2020-59

desktop1290


بسمللهَلرحمن ‏لرحیم


انسان

مهارتهایفوقالعادهرضوری

برایهرانسانموفقدرسال‏‎2020‎


2020

به قلم ژان بقوسیان سعید محمدی محمد پیام بهرامپور


‎- ‏‎۱۳۵۵‎ ژان،‏ بقوسیان،‏ : سرشناسه )۲۰۲۰ سال در موفق انسان هر برای ضروری فوقالعاده ‏)مهارتهای ۲۰۲۰ انسان : پديدآور نام و عنوان ‬.۱۳۹۴ تعالی،‏ نشر تهران:‏ : نشر مشخصات رنگی(؛‎۲۱/۵×۱۴/۵‎سم.‏

مصور)بخشی ‏‎۲۰۸‎ص.:‏ : ظاهری مشخصات ل‬ ۱50۰۰۰:978-600-7547-11-3ریا : شابک مختصر

فیپاي : نویسی فهرست وضعیت است.‏

دسترسی قابل http://opac.nlai.ir نشانی:‏ در اثر اين كامل فهرستنويسی : يادداشت .۲۰۲۰ سال در موفق انسان هر برای ضروری العاده فوق تهای مهار انسان:‏ دیگر:‏ عنوان : يادداشت .۲۰۲۰ سال در موفق انسان هر برای ضروری العاده فوق مهارتهای : ‎انسان : دیگر عنوان - ۱۳۶۱

سعید،‏ محمدی،‏ : افزوده شناسه ‏- ‏‎۱۳۷۱‎ محمدپیام،‏ بهرامپور،‏ : افزوده شناسه ۳۷۹۶۱۷۰

: ملی کتابشناسی شماره ن

بیا فن و سخنرانى آموزش وبسایت توسط شده ارائه www.bahrampoor.com

2020

انسان )2020 سال در موفق انسان هر برای رضوری فوقالعاده ‏)مهارتهای بهرامپور

محمدپیام محمدی،‏ سعید بقوسیان،‏ ژان مولفان:‏ غالمی

الهه جلد:‏ طرح خدادی

جعفر صفحهآرایی:‏ تعالی

نارش:‏ 1394

اول-‏ چاپ:‏ نوبت نسخه

3000 شامرگان:‏ تومان

15000 قیمت:‏ 978-600-7547-11-3

شابک:‏ جنوبی

جنتآباد تهران،‏ پخش:‏ مرکز نشانی 26

واحد )148(، سبز ساختامن چهارباغ،‏ میدان از پایینتر 09192242640

- 66064000 - 44609613 تلفن:‏


تقدیم به ........................

از طرف .........................


او گفت:‏ به لبه پرتاگه بیایید.‏

آنها گفتند:‏ میترسیم

او گفت:‏ به لبه پرتاگه بیایید.‏

آنها آمدند

آنها را هل داد و آنها پرواز کردند

گلیام آپولینر

GUILIAUME APOLLINAIRE


مقدمه

جای به !

شوید آماده موفقیت برای دستورالعملهای

اجرای میدهیم قول شما به متشکریم.‏ کردهاید تهیه را کتاب این که این از این

خواندن با شما کرد.‏ خواهد ایجاد شما زندگی در اساسی تغییرات روز،‏ 30 در کتاب این صرفهجویی

برای میشوید.‏ مجهز مناسب تکنیکهای و روشها نقطهنظرها،‏ جدیدترین به کتاب،‏ بیان

را نقطهنظرهایی است(‏ شلوغ سرتان چقدر روزها این ‏)میدانیم شما به کمک برای وقت،‏ در زندگی

استراتژی درباره مقاله و کتاب جلد صدها مطالعه و تجربه سالها حاصل که میکنیم کنفیلد،‏

جک مثل بزرگی اساتید مطالب از استفاده و کالسها در شرکت و موفق انسانهای توماس

دیوید جهانی(،‏ دوره 8 ‏)قهرمان اُبراین دومنیک کتاب(،‏ جلد 50 ‏)نویسنده تریسی برایان گلمن،‏

دنیل پینک،‏ دنیل (، BMW شرکت ‏)مدیرعامل گسکل کوین جهان(،‏ حافظه ‏)قهرمان میباشد.‏

... و پوزدا دی آکیم یو هاردی،‏ دارن داهیگ،‏ چارز براندن،‏ ناتانائیل و اجتماعی شبکههای میشود،‏ بیشتر انسانی ارتباطات و میکند پیشرفت علم که روز هر هر

پیشرفت و تغییر حال در باال بسیار سرعت با جهان مییابند.‏ افزایش نیز آنها مخاطبان یابد.‏

کاهش شدت به افراد بهرهوری و عملکرد که شده موجب موضوع این ولی است،‏ روزه شدهاند.‏

قبل از حوصلهتر کم بسیار مردم،‏ بیشتر حاضر،‏ حال در برسید؟

خود آرزوهای به میتوانید زندگیتان کنونی روند و فعلی توانمندیهای با آیا در

تا دهد قرار شما اختیار در را الزم ابزارهای که شده طراحی گونهای به کتاب این خواهید

برجسته شخصی شوید.‏ ممتاز فردی به تبدیل زندگیتان،‏ و کار و کسب مدیریت دارد.‏

دنیا به تازهای نگرش که شد


بیشترین حجم کار را در کمترین زمان انجام میدهید.‏ تسلط کاملی بر زندگی خواهید

یافت،‏ ارتباطات شما به واسطه موفقیتهای بیشمارتان افزایش یافته و هر روز ثروت بیشتری

به دست میآورید.‏ پس بیاید هر چه سریعتر این اصول را بیاموزیم و در زندگیمان پیاده

کنیم.‏

دوستدار شما

سعید محمدی


پیمودن هزاران کیلومتر،‏ تنها با یک قدم شروع میشود.‏

اولین قدم شما،‏ لحظهای است که صفحه را ورق بزنید.‏

مهمترین قاعده این کتاب این است.‏

تبدیل به چیزی خواهید شد

که برای رسیدن به آن تمرین کردهاید.‏


فهرست مطالب

بخش صفر

قبل از هرچیز؛ انسان 2020 چیست؟......................................................................‏‎15‎

چطور این کتاب را نخوانیم؟ ..................................................................................16

آموزشهای مهارتی ...................................................................................................17

بخش اول به قلم سعید محمدی

ابزارکهای ضروری برای این که مؤثرتر باشیم!....................................................‏‎21‎

یک حقیقت.................................................................................................................‏‎22‎

از کجا میدانم این مطالب کارایی زیادی دارند؟ ..................................................23

گسترش روحیه راحتطلبی در انسان .........................................................23 2020

چرا باید از ابزار استفاده کنیم؟................................................................................‏‎25‎

فصل اول:‏

قوانین کاربردی برای انسان .........................................................................27 2020

قانون 5 ضربه .............................................................................................................28

قانون دانه .................................................................................................................30

کوچکهای بزرگ...................................................................................................‏‎32‎

یک داستان از معلم ریاضی دوم راهنمایی...............................................................‏‎32‎

یک تحول در فرآیند آموزش ارتش امریکا..........................................................‏‎33‎

یادگیری از روی دست بزرگترها...........................................................................‏‎35‎

کجای زمین فوتبال قرار دارید؟..........................................................................‏‎35‎

فصل دوم:‏

فانتوم برای انسان ..........................................................................................39 2020

تأثیر شادی بر بدن ....................................................................................................39

چگونه مغزمان را با فانتوم الغر و متناسب کنیم؟...................................................‏‎40‎

چگونه هوش را فانتوم کنیم؟ .................................................................................41

10 روش عالی برای افزایش هوش از طریق فانتوم ................................................44

صید نهنگ در اقیانوس ناآرام زندگی ..................................................................45

عوامل ایجاد هویت اجتماعی...................................................................................‏‎45‎

اژدهای زشت و خطرناک منقرض نشده..................................................................‏‎46‎


روی مهارت حرف زدن خود سرمای هگذاری کنید ..............................................46

دومین مهارت برای ارتباط تأثیرگذار،‏ پایداری است.‏ ............................................46

جسارت خود را برای بیان اعتقادات افزایش دهید.................................................‏‎47‎

به نقاط قوت خود و هم تیم یهایتان توجه کنید.‏ ...................................................47

جمعبندی ...................................................................................................................48

پیشرفت در کارها از طریق یادگیری مادا مالعمر...................................................‏‎48‎

قانون آچارفرانسه.......................................................................................................‏‎49‎

برخورد یک المپ 200 وات کم مصرف بامغز ......................................................49

احتمال موفقیت خود را افزایش دهید ......................................................................50

ادامه دادن و پیش رفتن ............................................................................................51

کشورهای کتابخوان،‏ پیشرو هستند و افراد کتبخوان،‏ رهبر...............................‏‎52‎

اندازهگیری با خط کش.............................................................................................‏‎53‎

روی ارزشمندترین دارایی خود سرمایه گذاری کنید ............................................53

حلقه مفقوده................................................................................................................‏‎54‎

فصل سوم:‏

سیستم سازی آموزش برای انسان ...............................................................55 2020

هیوال را با نقشه ذهنی از پا دربیاورید.......................................................................‏‎59‎

خالصه مطالب مهم.....................................................................................................‏‎61‎

قویترین کامپیوتر ساخت شرکت اپل و ماکروسافت..............................................‏‎61‎

دو سرباز نینجای ژاپنی ..............................................................................................62

اهمیت استراحت مغز.................................................................................................‏‎62‎

فراموش کردن صورت مسئله ...................................................................................63

جمعبندی مطالب مهم................................................................................................‏‎63‎

مراقبت وزن خود باشید تا خوشاندام و متفکر باقی بمانید.‏ ..................................63

مثل یک نوزاد آرام بخوابید.‏ .....................................................................................64

عینک خو شبینی بزنید تا دوست داشتنیتر و ثروتمند باشید.................................‏‎64‎

مغزتان را با انباری اشتباه نگیرید.............................................................................‏‎65‎

اجازه دهید مغزتان کمی چرت بزند........................................................................‏‎65‎

جمعبندی نکات مهم .................................................................................................66

168 ساعت وقت بخرید...........................................................................................‏‎66‎

مهارت فکر کردن شما..............................................................................................‏‎67‎

دوراسل شویم.............................................................................................................‏‎67‎

فقط متمرکز مطالعه کنید ..........................................................................................68

رهایی ماهی کوچولو از تنگ شیشهای......................................................................‏‎69‎

راهحل اول:‏ یک قالب ماهیگیری بهتر داشته باشید..............................................‏‎70‎

راهحل دوم:‏ به جلو بروید.........................................................................................‏‎72‎


12 انسان 2020

خالصه مطالب مهم.....................................................................................................‏‎72‎

راه حل سوم:‏ کمک از یک نابغه ..............................................................................73

جمعبندی مطالب مهم................................................................................................‏‎73‎

آخرین دستورالعمل اجرایی ......................................................................................73

بخش دوم:‏ گزیدهای از کتاب:‏ شکستن مرزهای موفقیت.........................‏‎59‎

فصل اول:‏

انتخابهای انسان 2020..........................................................................................79

فصل دوم:‏

هدایت اتوماتیک انسان 2020.................................................................................97

بخش سوم به قلم محمد پیام بهرامپور

در این بخش از کتاب دقیقاً‏ چه روی میدهد؟ ...................................................125

ماستی که من به شما میفروشم............................................................................‏‎126‎

مراحل يادگيري مهارتهاي کالمي ......................................................................127

فصل اول:‏

نگذارید روی ماشینتان خط بیاندازند....................................................................‏‎131‎

اعتماد به نفس .........................................................................................................132

عزت نفس................................................................................................................‏‎139‎

فصل دوم :

از میراسموس استفاده نکنید.................................................................................‏‎151‎

انتقاد.........................................................................................................................‏‎155‎

شاهکار پروفسور سلیگمن ......................................................................................156

چقدر سطل دیگران را پر میکنید؟......................................................................‏‎158‎

جادوی همدلی .........................................................................................................161

نحوه پاسخ به سواالتی که دوست نداریم به آن پاسخ دهیم ..............................170

هنر نه گفتن!............................................................................................................‏‎171‎

چرا منظور ما را دقیقاً‏ متوجه نمیشوند؟...............................................................‏‎174‎

فصل سوم:‏

هوش کالمی خود را ارتقا دهید .............................................................................183

هوش کالمی دقیقاً‏ چیست؟ ...................................................................................184

چگونه هوش کالمی خود را ارتقا دهیم؟ ..............................................................185


بخش

صفر

به قلم محمد پیام بهرامپور15

بخش:‏ صفر

قبل از هرچیز؛ انسان 2020 چیست؟

ایده نگارش این کتاب،‏ زمانی به ذهنمان خطور کرد که در جلسه‏ برنامهریزی

برای آموزشهای آینده،‏ این سوال پیش آمد که چند سال بعد،‏ یعنی در سال 2020

میالدی،‏ یک انسان موفق چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟


2020

انسان 16 حال

در که است ساعتی چند گویا که شدیم متوجه آمدیم،‏ خودمان به وقتی متوجه

که بود این کرد،‏ جالبتر را موضوع آنچه و هستیم رابطه این در صحبت خاصی

مهارتهای اگر و دارد زیادی تفاوتهای فعلی انسان با 2020 انسان شدیم،‏ دید.‏

نخواهد را موفقیت رنگ هیچگاه و رفت خواهد بیرون رقابت چرخه از نداند،‏ را برای

آموزشی برنامهای که بگیریم تصمیم که شد باعث اتفاقی،‏ گفتوگوی همین و

جذاب آسان،‏ بسیار برایمان آینده،‏ شدید تغییرات تا کنیم طراحی کشورمان مردم بحران!‏

یک تا باشد داشتنی دوست رد را ما و کنید کسب فوقالعادهای موفقیتهای کتاب،‏ این مطالعه با امیدوارم دهید.‏

قرار خود موفقیتهای جریان نخوانیم؟

را کتاب این چطور ‏)و

مدرسه دوران به میشدند مربوط زندگیمان کتابهای اولین ما همه تقریباً‏ این

در میشود!(.‏ مربوط دوران همان به هم خواندنهایشان کتاب‏ آخرین شاید برخی کنیم.‏

استفاده آن از و بخوانیم را کتاب یک باید چطور واقعاً‏ که نگرفتهایم یاد دوران،‏ عالقه

برای کتابی وقتی و هستیم مدرسه دوران عادت طبق بر هنوز ما،‏ از بسیاری هک میخوانیم را آن گونهای به کنیم،‏ استفاده آن از داریم قصد و میخوانیم خودمان میخوانیم

را کتاب ما که است حالی در این و بدهیم امتحان آن از است قرار انگار کنیم.‏

تغییر که و

بکشید خط تعاریف زیر که نیست قرار میخوانید،‏ را کتاب این وقتی بنابراین خودتان

زندگی از جایی هر در که،‏ است این هدف بلکه کنید!‏ حفظ را عوامل تعداد مثال:‏

که،‏ بنویسید کتاب از بخش آن کنار شود،‏ ایجاد تغییری دانستید صالح که ....

وقتی مخصوصاً‏ کنم.‏ همدلی هم مشتریها با باشه حواسم زیر

شوید،‏ درگیر کتاب این با باید حسابی شما بماند!‏ سالم کتاب این نیست قرار حاشیهنویسی

میرسد،‏ ذهنتان به که را مهمی مطالب بکشید،‏ خط کاربردیاش مطالب خودتان

از که آنجایی کنید!‏ اعالم مخالفید،‏ یا و موافقید آن با که جایی هر و کنید هم:‏ گاهی و بکشید شکلکهای رفتارکردید،‏ درست و هستید راضی


17

صفر

بخش:‏ نمیخورد؟

دردم به میگیرم یاد هرچه چرا شرکت

مختلف سمینارهای در که من چرا بیاید،‏ پیش سوال این نیز شما برای شاید نم در تغییراتی هنوز،‏ خواندهام،‏ مختلفی کتابهای و دیده زیادی دورههای کرده،‏ است؟

بوده زودگذر بسیار بوده،‏ تغییری هم اگر و نگرفته شکل کردن

استفاده بهتر برای را نکاتی کتاب،‏ این ابتدای در که،‏ است الزم همین برای کنیم.‏

ذکر عزیزان شما برای دوره این از شما

برای دورهای ،)www.bahrampoor.com( سایت در منظور،‏ همین به برای

اختصاصاً‏ که آموزشی فیلم چند در و است رایگان کامالً‏ که کردهام طراحی استفاده

بهترین میبینیم،‏ که آموزشهایی از چطور که گفت خواهم شده،‏ ضبط شما برود.‏

بین از فوراً‏ آنها اثر که ندهیم اجازه و ببریم را کنید:‏

مراجعه زیر لینک به میتوانید رایگان،‏ دوره این در شرکت برای شما http://bahrampoor.com/?p=24943

useit

عبور:‏ رمز مهارتی

آموزشهای هستند،‏

مهارتمحور که آموزشهایی کردیم،‏ اشاره نیز باال فیلم در که همانطور شنونده

آنها در فقط ما اگر و متفاوتند کامالً‏ هستند،‏ دانشمحور که آموزشهایی با دانستن

عمالً،‏ و نمیکنیم تغییری هیچ که مطمئنم تقریباً‏ بخوانیم،‏ را آنها فقط یا و باشیم بود!‏

نخواهد توانستن معنی به بسیاری

متأسفانه،‏ میشود.‏ متفاوت داستان آنگاه دهیم،‏ انجام را تمرینات اگر اما هک داریم توقع تمرینی هیچ بدون و میگیریم یاد و میخوانیم فقط را مهارتها ما،‏ از کنیم!‏

تغییر فقط

و تمرینی هیچ بدون بعد و برویم بسکتبال کالس به ما که این مثل درست خوبی

بسکتبالیست که باشیم داشته توقع استاد،‏ توضیحات دیدن و شنیدن صرف نیست؟

خندهدار باشیم!‏ رفتارهایمان

کنیم،‏ خطا و آزمون کنیم،‏ تمرین باید موضوعاتی چنین در همین،‏ برای


18 انسان 2020

را تغییر بدهیم و ببینیم که چه جاهایی نیاز به تمرین بیشتر و چه جاهایی نیاز به

اطالعات بیشتر داریم.‏

از همین رو،‏ ما این کتاب را بر اساس میکرواکشنها ‏)یا همان اقدامکها(‏ نوشتهایم.‏

به این معنی که در انتهای هر بخش آموزشی،‏ فعالیتها و اقدامهای کوچکی وجود

دارد که ما بر اساس موضوع،‏ آنها را انتخاب کردهایم که انجام دادن آنها به شما

کمک میکند تا مهارت مذکور،‏ بسیار بهتر آموخته شود.‏

دقت کنید که تا زمانی که این اقدامکها انجام نشوند،‏ این کتاب،‏ عمالً‏ کاربرد

زیادی نخواهد داشت و انجام این فعالیتهاست که باعث میشود مهارت مذکور

در شما تقویت گردد.‏ بنابراین،‏ حتماً‏ باید برنامهای کامل و کاربردی برای اجرای

اقدامکها برای خود داشته باشید.‏

تحقیقات نشان دادهاند که اگر میخواهیم در هر کاری جزو چند نابغه انگشتشمار

جهان باشیم،‏ باید آن مهارت را ده هزار ساعت تمرین کنیم.‏ ده هزار ساعت یعنی ده

سال روزی دو ساعت تمرین منظم و درست.‏ یا 5 سال روزی 5 ساعت تمرین.‏

پیشنهاد میکنم که همین االن تصمیم بگیرید که 5 یا 10 سال بعد قصد دارید که

در کدام مهارتتان جزو برترین نفرات باشید؟

پیشنهاد میکنم هدیه خرید این کتاب را از آدرس زیر دانلود کنید:‏

http://bahrampoor.com/2020

رمز عبور:‏ 2020


بخش

اول

بهقلمسعیدمحمدی21

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش باشیم!‏

مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای گذران

برای نیز همزمان شدم،‏ دانشگاه وارد بار اولین برای که 1380 سال در برای

پولی حتی و بوده مهارتی نوع هر فاقد تقریباً‏ کارکردم.‏ به شروع زندگی دهم

انجام میتوانم که کاری تنها رسید نظرم به نداشتم.‏ کسبوکار راهاندازی کی در پارهوقت بهصورت گرفتم تصمیم ازاینرو است.‏ دیگران محصوالت فروش سرعت

به‏ داشتم که باالیی انگیزه به توجه با شوم.‏ استخدام غذایی مواد‏ توزیع شرکت صورت

به‏ میتوانستم بودم پیداکرده که ارتباطاتی با بعد،‏ سال دو کردم.‏ پیشرفت راهاندازی

را خودم کسبوکار اولین 1383، سال در کنم.‏ فروش و خرید عمده,‏ برای

دیگر،‏ کشورهای از و راهاندازی را خود واردات شرکت سال‎1385‎‏،‏ در کردم.‏ زیادی

کارهای باید که بود این تصورم میکردم.‏ وارد اولیه مواد بزرگ،‏ کارخانههای را

خودم ساختوساز شرکت اولین لذا بود،‏ اهدافم مهمترین از یکی پول و دهم انجام صادرات

غذایی،‏ مواد توزیع و تولید کسبوکار 3 مدیر دیگر حاال نمودم.‏ راهاندازی بودم.‏

شده ساختوساز و غذایی صنایع اولیه مواد واردات و مطالب

به زیادی عالقه و میخواندم انگیزشی کتابهای راهنمایی،‏ دوران از دنبال

را آزمندیان دکتر موفقیت کالسهای داشتم.‏ انسانها شناخت و روانشناسی مطالعه

را هیل ناپلون و کارنگی دیل تریسی،‏ برایان رابینز،‏ آنتونی کتابهای میکردم،‏ تا

قادرند افراد تمام کردم احساس روزی گذشت.‏ منوال همین بر سالها میکردم.‏ در

گرفتم تصمیم روز یک در بنابراین دهند.‏ انجام میدهم،‏ انجام من که کارهایی کردم.‏

مطالعه فقط تمام،‏ سال یک دهم.‏ تغییر را شغلم و زندگی کوتاهی بسیار مدت کالسهای

در بخوانم.‏ کتاب جلد صدها توانستم داشتم،‏ خوبی مطالعه سرعت چون


2020

انسان 22 کردم.‏

شرکت فروش و مذاکره بازاریابی،‏ مدیریت،‏ عالقه

روی از را شیمی و تندخوانی مطالعه،‏ صحیح روش سالها این طول در میکردم.‏

تدریس مختلف مراکز در شخصی شدم.‏

شریف صنعتی دانشگاهی جهاد مطالعه گروه مدیر 1390، سال تیرماه در زندگیام

از دوره این در که بود کاری بار،‏ اولین برای آموزشی موسسه یک مدیریت سازمانهای

با کرد.‏ پیشرفت سرعت به‏ شریف مطالعه گروه میکرد.‏ ایجاد شوق برایم نفت،‏

وزارت کشور،‏ عمومی کتابخانههای نهاد تهران،‏ شهرداری همچون ایرانی بزرگ نزدیکی

همکاری ایران،‏ بزرگ سازمانهای آیتیو شرکتهای ماهشهر،‏ پتروشیمی‏ داشت.‏

دیوید

تریسی،‏ برایان کنفیلد،‏ جک مثل بزرگی اساتید کالسهای از دیگر حاال بودم.‏

کرده استفاده دومنیکاُبراین توماس،‏ همین

پایانی بخش ‏)نویسنده پور بهرام محمدپیام آقای ارزشمندم دوست با روز یک مطالعه،‏

آموزش،‏ سال چندین ماحصل گرفتیم تصمیم و میکردیم صحبت کتاب(‏ تا

کنیم جمعآوری کتاب یک در را کسبوکار مدیریت و بزرگ اساتید شاگردی رد پیشرفت عالقهمندان با آموختهایم اساتید بهترین از که درسهایی طریق،‏ این از اجتماعی

رسالت جهت کوچک گامی اینگونه،‏ شاید بگذاریم.‏ اشتراک به کشورمان باشیم.‏

برداشته خود در

را دستاورد بیشترین شما میکند کمک که مطالبی جدیدترین بخش،‏ این در میآموزیم.‏

یکدیگر کنار در باشید داشته زندگیتان حقیقت

یک و میانبر راه ‏»هیچ بگویم:‏ شما به را حقیقتی معلم،‏ یک بهعنوان میخواهم ابتدا در کرد

خواهم تالش اما ندارد«،‏ وجود یکشبه موفقیت برای اسرارآمیزی فرمول هیچ کنم.‏

بیان جهان افراد تأثیرگذارترین زبان از را حقایقی و نکات بتوانم،‏ که جایی تا نامیده

سعادتمند انسانهای درنهایت و دارند موفقی چندبعدی زندگی که افرادی کار

به نیاز حوزهای،‏ هر در ‏»موفقیت که:‏ است این آنها نظرات چکیده میشوند.‏ دارد«.‏

پیگیری و زمان گذشت خوب،‏ عادتهای تمرکز،‏ هوشمندانه،‏ و سخت


23

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش دارند؟

زیادی کارایی مطالب این میدانم کجا از به

بزرگی بسیار اساتید محضر در آموزش طوالنی،‏ سالهای از پس را مطالب این و موفقیت و کردهام شروع صفر زیر از را زندگیام که،‏ این شوق و آوردهام دست بزرگی

دستاوردهای چه سالها این در که این دارم،‏ و داشته زیادی شکستهای بسیار

افراد کتاب،‏ این دیگر نویسنده دو ضمن در میکند.‏ هیجانزده مرا داشتهام،‏ کافی

فقط میکنند.‏ استفاده مطالب این از هرروز که هستند موفقی و برجسته توانمند،‏ شگفتزده

آن نتیجه از و کنید اجرا وقفه بدون روز،‏ 30 را دستورالعملها این است کنیم.‏

شروع هم با را مسیر این زودتر هستید آماده اجرا برای اگر شوید.‏ 2020

انسان در راحتطلبی روحیه گسترش از

بعضی بازاریابی روشهای و رسانهها ارتباطات،‏ افزایش علم،‏ در پیشرفت آوردن

دست به که داده،‏ سوق اشتباه باور یک سمت به را مردم بیشتر شرکتها،‏ آن

در که دیدهاید را برنامههایی حتماً‏ ندارد.‏ تالش به احتیاج زندگی،‏ در بزرگ نتایج از

استفاده با میتوانید گرفتن رژیم حتی یا و باشگاه به رفتن بدون شما میشود تبلیغ برسید.‏

خود رؤیایی اندام به و دهید کاهش را خود وزن روز چند در الغری قرص این داشت

نخواهد مثبتی نتیجه هیچ که است توخالی و پوچ تبلیغات سری یک اینها باور

پس برمیگردند.‏ خود قبلی وزن به دوباره ماه،‏ چندین گذشت از بعد افراد و موفقیت

قانون اولین کنید.‏ تالش باید ارزشمند نتایج به رسیدن برای باشید،‏ داشته روزانه‏

فعالیتهای کردن همجهت کنید،‏ پیشرفت شما تا میکند کمک بهسرعت که هدف

که کنید تصور را فردی بهعنوانمثال،‏ است.‏ زندگیتان بلندمدت اهداف با نظر

زیر باید فرد این است.‏ کشتی رشته در المپیک قهرمانی زندگی،‏ در اصلیاش و

کند رعایت دقیقی و علمی غذایی رژیم کند،‏ تمرین بسیار باتجربه،‏ و آگاه مربی داشته

مثبتی نگرش باید نکند.‏ خستهاش تمرین فشار تا باشد داشته قوی روحیه در

اینها همگی که دیگر موارد از بسیاری و انگیزه اراده،‏ قوی،‏ اعتمادبهنفس باشد.‏ هستند.‏

فرد این قهرمانی راستای که

بخواهد و باشد داشته نوشابه و پیتزا به زیادی عالقه فرد این کنید تصور حاال


24 انسان 2020

یکشب در میان،‏ رژیم خود را رعایت نکند و از یک پیتزای مخصوص و خوشمزه با

پنیر زیاد همراه با نوشابه لذت ببرد؛ که این کار دقیقاً‏ برخالف هدف اصلیاش است.‏

به نظر شما آیا این فرد خود را آماده قهرمانی میکند؟

لطفاً‏ نظرتان را در مورد چگونگی رژیم این فرد بنویسید.‏


25

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش در

موفق انسان یک که کنم صحبت ابزارهایی مورد در دارم قصد بخش این در هیچ

باشد،‏ نداشته را ابزارکها این کسی اگر میدهم قول و دارد احتیاج 2020 سال شد.‏

خواهد اخراج فعلیاش شغل از یا و داشت نخواهد شغلی و درآمد باشیم.‏

همیشه از موفقتر و مؤثرتر ما که میکند کمک ابزارکها این کنیم؟

استفاده ابزار از باید چرا صرف

با تا میکند کمک ما به آچارفرانسه این بگیرید.‏ نظر در را آچارفرانسه یک که

است مناسبی ابزار واقع،‏ در بازکنیم.‏ را پیچ یک کوتاهتر،‏ زمانی در و کمتر انرژی هک دریافتهایم زندگیمان در تجربه به ما پس،‏ میرساند.‏ هدفمان به زودتر را ما بدون

را محکم پیچ یک نتوانیم هیچگاه شاید است.‏ ضروری ما برای ابزار از استفاده بازکنیم.‏

دست از استفاده با فقط و ابزار هدفمان

به کوتاهتر زمان در و کمتر انرژی صرف با میکند کمک ما به ابزار برسیم.‏


26 انسان 2020

به نظر شما چرا باید از ابزار استفاده کنیم؟)دو دلیل خود را بنویسید(‏

- 1

- 2


قوانین کاربردی برای

انسان 2020

فصل

اول

چگونه است که افراد کمی،‏ خیلی موفق هستند،‏ عملکرد خیلی خوب و دستاوردهای

بزرگ در زندگیشان دارند،‏ ولی بسیاری از افراد ‏)حدود %97 ) در همان موقعیت

قبلی خودشان باقی میمانند و هیچگاه پیشرفت نمیکنند؟

شاید این سؤال مهمی باشد که باید پاسخ دهید.‏ مهمترین ویژگی افراد موفق در

جهان این است که کارهای سخت خود را بهصورت یک عادت درآوردهاند.‏

2020

2020


2020

انسان 28 شادتر

بسیار آنگاه کنید،‏ تبدیل عادت به را زندگیتان مهم کارهای بتوانید اگر ارتباطات،‏

در بینظیری دستاوردهای به جهان موفق افراد مانند و کرد خواهید زندگی رسید.‏

خواهید .... و کسبوکار ثروت،‏ ضربه:‏

5 قانون از

یکی میگفت:‏ که شنیدم جهان سخنرانان بهترین از یکی از را قانون این میان

در و جنگل در کنید تصور حاال بگیرید.‏ نظر در را زندگیتان اهداف مهمترین این

کنید.‏ انتخاب را درخت یک حاال هستید.‏ زدن قدم حال در سرسبز درختان باشید

داشته روز در کمی بسیار فرصت حتی شما اگر شماست.‏ هدف همان درخت این

بهشرط برسید(‏ هدفتان به ‏)یعنی کنید قطع را درخت میتوانید ساده روش این با کنید:‏

رعایت را قاعده 2 این که درخت

این به ضربه پنج فقط وقت،‏ کمترین صرف با روز هر و باشید داشته تبر 1- بزنید.‏

ندهید.‏

تغییر را درختتان هدفتان به رسیدن تا و باشید داشته تعهد درخت این به 2- شما

و میافتد درخت این سال،‏ یک یا ماه چند گذشت از بعد ساده روش همین با ار تبرمان که میآموزیم هم با را روشهایی بعدی بخشهای در میرسید.‏ هدفتان به شویم.‏

نزدیکتر و نزدیک هدفمان به ضربه،‏ هر با تا کند تیز زندگی

سال چندین دارند،‏ را شانس این و میآیند دنیا به روزی یک انسانها همه این

که دارد اهمیت بسیار میروند.‏ دنیا این از و میرسند مسیر پایان به بعد و کنند میرسیم.‏

دستاوردهایی چه به داریم زندگی شانس که یکباری میکند:‏

بیان را موضوع این اصفهانی ژاله زیبا،‏ چه و ماست

هنرمندی یکتای صحنه زندگی رود

صفحه از و خواند خود نغمهی هرکسی بجاست

پیوسته صفحه یاد.‏

به بسپارند مردم که نغمه آن خرم


29

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش کنید؟

اجرا میخواهید هدفی چه مورد در را ضربه 5 قانون هدفتان

مهمترین به میخواهید راهی چه از و چگونه را ضربه 5 این کنید؟

وارد


2020

انسان 30 دانه:‏

قانون است

ممکن سیب باغ یک در گرفت.‏ بزرگی درسهای میتوان طبیعت از گاهی عمل

به را سیب 500 حدود درخت،‏ هر و باشد داشته وجود سیب درخت صدها چند

که است الزم دانه همه این‏ واقعاً‏ است.‏ دانه چندین حاوی هرکدام که میآورد شوند؟

اضافه دیگر سیب درخت باشد؟

میوه پر و تنومند درخت یک بعد سالها و کند رشد نمیتواند دانه یک‏ آیا میگیریم:‏

یاد طبیعت از اینجا بیش

است بهتر هستید،‏ رشد دنبال واقعاً‏ اگر پس نمیکنند،‏ رشد هرگز دانهها اکثر باشید:‏

داشته یاد به همواره کنید.‏ تالش یکبار از آورید.‏

دست به مناسب شغل یک تا کنید،‏ شرکت مصاحبه بیست در باید استخدام

سازمانتان برای را مناسب فرد یک تا کنید،‏ مصاحبه نفر چهل با باید کنید.‏

بفروشید.‏

را محصولتان تا کنید،‏ صحبت نفر پنجاه با باید کنید.‏

پیدا وفادار و شفیق رفیق یک تا شوید،‏ آشنا نفر صد با باید بهراحتی

و نمیشویم ناامید دیگر کنیم،‏ درک بهدرستی را طبیعت درس این اگر نمیپذیریم.‏

را شکست بزرگ

شرکتهای به تحقیق برای و میخواندم MBA دانشگاه،‏ در که دورهای طی صنایع

همچون ایرانی بزرگ شرکتهای مؤسسان که شدم متوجه میکردم،‏ مراجعه ولی

شکستخوردهاند،‏ ازدیگران بیشتر مادیران،‏ و مهرام غذایی صنایع بهروز،‏ غذایی کاشتهاند.‏

بیشتری دانههای همواره میبخشد.‏

بهبود را زندگی دیگر جنبههای خوب،‏ یکدانه و سالم غذاهای به میل میکنید،‏ ورزش منظم بهطور وقت هر که کردهاید دقت رژیمی

و سالم غذاهای وقتی که شدهاید تغییر این متوجه آیا دارید؟ کمکالریتر کنید؟

ورزش دارید دوست و داشته بیشتری انرژی میخورید،‏ مؤثر

شما روحیه روی شما،‏ تفکر روش هستند.‏ مربوط هم به زندگی در همهچیزها گفتارتان

نحوه روی شما،‏ رفتن راه است.‏ مؤثر رفتنتان راه نوع بر شما،‏ روحیه است.‏


31

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش میشود.‏

واقع مؤثر فکرتان طرز روی زدنتان،‏ حرف روش و میگذارد اثر وقتی

میگذارد.‏ اثر زندگی ابعاد سایر بر زندگی،‏ بعد یک در پیشرفت برای تالش داشت.‏

خواهید بیشتری شادی احساس نیز کار محل در هستید،‏ خوشحال خانه در بهتر

فرزندانتان و همسر با نیز،‏ خانه در دارید،‏ گرمی رابطه خود همکاران با وقتی هستید،‏

که نقطهای هر از میتوانید زندگی در پیشرفت برای کرد.‏ خواهید برخورد نگاه

خود زندگی گذشته سال ده به وقتی است،‏ انگیز هیجان بسیار کنید.‏ شروع شرایطی

هر در همیناالن میتوانید میگیرد.‏ چشمانم از خواب آینده،‏ شوق میکنم،‏ جدید

مهارت یادگیری شغل،‏ در پیشرفت اهداف،‏ نوشتن برای برنامهای هستید که همه

زیرا شد،‏ خواهد بزرگ نتایج بروز باعث کوچک،‏ تغییر همین باشید.‏ داشته ... و هستند.‏

مربوط هم به امور شد،‏

خراب زندگیتان از بخش یک اگر یعنی است،‏ صادق نیز قضیه این عکس دوخ نوبه به‏ میدهید،‏ انجام که کاری هر میشوند.‏ خراب بهزودی هم ابعاد سایر است.‏

مربوط دیگر امور به زیرا دارد،‏ اهمیت


2020

انسان 32 بزرگ:‏

کوچکهای انگیزهبخش

کتابهای تمامی و کتاب این قاعدههای مهمترین از یکی شاید و کوچک بسیار فعالیتهای اثر در بزرگ پاداشهای که،‏ باشد نکته این جهان گامها

اما هستند،‏ ما تصور از بزرگتر بسیار نتایج،‏ میآیند.‏ دست به هوشمندانه روابط

بهبود استرس،‏ کاهش برای اگر نمیرسند.‏ نظر به مهم و بزرگ چندان آن

نتایج از کنید،‏ استفاده درست استراتژی از کسبوکارتان گسترش و فردی شد.‏

خواهید شگفتزده کوتاه،‏

بسیار گذشتزمان از پس دارند انتظار سادهانگار آدمهای از بسیاری زود

صبح وزن،‏ کاهش برای متوالی روز سه فردی اگر مثال،‏ برای ببینند.‏ را آنی نتایج داشته

را وزن کاهش انتظار و بدود منزلش نزدیک پارک در شود،‏ بیدار خواب از است.‏

نشده پدیدار ملموسی نتیجه هنوز چون شد.‏ خواهد دلسرد بهزودی باشد،‏ میدانند

دارند،‏ استراتژی خود افکار و زندگی برای که هوشمند انسانهای تمام ببینند.‏

را آن فوقالعاده نتیجه یکباره تا دهند انجام بهدقت را کاری مدتها باید که راهنمایی

دوم ریاضی معلم از داستان یک ریاضی

درس میگرفتم،‏ 20 نمره همیشه که درسی تنها بودم،‏ راهنمایی دوم وقتی ریاضی

مسئله یک روزی ایشان میرزایی.‏ آقای نام به داشتیم باهوشی معلم بود.‏ از

یکی برد،‏ پی که بود میلیونری مرد درباره داستان،‏ بود.‏ جالب که دادند ما به بخرد،‏

دالر 1000 ازای در را ایده آن اگر که دارد جالبی ایده دانشآموزانش شوه دانشآموزش که نمیدانست اما آورد؛ دست به درآمد دالر میلیونها میتواند دارد.‏

باالیی بسیار ریاضی روز

برای است.‏ کافی اول،‏ روز برای 1 سنت یک گفت:‏ ثروتمند مرد به دانشآموز کار

این و شود برابر دو پول این روز هر و سنت چهار بعدی روز برای سنت،‏ دو دوم نمیگنجید

خود پوست در خوشحالی از میلیونر مرد باشد.‏ داشته ادامه روز 30 فقط را

او شرط است حاضر گفت بالفاصله و میزد لبخند تمسخر حالت به لب زیر و است.‏

دالر یکصدم معادل میشود،‏ نوشته ct بهاختصار که )cent( سنت هر 1.


33

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش پول

دانشآموز آن به دالر میلیون 10 از بیش که شد متوجه ماه پایان در اما بپذیرد.‏ معلم

اما نکردیم؛ باور را میرزایی آقای حرف آموزان دانش ما از هیچکدام است.‏ داده شود.‏

باورپذیر برایمان حرفش تا کشید برایمان را زیر جدول ریاضیمان سنت

یک اول=‏ روز سنت

دو دوم=‏ روز سنت

چهار سوم=‏ روز سنت

هشت چهارم=‏ روز سنت

شانزده پنجم=‏ روز سنت

دو و سی ششم=‏ روز سنت

چهار و شصت هفتم=‏ روز دالر

1/28 هشتم=‏ روز دالر

2/56 نهم=‏ روز دالر

5/12 دهم=‏ روز دالر

163/84 پانزدهم=‏ روز دالر

5242/88 بیستم=‏ روز دالر

پنجم=‏‎167772/16‎ و بیست روز دالر

سیام=‏‎5368709/12‎ روز دالر

10 23/418/737/ است؟ چقدر مبالغ این مجموع میکنید فکر تأثیرات

و بزرگاند بسیار که هستند کوچکهایی که میدهد نشان مثال این داشت.‏

خواهند انسان زندگی در عمیقی امریکا:‏

ارتش آموزش فرآیند در تحول یک در

،NLP کتاب نویسندگان از یکی بندلر ریچارد دکتر 1980، دهه اوایل در آمریکا

ارتش در تیراندازی مهارت کند کمک تا گرفت قرار آمریکا ارتش استخدام یابد.‏

بهبود آموزش

برنامه کرد.‏ بررسی بهدقت را آموزش قبلی برنامه بندلر دکتر ابتدا آنها

به را تیراندازی راه میدادند،‏ هفتتیر یک فردی هر به که،‏ بود اینگونه


34 انسان 2020

آموزش میدادند و بعد،‏ از آنها میخواستند از فاصله سی متری به هدف شلیک

کنند.‏ بعضی از سربازها میتوانستند از همان ابتدا تیرهایشان را به هدف بزنند؛ اما بقیه

افراد،‏ فقط به مقدار بسیار کم پیشرفت میکردند.‏ فرض مربیان آموزشی این بود که

بعضی از سربازان از استعداد ذاتی برای تیراندازی برخوردارند و اکثریت از استعداد

محروماند؛ اما دکتر بندلر این استدالل را نپذیرفت.‏

ریچارد بندلر بعد از چند روز فکر کردن در مورد نحوه آموزش،‏ روند را کامالً‏

تغییر داد،‏ بهگونهای که همه سربازان از فاصله 3 متری شروع به تیراندازی کردند.‏

در این روش به خاطر این که فاصله بسیار کم بود،‏ تمام سربازان به‏ راحتی به هدف

میزدند.‏

از فاصله 6 متری تیراندازی را امتحان کردند.‏ بسیار ساده بود.‏ 9 و 12 و 18 متری

نیز همچنان ساده بود و روزانه سربازان فقط 3 متر فاصله را بیشتر میکردند،‏ تا این

که به 30 متر رسیدند.‏ این تغییر در شیوه آموزش،‏ همه را متعجب کرد،‏ زیرا حاال

سربازان زیادی از فاصله 30 متری دقیقاً‏ به هدف میزدند.‏ دکتر بندلر استاد جزء

جزء کردن است و شهرت جهانی دارد.‏

بهعبارتدیگر،‏ دکتر بندلر معتقد است،‏ اگر یک کار بزرگ و دشوار را به اجزای

کوچکتری تقسیم کنیم،‏ انجام این فرآیند بهشدت آسان میشود.‏ با استفاده از این

شیوه آموزش میتوانید در هر زمینهای یادگیری خود را افزایش دهید و من دقیقاً‏ از

همین روش برای آموزش به دانشجویانم در دانشگاه صنعتی شریف استفاده میکنم.‏


35

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش بزرگترها:‏

دست روی از یادگیری تکرار

و تکرار تکرار،‏ دهیم:‏ انجام که میگفتند،‏ ما به مدرسه در مرتباً‏ که راهکاری میگوید:‏

که کارنگی دیل آقای جمله به که این با بود.‏ مهارتهاست.‏

مادر تکرار است،‏

موضوع یک تثبیت برای روش قویترین تکرار،‏ این مواردی در و دارم اعتقاد نیست.‏

اینگونه زمینهای هر در و همیشه ولی میگیرند؟

یاد را رانندگی چگونه آقایان از بعضی میکنید فکر میزنم:‏ مثال یک نحوه

به فقط مینشینند،‏ تاکسی راننده و مادر پدر،‏ کنار که قبل سالها از اینها میگیرند.‏

یاد را رانندگی کردن،‏ نگاه شیوه همین با و میکنند نگاه رانندگی دقیقتر

عبارت به مییابند.‏ مهارت رانندگی در بهسرعت افراد از بسیاری اغلب،‏ آموزش

میتوانیم دیگران،‏ از الگوبرداری و کردن نگاه روش با که،‏ است این منظور با

که است روشی این میگویند.‏ الگوبرداری پی،‏ ال ان در فرایند این به ببینیم.‏ کسی

کردن تماشا با صرفاً‏ بیفزایید.‏ خود یادگیری سرعت بر میتوانید آن از استفاده بیاموزیم.‏

را کار آن انجام میتوانیم دهد،‏ انجام عالی طرز به را کاری میتواند که دارید؟

قرار فوتبال زمین کجای بودم

تبریز سازی تراکتور تیم و راهآهن نوجوانان فوتبال تیم عضو قبل،‏ سالهای در هستیم(.‏

آذری اصالتاً‏ و کردهایم زندگی تبریز در سال یک بود،‏ ارتشی پدرم ‏)چون بازیکن

22 جزء یا بگیرید تصمیم بچهها میگفت ما به همیشه که داشتیم مربیای و

نشستهاند زمین دورتادور که فوتبال تماشاچی هزاران جزء یا و باشید زمین اصلی همیشه

و نمیکردم درک خوب خیلی سالها آن را جمله این میکنند.‏ نگاه را بازی منظوری

چه جمله این گفتن از مربی و هستیم بازیکنان جز که ما میگفتم خودم به دارد؟

به

قضیه این میکنم،‏ تدریس شریف صنعتی دانشگاه در است سال چندین که حاال


36 انسان 2020

‏راستی برایم بسیار ملموس شده است و افراد بسیاری را میبینم که به شوق یادگیری

یک مهارت جدید مثل زبان انگلیسی،‏ نواختن گیتار،‏ یادگیری تندخوانی فانتوم و حتی

درس خواندن،‏ تالش جدیدی را شروع میکنند،‏ ولی بعد از یک مدت،‏ انگیزه خود را

از دست میدهند و به جمع تماشاچیان میپیوندند.‏

تقریباً‏ همیشه در ابتدای کار،‏ افراد هیجان دارند و معموالً‏ دچار افراط میشوند.‏ البته

بسیار خوب است که برای ایجاد ریتم موفقیت،‏ هیجانزده باشیم،‏ اما بهتر است طوری

برنامهریزی کنیم که بتوانیم حداقل به مدت 3 ماه این ریتم را حفظ کنیم.‏

اگر تالش کنید هر روز گامهای درست و کوتاهی را بردارید،‏ به شما قول میدهم،‏


37

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش را

خود دارید،‏ کردن دنبال برای زیادی کارهای اگر اما شد؛ خواهید برنده نهایت در دیدهام،‏

نزدیک از که را موفقی انسانهای تمام کردهاید.‏ آماده شکست یک برای نمیدادند.‏

انجام همزمان بهطور را فعالیت چند هرگز در

موفقیت اجزای مهمترین از یکی استقامت و پیگیری باشید داشته یاد به همواره است.‏

کاری هر میفرمایند:‏

رابطه این در سعدی حضرت رود

خسته گهی و تند گه که نیست آن رهرو رود

پیوسته و تند که است آن رهرو دادهام.‏

شعر در کوچکی تغییر کشورمان،‏ دوستداشتنی شاعر از اجازه با البته با

آگاهانه و باشید تیم اصلی بازیکن 22 جز واقعاً‏ بگیرید،‏ تصمیم حاال همین پس کنید.‏

حرکت موفقیت مسیر در درست استراتژی که

زمانی که،‏ طوری به باشید،‏ مؤثرتری عضو خانوادهتان در امروز از کنید،‏ انتخاب خانواده

کردن خوشحال توانایی باید شما کنند.‏ افتخار شما وجود به هستید،‏ منزل در افراد

زندگی بخشهای مهمترین از یکی خانواده،‏ آورید.‏ دست به را دوستانتان و است

این باشید،‏ دیگران شادی باعث بتوانید که این الزمه سعادتمنداست.‏ و موفق شوید.‏

بانشاطی و شاد فرد خودتان کهفانتوم برای

انسان 2020

فصل

دوم

انسانی که میخواهد در سال 2020 زندگی کند،‏ باید شاد و خوشحال باشد و یک

مغز هوشیار و آماده داشته باشد.‏ وی باید بتواند خیلی سریع،‏ اطالعات موردنیاز خود

را به دست آورده و یا از حافظهاش استفاده کند.‏

پس برای افزایش کارایی مغز خود و برای این که حافظه خوبی داشته باشید،‏ سعی

کنید تا جایی که میتوانید بخندید.‏

تأثیر شادی بر بدن:‏

حتماً‏ این تجربه را دارید که احساسات خوب و خنده،‏ تأثیر مستقیمی بر بدن

و روحیه دارد.‏ منبعد از تماشای یک نمایش کمدی،‏ بهشدت احساس شادمانی

میکنم.‏ نشاط حاصل از رفتن به کنسرت،‏ شرکت در میهمانی،‏ استخر و یک ماساژ

فوقالعاده را از دست ندهید.‏

حتی پزشکان معتقدند افرادی که روحیه خوبی دارند،‏ کمتر بیمار میشوند و اگر

بیمار شوند،‏ زودتر سالمتی خود را به دست میآورند.‏


40 انسان 2020

چگونه مغزمان را با فانتوم الغر و متناسب کنیم؟

سؤاالت زیر بسیار بامزه هستند و سختتر از آنند که فکر میکنید.‏ احتماالً‏ به شما

نشان خواهند داد که چقدر به چیزهای عادی و روزانه زندگی بیتوجه شدهایم.‏

۱- در یک چراغ راهنمایی،‏ رنگ سبز آن باالست یا پایین؟

- 2 در کشورمان چند تا استان داریم؟ از خیلیها این سؤال را پرسیدم و جواب را

نمیدانستند.‏ اعتراف میکنم خودم هم این سؤال را بلد نبودم.‏

۳- وقتی قدم میزنید دست چپ شما با پای راست شما حرکت میکند یا پای چپ؟

۴- روی سکههای ۵۰۰ تومانی چه تصویری وجود دارد؟

۵- صفحات زوج کتاب سمت راست است یا سمت چپ؟

۶- دکمه پیراهن مردانه در کدام طرف آن قرار دارد؟

۷- پشت اسکناس پنجهزارتومانی و دههزارتومانی چه نوشتهشده است؟

اگر جواب یکی از این سؤاالت را هم نمیدانید،‏ بهترین بهانه را برای تفکر و

خندیدن دارید.‏

خنده،‏ دونده دوی ماراتن سالمت ذهن و جسم انسان است.‏ نورمن کازین که به

‏عنوان پدر علم ایمنی شناسی اعصاب و روان محسوب میشود،نشان داده که خنده،‏

سالمتی میآورد.‏ کازین و همکارانش برای نخستین بار از خنده در بهبود بیماریهای

حاد در بیمارستانها استفاده کردند.‏

۱۰ دلیل اصلی که ثابت میکند خنده برایتان خوب است،‏ عبارتند از:‏

۱۰- بهبود جریان گردش خون

۹- افزایش تفکر خالق

۸- افزایش تعداد سلولهای ایمنی بدن

۷- کمک به سیستم گوارش و هضم غذا

۶- افزایش اندورفین

۵- خارج کردن هوای مانده در ششها و ریهها

۴- ورزش دادن عضالت صورت و شکم

۳- آزاد کردن فشار عضالنی


41

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش کورتیزول

کاهش ۲- عروقتان

و قلب برای قایق،‏ در زدن پارو دقیقه ده بهاندازه میتواند خنده صدبار ۱- است.‏

لذتبخش هم کلی و باشد مفید میکند.‏

کمک جسمتان و ذهن سالمت حفظ به شیمیایی واکنشهای این همهی بخندانید.‏

و بخندید زندگیتان در میتوانید تا پس کنیم؟

فانتوم را هوش چگونه فانتوم

روش به هوش افزایش برای عالی روش 7 آنها

است.‏ مغز آنها همهی محل که دارید مختلف هوش نوع هفت دستکم شما،‏ میتوان

که است معقولی فرض این پس گرفتهاند.‏ جای مغز از خاصی قسمتهای در کرد.‏

تحریک را مغز از مختلفی بخشهای هوشها،‏ این از هرکدام گرفتن کار به با بهعنوان

او است.‏ چندگانه هوش نظریه پدر هاروارد،‏ دانشگاه از گاردنر هاوارد است.‏

شناختهشده رشته،‏ این نامدار رهبر زبانی:‏

کالمی/‏ هوش ۱- کتاب،‏

پایانی بخش در البته ( کردن گوش کردن،‏ صحبت نوشتن،‏ خواندن،‏ مانند است(.‏

پرداخته آن به پور بهرام پیام محمد خواندن،‏

کتاب مجله،‏ و روزنامه خواندن کوتاه،‏ مطلب یک نوشتن دیگران.‏

با کردن صحبت کلمات،‏ جدول حل


42 انسان 2020

۲- هوش ریاضی / منطقی:‏

مانند حل مسئله،‏ طبقهبندی،‏ ریاضی.‏

برنامهریزی روزانه،‏ لیست کردن و دنبال کردن کارها،‏ حل کردن

سود کو،‏ محاسبات ذهنی.‏

۳- هوش بصری/‏ فضایی

مانند نشانههای دیداری،‏ نقشهها،‏ جهتیابی و تصور جایی که میخواهید برود.‏

یافتن راه خود در یک مسیر خاص،‏ طراحی نقشه برای سفر،‏ طراحی

ایدهها یا لیست خرید.‏

۴- هوش ریتمی / موسیقی

مانند ریتم،‏ آواز،‏ شنیدن صداهای اطراف.‏

شنیدن آهنگ و پیدا کردن ریتم آن.‏


43

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش حرکتی

جسمانی/‏ هوش ۵- یادگیری،‏

قدرت افزایش اطالعات،‏ جمعآوری برای بدن اجزای از استفاده مانند کردن.‏

ورزش با

همراهی برای ذهنی قابلیتهای بهکارگیری شامل توانایی این دارید

فرصت اگر که است این من پیشنهاد است.‏ بدنی حرکات است

لذتبخش تجربه اینیک کنید.‏ ثبتنام یوگا کالس یک در سیدی

یا کتاب یک از استفاده ندارید،‏ رفتن کالس فرصت اگر و بگیرید.‏

جدی را یوگا آموزش فردی

هوش ۶- گروهی

کارهای انجام افراد،‏ روحیه شناخت خواندن،‏ توانایی ارتباط،‏ برقراری مانند شرایط

با انطباق و کردن

حل کارها،‏ کردن دنبال و کردن لیست روزانه،‏ برنامهریزی ذهنی.‏

محاسبات کو،‏ سود


44 انسان 2020

۷- هوش فرا فردی

مانند خودشناسی،‏ تأمل و اندیشه،‏ تفکر عمیق در مورد مسائل و مشوق خود بودن

داشتن یک‏ فضای خلوت و سکوت برای خودتان و تفکر در مورد

رسالت شما در زندگی،‏ تهیه دفتر برنامهریزی فانتوم و نوشتن

روزانه آن،‏ حریم خصوصی داشتن،‏ اختصاص زمانی برای تفکر.‏

گاهی تلفن را از پریز بکشید و موبایلتان را خاموشکنید.‏

۱۰ روش عالی برای افزایش حافظه از طریق فانتوم:‏

۱۰- خواندن روزنامه بهصورت روزانه البته فقط محتوای ارزشمند روزنامه را بخوانید.‏

۹- درست کردن پازل.‏

۸- حضور در اجتماع و عضویت در انجمن،‏ کتابخانه،‏ باشگاه ورزشی.‏

۷- صحبت کردن با دیگران،‏ البته گاهی هم شنونده خوبی باشید.‏

۶- درست کردن چیزی با دستهایتان مثل کاردستی.‏

۵- تعیین اهداف شخصی و تالش برای رسیدن به آنها.‏

۴- خواندن کتاب و مجالت ‏)این مهمترین پیشنهاد من است(.‏

۳- یادگیری یکزبان خارجی ‏)حتماً‏ اول انگلیسی باشد(.‏

۲- دنبال نمودن یک دوره آموزشی،‏ حتی میتوانید به ادامه تحصیل و یادگیری

یک فن جدید فکر کنید.‏ ‏)یادگیری،‏ ذهن انسان را قوی میکند،‏ مخصوصاً‏

مهارتهایی مثل تندخوانی – زبان انگلیسی-‏ محاسبات ذهنی(.‏

‎۱‎‏-آموزش به افراد دیگر ‏)هر چیزی را که بلد هستید،‏ حتی بسیار کوتاه به دیگران

آموزش دهید(‏

انجام همین ایدههای ساده و کاربردی،‏ ذهنتان را به‏ سرعت فانتوم،‏ الغر،‏ منعطف

و چابک میکند.‏


45

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش زندگی

ناآرام اقیانوس در نهنگ صید در

من و دارد کسبوکار چندین است.‏ ثروتمند بسیار که دارم ساله 60 دوستی مذاکره،‏

کالس هیچ دوستم این کردهام.‏ پیاده را ایدههایش از خیلی کسبوکارم است.‏

نرفته فروش و بازاریابی و کسبوکار رشد من

نظر به آورده،‏ دست به بازار در فعالیت سال 45 طول در که تجربهای با ولی مرسدس

یک فروش و خرید ‏»همیشه میگوید:‏ است.‏ فروش و مذاکره مسلم استاد است«.‏

پراید تا چند فروش و خرید از بهتر مازاراتی یا بنز در

تا بروی نهنگ شکار به اقیانوس در است ‏»بهتر میگوید:‏ همیشه من دوست این ماهی«.‏

شکار به استخر یا حوض یک خواهی

ماهی از پر سطل یک نهایت در کنی،‏ صید ماهی تا صد ‏»اگر دارد:‏ اعتقاد وی گرفت«.‏

خواهی باالیی بسیار بسیار دستمزد کنی،‏ شکار نهنگ یک اگر ولی داشت،‏ نهنگ

است؟ نهنگ مشابه چیزی چه کنید فکر باید کسبوکارتان و شغل در یا

باشد،‏ بزرگ و خاص سازمان یک با بستن قرارداد میتواند شما کسبوکار ویژه!‏

شخص یک با کاری رابطه برقراری قاعده

نمایید.‏ ایجاد هم اجتماعی هویت یک باید که باشید داشته توجه نکته این به بیشتر.‏

نانش نیک،‏ نامش که هر که:‏ است این اجتماعی هویت اجتماعی:‏

هویت ایجاد عوامل است.‏

فرد آن اجتماعی هویت نشانگر فردی هر ظاهر 1- که

شده طوری ما جامعه در متأسفانه باشد.‏ هماهنگ بدنتان زبان با زبانتان 2- آدمهای

اینان ولی باشند،‏ موفق میتوانند فریب و دروغ با میکنند تصور بعضیها بدن

زبان روی از که هستند باهوش اینقدر مردم،‏ نمیدانند،‏ که هستند کمهوشی هیچگاه،‏

هیچگاه،‏ کنید تالش میگوید.‏ دروغ فرد این که میدهند تشخیص آنها نگویید.‏

دروغ شرایطی هیچ تحت و هیچگاه باشید.‏

آزاده الاقل ندارید دین اگر میفرمایند:‏ ‏)ع(‏ حسین امام اینگونه

کشورش برای خداوند از ایران،‏ امپراطوری قدرتمند پادشاه کوروش


46 انسان 2020

درخواست مینماید:‏ اهورامزدا،‏ این سرزمین را،‏ این مرزوبوم را،‏ از کینه،‏ دشمن،‏

دروغ و خشکسالی حفظ کند.‏

تمام کشورهای پیشرفته و ثروتمند،‏ شهروندانی راستگو و درستکار را پرورش

دادهاند که این از نشانههای یک جامعه سالم و بانشاط است.‏

3- خاطرهای که در ذهن مخاطب باقی میگذارید،‏ مؤثرترین ابزار برای شماست.‏

شما با خاطره و اثری که بر ذهن مخاطب میگذارید،‏ تداعی میشوید.‏ تمام تالش

خود را به کار گیرید تا همواره افراد،‏ شما را با ویژگی درستکاری،‏ صداقت و

امانتداری به یاد بیاورند.‏

اژدهای زشت و خطرناک منقرض نشده:‏

یک اژدهای قویهیکل گرسنه را در نظر بگیرید که قاتل موفقیتهای افراد است.‏

این اژدهای زشت و گرسنه،‏ تأخیر نام دارد.‏ بهعبارتدیگر،‏ اگر همیناالن تصمیمی

بگیرید و بخواهید فعالیتی را شروع کنید،‏ هر چقدر تا برداشتن اولین گام،‏ تأخیر

داشته باشید،‏ احتمال انجام آن کار،‏ بهشدت کم میشود.‏

روی مهارت حرف زدن خود سرمایهگذاری کنید:‏

اولین ضرورت برای ارتباط تأثیرگذار،‏ واضح حرف زدن است.‏ منظور خود را دقیق

بیان کنید.‏ هرگز تصور نکنید دیگران منظور ما را بهراحتی درک میکنند.‏ ما انسانها

شبیه به هم حرف میزنیم،‏ ولی شبیه به هم برداشت نمیکنیم.‏ ‏)بخش آخر این کتاب

را با دقت مطالعه کنید(‏

دومین مهارت برای ارتباط تأثیرگذار،‏ پایداری است.‏

بهعنوان‏ مثال،‏ اگر شما رهبر یک تیم هستید،‏ باید مصمم،‏ صبور و خوشبین باشید.‏

یک رهبر کاریزماتیک،‏ وقتی اشتباهی رخ میدهد،‏ باید خونسردی خود را حفظ کند.‏

به عنوان یک رهبر،‏ باید همیشه به خود یادآوری کنید که اگر نتوانید کارهای پروژه

را طبق زمانبندی و بهخوبی انجام دهید،‏ کار دچار مشکل خواهد شد.‏ بخش دیگر


47

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش عملکرد

و ناسازگاری با مقابله کاریزماتیک،‏ رهبر یک بهعنوان شما تأثیرگذار ارتباط اهمال

خود کاری تعهدات قبال در تیم،‏ اعضای از یکی اگر است.‏ دیگران ضعیف میشود.‏

رفع مشکل که باشید،‏ خوشبین و امیدوار نباید کنید.‏ چشمپوشی نباید کرد،‏ شما

دارند.‏ زیادی توجه کار،‏ کیفیت و زمانبندی خصوص در کاریزماتیک رهبران که

باشید داشته را این آمادگی اتفاقی،‏ چنین بروز صورت در باشید.‏ چنین باید نیز در

افراد توانمندی با متناسب را کارها باشد یادتان کنید.‏ تعیین مجدداً‏ را تیم وظایف و بیندازید فردی گردن به را زیادی مسئولیتهای که نباشد اینگونه و بگیرید نظر باشد.‏

نداشته دادن انجام برای چندانی کار اعضا،‏ از دیگر یکی دهید.‏

افزایش اعتقادات بیان برای را خود جسارت جسارت،‏

نوع مهمترین است.‏ جسارت تأثیرگذار،‏ ارتباط ویژگیهای از دیگر یکی به‏

میگوید:‏ چرچیل وینستون تصمیمهاست.‏ و نتایج مسئولیت درصد 100 قبول بستگی

آن به ویژگیها سایر زیرا است،‏ انسان ویژگی مهمترین جسارت درستی،‏ دارند.‏

نتواند

که رهبری است.‏ رهبری قواعد مهمترین از یکی اشتباه،‏ پذیرش در جسارت باشد.‏

داشته باالیی اثربخشی نمیتواند مدتی از بعد بگیرد،‏ گردن را خود اشتباه کنید.‏

توجه همتیمیهایتان و خود قوت نقاط به و یابد افزایش اعتمادبهنفستان میکند کمک خودتان،‏ قوت نقاط روی تمرکز کمک

همکارانتان،‏ قوت نقاط روی تمرکز بگیرید.‏ بیشتری درست تصمیمهای نفع

به این و باشند،‏ داشته باور را خود توانایی و کنند کار بیشتری جسارت با میکند است.‏

شرکت و جامعه


2020

انسان 48 جمعبندی:‏

بگذارید.‏

ویژهای احترام تیمتان اعضای و انسانها همه به توانمند

را خود بیاموزید،‏ جدید مهارتهای کنید،‏ رشد همواره خودتان دهید.‏

آموزش دیگران به خساست و دریغ بدون و کنید میتوانند

ارزشها کنید.‏ برقرار ارتباط آدمها ارزشهای با کنند.‏

عمل کاتالیزور یک مانند باشید.‏

داشته اعتماد همکارانتان و خودتان توانمندیهای به باشد.‏

ضررتان به اگر حتی باشید،‏ حق طرفدار همیشه کنید.‏

عذرخواهی و بپذیرید را اشتباهتان ساده بسیار کردید،‏ اشتباه اگر مادامالعمر

یادگیری طریق از کارها در پیشرفت است.‏

استوار اطالعات و دانش پایه بر میکنیم،‏ زندگی که دنیایی در ما پیشرفت از

یکی دارند.‏ اطالعات خود رقبای از بیش که هستند کسانی موفق افراد امروزه،‏ کسب

با سایرین،‏ از زدن جلو و خود کار دادن ادامه شما،‏ مسئولیتهای مهمترین است.‏

جدید ایدههای و اطالعات مداوم 2 سال،‏ دو هر مواردی در حتی و سال سه هر زمینهای،‏ هر در دانش میزان امروزه،‏ دو

منظم برنامه یک طبق را خود دانش باید که است معنی بدین این میشود.‏ برابر اخراج

و تعویض بهسرعت وگرنه باشید،‏ داشته حضور بازی در بتوانید تا کنید برابر پیوست.‏

خواهید تماشاچیان جمع به و شده شده

شگفتآور بسیار جهان در تغییرات سرعت که هستید همعقیده من با حتماً‏ عمیق

که حوزهای هر در است پیشرفت و تغییر در باورنکردنی سرعتی با جهان است.‏ کامالً‏

جدید اطالعات شدن افزوده نیز و موجود اطالعات حجم از نماییم بررسی 44

جهان،‏ تغییرات سرعت 2020، سال تا ارائهشده،‏ آمار طبق شد.‏ خواهید مبهوت میشود.‏

امروز از سریعتر بار


49

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش آچارفرانسه

قانون با

بگیرید«.‏ یاد بیشتر باید بیشتر،‏ درآمد داشتن ‏»برای است:‏ این اصلی قانون تسد به هماینک که است بهاندازهای درآمدتان میزان خود،‏ کنونی دانستههای و دانش باید باشید،‏ داشته بیشتری درآمد آینده،‏ در میخواهید اگر میآورید.‏ کاری

زمینة در میخواهید اگر کنید.‏ عمل آن طبق و آموخته را جدیدی مهارتهای شرکت

و رشد یادگیری،‏ دادن،‏ گوش خواندن،‏ با را آن بهای باید باشید،‏ بهترین خود بپردازید.‏

مرتبط کالسهای در بیرونی

دنیای میخواهید اگر ماست.‏ درون دنیای از انعکاسی همواره بیرون،‏ دنیای کنید.‏

شروع خود درون دنیای از باید ببخشید،‏ بهبود را ؟

چیست شما آموزش اولین اقدامک:‏ بامغز

کممصرف وات 200 المپ یک برخورد با

ذهن که میدهد روی زمانی زندگی،‏ در تغییری هر که است مشخصشده میآورند،‏

دست به جدیدی اطالعات همواره که افرادی کند.‏ برخورد جدیدی ایده میکنند.‏

پیشرفت دیگران از سریعتر


50 انسان 2020

بیشتر مسائل زندگی را میتوان با قانون احتماالت توضیح داد.‏ طبق این قانون،‏

احتمال دارد هر چیزی اتفاق بیفتد.‏ در بسیاری از موارد،‏ این احتمال میتواند با دقت

قابلتوجهی محاسبه شود.‏

بهعنوانمثال،‏ در بازار بورس ایران،‏ محاسبات بسیار زیاد و همچنین بازده شرکتها

و صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس تخمینهای خاص احتمال،‏ استوار است.‏

احتمال موفقیت خود را افزایش دهید

هدف شما باید افزایش این احتمال باشد که چیزهایی که دوست دارید،‏ برایتان

اتفاق بیفتد و به هدفی برسید که برایش برنامهریزی کردهاید.‏ یکی از راههای افزایش

احتمال موفقیت در هر تالشی،‏ استفاده کامل و بهینه از زمان است.‏ وقتی اهداف خود

را مشخص کرده،‏ برنامهریزی دقیق و کاملی برای اقدامات خود انجام میدهید،‏

اولویتها را تعیین و بر ارزشمندترین کارها تمرکز میکنید،‏ احتمال موفقیت خود را

تا حد زیادی افزایش میدهید.‏

هر چه ایده و اطالعات بیشتری کسب کنید،‏ احتمال بیشتری دارد که دقیقاً‏ در زمان

مناسب به همان بینشی برسید که به آن نیاز دارید.‏ درنتیجه،‏ احتمال موفقیت خود را

در تمامکارهایتان بهشدت افزایشخواهید داد.‏

اقدامک:‏ اآلن چه ایدهای به ذهنتان رسیده است ؟


51

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش رفتن

پیش و دادن ادامه زمان،‏

از بهینه استفاده چگونگی یادگیری پیشرفت،‏ راههای سریعترین از یکی نمایید.‏

استفاده شکل بهترین به موارد این از است.‏ تجسم و ذهنی الگوی تغییر توجه

میشود،‏ ظاهر موفق بسیار خاص،‏ موقعیتهای در که فردی به هرگز آیا کنید؟

عمل او مثل میتوانستید که نداشتید آرزو آیا کردهاید،‏ کتاب

‏)نویسنده کنفیلد جک آقای سمینار تا بودم نشسته صندلی روی که زمانی میکردم.‏

فکر موضوع این به شود،‏ شروع روح(‏ برای جوجه سوپ پرفروش زمینهها

از بسیاری در او است.‏ فوقالعاده و برجسته سخنران یک کنفیلد جک بخواهد،‏

وقتی انسان یک که شدم متوجه جک سخنرانی پایان در است.‏ موفق فردی میگفت:‏

که میافتم فولی چارلز سخن یاد همواره شود.‏ برجسته میتواند حتماً‏ است.‏

بزرگ مردان زندگی انسان،‏ معلم بهترین زبان،‏

و رانندگی تندخوانی،‏ موسیقی،‏ خالقیت،‏ خوشبینی،‏ سپاسگزاری،‏ اعتمادبهنفس،‏ زا باالیی درجه به آنها در میتوان و میشوند گرفته یاد بهراحتی که هستند مهارتهایی برتر

آن در شما به نسبت دیگری شخص که را مهارتی هر میتوانید شما رسید.‏ مهارت بود.‏

خواهند دیگران به نسبت شما برتری باعث روزی مهارتها،‏ این و بگیرید یاد است،‏ بااستعدادتر

و باهوشتر شما از مردم از بعضی که کنید فکر است ممکن حتی و افکار انداختن جریان به با چون میکنند.‏ عمل خوب آنها جهت هر به هستند.‏ برنامههای

جزو و عادت بهصورت را آنها کردهاند،‏ تمرین مرتباً‏ که رفتارهایی درآوردهاند.‏

خود موفقیت آغاز

زمانی تنیس،‏ بزرگ بازیکن یک مورد در را خود ذهن برنامهریزی آغاسی،‏ آندره بود.‏

کرده آویزان آندره خواب تخت به را تنیس توپ پدرش،‏ بود.‏ کوچک بچهای که کرد بزرگ

قهرمان یک یا خالق استداللگر،‏ مادرزادی بهطور بچهها که،‏ است این نکته میکنند.‏

آغاز ساده قدم دو با را فرایند این آنها بلکه نمیآیند.‏ دنیا به تنیس میدهند.‏

انجام موفق افراد که کارهایی از الگوبرداری 1- شود.‏

تبدیل عادت یک به سریعاً‏ که جدید مهارت تکرار 2- سعی

خود والدین رفتن راه طرز به کردن نگاه طریق از بودیم خردسال وقتی


52 انسان 2020

کردیم که راه رفتن آنها را تقلید کنیم.‏ هیچ کودکی هم با یکبار تالش و حتی

دهها تالش به نتیجه مطلوب نرسیده است.‏ همگی ما قهرمانهایی هستیم که برای

به دست آوردن یک هدف در کودکی،‏ هزاران بار تالش کردهایم و بعد از گذشت

مدتزمانی،‏ تعادل طبیعی خود را به دست آوردیم.‏

چیزی که اساساً،‏ فرایند به نتیجه رسیدن را شتاب میدهد این است که،‏ این موضوع

را یاد بگیریم،‏ تکرار کنیم و بهعنوان مکمل تمرین فیزیکی،‏ از قدرت خارقالعادهی

ذهن نیز استفاده نماییم.‏

کشورهای کتابخوان،‏ پیشرو هستند و افراد کتابخوان،‏ رهبر.‏

حداقل روزی یک ساعت در زمینهی کاری خود مطالعه کنید.‏ یک ساعت در روز،‏

برابر با هفتهای یک کتاب است.‏ ‏)البته افرادی هستند که در کمتر از یک ساعت یک

کتاب میخوانند(‏

هفتهای یک کتاب برابر با حدود پنجاه کتاب در سال است.‏ این جمله معروف

برایان تریسی است که میگوید:‏ ‏»اگر روزی یک ساعت مطالعه کنید و هفتهای

یک کتاب بخوانید ظرف سه سال در رشته خود حرفهای خواهید شد.‏ طی پنج سال،‏

یک مقام برتر در کشورتان و در هفت سال به چهرهای محبوب و حتی جهانی تبدیل

میشوید«.‏ تمام رهبران،‏ مطالعه میکنند.‏


53

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش کش

خط با اندازهگیری ساعت

یک روزی اگر کنید.‏ اندازهگیری را عادت این تا دهید،‏ فرصت خود به ماه یک شد.‏

خواهد تغییر دچار زندگیتان بعد ماه یک کنید،‏ مطالعه خود کاری زمینهی در میکنید،‏

مطالعه خود کاری زمینهی در روز هر وقتی است.‏ ذهن ورزش مطالعه،‏ میشوید.‏

متمرکز و مثبتاندیشتر زیرکتر،‏ و آگاهتر به

که آمار یک طی و میکنند مطالعه سال در کتاب یک جهان،‏ مردم متوسط 5 هر ایرانیها بود:‏ نوشتهشده کشور روزنامههای از یکی در کتاب هفته مناسبت 5 میانگین،‏ بهطور پیشرفته کشورهای مردم صورتیکه در میخوانند!‏ کتاب یک سال میخوانند.‏

کتاب ما از بیشتر برابر 25 یعنی سال،‏ یک در کتاب آینده

سال ده در کتاب جلد پانصد و سال در کتاب پنجاه اگر کنید تصور حاال میگذارد؟

تأثیر شما درآمد بر حد چه تا بخوانید است.‏

روشن بسیار پاسخ میشود؟ رقبایتان بر شما برتری باعث میکنید فکر آیا کنید.‏

گذاری سرمایه خود دارایی ارزشمندترین روی و

دانش ارتقای و خود روی را درآمدتان درصد 3 فقط که بگیرید تصمیم امروز و خریده را خود کاری رشته با مرتبط کتابهای کنید.‏ سرمایهگذاری مهارتهایتان آموزشی

کارگاههای تمام در و کنید گوش آموزشی برنامههای به اتومبیل در بخوانید.‏ کنید.‏

شرکت خود رشته چند

طی دهید انجام را کارها این ‏»اگر میگفت:‏ خود سمینار در تریسی برایان نخواهید

را فعالیتها این از حاصل پول کردن خرج برای کافی زمان آینده،‏ سال داشت«.‏

و

دانش کسب مطالعه،‏ روی چه هر و است افزایشی دارایی یک شما،‏ دانش و مغز جمله

این سالهاست میشوید.‏ ارزشمندتر کنید،‏ سرمایهگذاری بیشتری مهارتهای اصلی

شعار را،‏ این خاطر همین به شماست،‏ ثروت شما دانش که دارم باور قلبم با را .

برگزیدم شریف مطالعه بود.‏

جابز استیو شرکت،‏ این اجرایی مدیر میشناسید.‏ را اپل شرکت هم شما حتماً‏


2020

انسان 54 گوشی،‏

سازنده شرکت میبرد.‏ سود دالر 450 آیفون گوشی هر فروش از اپل شرکت هک میدهد نشان این و میبرد سود دالر 50 فقط سختافزاری،‏ وسایل احتساب با میگذارد.‏

احترام بیشتر ایدهها،‏ به دنیا دانش

و علم پایه بر دقیقاً‏ و...‏ سامسونگ گوگل،‏ مثل دیگر موفق شرکتهای رشته

متفکران و نویسندگان برجستهترین از یکی میکنند.‏ کار جدید ایدههای و کسی

واقعی باسواد فرد ‏»امروزه میگوید:‏ حاضر سده در دراکر پیتر نام به مدیریت باشد«.‏

داده قرار خود سرلوحه را مادامالعمر آموزش که است مفقوده

حلقه مفقودهای

حلقه یک باشید،‏ میخواهید که جایی و دارید قرار که جایی بین همواره مهارتهای

و جدید دانش باید مفقوده حلقه این کردن پیدا برای و دارد وجود بدانید

باید باشید داشته بیشتری درآمد میخواهید اگر بیاورید.‏ دست به بیشتری آن

تمرین و یادگیری مشغول پس میپردازند،‏ بیشتری پول چیزی چه بابت مردم ندارد.‏

وجود دیگری میانبر راه هیچ باشید،‏ داشته یقین و شوید؛ مهارتها


فصل

سوم

سیستمسازی آموزش

برای انسان 2020

برای افزایش بازدهی و عملکرد خود میتوانید مجموعهای از تکنیکها را مورد

استفاده قرار دهید.‏ بسیاری از افراد پربازده که باالترین حقوق را دریافت میکنند،‏

این روشها را در هر زمینهای به کار میبرند.‏

- 1 قدرتهای خود را متمرکز کنید:‏

از اصل تمرکز استفاده کنید.‏ این اصل نیازمند این است که توانایی خود را بر

روی یک موضوع واحد متمرکز کنید.‏

به یاد داشته باشید تمرکز،‏ نقش فوقالعادهای بر نتایج و دستاوردهای ما دارد.‏ اگر

عادت کنیم که 90 دقیقه ذهن خود را بر یک موضوع واحد متمرکز کنیم و مشغول

انجام همان کار باشیم،‏ عملکرد فردیمان بهشدت افزایش خواهد یافت.‏

وقتی فعالیتی را شروع میکنیم نباید به ذهن اجازه دهیم به موضوعات متفرقه

فکر کند.‏ پیشنهاد میکنم تمام افکار مزاحم را روی یک دفترچه کوچک،‏ یادداشت

نمایید.‏ وقتی مشغول انجام کاری هستید و یک موضوع متفرقه وارد ذهنتان میگردد،‏

بالفاصله آن را یادداشت نمایید.‏ این افکار مزاحم میتوانند،‏ پرداخت قبض موبایلتان،‏

گرفتن دستهچک،‏ ثبتنام در یک آزمون و یا هر فعالیت دیگری باشند.‏ حاال


56 انسان 2020

فعالیتهایی را که تاریخشان گذشته و دیگر کاری از دستمان برنمیآید،‏ حذف

میکنیم.‏ در نهایت،‏ کارها را به ترتیب،‏ از آسان به سخت مرتب کرده و هر روز،‏ فقط

یک فایل باز را میبندیم.‏ میتوانیم قبل از رسیدن به محل کار به بانک مراجعه کنیم

و دستهچکمان را بگیریم و یا هر فعالیت دیگری که باید انجام دهیم.‏

به یاد داشته باشید یک مغز شلوغ هرگز نمیتواند عملکرد باالیی داشته باشد و

وقتی فایلهای باز مغزمان بسیار زیاد هستند،‏ عملکردمان افت میکند و ترس انجام

ندادن درستکارها،‏ وجودمان را فرا میگیرد.‏

ترس،‏ باعث ترشح مادهای شیمیایی به نام کورتیزول میشود که عوارض مضری به

دنبال دارد.‏ برای رها شدن از این حالت،‏ به موفقیتهای خود فکر کنید،‏ مغز بالفاصله

دستور میدهد ترشح کورتیزول قطع شده و بهجای آن سروتونین ترشح کند که به

تمرکز و خالقیت کمک میکند.‏

بنابراین،‏ یکی از مهمترین عوامل حواسپرتی،‏ شلوغی مغز است و باعث میشود

روی انجام یک کار،‏ متمرکز نباشیم.‏

هر چه در زندگی شخصیمان کارهای ناتمام بیشتری داشته باشیم و هیچ برنامهای

برای انجام آنها در نظر نگیریم،‏ به همان میزان،‏ تمرکز ذهنیمان کمتر میشود.‏

- 2 روش یادگیری در افراد با تحصیالت دانشگاهی:‏

نکته مهم درباره یادگیری این است که مغز بهگونهای طراحیشده که تنها

چیزهایی را به خاطر میسپارد که برایش کاربردی باشد.‏ صرفنظر از جذابیت آن

موضوع،‏ اگر نتوانید اطالعات را در زندگی شخصی و کاری خود به کار ببرید،‏ مغز

بالفاصله آن اطالعات را فراموش میکند.‏

پس لزوماً‏ در کالسهایی شرکت کنید که همیناالن برایتان کاربردی هستند

و خواندن مجالت عمومی و کم محتوا را تا حد امکان متوقف کنید.‏ در عوض

کتابهایی را که متخصصان رشته شما نوشتهاند،‏ مطالعه کنید.‏ کتابهایی را بخوانید

که اطالعات کاربردی در خود دارند و میتوانید آن اطالعات را برای بهبود کیفیت

شغل و زندگیتان مورد استفاده قرار دهید.‏


57

! باشیم مؤثرتر که این برای ضروری ابزارکهای اول:‏ بخش نمایید:‏

مشخص خواندن کتاب از را خود هدف 3- بیاموزید

میخواهید که مطالبی آیا بگیرید؟ یاد میخواهید سطحی چه در زبان

مثل جدید مهارت یک آیا هستند؟ تاریخ و ریاضی جغرافی،‏ شبیه موضوعاتی باشد،‏

چه هر جوابتان است؟ دیگران برابر در کردن صحبت یا کامپیوتر انگلیسی،‏ سطحی

چه در که است این بدانید باید کردن شروع از قبل که است کاری مهمترین بگیرید؟

فرا را مطالب میخواهید میشود:‏

تشکیل متفاوت سطح سه از یادگیری خیلی

ما است.‏ آموزش در کار سادهترین این است،‏ اطالعات اول،‏ سطح الف(‏ به

را اینها داریم انتظار بعداً‏ و میدهیم مغزمان به را اطالعات سری یک ساده است،‏

سطح این شما هدف اگر کنکور.‏ یا پایانترم امتحان جلسه سر مثالً‏ یادآوریم،‏ سایت

در ببرید.‏ بهره بسیار میتوانید میآموزید،‏ کتاب این در که روشهایی از رایگان

آموزشهای از و شوید عضو )www.motalesharif.com( شریف مطالعه پیش

در که آزمونی هر برای روشها این کنید.‏ استفاده تندخوانی و مطالعه مهارت گرفتهشدهاند.‏

کار به دانشجویان بهترین توسط همیشه و هستند کاربردی دارید آرزو

که دارید کتابهایی و میبرید رنج مطالب زیاد حجم از همیشه اگر ب(‏ عمیقتری

درک و بروید فراتر اطالعات سطح از میخواهید پس،‏ بخوانید،‏ داشتهاید دارید،‏

نیاز شغلتان برای که اطالعاتی و مهارتها مثل آورید.‏ دست به موضوع از اینگونه

بکشید.‏ ذهنی نقشه کنید.‏ دستهبندی میآموزید را چه هر باید بنابراین،‏ دای را آنها و کرده تبدیل کوچکتر بخشهای را موضوعات دشوارترین میتوانید کرد.‏

خواهیم صحبت هم با ذهنی نقشه مورد در ادامه در بگیرید.‏ میتوانید

دهید،‏ قرار استفاده مورد را آموختههایتان که باشد این هدفتان وقتی ج(‏ از

ذهنی،‏ نقشه کشیدن از بعد میتوانید دهید.‏ بیشتری شتاب خود یادگیری منحنی به کنید.‏

استفاده رفتاری الگوسازی و )NLP ( پی – ال – ان بگیرید.‏

یاد را PQSM مؤثر یادگیری روش 4- اصولی

کاری هر زیرا بیاموزید،‏ را کتاب مطالعه صحیح روش سریعتر،‏ چه هر باید یادگیری

مثالً‏ داشت.‏ خواهید را راندمان بیشترین بدانید،‏ را اصول این وقتی که دارد


2020

انسان 58 یلو ... و رشتهتان تخصصی نرمافزار گوگل،‏ در حرفهای جستجوی آشپزی،‏ رانندگی،‏ است.‏

نداشته وجود آموزشی هیچگاه دانشگاه،‏ و مدرسه در کتاب مطالعه نحوه برای روش

از استفاده شریف،‏ صنعتی دانشگاه در مطالعه روش تدریس سالها از بعد میکنم:‏

توصیه را PQSM کنید.‏

شروع پیشخوانی با الف(‏ انتها

تا ابتدا از همیشه مثل اینکه بهجای برمیدارید،‏ بار اولین برای را کتابی وقتی کنید،‏

انتخاب را موردنظر فصل ابتدا کنید.‏ شروع پیشخوانی یک با بخوانید،‏ را آن یک

حاال برسید.‏ فصل انتهای به تا کنید مطالعه سرعتباال با را موردنظر سرفصل دارید.‏

فصل از کلی دید کنید.‏

قالب سؤال یک به را ذهنتان ب(‏ باالترین

در شما مغز تا کنید،‏ ایجاد ذهنتان در سؤال یک است کافی مرحله،‏ این در میشود.‏

قالب انسانها ذهن به که دارد را خاصیت این سؤال،‏ گیرد.‏ قرار توجه سطح بخوانید.‏

فانتوم تندخوانی روش با عمیق و دقیق را کتاب ج(‏ تندخوانی

مهارت اگر بخوانید.‏ سرعتباال با و بسیار دقت با را کتاب بخش،‏ این در شد.‏

خواهند شگفتزده شما مطالعه سرعت از دیگران باشید،‏ بلد را آموزش

رایگان سمینارهای شریف،‏ صنعتی دانشگاهی جهاد در سال دو من،‏ قرار

موردسنجش را نفر 15000 مطالعه سرعت که داشتم مطالعه جدید روشهای بسیار

مطالعه سرعت بودند،‏ هم کتابخوانی افراد که بهکتاب،‏ عالقهمند افراد دادم.‏ حد

در کشورمان کتابخوان افراد مطالعه سرعت میانگین داشتند.متأسفانه ضعیفی آموزش‏

به فانتوم تندخوانی روش امیدوارم است.‏ جهانی استاندارد از ضعیف بسیار دستاوردهای

جدیدترین با کودکی سنین از آموزان،‏ دانش و یابد راه ما پرورش و آموزشو

در بزرگ تحول یک آنگاه دارم،‏ باور شوند.‏ آشنا مطالعه روش و تندخوانی افتاد.‏

خواهد اتفاق کشورمان پرورش باشید

نداشته را مهارت این اگر و است مهارتها باارزشترین از یکی تندخوانی

Similar magazines