27.01.2017 Views

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

НАДУВАЕМИ ЛОДКИ OMEGA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Твърдото дъно, е изработено от специален противоводен корабен шперплат. Алуминиевите<br />

профили на моделите, които имат такива, дават допълнителна здравина и комфорт по време на<br />

сглобяване. Надуваемият кил придава на лодката допълнителна стабилност.<br />

Сглобяването на твърдото дъно се прави на изпусната лодка, но в процеса на монтаж, тя трябва да<br />

бъде съвсем леко надута.<br />

Парчетата от пода трябва да бъдат плавно и едно след друго поставяни с тяхната гладка страна<br />

надолу и с анти-приплъзващото покритие нагоре. Както вече споменахме, подът е изработен от<br />

алуминиеви плоскости или от корабен шперплат, който се отличава със специално противоплъзгащо<br />

се покритие.<br />

Подовите секции се сглобяват последователно, чрез поставянето на отделните части от дъното в<br />

странични алуминиеви профили или т.нар. алуминиеви ключалки.<br />

1. Подредете частите от твърдото дъно върху пода на лодката<br />

2. Монтирайте секцията и частта от дъното, на която е изписана цифрата 1. Подходете<br />

внимателно и съобразително, като имате в предвид, че дупката на твърдото дъно на тази част трябва<br />

да съвпадне с вентила на надуваемият кил.<br />

3. Монтирайте тази част от лодката, която е от към кърмата (където е транеца), т.е. секцията на<br />

която е изписано числото 4. (или най-голямото число, според модела)<br />

4. Надуйте леко лодката и поставете междинните (надлъжни) алуминиеви профили.<br />

5. Монтирайте по подобен начин средните части и секции от пода (2 и 3), като имате в предвид,<br />

че т.нар. алуминиеви ключалки трябва да заключат тези части от пода и той да бъде напълно и изцяло<br />

равен.<br />

6. При правилно сглобен твърд под, допълнителните алуминиеви профили, монтирани на<br />

всяка една част от твърдото дъно, трябва да бъдат поставени върху предходната част от твърдото дъно<br />

и по този начин да го заключат и закопчаят.<br />

7. Преди да започнете напомпването на самата лодка, се убедете, че всичко сте направили<br />

правилно, според изискванията на Производителя и няма наранено или прещипано място.<br />

8. След като сте се убедили, че всичко е както изисква Производителя, внимателно напомпайте<br />

балоните на лодката до необходимата твърдост, с максимално допустимото работно налягане и<br />

състояние, като осигурите въздух във всичките и камери, в т.ч. и надуваем кил.<br />

• Допустимо (позволено) налягане в лодката: от 0.15 bar до 0.225 bar<br />

• Препоръчително работно налягане: 0.15 bar<br />

ВНИМАНИЕ: Уважаеми клиенти, обърнете внимание, че за правилно напомпване на лодката е<br />

пропоръчително винаги да се започне от камерата, в която се намира предпразния клапан!<br />

Уважаеми потребители,<br />

Обърнете внимание, че товарът и пасажерите в лодката трябва да бъдат разположени правилно.<br />

Избягвайте концентрация или разположение на пасажери (пътници) само от една страна или само<br />

от другата страна на лодката. Има се в предвид разположение на пътници само на носа или само на<br />

кърмата на лодката. Такова нещо би довело до претоварване на определени части от самата лодка,<br />

в следствие на което и до нежелани за Вас последици. Също така не допускайте и претоварване като<br />

цяло, т.е. повече от колкото е максимално допустимият капацитет на лодката. Това също би довело до<br />

евентуални и нежелани за Вас последици. Разпределяйте тежестта равномерно и закрепвайте всичко<br />

на борда по такъв начин, който да Ви гарантира сигурност и спокойствие.<br />

Всяка надуваема лодка се характеризира с непотопяемост (освен в случаите на умишлени<br />

вмешателства) и е проектирана така, че да може да се задържа на повърхността без какъвто и да<br />

било проблем и по този начин да превозва безопасно своите пътници до брега. Всяка лодка може да<br />

се движи дори и ако една от нейните камери се повреди и се разхерметизира. За да бъдат избегнати<br />

неприятни моменти, като наводнение на борда, в случаи на дефектирал или повреден вентил на<br />

14 версия: 1.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!