04.06.2021 Views

КАМИОНИ 5 / 2021

Четете в броя: * Булавто България е вече дилър на ASTRA и Piaggio и предлага гиганта ASTRA и миникамиона Porter NP6. * Новият IVECO T-WAY, окачестви като красавицата и звярът в едно, беше представен на дигитално събитие. * Renault Trucks представи резултатите от Optifuel Lab 3, вкл. 12,5% намаление на разхода на гориво. * Първият подобрен прототип на Mercedes-Benz GenH2 Truck е на тестовата писта. * Toyota ProAce City Van е чисто ново предложение в гамата на японската марка. и още...

Четете в броя:
* Булавто България е вече дилър на ASTRA и Piaggio и предлага гиганта ASTRA и миникамиона Porter NP6.
* Новият IVECO T-WAY, окачестви като красавицата и звярът в едно, беше представен на дигитално събитие.
* Renault Trucks представи резултатите от Optifuel Lab 3, вкл. 12,5% намаление на разхода на гориво.
* Първият подобрен прототип на Mercedes-Benz GenH2 Truck е на тестовата писта.
* Toyota ProAce City Van е чисто ново предложение в гамата на японската марка.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!