26.02.2024 Views

ЛОГИСТИКА 2 / 2024

Четете в броя: * Как ще се повиши конкурентоспособността на българските морски и речни пристанища разказва Дирк Пергот, генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. * До месец в България ще заработи първата зарядна станция за водород в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН. * Как ще бъдат решавани по-ефективно транспортните задачи на София споделя Илиян Павлов, заместник-кмет по транспорт и градска мобилност в Столична община. *Идва ли нова буря за корабните навла? * World Shipping Council иска субсидиране на зелените горива. * LogiMAT 2024 обещава да промени индустрията. * Пазарът на въздушно карго се стабилизира. * Френските фирми с положителна оценка за бизнес средата у нас. * 50% ръст на ритейл парковете в България. и още...

Четете в броя:
* Как ще се повиши конкурентоспособността на българските морски и речни пристанища разказва Дирк Пергот, генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
* До месец в България ще заработи първата зарядна станция за водород в Института по електрохимия и енергийни системи към БАН.
* Как ще бъдат решавани по-ефективно транспортните задачи на София споделя Илиян Павлов, заместник-кмет по транспорт и градска мобилност в Столична община.
*Идва ли нова буря за корабните навла?
* World Shipping Council иска субсидиране на зелените горива.
* LogiMAT 2024 обещава да промени индустрията.
* Пазарът на въздушно карго се стабилизира.
* Френските фирми с положителна оценка за бизнес средата у нас.
* 50% ръст на ритейл парковете в България.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!