09.12.2021 Views

ЛОГИСТИКА 10 / 2021

Четете в броя: * Как се промени светът на карите след пандемията? Лесно ли се работи с най-големия производител на кари в света – Toyota Material Handling? Разговаряме с Николай Станчев, изпълнителен директор на Евромаркет Кари. * В Индустриалния парк в с. Марково е изградена нова складова база с нулев въглероден отпечатък. С Камен Добрев, оперативен мениджър на Балкан Логистик Груп, разговаряме за целите, стандартите и функциите на базата. * От българската транспортно-логистична компания Transpress очакват предпразничният сезон тази година да е още по-натоварен от предходната. За доставките в коледния сезон разказва Веселин Стоянов, управител на Transpress. * Интралогистика 4.0 означава автоматизация - Крум Павлов, основател и управител на ЛогиСофт. * Европалетът е гаранция за сигурност - Атанас Котов, изпълнителен директор на EPAL България, Гърция и Румъния. * Ролята на е-платформите в логистиката - Клиентите вече искат ползването на end-to-end платформи от един доставчик. и още...

Четете в броя:
* Как се промени светът на карите след пандемията? Лесно ли се работи с най-големия производител на кари в света – Toyota Material Handling? Разговаряме с Николай Станчев, изпълнителен директор на Евромаркет Кари.
* В Индустриалния парк в с. Марково е изградена нова складова база с нулев въглероден отпечатък. С Камен Добрев, оперативен мениджър на Балкан Логистик Груп, разговаряме за целите, стандартите и функциите на базата.
* От българската транспортно-логистична компания Transpress очакват предпразничният сезон тази година да е още по-натоварен от предходната. За доставките в коледния сезон разказва Веселин Стоянов, управител на Transpress.
* Интралогистика 4.0 означава автоматизация - Крум Павлов, основател и управител на ЛогиСофт.
* Европалетът е гаранция за сигурност - Атанас Котов, изпълнителен директор на EPAL България, Гърция и Румъния.
* Ролята на е-платформите в логистиката - Клиентите вече искат ползването на end-to-end платформи от един доставчик.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!