Views
3 years ago

"Здраве,болести и страдания-какво казват медицината,религиите и Библията" - Рецензия

"Здраве,болести и страдания-какво казват медицината,религиите и Библията" - Рецензия

И тук отново

И тук отново отхвърляме авторовото твърдение като заблудително. Относно цитата на автора от Йоан 16,33: Това ли всъщност казва Христос? А къде е останалата част от стиха: „...но дерзайте, Аз победих света.”? А неговото начало? Контекстът на Йоан 16 гл. за какъв тип скърби и страдания говори? /вижте от самото начало на главата/. Вече показахме, че там, както и в 1 Петр. 2:18-24 и 2 Кор. 11:23-12:10 се говори за страдания и скърби причинени от побои, гонения, страдания за Христа. Авторът обаче, за да „защити” напълно своята, както вече видяхме, погрешна теза, продължава като цитира и Фил. 1:29 вън от контекста. Но както и по горе, така и тук сме въведени в заблуждение относно източника на страданието /вижте Филипяни цялата 1-ва глава/.(Там са изброени заплахи от противниците, окови, затваряния, борба и мъченическа смърт за Благовестието.) Ап. Яков също разграничава страданието за Христа от боледуването: 13 Зле ли страда някой от вас? нека се моли. Весел ли е някой? нека пее хваления. 14 Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. 15 И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.(Як.5:13-15) По тази причина той предлага и съвсем различен начин за справяне със ситуациите. Виждаме, че в единия случай засегнатият се моли сам, в другия за него се молят църковните презвитери. На молитвата с вяра Господ ще отговори положително –там не стои „може би”,а единствено „ще избави” – думата пак на гръцки е „спасии не случайно в същото изречение се обещава и прощение на греховете. Това е благовестието на нашето спасение, проповядвано и от Спасителя и неговите ученици /напр. Мат. 9:35-10:8, Лука 9:6/. 6

6 И те тръгнаха и отиваха по селата и проповядваха благовестието и изцеляваха на всякъде. (Лука 9:6) Не така ни казва авторът на стр. 307 в своята книга: „Ние знаем, че Бог прощава греха и ни подготвя за вечността. Последствията от греха обаче трябва да носим, но и в това страдание християнинът не е сам. Той има право да се моли за благословение на лекарите и на всичко онова, което ще се върши за това лечение…” Казаното от него тук няма как да се отнася към Личността, делата и думите на Онзи, Който каза на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете. 3 И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулствува. 4 А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си? 5 Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи? 6 Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. 7 И той стана и отиде у дома си. 8 А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците. (Мат.5:2-8) Там не се говори за Същия, за Когото другите говореха: „Всичко върши добре; и глухите прави да чуват, и немите да говорят.” (Мк.7:37) На вниманието на уважаемия Професор и драгия читател представяме споменатото вече обещание за здраве и изцеление от Изх.15:26 : 26 Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който теизцелявам. 7

Рецензия от проф. дгн Илия Йотов
РЕЦЕНЗИЯ По конкурс за заемане на академична длъжност ...
Рецензия на книгу - Кафедра «Технологии программирования
РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академична длъжност ...
РЕЦЕНЗИЯ а заемане на академичната длъжност доцент по ...
Рецензия от доц. Анна Лилова
Рецензия - Св. Климент Охридски