colorobbia خود

مشتریان پیشرو

بازیگران با و و

فناوری زمینه در صنعت

برای تجهیزات پذیر

امکان سرامیک نبودهاست.‏

Projecta Engineering

تزئین

خط یک بلکه نیست ساده دیجیتال تزئین دستگاه یک Innova در

موقعیت اساس بر مدول هر که است کامل ‏)مدوالر(‏ پیمانهای دیجیتالی مجهز

کالربار 4 با تا است قادر مدول هر است.‏ متمایز آن اتصاالت و خط روی و

است توسعه قابل 200 mm تا 70 mm از چاپ عرض با مدول هر و شود متصل

دیگر مدولهای به محدود تزئینی ترکیبهای منظورایجاد به میتواند تفکیک

دقت با رنگی پرینتهای هد دارای Innova مدول هر واقع،‏ در شود.‏ هدهای

به اگر حال عین در رود؛ کار به رنگی تزئین برای میتواند که است باال در

که رود کار مختلفیبه میتواندبرایافکتهای شود،‏ متصل دیگری پاششی شود.‏

حاصل تزئینی تاافکت شود نشانده باید جوهر توجهیاز قابل مقدار آنها ولعابهای

آبی پایه جوهرهای هدهاییبرای میتواندبا مشابه مدول همچنین پوشش

لعابزنیِ‏ برای یا لعابزنی برای که شود سازگار دیجیتال )enamel( هستند.‏

مفید سرامیکی کاشیهای نهایی Innova

مدول چند که میآید وجود به دیجیتالی کامالً‏ خط یک بنابراین کاشی

لعابزنیِ‏ برای که میشوند کنترل تکی،‏ کنترل پانل یک توسط با

را آن که است شده فراهم آن دیجیتالیِ‏ رنگی تزئین سپس و سرامیکی ای پوششدهی نهایت،‏ در و میدهد ارتقاء دیجیتال مواد از مختلف افکتهای تزئینکنندههای

خط انتها،‏ در میکند.‏ دیجیتالی را نهائی پوشش لعابزنیِ‏ چسبها

تزئین برای Innova Dry Fix مدول با Projecta Innova تکمیل

آبی پایه چسبهای از استفاده امکان با مورد این در نیز و گریتها و مدولهایی

در که کالربار 20 بیشاز کنترل قابلیت که شود تأکید باید میشود.‏ تمام

کامل خط یک ایجاد هستند،‏ دور بسیار همدیگر از که گرفتهاند قرار پیش

قابل و تکرارپذیرینتیجه تکنقطهای،‏ کنترل مزایای همه رابا دیجیتالی میسازد.‏

پذیر تولیدیامکان و مصرفی هزینههای بودنِ‏ بینیِ‏ میسازد

برآورده را Industry 4.0 نیازمندیهای Innova مدیریت نرمافزار دور

راه از حتی را CPS سامانههای همه یکپارچگیِ‏ و داخلی اتصال بنابراین،‏ و مینماید.‏

تضمین را دیجیتالی تمام تولیدِ‏ خط کاملِ‏ کنترل و میسازد فراهم گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

64


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

65


تأمین

زنجیره پیشرفته برنامهریزی سرامیک

صنعت در Advanced supply chain planning

in the ceramic industry

Fabrizio Arnaldi, Plannet (Reggio Emilia, Italy)

In most traditional ceramic production processes, finished product planning has adopted a make-to-stock approach that is

deter-mined more by large minimum batch sizes than by well-designed storage policies.

To ensure sufficiently large quantities and reduce the impact of setup costs on individual pieces, ceramic production has always

applied order batching policies to the semi-finished fired products leaving the kilns. This is despite the fact that a larger

batch size generates unjustifiably high and expensive stock levels and inventory coverage.

یک

با نهائی محصول برنامهریزی سرامیک،‏ سنتی تولید فرآیندهای اکثر در بیش

که میگیرد صورت )make-to-stock( کردن انبار برای ساخت رویکرد که

انبارش مشیهای خط طریق از بچ اندازههای حداقل باالیِ‏ تعداد با همه از میشود.‏

مشخص شدهاند،‏ طراحی خوبی به بر

اندازی راه هزینههای تأثیر کاهش و باال کافی قدر به مقادیر از اطمینان برای از

که نیمساخته پخته محصوالت برای همیشه سرامیک تولید منفرد،‏ قطعات نیا است.‏ کرده اعمال را سفارشی بچبندی سیاستهای میشوند،‏ خارج کورهها مقادیر

ناموجهی صورت به بزرگتر بچ اندازه یک که است واقعیت این رغم به میکند.‏

ایجاد را انبار موجودی پوشش و موجودی گران و باال عملکرد

بهبود برای افزاری نرم سامانههای تکامل پیشرفته

برنامهریزی فرایند معرفی تولید

نویسی برنامه افزار نرم و وضعیت

این تا است کرده کمک ‏)برای

یابد بهبود عملکرد و شود حل باالتری

سطح آوردنِ‏ فراهم مثال،‏ صورت

به که حالی در خدمات از زمانهای

کل و موجودی همزمان،‏ از

یکی مییابد(.‏ کاهش سایز تغییر مدیریت

تخصصی افزارهای نرم این نرمافزار

تامین،‏ زنجیره یکپارچه توسط

که است COMPASS 10 یک

است؛ یافته توسعه Plannet برنامهریزی

برای افزاری نرم بسته با

تولید و زمانبندی یکپارچه،‏ کنترل

و )MES( محدود ظرفیت است.‏

شده پذیرفته سرامیک بخش در متعدد مشتریان توسط که تدارکاتی تولیدکنندگان

برای ویژه صورت به که است توابعی شامل افزاری نرم بسته این MPS(

سنتی ابزارهای مکمل که است شده داده توسعه سرامیکی کاشی مستقیم

سازیِ‏ یکپارچه با MES قید،‏ چند با محدود ظرفیت زمانبندی ،APS توابع،‏

مهمترین از یکی است.‏ غیره(‏ و Industry 4.0 اصول اساس بر کارخانه برای

انتظار مورد تقاضای تحلیل و تجزیه که است اقالم گروههای با برنامهریزی محصول

مقدار و ترکیب خودکار،‏ طور به تا میگیرد بر در را نهایی محصول هر تقاضای

شدنِ‏ برآورده موجب امر این نماید.‏ تعیین شود،‏ تولید باید که را نهایی را

مشخص کاالی هر برای انبار موجودی پوشش حال همان در و میشود؛ بازار / پرس از پس فرآیند در را صرفه به مقرون مقادیر حداقل و میرساند حداقل به میکند.‏

تضمین کوره Panaria headquarter

سایز

کاشیهای و اسلبها رواج بزرگ

سرامیک،‏

صنعت اخیر،‏ سالهای در اسلبهای

و کاشیها سریع رواج بوده

شاهد را بزرگ بسیار و بزرگ که

محصول در نوآوری یک است؛ جدید

تولیدِ‏ فناوریهای توسعه با است.‏

مرتبط انقالبی و نوآوری

این مدیریتی،‏ منظر از ‏»محصول

مفهوم یک به منجر finished(

نهائی«‏ نیمساخته شده

)semi-finished product بزرگ

سایز محصول یک است،‏ و

شود ذخیره انبار در میتواند گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

66


تدارکات

و اتوماسیون تا

شود فرآوری قطعهای(‏ تک ‏)روند منفرد قطعات یا کوچک بچهای در سپس اساس

بر پرداخت یا / و سایز لحاظ از نهائی محصوالت از مختلفی ترکیبهای آید.‏

دست به مشتری ویژه درخواستهای برای

را توجهی قابل مزایای و یافتهاند تکامل زمانبندی و برنامهریزی مدلهای انبارش

مشیهای خط معرفی جمله از آوردهاند،‏ همراه به تولید برنامهریزی در

کمتر بالتکلیفیِ‏ و منفرد(‏ نهائی کاالی جای ‏)به خام نیمساخته محصول و فروش بینیهای ‏)پیش شود برنامهریزی آن برای است الزم که تقاضایی سمت

به تا میسازد قادر را سرامیکی شرکتهای امر این احتیاطی(.‏ ذخیره تولید

رویکرد از متشکل که دهند مسیر تغییر مختلط برنامهریزی مدلهای تولید

رویکرد یک و خام اسلبهای برای )make-to-stock( انبارکردن برای این

به است.‏ نهائی محصوالت برای )make-to-stock( سفارش اساس بر ار نیمساخته اسلب چگونه که بگیرند تصمیم میتوانند بعدا شرکتها ترتیب طور

به نتیجه در و کنند فرآوری شده داده سفارش کارهای نمونه به توجه با تحویل

زمانهای و حداقلی بچهای نهائی،‏ محصول انبار موجودی توجهی قابل مییابد.‏

کاهش پیشرفتها

و نتایج اهداف،‏ و

مکانیک صنعت مانند صنعتی بخشهای دیگر در ماندگی عقب وجود با برنامه

و برنامهریزی پیشرفته سامانههای معرفیِ‏ نوشیدنی،‏ و غذایی مواد صنعت

در COMPASS 10 مانند ابزارهایی و محدود ظرفیت با تولید نویسیِ‏ تا:‏

میسازد قادر را شرکتها سرامیک،‏ قابل

طور به و نماید پایش را مشتری سفارش بودنِ‏ عملی مداوم،‏ صورت به • بازار

جدید روندهای به توجه با که میدهد افزایش را خدماتی سطح توجهی نهائی

محصول کلیِ‏ موجودی که هنگامی اغلب هم[‏ ‏]آن یابند،‏ بهبود باید دائما مییابد؛

کاهش استفاده

با اندازی راه زمانهای کاهشِ‏ طریق از کارخانه بهرهوری کردنِ‏ بهینه • کار

توالی بهینهسازیِ‏ اصول تا هستند قادر که زمانبندی الگوریتمهای از به

را نوع این از فرایندی برای قوانین و قیدها همه مدیریت و )sequencing( ببندند؛

کار مشتری

یک توسط شده درخواست مختلف کاالهای تحویل کردنِ‏ بهینه • شده

استفاده نگهدارندههای تعداد کاهش نتیجه در و بسته همان در منفرد قفسهها(؛

یا ‏)جعبهها برنامه

کردن هماهنگ کارخانه،‏ سرپرستان با دادهها تبادل کردنِ‏ خودکار • بیوقفه؛

طور به تولید سرعت

خاطر به ویژه به برنامهریزی،‏ به شده داده اختصاص زمان دادنِ‏ کاهش • ‏»اگر-‏

تحلیل و ‏)تجزیه نوع این از سامانههای شبیهسازیِ‏ ظرفیت و پردازش .))what-if(

چه؟«‏ توسط

شده ارائه نرمافزاری مجموعه از که شرکتهایی توسط مزایا این است.‏

شده تأیید میکنند،‏ استفاده Plannet در

تأمین زنجیره و تدارکات مدیر )Guido Gheduzzi( قِدوزی گوئیدو اسلبهای

‏»تولید میگوید:‏ Panariagroup Industrie Ceramiche چرخه

در جدید روشهای و جدید فرآوری عملیات معرفی شامل بزرگ و

نوآوری با تا است شده موفق همیشه مثل Panariagroup میشود.‏ تولید تدارکات،‏

و تولید جدید چالشهای با شدن سازگار منظور به سرمایهگذاری در

را ما Compass 10 تولیدی،‏ زمینه این در بماند.‏ باقی منحنی از جلوتر بُرش،‏

پشت،‏ قسمت در فایبرگالس نصب خطوط مدتِ‏ کوتاه زمانبندیِ‏ کنترل

جدید نرمافزار این میکند.‏ پشتیبانی ما از سورت و کردن رکتیفای ‏)ماشینآالت،‏

موجود منابع و بحث مورد فرآوری عملیات تمام بر بیشتری 67

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


تدارکات

و اتوماسیون به

شده زمانبندی طرح سپس میکند.‏ فراهم ماهر(‏ کار نیروی و تجهیزات پیشرفتِ‏

وضعیت میشود.‏ ارسال اسلب جابجائی سامانه برای خودکار صورت شود«.‏

پایش بیوقفه طور به میتواند شده ارائه خدمات سطح و برنامه است.‏

گرفته قرار تأیید مورد نیز Florim Ceramiche توسط Compass 10 برنامهریزی

و کنترل مدیر ،)Dorvan Sazzi( دوروانسازی که طور همان برنامهریزی

برای افزار[‏ ‏]نرم ‏»این میدهد:‏ توضیح تأمین زنجیره راهبردیِ‏ زمانبندیِ‏

برای و ‏)بولونیا(‏ موردانو در واقع کارخانه در بزرگ سایز اسلب تولید قرار

استفاده مورد ‏)مودِنا(‏ Spezzano کارخانه در چیدن و بُرش خطوط نظر

در را روز 3 تحویل زمان مدت حداکثر بُرش خط زمانبندیِ‏ میگیرد.‏ مورد

قیمتِ‏ گران نگهدارندههای بهینهسازیِ‏ برای را معیارهایی و میگیرد میکند.‏

اعمال اسلب جابجاییِ‏ برای استفاده قفسههای

/ جعبهها تعداد Compass 10 توسط شده ایجاد تولید برنامه تاریخهای

طبق را معین مشتری یک برای سفارشات انجام برای استفاده مورد سامانه

به خودکار طور به برنامه سپس میکند.‏ بهینهسازی درخواستی تحویل میشود«.‏

فرستاده چیدن یا / و برش خطوط به و اسلب جابجائی برنامهریزی

نیز Cooperativa Ceramica d’Imola گروه کارخانه 4 Marco(

مونتهوِکی مارکو کردهاند.‏ اجرا Compass 10 پایه بر را متمرکز خط

از سامانه ‏»این میدهد:‏ توضیح برنامهریزی واحد از )Montevecchi اقتباس

دارد،‏ نظر مد را سرامیک بخش خاص،‏ طور به که برنامهریزی مشیهای کاالها

گروههای اساس بر چندگانه و حداقلی بچهای شامل سامانه این میکند.‏ با

موجودی پوشش روزهای و زمانی متغیر با احتیاطی ذخیره منفرد،‏ اقالم و پیش

تحویل تاریخ میباشد.‏ شود،‏ برنامهریزی آن برای باید که تقاضا به توجه طرح

مطابقِ‏ و مشتری سفارش دفتر در خط هر برای خودکار طور به شده بینی × میشود«.‏ تهیه شده زمانبندی Florim headquarter

Cooperativa Ceramica d’Imola headquarter

اجرای

و برنامهریزی نرمافزاریِ‏ راهحلهای پیشرو تأمینکننده یک PLANNET کامل

فناورانهای،‏ برتری لطف به است.‏ تولیدی شرکتهای برای تأمین زنجیره خود،‏

Compass 10 نرمافزاری مجموعه بندیِ‏ پیکر قابلیت و عملکردی بودنِ‏ برنامهریزی

اجرای و توسعه برای کامل سرویس یک ارائه به قادر شرکت این کنترلی

سامانههای خرید و )MES( محدود ظرفیت تولید و زمانبندی پیشرفته،‏ است.‏

عملیات

انجام به قادر خود،‏ تعاملی و ساده روشهای با Compass 10 پاسخ

‏]تهیه[‏ است.‏ بصری و منطقی بسیار روشی به تحلیل و تجزیه و شبیهسازی توسط

است،‏ ضروری بسیار تکامل حال در دائما و پویا زمینههای در که سریع میشود.‏

تضمین IN-RAM پردازش بااستفادهاز و باال کارآیی با الگوریتمهایی قابلیت

و )scalability( مقیاسپذیری حداکثر ‏)مدوالر(،‏ پیمانهای رویکرد سازگار

به آن ساختن قادر منظور به را ‏)اپلیکیشن(‏ کاربردی برنامه پیکربندیِ‏ میکند.‏

تضمین شرکت خاص زمینه با شدن گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

68


گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

69


The challenge of intralogistics 4.0

intralogistics 4.0

چالش Paolo Serpagli, Weflex (Formigine, Italy)

In modern finished product warehouses, Integrated Supply Chain Logistics is used to align all individual operating aspects

in terms of planning and control, information management and areas of responsibility. This function becomes even more important

for companies that need to control and manage multiple sites.

In the past, the ceramic industry focused most of its resources and efforts on production aspects, an approach that enabled

the Italian industry to maintain an unchallenged world leadership in terms of products. At the same time, however, it showed

very little interest in efficient warehouse management. Historically, the warehouse has been considered as one of the least

important of all company departments, a mere cost centre and inevitably a closed environment accessible only to a few people

who were also the custodians of information.

نهائی،‏

محصول مدرن انبارهای در تأمین

زنجیره یکپارچه تدارکات Integrated Supply Chain(

کردنِ‏

هماهنگ برای )Logistics از

منفرد عملیاتیِ‏ جنبههای همه مدیریت

کنترل،‏ و برنامهریزی لحاظ کار

به مسئولیت حوزههای و اطالعات شرکتهایی

برای کارکرد این میرود.‏ و

کنترل را سایت چندین است نیاز که دارد.‏

بیشتری اهمیت کنند،‏ مدیریت بر

بیشتر سرامیک صنعت گذشته،‏ در جنبههای

مورد در تالشهایش و منابع که

رویکردی بود؛ متمرکز تولید راهبریِ‏

تا ساخت قادر را ایتالیا صنعت محصوالت

لحاظ از جهانی بیرقیب توجه

حال،‏ همان در نماید.‏ حفظ را انبار

کارآمد مدیریت به کمی بسیار انبار

تاریخی،‏ لحاظ از داد.‏ نشان اهمیتترین

کم از یکی عنوان به گرفته

نظر در شرکتها بخشهای و

محض هزینه مرکز یک است؛ شده بسته

اجباری صورت به محیط یک نگهبانان

که اندکی افراد برای تنها که بود.‏

دسترسی قابل بودند،‏ نیز اطالعات توسعه

لطف به اخیر سالهای در صنعت

تدارکات در رفته کار به فناوریِ‏ تغییر

به شروع بخش این سرامیک،‏ انبارش

مرحله و انبار به خود رویکرد است.‏

کرده نهایی محصول ارسال و است

رشد حال در فزایندهای آگاهیِ‏ ممکن

هم که است واحدی انبار که را

بهرهوری تا است الزم هم و است و

نماید ارزش تولید دهد،‏ افزایش کند.‏

پردازش را ارزشمند اطالعات حیاتی

ارتباط عنوان به همچنین است

شده شناخته بازار و شرکت میان خدمات

بهبود در کلیدی نقش که میکند.‏

ایفاء مشتری افتاده

جا فناورانهای سامانه یک پذیرش

از مانع که عواملی از یکی تدارکات

پیشرفته راهحلهای سریعتر صنعت

در )intralogistics( داخلی است

واقعیت این است،‏ شده سرامیک 20 عمدهی فناورانهای نوآوریهای که گزيدهدنيایسراميک‎1398/37

70


اتوماسیون و تدارکات

سال گذشته،‏ برای نیازهای خاص انبار سرامیک ایجاد نشدهاند ‏)مدیریت کاالها

در محوطههای بزرگ بیرونی،‏ مادهای با نسبت وزن به ارزش باال،‏ نیاز به ذخیره

کاالها در پُشتههای بسیار بلند،‏ شرایط سخت کاری بسیار دشوار و غیره(.‏

یکی از موفقترین فناوریها،‏ راهحل پیشنهادیِ‏ Weflex است که برای

چندین سال،‏ سامانههای مؤثر جایگذاری بیوقفه Locating( Real Time

)Systems, RTLS را ارائه داده است که به طور خاص برای صنعت سرامیک

طراحی شده است.‏ استفاده از تجهیزات مبتنی بر فناوریهای رادیویی به

عنوان بخشی از مجموعه ® ،I-Tile شکاف فناورانهای را پُر کرد و یک راهحل

مؤثر و قانعکننده را برای نیازهای اپراتورهای تدارکات فراهم نمود:‏ قابلیت

اطمینان و سریع بودن در ردیابی محصوالت،‏ کاهش اشتباهات،‏ دستیابی

خودکار به حداکثر ثبات موجودی.‏ این ویژگیها بهبودهای زیادی را در

خدمات ارائه شده به بازار و بهینهسازی قابل توجه هزینههای مدیریت به

ارمغان آورده است.‏

سامانه ® I-Tile

سامانه ® ،I-Tile انبار را به صورت مفهومی،‏ از یک فضای بسته به یک سامانه باز

و یک ساختار شفاف تبدیل میکند که از طریق آن شرکت میتواند اطالعات

ضروری برای بهبود کارایی خود را به دست بیاورد و پردازش کند.‏

® I-Tile یک پلتفرم مقیاسپذیر ،)scalable( سختافزاری و نرمافزاری

پیمانهای ‏)مدوالر(‏ است که اختصاصا برای ایجاد لیفتراکهای هوشمند

و همگامسازیِ‏ گردش کار انبار طراحی شده است.‏ یک سامانه تدارکاتی

خودکار است که قادر به مدیریت و کنترل جریانهای سفارش flow( ،)order

موجودی،‏ نیروی کار و عملیات جابجائی مواد به صورت پویا و به طور بیوقفه

است.‏ بر اساس فناوری اختصاصی ،RFID سامانه قادر است هر پالت یا ظرف

منفرد را در سه بُعد مدیریت نماید،‏ اطالعات را مرتب کند و به طور مؤثر یک

انبار معمولی را به یک انبار خودکار با کسری از هزینههای معمول و در هر

حالت عملیاتی تبدیل کند.‏

برنامههای کاربردی ‏)اپلیکیشنها(‏

Weflex به عنوان پیمانکار اصلی برای کارخانهها در ایتالیا و خارج از آن،‏

نصبهایی کامال بدون محدودیت را فراهم کرده است:‏ در محیط داخلی،‏ در

فضای باز،‏ چند زبانه،‏ در چند سایت و مناسب برای هر شرایط محیطی و یا آب

و هوایی.‏ پلتفرم فعلی میتواند به 58 نصب در آمریکای شمالی،‏ اروپا و آسیا

مباهات کند.‏

یکی از شرکتهای ایتالیایی که به تازگی ® I-Tile را انتخاب کرده است،‏ گروه

Del Conca است که چند سال است از آن برای کنترل کامل و مدیریت

تدارکات داخلی )intralogis¬tics( در انبارهای خود استفاده میکند.‏ این

گروه چند ملیتی نخستین نصب را در سال 2014 در کارخانه آمریکایی Del

Conca USA ‏)لودُن -Loudon- تِنِسی(‏ تکمیل کرد که یکی از مدرنترین

کارخانههای تولید کاشی پرسالنی در جهان است.‏ گروه مذکور به شدت تحت

تأثیر این فناوری قرار گرفت و پس از آن ® I-Tile را در انبارهای دیگرِ‏ خود نصب

کرد:‏ در سال 2015 در Ceramica del Conca در سَ‏ ن کِلِمِنته ‏)ریمینی(‏ و

در سال 2017 در مرکز تدارکات Del Conca در سولینیانو )Solignano( در

مودِنا.‏

گزيدهدنيایسراميک‎1398/37‎ 71


اتوماسیون و تدارکات

این شرکت به طور روزانه در مجموع کمتر از حدود 60 لیفتراک را در سراسر

جهان به کار میگیرد تا نیازهای عملیاتی تدارکات پیچیده در چند سایت را

برآورده سازد و در همان حال دادهها و اطالعات را به طور بیوقفه برای استفاده

در تصمیمات راهبردی مدیریت جمعآوری میکند.‏

مثال دیگر،‏ گروه Bayker Italia است که مدل کسب و کار بسیار پویا و دائما

در حال گسترشی را انتخاب کرده است که تدارکات را تقویت میکند تا به طور

مداوم خدماتی را که در بازار ارائه میدهد،‏ بهبود بخشد.‏ در انبار مرکزی در

فیورانو مودِنِز،‏ فناوری ® I-Tile برای نخستین بار در سال 2011 انتخاب شد؛

انتخابی که از آن زمان تا کنون تقریبا ساالنه تکرار شده است،‏ زیرا این گروه

مجموعه دستگاههای خود را توسعه داده است.‏

آخرین نصب در گروه Tuscania انجام شد؛ یک تولیدکننده با سابقه کاشی

سرامیکی ایتالیایی که در اوایل سال 2019 به عنوان بخشی از یک سرمایهگذاری

عمده در سایت تولیدی جدید در

سِرامازونی )Serramazzoni( ‏)مودِنا(،‏

نصب سامانه ® I-Tile را در نخستین

کارخانههای خود آغاز کرد.‏ این فناوری

به طور ایدهآل برای شرایط آب و هوایی

معمولِ‏ یک منطقه تپهای مناسب است

و امکان عملکرد مؤثر کل انبارِ‏ ارسال،‏

گرد هم آوردنِ‏ فرآیندهای تولید و

تدارکات به صورت یکپارچه و تضمین

مدیریت بیوقفه همه منابع ‏)فضاها،‏

مردم،‏ وسایل نقلیه(‏ را فراهم خواهد

کرد.‏

تولید و مدیریت دادهها

برای ارائه پاسخی مؤثر به نیازهای

تولید،‏ انبارش و توزیع که همیشه در

حال تغییر هستند،‏ تمرکز بر شفافیت

و بهینهسازی فرآیندهای تدارکات

داخلی ضروری است.‏ هنگامی که

لیفتراکها برای جابجایی داخلی

استفاده میشوند،‏ قابل دید بودنِ‏

کامل و بیوقفه انبار ضرورت پیدا

میکند.‏ این با استفاده از مجموعه ثبت شده ®Track + Race به دست میآید

که حسگرها به طور مداوم،‏ دادههای میدانی کامل از حرکتهای واحد بارگیری

تا عملیات بارگیری بارکش را به صورت بیوقفه دریافت و ارسال میکنند.‏

راهحل Weflex این دادهها را با زیرساخت IT ادغام میکند و اطالعات کامل،‏

دقیق و درست به موقع )just-in-time( را فراهم مینماید و به کاربران اجازه

میدهد تا به بهترین مدیریت عملیاتی ممکن دست یابند.‏

اما فناوری تدارکات همچنان به پیشرفتِ‏ بیشتر ادامه میدهد و سناریوها و

فرصتهای تازهای را میگشاید.‏ برای مثال،‏ Weflex به تازگی یک ثبت

اختراع را برای راهحلی مبتنی بر فناوری UWB ‏)باند فوقالعاده پهن،‏ Ultra

)Wide Band به دست آورده است که در حال حاضر امکان تولید مداومِ‏

دادههای مربوط به حرکت بارکش در داخل کارخانه را فراهم میآورد.‏ این امر،‏

جمعآوری و پردازش اطالعات مفید و آمار برای بهبود ناوگان و برنامهریزی

فضایی و در نتیجه بهرهوری را

امکانپذیر میسازد.‏

با استفاده از یک نمودار جابجایی،‏

امکان مشاهده و تجزیه و تحلیل هر

کدام از سفرهای بارکش به صورت

بیوقفه و همچنین زمانی که در یک

منطقه خاص صرف آن میشود،‏

فراهم میآید.‏ با مقایسه این دادهها

با دادههای سایر حرکتها،‏ میتوان

تغییرات الزم را انجام داد؛ برای مثال با

اصالح مسیرها در مورد کاهش سرعت.‏

به لطف ثبت فعالیتهای بارکش،‏

بهینهسازی بازده کلی ناوگان با

شناسایی و حذف دورههای زمانیِ‏ عدم

فعالیت امکان پذیر است.‏

کمیت و کیفیت اطالعات موجود،‏

با نسل بعدی سامانههای RTLS

که چندین حسگر را روی صفحه

بارکشها گرد هم خواهند آورد،‏

بیشتر افزایش خواهد یافت و منجر به

بهرهوری بیشترِ‏ کل تدارکات خواهد

شد.‏ ×

72 گزيدهدنيایسراميک‎1398/37


ویژهنام ه گزی ده دنی ای آج ر

فناوری

اخبار

بازارها


74 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


اخبار جهان

Rieter و Morando دو برند

پیشروی جهانی در حوزه آمادهسازی

و شکلدهی مواد رسی،‏ پروژه

سازماندهی مجدد تجاری مهمی را

در دسامبر 2018 به پایان رساندند.‏

سازماندهی مجدد اساساً‏ شامل دو

عملیات بود:‏ Keller HCW GmbH

تجارت آمادهسازی و شکلدهی مواد

رسی خود را به شرکت تازه تأسیس

Rieter Morando GmbH واقع در

دفاتر مرکزی شرکت قدیمی Rieter

)Konstanz( در کُنستانتز Werke

انتقال داد؛ در همان حال شرکت

ایتالیائی Morando نام خود را به

Rieter Morando srl تغییر داد.‏

واحد جدید Rieter Morando

بخشی از صنایع European

Groupe Legris میباشد.‏

این ادغام،‏ جایگاه دو برند را در حوزه

تجهیزات،‏ سرویس و قطعات یدکی

آمادهسازی و شکلدهی مواد رسی

مستحکم ساخته است و یک تیم

بسیار رقابتی را با تجربه و دانش فنی

بیسابقه در این بخش ایجاد کرده

است.‏ Rieter Morando نمونه

کارهایی تا 7،000 دستگاه نصب

شده در 74 کشور در سراسر دنیا و

بیش از 90 مدل دستگاه مختلف

دارد.‏

این عملیات شرکت را قادر خواهد

ساخت تا هر چه بیشتر بر نوآوری،‏

نزدیکی به مشتری و پشتیبانی

تمرکز نماید و جایگاه آن را به عنوان

یک شریک بینالمللی شده بیش از

پیش تثبیت میکند.‏

برنامههای Rieter Morando

برای توسعه بیشترِ‏ تجارت اصلیِ‏

آن به عنوان بازیگری با عملکرد باال،‏

فرصتهای استخدامی ایجاد میکند

و در همان حال به ارائه راهحلها،‏

محصوالت و خدمات بسیار با کیفیت

و نوآورانهادامه میدهد.‏

Rieter به لطف

استقالل کاریاش،‏ قادر خواهد بود

تا با وضوح بیشتری بر برند،‏ تصویر

و هویت صنعتی تمرکز یابد.‏ سایت

Konstanz به عنوان مرکز اصلی

واجد صالحیت برای سرویس،‏

نگهداری و قطعات یدکی توسعه

Morando

Morando و Rieter

ادغام میشوند

خواهد یافت و قابلیت اعتماد و

پشتیبانی دراز مدت برای همه

مشتریان را تضمین خواهد کرد.‏

سایت Asti بر R&D و راهحلهای

هوشمند فناوری برای تولید صنعتی

تمرکز خواهد داشت و نزدیک

به همه کارخانههای مجهز به

دستگاههای Morando و Rieter

باقی میماند.‏

Rieter Morando با قوت تمام،‏

هدفها و راهبردهای درازمدت

خود را برای توسعه آینده دنبال

خواهد کرد،‏ ارزش پایدار ایجاد

میکند و در همان حال پیشنهادها

و مدلهای خدماتی خود را در کل

حوزههای تجاری گسترش میدهد.‏

در کنار مشاوره و پیشنهاد فنی

برای مشتریان صنعتی خود،‏ این

شرکت پیشنهادهای جدید خدمات

دیجیتالی را جهت بهرهبرداری

از پروژههای industry 4.0 ارائه

خواهد داد.‏

Rieter Morando به منظور

پشتیبانی از رشد خود،‏ گسترشِ‏

سرمایهگذاریهای R&D خود را

برنامهریزی میکند و در همان حال

انعطافپذیری سازمانی را جهت

اطمینان از یک وقت خرید سریع

برای مشتریان و ترویج سازگاری،‏

پیشبینی نیازهای بازار و گسترش

در بخشهای کاربردی جدید دنبال

مینماید.‏

SanMarco Terreal اخیراً‏ از

Habitat رونمائی کرد که خط

جدید پوشش داخلی است که دنیای

خرده فروشی و طراحی مبلمان را

هدف گرفتهاست.‏

با توجه به روند جدید استفاده از

آجر برای کاربردهای جایگزین

مانند طراحی داخلی،‏ SanMarco

Terreal خط جدید پوششهای

داخلی Habitat خود را با بافتها

و رنگهای نوآورانه در نمایشگاه

Klimahouse19 ارائه میدهد.‏

خاک رُس یک ماده سنتی با ظرفیتی

استثنائی برای نوآوری است و در عین

حفظ هویت خود،‏ به طور ایدهآل

برای سبکهای زندگی مدرن

مناسب است.‏ اندازهها و رنگهای

نوآورانه،‏ پویائی را برای آجرهای نما

به ارمغان میآورند و برای حرفهایها

و عالقمندان به DIY ‏)رویکرد خودت

انجامش بده(‏ آزادی زیادی در نصب

به همراه میآورند.‏

در نمایشگاه،‏ Habitat توجه

بسیاری را از سوی مصرفکنندگان

و متخصصان قرارداد مبلمان جلب

کرد؛ کسانی که همیشه عالقه زیادی

به پیشرفتها در مواد سنتی - به

عنوان راهی برای بخشیدنِ‏ ویژگی

منحصر به فرد بودن و اعتبار به

فضاهای داخلی - دارند.‏

داویده دِزیدِریو Desiderio( )Davide

مدیر & Image Corporate

Terreal در Communication

آجرهای نما،‏ دنیای طراحی

داخلی را تسخیر میکنند

ایتالیا،‏ به ما جزئیات بیشتری درباره

مفهوم طراحی،‏ مزایای عملکردی و

استفادههای بالقوه در طراحی داخلی

داد.‏

گزيدهدنيایآجر‎1398/37‎ 75


جهان

اخبار Bedeschi

رقابتیتر حضور بینالمللی

بازارهای در Nexe

و Sarl Djedei شرکتهای قراردادهای

بزرگترین زمره در هستند.‏

2019 و 2018 سالهای پیشرفتها

با ‏)بِدِسکی(‏ Bedeschi مهم

و جدید دستگاهی پروژههای و خود

بینالمللی حضور تثبیت به میدهد.‏

ادامه در

که قراردادها مهمترین از یکی Sarl Djedei

با شد،‏ منعقد 2018 تقورت،‏

‏)شهر جِدِئی(‏ ‏)سارل تولیدکننده

که )Touggourt برای

است،‏ الجزایر در آجر مشهور جدید

آمادهسازی دستگاه نصب با

که شد انجام BEL F 100/13 جابجائی

جهت تسمهای کانوایرهای تکمیل

سیلوها به تودهای مواد میشود.‏

آمادهسازی

منظور به دستگاه این تولید

خط سه تغذیه و رُسی مواد Bedeschi

رفت.‏ خواهد کار به تأمین

قرارداد یک با را 2019 سال گروه

یک که ‏)نِکسه(‏ Nexe با جدید با

که کرد آغاز است،‏ پیشرو کرواتی دارد.‏

بلندمدت شراکت Bedeschi جدید

تجهیزات برای قرارداد این Polet

کارخانه در بام کاشی جابجائی ‏)صربستان(‏

Novi Becej در ‏)پولِت(‏ شد.‏

بسته سامانه

یک شامل تأمین،‏ پروژه این واگن

تخلیه و بارگیری جدید قرار

برای سامانهای خشککن،‏ به

خشک بام کاشیهای دادنِ‏ و

تخلیه خط یک و کاستها داخل میباشد.‏

پخته محصول بستهبندی باز

1908 به که تاریخی گذشتهای با از

یکی امروزه Bedeschi میگردد،‏ آجر

بخش در شرکتها مشهورترین میشود.‏

محسوب توسط

شرکت این که اکنون هم هدایت

مدیریتی نسل چهارمین را

دست در کلید طرحهای میشود،‏ شامل

که میسازد و میکند طراحی همه

با دستگاهها از کاملی طیف Industry

و سبز فناوری مزایای ‏)از

رسی مواد فرآوری جمله از 4.0 انبارهای

آمادهسازی(،‏ تا معدن پرسکاری

و اکستروژن ذخیرهسازی،‏ محصوالت

دیگر و بام کاشیهای جابجائی

سامانههای پخته،‏ رسی و خشککنها خودکار(،‏ ‏)خطوط میباشد.‏

کورهها خدمات

از کاملی طیف Bedeschi میکند

ارائه را فروش از پس و پیش عمر

طول در را مداومی پشتیبانی و مینماید.‏

تضمین دستگاه کل کاری Grupo Ceramicos و Ladrillos Lark

Cosmec خودکارسازیِ‏ Fortaleza

کارخانههای

راندمان بهبود برای را میکنند.‏

خودانتخاب تولیدی دو

اخیراً‏ ایتالیا(‏ ‏)وِرونا،‏ Cosmec تجهیزات

تدارک برای سفارش پرو

بازار برای را فرایند خودکارسازیِ‏ راهبردی

حضور بنابراین،‏ و شد برنده استحکام

کشور این در را خود تغییرات

ایجاد برای و میبخشد این

صنعتیِ‏ فرایندهای در اساسی میکند.‏

کمک بخش جدید

خط یک نصب از پس محصوالت

کردنِ‏ توده برای رباتی آجرهای

توخالی،‏ بلوکهای خشک،‏ کف

بلوکهای و بار تحملکننده Ladrillos

Lark ،2014 سال در تولیدکننده

که الرک(‏ ‏)الدریلیوس است،‏

پرو در رسی آجر مشهور تجهیزات

برای را دیگری سفارش شرکت

این به پخته محصول تخلیه تا

است قرار کرد.‏ واگذار ایتالیائی ماه

چند در خودکار تمام سامانه و

گردد نصب 2019 سال نخست میباشد

قادر که است گیرهای شامل از

را محصوالت از کاملی بخش تا سوی

از نماید.‏ تخلیه کوره واگن یک

روی بر میتواند کاال دیگر،‏ بستر

یا ثابت فلزی ‏)سکوی(‏ پلتفرم جهت

آن از پس و نشانده بارکش شود.‏

فرستاده انبار به بستهبندی دهه

چهار از استفاده با Cosmec خودکار

در بخش،‏ این در تجربه تخلیه

خط و چینش خط کردنِ‏ نیمه

سامانه از که پخته محصول شده

موفق گردید،‏ آغاز فعلی دستی توافقاتِ‏

نتایج از پروئی مشتری است.‏ خوشنود

بسیار تأمین،‏ برای بیشتر مذاکره

حال در اکنون هم و بود هستند.‏

کارخانه

به دیگر مهم سفارش کارخانه

یک که میشود مربوط ظرفیت

با کامل خودکارسازی Cosmec

از را روز در تن 1،000 سفارش

این است.‏ کرده خریداری نوآورانه

و خودکار سامانه یک شامل به

مجهز پخته محصول تخلیه بستهبندی

برای خودکار سامانههای بارگیری

برای باشد،‏ ضروری اگر و بارکشها

روی بر بستهها مستقیم میباشد.‏

از

سامانههای بزرگترین از یکی این پرو

در کنون تا که است خودش نوع بخشی

پروژه این است.‏ شده نصب جامع

طرح یک از جداییناپذیر تدارک

با که است کارخانه نوسازی یک

قفسهای،‏ سریع خشککن یک برش،‏

و برش - پیش کامل راهحل برنامهریزی

و مدیریت برای خط یک چیننده

دستگاه و خشک محصول گردید.‏

آغاز ره سَ‏ سه سامانههای

به بستهبندی،‏ خط یک

و عمودی و افقی تسمهکشی نایلون

سرد لفافپیچی سامانه شامل

چنگزنی سامانه است.‏ مجهز جهت

که است مخصوصی گیرههای و

جابجائی مسائل کردنِ‏ برطرف شده

طراحی محصول گرفتن محکم است.‏

Grupo Ceramicos Fortaleza

دو

برنده Cosmec شرکت اتوماسیون

تجهیزات سفارش شد

پرو در خطوط گزيدهدنيایآجر‎1398/37

76


Selectum کاشی بام جدیدی

که Bongioanni Stampi

برای La Escandella طراحی

کرده است

فرایند طراحی و نمونهسازی اولیهای

جدیدی که Bongioanni Stampi

ابداع نموده است،‏ امکان نوآوری

سریع در تولید کاشیهای بام جدید و

قطعات ویژه را فراهم میآورد.‏

La Escandella که تولیدکننده

پیشروی اسپانیایی کاشی بام مرغوب

است،‏ بررسی و توسعه محصول

جدیدی با مشخصات فنی نوآورانه

را که قادر باشد نیازهای بازارهای

داخلی و بینالمللی را برآورده کند،‏ به

Bongioanni واگذار کرده است.‏

نتیجه این کار،‏ Selectum است

که یک کاشی بام با ظاهر سنتی و

با چند مزیت انحصاری میباشد:‏

100 سال ضمانت،‏ ارائه بدون عیب

و حداقل جذب در طول مدت پخت

در کاستهای H؛ سامانه شیارها و

زهکشی بهینه شده برای جایگذاری

بر روی شیبهای کم و سامانه

Flexilock که امکان نصب با 11 تا

14 کاشیبهازای هر متر مربع را فراهم

میآورد.‏ کاشی جدید که برای هر نوع

بام مناسب است،‏ به خاطر پروژههای

جدید ساخت و پروژههای بازسازی به

واسطه استحکام باالی آن و عملکرد

عالی در آب و هوای سخت،‏ محبوبیت

زیادی در میان شرکتهای ساخت و

ساز کسب کردهاست.‏

این کاشی در یک فرایند چند

مرحلهای مهندسی شد.‏ نخست،‏

همکاران فنی از Bongioanni

Stampi ‏)بونجوآنی اِستامپی(‏

و Bongioanni Macchine

‏)بونجوآنی مَکینِه(‏ پروژه را با استفاده

از فایلهای سه بُعدی توسعه دادند،‏

محاسبات FEM ‏)روش اجزای

محدود(‏ رابهانجام رساندند تا ضخامت

و وزن نهائی کاشی را بدون ضعیف

شدن یا تغییر ساختار آن بهینه سازند.‏

سپس،‏ نمونهسازی اولیه رزینی

انجام شد تا زیبائیشناسی کاشی،‏

مشخصات نصب و مراحل مختلف

فرایند ساخت تأیید شود.‏

طراحی مؤثر و سامانه نمونهسازی

اولیهای که Bongioanni Stampi

انتخاب کرد،‏ امکان توسعه سریع

کاشی جدید و طیف کاملیاز ملحقات

را فراهم میآورد و در همان حال،‏ همه

مشخصاتی را که شرکت اسپانیایی

مقرر کردهاست،برآورده میسازد.‏

Selectum به طیف جدید و برتر

La Escandella از H-SELECTION

ملحق خواهد شد و در 70 کشور در

سراسر جهان که این شرکت فعالیت

میکند،‏ فروخته خواهد شد ‏)صادرات

به 40 درصد از درآمدهای آن بالغ

میشود(.‏

اکسترودرهای Magna از

محصوالت شرکت Verdés

به موفقیتشان ادامه میدهند

پس از عرضه اکسترودرهای سری

Magna از Verdés به بازار از چهار

سال گذشته تا کنون،‏ به لطف فناوری

پیشرفته و مزایای آنها از لحاظ

انعطافپذیری تولید و کیفیت،‏ تقاضا

برای این اکسترودرها به رشد خود

ادامه میدهد.‏

از چهار سال پیش تا کنون و پس از

عرضه اکسترودرهای سری Magna

از Verdés به بازار،‏ به لطف فناوری

پیشرفته و مزایای آنها از لحاظ

انعطافپذیری تولید و کیفیت،‏ تقاضا

برای این اکسترودرها رو به رشد

است.‏

در کل 35 عدد از این نوع از سال

2014 تا کنون فروخته شده است؛

شامل یک دو جین در کشورهای

مغرب ‏)الجزایر،‏ لیبی و مراکش(‏

و در کنار آن با فروش و ارسال این

ماشینها به ایران،‏ عراق و یمن،‏

میتوان نتیجه گرفت که این

اکسترودرها در خاورمیانه نیز بسیار

محبوب هستند.‏

در مورد بازارهای اروپائی،‏ این

اکسترودرها با موفقیت در اسپانیا،‏

پرتغال،‏ بلژیک و بالروس به کار

گرفته شدهاند و در همان حال،‏ مالزی

بزرگترین بازار در خاور دور است

که فقط سه دستگاه فقط در 2018

نصب گردیدند و آجرسازان پیشرو در

قزاقستان،‏ ازبکستان و ترکمنستان

نیز آنها راانتخاب نمودهاند.‏

قرار است تا چند ماشین دیگر نیز در

سال 2019 به الجزایر ارسال شود.‏ در

بین اکسترودرهای شرکت وردس،‏

Magna 675 پر فروشترین مدل

است و پس از آن Magna 775 و

Magnabloc 575 میباشند.‏

گزيدهدنيایآجر‎1398/37‎ 77


اخبار جهان

Carthago Ceramic از

طرح توسعه اصلی رونمائی

میکند

تولیدکننده تونسی مصالح ساختمانی

سرمایهگذاری 180 میلیون یوروئی

انجام میدهد.‏

Carthago Ceramic ‏)اسفکس

،Sfax تونس(‏ بخش مصالح

ساختمانی هلدینگ گروه Poulina

که دارای 108 شعبه و 12،000

کارمنداست،‏ قصد دارد تا یک برنامه

توسعه بلندپروازانه را با هدف تحکیم

جایگاه راهبری بینالمللی خود آغاز

نماید.‏

Carthago که تولیدکننده مشهور

کاشیهای سرامیکی،‏

آجرها،‏ چینی بهداشتی

و چسبهای ساختمانی

است،‏ قصد دارد تا بین

سالهای 2019 و 2021

کارخانههای جدید را برای

همه ‏]این[‏ چهار حوزه

تجاری با ارزش کل 180

میلیون یورو بسازد.‏

این سرمایهگذاری عمده

زمانی انجام میشود که

چالشهای بزرگ اقتصادی،‏

سیاسی و اجتماعی در چنین

کشوری که در حال گذار

دموکراتیک خود است،‏

وجود دارند.‏

تبلیغات

78 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


BLOCKS

in cooperation with

YOUR GLOBAL PARTNER

ON PLANET CLAY

TILES

ROOF

BRICKS

FACE BRICKS

S

HOLLOW BLOCKS

HO

INSUL

INSULATING BLOCKS

گزيدهدنيایآجر‎1398/37‎ 79

www.cosmec-italy.com


Carthago Ceramic

طرح توسعه کالن را راهاندازی میکند

Carthago Ceramic launches large-scale

expansion plan

Milena Bernardi - m.bernardi@tiledizioni.it

کارخانه آجر در حال ساخت - نماهای داخلی

The first 100% Tunisian-owned private industrial group listed on the Tunis stock exchange, Poulina Group Holding (PGH) was

founded in 1967 by Abdelwahab Ben Ayed and now has 108 subsidiaries and more than 12,000 employees. PGH’s activities

revolve around 8 core businesses: building materials, poultry integration, consumer products, steel processing, packaging,

real estate, wood products and equipment, trade and services. The group is international in scale with some 20 foreign subsidiaries,

mainly in Morocco, Algeria, Libya, France, Senegal and China.

اشاره:‏

نخستین گروه صنعتی خصوصی صد در صد تونسی که در بورس اوراق

بهادار تونس ثبت شده است،‏ هلدینگ گروه پولینا Group( Poulina

)Holding, PGH است که در سال 1967 توسط عبدالوهاب بن عاید

بنیانگذاری شد و اکنون دارای 108 شعبه و بیش از 12،000 کارمند

است.‏ فعالیتهای PGH حدود 8 کسب و کار اصلی را شامل میشود:‏

مصالح ساختمانی،‏ مرغداری،‏ محصوالت مصرفی،‏ فرآوری فوالد،‏

بستهبندی،‏ امالک و مستغالت،‏ محصوالت و تجهیزات چوبی،‏ بازرگانی

نمای بیرونی،‏ معدن

80 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


مصاحبه

Taieb Ketari

اکستروژن

تحت خروجی 2 با hourdi بلوک خروجی

6 با TFE J-EVO B12 قالب در

عمدتا که خارجی وابسته شرکت 20 حدود با گروه این خدمات.‏ و مقیاس

در هستند،‏ چین و سنگال فرانسه،‏ لیبی،‏ الجزایر،‏ مراکش،‏ بخش

در ساختمانی مصالح کار و کسب میکند.‏ فعالیت بینالمللی که

است شده متمرکز )Sfax( صفاقس در واقع Carthago سرامیک کاشیهای

تولید خاطر به بینالمللی سطح در که است تونس در بازار راهبر در

سریعا بخش دو در فعالیتهایش همچنین و رسی آجرهای و سرامیکی از

است.‏ مشهور ساختمانی چسبهای و بهداشتی چینی یعنی رشد،‏ حال سیاستهای

خاطر به شرکت این شد،‏ تأسیس 1988 سال در که زمانی از

استفاده بر سیاستها این که است شده شناخته خود سرمایهگذاری نوآورانه

افزون روز طور به که محصوالتی ارائه برای پیشرفته فناوریهای Carthago

سرمایهگذاریها،‏ مورد در است.‏ متمرکز باشند،‏ متنوع و جدید

کارخانههای برای پروژههایی راهاندازی با تا گرفت تصمیم اخیرا جمعا

ارزش به سرمایهگذاری یک در کار و کسب شاخه چهار تمام در را

مستحکمی جایگاه 2021، و 2019 سالهای بین یورو میلیون 180 زا پسزمینهای با مقارن توسعهای،‏ کالن پروژه این نماید.‏ ایجاد بازار در گذار

که کشوری در اجتماعی،‏ و سیاسی اقتصادی،‏ متعدد چالشهای خروجی

8 با TFE J-EVO B8 قالب خروجی

11 با TFE J-EVO platriere قالب 81

گزيدهدنيایآجر‎1398/37


روبات جابجا کننده

دموکراتیک خود را ادامه میدهد،‏ آغاز شد.‏ ما با طائب کِتاری Taieb(

،)Ketari مدیرعامل Carthago Ceramic صحبت کردیم.‏

:BWR چند درصد از کسب و کار شما را مصالح ساختمانی تشکیل

م ی ده د؟

:Taieb Ketari در حال حاضر بخش مصالح ساختمانی بیش از 8

درصد از فروش این گروه را تشکیل میدهد که انتظار میرود در نتیجه

سرمایهگذاریهای کالن اخیر ما،‏ در سال 2020 به 11 درصد و در سال

2025 به 18 درصد افزایش یابد.‏ در عین حال انتظار میرود نیروی کار

ما از 820 کارمند فعلی تا مجموع 1350 نفر در سال 2020 افزایش یابد

)38+ درصد(.‏

:BWR آیا شما انتظار رشد مشابه در درآمد را دارید؟

.T: Ketari علیرغم زمینههای پیچیده اقتصادی،‏ اجتماعی و سیاسی،‏

ما در سال 2017 رشد گردش مالی 12/4 درصدی و رشد 16 درصدی

را در سال کامل 2018 اعالم کردیم که عمدتا به دلیل افزایش چشمگیر

صادرات به بازارهای اروپایی و منطقه MENA است.‏

:BWR و Carthago تولیدکننده آجرهای رسی در تونس نیز میباشد.‏

در حال برنامهریزی برای چه سرمایهگذاریهایی در این بخش هستید؟

.T: Ketari ما از سال 2010 تا کنون آجر ساختهایم.‏ حاال هدف ما این

است که جایگاه خودمان را تقویت کنیم و روی دانش فنی سرمایهگذاری

نماییم.‏ ساخت سه کارخانه جدید در تونس،‏ به ما اجازه داد تا به

ظرفیت تولید روزانه 5،500 تن آجر تا انتهای سال 2020 برسیم.‏ این

واگن بارگیری شده با بلوکهای hourdi خشک

82 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


مصاحبه

جایگاه

به تا ساخت خواهد قادر را ما بزرگ بسیار سرمایهگذاری یابیم.‏

دست تونس آجر تولیدکننده بزرگترین کجا

آنها کردهاند؟ کار به شروع جدید تولیدی سایتهای آیا :BWR شدهاند؟

واقع یکی

که حالی در هستند؛ ساخت حال در هنوز کارخانه دو .T: Ketari تولید

به شروع 2019 سال ماههای نخستین در و است شده تکمیل کیلومتری

40 در )Zaghouan( زَغوان نزدیکی در کارخانهها کرد.‏ خواهد سال

از ما BBM کارخانه نخستین که جایی شدهاند؛ واقع تونس شهر کار

Carthago Bricks شرکت نام تحت آنها است.‏ اجرا حال در 2010 کرد.‏

خواهند کرد؟

خواهید نصب را فناوری نوع چه :BWR پیشرفتهترین

با است،‏ شده تکمیل اکنون که کارخانه نخستین .T: Ketari همزمان

تولید سامانههای شامل شد؛ ساخته بازار در موجود فناوری انرژی

در توجهی قابل صرفهجویی که کوره تغذیه برای )cogeneration( به

اختصاصی روباتهای از استفاده با جابجایی عملیات تمام میکند.‏ فراهم مدلهای

خشککنها،‏ و کورهها که حالی در میشوند،‏ انجام خودکار صورت تن

1،200 حدود ظرفیت کارخانه این هستند.‏ باال کارآیی با جدید نسل و Platriere فرمتهای همچنین و B12 و B8 توخالی آجرهای از روز در هستند.‏

محبوب تونس بازار در که داشت خواهد Hourdi تولید

لحاظ از جدید توسعههای برنامهریزی حال در شما آیا :BWR هستید؟

نصب

برای برنامهریزی حال در ما که پیشرفته فناوریهای .T: Ketari حال

در ما برداریم.‏ جلو به بزرگی گام تا میسازند قادر را ما هستیم،‏ آنها تونس

بازار برای دیواری بلوکهای جدیدِ‏ سایزهای تولید برای سازی آماده منطقه

کل برای کلی طور به و حاضر،‏

حال در هستیم.‏ مغرب فناوری

معرفی ما خاص هدف به

اساسی گام یک که است سبز سیاره

کل برای پیامدهایی با جلو خاص،‏

طور به میشود.‏ محسوب جدید

رسی بلوکهای دنبال به ما در

صرفهجویی و باال راندمان با با

مسکن برای که هستیم انرژی میشوند.‏

طراحی باالتر کیفیت فناوری

شرکای انتخاب :BWR خط

طراحی در مهمی عامل را

کسی چه شما است.‏ تولید چیستند؟

کردید،‏ دنبال که ی معیارهای و کردید انتخاب شیوهای

همان به که است ضروری ما تأمینکنندگانِ‏ برای .T: Ketari داشته

کیفیت بر زیادی تمرکز باید آنها میاندیشیم.‏ ما که بیاندیشند مستقیم

طور به و کنند تأمین را دست در کلید راهحلهای بتوانند و باشند که

میکنم فکر من باشند.‏ داشته تعامل مشتریانشان با مثبت طور به و از

یکی است.‏ جدید پروژه یک موفقیتِ‏ کلید همیشه قوی گروهیِ‏ کار است.‏

Tecnofiliere کرد،‏ کمک ما به پروژه این برای که فناوری شرکای راهحلهای

بهترین در که داریم آنها مهندسان با خوبی بسیار همکاری ما پیشرفته

فناوریهای و میدهند مشاوره ما به اکستروژن و شکلدهی میکنند.‏

ارائه را خودشان بودند؟

شده ارائه Tecnofiliere پیشنهاد در ی تجهیزات چه :BWR فروش

و فنی کارکنان توسط که دقیق تحلیل و تجزیه از پس .T: Ketari با

اخیرا که دادند پیشنهاد را TFE-J EVO قالبهای آنها گرفت،‏ انجام مقاومت

از سطح باالترین و تسهیل را رس جریان که سازوکارهایی ‏قابهای

و مغزهها شدند.‏ بهروزرسانی میکنند،‏ تضمین را سایشی در

مقاومت با مادهای شدهاند؛ ساخته Tecnocarbide ® از قالب هر تغییرات

بدون مدت طوالنی تولید امکان که 2000 HV سایش برابر TFE-J

قالبهای میآورد.‏ فراهم را آجر ابعاد یا وزن لحاظ از توجه قابل این

میکند.‏ حفظ عریض خروجی سامانه با را اکستروژن مزایای EVO تولید

ظرفیت و افزایش رسی بدنه خروجی مقطع سطح تا میدهد اجازه انرژی

مصرف که حالی در یابد؛ افزایش مالحظهای قابل طور به ساعتی جنبه

این بهبود برای همچنین میدهد.‏ کاهش توجهی قابل طور به را پلیمری

آسترهای با را خود نوآورانه فشاری هدهای Tecnofiliere مهم،‏ بهرهوری

در مالحظهای قابل بهبودهای امکان که داد پیشنهاد مخصوص فشاری

هد عمر طول و انرژی میآورد.‏

فراهم را نامحدود تقریبا نگهداری

و تعمیر از اطمینان برای همچنین

ما قالب،‏ مؤثر بسیار TF 1000

قالبشویی دستگاه سامانه

یک که خریدیم را EVO است

خودکار کامال شستشوی مجموعهای

ترکیبیِ‏ عملکرد از که بر

آب هدایت برای نازلها از رسی

رسوبات حذف و قالب روی سامانه

همچنین میکند.‏ استفاده توسعه

تازگی TF-Maintenanceبه × یافت.‏ خشک hourdi بلوکهای با شده بارگیری واگن 83

گزيدهدنيایآجر‎1398/37


راهاندازی بخش جدید مهندسی CO.VE.RI.

CO.VE.RI. sets up new engineering division

CO.VE.RI - Oriago di Mira (Italy)

The Italian company CO.VE.RI. (Oriago di Mira, VE) was founded in 1970 and has been operating for almost 30 years at an interna-tional

level in the field of refractories for industrial kilns. With more than 120 installations completed in Italy and worldwide,

the company is a market leader in the prefabrication segment, combining cutting-edge technologies with experience,

dynamism and corporate flexibility. As a result, it is able to meet customers’ needs for anything from small bespoke items

through to large mono-lithic products of various shapes and sizes.

شرکت ایتالیایی CO.VE.RI. ‏)اوریاگو دی میرا،‏ ونیز - Mira, Oriago di

)VE در سال 1970 تأسیس شد و در حدود 30 سال است که در سطح بین

المللی در زمینه دیرگدازها ‏)نسوزها(‏ برای کورههای صنعتی در حال فعالیت

است.‏ این شرکت با بیش از 120 نصب و راهاندازی در ایتالیا و در سراسر

جهان،‏ راهبر بازار در بخش پیشسازی است که فناوریهای پیشرفته را با

تجربه،‏ پویایی و انعطافپذیری شرکتی در هم میآمیزد.‏ در نتیجه،‏ آن را قادر

به برآورده کردنِ‏ نیازهای مشتری برای هر چیزی،‏ از اقالم سفارشی کوچک

تا محصوالت یکپارچه بزرگ با شکلها واندازههای مختلف میسازد.‏

CO.VE.RI. با باز-طراحیِ‏ طیف محصول و گسترش منطقه فعالیت خود،‏

به طور موفقیتآمیز با تغییرات عمدهای که در سالهای اخیر بر صنعت

آجر تأثیر گذاشتهاند،‏ سازگار شده است.‏ مخصوصا این که یک بخش جدید

مهندسی را راهاندازی کرده است که باعث میشود از تخصص گسترده

شرکت برایانجام تعمیرات کوره و بهینه سازیاستفاده شود.‏

روبرتو سیمونچینی Simoncini( ،)Roberto شریک و مدیر فنی و فروش

برای بخش آجر،‏ توضیح داد که الزم بود تا این شرکت را در جهت نوآوریِ‏

بیشتر هدایت کند.‏

سیمونچینی اظهار داشت:‏ ‏»در زمان دشواریِ‏ واقعی برای این بخش،‏

شرکتها باید جایی را تعیین نمایند که با تصاحب بازارهایی که قادر هستند

تا ارزش افزوده برای تولیدکنندگان به ارمغان بیاورند،‏ بتوانند بهترین

استفاده را از منابع و انرژیهای خودشان ببرند.‏ با آگاهی گسترده و دقیقمان

از بدنههای کوره و فرآیندهای پخت که در طول دههها تجربه در تأمین

مواد دیرگداز کسب شده است،‏ ما در جای مناسبی برای وارد شدن به این

حوزه جدیدِ‏ عملیات قرار داریم.‏ ما میتوانیم راه حلهای فنی را در هر دو

موردِ‏ دستگاههای جدید و موجود ارائه دهیم و تغییرات و افزونههایی را برای

سرمایهگذاری محدودبهانجامبرسانیم«.‏

در این زمینه جدید از عملیات،‏ CO.VE.RI. راهحلها و ایدههای نوآورانهای

را برای بهبود تولید و بهینهسازی سامانههای پخت با تمرکز ویژه بر

صرفهجویی در انرژی ارائه میدهد.‏ یکی از گستردهترین سامانههای

صرفهجویی در انرژی شامل بازیابی گرما از کوره برای استفاده در خشککن

است؛ راه حلی که به طور روزافزون توجه تولیدکنندگان را جلب میکند.‏

84 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


فناوری

زات

ی تجه ر سای و ا گرم ی اب ازی ب ارهای ی ع م اساسی

ویژگی چندین به مجهز باید کوره عملیات،‏ این سازی بهینه برای که

گرما از بخشی اساسا باشد.‏ )front recycling( جلو از بازیابی جمله از میشود،‏

دمیده پخت از قبل تونل به شده وارد مواد روی بر و واگن روی بر حذف

اولیه گرمایشی عملیات طریق از را مانده باقی رطوبت از زیادی درصد کردن

گرم برای که میدهند انجام جانبی مشعلهای را مشابهی کار میکند.‏ پخت

و سنگین(‏ ساختار یک با واگنهایی ‏)شامل میروند کار به واگنها میکنند.‏

تضمین بعدی مرحله در را یکنواخت در

فن سه تا است الزم مناسب،‏ حرارتی بازیابی از اطمینان برای همچنین فشار

و پایین دمای بازیابی باال،‏ دمای در گرما بازیابی برای تونل نهایی بخش شوند.‏

برگشتینصب واگن

زیر )buffer ‏)بافر،‏ حائل دریچههای مهم،‏ ویژگیهای از دیگر یکی کمک

نگهداری و تعمیر و پخت هنگام در واگنها از محافظت به که است منطقه

کوره،‏ ‏)ورودی دارد قرار تونل ناحیه چهار در سامانه این میکنند.‏ زیر

از هوا نفوذ از جلوگیری آن کار و تونل(‏ انتهای و پخت منطقه پایان پخت،‏ راه

از هوا این اگر میباشد.‏ دودکش )draft( کشش از ناشی که است واگن وارد

باعث و یافت خواهد جریان کوره واگن روی بر کند،‏ عبور کوپلینگها به

هم و بهرهوری(‏ کاهش ‏)با پخت فرآیند به هم توجهی قابل آسیب آمدنِ‏ میگردد.‏

شکستن(‏ خطر و حرارتی شوک علت ‏)به واگن دیرگدازهای میتوانند

درانرژی توجه قابل صرفهجوییهای با همراه پخت کارآیی حداکثر نوبه

به که آیند دست به شدند،‏ داده شرح باال در که تجهیزاتی از استفاده با صحیح

مدیریت امکان که میشود کنترل پخت خودکارِ‏ افزار نرم توسط خود فراهم

آن دانسیته اساس بر را محصول نوع و بار بر شده اِعمال فشار و دما زا قبل موجود واگنهای ‏)نقشهبرداری(‏ تشخیص با نرمافزار این میآورد.‏ زمان

هر بار،‏ از نوع هر برای خاص دستورالعمل یک ایجاد و کوره به ورود تجهیزات

ترتیب این به میکند.‏ عمل بارگیری(‏ ‏)تراکم باشد متفاوت که پخت

مشخصات و خاص نیازهای با غیره(‏ و فنها ،DC موتورهای ‏)دریچهها،‏ در

واگن موقعیت شناسایی همچنین مییابند.‏ تطبیق مختلف واگنهای روشهای

و زمانی چهارچوبهای برنامهریزیِ‏ امکان ،PLC توسط کوره میکند.‏

فراهم را مشتریان به سفارشات تحویل میشود

باعث مشتریان،‏ خاص نیازهای بر تمرکز با هوشمندانه بررسی یک با

همکاری آید.‏ دست به کوره قسمتهای تمامی در باالیی راندمان که تأمین

شامل بخش،‏ این در فعالیت حال در شرکتهای معتبرترین تازهترین

و الکتریکی سامانههای جانبی،‏ لوازم فنها،‏ مشعلها،‏ کنندگان میکند.‏

تضمین پیش از بیش را راندمان افزایش این افزار،‏ نرم نسل جهان

سراسر در CO.VE.RI. میکند،‏

فعالیت بینالمللی سطح در حاضر حال در مهندسی جدید بخش جدید

بازارهای در بزرگی پروژههای توسعه حال در CO.VE.RI. که جایی منطقه

در شده تثبیت بازارهای در همچنین و شرقی اروپای و عراق مانند مغرباست.‏

فرایند

حال در شرکت این اوکراین،‏ در مهم بسیار پروژههای از یکی در نمای

آجرهای که است فعال غیر قدیمی آجر کارخانه یک بازسازی کورههای

از استفاده با را ساز دست و )sandblasted( شده شنپاشی جایگزینی

برای پیشنهادی راهحل میکند.‏ تولید Hoffmann مدور شاتلی پیچیده

بسیار و است شده منسوخ حاضر حال در که قدیمی پخت روش تونلی

کوره یک ساخت و زمین زیرِ‏ در کوره بدنه دادنِ‏ قرار بود،‏ انرژیبَر و داخل

در سامانه این باشد.‏ مجهز پیشرفته فناوری به که بود کوچک شاتلی حجم

به مشتری نیاز بنابراین و گرفت خواهد قرار قبلی کوره فونداسیونهای میکند.‏

برآورده را تولیداندک حل

راه است،‏ شده انجام ایتالیا بازار در فقط که نوآورانه بسیار پروژه این اکنون

که سامانههایی خودکارترین و پخت قدیمی روشهای بین واسطهای میرود.‏

شمار به هستند،‏ کار حال در که

است ایدهآل آجر متوسط و کوچک کارخانههای برای مداخله نوع این که

بخشی در دهند.‏ قرار بازار در صنعتیتری رویکرد با را خود تا دارند قصد به

Industry 4.0 و ‏)اتوماسیون(‏ خودکارسازی فرایندهای ظهور دلیل به تغییر

متوسط و کوچک شرکتهای نیازهای است،‏ تحول حال در سرعت کردهاست.‏

که

هستند آگاه و دارند جدید فناوریهای به بیشتری توجه آنها اکنون مشتری

سریع خدمات و نوآوری کیفیت،‏ اساس بر بازار در رقابتپذیری ×

است.‏ 85

گزيدهدنيایآجر‎1398/37


Sabo in Latin America:

10 years of major technology projects

Sabo, Vassiliko - Chalkida (Greece)

التین:‏

آمریکای در Sabo فناوری

بزرگ پروژههای سال 10 Despite the continued political and economic uncertainty in a number of countries in the region, Latin America remains one

of the most important markets for heavy clay machinery. As part of its business plans, the Greek company Sabo – one of the

leading sup-pliers of turnkey solutions for the heavy clay industry – has been investing in the region for about a decade and

has strengthened its presence in the various markets. In particular, it has put together a team of experienced technicians capable

of providing cus-tomers with dedicated pre- and after-sales service and has set up a company in Brazil to provide local

support, clearly demonstrat-ing its keen interest in the Latin American markets. Over the years, Sabo has developed highperformance

solutions capable of improving the energy efficiency of kilns and dryers in existing brick factories and has also

introduced modern automation systems that have increased overall productivity. The following are a few of the most significant

projects.

کشورها

از تعدادی در اقتصادی و سیاسی قطعیت عدم ادامه وجود با برای

بازارها مهمترین از یکی همچنان التین آمریکای منطقه،‏ در است.‏

آجر ماشینآالت رد کلید راهحلهای پیشرو تأمینکنندگان از یکی – Sabo یونانی شرکت در

خود،‏ کار و کسب طرحهای از بخشی عنوان به - آجر صنعت برای دست در

را خود حضور و کرده سرمایهگذاری دهه یک تقریبا مدت به ناحیه این با

تکنسینهای از تیمی که مخصوصا است.‏ کرده تقویت مختلف بازارهای فروش

از پس و پیش خدمات ارائه به قادر که است آورده هم گرد را تجربه پشتیبانی

ارائه برای برزیل در را شرکت یک و است مشتریان به اختصاصی بازارهای

به را آن شدید عالقه وضوح به که است کرده راهاندازی محلی اب راهحلهای Sabo سالها،‏ طول در میدهد.‏ نشان التین آمریکای رد خشککنها و کورهها انرژیِ‏ راندمان بهبود به قادر که را باال کارآئی سامانههای

همچنین و است داده توسعه هستند،‏ فعلی آجر کارخانههای را

کلی بهرهوری که است کرده معرفی را مدرن ‏)اتوماسیون(‏ خودکارسازی دستگاه

:Ceramica Incargel برچیدن

و چیدن :Ceramica Incargel گزيدهدنيایآجر‎1398/37

86


فناوری

افزایش دادهاند.‏ تعدادی از مهمترین پروژهها در زیر آورده شدهاند:‏

برزیل:‏ Ceramica Incargel و Ceramica Livramento

برای پروژه نوسازی صنعتی بلندپروازانهای که Ceramica Incargel

‏)برزیل،‏ سائوپائولو،‏ ایتو(‏ را به یک کارخانه مدرن تبدیل کرد،‏ Sabo یک

خط خودکار چیدن و برچیدن برای آجرهای توپُر و توخالی،‏ یک سامانه

خودکار جابجایی واگن کوره و یک سامانه تنظیم خودکار را برای یک کوره

تونلی جدید با سامانه Scada تدارک دید.‏ همچنین جایگزینیِ‏ دو کوره

متحرک و چندین کوره دوار،‏ بسیاری از عملیات جابجاییِ‏ دستیِ‏ آجر را

حذف کرد و این شرکت برزیلی را از لحاظ خودکارسازی به عصر جدید

صنعت آجر رهنمون شد.‏ سامانههای بارگیری و تخلیه کامال خودکارِ‏ یک

کوره تونلی جدید،‏ قادر هستند تا ظرفیت تولید را به 400 تن در روز در

طول دو شیفت کاری برسانند.‏

دستگاه چیدن به سامانه فعلی تخلیه خشککن متصل شده است و کار

آن چرخاندن و جفت کردن )duplicating( آجرها برای ایجاد بستههای

منتخب بر روی واگن کوره است.‏

یک ربات با ظرفیت بلند کردن 700 kg که بزرگترین ربات مورد استفاده

در صنعت آجر برزیل است،‏ واگنهای کوره را با یک گیره بارگذاری میکند

و پس از آن ربات مشابهی واگنهای کوره را تخلیه میکند و بسته نهایی را

بر روی یک پالت چوبی به وجود میآورد.‏ سامانه کامل بارگیری،‏ تخلیه و

حرکت خودکار واگنهای کوره تنها توسط دو اپراتور مدیریت میشود که

به شدت هزینههای نیروی کار را کاهش میدهد.‏

همچنین سامانه High-Tech Scada شرایط و کیفیت پخت را بهبود

میبخشد و به میزان قابل توجهی مصرف انرژی را کاهش میدهد.‏ این

سامانه به سنسورهای دما و اینورترهای فن متصل شده است و با فراهم

آوردنِ‏ بازخورد بیوقفه در شرایط فرآیند و با تنظیم خودکار پارامترهای

انتخاب شده برای مشعل و فن،‏ بازده کاریِ‏ اپراتور کوره را افزایش میدهد.‏

سامانه Scada میتواند دادههای کوره را روی یک نمایشگر یا گوشی

هوشمند نمایش دهد و اجازه میدهد تا عملکرد کارخانه از هر مکان و در

هر زمانی پایش شود.‏ این راهحلها Ceramica Incargel را قادر ساخته

است تا هزینههای عملیاتی را کاهش دهد،‏ کیفیت محصول را بهبود

بخشد و راندمان تولید را حداکثر کند.‏

Ceramica Livramento ‏)برزیل،‏ پیائوی ،Piauí تِرِسینا(‏ به سامانهای

برای جابجایی خودکار کاشیها در طول عملیات بارگیری و تخلیه واگن

خشککن نیاز داشت.‏ راهحلی که تیم فنی Sabo توسعه داد،‏ نشان دهنده

یک انقالب واقعی برای صنعت کاشی برزیل است.‏ این سامانه دارای درجه

باالیی از خودکارسازی است و سهولت عملیات،‏ حداقل الزامات تعمیر و

نگهداری و ظرفیت تولید باال تضمین مینماید.‏ از سه روبات با ظرفیت kg

700 استفاده میکند که دو تا از آنها برای بارگیری واگنهای خشککن

و سومی برای تخلیه آنها استفاده میشود.‏ تولید 5،000 کاشی پرس

شده در ساعت با استفاده از 4 پرس کاشی حاصل میشود.‏

این سامانه با جابجایی خودکار واگن کوره و واگن خشککن در داخل و

خارج از خشککن تکمیل میشود که تنها توسط یک اپراتور در منطقه

بارگیری و یکی در منطقه تخلیه کنترل میگردد.‏

Ladrillera Mecanizada ‏)مکزیک(‏

:Ceramica Livramento بارگیری قفسههای خشککن

گزيدهدنيایآجر‎1398/37‎ 87


فناوری

‏)پرو(‏

Ladrillos Fortes واگن از برداشتن : ‏)پرو(‏ Ladrillos Piramide تخلیه سامانه : ‏)کلمبیا(‏ Ladrillera La Clay Ladrillos Piramide

و Ladrillos Fortes پرو:‏ ظرفیت

با Sabo جدید کوره یک نصب با که العادهای فوق نتایج به توجه با Ladrillos

پروئی آجر تولیدکننده آمد،‏ دست به روز در تن 500 تولید را

سفت اکستروژن برای جدید برش خط یک ساخت سفارش Fortes دو

و جانبی دهنده برش شامل خط این کرد.‏ ارائه یونانی شرکت این به hueco،(

محصوالت انواع همه جابجاییِ‏ به قادر که بود خواهد روبات یک

Sabo پرو،‏ در همچنین بود.‏ خواهد )pantereta و King Kong برای

Scada جدید سامانه و روز در تن 900 ظرفیت با برچیدن جدید خط تدارک

Ladrillos Piramide برای را پخت فرایند کنترل و کردن خشک تا

میسازند قادر را Ladrillos Piramide جدید فناوریهای این دید.‏ موجود

سریع خشککن و کوره ظرفیت و بخشد بهبود را محصول کیفیت برساند.‏

حداکثر به را Ladrillera Mecanizada

مکزیک:‏ مکزیک

آجر سازندگان بزرگترین از یکی Ladrillera Mecanizada فرایند

کل ارتقاء و بازسازی اخیرا ،)Monterrey( مونتِری در واقع با

پروژه این است.‏ داده انجام خود موجود تولید خط در را کردن خشک بحثهای

از پس و پذیرفت صورت شرکت این توسط عمده سرمایهگذاری خط

تا یافت مأموریت یونانی شرکت این شد.‏ واگذار Sabo به فنی دقیق سامانههای

تا جدید عمودی دهنده برش از توخالی،‏ و نما بلوک تولید را

کوره واگن روی بر شدن چیده از قبل خشک محصول تخلیه و بارگیری راندمان

با سریع خشککن نصب پروژه،‏ این اصلی اهداف نماید.‏ بازسازی نیاز

مورد صادرات برای که محصول کیفیت باالی سطوح به که بود باال کردنِ‏

برآورده برای یافت.‏ خواهد دست پایین انرژی مصرف با همراه است،‏ باال

کارآئی با جابجایی تجهیزات از نسل آخرین Sabo تیم نیازها،‏ این و

نما بلوکهای از تن 300 تولید به دستیابی به قادر که کرد طراحی را است.‏

کم انرژی مصرف با شیفت دو در روز در توخالی با

خشککن تخلیه و بارگیری مؤثرِ‏ خودکارسازیِ‏ اجرای شامل پروژه این بود.‏

خشککن واگن هر برای خشککن فریم 18 یا 12 با کردن کار گزینه ویژگیهای

با که شد اجرا سیار محوری فن دو از استفاده با کردن خشک بدون

کار توانایی و کم برق مصرف باالتر،‏ کارآئی از اطمینان برای خاصی از

استفاده با خشککن تجهیزات شد.‏ ساخته باال دماهای در مشکل تمام

میتواند خودکار طور به که میشود کنترل Scada خودکار سامانه محصوالت

از ترکیبی یا خاص محصول هر برای که را فرایند پارامترهای گرما

بازیافت و بازیابی به قادر کن خشک کند.‏ کنترل هستند،‏ نیاز مورد برساند.‏

حداقل به را انرژی مصرف تا است Ladrillera La Clay

کلمبیا:‏ سامانه

یک تدارک Ladrillera La Clay کلمبیایی آجر تولیدکننده ربات

یک به مجهز و موجود چیننده دستگاه به متصل تخلیه و بارگیری این

در که داد سفارش Sabo به را آجر از روز در تن 400 ظرفیت با کلمبیایی-‏

شرکت این برای Sabo توسط شده انجام پروژه دومین - خط با

تا نمود طراحی طوری و کرد تعویض را موجود استاتیک اتاقکهای سازگار

پخته کاالی از روز در تن 600 به تولید ظرفیت در آتی توسعه است

متصل موازی زنجیرههای با )bench( میز دو به تخلیه سامانه باشد.‏ خود

نوبه به این میکنند.‏ تغذیه را برنامهریزی قابل رولری میز یک که سازماندهی

گونهای به گیره یک به مجهز ایستگاه در را الیهها شدنِ‏ تکرار است.‏

دیگری باالی یکی که دهد تشکیل را الیه دو تا میکند یور و میکند دریافت را آنها که میشوند منتقل روباتی به آنها سپس توده

واگن روی ردیف دو در را بسته پنج و میدهد قرار کوره واگنهای میکند.‏

طول

در نفر 30 کار با معادل صرفهجوییهایی فرایند،‏ این کردنِ‏ خودکار طور

به حال عین در و میآورد همراه به را ساعتی 16 روزانه شیفت یک سوی

به دوم گام این میبخشد.‏ بهبود را محصول کیفیت توجهی قابل آجر

کارخانه یک به را Ladrillera La Clay کارخانه،‏ کامل خودکارسازیِ‏ ×

است.‏ کرده تبدیل رقابتی و مدرن گزيدهدنيایآجر‎1398/37

88


Rieter

morando

دو مارک تاریخی

Morando و Rieter

ھم اکنون بیشتر تقویت شده اند

مھندسی

تجھیزات جدید

مدرن سازی

قطعات یدکی

سرویس

ساخت

با ادغام این شرکت ھا و اتصال دو مارک بسیار معتبر،‏ بھ عرضھ می

گذاریم حرفھ ای بودن،‏ تکنولوژی پیشرفتھ و پشتیبانی و سرویس

دھی متمرکز بھ مشتریان را ارائھ می دھیم

RIETER MORANDO GmbH

Schneckenburgstrasse 11

78467 Konstanz/Germany

spare.parts@rietermorando.com

گزيدهدنيایآجر‎1398/37

89

RIETER MORANDO S.r.l.

Str. Rilate 22

14100 Asti (AT)/Italy

info@rietermorando.com


Customised technologies for the clay

preparation process

Talleres Felipe, Verdés (Vilanova del Camí, Spain)

فناوریهای اختصاصی

برای فرایند آمادهسازی رُس

Verdés is a leading supplier of machinery for the international brick and tile industry capable of supplying a wide range of

com-plete plants for clay preparation. The experience acquired by the Spanish company over the years gives it a global vision

and the ability to design solutions suited to any situation and requirement. In many cases Verdés offers a range of different

solutions for the same application tailored to specific markets. In particular, European producers tend to choose equipment

such as wet pan mills for grinding and circular screen feeders for homogenisation but often fail to consider other solutions

capable of attaining higher or very similar levels of efficiency at a much lower cost. By evaluating a series of technical

variables, clay producers can choose the most suitable system for their specific grinding process.

Verdés تأمینکننده پیشرو ماشینآالت برای صنعت آجر و کاشی

بینالمللی است که قادر به تدارک طیف گستردهای از دستگاههای کامل

برای آمادهسازی خاک رس است.‏ تجربه کسب شده توسط این شرکت

اسپانیایی در طول سالها،‏ دیدگاه جهانی و توانایی طراحیِ‏ راهحلهای

مناسب برای هر شرایط و نیازمندی را به آن داده است.‏ در بسیاری از

موارد،‏ Verdés طیفی از راهحلهای مختلف را برای کاربرد مشابهی

که برای بازارهای خاص مناسب باشد،‏ ارائه میدهد.‏ به طور خاص،‏

تولیدکنندگان اروپایی تمایل به انتخاب تجهیزاتی مانند آسیابهای

کاسهای تَر mill( )wet pan برای سایش و تغذیهکنندههای با غربال

مدور feeder( )circular screen برای همگنسازی دارند،‏ اما اغلب در

بررسیِ‏ راهحلهای دیگر که قادرند به سطوح باالتر یا بسیار مشابه کارآیی

در هزینه بسیار پایینتر برسند،‏ ناتوان هستند.‏ با ارزیابی یک سری از

متغیرهای فنی،‏ تولیدکنندگان رس میتوانند مناسبترین سامانه را برای

فرایند خاص آسیاب خودشان انتخاب کنند.‏

مخلوطکن باز با محور دوتایی

تغذیه کننده با غربال مدور

90 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


فناوری

مخلوطکن

اکسترودر-‏ سازی

گن م ه ند رای ف برای

- مختلف عملکردهای و ویژگیها با کدام هر - متعدد حلهای راه هستند.‏

دسترس در رُسی مواد سازیِ‏ همگن و کردن مخلوط ی

تای دو محور با باز مخلوطکن - 1 آمادهسازی

فرایند در دستگاهها استفادهترین پر از یکی باز مخلوطکن خاکهای

از مخلوطی همگنسازی برای واختصاصا است قالبگیری و است.‏

شده طراحی افزودنی مواد و رنگها یا آب کردنِ‏ ترکیب و رسی مختلف

اندازه با مخلوطکنهای از تعدادی شامل Verde 040 سری باز

دریچه یک شامل دستگاه این است.‏ 130 m³/hو تا ظرفیتهای با و تیغههای

که میشود تکمیل متقاطع موازی محور دو با که است افقی همگنسازی،‏

هنگام در و میچرخند هم خالف بر که دارند چرخش قابل رد میتوانند تیغهها میدهند.‏ فشار جلو به اصطکاک وسیله به را مخلوط مخلوط

فرایند بنابراین بگیرند؛ جهت دریچه امتداد در مختلفی زوایای میسازد.‏

بهینه رس نوع به توجه با را کردن با

که است تیغهها بودنِ‏ همگام در Verdés طراحی فرد به منحصر جنبه ایجاد

را )knife-on-knife( چاقو«‏ روی بر ‏»چاقو اثر و میشوند روبرو یکدیگر شدت

را دادن ورز عمل و میرسد حداکثر به اصطکاک بنابراین میکنند؛ تسهیل

را افزودنی مواد سایر یا آب یکنواخت توزیع حال عین در و میبخشد کارآییِ‏

فیلتر-مخلوطکن،‏ و اکسترودر-مخلوطکن مورد در میکنند.‏ و میشود تقویت سازی فشرده متههای از گروهی توسط اختالط فرایند را

رُس عالی کیفیت و مواد بهینه همگنسازیِ‏ میکند.‏

تضمین شبکه

یک دارای فیلتر-مخلوطکن همچنین در

موجود ناخالصیهای که است خروجی پالستیکها

‏)ریشهها،‏ میدارد نگه را مواد مدلهای

Verdés خارجی(.‏ مواد سایر یا نسخه

دو هر در را 450/550/650/700/750 ظرفیت

حداکثر با و فیلتر و اکسترودر میدهد.‏

ارائه 65 m³/hو مدور

ربال غ با تغذیهکننده - 2 کلوخهزدای

یا مدور غربال با تغذیهکننده برای

مخصوصا )vertical shredder( عمودی مناسب

مرطوب رسهای نهاییِ‏ واختالط تراکم به

تا میسازد قادر را آن باال حجم با مخزن است.‏ تغییرات

که کند عمل ‏)بافر(‏ واسط یک عنوان یا

شده اکسترود ضایعات گردشِ‏ باز از ناشی که را ورودی مواد کیفیت در زیاد حفظ

را اکسترودر به مواد از ثابتی جریان و میکند جبران است،‏ شده پرس مینماید.‏

و 204 مدلهای شامل Verdés مدور غربال با تغذیهکنندههای طیف در

تولید مقادیر برای mm 1900 و 1400 مخزن قطر با ترتیب به 205 عمودی

استوانهای مخزن یک از دستگاه این است.‏ m³/hو 65 تا 10 محدوده صفحه

یک و چرخنده عمودی محور یک سوراخدار،‏ صفحات با شده محصور میگرداند.‏

بر خط به را مواد که است شده تشکیل بیرونی جمعکننده کردنِ‏

ضمیمه امکان و آب کردنِ‏ اضافه برای مدار یک دارای همچنین شدهاست.‏

خشک مواد تشکیل جلوگیریاز منظور به صفحهای پوششهای انتخاب

معیارهای - 3 باال،‏

در شده داده شرح دستگاههای بین توجه قابل اختالفهای به توجه با است

ممکن و داد خواهند انجام را مختلفی وظایف آنها معین شرایط در مقایسه،‏

یک انجام برای که است آن معنی به این نباشند.‏ مقایسه قابل محوره،‏

دو مخلوطکنِ‏ یک و مدور غربال با تغذیهکننده یک که وضعیتهایی شوند:‏

مشخص باید داد،‏ خواهند راانجام مشابهی وظایف این

طول در ندارد.‏ وجود مقایسه امکان مرحله این در سایش:‏ فرآیند • آسیاب

خردکن/‏ اولیه،‏ ‏)خردکن سایش از مختلف مرحله هر در رس فرایند،‏ میکند.‏

حرکت جلو به غیره(‏ و غلتکی آسیاب ،)wet pan mill( تَر کاسهای انجام

باز مخلوطکنهای توسط عمدتا رس خاک همگنسازی وظیفه 91

گزيدهدنيایآجر‎1398/37


فناوری

مخلوطکن

‏)ذغال

اجزاء سایر یا یکدیگر با متفاوت رس چند تا میدهد اجازه و میشود مختلفی

خواص تا شوند مخلوط افزودنی(‏ مواد سایر یا و شن سلولز،‏ سنگ،‏ خاک

تا میدهند اجازه مخلوطکنها کار،‏ این بر عالوه بدهند.‏ مخلوط به را تیغهها

که جایی برود؛ پیش به مجرا طریق از خشکتری و سفتتر رسِ‏ میدهند.‏

بااصطکاکانجام را فراینداختالط زاویه

و بیشتر دریچه طول دارد،‏ بیشتری راندمان همگنسازی فرایندِ‏ این جریان

سرعت کاهش باعث این است.‏ کمتر تیغهها چرخش سرعت و شیب رد اما میدهد افزایش میکند،‏ سپری مجرا در مخلوط که را زمانی میشود،‏ در

که است معنی بدان این میدهد.‏ کاهش را دستگاه بهرهوری حال عین یافت.‏

کیفیتاختالط و بهرهوری بین سازشی باید مخلوطکن هر

عملکرد میتوان فرآیند،‏ از مرحله این در اکستروژن:‏ از پیش بالفاصله • کرد.‏

مقایسه را دستگاه دو آسیاب

غلتکی،‏ ‏)آسیاب کردن آسیاب فرایند آخرین از حاصل رس خاک جدید

ذرات ‏)حاال میرسد کوچک بسیار ذره اندازه با آونگی(‏ آسیاب چکشی،‏ ناهمگن(.‏

توزیع و رطوبت با دارنداما وجود ریزتر و لزوم

صورت در و شدن مرطوب شدن،‏ همگن نهایی مرحله به ذرات این رس

که شود حاصل اطمینان تا میشوند منتقل افزودنیها با اختالط و

رطوبت ذره،‏ اندازه توزیع لحاظ از ثابت خواص اکسترودر به تحویلی بهترین

نهایی محصول که میکند تضمین این میکند.‏ حفظ را تراکم مرحله،‏

این در داشت.‏ خواهد را ممکن شناسی زیبایی و مکانیکی خواص راهحلهای

میان از را تجهیزات مناسبترین میتواند سرامیک تولیدکننده اکسترودر-‏

باز،‏ ‏)مخلوطکننده هستند دسترس در که همگنسازی مختلفِ‏ کند.‏

مدور(،انتخاب غربال تغذیهکنندهبا یا فیلتر-مخلوطکن مخلوطکن،‏ افزودن

و اختالط ساده‏ وظیفه باال،‏ کارآیی با دستگاه این باز:‏ مخلوطکننده صورت

به رفتن جلو هنگام میدهد.‏ انجام را مخلوط سازیِ‏ فشرده بدون آب بزرگتری

سطح زیرا میکند،‏ کار بهتر کامل بار حالتِ‏ در کن مخلوط افقی،‏ راندمان

حداکثر به دستیابی برای مییابد.‏ تماس تیغهها با رس خاک از بازگردش

بدون رس،‏ ثابت ورودیِ‏ با را عادی تغذیه نرخ باید دستگاه اختالط،‏ که

ضایعاتی بازگردشِ‏ مورد در کند.‏ حفظ پرس یا و اکستروژن از ضایعات تا

باشد مجهز باکسفیدر یک به باید نیز خط میرسند،‏ عادی غیر نرخ به هزینههای

راهحل این بیاید.‏ کنار ورودی مواد از احتمالی پیکهای با بتواند کمترین

به که است چیزی همان این زیرا میکند،‏ بهینه را عملیاتی نیز

را نگهداری و تعمیر حال عین در و دارد نیاز انرژی صرف و سرمایهگذاری بلوک

یا آجر تولیدکنندگان برای راهحل مناسبترین این میکند.‏ تسهیل هستند.‏

تولید هزینههای رساندنِ‏ حداقل به دنبال به که توخالیاست باالتری

درجه به دستیابی برای ن:‏ وطک ل خ ر-م ت ل ی ف ن،‏ ک وط‏ ل خ رودر-م ت س اک از

مختلف نسخههای این نهائی،‏ محصول کیفیت بهبود و بودن همگن از مخلوطکنِ‏

کیفیتهای بر عالوه گیرد.‏ قرار توجه مورد میتواند کن مخلوط با

را نهایی فشردهسازی عملیات نسخهها این شد،‏ ذکر باال در که ساده بازِ‏ میدهند.‏

انجام شبکه مقابل در فشردن طریق از یا اکستروژن از استفاده از

میآید،‏ دست به اکستروژن مرحله در که فشردهسازی از باالتر درجه سازنده

اجزای سایش کاهش باعث و میکند ممانعت اضافی انرژی صرف با

مقایسه قابل که دارند بیشتری قدرت دستگاهها این میشود.‏ اکسترودر راهحل

از بیشتر انرژی مصرف پس است؛ مدور غربال با تغذیهکننده قدرتِ‏ مانند

باال افزوده ارزش با محصوالت برای آنها بنابراین،‏ بود.‏ خواهد قبلی هستند.‏

مناسب بام کاشی و نما آجر بیشترین

است،‏ دستگاه بزرگترین که جا آن از مدور:‏ ربال غ با تغذیهکننده دارد.‏

را عملیاتی و انرژی هزینههای باالترین و میکند طلب را سرمایهگذاری و

کامل بار حالتِ‏ دو هر با کار به قادر و دارد عمودی روتور و بزرگ مخزن یک طور

به میتواند دستگاه این باز،‏ کنهای مخلوط خالف بر است.‏ پُر نیمه بار را

بخار یا آب کردن اضافه امکان و کند جبران را ورودی تغییرات مستقل به

قادر مؤثر طور به همچنین نیست.‏ افزودنیها با مخلوط اما نماید،‏ فراهم کمتر

اصطکاک وسیله به اختالط چه اگر است،‏ غربال برابر در رس فشردنِ‏ باالیی

درجه که فرآیندهایی برای دستگاه این است.‏ باز مخلوطکن یک از مناسبترین

میدهند،‏ نشان ورودی مواد نرخ لحاظ از را تغییرپذیری از دریافت

را شده پرس بام کاشی ضایعات که فرایندهایی مانند است؛ دستگاه × میکنند.‏ مدور

غربال با کننده تغذیه گزيدهدنيایآجر‎1398/37

92


گزيدهدنيایآجر‎1398/37

93


Briqueterie Moussaoui chooses

high productivity and top-of-the-range products

Bongioanni Macchine (Fossano, Italy)

انتخاب محصوالت ممتاز با بهرهوری باال

توسط Briqueterie Moussaoui

Briqueterie Moussaoui, a well-known Algerian brickworks located in the Bordj Bou Arreridj area in the municipality of El Annasser

some 200 km east of Algiers, is pursuing an investment programme under the leadership of Ali Moussaoui. Bongioanni

Macchine, an experienced technology supplier renowned for its high-performance and high-efficiency technologies,

was commissioned to develop a project for a new high-productivity plant for the preparation and wet-shaping of building

bricks and blocks capable of producing top-of-the-range products. Following an in-depth study carried out by Bongioanni’s

technical department, the plant is currently at the installation stage and is expected to become fully operational in the next

few months. The project confirms the Fossano, Italy-based company as one of the leading suppliers to the Bordj Bou Arreridj

region with no fewer than five plants in-stalled over the last five years, along with numerous other units operating in other

areas of Algeria.

Briqueterie Moussaoui ‏)بریکِتِری موسوی(‏ که یک شرکت مشهور

الجزایری آجر ساز واقع در منطقه بُرج بوعَریریج Arreridj( )Bordj Bou

در شهرداری العَناصِ‏ ر Annasser( )El در حدود 200 کیلومتری شرق

الجزیره است،‏ در حال پیگیریِ‏ برنامه سرمایهگذاری تحت هدایت علی

قالب اکستروژن Gamma Plus

94 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


فناوری

LD 11

رس کننده خرد CRG الستیکی تسمه باکسفیدر LI 1012

کننده ریز غلتکی آسیاب MIX 610 I کننده مرطوب مخلوطکن برای

پروژه یک توسعه سفارشِ‏ است.‏ )Ali Moussaoui( موسوی تَرِ‏

شکلدهیِ‏ و آمادهسازی جهت باال بهرهوری با جدید دستگاهی باشد،‏

ممتاز محصوالت تولید به قادر که ساختمانی بلوکهای و آجرها یک

که شد واگذار مَکینه(‏ ‏)بونجوآنی Bongioanni Macchine به کارآمد

بسیار فناوریهای خاطر به که است فناوری تجربه با تأمینکننده توسط

که ژرف بررسی یک از پس است.‏ معروف خود باالی بهرهوری با و مرحله

در حاضر حال در دستگاه این شد،‏ انجام Bongioanni فنی بخش عملیاتی

کامل طور به آینده ماه چند در میرود انتظار و دارد قرار نصب ایتالیا

،)Fossano( فوسانو در مستقر شرکت این پروژه،‏ این انجام شود.‏ تأیید

بوعَریریج بُرج منطقه در پیشرو تأمینکنندگان از یکی عنوان به را کمتر

گذشته،‏ سال پنج طی در شده نصب دستگاههای تعداد که میکند در

که دیگر واحدهای از زیادی تعداد همراهِ‏ به است؛ نبوده دستگاه پنج از هستند.‏

کار حال در الجزایر مناطق سایر فنی

دادههای و عملیات - آمادهسازی دستگاه پخته

محصوالت از سال در تن 270،000 تولید ظرفیت خط،‏ این دو

شامل آمادهسازی واحد میکند.‏ تضمین روزانه شیفت سه در را را

اولیه مواد که است R1200 کن خرد رس و CFD120/6 باکسفیدر 11LD

کن خرد رُس داخل به تغذیه برای مناسب که بهینهای اندازه به COMPACT

LE-810 غلتکی آسیاب یک سپس میدهد.‏ کاهش باشد،‏ باعث

)roughing roller mill( غلتکی نورد دستگاه یک عملکرد با میشود

ممکن سایز کوچکترین به اولیه مواد از دانه اندازه بیشترِ‏ کاهشِ‏ سازی،‏

ذخیره مدت طول در که میشود حاصل اطمینان آن موجب به و کوچکترِ‏

سایز میشود.‏ پخش ذرات داخل در یکنواخت طور به رطوبت دانههای

به مهاجرت و فرار یا داخل به نفوذ برای را آب ظرفیت ذرات،‏ بهبود

را مخلوط سازیِ‏ همگن درجه بنابراین میکند؛ بیشتر مجاور میبخشد.‏

به

رس که میشود باعث اصلی دستگاههای از ویژه مستقیم خط ترتیب دستگاههای

به نیاز بدون و دیگر دستگاه به دستگاه یک از آبشاری شکل جریان

دریافتکننده تجهیزات باالی به نقالهها تسمه روی اضافی توزیع از

استفاده امکان ویژه به آن،‏ آشکار مزایای واسطه به راهحل این یابد.‏ مواد

یافته بهبود ذره اندازه توزیع آنها،‏ کامل تولید ظرفیت با دستگاهها در

که سازنده اجزای عمر طول مالحظه قابل افزایش و خروجی اولیه هر

دسترس قابل داخلیِ‏ عرض کل روی بر ‏)سایش هستند رُس با تماس گردد(،‏

متمرکز ناحیه چند در فقط که آن جای به میشود،‏ پخش دستگاه گرفت.‏

قرار موسوی آقای توجه مورد بسیار 95

گزيدهدنيایآجر‎1398/37


فناوری

‏)روانکننده،‏

الغرکننده عامل مشخصیاز درصد غلتکی،‏ نورد دستگاه پساز تسمه

با CRG100/4 باکسفیدر یک توسط که )leaning agent به

آن از پس و میگردد اضافه رس خاک به میشود،‏ پخش الستیکی Bongioanni

میشود.‏ منتقل MIX610I مرطوبکننده مخلوطکن یک پخشکنندههای

تا گرفت تصمیم خود،‏ گذشته گسترده تجربه اساس بر زا را آنها تا دهد قرار دیگر دستگاههای پایین در را )inert( بیاثر مواد میشود،‏

ایجاد سیلیس یا کوارتز ذرات طریق از که شدیدتر بسیار سایش از

را رسی مواد الستیکی،‏ تسمه کانوایرهای از سامانهای نماید.‏ محافظت هک آن از پس و میکند حمل سیلو ذخیرهسازی مخازن به مخلوطکن یک

توسط رس خاک شد،‏ کامل )ageing دادن،‏ ‏)زمان پیرسازی فرایند ات شدهاند طراحی گونهای به عمرانی ‏)کارهای میشود استخراج لودر فراهم

رس خاک خودکار استخراج برای سطلدار حفار یک نصب امکان غلتکی

نورد دستگاه به را رس خاک CFD120/6 باکسفیدر باشد(.‏ واحد

یک به مجهز اکستروژن خط به جا آن از و میرساند LI-1012 میدهد.‏

تحویل TECNO 750 کامل اکستروژن نصب

خودکار مرطوبکننده سامانه یک از استفاده با رطوبت محتوای اکسترودر

باالی بر MIX710D زُدای هوا مخلوطكن روی بر شده فشار

داشتنِ‏ نگه ثابت برای که میشود بهینه TECNO 750M-D طور

به کامال اکستروژن فشار میرود.‏ کار به امکان حد تا اکستروژن را

مختلف پارامترهای که مرطوبکننده سامانه از استفاده با و خودکار شده

اضافه آب درصد مستقل،‏ صورت به و میشود کنترل میکند،‏ مقایسه مینماید.‏

کنترل اختالط فرایند نهایی مرحله مدتِ‏ طول در را مخلوط به در

و میکند تضمین را شده اکسترود محصول بهینه شکلدهیِ‏ امر،‏ این حفظ

را بعدی کردن خشک فرایند برای ایدهآل رطوبت مقدار حال عین مینماید.‏

جانبی

لوازم و اکستروژن قالبهای فشاری،‏ هِدهای نیاز

اکستروژن بخش که را راهحلهایی تمام Bongioanni Stampi که

این ویژه به اکستروژن(.‏ قالبهای و فشاری ‏)هدهای میدهد ارائه دارد،‏ کالسیک

بلوکهای تولید برای اختصاصا که میسازد را اکسترودرهایی است.‏

شده طراحی دارند،‏ را بازار این در را تقاضا بیشترین که B12 و B8 محصوالت

از ،GAMMA PLUS نوع اکستروژن قالبهای به مجهز اینها و

الجزایر بازار در گسترده طور به که هستند Bongioanni ممتاز طیف Bongioanni Macchine

همچنین میشود.‏ فروخته جهان سراسر در برای

را برق تابلوهای و الستیکی تسمه کانوایرهای مانند جانبی لوازم میکند.‏

تأمین اکستروژن و آمادهسازی خطوط اینورتر

یک به مجهز اکستروژن خط برای برق تابلو خاص،‏ طور به ‏)تنظیم

R.A.V. ® شده تحسین بسیار سامانه و سنگین کار مخصوص اختراع

ثبت Bongioanni Macchine توسط که است سرعت(‏ خودکار ×

است.‏ شده D 710

زُدای هوا مخلوطکن + T 750 اکستروژن واحد گزيدهدنيایآجر‎1398/37

96


گزيدهدنيایآجر‎1398/37

97


راهحلهای جدید پرسکاری کاشی بام از

Riebert Morando

New roof tile pressing solutions from

Rieter Morando

Rieter Morando (Asti, Italy - Konstanz, Germany)

In recent decades the manufacturing industry has undergone a radical change in terms of product concept. To keep pace

with the evolution of the market and to remain competitive and proactive, it is essential to have a complete product portfolio,

high-performance technologies and a strong customer focus. In keeping with these market princi-ples, Rieter Morando

recently developed a number of innovative solutions in the roof tile press segment. The follow-ing are the various proposals.

در دهههای اخیر،‏ صنعت ساخت از لحاظ مفهومِ‏ محصول،‏ تغییر اساسی

کرده است.‏ برای همگامی با تکامل بازار و رقابتی و فعال باقی ماندن،‏

داشتنِ‏ نمونههای کامل محصول،‏ فناوریهای با کارآیی باال و تمرکز قوی

بر مشتری ضروری است.‏ در راستای این اصول بازار،‏ Rieter Morando

اخیرا تعدادی از راهحلهای نوآورانه را در بخش پرس کاشی بام توسعه

داده است.‏ پیشنهادهای مختلف در زیر آورده شده است:‏

تنظیم هد مکش جانب ی با استفاده از سیلندرهای الکتریک ی

برای اطمینان از تخلیه بهینه محموله،‏ در بسیاری از موارد،‏ کاشیها باید

بر روی فریمهای خشککن در موقعیت عرضی متفاوتی نسبت به موقعیت

عرضی قالبگیری قرار داده شوند.‏ در کنار راهحلهای مکانیکی متداول ‏)با

مهره سربی(‏ یا هیدروپنوماتیکی ‏)با سیلندرهای هیدرولیکی یا پنوماتیک

با کورس ثابت(،‏ Rieter Morando فناوری جدید جابجایی الکتریکی

سیلندر را نیز ارائه میدهد.‏ این سامانه سطح باالیی از دقت مکانیابی

‏)حدود 1/10( mm را تضمین میکند و همچنین انعطافپذیری بسیار

زیادی نشان میدهد،‏ به طوری که جمع آوری / ذخیره سازی محصول

میتواند با توجه به نوع کاشی تولید شده بهینه شود.‏ موقعیت مطلوب

تنظیم هد مکشی جانبی

98 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


فناوری

کاشیها

رهایش ارتفاع تنظیم صفحه

یک از استفاده با راحتی به میتوان را کرد.‏

تنظیم ویدئویی نمایش ی

الکتریک سیلندرهای از استفاده با ی کاش انبارش ارتفاع تنظیم suction(

مکشی هد واحد نگهدارنده مکانیکیِ‏ کنترل با پرسهای در بر

شده انبار ارتفاع و درام روی بر بام کاشی جمعآوری ارتفاع ،)head شناسی(‏

‏)جنبش سینماتیک با و هستند ثابت پرس،‏ زیر تسمه روی نیازهای

برای نوآورانه راهحلهای ارائه هدف با میشوند.‏ تعیین دستگاه DR\6

پرسهای جدیدترین برای Rieter Morando تولیدکنندگان،‏ با

انبارش و آوری جمع ارتفاعهای تنظیم منظور به را سامانهای خود است.‏

داده توسعه شده همگام الکتریکی سیلندر دو از استفاده و قالبها روی بر جمعآوری موقعیتِ‏ دو هر تنظیمِ‏ امکان ترتیب این به 1/10( mm

ناحیه ‏)در دقت از باالیی سطح با قاب روی بر انبارش موقعیت رهایش

سازیِ‏ بهینه در پذیری انعطاف از باالیی درجه که میشود فراهم شکل

تغییر بالقوه منبع که میدهد پرسها به را شده پرس بامِ‏ کاشیِ‏ هدهای

فوریِ‏ و ساده کاربرد امکان سامانه،‏ این همچنین است.‏ محصول میتوان

را مطلوب موقعیت میآورد.‏ فراهم را مختلف ارتفاعهای با مکشی اپراتور

پانل روی بر ویدئویی نمایش صفحه یک از استفاده با راحتی به کرد.‏

تنظیم جملهای

چند قانون اساس بر بیسکویتها بیروناندازیِ‏ سرعت تنظیم تکرارپذیر

و دقیق جفتشدگیِ‏ به دستیابی راهاندازی،‏ مرحله طول در توقفگاههای

یا ساخته پیش بیسکویتهای غیاب در قالب / بیسکویت Rieter

است.‏ دشوار بیسکویت مناسب داده

توسعه را مؤثری سامانه اخيرا Morando باالي

به رو حرکتِ‏ که است کرده آزمایش و امکان

و ميکند تقسيم مختلفی بهقسمتهاي قالب روي بر را بیسکویت آنها

از کدام هر برای را تسمه حرکت برای مختلف سرعتهای تنظیم میسازد.‏

فراهم خاطر

به که را درام واقعی سرعت دقیق کردنِ‏ دنبال امکان امر،‏ این میآورد

فراهم است،‏ غیرخطی صورت به متناوب محرک یک از استفاده میبخشد.‏

بهبود را قالب روی بر بیسکویت قراردهیِ‏ توجهی قابل طور به و دادههای

آسانِ‏ تنظیم برای میتواند ویدئویی نمایش صفحه یک همچنین بهینه

صورت به میتواند کاشی از نوع هر برای که رود کار به نیاز مورد شود.‏

محاسبه زمینه

در فنی تخصص و همکاری تصویر،‏ لحاظ از عالی نتایج با همراه قابل

بهبودهای نیز Rieter Morando ادغام جدید،‏ دستگاههای یکی

عنوان به فروش از پس پشتیبانی با سرویس،‏ لحاظ از را مالحظهای و بهرهوری سازی،‏ بهینه تالشهای بر تمرکز برای اصلی حوزههای از این

2019، سال در موضوع،‏ این داشتن نظر در با میآورد.‏ همراه به رشد ارائه

برای مشتریان سایتهای به سفر آن وظیفه که را فنی تیم شرکت است،‏

شده نصب دستگاههای مورد در شده برنامهریزی یا سریع پشتیبانی ،Rieter Morando

رشد از حمایت بر عالوه داد.‏ خواهد گسترش بیشتر که

گشود خواهد زمینهای در را جدید کاری فرصتهای توسعه،‏ این اصلی

تمرکز عنوان به همچنان باال کیفیت با خدمات و نوآورانه راهحلهای ×

است.‏ شرکت ماموریت از 99

گزيدهدنيایآجر‎1398/37


:Terra Cotta Studio جایی که معماری سنتی

با هنر محلی همنشین شده است و مطابقت دارد

Terra Cotta Studio: where architectural

tradition meets local art

مترجم:‏ مریم حسینی

The Terra Cotta Studio project, winner of the Working Together category in the Wienerberger Brick Award 2018, was designed

by Vietnamese firm Tropical Space.

A distinctive 7-metre-high box-shaped building, it occupies a 49 square metre area and stands like a sculpture in the unspoilt

area of Dien Phuong in Vietnam.

The structure serves as a home and studio for local potter Le Duc Ha, renowned for his clay sculptures, and has the form of

a cube of bricks surrounded by a bamboo fence.

پروژه استودیوی تراکوتا،‏ برنده مجموعه ‏»ورکینگ توگدر«‏ ‏)کار با هم(‏

در جایزه آجر ‏»وینربرگر«‏ 2018، طراحی شده توسط شرکت ویتنامی

‏»تروپیکال اسپیس«‏ ‏)فضای گرمسیری(‏ میباشد.‏ ساختمان متمایز

جعبهای شکل با ارتفاع 7 متر و سطح اشغال 49 مترمربع،‏ مانند یک

مجسمه،‏ در محوطهای بکر و دست نخورده واقع در ‏»دین فونگ«‏ ویتنام

ایستاده است.‏

این ساختار،‏ به عنوان یک خانه و استودیو یا کارگاه هنری برای سفالگر

محلی به نام ‏»لدیوک ها«‏ است که برای مجسمههای گل رسی خود

مشهور میباشد.‏ این مجموعه داری فرم مکعبی شکل از آجر بوده و با

حصاری ساخته شده از بامبو محصور گشته است.‏ قابل توجهترین ویژگی

این ساختمان،‏ پوشش آجری سوراخدار آن است که به عنوان یک پنجره

مشبک نوری و فراهم آورنده فضای خصوصی برای هنرمند عمل مینماید

در عین حال در همان زمان،‏ شرایطی را فراهم میسازد تا هوا،‏ نور طبیعی

و صداها به داخل فضا نفوذ کند.‏

این کارگاه هنری،‏ با آجرهای رسی خود که از سنت قدیمی ویتنام الهام

گرفته شده،‏ مطابق ویژگیهای محلی و بومی فرهنگ ‏»چامپا«‏ طراحی

شده است در حالی که،‏ به تفسیری دیگر،‏ خاستگاه آن،‏ بیشتر برگرفته از

اشکال مفهومی هنر مدرن میباشد.‏

100 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


معماری

موقعیت:‏ دین فونگ،‏ دین بن،‏ استان کوآنگ نام

شرکت معماری:‏ تروپیکال اسپیس با مسئولیت محدود

معماران:‏ نگوین های النگ،‏ ترن تی نگو نگون،‏ نگوین آن داک،‏ ترین تان تو

سال 2016

مساحت ساختمان:‏ 49 مترمربع

مساحت سایت:‏ 98 مترمربع

متریال و محصوالت استفاده شده:‏ آجر رسی،‏ چوب،‏ بتن،‏ بامبو

کارفرما:‏ لدیوک ها تراکوتا

عکاس:‏ اکی هیرویوکی

محوطه اطراف کارگاه هنری،‏ با بنیاد و ساختاری متشکل از فریمها و

قابهای ساخته شده از بامبو احاطه گشته است که برای خشک کردن آثار

هنری تراکوتا،‏ استفاده میشود.‏

دو نیمکت بزرگ در هر دو طرف نصب شده است که به بازدیدکنندگان

اجازه میدهد در حین نوشیدن چای و تفکر در طبیعت،‏ آرام گیرند.‏

فضای داخلی شامل یک قاب چوبی سه طبقه است که از مدولها و

پیمونهای 60 سانتیمترمربع جهت ساخت طبقههایی برای نمایش

آثار هنری تاراکوتا تشکیل شده است.‏ پلهها با کریدورها و راهروهای به

هم پیوسته کوچکتر و صندلیها،‏ به باالترین سطح منتهی میگردند.‏

بازدیدکنندگان میتوانند در اطراف محیط قدم زده و هنرمند در حال کار

را مشاهده نمایند،‏ در حالی که در همان زمان از تماشای رودخانه و باغی

که در پشت پنجرهها واقع گشته است لذت میبرند.‏ فضای مرکزی در

حین سادگی،‏ چشم گیر بوده و از لحاظ بصری قابل توجه است.‏

در مرکز فضا یک چرخ کوزهگری قرار دارد که هنرمند سفالگر در آنجا کار

میکند،‏ این فضا با تأللو و درخشش نور طبیعی و با زاویههای مختلفی

در طول روز،‏ روشن میشود.‏ بدین ترتیب اتمسفر و حال و هوای فضا از

سپیده دم تا غروب تغییر میکند.‏ یکی از جنبههایی که تیم طراحی در

هنگام ساخت پلتفرم،‏ باید مورد توجه قرار میدادند،‏ خطر سیل بود که

با قرار دادن و ذخیرهسازی آثار هنری تمام شده در سطح باالیی طبقات،‏

حل گردید.‏ ×

گزيدهدنيایآجر‎1398/37‎ 101


Smac

Smac تعدادی از راهحلهای فناورانهای را برای به دستیابی به افکتهای

رنگیِ‏ منحصر به فرد در تزئین آجر نما ارائه میدهد.‏

® Multicolor یک سامانه ثبت اختراع شده با یک اتاقک اسپری تکی

مجهز به اسپری گانهای مخصوص است که قادر است تا 4 رنگ مختلف

را با نازل یکسانی اعمال کند.‏ این سامانه توسط یک پانل کنترل با PLC

مدیریت میشود که میتواند برای برنامهریزیِ‏ دنبالهای از فواصل زمان

/ رنگ مختلف به کار رود.‏ اتاقک استاندارد برای آجرهای نما مجهز به دو

اسپری گان فوقانی و چهار اسپری گان جانبی است که ترکیب نامحدودی

از افکتهای رنگی و حداقل دو رنگ مختلف روی هر آجر منفرد را

امکان پذیر میسازد.‏ افکت نهایی،‏ یک شیب رنگی بدون رنگهای

همپوشانیکننده است.‏ عالوه بر دستیابی به این افکتهای رنگی منحصر

به فرد،‏ Multicolor نیز بهترین راهحل برای دستگاههایی است که باید در

فضاهای کوچک نصب شوند.‏ این راهحل مخصوصا برای تزئین مستقیم

روی ستون رس خام بین اکسترودر و دستگاه برش توصیه میشود.‏

برای اِعمال پودرهای خشک انگوب رنگی بر روی سه طرف قابل مشاهده

آجر،‏ Smac یک مدل دستگاه جدید با سه دستگاه دوزینگ ،)dosing(

یکی در باال برای سمت افقی قطعه و دو تا در جوانب برای اضالع عمودی

توسعه داده است که یک افکت نهایی تصادفی را تولید میکنند.‏ همچنین

دستگاهها با تعدادی از رنگها،‏ به مخازن و کانوایرهای جمعآوریکننده

مستقل مجهز خواهند شد که برای جلوگیری از آلودگی بین رنگهای

مختلف،‏ عمدا قطع میشوند.‏ این روش میتواند برای مثال،‏ جهت به دست

آوردنِ‏ افکتهای نهایی که از نقاط متراکم تا تکههای پراکنده و پوشش

یکنواخت تغییر میکند،‏ استفاده شود.‏ ویژگی دیگر از این نوع دستگاه،‏

شکل بسیار جمع و جور آن است که اجازه میدهد تا در نقاطی از کارخانه

نصب شود که بدون در نظر گرفتنِ‏ فضای مورد نیاز برای تزئین طراحی

شدهاند،‏ مانند خروجی قالب یا برش دهنده.‏

امکان دیگری برای تزئین خشک،‏ اِعمالِ‏ فشاریِ‏ شن روی رس خام

در خروجی اکسترودر است.‏ برای انجام این کار،‏ دستگاه شنپاشی

)sandblasting( مدل MAS با نازلهای اِعمال ویژه مورد استفاده

قرار میگیرد.‏ گرانولها باید بیشینه قطر تقریبا 6-5 mm داشته باشند.‏

ترکیبات احتمالی به قطر نازل،‏ حرکت نوسانیِ‏ اسپری گان و سرعت

کانوایر بستگی دارند.‏ بافتهای برجسته )Rustic( نیز میتوانند با نصب

وسیلهای با غلتکهای سه بُعدی حکاکی شده با لیزر ایجاد شوند.‏

102 گزيدهدنيایآجر‎1398/37


فناوریها

جدیدترین Tecnofiliere

که

است ساخته و طراحی را جدید اکسترودر ماشین یک Tecnofiliere رطوبت

با رسهایی از استفاده با و باال بسیار فشار با کار برای اختصاصا یا

تَر نیمه سفت اکستروژن فرآیند یک در درصد(‏ 16 تا 13 ‏)بین کم فشاری

هد یک شامل اکستروژن واحد است.‏ شده طراحی خشک نیمه سامانه

یک به مجهز قالب یک و ویژه پلیمری آستر یک با متمایز مخروطی است.‏

قالب داخل به مایع روانکننده کردنِ‏ وارد برای اختصاصی روانکار و

انرژی اتالف نیز و مواد تخریب نتیجه در و اکستروژن اصطکاک امر این میرساند.‏

حداقل به را تولید کاهش )sub-liner(

آستری زیر چندگانه صفحات از TFI Special مدل قالب آسترهای

و مغزهها و است شده تشکیل رس جریان در ثبات ایجاد برای مخصوص

آلیاژ که شدهاند ساخته Tecnocarbide ® از بزرگ اندازه با شده

داده توسعه Tecnofiliere توسط انحصارا و است کاربید تنگستن که

)2000HV( سختی و )toughness( چقرمگی ویژگیهای با است؛ باالی

سایشِ‏ برابر در آوردن دوام برای را آن در

اکستروژن فرایند مدت طول در که قطعاتی میسازد.‏

مناسب میگیرند،‏ قرار سایش معرض و

زمان طول در پیوسته تولید امکان ماده این ابعاد

یا وزن لحاظ از توجه قابل تغییرات بدون سامانه

به ویژهای توجه میکند.‏ میسر را آجرها یافته

اختصاص اجباری روانکاری امولسیونی در

مختلف روانکاری نقطه 8 شامل که است آستری

زیر دو به که است بلوک گوشههای برای

که میکند تضمین و میشود تقسیم صورت

به امولسیون قالب[،‏ ‏]از درست خروج توزیع

بلوک کلِ‏ سطح سراسر در یکنواخت شود.‏

توزیع

واحد یک دارای سامانه این همچنین پمپ

با قدرت بسته یک شامل که است جریان

تنظیمکنندههای از مجموعهای و امولسیونها برای مخصوص هک میشوند متصل حملکننده صفحات به لولههایی وسیله به که است صفحات

طول کل امتداد در را روانکار بهینه توزیع امکان لولهها این واحد

میآورند.‏ فراهم رس ستون عرض سراسر از نقطه هر در و جریان با

مستقلی مخزن به است،‏ شده طراحی اختصاصی صورت به که قدرت اطمینان

قابلیت و کارآیی حداکثر از تا است شده مجهز لیتر 100 ظرفیت راهحلهای

باید قالب تولیدکننده شود.‏ حاصل اطمینان شکلدهی سامانه به

مخصوصا اکستروژن نوع این از ناشی مشکالت حل برای را ویژهای فنی کند.‏

انتخاب باال عملیاتی فشار دلیل آجر

سازنده یک برای را ویژه اکستروژن واحد این اخیرا Tecnofiliere بخش

در اصلی گروه از عضوی ،County Cavan در مستقر ایرلندی 3

و 102/5×215 mm ابعاد با نما آجر تولید برای ساختمانی،‏ مصالح دید.‏

تدارک سوراخ 103

گزيدهدنيایآجر‎1398/37


editorial

by Majid Mohassesian - ceo@cwr.ir

The 10-year Evolution of

Tile and Ceramic Industry in Iran

Over the past decade, from 2008 to 2018, economic

and political conditions, and consequently, the

manufacturing industries of Iran have undergone

many ups and downs. Global changes of oil price

and the income and GDP index increase in Iran on

one hand, and imposition of international sanctions

and its resolution by the approval of Joint Comprehensive

Plan of Action (JCPOA) on the other hand,

have caused unpredictable conditions for manufacturers.

In the last political developments related to the unilateral

sanctions by the United States which initiated

since late 2017, turbulence in financial markets

and alteration of their regulations were once again

exacerbated.

Although it is not easy to predict the status of industry

in the years ahead, evaluating the process

of changes in the main economic parameters of tile

and ceramic industry over the past 10 years may be

considered as the guideline for industry managers’

crucial decisions.

Major changes are observed in reviewing the global

statistics from 2008 up to now for manufacturing,

consumption, and export sectors. Over the past

10 years, manufacturing in Iran has increased from

320 million sq. m. in 2008, ranked 6th globally, to

its maximum value 500 million sq. m. in 2011 and

2012, ranked 4th globally. It was then significantly

reduced to 383 million sq. m. in 2018, dropped

5 levels and was ranked 8th among the manufacturing

countries of the world. Overall, the tile and

ceramic industry of Iran had a 20 percent growth

rate over the past decade.

In 2008, domestic consumption with a value of 265

million sq. m. was ranked 3rd globally after China

and India. It had an uptrend to 400 million sq. m. in

2011. However, it had a downtrend afterwards, such

that it was ranked 10th globally in 2018, with a value

of 230 million sq. m. As a result, annual consumption

of tiles and ceramics had a 13 percent drop

over the past 10 years.

Export statistics of Iran, however, was much different,

indicating a continuous relative growth. In

2008, Iran exported over 27 million sq. m., or 8.5%,

of its products and was ranked 11th globally. Afterwards,

export was rapidly increased to 151 million

sq. m., or about 40% of production in 2018, and

was 5.5 times more than that in the last 10 years.

This is while the average rate of export, relative to

the domestic production, is 24% in the countries of

the world. Currently, Iran possesses 6% of tile and

ceramic export share in the world, ranked 5th after

China, Italy, Spain and India.

The most notable point about export is its value

which has decreased 30% over this decade. The

average value of tile and ceramic export products

in Iran in 2008 was about 4 dollars, while it has decreased

to 2.82 dollars per sq. m. at the present

time. Analysis of the last statistics released by the Islamic

Republic of Iran Customs Administration indicates

that more than 80 percent of products was exported

to two countries. Having purchased about

100 million sq. m. of export products, Iraq possesses

66% of Iran’s export share, with an average

rate of 2.78 dollars. Ranked second is Pakistan

with 14% export share and a very low average rate

of 2.68 dollars per sq. m.

According to the above statistics and the termination

of the periodical five-year downfall of domestic

market of construction as well as the developments

in housing market from the late 2018 up to now, a

major growth in manufacturing rate can be predicted

for 2019, and export growth will continue with

the same pace. Similarly, some of the international

economic institutions of the world have evaluated

the year 2020 as the cessation of the current negative

trend, along with relative economic growth in

Iran. ×

CWR Persian 37/2019 5


P

Ceramic E

R

S

World IA

R

technology

news

eview

markets N

Year8, No.37, June 2019 - Bimonthly review

Concessioner & Director responsible

Majid Mohassesian

ceo@cwr.ir

Chief Editor

Majid Mohassesian

Policy Council

Paola Giacomini

Mehrdad Rastgou

Executive Manager

Maryam Hosseini

Translation Team

Abolfazl Gervehei , Peivand Shafti

Moloud Hajivalian

Art Director

Maryam Hosseini

Graphic Dept.

Leylee Moghadas , Mehdi Kamkar

Marketing Manager

Mona Rouzbahani

mktg@cwr.ir, phone:+98 9363249893

Printing Supervision

Mehdi Kamkar

Printing

Hadi

Internet & Social media

www.ceramicworldweb.ir

.Entire contents copyright Tile Edizioni

All rights reserved. Opinions

expressed by writers are not necessarly those held by the publisher who

is not held responsible. Editorial material, manuscripts, photographs,

.transparencies and artwork will not be returned

Promoted by

ARTA GROUP LTD

Unit 8 No. 11 Babak Bahrami St

Africa Blvd. Tehran - Iran

Tel. +98 2188775803

Fax +98 2188194408

info@artatrading.ir

Published under license

From

TILE EDIZIONI S.r.l.

Via Fossa Buracchione 84

41126 Baggiovara, Modena, Italy.

Tel. +39 059 512103

Fax +39 059 512157

info@tiledizioni.it

www.tiledizioni.it

Ceramic World Review

)Bimonthly publication(

Managing Director

Paolo Gambuli

www.ceramicworldreview.it

www.ceramicworldweb.it

Editor

Paola Giacomini

p.giacomini@tiledizioni.it

English translations

John Freeman

ttps://t.me/ceramicworldreview

ceramic_world_review

فهرست آگهیها

Ceramic

ALVAND TILE

4

ARSHAM PAESEH ANAHITA

29

ATLAS TRADING

31

BAROJ TILE

2

BMR

45

CERAFAIR 2019

74

CHARISMA

5

COLOROBBIA ITALIA

43

DIAMORPH

59

EBADI TRADING

55

EEFA CERAM

2cover

INCO

6

KARANEH NAGHSH RASAM 13

KARON KARA TOM

11

LEA GRANITE

21

LIMAAK CERAMICS

17

LOABIRAN

65

MAHAND VIBRE

15

MEHRAVARE POOYA

78

NOVIN SIC

61

PARSULFIT

9

POPPI CLEMENTINO

57

PROJECTA

27

RASTIN COMPANY

53

REMAS

62

ROKA CERAM

1E

SACMI IMOLA

4cover

SACMI INTESA

1

SACMI IRAN

39

SACMI MOLDS & DIES PARS CO. 63

SITI B&T

69

SRS PARS

35

SYSTEM CERAMICS

48&49

TECNARGILLA

97

TECNOGRAFICA

3cover

TESLA GRES

2E

UNICERA 2020

4E

ZOHREH TILE

19

Tile Edizioni also publishes:

Heavy Clay

COSMEC

OFF SMAC

RIETER MORANDO

79

93

89

CWR Persian 37/2019 3


IT A LI A N

D E SIG N

TECNOGRAFICA IS LEADER

IN MAKING SURFACES SMILE

DESIGN FOR DIGITAL TECHNOLOGIES,

MASTER MOULDS AND PUNCHES.

new techniques for the most modern Ceramic technologies.

Italia Tecnografica

S.p.A . España Tecnografica Iberica Design S.L. India Tecnografica India Pvt. Ltd.

Iran Arta Ceramic Pars Exclusive agent in IRAN Unit 8, No.11, Bahrami St., Africa Bvld., Tehran Tel: +98 21 88775803 Fax: +98 21 88194408

www.tecnografica.net


Year 09 – No. 37 / June 2019

FMA

ever-greater respect for

people and planet.

Product

innovation

Body

preparation

Pressing

Glazing and

decoration

Firing

Handling

Sorting and

finishing

H.E.R.E.

SACMI 4.0

THE COMPLETE SACMI TILE AND SLAB SOLUTION FOR YOUR SMART FACTORY

FMA+ is the new SACMI kiln with high performance burners specially

designed for ultra-high quality ceramic slabs. Optimised to keep

emissions low, this latest kiln merges great design with innovative

heat insulating systems that enhance worker comfort in the kiln area.

www.sacmi.com

More magazines by this user
Similar magazines