26.02.2024 Views

ЛОГИСТИКА 2 / 2024

Четете в броя: * Как ще се повиши конкурентоспособността на българските морски и речни пристанища разказва Дирк Пергот, генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. * До месец в България ще заработи първата зарядна станция за водород в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН. * Как ще бъдат решавани по-ефективно транспортните задачи на София споделя Илиян Павлов, заместник-кмет по транспорт и градска мобилност в Столична община. *Идва ли нова буря за корабните навла? * World Shipping Council иска субсидиране на зелените горива. * LogiMAT 2024 обещава да промени индустрията. * Пазарът на въздушно карго се стабилизира. * Френските фирми с положителна оценка за бизнес средата у нас. * 50% ръст на ритейл парковете в България. и още...

Четете в броя:
* Как ще се повиши конкурентоспособността на българските морски и речни пристанища разказва Дирк Пергот, генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
* До месец в България ще заработи първата зарядна станция за водород в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН.
* Как ще бъдат решавани по-ефективно транспортните задачи на София споделя Илиян Павлов, заместник-кмет по транспорт и градска мобилност в Столична община.
*Идва ли нова буря за корабните навла?
* World Shipping Council иска субсидиране на зелените горива.
* LogiMAT 2024 обещава да промени индустрията.
* Пазарът на въздушно карго се стабилизира.
* Френските фирми с положителна оценка за бизнес средата у нас.
* 50% ръст на ритейл парковете в България.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!