تغییر فونت قالب وردپرس

saleh0936
  • No tags were found...

https://parvanweb.ir
https://jahanmaghaleh.com

فونت های وردپرسی ، تغییر فونت وردپرس

شو ر

در سایت خود از چه فووتی اسویدادم و د آوا ایوا از فوتوت هوای دوه ش وور روآو فو فونتت

قالب ها جوود دارد شو ا تیوایو دادط بالوب خوود دیوی و اآ یوا یوا ای اوه شوه دت وا ایووا دوه

ی اسوب شوا وعوو اسویاتاارد خاص برای سایت خود هسویآا فووتی چ وو توواز د آا

ی در این توشویار شوه شویا دیوی و د وآو اوا درشوارم فوتوت چخووتخ اتیرواا اط لارالوا قاشو

اوجل رآاا د آا تتاییر فونتت در خوانتایی وا توا اتاوار تاروای اسوت ایووا شویا اااآ او ار

اشو ا و شوویا یواد و

شاشا هیچ وآن شویا شوا افه توه هوا افآآو فوتوت در سوایت ردر سو شوه اوتوه ا ایآوآن د آوا دوه دوارش

خوود را شوا وین هوا چ وو توواز اآ یا چخوته راشط دوارش پت روان وب را در هیوه

ویاقاته توشویه هوا شویا را دت وا د وا روب شوا وا هیو ام شاشوآا ش ی یوا ایون

ردر سو خوود شوه و وواط یوی وا ر هیو ام رو ا دغاغوه هوا وا را شوه شویا سوبو دواراط شیسوی اط

ردرو شاوث افیرار اسوت دوه شیوواتآو لوار هوا دوارش د ای ات ارائه د آو

آشنایی با انواع فونت در قالب وردپرس

شسآار از سایت ها ردر س اق ی وا ادرو اتلوا از فوتوت ایو اط سو ب اسویدادم و د وا ش خو از

ایون ف شوخاهلا سوایت هوا الیسو ب شوو شوه فوتوت را خ یواار دو دم اتوا ا وا ه ووز هسوی ا

شسوآار از افو اد دوه اویقواد شوه خ یوا فوتوت تاارتوا شوآو از ه چآوه شوه جلوت حیایوت از ش تا وه

تویساط ط احاط ای اتو شوه شویا اوهوآه و د وآو دوه فوتوت هوا وورد و قوه خوود را خ یواار

د آوا چو ا دوه قآیوت چ واات تواارد الیسو ب اط و اواتوا در شسوآار ووارد شو ا شویا یوی

هیت رآو ش تام شوه حسواا ایوا شوا ط ا دیوا هو اوتوه د و راییو از دیوا رشوا هوا اآههوو

هو وو ر شه هوشآار اوا ر لاط ترواها شود

رب اا شوه دت وا ایون هسویآا دوه از هیوه جلوت دواراوط ا دو شاشوا از فوتوت هوا الیسو ب دار

دوه خ یواار دو دم ایوا اسویدادم د آوا یوا شوه فوتوت هوا رایخواط یو ا سوایت خوود ق اووت د آوا

سایت ها ای ات از فوتوت ایو اط یاواط هوو اسویدادم خووش د دتوا در دتآوا اریآاآ ون هوا ش تا وه


ها وشای تآوه عوب شوه هیوآن اوتوه اسوت فوتوت ایو اط سو ب ش او قاشو ح وه تسو ت شوه

سای فوتت ها دارد شا ایون حوا اهی وه هوا شسوآار اسوب دیخو هوو روآو ر شویا جوود دارد

شیا و اواتآوا از فوتوت توازتآن ایو اط یاواط زیو دوه ااداقوا رایخواط هوو هسوت شو ا سواخین

هداا ردر س خود اسیدادم د آا

اوا آنچه که وهم است چگونگی کنار هتم چیت ن فون هتا و بته ت تارر دیگتر وان آنهاستت

که در اداوه به آن خواهیم پرداخت

٧٠٠

وان های وخ لف فونت

دوه وا شروواهآو یوی اآیو

اط اسوت سوییا قیو الغو زط فوتوت هیواط عورا ت یوا توازد و وواط ییووال وواد

ش ویسوآو شلیو اسوت عورا ت فوتوت شآ وی شاشوا ایون زط یی و شو ا اآیو را شوه خوود اخی واه و دهوا دوه وجوب و شوود توشویه شویا ش جسویخ شآ وی رآواا

د دم از شاته یاط جاا شود

را

تواز ال یوه در فوتوت هوا ا زاط شسوآار شآ وی جوود دارد ا وا شویا دافآسوت شیوی شولوا ت وا ورد اسویدادم قو ار دهآوا اوا شیواتآوا یوی هوداه خواتوا جو اا دوارش رسو ا ایدواد د آوا ا دیوا

فو ار دادط دوارش اط از هوداه

تا آا ااو فوتوت یوی سوایت شوا شو دقیو اتیرواا شوود تیآدوه ا خواهآوا از دیخو اط ییوایه

و خواهوا شوود از ط فو ااو شوه دت وا یوی یواو خواه هسویآا سوبیه افآآو فوتوت شیواتوا شوه شویا دیوی د وا دوه از دیخو اط ییوایه

شویا شایا این واج ا یی و شویا

زط شیی

زط شولا

زط ت ا

زط تاز

زط شسآار تاز

ا آیا شو شوه اوای وا اف در روسویه هوا ردر سو در اغیوب روسویه هوا ردر سو شر و

اات و واط اوای وا اف جوود دارد دوه شوه دیوی اط و اواتآوا اتواازم فوتوت خوود را ایآوآن د آوا

ف ا و تا آا ده ت اته ا ار وین شوا اوا هوا ا دوه در شوو اهوه جوود دارتوا از شوهر شوه


۶٢

دوچی دسیه ش ا و شووتا شوا سوه تآوه ارا وا دارد در اقوب ایون ت واته او ار اهیآوت اآی هوا

و ا ین شیا را رص د وا هوو شو ا دوارش هوو شو ا رشوا هوا جسویدوا شوا ایون حوا

شیا این اخیآار را داریا دوه اتواازم فوتوت هوا را افآآو دهآوا ور خوود را شوا فوتوت ٢٨ در دسوایا

در وشای تیایو دهآا

ایرانتی هتا اا چته پیتر هتایی بترای را تی

ستتایت استت اد وتتی کننتت ایتتران ستتنس

وایر

ایتتتتتتترا

ن

یکتتتتتتتا

ن

چتترا بایتت فونتتت ی تتنس

دار اس اد کنیم

آیا وان فونت در سئو تاییر گذار است

تاییر فونت بر خوانایی

شآ وی ین اوااآ فوتوت در خاتوه هوای بالوب یوی سوایت اسوت قیو دوه شویا از فوتوت اسوب

اسیدادم د آا بالب اواط راحوت او خواتوام و شوود ایون یوی اشوی ام روآو روا افیوادم اسوت

ده شیا شرواهآا شا فوتوت شولوا یوا زط شواالا شاتوه بیوب خوود را ی و د آوا چ ادوه ایون شو ا

توشویه هوا طووالت اسوب تآسوت شویا شایوا از زط ییوول یوا تواز شو ا ایون دوار اسویدادم

د آا اا سایییاط خواتای شآ ی رآاا د ا


فاصله بین روف و خطوط در وا وای سایت

اتوا ا وا شویا

و ییووال افآآو تیو د وا در سوایت هوا دسوت ترووردم شواق فاهیه شآن حو این اخیآار را داریوا دوه در هوور تآواز دوارادی هوا خوود را شوه هوو تهدیوی او د آوا یوا اتلوا را از

تسو ت شوه یاوایخ دیوهاین

هو فاهیه شاهآا هیچ آن خبوو خوود را و اواتآوا شوا فاهویه شآ وی خواهآوا اوای وا اف اتدواه دهآوا خ وهوا ااو از یوو ا

د آا ایون سوبیه در در قسویت هوای دوه ی و خوود اسویدادم

هوا سواز ا ووا اسوی دم شو ا سواخین شو دا وزر شه و واط یی شو د آا

وعرفی یک افزونه رفه ای برای تغییر فونت سایت وردپرسی

افه ته ها زیاد ش ا این دوار جوود دارد یاو از ایون افه توه هوا دوه احییواال ا وااور هوا هوو اط را

ش اس ا افه ته اتااار اسوت دوه ساللاسوت اط افآآو فوتوت سوایت ردر سو را شوه دت وا خوود

یا د وا ا وا شایوا شااتآوا چوه افه توه هوا جوایخهین قارای واا ین تآوه شو ا ایون دوار جوود

دارد شه و واط را افه ته فوتوت ف ییآووه شوه و وواط یوی ر اوآن قارای وا و اواتوا شو ا شویا شوه

شلی ین تاو تت سوایت اواط را ووو د وا از ایون افه توه اسویدادم و د آوا خآالیواط راحوت اسوت

ده هیوه شروو هوا سوایییاط شوا فوتوت یاسواط تیوایو دادم و شوود ایون سوبیه را ااو از افه توه

هوا عویآت اسویدادم دو دم شاشوآا شوه خووش در و د آوا چو ا دوه در شی و از ایون افه توه هوا


قسویت هوای از سوایت ط افآآو شواق و اتوا در اقوب افه توه تیو اواتوا هیوه قسویت هوا را

اات د ی

خود درا ردم فوتت شاط را افآآ دها

غیر فعال کردن فونت های گوگل

بیب وا اسویدادم از چ واین فوتوت در سوایت وجوب سو خآن شواط یوت شویا ه ی وود ط آیی وا در

س وت اط اااآ او ار اسوت شویا ااو یوی شیسوی ییوول هوو شاشوآا و داتآوا دوه سو وت اوا

حا د زیاد ش ر سبو سایت شویا تآوه اوااآ او ار اسوت شوا ایون حوا شوه شویا اوهوآه و د وآو

ده تت هوای دوه اسویدادم تیو د آوا را غآو فیوا د آوا هیآ وه اهی وه هوا شر و سواز در

افه ته های ات ا رادت ده فوتت هوا اواو را غآو فیوا و د وا را شوا اوجوه دقوت چوی د آوا

جم فون های آپلودی

داها خود را شه اوته ا اتیراا د آوا دوه حدوو زیواد تااشویه شاشو ا هیچ وآن ا و زم شوا اوجوه

شوه رآ و فت شواط را هوا شوایا تآواز ت اشوا هیوه رسووتاها رییوت فوتوت یی و

### ttf

### ### ####

سوای رسووتا هوا را در سوایت خوود اریوود د آوا چو ا دوه را هوا سوازاار

خوش شوا فوتوت هوا ا زاط رییوت اط هوا تآوه ر ویآ ات دو دط از رسووتاها رییوت فوتوت رآواا

د دم اتا

ا وزش از جب قالب ردر ر اط ا

داتیود ااقآق | داتیود قاله | جلاط قاله

را ی قالب وردپرس

قالب رفه ای وردپرس

افزونه رفه ای وردپرس

More magazines by this user
Similar magazines