01.09.2021 Views

КАМИОНИ 7 / 2021

Четете в броя: * 5 години след обявяването на първия прототип задвижваният изцяло с батерии eActros, предназначен за тежка дистрибуция, започва да се произвежда серийно. * MAN представи редица нови акценти в новото си поколение камиони - система за замяна на огледалата MAN OptiView, асистент за шофиране MAN CruiseAssist, допълнителни икономии на гориво до 3,7% и други. * Паркът от електрически камиони на Renault Trucks се разширява с европейския дебют на D Wide Z.E. * Какъв е пътят, извървян от DAF до новото му поколение камиони, и какво е направено за комфорта на водача. * Първи тест в България на новия напълно електрически ван Mercedes-Benz eSprinter направи списание КАМИОНИ. и още...

Четете в броя:
* 5 години след обявяването на първия прототип задвижваният изцяло с батерии eActros, предназначен за тежка дистрибуция, започва да се произвежда серийно.
* MAN представи редица нови акценти в новото си поколение камиони - система за замяна на огледалата MAN OptiView, асистент за шофиране MAN CruiseAssist, допълнителни икономии на гориво до 3,7% и други.
* Паркът от електрически камиони на Renault Trucks се разширява с европейския дебют на D Wide Z.E.
* Какъв е пътят, извървян от DAF до новото му поколение камиони, и какво е направено за комфорта на водача.
* Първи тест в България на новия напълно електрически ван Mercedes-Benz eSprinter направи списание КАМИОНИ.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!