Views
1 year ago

Човекът и природата за 6. клас

Издание 2017 г. Одобрен с максимална оценка от МОН

12. Плътност

12. Плътност (упражнение) 30 1 Дървеното топче е по-леко от желязното. 2 kg/m 3 600 – 1200 700 800 1000 2700 7800 Плътност Таблица 1 дърво бензин спирт вода мрамор желязо Може би сте се чудили защо железният войник, потопен във вода, потъва, а дървеното корабче плава на повърхността. Отговорите на подобни въпроси изискват да познаваме величината плътност, характеризираща веществата и телата. Плътност на веществата и телата Да поставим в двете блюда на везна две топчета с еднакъв обем 1 . Едното да бъде дървено, а другото – желязно. Установяваме, че везната се накланя и показва, че желязното топче има по-голяма маса от дървеното. От опита следва, че дървото и желязото се различават по това, че в равни обеми имат различни маси. Свойството на веществата и телата, съставени от тях, при равни обеми да имат различни маси, се опис ва с величината плътност. Плътността е величина, която показва каква маса от веществото се съдържа в единица обем от тяло, направено от това вещество. Следователно, за да определим плътността на веществото, трябва да разделим масата на тялото на неговия обем: маса плътност = r= m обем V , където плътността се бележи с гръцката буква ρ (ро). От тази формула се определя единицата за измерване на плътността. Тъй като единицата за маса е kg и за обем – m 3 , то единицата за плътност е kg/m 3 (килограм на кубичен метър). Например масата на желязо с обем 1 m 3 е равна на 7800 kg. Следователно плътността на желязото е ρ = 7800 kg/m 3 . Често се използва и единицата g/cm 3 (грам на кубичен сантиметър). В 2 са дадени плътностите на някои вещества и материали в kg/m 3 . Вижда се например, че плътността на желязото е по-голяма от тази на дървото и на водата. Във формулата за плътност r= m са свързани три величини – плътност, маса и обем. Това дава възможност да се решат V три основни вида задачи. Вещества Плътност Плътност Плътност kg/m 3 g/cm 3 Вещества Плътност kg/m 3 g/cm 3 бензин 700 0,7 порцелан 2300 2,3 спирт 800 0,8 стъкло 2500 2,5 вода 1000 1 алуминий 2700 2,7 морска вода 1030 1,03 мрамор 2700 2,7 мляко 1050 1,05 желязо 7800 7,8 сух дъб 800 0,8 мед 8700 8,7 лед 900 0,9 олово 11 400 11,4 парафин 900 0,9 злато 19 300 19,3

Пресмятане на плътността по дадени маса и обем За да определим плътността по дадени маса и обем, използваме формулата r= m V . Задача 1. Леден блок 3 с обем 2 m 3 има маса 1800 kg. Каква е плътността му, изразена в kg/m 3 и в g/cm 3 ? Дадено: V = 2 m 3 ; m = 1800 kg. Търси се: ρ = ? Решение: Търсената плътност намираме, като заместим във формулата за плътност ρ = m/V дадените стойности за масата и обема и пресметнем получения израз: m 1800 kg 3 ρ= = = 900 kg/m . 3 V 2 m За да определим плътността в g/cm 3 , трябва да изразим масата в грамове, а обема – в кубични сантиметри. Тогава получаваме: m 1800. 1000 g 3 ρ= = = 09 , g/cm . 3 V 21000 . 000 cm Пресмятане на масата по дадени обем и плътност От формулата за плътност r= m можем да определим масата, ако плътността и обемът са известни: m = ρ. V. V Задача 2. Колко е масата на мраморен блок с обем 4 m 3 и с плътност 2700 kg/m 3 ? Дадено: V = 4 m 3 ; ρ = 2700 kg/m 3 Търси се: m = ? Решение: m = ρ.V = 2700 kg/m 3 .4 m 3 = 10 800 kg. Пресмятане на обема по дадени маса и плътност За да пресметнем обема, преобразуваме формулата за плътност r= m m във вида V = . V r Задача 3. Колко е обемът на златен медальон с маса 50 g и плътност 19,3 g/cm 3 ? Дадено: m = 50 g; ρ = 19,3 g/cm 3 Търси се: V = ? Решение: Като заместим дадените величини във формулата, намираме обема m 50 g 3 V = = = 259 , cm . 3 r 19, 3 g/cm 3 Какво научих Величината плътност показва колко маса от веществото се съдържа в единица обем. Основната единица за плътност е kg/m 3 . С помощта на формулата за плътност ρ = m/V можем да решаваме три типа задачи. Въпроси и задачи 1. Що е плътност? По каква формула се определя плътността? 2. Порцеланова чаша има обем 20 cm 3 . Определете плътността на чашата, ако масата º е 46 g. 3. Определете масата на 100 cm 3 олово. Ще имат ли същата маса 100 cm 3 оловни сачми? Защо? 4. Три плътни тела с формата на куб – едното от желязо, второто от мед и третото от олово – имат еднаква маса. Като използвате данните от табл. 1, сравнете обемите на трите тела. 5. Масата на 2 m 3 дъбов дървен материал е 1600 kg. Каква е плътността на дъбовия материал? Изразете отговора в kg/m 3 и в g/cm 3 . 31

География и икономика за 6. клас
Изобразително изкуство за 6. клас
Изобразително изкуство за 8. клас
6. Установление наличия нефти на береговой линии - ITOPF
F1 News Bulgaria бр.1 м. март 2017
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Физика и астрономия за 8. клас
Философия за 8. клас
Ултразвукови системи Mindray. Каталог 2016-2017
Редкие заболевания легких. Часть 6
Выпуск № 4(6) от августа 2013 г. - НППО "Защита"
Formula One News Bulgaria Брой 3
Jaguar Magazine 01/2017 – Russian
Химия и опазване на околната среда за 8. клас
Златна Котва - Меню
Sponsorship Application Rock of Ages 2016/2017
Биология и здравно образование за 8. клас
Вяра и Дело, брой 6 (8), година III, ноември 2017 г.
Вестник "Струма" брой 83
Вестник Струма, брой 37
Вестник "Струма" брой 214