Views
3 years ago

"Здраве,болести и страдания-какво казват медицината,религиите и Библията" - Рецензия

"Здраве,болести и страдания-какво казват медицината,религиите и Библията" - Рецензия

19 защото това

19 защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. 20 Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. 21 Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки; 22 Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му; 23 Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо; 24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте. /1Петр.2:18-24/ Точно обратното, на стр. 23 /долу/ авторът заявява: „В Библията никъде не се говори, че вярващият ще е освободен от болести и страдания.” Вижте отново цитирания от Словото пасаж. В него се казва, че вярващият вече е освободен от греха и болестите в Христос. И тук се изправяме пред следващия проблем. Професорът допълва:”…и страдания.” Погледнете пак горния пасаж от Писанието в контекста на предходните стихове (от 18 нататък) думите „страда”, „страдате” и „пострада”. Дали те са свързани с болест или с несправедливо отношение т.е. гонение? Да, така е, Библията прави разлика между болест и страдание поради гонение „за Христа”. Точно това е убягнало на автора и изглежда, именно поради тази причина той приписва болести и на Христос!?: Стр. 23 , т. 22) от книгата гласи: „ От болести не са пощадени и някои Божии мъже – например Йов, Даниил /Дан. 8,27/, Павел /2 Кор. 12, 7/, 2

Тимотей /1 Тим. 5,23/, Трофим /2 Тим. 4,20/. А най-великият страдалец на всички времена – Христос? Как да си обясним това? Та Той нямаше грях!” –пита риторично авторът. Ето как му отговаря Словото Божие: 4 Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен. 5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме / Исая 53:4,5/ Да наистина, Христос беше болен...Но само на едно място! Там, където стана и грешен!: 20 И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, 21 Който за нас направи грешен Гръцки: Грях* Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни Гръцки: Правда† пред Бога. 2Кор.5:20,21 Точно така, Бог направи грешен и болен Сина Си на кръста за нашето оправдание и изцеление. Ето колко абсурдно изглежда сега нареждането на Христос в списъка на „боледуващите”. Как Той щеше да може да ни изкупи от греха, ако не беше безгрешен? Как щеше да носи нашите болести, ако е боледувал? И там където Исая (по-горе) казва „печалта нии „скърбите ни” в Мат. 8:17 Боговдъхновеният автор превежда: „Той взе на себе Си нашите немощи и болестите ни понесе”. /Където между другото, също ни се казва, че Исус току що е изцелил там, в този момент, всичките болни (16 ст.),за да не би някой да си помисли, че изцелението „в Неговите рани” се отнася само до душата. Това е 3

Рецензия от проф. дгн Илия Йотов
РЕЦЕНЗИЯ По конкурс за заемане на академична длъжност ...
Рецензия на книгу - Кафедра «Технологии программирования
РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академична длъжност ...
РЕЦЕНЗИЯ а заемане на академичната длъжност доцент по ...
Рецензия от доц. Анна Лилова
Рецензия - Св. Климент Охридски