01.10.2023 Views

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 5 / 2023

Четете в броя: * НКМ България ЕООД – официален представител на японската марка Takeuchi за страната, предаде четири верижни мини челни товарача Takeuchi TL6R. * С 30-годишен опит в рециклиращата индустрия, Arjes създава модерни концепции за обработка на различни видове материали. * Челните товарачи Hitachi от среден клас предлагат изключителна надеждност, ефективност и производителност, както и едни от най-добрите кабини в бранша. * Специални цени на всички минибагери JCB от СИ ЕМ ЕЛ България. * Нови колесни багери XCMG от серия Е работят в България. * Строителната техника в Пловдив. * Революционният Mecalac Revotruck спечели награда за най-добър дизайн. и още...

Четете в броя:
* НКМ България ЕООД – официален представител на японската марка Takeuchi за страната, предаде четири верижни мини челни товарача Takeuchi TL6R.
* С 30-годишен опит в рециклиращата индустрия, Arjes създава модерни концепции за обработка на различни видове материали.
* Челните товарачи Hitachi от среден клас предлагат изключителна надеждност, ефективност и производителност, както и едни от най-добрите кабини в бранша.
* Специални цени на всички минибагери JCB от СИ ЕМ ЕЛ България.
* Нови колесни багери XCMG от серия Е работят в България.
* Строителната техника в Пловдив.
* Революционният Mecalac Revotruck спечели награда за най-добър дизайн.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!