Views
6 months ago

Вестник "Струма" брой 76

събота - неделя 31-1 април 2018 година

СТРУМА 31 март

СТРУМА 31 март - 1 април 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 4 Кметът на Враца К. Каменов си навлече гнева на перничанин заради поредната обществена поръчка, дадена на благоевградски строител Иван Петрунов Костадинов /вляво/ в яростен спор с жители на кв. "Струмско", недоволни от начина, по който е санирал блока им Кметът на Враца Калин Каменов, чия- К. Каменов то звездна политическа кариера по линия на ГЕРБ започна от Благоевград, си навлече гнева на пернишка фирма заради избора на благоевградски строител за обществена поръчка във Враца. ЕТ „Маргарита-П-Иван Костадинов", която от 2010 г. печели голям брой обществени поръчки в Благоевград като ремонтите на Дома за стари хора "Свети Мина" в с. Падеш, Дневен център за деца и младежи с увреждания "Зорница", Дома за деца, лишени от родителски грижи в Благоевград, обновяването на парк "Ловен дом", саниране на блокове в кв. "Струмско" и др., в края на миналата година стигнала чак до Враца, където спечелила ремонта на местната детска градина "Дъга". Според другия кандидат за ремонт на сградата - пернишката "Никка Консулт" ЕООД с управител Александър Ефремов, решението на К. Каменов да обяви Костадинов за победител в публичната надпревара обаче било незаконосъобразно, защото ЕТ "Маргарита-П-Иван Костадинов" не отговаряла на изискванията за лично състояние по смисъла на чл. 54 от ЗОП, собственикът й не подал в офертата си свидетелство за съдимост, спестил си задължителната декларация, че няма задължения за данъци и осигурителни вноски, не декларирал, че не е обявен в несъстоятелност и т.н. Пернишката фирма установила още, че ЕТ "Маргарита-П- Иван Костадинов" не притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя, няма успешно изпълнени СМР с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, не Разлог и Сандански отново с право на евросредства за енергийна ефективност Управляващият орган на ОП "Региони в растеж" 2014- 2020 обяви подбор на проекти по процедура "Енергийна ефективност в периферните райони 2". Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града, опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. Сред тези 28 града са Разлог и Сандански, съобщават от Областен информационен център - Благоевград. В двата града и в момента се изпълняват дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни и жилищни сгради, които бяха одобрени за финансиране при първия прием на проектни предложения по процедурата през пролетта на 2016 година. Сега двете общини могат да кандидатстват за евросредства за саниране на сгради, които не са обхванати при кандидатстването преди две години. Общият бюджет на процедурата е 38 170 000,00 лв. Поставен е минимален праг от 200 000 лв. и максимален от 1 200 000 лв. за едно проектно предложение. От кандидатите не се изисква съфинансиране. Всеки проект може да включва неограничен брой сгради - както многофамилни жилищни сгради, така и публични сгради, по преценка на кандидата. Допустими за финансиране са дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани в техническия паспорт на съответната сграда. В мерките за енергийна ефективност влизат подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, ремонт и/или подмяна на мълниезащитна инсталация, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ремонт или подмяна на системите за отопление, охлаждане и вентилация, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление, газифициране и други. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.08.2018 г. ИВАН ИВАНОВ ЮЗДП отбелязва Седмицата на гората с различни инициативи в 10 дни Югозападното държавно предприятие ще отбележи традиционната Седмица на гората с множество прояви в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска и Ловешка и Пазарджишка. Тази година седмицата се открива на 2 април под мотото "Децата и гората на България за бъдещето на зелена Европа", като продължава и след великденските празници. Акцент в програмата на ЮЗДП са масовите залесявания с участието на деца. В рамките на образователната инициатива "Растем заедно с нашата гора" в дните от 10-13 април във всички териториални поделения са планирани залесявания и образователни дейности с ученици. За поредна година се организира националната инициатива "Лесовъд за един ден", която ще се проведе в "ДЛС Осогово" и горските стопанства в Дупница, Бла- гоевград и Катунци съвместно с РДГ - Благоевград и Кюстендил. Чрез занимателни беседи и интерактивни игри над 170 ученици от началния курс на обучение ще научат повече за лесовъдската професия, за горските екосистеми и процесите, които протичат в тях. На 3 април служители на ЮЗДП и "ДГС София" ще залесяват горски територии в софийския квартал "Абдовица" след проведена санитарна сеч на тополи по поречието на р. Искър. С акцията започва възстановяването на първите 4 декара освободени площи, които ще бъдат засадени с едроразмерни фиданки от акация, червен дъб и топола. Същия ден от 10.00 часа пред сградата на "ДГС Благоевград" започва безвъзмездно предоставяне на 500 бр. семенищни фиданки за залесяване на граждани. Фиданките са от видовете източна туя, аризонски кипарис, червен дъб, кестен, птиче грозде и са произведени в горския разсадник на стопанството. На 4 април от 10.30 часа в землището на с. Брежани продължава засаждането на нови 4 декара с фиданки от питомен кестен. В рамките на съвместната инициатива на ЮЗДП, "ДГС Симитли" и сдружение "Хора и традиции" ще участват и лесовъди ветерани от Благоевградска област. Същия ден ЮЗДП е домакин на традиционното залесяване от служители на МЗХГ, ИАГ, партньорски организации, журналисти. Залесяване е предвидено на 10 април на територията на Стара Кресна, където през август миналата година опустошителен пожар унищожи хиляди декари иглолистни и широколистни насаждения по протежение на Кресненското дефиле. На 12 април в района на "ДГС Рилски манастир" ще залесяват участниците в неформалната среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС под надслов "За зелена обединена Европа". Там ще е и пресконференцията на ЮЗДП, на която ръководството ще представи свършеното през изминалата година и ще очертае приоритетите до края на 2018 година. Седмицата на гората се чества от 1925 година. Тогава в България се провежда първият празник на залесяването. Девет години по-късно стажант-лесовъдът Георги Минков предлага честването да продължи цяла седмица. След Втората световна война, през 1956 г., празникът е възстановен. Оттогава датира традицията той да се провежда в първата седмица на април. Програмата с инициативите е публикувана на интернет страницата на ЮЗДП: www.uzdp.bg. ИВАН ИВАНОВ Комисия с председател зам. кмета по европейските проекти Красимир Георгиев отвори в открито заседание вчера подадените офе- Кр. Георгиев рти на участниците по обществена поръчка "Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици "Венелин", ул. "Георги Икономов" (бивша "Бригадирска"), ул. "Бузлуджа". По това трасе минава проектът „Интегриран градски транспорт“, който включва изцяло преасфалтиране, изграждане на тротоари, пешеходни алеи и пускането в експлоатация на нова- разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както и с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за това. И най-важното - пликът с ценовата й оферта бил с нарушена цялост. В хода на разглеждането на жалбата КЗК обаче е преценила, че жалбата е пълна само с голи и непотвърдени обвинения, поради което тя е окачествена като несъстоятелна. За скъсания плик с цената на Костадинов пък натежала думата на Калин Каменов, че негова служителка в общината, без да иска, нарушила целостта му. От близо 2 години в община Враца тече брожение срещу Каменов, че масово фирми от Благоевградска област печелят там обществени поръчки за сметка на местните, както и че врачанската администрация е напълнена с кадри от Благоевград до Петрич. Припомняме, че под неговото крило бе приютена и бившата заместник-кметица на Благоевград Антоанета Робева, която вече близо година разяснява на врачани колко е добре да си санират блоковете. ВАНЯ СИМЕОНОВА 4 фирми наддават за поръчка за близо 1 млн. лв. в Дупница Община Банско с нови улеснения за плащането на местните данъци та автобусна линия 5. Община Дупница осигури средства за подмяна на канализацията, както и на водопроводната мрежа по трасето, за да не се налага след цялостната рехабилитация на трасето да се копае поради амортизираната подземна инфраструктура. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 956 406,69 лв. 4 са подадените оферти: "Галчев инженеринг" ЕООД, ДЗЗД "Мега Дей 2018 Дупница", ДЗЗД "ГХЛ-2018" - София и "Щрабаг" ЕАД. След приключване на работата по допустимост и коректност на документите ще бъде обявена дата за отваряне на ценовите оферти. ИВАН ИВАНОВ Местните данъци и такси, дължими към община Банско, вече могат да се заплащат и чрез системите на Изипей и Ипей. Местните налози към планинската община вече могат да се плащат онлайн през касите на Изипей в страната и през интернет системата Ипей от целия свят. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите. "Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза найвече на живеещите извън общината - в България или чужбина, като им пести време, нерви и пари. С по-голямата достъпност считам, че ще се повиши и събираемостта. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини. Новите възможности за плащане са продължение на политиката ни на модернизиране на начина на работа на администрацията и облекчаване на предоставяните от нас услуги, като освен чрез Изипей и Ипей ние въведохме преди повече от година виртуален ПОС терминал за виртуално заплащане на задълженията", коментира нововъведението кметът Георги Икономов. ИВАН ИВАНОВ

СТРУМА Харесай ни във Facebook: facebook.com/vestnik.struma 31 март - 1 април 2018 г. РЕПОРТЕР стр. 5 С. Цацаров премести от Кюстендил в София разследването на катастрофата с полицейския шеф, при която загина мъж от Невестино Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил разследването на катастрофата, предизвикана от полицейския началник в Кюстендил Захари Захариев, при която загина Росен Любенов от Невестино, да се премести от Кюстендил в София. Както "Струма" писа, катастрофата стана около 6 часа на 13 март, когато 45- годишният Росен Любенов пътувал към хлебопекарната си в кюстендилското село Невестино. Преди отбивката обаче колата му е ударена челно от джип, навлязъл в платното за насрещно движение. Оказва се, че Банско домакин на национална конференция "Музеи и общини" Третата национална конференция "Музеи и общини" се проведе в Банско. Домакин на събитието бе Музеен комплекс - Банско. Музейни експерти от цялата страна, представители на висшите училища, научните институти и други структури на публичния сектор обсъждаха аспектите, свързани с опазването и популяризирането на културното ни наследство. Основен акцент Сотир Цацаров ти за представяне на културното наследство на Банско посредством програмите за трансгранично сътрудничество, като използвам случая да поздравя директора на Музеен комплекс - Банско Светла Барякова за отлично организирания форум", каза той по време на откриването му. Паралелно с конференцията бе открита съпътстваща изложба на Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа" със заглавие "140 години от Освобождението на България. Българското опълчение през погледа на участника Стефан Кисов". ИВАН ИВАНОВ в програмата на конференцията бяха вариантите за партньорство между местните власти и музеите. Кметът на общината домакин Георги Икономов приветства участниците във форума, като им пожела плодотворна работа и приятен престой в планинския град. "Вярвам, че доброто сътрудничество между общинските администрации и музеите, реализирането на съвместни проекти с европейско финансиране може само да допринесе за едно по-добро управление на интелектуалната собственост. Търсим опции за финансиране на нови, интерактивни вариан- Уважаеми клиенти, Във връзка с осъществяване на планираните прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 02.04. до 05.04.2018 г. включително се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Пълният график за планираните прекъсвания на електрозахранването е публикуван на www.struma.bg зад волана е шефът на Криминална полиция в Кюстендил Захари Захариев. Росен Любенов е тран- „Много беше натрошен - прешлени, ребра, крака. Колата му пък беше смазана“, разказва вдовицата Милена Любенова. При огледа е установено, Загиналият Росен Любенов със съпругата си Милена че полицаят е нарушил правилата спортиран в болница с множество тежки травми. Въпреки усилията на лекарите била мокра, а Захариев е за движение. Настилката е на 26 март мъжът умира. шофирал с несъобразена По предложение на кмета на община Бобов дол адв. Елза Величкова, съгласно чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, ОбС - Бобов дол одобри годишния доклад за 370 000 лева са задълженията на СБАЛББ ЕООД, известна като Белодробната болница в Перник. Задълженията са натрупани през последните години, като неизплатените средства към лечебното заведение за надлимитни дейности за периода 2015-2017 година са за 150 000 лв. Това съобщи народният представител Станислав Владимиров по време на парламентарния контрол и поиска министърът на здравеопазването да даде отговор какво ще се случи със здравното заведение. Той покани министър Кирил Ананиев да посети болницата, за да се намери решение да про- ТОПЛИВО АД КЛОН БЛАГОЕВГРАД Ви кани в новооткрития си МАГАЗИН за строителни материали и железария в склада в гр. Дупница! Заповядайте при нас на адрес: гр. Дупница, ул. Никола Малашевски 35 За контакти: 0885232374 витие се разработва актуализиран документ за изпълнение, който допълва общинския план. Актуализираният документ съдържа: анализирана и систематизирана информация за актуализирана икономическа актуализация в община Бобов дол; актуализирана стратегическа рамка на общинския план; анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера; актуализиран Swot анализ; актуализирана програма за реализация на Общинския план за развитие и др. параметри. Съветниците приеха и Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. Във връзка с предстоящите абитуриентски балове на завършващите ученици през 2018 г. ОбС - Бобов дол по предложение на кмета на общината отпусна еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. на всеки ученик сирак и полусирак с налична медицинска www.toplivoblg.com скорост. На завой джипът му е навлязъл в насрещното и е ударил челно колата на Любенов. В кръвта на виновния шофьор не е открит алкохол, пише в протокола на КАТ от катастрофата. Все още обаче на полицейския шеф не са повдигнати обвинения. Чакат се експертизи. Близките на загиналия пък се опасяват, че случаят може да бъде потулен, защото Захариев е облечен във власт, въпреки че охранителна камера е записала катастрофата. Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова обясни, че се чакат резултатите от автотехническата експертиза, която трябва да покаже с каква скорост е шофирал Захариев. Самият Захариев заяви пред Нова телевизия, че няма да коментира случая, защото тече дело. „Има следствена тайна и аз съм длъжен да я пазя“. Близките на загиналия са категорични, че ще намерят утеха само ако виновникът получи справедливо наказание. „Тате беше толкова добър човек. Въобще не заслужаваше тези неща, които му се случиха“, заяви едната дъщеря на загиналия - Кристина Любенова. ИВАН ПЕТРОВ ОбС - Бобов дол прие стратегия за развитие на общината, отпуска по 200 лв. помощ за абитуриенти сираци Е. Величкова наблюдението на изпълнение на Общинския план за развитие за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г. Планът за развитие на община Бобов дол е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрално развитие, който е съобразен в съответствие с Областната стратегия и Регионалния план за развитие на Югозападна България. ОбС - Бобов дол прие с 13 гласа „за“ актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община бобов дол за периода 2014-2020 г. За актуализиране на общинския план за раз- Няма да закриват Белодробната болница в Перник въпреки 400 000 лв. дълг дължи съществуването й. Според министър Кирил Ананиев дълговете на болницата вече надхвърлят 400 000 лева. Той е уверил Владимиров, че болницата няма да бъде закривана, тъй като разположението и функциите й са важни за пациентите. По думите му предстои да бъдат приети нови правила за финансово управление на болниците, които да предотвратят натрупването на задължения. Освен Белодробната болница министър Ананиев ще посети и МБАЛ „Рахила Ангелова“. КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА експертиза от лекарска комисия. Местният самоуправляващ орган даде съгласие община Бобов дол да кандидатства с проектно предложение „Да прегърнем природата“ по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРЕГ между България и Сърбия по приоритетна ос 3 - „Околна среда“. Проектното предложение ще съдейства за пряко изпълнение на отделни мерки от Общинския план за развитие 2014-2020 по направление на Стратегическа цел №2. По предложение на кмета на общината ОбС - Бобов дол даде съгласие да се разкрие нова социална услуга към Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет до 15 места в село Мламолово, община Бобов дол, като за целта предоставя част от общинска собственост - детска градина с площ 450 кв.м. Македонски шофьор осъден условно за 220 кутии цигари Македонски шофьор бе осъден условно за контрабандни цигари. Любомир Йорданов бил спрян за проверка от благоевградски гранични полицаи в района на бензиностанция "Ториното" при село Логодаж. При последвалата проверка в управлявания от него товарен автомобил са открити 220 кутии цигари от марката "LD". Цигарите са иззети и оставени на отговорно пазене в ГПУ - Благоевград, а спрямо шофьора е предприето бързо производство. Той е привлечен като обвиняем за акцизно престъпление, като цената на една кутия цигари е изчислена на 7 лв. заради дължимия данък, или общата стойност е 1567 лв. Македонският шофьор се признава за виновен и след споразумение с прокуратурата се съгласи да изтърпи 4-месечно условно наказание с 3-годишен изпитателен срок. Цигарите, които са веществени доказателства, се отнемат в полза на държавата. ТИНА ГЕОРГИЕВА

Вестник "Струма", брой 227, 28 септември 2018 г., петък
Вестни "Струма" брой 246
F1 Bulgaria - Брой 5 Януари 2017
Вестник "Струма" брой 240
Вестник "Струма" брой 77
Вестгник "Струма" брой 229
Вестник "Струма", брой 145, 26 юни 2017 г., понеделник
Вестник "Струма", брой 143, 21 юни 2018 г., четвъртък
F1 News Bulgaria - Брой 4 Ноември 2017
Вестник "Струма" брой 114
Вестник "Струма" брой 98
Вестник "Струма" брой 92
Вестник "Струма" брой 228
Вестник "Струма" брой 29
Вестник "Струма" брой 47
Вестник "Струма" брой 181
Вестник "Струма" брой 145
Вестник "Струма" брой 193
Вестник "Струма" брой 139
Вестник "Струма" брой 217
Вестник "Струма" брой 115
Вестник "Струма" брой 11
Вестник "Струма" брой 187
Вестник "Струма" брой 299
Вестник "Струма" брой 5
Вестник "Струма", брой 127
Вестник "Струма" брой 27