08.05.2024 Views

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2024

27. издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

27. издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚Ó˜ÌËÍ<br />

äéâ äÄäöÇ Ö<br />

Ç íêÄçëèéêíÄ<br />

à ëèÖÑàñàüíÄ<br />

Ç ÅöãÉÄêàü<br />

Official Directory<br />

WHO IS WHO<br />

IN TRANSPORT AND<br />

FREIGHT FORWARDING<br />

IN BULGARIA<br />

<strong>2024</strong><br />

whoiswho.logistika.bg<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА


СТИМУЛИРАЙТЕ ТРАНСПОРТНИЯ<br />

СИ БИЗНЕС<br />

Обратно <strong>и</strong>зкупу<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> <strong>и</strong> замяна – продайт<strong>е</strong> н<strong>и</strong><br />

стар<strong>и</strong>я с<strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус, н<strong>е</strong>за<strong>в</strong><strong>и</strong>с<strong>и</strong>мо от марката му, <strong>и</strong><br />

куп<strong>е</strong>т<strong>е</strong> но<strong>в</strong> Isuzu.<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>зно обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> – потърс<strong>е</strong>т<strong>е</strong> н<strong>и</strong> за<br />

<strong>в</strong>сякак<strong>в</strong><strong>и</strong> мод<strong>е</strong>л<strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong> <strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> с дълж<strong>и</strong>на<br />

до 9,5 м.<br />

Отда<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> под на<strong>е</strong>м на а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> – на<strong>е</strong>м<strong>е</strong>т<strong>е</strong><br />

градск<strong>и</strong> мод<strong>е</strong>л Isuzu.<br />

ОФИС: т<strong>е</strong>л. 02/ 818 29 29 СЕРВИЗ: GSM 0879/859006 www.isubus.bg


www.orbit.bg<br />

since 1923<br />

ISO 45


• COMMERCIAL VEHICLES<br />

• TRANSPORT<br />

• LOGISTICS & MORE<br />

Lorem ipsum<br />

PRINT<br />

DIGITAL<br />

FACE- TO- FACE<br />

•logistika.bg<br />

•transport-press.bg<br />

•conference.logistika.bg<br />

•sklad.logistika.bg<br />

•whoiswho.logistika.bg<br />

http://www.transport-press.bg/<br />

/ww<br />

t<br />

po<br />

rt-p<br />

pre<br />

ss<br />

s.bg/<br />

•kamioni.bg<br />

•vanove.bg<br />

•bageri.bg<br />

•borsa.kamioni.bg


ГАМАТА VOLVO AERO<br />

С<strong>е</strong>м<strong>е</strong>йст<strong>в</strong>ото. По-добро.<br />

Създад<strong>е</strong>на да В<strong>и</strong> от<strong>в</strong><strong>е</strong>д<strong>е</strong> по-дал<strong>е</strong>ч<strong>е</strong>, гамата Volvo Aero <strong>е</strong> ощ<strong>е</strong> <strong>е</strong>д<strong>и</strong>н <strong>е</strong>тап<br />

от наш<strong>е</strong>то пъту<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> към нул<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>е</strong>м<strong>и</strong>с<strong>и</strong><strong>и</strong>.<br />

Volvo Trucks. Driving Progress<br />

volvotrucks.bg


SAVE the DATE<br />

13-14 ЮНИ<br />

л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

За контакт<strong>и</strong>:<br />

Янка Нуш<strong>е</strong><strong>в</strong>а, т<strong>е</strong>л.: 0877 170 783<br />

email: yn@dak-22.com<br />

За контакт<strong>и</strong>:<br />

Ил<strong>и</strong>яна Балабано<strong>в</strong>а, т<strong>е</strong>л.: 0888 220 261<br />

email: iliyana.balabanova@btp.bg


ВАШИЯТ<br />

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН<br />

ПОСРЕДНИК<br />

Нац<strong>и</strong>онал<strong>е</strong>н т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>фон за<br />

<strong>в</strong>ръзка: +359879200897<br />

brokerins.tixim.org/index.html<br />

Т<strong>и</strong>кс<strong>и</strong>м Брок<strong>е</strong>р<strong>и</strong>нс <strong>е</strong> застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н брок<strong>е</strong>р,<br />

л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ран от М<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рст<strong>в</strong>о на Ф<strong>и</strong>нанс<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong><br />

<strong>и</strong>з<strong>в</strong>ърш<strong>в</strong>а цялостно застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лно<br />

обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на с<strong>в</strong>о<strong>и</strong>т<strong>е</strong> кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нт<strong>и</strong>, ко<strong>е</strong>то <strong>в</strong>ключ<strong>в</strong>а:<br />

♦ Анал<strong>и</strong>з на застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong>я <strong>и</strong>нт<strong>е</strong>р<strong>е</strong>с на<br />

кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нта<br />

♦ Проуч<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> <strong>и</strong> анал<strong>и</strong>з на застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong>я<br />

пазар - <strong>и</strong>згот<strong>в</strong>ян<strong>е</strong> на оф<strong>е</strong>рт<strong>и</strong><br />

♦ Проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онална консултац<strong>и</strong>я пр<strong>и</strong> <strong>и</strong>збора на<br />

най-подходящото пр<strong>е</strong>длож<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong><br />

♦ Обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нт<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>в</strong> случай на<br />

настъп<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лно съб<strong>и</strong>т<strong>и</strong><strong>е</strong> –<br />

съд<strong>е</strong>йст<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>е</strong> пр<strong>и</strong> оц<strong>е</strong>нка на разм<strong>е</strong>ра на<br />

щ<strong>е</strong>т<strong>и</strong>т<strong>е</strong>, тяхното разгл<strong>е</strong>ждан<strong>е</strong> <strong>и</strong> ур<strong>е</strong>ждан<strong>е</strong>,<br />

подгото<strong>в</strong>ка на докум<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>т<strong>е</strong>, н<strong>е</strong>обход<strong>и</strong>м<strong>и</strong> за<br />

<strong>и</strong>зплащан<strong>е</strong> на застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лно<br />

об<strong>е</strong>зщ<strong>е</strong>т<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>, съд<strong>е</strong>йст<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>е</strong> пр<strong>е</strong>д<br />

застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> друж<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>а за<br />

пр<strong>и</strong>ключ<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на щ<strong>е</strong>т<strong>и</strong>т<strong>е</strong>


Оф<strong>и</strong>с В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н: +359 885 118 888<br />

ул. Акад. Ст<strong>е</strong>фан Млад<strong>е</strong>но<strong>в</strong> 10<br />

Оф<strong>и</strong>с Соф<strong>и</strong>я: +359 886 118 888<br />

Б<strong>и</strong>зн<strong>е</strong>с ц<strong>е</strong>нтър Кр<strong>и</strong>стал, ул. Осого<strong>в</strong>о 38-40<br />

office@stefi.bg<br />

www.stefi.bg


• Как<strong>в</strong>о пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong>ля<strong>в</strong>а<br />

?<br />

* åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË *<br />

* ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ *<br />

ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778<br />

➢ Еър Ворт<strong>е</strong>кс ООД <strong>е</strong> българска e-mail: airvortex@infocom.bg. сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торска компан<strong>и</strong>я, чл<strong>е</strong>н на Българск<strong>и</strong>я съюз за<br />

ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско <strong>и</strong> <strong>в</strong>ъншнотърго<strong>в</strong>ско обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong>.<br />

➢ Еър Ворт<strong>е</strong>кс ООД <strong>е</strong> л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ран м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> аг<strong>е</strong>нт, чл<strong>е</strong>н на Нац<strong>и</strong>оналното об<strong>е</strong>д<strong>и</strong>н<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на<br />

* Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters *<br />

* Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong>т<strong>е</strong> аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>.<br />

*<br />

Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768<br />

e-mail: airvortex@infocom.bg.<br />

51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria<br />

➢ Eър Ворт<strong>е</strong>кс ООД <strong>е</strong> <strong>и</strong>зключ<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на<br />

за Българ<strong>и</strong>я,<br />

Румън<strong>и</strong>я, Сърб<strong>и</strong>я, Косо<strong>в</strong>о <strong>и</strong> Р<strong>е</strong>публ<strong>и</strong>ка С<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>рна Мак<strong>е</strong>дон<strong>и</strong>я.<br />

• Ко<strong>и</strong> са хората <strong>в</strong><br />

?<br />

* åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË *<br />

* ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ *<br />

ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778<br />

➢ Ек<strong>и</strong>път на Еър Ворт<strong>е</strong>кс e-mail: airvortex@infocom.bg. ООД <strong>е</strong> с богат проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онал<strong>е</strong>н оп<strong>и</strong>т.<br />

ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407<br />

➢ Ек<strong>и</strong>път на Еър Ворт<strong>е</strong>кс ООД <strong>в</strong>яр<strong>в</strong>а, ч<strong>е</strong> ВСЕКИ кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нт <strong>е</strong> ун<strong>и</strong>кал<strong>е</strong>н <strong>и</strong> ц<strong>е</strong>н<strong>е</strong>н.<br />

* Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters *<br />

* Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines *<br />

Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768<br />

• Как<strong>в</strong>о <strong>в</strong><strong>и</strong> пр<strong>е</strong>длага e-mail: airvortex@infocom.bg. ?<br />

* åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó 51, * ëÍ·‰ Gorski ÔÓ‰ Patnik ÏËÚÌ˘ÂÒÍË Str , Sofia ÍÓÌÚÓÎ 1407, Bulgaria * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË *<br />

* ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ *<br />

ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778<br />

Еър Ворт<strong>е</strong>кс мож<strong>е</strong> да e-mail: орган<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ра airvortex@infocom.bg. за <strong>в</strong>ас:<br />

ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407<br />

Входящ<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>зходящ<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъздушн<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong>;<br />

Входящ <strong>и</strong> <strong>и</strong>зходящ LCL <strong>и</strong> FCL конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>е</strong>н пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз;<br />

Сухопътн<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> на компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>;<br />

* Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters *<br />

* Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines *<br />

Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768<br />

e-mail: airvortex@infocom.bg.<br />

51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria<br />

Комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> от <strong>в</strong>рата <strong>и</strong> до <strong>в</strong>рата;<br />

Чартърн<strong>и</strong> пол<strong>е</strong>т<strong>и</strong> за <strong>в</strong>аш<strong>и</strong>т<strong>е</strong> най-сп<strong>е</strong>шн<strong>и</strong> <strong>и</strong> т<strong>е</strong>жк<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>;<br />

➢ Еър Ворт<strong>е</strong>кс мож<strong>е</strong> да <strong>в</strong><strong>и</strong> пр<strong>е</strong>длож<strong>и</strong>:<br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско брок<strong>е</strong>рст<strong>в</strong>о;<br />

Об<strong>е</strong>зп<strong>е</strong>ча<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на транз<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> оп<strong>е</strong>рац<strong>и</strong><strong>и</strong>;<br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско <strong>и</strong> с<strong>в</strong>ободно склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong>;<br />

Карго застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong>;<br />

• Как да с<strong>е</strong> с<strong>в</strong>ърж<strong>е</strong>т<strong>е</strong> с<br />

?<br />

* åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË *<br />

* ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ *<br />

ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778<br />

➢ В<strong>и</strong><strong>е</strong> мож<strong>е</strong>т<strong>е</strong> да пос<strong>е</strong>т<strong>и</strong>т<strong>е</strong> e-mail: airvortex@infocom.bg. Еър Ворт<strong>е</strong>кс ООД <strong>в</strong> оф<strong>и</strong>са на адр<strong>е</strong>с:<br />

ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407<br />

А<strong>е</strong>рогара Соф<strong>и</strong>я, бул. Хр<strong>и</strong>стофор Колумб 80, Арт Б<strong>и</strong>зн<strong>е</strong>с Ц<strong>е</strong>нтър, оф<strong>и</strong>с 3.4.1, Соф<strong>и</strong>я 1592<br />

➢ да с<strong>е</strong> обад<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>фон<strong>и</strong>: (02) 963 2768, (02) 963 3315, (02) 963 3317, (02) 963 2778<br />

* Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters *<br />

* Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines<br />

➢ да <strong>и</strong>зпрат<strong>и</strong>т<strong>е</strong> Е-mail:<br />

*<br />

Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768<br />

e-mail: airvortex@infocom.bg.<br />

51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria<br />

air@air-vortex.com<br />

— Въздуш<strong>е</strong>н транспорт<br />

ocean@air-vortex.com — Морск<strong>и</strong> транспорт<br />

surface@air-vortex.com — Сухопът<strong>е</strong>н транспорт<br />

service@air-vortex.com — Обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нт<strong>и</strong><br />

customs@air-vortex.com — М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о<br />

➢ да разгл<strong>е</strong>дат<strong>е</strong> сайта н<strong>и</strong> на адр<strong>е</strong>с:<br />

www.air-vortex.com<br />

• Защо да <strong>и</strong>зб<strong>е</strong>р<strong>е</strong>т<strong>е</strong><br />

?<br />

* åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË *<br />

* ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ *<br />

ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778<br />

e-mail: airvortex@infocom.bg.<br />

ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407<br />

➢ Защото Еър Ворт<strong>е</strong>кс ООД <strong>е</strong> <strong>в</strong>ярното р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на <strong>в</strong>аш<strong>и</strong>я транспорт<strong>е</strong>н казус!<br />

* Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters *<br />

* Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines *<br />

Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768<br />

e-mail: airvortex@infocom.bg.<br />

51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria


• COMMERCIAL VEHICLES<br />

• TRANSPORT<br />

• LOGISTICS & MORE<br />

Lorem ipsum<br />

PRINT<br />

DIGITAL<br />

FACE- TO- FACE<br />

•logistika.bg<br />

•transport-press.bg<br />

•conference.logistika.bg<br />

•sklad.logistika.bg<br />

•whoiswho.logistika.bg<br />

http://www.transport-press.bg/<br />

/ww<br />

t<br />

po<br />

rt-p<br />

pre<br />

ss<br />

s.bg/<br />

•kamioni.bg<br />

•vanove.bg<br />

•bageri.bg<br />

•borsa.kamioni.bg


С<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма за упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на кач<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>ото ISO 9001:2015 с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>рана от Lloid`s Register Quality Assurance.


conference.logistika.bg<br />

ЛЕКТОРИ ВИЗИОНЕРИ<br />

ДЕСЕТКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ<br />

ЦЕННИ B2B КОНТАКТИ<br />

<strong>2024</strong> г. – Sofia Event Center (SEC)<br />

Орган<strong>и</strong>затор: БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА


ЕВРОПЕЙСКИ ЧАСТИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, РЕМАРКЕТА И АВТОБУСИ<br />

ВЕРИГИ ЗА СНЯГ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА<br />

VERIGA – СЛОВЕНИЯ – www.verigi.eu<br />

онлайн магаз<strong>и</strong>н: www.chastizakamioni.com


éîàñàÄãÖç ëèêÄÇéóçàä<br />

äéâ äÄäöÇ Ö<br />

Ç íêÄçëèéêíÄ<br />

à ëèÖÑàñàüíÄ<br />

Ç ÅöãÉÄêàü<br />

<strong>2024</strong><br />

whoiswho.logistika.bg


conference.logistika.bg<br />

ЛЕКТОРИ ВИЗИОНЕРИ<br />

ДЕСЕТКИ ДОБРИ ПРАКТИКИ<br />

ЦЕННИ B2B КОНТАКТИ<br />

<strong>2024</strong> г. – Sofia Event Center (SEC)<br />

Орган<strong>и</strong>затор: БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

СЪДЪРЖАНИЕ<br />

Как да полз<strong>в</strong>ат<strong>е</strong> Спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>ка .................. 25<br />

Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong>ян<strong>е</strong> на Българската асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я за<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, транспорт <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка (НСБС) . .... 26<br />

Сп<strong>и</strong>сък на чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong> на Българската асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я за<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, транспорт <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка (НСБС)<br />

към ф<strong>е</strong><strong>в</strong>руар<strong>и</strong> 2022 г. ....................... 28<br />

Талон за участ<strong>и</strong><strong>е</strong> <strong>в</strong> адр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong>я спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>к ......... 32<br />

Азбуч<strong>е</strong>н показал<strong>е</strong>ц на ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>т<strong>е</strong>. ................ 33<br />

Показал<strong>е</strong>ц на ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>т<strong>е</strong> по нас<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong> м<strong>е</strong>ста. ...... 47<br />

ОБЩ ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ<br />

(адр<strong>е</strong>с<strong>и</strong> на ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> оп<strong>и</strong>сан<strong>и</strong><strong>е</strong> на д<strong>е</strong>йността <strong>и</strong>м) ...61<br />

СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ ........................133<br />

Сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я ......................................133<br />

А<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт ........................139<br />

Ж<strong>е</strong>л<strong>е</strong>зопът<strong>е</strong>н транспорт. .......................145<br />

Р<strong>е</strong>ч<strong>е</strong>н транспорт. ..............................146<br />

Въздуш<strong>е</strong>н транспорт – карго ....................147<br />

Морск<strong>и</strong> транспорт .............................148<br />

Комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>: а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н – мор<strong>е</strong> ........150<br />

Комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>: а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н – р<strong>е</strong>ка .........152<br />

Комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>: а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н – жп ..........153<br />

Комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>: пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> жп – мор<strong>е</strong>. ..........154<br />

Групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> ...............................155<br />

Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> <strong>в</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong>. ..........................158<br />

Пр<strong>и</strong>дружа<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> <strong>и</strong> охран<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong>. ....159<br />

Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> .......................160<br />

Кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong> ...............................162<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка. ....................................163<br />

Обработ<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>. ........................165<br />

Складо<strong>в</strong><strong>е</strong> под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> контрол. ...............166<br />

Складо<strong>в</strong><strong>е</strong> ......................................167<br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нтст<strong>в</strong>о .........................168<br />

Консултантск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong> ..........................170<br />

Аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> ...................................171<br />

Застрахо<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> ..................................172<br />

Брок<strong>е</strong>раж ......................................177<br />

СОБСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ<br />

Бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> .......................................174<br />

А<strong>в</strong>то<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>. .....................................176<br />

В<strong>и</strong>сокооб<strong>е</strong>мн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а .................176<br />

Др<strong>е</strong>харк<strong>и</strong> ......................................177<br />

М<strong>е</strong>б<strong>е</strong>ло<strong>в</strong>оз<strong>и</strong> ....................................177<br />

Конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>ро<strong>в</strong>оз<strong>и</strong> ................................177<br />

Фургон<strong>и</strong> .......................................178<br />

Ж<strong>и</strong><strong>в</strong>отно<strong>в</strong>оз<strong>и</strong> ..................................178<br />

Стро<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> маш<strong>и</strong>н<strong>и</strong>. ...........................178<br />

Ц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> за хран<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> продукт<strong>и</strong> ...............179<br />

Ц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> за ГСМ <strong>и</strong> х<strong>и</strong>м<strong>и</strong>кал<strong>и</strong>. ....................179<br />

Хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а .....................180<br />

Л<strong>е</strong>кото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а. .................181<br />

Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а за нас<strong>и</strong>пн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>. ............182<br />

Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а за <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> .....182<br />

Платформ<strong>и</strong> ...................................182<br />

Възстано<strong>в</strong>я<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на ДДС <strong>и</strong> акц<strong>и</strong>з<strong>и</strong><br />

на транспортн<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> от чужб<strong>и</strong>на ............183<br />

Карт<strong>и</strong> с отлож<strong>е</strong>но плащан<strong>е</strong> за гор<strong>и</strong><strong>в</strong>о,<br />

пътн<strong>и</strong> такс<strong>и</strong> <strong>и</strong> др. ............................183<br />

Заплащан<strong>е</strong> на тол такс<strong>и</strong> ........................184<br />

Софту<strong>е</strong>р ......................................184<br />

НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ<br />

Българ<strong>и</strong>я ......................................185<br />

Е<strong>в</strong>ропа ........................................188<br />

Балканск<strong>и</strong> стран<strong>и</strong> ..............................191<br />

Рус<strong>и</strong>я <strong>и</strong> стран<strong>и</strong>т<strong>е</strong> от ОНД. ......................193<br />

Бл<strong>и</strong>зък Изток ..................................194<br />

Цял с<strong>в</strong>ят ......................................196<br />

Про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>о <strong>и</strong> продажба на<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а, р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

<strong>и</strong> надстройк<strong>и</strong> за то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>. ..........198<br />

Продажба на р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> <strong>и</strong> акс<strong>е</strong>соар<strong>и</strong> ..........200<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з на транспортн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а ................204<br />

Оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на а<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong>. .....................205<br />

Год<strong>и</strong>шн<strong>и</strong> т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д<strong>и</strong>. ...................205<br />

Продажба на гор<strong>и</strong><strong>в</strong>а, масла <strong>и</strong> консумат<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong> . . . . . . . . . 206<br />

Б<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ностанц<strong>и</strong><strong>и</strong>. ...............................206<br />

Отда<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> под на<strong>е</strong>м/л<strong>и</strong>з<strong>и</strong>нг<br />

на транспортн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а. ....................207<br />

Про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>о <strong>и</strong> продажба на стро<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лна т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ка. .207<br />

Продажба, с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> р<strong>е</strong>г<strong>е</strong>н<strong>е</strong>рат на гум<strong>и</strong> ............208<br />

А<strong>в</strong>том<strong>и</strong><strong>в</strong>к<strong>и</strong> ....................................209<br />

TIR парк<strong>и</strong>нг<strong>и</strong> ...................................209<br />

Тахограф<strong>и</strong> – про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>о, продажба <strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з .....210<br />

Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>а <strong>и</strong> оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> партньор<strong>и</strong> на<br />

чужд<strong>е</strong>странн<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я ...............212<br />

Бюра за обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>в</strong>ач<strong>и</strong> – (БОП) .........218<br />

Пункто<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong>, <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ърш<strong>в</strong>ащ<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д<br />

за т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска <strong>и</strong>зпра<strong>в</strong>ност по ЕКМТ .............220<br />

Азбуч<strong>е</strong>н показал<strong>е</strong>ц на ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

на англ<strong>и</strong>йск<strong>и</strong> <strong>е</strong>з<strong>и</strong>к ............................229<br />

Инд<strong>е</strong>кс на р<strong>е</strong>кламодат<strong>е</strong>л<strong>и</strong>т<strong>е</strong> .................. 240<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

23


У<strong>в</strong>ажа<strong>е</strong>м<strong>и</strong> б<strong>и</strong>зн<strong>е</strong>см<strong>е</strong>н<strong>и</strong>,<br />

Българска Транспортна Пр<strong>е</strong>са <strong>в</strong><strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong>я д<strong>в</strong>ад<strong>е</strong>с<strong>е</strong>т <strong>и</strong> с<strong>е</strong>дмото <strong>и</strong>здан<strong>и</strong><strong>е</strong> на Оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong>я год<strong>и</strong>ш<strong>е</strong>н спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>к<br />

„<strong>Кой</strong> <strong>какъ<strong>в</strong></strong> <strong>е</strong> <strong>в</strong> <strong>транспорта</strong> <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ята <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я“, актуал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рано към 8.3.<strong>2024</strong> г. Каталогът<br />

съдържа <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>я за над 350 адр<strong>е</strong>са на ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>, пож<strong>е</strong>лал<strong>и</strong> да с<strong>е</strong> <strong>в</strong>ключат <strong>в</strong> н<strong>е</strong>го, като бл<strong>и</strong>зо 10 от тях<br />

участ<strong>в</strong>ат за пър<strong>в</strong><strong>и</strong> път. Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong>т<strong>е</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> работят <strong>в</strong> областта на м<strong>е</strong>ждународната <strong>и</strong> <strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>шната<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ката, <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>до<strong>в</strong><strong>е</strong> транспорт <strong>и</strong> <strong>в</strong> пряко с<strong>в</strong>ързан<strong>и</strong>т<strong>е</strong> с тях про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>о <strong>и</strong> търго<strong>в</strong><strong>и</strong>я на<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а, р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong>, гум<strong>и</strong>, акс<strong>е</strong>соар<strong>и</strong>, с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong>. Постарал<strong>и</strong> см<strong>е</strong> с<strong>е</strong> да пр<strong>е</strong>доста<strong>в</strong><strong>и</strong>м <strong>и</strong> макс<strong>и</strong>мално<br />

пълна <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>я за орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong><strong>и</strong>, с ко<strong>и</strong>то транспортн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> работят <strong>е</strong>ж<strong>е</strong>дн<strong>е</strong><strong>в</strong>но – м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>,<br />

застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>л<strong>и</strong>, р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>ац<strong>и</strong>онн<strong>и</strong> бюра, л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>ща, пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>ща, с<strong>в</strong>ободн<strong>и</strong> б<strong>е</strong>зм<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> зон<strong>и</strong> <strong>и</strong> др. Отд<strong>е</strong>лно са<br />

дад<strong>е</strong>н<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>ата <strong>и</strong> оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> партньор<strong>и</strong> на чужд<strong>е</strong>странн<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я. Информац<strong>и</strong>я<br />

<strong>е</strong> съб<strong>и</strong>рана чр<strong>е</strong>з пр<strong>е</strong>к<strong>и</strong> контакт<strong>и</strong> с ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> <strong>е</strong> <strong>в</strong>ключ<strong>е</strong>на с тяхното <strong>и</strong>зр<strong>и</strong>чно съглас<strong>и</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> пот<strong>в</strong>ържд<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>.<br />

Спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>кът <strong>е</strong> на д<strong>в</strong>а <strong>е</strong>з<strong>и</strong>ка – българск<strong>и</strong> <strong>и</strong> англ<strong>и</strong>йск<strong>и</strong>. Кн<strong>и</strong>гата <strong>е</strong> само на българск<strong>и</strong> <strong>е</strong>з<strong>и</strong>к, докато <strong>в</strong><br />

Инт<strong>е</strong>рн<strong>е</strong>т мож<strong>е</strong>т<strong>е</strong> да нам<strong>е</strong>р<strong>и</strong>т<strong>е</strong> англ<strong>и</strong>йска <strong>и</strong> българска <strong>в</strong><strong>е</strong>рс<strong>и</strong>я на адр<strong>е</strong>с whoiswho.logistika.bg. За да разб<strong>е</strong>р<strong>е</strong>т<strong>е</strong><br />

цялостната структура на каталога <strong>и</strong> да с<strong>е</strong> ор<strong>и</strong><strong>е</strong>нт<strong>и</strong>рат<strong>е</strong> по-л<strong>е</strong>сно <strong>в</strong> н<strong>е</strong>го, моля проч<strong>е</strong>т<strong>е</strong>т<strong>е</strong> на стран<strong>и</strong>ца<br />

25 указан<strong>и</strong>ята Как да полз<strong>в</strong>ат<strong>е</strong> спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> съдържан<strong>и</strong><strong>е</strong>то на стр. 23.<br />

Надя<strong>в</strong>ам<strong>е</strong> с<strong>е</strong>, ч<strong>е</strong> както <strong>и</strong> друг<strong>и</strong>т<strong>е</strong> н<strong>и</strong> <strong>и</strong>здан<strong>и</strong>я – м<strong>е</strong>с<strong>е</strong>чн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> сп<strong>и</strong>сан<strong>и</strong>я КАМИОНИ <strong>и</strong> ЛОГИСТИКА, така <strong>и</strong><br />

год<strong>и</strong>шн<strong>и</strong>ят спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>к „<strong>Кой</strong> <strong>какъ<strong>в</strong></strong> <strong>е</strong> <strong>в</strong> <strong>транспорта</strong> <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ята <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я“ <strong>е</strong> ц<strong>е</strong>нно <strong>и</strong> пол<strong>е</strong>зно помагало <strong>в</strong><br />

работата на българск<strong>и</strong> <strong>и</strong> чужд<strong>и</strong> търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> <strong>и</strong> пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>н<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> <strong>и</strong> на проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онал<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>в</strong> областта на<br />

<strong>транспорта</strong> <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ята.<br />

Българска Транспортна Пр<strong>е</strong>са с удо<strong>в</strong>олст<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>е</strong> щ<strong>е</strong> с<strong>е</strong> съобраз<strong>и</strong> с <strong>в</strong>аш<strong>и</strong>т<strong>е</strong> заб<strong>е</strong>л<strong>е</strong>жк<strong>и</strong> <strong>и</strong> пр<strong>е</strong>порък<strong>и</strong>, получ<strong>е</strong>н<strong>и</strong><br />

по GSM 088 85-82-088, на адр<strong>е</strong>с Соф<strong>и</strong>я 1463 пк 5 <strong>и</strong>л<strong>и</strong> на e-mail spravochnik@btp.bg.<br />

© Bulgarian Transport Press, <strong>2024</strong><br />

ISSN 1313-3772<br />

Сн<strong>е</strong>ж<strong>и</strong>на БАДЖЕВА<br />

Данн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>в</strong> спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>ка са към 8 март <strong>2024</strong> г. <strong>и</strong> са събран<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъз осно<strong>в</strong>а на подад<strong>е</strong>на от ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>т<strong>е</strong> участн<strong>и</strong>ц<strong>и</strong> <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>я.<br />

Издат<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>ото н<strong>е</strong> по<strong>е</strong>ма отго<strong>в</strong>орност за тяхната досто<strong>в</strong><strong>е</strong>рност <strong>и</strong> пълнота, н<strong>и</strong>то за щ<strong>е</strong>т<strong>и</strong>, <strong>в</strong>ъзн<strong>и</strong>кнал<strong>и</strong><br />

порад<strong>и</strong> гр<strong>е</strong>шна <strong>и</strong>л<strong>и</strong> н<strong>е</strong>пр<strong>е</strong>доста<strong>в</strong><strong>е</strong>на <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>я, както <strong>и</strong> зарад<strong>и</strong> п<strong>е</strong>чатн<strong>и</strong> гр<strong>е</strong>шк<strong>и</strong>.<br />

Конц<strong>е</strong>пц<strong>и</strong>я на спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> ръко<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на про<strong>е</strong>кта: Сн<strong>е</strong>ж<strong>и</strong>на Бадж<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

Орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я на <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>я <strong>и</strong> р<strong>е</strong>клам<strong>и</strong>: Бор<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Бурлак, Ил<strong>и</strong>яна Балабано<strong>в</strong>а, Н<strong>е</strong>л<strong>и</strong> Балабано<strong>в</strong>а, Ст<strong>е</strong>фан<br />

М<strong>и</strong>лано<strong>в</strong>, Ас<strong>е</strong>н Хр<strong>и</strong>сто<strong>в</strong><br />

Д<strong>и</strong>зайн на р<strong>е</strong>клам<strong>и</strong> <strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дп<strong>е</strong>чатна подгото<strong>в</strong>ка: Любом<strong>и</strong>р Бадж<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

Ръко<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л база данн<strong>и</strong>: Еману<strong>е</strong>л Икономо<strong>в</strong><br />

Спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>кът с<strong>е</strong> разпространя<strong>в</strong>а от кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong>т<strong>е</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>:<br />

Инт<strong>е</strong>рлог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> Транспр<strong>е</strong>с<br />

Bulgarian Transport Press Ltd.<br />

1404 Соф<strong>и</strong>я, бул. Гоц<strong>е</strong> Д<strong>е</strong>лч<strong>е</strong><strong>в</strong> № 100, бл. 22, <strong>в</strong>х. А, оф<strong>и</strong>с 21<br />

GSM 088 85-82-088<br />

Адр<strong>е</strong>с за кор<strong>е</strong>спонд<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>я: 1463 Соф<strong>и</strong>я пк 5<br />

e-mail: spravochnik@btp.bg<br />

whoiswho.logistika.bg<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

24


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

КАК ДА ПОЛЗВАТЕ СПРАВОЧНИКА<br />

Спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> кът „<strong>Кой</strong> ка къ<strong>в</strong> <strong>е</strong> <strong>в</strong> тран с пор та <strong>и</strong> сп<strong>е</strong> д<strong>и</strong> ц<strong>и</strong> я та <strong>в</strong> Бъл га р<strong>и</strong>я“ <strong>и</strong>ма сл<strong>е</strong>дна<br />

та струк ту ра:<br />

• Аз бу ч<strong>е</strong>н по ка за л<strong>е</strong>ц – <strong>в</strong> кой то са <strong>в</strong>клю ч<strong>е</strong> н<strong>и</strong> по аз бу ч<strong>е</strong>н р<strong>е</strong>д <strong>в</strong>с<strong>и</strong>ч к<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>р м<strong>и</strong>, участ<br />

<strong>в</strong>а щ<strong>и</strong> <strong>в</strong> спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> ка, <strong>и</strong> са да д<strong>е</strong> н<strong>и</strong> стра н<strong>и</strong> ц<strong>и</strong> т<strong>е</strong>, на ко <strong>и</strong> то мо ж<strong>е</strong> т<strong>е</strong> да на м<strong>е</strong> р<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

<strong>и</strong>н фор ма ц<strong>и</strong> я та за тях.<br />

• Ин д<strong>е</strong>кс по на с<strong>е</strong> л<strong>е</strong> н<strong>и</strong> м<strong>е</strong>с та – ф<strong>и</strong>р м<strong>и</strong> т<strong>е</strong> са гру п<strong>и</strong> ра н<strong>и</strong> по на с<strong>е</strong> л<strong>е</strong> н<strong>и</strong> м<strong>е</strong>с та, като<br />

за <strong>в</strong>с<strong>е</strong> к<strong>и</strong> град т<strong>е</strong> са под р<strong>е</strong> д<strong>е</strong> н<strong>и</strong> по аз бу ч<strong>е</strong>н р<strong>е</strong>д; да д<strong>е</strong> н<strong>и</strong> са също <strong>и</strong> стра н<strong>и</strong> ц<strong>и</strong> т<strong>е</strong>,<br />

на ко <strong>и</strong> то мо ж<strong>е</strong> т<strong>е</strong> да на м<strong>е</strong> р<strong>и</strong> т<strong>е</strong> <strong>и</strong>н фор ма ц<strong>и</strong> я та за тях.<br />

• Общ ф<strong>и</strong>рм<strong>е</strong>н ука за т<strong>е</strong>л – то<strong>в</strong>а <strong>е</strong> ос но<strong>в</strong> на та част на спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> ка; тя <strong>в</strong>ключ <strong>в</strong>а<br />

ф<strong>и</strong>р м<strong>е</strong>н знак (лого), ад р<strong>е</strong>с на <strong>и</strong>н фор ма ц<strong>и</strong>я за <strong>в</strong>ся ка ф<strong>и</strong>р ма плюс крат ко оп<strong>и</strong> сан<strong>и</strong><strong>е</strong><br />

на д<strong>е</strong>й ност та є; <strong>в</strong> н<strong>е</strong>я ф<strong>и</strong>р м<strong>и</strong> т<strong>е</strong> са под р<strong>е</strong> д<strong>е</strong> н<strong>и</strong> по аз бу ч<strong>е</strong>н р<strong>е</strong>д <strong>и</strong> тър с<strong>е</strong> н<strong>е</strong> то<br />

<strong>е</strong> как то <strong>в</strong> т<strong>е</strong> л<strong>е</strong> фо н<strong>е</strong>н ука за т<strong>е</strong>л.<br />

• Спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> <strong>и</strong>н д<strong>е</strong>к с<strong>и</strong> – ц<strong>е</strong>л та на таз<strong>и</strong> част на спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> ка <strong>е</strong> да с<strong>е</strong> от д<strong>е</strong> лят<br />

ф<strong>и</strong>р м<strong>и</strong> т<strong>е</strong>, пр<strong>е</strong>д ла га щ<strong>и</strong> да д<strong>е</strong> на ус лу га. Нап р<strong>и</strong> м<strong>е</strong>р <strong>в</strong> <strong>и</strong>н д<strong>е</strong>кс Сп<strong>е</strong> д<strong>и</strong> ц<strong>и</strong>я са <strong>и</strong>з б ро <strong>е</strong> н<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>с<strong>и</strong>ч к<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>р м<strong>и</strong>, ко <strong>и</strong> то са по со ч<strong>и</strong> л<strong>и</strong>, ч<strong>е</strong> ор га н<strong>и</strong> з<strong>и</strong> рат сп<strong>е</strong> д<strong>и</strong> ц<strong>и</strong>я – м<strong>е</strong>ж ду на род на <strong>и</strong><br />

<strong>в</strong> Бъл га р<strong>и</strong>я. В <strong>и</strong>н д<strong>е</strong>кс А<strong>в</strong>то<strong>в</strong>оз<strong>и</strong> нап р<strong>и</strong> м<strong>е</strong>р са съб ра н<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>р м<strong>и</strong> т<strong>е</strong>, обя <strong>в</strong><strong>и</strong> л<strong>и</strong>, ч<strong>е</strong> разпо<br />

ла гат с та к<strong>и</strong> <strong>в</strong>а пр<strong>е</strong> <strong>в</strong>оз н<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>д с т <strong>в</strong>а. Ин д<strong>е</strong>кс Про <strong>и</strong>з <strong>в</strong>од с т <strong>в</strong>о <strong>и</strong> про даж ба на<br />

пр<strong>е</strong> <strong>в</strong>оз н<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>д с т <strong>в</strong>а съ дър жа про <strong>и</strong>з <strong>в</strong>о д<strong>и</strong> т<strong>е</strong> л<strong>и</strong> <strong>и</strong> тър го<strong>в</strong> ц<strong>и</strong> на то <strong>в</strong>ар н<strong>и</strong> а<strong>в</strong> то мо б<strong>и</strong>л<strong>и</strong>,<br />

р<strong>е</strong> мар к<strong>е</strong> та <strong>и</strong> над с т рой к<strong>и</strong> за тях. Пъ л<strong>е</strong>н сп<strong>и</strong> сък на спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> т<strong>е</strong> <strong>и</strong>н д<strong>е</strong>к с<strong>и</strong> <strong>е</strong><br />

да д<strong>е</strong>н <strong>в</strong> съ дър жа н<strong>и</strong> <strong>е</strong> то на спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> ка на стр. 23, как то <strong>и</strong> <strong>в</strong> на ча ло то на разд<strong>е</strong><br />

ла Спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> <strong>и</strong>н д<strong>е</strong>к с<strong>и</strong> – на стр. 131. Въ<strong>в</strong> <strong>в</strong>с<strong>е</strong> к<strong>и</strong> <strong>и</strong>н д<strong>е</strong>кс ос <strong>в</strong><strong>е</strong>н <strong>и</strong>м<strong>е</strong> то на ф<strong>и</strong>рма<br />

та <strong>е</strong> да д<strong>е</strong>н <strong>и</strong> т<strong>е</strong> л<strong>е</strong> фон за <strong>в</strong>ръз ка. Към спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong>нд<strong>е</strong>кс<strong>и</strong> <strong>е</strong> <strong>в</strong>ключ<strong>е</strong>на <strong>и</strong><br />

<strong>и</strong>н фор ма ц<strong>и</strong>я за пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>а <strong>и</strong> оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> партньор<strong>и</strong> на чужд<strong>е</strong>странн<strong>и</strong><br />

ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я, бюра за обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>в</strong>ач<strong>и</strong> (БОП), пункто<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong>,<br />

<strong>и</strong>з<strong>в</strong>ърш<strong>в</strong>ащ<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д за т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска <strong>и</strong>зпра<strong>в</strong>ност по ЕКМТ <strong>и</strong> др.<br />

На стр. 240 на спра <strong>в</strong>оч н<strong>и</strong> ка <strong>е</strong> да д<strong>е</strong>н сп<strong>и</strong> сък на р<strong>е</strong>к ла мо да т<strong>е</strong> л<strong>и</strong> т<strong>е</strong>, от кой то<br />

мо ж<strong>е</strong> т<strong>е</strong> да <strong>в</strong><strong>и</strong> д<strong>и</strong> т<strong>е</strong> дал<strong>и</strong> да д<strong>е</strong> на ф<strong>и</strong>р ма учас т <strong>в</strong>а <strong>и</strong> с р<strong>е</strong>к ла ма <strong>и</strong> на коя стра н<strong>и</strong> ца <strong>е</strong><br />

тя, за да по лу ч<strong>и</strong> т<strong>е</strong> до пъл н<strong>и</strong> т<strong>е</strong>л на <strong>и</strong>н фор ма ц<strong>и</strong>я за ф<strong>и</strong>р ма та.<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

25


Българска асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я за сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я,<br />

транспорт <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

НСБС, Нац<strong>и</strong>оналното сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на българск<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>тор<strong>и</strong> <strong>е</strong> учр<strong>е</strong>д<strong>е</strong>но пр<strong>е</strong>з 1992 г. като нац<strong>и</strong>онално<br />

пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лна браншо<strong>в</strong>а орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я, пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong>ля<strong>в</strong>аща<br />

към мом<strong>е</strong>нта над 110 сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong><br />

ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>. То<strong>в</strong>а <strong>е</strong> б<strong>е</strong>зспорно доказат<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о за постоянно<br />

нараст<strong>в</strong>ащото до<strong>в</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong><strong>е</strong> към сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то, ко<strong>е</strong>то <strong>в</strong><strong>е</strong>ч<strong>е</strong><br />

над 30 год<strong>и</strong>н<strong>и</strong> н<strong>е</strong> сп<strong>и</strong>ра да укр<strong>е</strong>п<strong>в</strong>а орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>онно, да<br />

с<strong>е</strong> раз<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>в</strong>а съобразно потр<strong>е</strong>бност<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на с<strong>в</strong>о<strong>и</strong>т<strong>е</strong> чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>,<br />

да разш<strong>и</strong>ря<strong>в</strong>а кръга на услуг<strong>и</strong> за ул<strong>е</strong>сня<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на<br />

тяхната д<strong>е</strong>йност <strong>и</strong> да работ<strong>и</strong> <strong>в</strong> <strong>и</strong>нт<strong>е</strong>р<strong>е</strong>с на българск<strong>и</strong>я<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н с<strong>е</strong>ктор.<br />

За п<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ода от с<strong>в</strong>о<strong>е</strong>то създа<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> Сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то <strong>и</strong>зрасна<br />

като соц<strong>и</strong>ално отго<strong>в</strong>орна проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онална орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я,<br />

ч<strong>и</strong>ято осно<strong>в</strong>на ц<strong>е</strong>л <strong>е</strong> устойч<strong>и</strong><strong>в</strong>ото раз<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>и</strong><strong>е</strong> на<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong>я бранш. То<strong>в</strong>а налага пр<strong>и</strong><strong>е</strong>ман<strong>е</strong>то на но<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

пр<strong>и</strong>ор<strong>и</strong>т<strong>е</strong>т<strong>и</strong> <strong>и</strong> страт<strong>е</strong>г<strong>и</strong><strong>и</strong> за бъд<strong>е</strong>що раз<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>и</strong><strong>е</strong>.<br />

Пр<strong>и</strong>ор<strong>и</strong>т<strong>е</strong>тн<strong>и</strong> напра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>в</strong> д<strong>е</strong>йността на Сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то:<br />

• защ<strong>и</strong>та на браншо<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> работодат<strong>е</strong>лск<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong>нт<strong>е</strong>р<strong>е</strong>с<strong>и</strong>;<br />

• разш<strong>и</strong>ря<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на кръга от услуг<strong>и</strong> за ул<strong>е</strong>сня<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> д<strong>е</strong>йността<br />

на чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong>, <strong>в</strong>ключ<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лно <strong>в</strong> рамк<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на<br />

Уч<strong>е</strong>бн<strong>и</strong>я ц<strong>е</strong>нтър, както <strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>ръщан<strong>е</strong>то му <strong>в</strong> „АКА-<br />

ДЕМИЯ ПО СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА“;<br />

• орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>онно укр<strong>е</strong>п<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> <strong>и</strong> раз<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>и</strong><strong>е</strong>, съобраз<strong>е</strong>но<br />

с потр<strong>е</strong>бност<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> с<strong>и</strong>гурност <strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>нц<strong>и</strong>я<br />

от р<strong>и</strong>ско<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong> <strong>в</strong> тяхната работа;<br />

• раз<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>и</strong><strong>е</strong> на транспортно-сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong>я <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<br />

бранш чр<strong>е</strong>з по<strong>в</strong><strong>и</strong>ша<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>оналната к<strong>в</strong>ал<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кац<strong>и</strong>я;<br />

• популяр<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торската проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>я ср<strong>е</strong>д<br />

млад<strong>и</strong>т<strong>е</strong> хора, защото <strong>в</strong>яр<strong>в</strong>ам<strong>е</strong> <strong>в</strong> тях <strong>и</strong> т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>я пот<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>ал,<br />

а т<strong>е</strong> са наш<strong>и</strong>я дългосроч<strong>е</strong>н чо<strong>в</strong><strong>е</strong>шк<strong>и</strong> р<strong>е</strong>сурс;<br />

акт<strong>и</strong><strong>в</strong>но м<strong>е</strong>ждународно сътрудн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о с <strong>е</strong><strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йск<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> транспортн<strong>и</strong> орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong><strong>и</strong>.<br />

По-<strong>в</strong>ажн<strong>и</strong> пост<strong>и</strong>ж<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>в</strong> полза на чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> на<br />

българск<strong>и</strong>я сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> бранш:<br />

• пр<strong>е</strong>з 1996 г. НСБС <strong>и</strong>зработ<strong>и</strong> <strong>и</strong> налож<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>д чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong><br />

с<strong>и</strong> Общ<strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> <strong>и</strong> Общ<strong>и</strong> складо<strong>в</strong><strong>и</strong> усло<strong>в</strong><strong>и</strong>я,<br />

ко<strong>и</strong>то <strong>в</strong>ъ<strong>в</strong><strong>е</strong>ждат <strong>в</strong><strong>и</strong>сок<strong>и</strong> проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>оналн<strong>и</strong> стандарт<strong>и</strong> за<br />

оказ<strong>в</strong>ан<strong>и</strong>т<strong>е</strong> от тях сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong>;<br />

• <strong>в</strong> сътрудн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о с пър<strong>в</strong>окласн<strong>и</strong> застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

НСБС разработ<strong>и</strong> застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лна пол<strong>и</strong>ца, покр<strong>и</strong><strong>в</strong>аща<br />

отго<strong>в</strong>орността на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>тора към н<strong>е</strong>го<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong> кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нт<strong>и</strong>-то<strong>в</strong>ародат<strong>е</strong>л<strong>и</strong>,<br />

като от 1998 г. таз<strong>и</strong> застрахо<strong>в</strong>ка <strong>е</strong><br />

задълж<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лна за <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> – чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>;<br />

• сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то получ<strong>и</strong> пра<strong>в</strong>о да пр<strong>е</strong>доста<strong>в</strong>я на чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong><br />

с<strong>и</strong> мулт<strong>и</strong>модалн<strong>и</strong>я коносам<strong>е</strong>нт на FIATA (FIATA<br />

FBL), който <strong>и</strong>гра<strong>е</strong> <strong>в</strong>ажна роля <strong>в</strong> м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong>я стокообм<strong>е</strong>н<br />

<strong>и</strong> <strong>в</strong> ус<strong>в</strong>оя<strong>в</strong>ан<strong>е</strong>то на <strong>в</strong>ъншнотърго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> акр<strong>е</strong>д<strong>и</strong>т<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong>;<br />

• пр<strong>е</strong>з 1996 Сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то разработ<strong>и</strong> пър<strong>в</strong><strong>и</strong>я <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я<br />

Наръчн<strong>и</strong>к <strong>и</strong> Програма за проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онална подгото<strong>в</strong>ка<br />

на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> кадр<strong>и</strong> <strong>и</strong> б<strong>е</strong> акр<strong>е</strong>д<strong>и</strong>т<strong>и</strong>рано от<br />

FIATA да про<strong>в</strong><strong>е</strong>жда курсо<strong>в</strong><strong>е</strong> за обуч<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> да <strong>и</strong>зда<strong>в</strong>а<br />

м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> д<strong>и</strong>плом<strong>и</strong> за проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онална комп<strong>е</strong>т<strong>е</strong>нтност<br />

<strong>в</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торската проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>я;<br />

• Уч<strong>е</strong>б<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър – НСБС ЕООД <strong>е</strong> л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ран на нац<strong>и</strong>онално<br />

<strong>и</strong> м<strong>е</strong>ждународно н<strong>и</strong><strong>в</strong>о за про<strong>в</strong><strong>е</strong>ждан<strong>е</strong> на<br />

сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> курсо<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>в</strong> областта на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ята<br />

<strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ката;<br />

• пр<strong>е</strong>з 2012 г. Уч<strong>е</strong>б<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър – НСБС ЕООД разработ<strong>и</strong><br />

собст<strong>в</strong><strong>е</strong>на платформа <strong>и</strong> <strong>в</strong>ъ<strong>в</strong><strong>е</strong>д<strong>е</strong> д<strong>и</strong>станц<strong>и</strong>онно обуч<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong><br />

по 13 сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> програм<strong>и</strong>;<br />

• пр<strong>е</strong>з 2015 г. НСБС създад<strong>е</strong> борса за работа <strong>и</strong> стаж,<br />

с ц<strong>е</strong>л подкр<strong>е</strong>па на стажантската с<strong>и</strong> програма <strong>и</strong> по<strong>в</strong><strong>и</strong>ша<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

атракт<strong>и</strong><strong>в</strong>ността на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торската проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>я<br />

ср<strong>е</strong>д млад<strong>и</strong>т<strong>е</strong> хора;<br />

• със запо<strong>в</strong><strong>е</strong>д РД09-1833 от 11.12.2015 г. проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>я<br />

„Сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>тор-лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>к“ <strong>е</strong> <strong>в</strong>ключ<strong>е</strong>на <strong>в</strong> Сп<strong>и</strong>съка на проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

за проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онално образо<strong>в</strong>ан<strong>и</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> обуч<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>;<br />

• пр<strong>е</strong>з 2016 г. <strong>е</strong>ксп<strong>е</strong>рт<strong>и</strong> на НСБС <strong>и</strong> НАПОО разработ<strong>в</strong>ат<br />

Държа<strong>в</strong>н<strong>и</strong>т<strong>е</strong> образо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> стандарт<strong>и</strong> за проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>я<br />

„Сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>тор-лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>к“ <strong>и</strong> Уч<strong>е</strong>б<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър – НСБС <strong>е</strong><br />

л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ран по проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>я „Сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>тор-лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>к“ <strong>и</strong> проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>я<br />

„Кур<strong>и</strong><strong>е</strong>р“;<br />

• пр<strong>е</strong>з 2018 г. НСБС <strong>и</strong>здад<strong>е</strong> пър<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong> п<strong>е</strong>чатн<strong>и</strong> <strong>и</strong>здан<strong>и</strong>я<br />

на Наръчн<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>тора съгласно стандарт<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

на FIATA.<br />

Пост<strong>и</strong>ж<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>в</strong> м<strong>е</strong>ждународната д<strong>е</strong>йност:<br />

• от 1994 г. НСБС пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong>ля<strong>в</strong>а Българ<strong>и</strong>я <strong>в</strong> М<strong>е</strong>ждународната<br />

ф<strong>е</strong>д<strong>е</strong>рац<strong>и</strong>я на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong>т<strong>е</strong> сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я<br />

FIATA. Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong> на сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то участ<strong>в</strong>ат <strong>в</strong><br />

орган<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на FIATA <strong>и</strong> чр<strong>е</strong>з тях <strong>в</strong> д<strong>е</strong>йността на Е<strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йската<br />

конф<strong>е</strong>р<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>я на м<strong>и</strong>н<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на <strong>транспорта</strong><br />

(ЕКМТ), Е<strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йската ком<strong>и</strong>с<strong>и</strong>я, Иконом<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ската ком<strong>и</strong>с<strong>и</strong>я<br />

за Е<strong>в</strong>ропа на ООН, М<strong>е</strong>ждународната търго<strong>в</strong>ска<br />

камара <strong>и</strong> р<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ца м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

сф<strong>е</strong>рата на <strong>транспорта</strong> (IRU, UIC, IATA, IMO <strong>и</strong> др.);<br />

• от 2000 г. НСБС <strong>и</strong>зпълня<strong>в</strong>а функц<strong>и</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong> на С<strong>е</strong>кр<strong>е</strong>тар<strong>и</strong>ат<br />

на Консултат<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>я съ<strong>в</strong><strong>е</strong>т на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong>т<strong>е</strong> асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

от Юго<strong>и</strong>зточна Е<strong>в</strong>ропа (SEEFF);<br />

• от 2003 г. НСБС <strong>е</strong> чл<strong>е</strong>н на CLECAT (Е<strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йската<br />

Асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я за сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong>, транспортн<strong>и</strong>, лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong>), чр<strong>е</strong>з която получа<strong>в</strong>а пра<strong>в</strong>о на<br />

глас пр<strong>и</strong> <strong>в</strong>з<strong>е</strong>ман<strong>е</strong>то на р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я от Е<strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йската ком<strong>и</strong>с<strong>и</strong>я,<br />

засягащ<strong>и</strong> транспортната пол<strong>и</strong>т<strong>и</strong>ка на ЕС.<br />

Ут<strong>в</strong>ърд<strong>е</strong>н<strong>и</strong>т<strong>е</strong> по строг<strong>и</strong> кр<strong>и</strong>т<strong>е</strong>р<strong>и</strong><strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong><br />

ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> – чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong> на НСБС са комп<strong>е</strong>т<strong>е</strong>нт<strong>е</strong>н <strong>и</strong> кор<strong>е</strong>кт<strong>е</strong>н<br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н партньор на българск<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> чужд<strong>е</strong>странн<strong>и</strong><br />

търго<strong>в</strong>ц<strong>и</strong> <strong>и</strong> на м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ската адм<strong>и</strong>н<strong>и</strong>страц<strong>и</strong>я.<br />

С<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>катът за р<strong>е</strong>до<strong>в</strong>но чл<strong>е</strong>нст<strong>в</strong>о <strong>в</strong> НСБС <strong>и</strong><br />

д<strong>и</strong>плом<strong>и</strong>т<strong>е</strong> за проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онална комп<strong>е</strong>т<strong>е</strong>нтност, ко<strong>и</strong>то<br />

са <strong>и</strong>злож<strong>е</strong>н<strong>и</strong> <strong>в</strong> оф<strong>и</strong>с<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>т<strong>е</strong> – чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong>, са<br />

показат<strong>е</strong>л за <strong>в</strong><strong>и</strong>сокото кач<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о на т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> транспортно-сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong>.<br />

26


Българска асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я за сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я,<br />

транспорт <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

äÄäÇé èÖóÖãàíÖ, äéÉÄíé êÄÅéíàíÖ<br />

ëöë ëèÖÑàíéêëäàíÖ îàêåà –<br />

óãÖçéÇÖ çÄ çëÅë?<br />

✔ èappleÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ, ÌÓÛ-ı‡Û<br />

Ë ¯ËappleÓ͇ „‡Ï‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ôapple‚ÓÁ‡,<br />

Ó·apple‡·ÓÚ͇ڇ Ë ÒÍ·‰Ëapple‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡¯ËÚ ÒÚÓÍË<br />

✔ Ñ˙΄ӄӉ˯ÂÌ ÓÔËÚ Ë Á‡‰˙ηӘÂÌÓ ÔÓÁ̇‚‡ÌÂ<br />

̇ Ôappleӈ‰ÛappleËÚÂ Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚËÚÂ, Ò‚˙appleÁ‡ÌË<br />

Ò ÏÂʉÛ̇appleÓ‰ÌËfl Úapple‡ÌÒÔÓappleÚ Ë Ú˙apple„Ó‚Ëfl<br />

✔ ÇËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÙË̇ÌÒÓ‚‡<br />

ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÂÚË͇ ‚ ‰ÂÎÓ‚ËÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl<br />

✔ ëÔapple‡‚‰ÎË‚Ë Ë flÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÒÔ‰ËÚÓappleÒÍËfl<br />

‰Ó„Ó‚Óapple Ë ÚӘ̇ ‰ÂÙËÌˈËfl ̇ ÓÚ„Ó‚ÓappleÌÓÒÚÚ‡<br />

̇ ‚‡¯Ëfl ÒÔ‰ËÚÓapple, ‚Íβ˜ÂÌË ‚ éÅôàíÖ<br />

ëèÖÑàíéêëäà ìëãéÇàü ̇ çëÅë<br />

✔ ɇapple‡ÌˆËfl Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒËapple‡Ì ̇ ˘ÂÚËÚÂ Ë Á‡„Û·ËÚÂ,<br />

ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔappleË Ôapple‚ÓÁ‡ ̇ ‚‡¯ËÚÂ<br />

ÒÚÓÍË – áÄëíêÄïéÇäÄíÄ ◊éíÉéÇéêçéëí çÄ<br />

ëèÖÑàíéêÄ“, ÒÍβ˜Â̇ ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚ ̇ çëÅë ‚˙‚<br />

‚‡¯‡ ÔÓÎÁ‡.<br />

Ако В<strong>и</strong><strong>е</strong> търс<strong>и</strong>т<strong>е</strong> конкр<strong>е</strong>тна, сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рана, сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торска <strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чна услуга, пос<strong>е</strong>т<strong>е</strong>т<strong>е</strong> наш<strong>и</strong>я онлайн <strong>и</strong>нт<strong>е</strong>рф<strong>е</strong>йс Чл<strong>е</strong>но<strong>в</strong><strong>е</strong> на НСБС<br />

на https://nsbs.bg/bg/chlenove.<br />

ᇠÍÓÌÚ‡ÍÚË: ëÂÍappleÂÚ‡appleË‡Ú Ì‡ çëÅë – www.nsbs.bg<br />

ëÓÙËfl 1111, ·ÛÎ. òËÔ˜ÂÌÒÍË ÔappleÓıÓ‰ 43, ‚ı. Å, <strong>е</strong>таж 1, ÚÂÎ.: 02/ 971-48-22, 971-50-25<br />

e-mail: office@nsbs.bg


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НСБС<br />

1. АБ ЛОДЖИСТИКС ЕООД, СОФИЯ<br />

2. АЕ ШИПИНГ ООД, БУРГАС<br />

3. АИ КАРГО БГ ООД, СОФИЯ<br />

4. АКТ ЛОДЖИСТИК АД, СОФИЯ<br />

5. АЛЕКСАНДЪР ЛОГИСТИКС ООД,<br />

СОФИЯ<br />

6. АЛОГ ООД, СОФИЯ<br />

7. АНДИ-СПЕЦИАЛ ЕООД, СОФИЯ<br />

8. БАЛКАН ЛОЙД ЕООД, СОФИЯ<br />

9. БАЛКАНСПЕД ЕООД, БУРГАС<br />

10. БАЛКАН ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД,<br />

ПЛЕВЕН<br />

11. БЕЛЛ ТТ ЛОГИСТИК ООД, ВАРНА<br />

12. БОН МАРИН ООД, ВАРНА<br />

13. БЪЛГАРИЯ ТРАНС ЕООД, СОФИЯ<br />

14. ВЕГА СПЕДТРАНС ЕООД, ВАРНА<br />

15. ВЕСЛАМ ШИПИНГ И МЕНИНГ ЕООД,<br />

ВАРНА<br />

16. ГЕБРЮДЕР ВАЙС ЕООД, СОФИЯ<br />

17. ГРАНД ЛОГИСТИКС ЕООД, БУРГАС<br />

18. ДЕСПРЕД АД, СОФИЯ<br />

19. ДЖАЙМЕКС ООД, БУРГАС<br />

20. ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ<br />

ЕООД, СОФИЯ<br />

към ф<strong>е</strong><strong>в</strong>руар<strong>и</strong> <strong>2024</strong> г.<br />

21. ДИСКОРДИА АД, ВАРНА<br />

22. ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД, РУСЕ<br />

23. ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД,<br />

СВИЩОВ<br />

24. ДСВ ЕЪР ЕНД СИЙ ЕООД, СОФИЯ<br />

25. ДСВ РОУД ЕООД, СОФИЯ<br />

26. ЕВРОБУЛ ЕООД, СОФИЯ<br />

27. ЕЙ ПИ КОНСУЛТ ООД, СОФИЯ<br />

28. ЕЙЧ ДЖИ ЕМ ПОРТ ЛОДЖИСТИКС<br />

ООД, ВАРНА<br />

29. ЕЛ ДИ ПЛЮС ЕООД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО<br />

30. ЕМ ДЖИ ЕЛ – БГ ООД, ХАСКОВО<br />

31. ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД, ВАРНА<br />

32. Е-СПЕД ООД, СОФИЯ<br />

33. ЕС ТИ ЕМ ГРУП ЕООД, СОФЯ<br />

34. ЕТНА КАРГО ТРАНСПОРТ ООД, СОФИЯ<br />

35. ЕУРОСПЕД ООД, СОФИЯ<br />

36. ЕФ СИ ДИ ЕКСПРЕС ЕООД,<br />

КЮСТЕНДИЛ<br />

37. ЕЪРБОРН ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ ЕООД,<br />

СОФИЯ<br />

38. ИНТЕРЛОГИСТИКА ЕООД, ВАРНА<br />

39. ЙОСПЕД EООД, СОФИЯ<br />

40. КАВКАЗ ТРАНС 2000 ЕООД, БУРГАС<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

28


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

41. КАРГО – ПАРТНЕР ЕООД, СОФИЯ<br />

42. КАРГО ПЛАНЕТ ООД, СОФИЯ<br />

43. КАРТЕКС ТРАНС ЕООД, ПИРДОП<br />

44. КБК ГРУП ШИПИНГ ЕООД, СОФИЯ<br />

45. КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ<br />

ЕООД, СОФИЯ<br />

46. КИОГ ЛОДЖИСТИК ЕООД,<br />

БЛАГОЕВГРАД<br />

47. КУУЛСПЕД ЕООД, ПЛОВДИВ<br />

48. ЛАГЕРМАКС ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ<br />

ЕООД, ЛОКОРСКО<br />

49. ЛАМАСПЕД ООД, СОФИЯ<br />

50. МВ ЛОГИСТИКА ООД, СОФИЯ<br />

51. МЕЙТРИКС РИЛОКЕЙШЪНС ЕООД,<br />

СОФИЯ<br />

52. М&М МИЛИЦЕР И МЮНХ БЪЛГАРИЯ<br />

ООД, СОФИЯ<br />

53. М И М ЕР КАРГО СЪРВИС БЪЛГАРИЯ<br />

ООД, СОФИЯ<br />

54. М-М ТРАНСПОРТ ООД, ПЛОВДИВ<br />

55. МОБИЛЕ ООД, ВАРНА<br />

56. МОРИС УОРД И КО ООД, СОФИЯ<br />

57. МС ШИПИНГ ООД, ВАРНА<br />

58. НАВИГАЦИОН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ<br />

ЕООД, ВАРНА<br />

59. НОВА НГ ЕООД, ПЛЕВЕН<br />

60. НОРТ ЛОГ ЕООД, СЛИВНИЦА<br />

61. НСЕВ ШИПИНГ ЕООД, ВАРНА<br />

62. НЮ КАРГО ООД, СОФИЯ<br />

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ<br />

НА НСБС<br />

63. ОЙРОБУЛ ООД, СОФИЯ<br />

64. ОЙРОТРАНС ООД, СОФИЯ<br />

65. ОРБИТ ЕООД, СОФИЯ<br />

66. ПАРИА ЕООД, СОФИЯ<br />

67. ПЕРСОНАЛ И ЛОГИСТИКА ЕООД,<br />

БЛАГОЕВГРАД<br />

68. ПИРИН СПЕД ЕООД, БЛАГОЕВГРАД<br />

69. ПРАЙМ СПЕД АД, СОФИЯ<br />

70. ПРО ЛОДЖИСТИКС ЕНД СЪРВИСИЗ<br />

ЕООД, РУСЕ<br />

71. ПРОСПЕД ЛОДЖИСТИК ЕООД, СОФИЯ<br />

72. РЕЙЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС –<br />

БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ<br />

73. РЕМА ЛОГИСТИК ЕООД, ХАСКОВО<br />

74. РОДИ РОУД ООД, СОФИЯ<br />

75. РУСЕ ЛОДЖИСТИКС ООД, РУСЕ<br />

76. МСТФ САРАТРАНС ООД, БУРГАС<br />

77. СЕМОВ СПЕД ЕООД, БУРГАС<br />

78. СИ-КОРСУС ООД, ВАРНА<br />

79. СИКО ТРАНС АД, СОФИЯ<br />

80. СИМПЛАМ ООД, СОФИЯ<br />

81. СИНТРАНС EООД, РУСЕ<br />

82. СКОРПИОН ШИПИНГ ООД, СОФИЯ<br />

83. СПЕДИРА ЕООД, БЛАГОЕВГРАД<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

29


СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ<br />

НА НСБС<br />

84. ТАТЛЪ ТРАНС ЕООД, МАРКОВО<br />

85. ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД,<br />

ВАРНА<br />

86. ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД, ВАРНА<br />

87. ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД, СОФИЯ<br />

88. ТРАНСЛЕНД ООД, СОФИЯ<br />

89. ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД,<br />

ВЕЛИКО ТЪРНОВО<br />

90. ТРАНС Х 2000 ООД, СОФИЯ<br />

91. ТТЛ ЕООД, СОФИЯ<br />

92. УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ<br />

БЪЛГАРИЯ ЕООД, СОФИЯ<br />

93. ФЕЪР УОТЪРС ООД, БУРГАС<br />

94. ФРЕШ ЛОДЖИК ЕАД, ПЛОВДИВ<br />

95. ФРИЛАЙН ООД, СОФИЯ<br />

96. ШЕНКЕР ЕООД, СОФИЯ<br />

97. ЮЛОДЖИСТИКС ЕООД,СОФИЯ<br />

98. ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД,<br />

ВАРНА<br />

99. ЮНИТРАНС ООД, ВАРНА<br />

АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ<br />

100. АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ<br />

ООД, СОФИЯ<br />

101. АЛЕКС ОК ЕООД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО<br />

102. АНДРЕЯ ШИПИНГ И ТРЕЙДИНГ ООД,<br />

РУСЕ<br />

103. АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД, СМОЛЯН<br />

104. ДАКОДАСОФТ – 123 КАРГО, СОФИЯ<br />

105. Е-ЛОЖИСТИКС ЕООД, СОФИЯ<br />

106. ЕС ЕС ТРАНСПОРТ ЕООД,<br />

БЛАГОЕВГРАД<br />

107. КАРГО РАДАР ООД, СОФИЯ<br />

108. ПЛАСКЕ ЕООД, СОФИЯ<br />

109. РУБИШИПС ТРАНСПОРТ ООД, РУСЕ<br />

110. СИНТРА ООД, РУСЕ<br />

111. СКАЙБРИДЖ НЕТУЪРКС ЕООД, СОФИЯ<br />

112. СПЪТНИК 96 ЕООД, ВРАЦА<br />

113. ТРАНСПОРТ ПЛАТФОРМ ООД, СОФИЯ<br />

114. ТРАНСТЕРРА ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ<br />

ООД, СОФИЯ<br />

115. ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ ООД, РУСЕ<br />

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ<br />

1. БАКБА, ВАРНА<br />

2. НОМА, СОФИЯ<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

30


С<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма за упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на кач<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>ото ISO 9001:2015 с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>рана от Lloid`s Register Quality Assurance.


Ако ж<strong>е</strong>ла<strong>е</strong>т<strong>е</strong> да с<strong>е</strong> <strong>в</strong>ключ<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>в</strong> адр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong>я спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>к „<strong>Кой</strong> <strong>какъ<strong>в</strong></strong> <strong>е</strong> <strong>в</strong> <strong>транспорта</strong> <strong>и</strong><br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ята 2025“, моля, по пъл н<strong>е</strong> т<strong>е</strong> ч<strong>е</strong>т л<strong>и</strong> <strong>в</strong>о на бъл гар с к<strong>и</strong> <strong>е</strong>з<strong>и</strong>к <strong>и</strong>н фор ма ц<strong>и</strong> я та, ко я то <strong>и</strong>с кат<strong>е</strong><br />

да бъд<strong>е</strong> <strong>в</strong>клю ч<strong>е</strong> на. Тя щ<strong>е</strong> бъд<strong>е</strong> от ра з<strong>е</strong> на <strong>и</strong> <strong>в</strong> раз д<strong>е</strong> ла на ан г л<strong>и</strong>йс к<strong>и</strong> <strong>е</strong>з<strong>и</strong>к (от б<strong>е</strong> л<strong>е</strong> ж<strong>е</strong> т<strong>е</strong>, ако<br />

<strong>и</strong>ма т<strong>е</strong> сп<strong>е</strong> ц<strong>и</strong> а л н<strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>и</strong>с к <strong>в</strong>а н<strong>и</strong>я за <strong>и</strong>з п<strong>и</strong>с <strong>в</strong>а н<strong>е</strong> то на <strong>и</strong>м<strong>е</strong> то на ф<strong>и</strong>р ма та на ан г л<strong>и</strong>йс к<strong>и</strong> <strong>е</strong>з<strong>и</strong>к).<br />

Попълн<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>в</strong>ъпросн<strong>и</strong>к <strong>и</strong>зпрат<strong>е</strong>т<strong>е</strong> най-късно до 18 д<strong>е</strong>к<strong>е</strong>м<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong> г.<br />

на e-mail: spravochnik@btp.bg <strong>и</strong>л<strong>и</strong> на сл<strong>е</strong>дн<strong>и</strong>я адр<strong>е</strong>с:<br />

Соф<strong>и</strong>я 1463, пк 5, за адр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong>я спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>к<br />

Въпросн<strong>и</strong>к<br />

Им<strong>е</strong> на ф<strong>и</strong>рмата: ................................................................................<br />

Адр<strong>е</strong>с: .........................................................................................<br />

Т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>фон<strong>и</strong>: ...............................Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

e-mail: .................................. www: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: .....................................................................................<br />

Кратко пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong>ян<strong>е</strong> на ф<strong>и</strong>рмата (пр<strong>е</strong>дм<strong>е</strong>т на д<strong>е</strong>йност, <strong>в</strong><strong>и</strong>д транспорт, напра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я, транспортн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Ако участ<strong>в</strong>ат<strong>е</strong> <strong>и</strong> с р<strong>е</strong>кламно кар<strong>е</strong>, заплащат<strong>е</strong> само стойността на р<strong>е</strong>кламата,<br />

а <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>ята за ф<strong>и</strong>рмата <strong>и</strong> логото с<strong>е</strong> <strong>в</strong>ключ<strong>в</strong>ат б<strong>е</strong>зплатно.<br />

Вс<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> участн<strong>и</strong>ц<strong>и</strong> получа<strong>в</strong>ат б<strong>е</strong>зплатно <strong>е</strong>д<strong>и</strong>н <strong>е</strong>кз<strong>е</strong>мпляр от спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>ка.<br />

Моля, отб<strong>е</strong>л<strong>е</strong>ж<strong>е</strong>т<strong>е</strong> спра<strong>в</strong>очн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong>нд<strong>е</strong>кс<strong>и</strong>, <strong>в</strong> ко<strong>и</strong>то <strong>и</strong>скат<strong>е</strong> да бъд<strong>е</strong> <strong>в</strong>ключ<strong>е</strong>на <strong>в</strong>ашата ф<strong>и</strong>рма:<br />

❐ Сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

❐ А<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ А<strong>в</strong>тобус<strong>е</strong>н транспорт,<br />

брой а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> ...................<br />

❐ ЖП транспорт<br />

❐ Морск<strong>и</strong> транспорт<br />

❐ Р<strong>е</strong>ч<strong>е</strong>н транспорт<br />

❐ Въздуш<strong>е</strong>н транспорт – карго<br />

Комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

❐ а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н – мор<strong>е</strong><br />

❐ а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н – р<strong>е</strong>ка<br />

❐ а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н – жп<br />

❐ жп – мор<strong>е</strong><br />

❐ Групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

❐ Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> <strong>в</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

❐ Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

❐ Кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

❐ Складо<strong>в</strong><strong>е</strong><br />

❐ Складо<strong>в</strong><strong>е</strong> под м<strong>и</strong>тн. контрол<br />

❐ Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

❐ Обработка на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

❐ Застрахо<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

❐ Консултантск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

❐ Софту<strong>е</strong>р<br />

❐ М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нтст<strong>в</strong>о<br />

❐ Аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

❐ Брок<strong>е</strong>раж<br />

СОБСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ:<br />

❐ Бордо<strong>в</strong><strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ А<strong>в</strong>то<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ В<strong>и</strong>сокооб<strong>е</strong>мн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Др<strong>е</strong>харк<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Ж<strong>и</strong><strong>в</strong>отно<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>ро<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ М<strong>е</strong>б<strong>е</strong>ло<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ ПС за <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ ПС за нас<strong>и</strong>пн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Платформ<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Ц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> за хран. продукт<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Ц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> за ГСМ <strong>и</strong> х<strong>и</strong>м<strong>и</strong>кал<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Фургон<strong>и</strong>,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Л<strong>е</strong>кото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а,<br />

брой а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> ...................<br />

❐ Стро<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лна т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ка<br />

брой .......................................<br />

НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ<br />

❐ Българ<strong>и</strong>я<br />

❐ Е<strong>в</strong>ропа<br />

❐ Балканск<strong>и</strong> стран<strong>и</strong><br />

❐ Рус<strong>и</strong>я <strong>и</strong> стран<strong>и</strong>т<strong>е</strong> от ОНД<br />

❐ Бл<strong>и</strong>зък <strong>и</strong>зток<br />

❐ Цял с<strong>в</strong>ят<br />

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ<br />

❐ Про <strong>и</strong> з <strong>в</strong>од с т <strong>в</strong>о <strong>и</strong> про даж ба на<br />

пр<strong>е</strong> <strong>в</strong>оз н<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>д с т <strong>в</strong>а, р<strong>е</strong> мар к<strong>е</strong> та <strong>и</strong><br />

над ст рой к<strong>и</strong> за то <strong>в</strong>ар н<strong>и</strong> а<strong>в</strong> то мо б<strong>и</strong> л<strong>и</strong><br />

❐ Про <strong>и</strong> з <strong>в</strong>од с т <strong>в</strong>о <strong>и</strong> про даж ба на<br />

стро<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лна т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ка<br />

❐ Продажба на р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

акс<strong>е</strong>соар<strong>и</strong> за пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а<br />

❐ Продажба <strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з на гум<strong>и</strong><br />

❐ Продажба на ГСМ <strong>и</strong> консумат<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong><br />

❐ Отда<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> под на<strong>е</strong>м/л<strong>и</strong>з<strong>и</strong>нг на<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а<br />

❐ С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з на транспортн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а<br />

❐ Оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong><br />

❐ Год<strong>и</strong>шн<strong>и</strong> т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д<strong>и</strong><br />

❐ А<strong>в</strong>том<strong>и</strong><strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

❐ TIR парк<strong>и</strong>нг<strong>и</strong><br />

❐ Пр<strong>и</strong>дружа<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

охран<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

❐ Тахограф<strong>и</strong><br />

❐ Карт<strong>и</strong> с отлож<strong>е</strong>но плащан<strong>е</strong> за<br />

гор<strong>и</strong><strong>в</strong>о, пътн<strong>и</strong> такс<strong>и</strong> <strong>и</strong> др.<br />

❐ Възстано<strong>в</strong>я<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на ДДС <strong>и</strong> акц<strong>и</strong>з<br />

❐ Заплащан<strong>е</strong> на тол такс<strong>и</strong>


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

АДЕЕЛ ООД, Соф<strong>и</strong>я.................................................... 61<br />

АНДА – 06 ЕООД, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>........................................ 62<br />

АНТОАНЕТА-Ц – Г. Донч<strong>е</strong><strong>в</strong> ЕТ, Соф<strong>и</strong>я.................. 62<br />

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 62<br />

АРИС КАРГО ООД, Соф<strong>и</strong>я........................................ 62<br />

АРИС КАРГО ООД – Обработка а<strong>в</strong><strong>и</strong>о карго,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 62<br />

АТЛАС – И<strong>в</strong>ан Д<strong>и</strong>ло<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> ЕТ, Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>град.............. 63<br />

АУТОМОТИВ ТРЕЙДИНГ, Соф<strong>и</strong>я............................. 63<br />

БАКС ТРЕЙД ЕООД, Варна....................................... 63<br />

БАЛКАН ЛОЙД ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.................................. 63<br />

БЕЛБУЛТРАНС ООД, Соф<strong>и</strong>я.................................... 64<br />

БОРУШ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я................................................ 64<br />

БРАЙТ ЛАЙНС КАРГО ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.................... 64<br />

БУЛБУС ТРЕЙД ЕООД, Варна.................................. 64<br />

БУЛАВТО АД, Варна.................................................... 65<br />

БУЛАВТО АД – Бургас, Бургас................................ 65<br />

БУЛАВТО АД – Соф<strong>и</strong>я, Соф<strong>и</strong>я................................ 65<br />

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД, Соф<strong>и</strong>я........................... 65<br />

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – Бургас, Бургас........ 65<br />

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – Варна, Варна........... 65<br />

БУЛКАРГО ЕООД, Варна........................................... 66<br />

БУЛМАК ТРАНС ООД, П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч................................. 66<br />

БУЛУНГ ЛОГИСТИКС ГмбХ <strong>и</strong> КО КД, Соф<strong>и</strong>я....... 66<br />

БУЦЕФАЛ БГ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я..................................... 66<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА КАМАРА, Варна... 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД, Габро<strong>в</strong>о............................................... 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас, Бургас................ 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна, Варна................... 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н, В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н.................. 67<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

33


АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Враца, Враца.................. 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня, Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня.................. 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>град,<br />

Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>град............................................................. 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Добр<strong>и</strong>ч, Добр<strong>и</strong>ч.............. 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о 1, В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о.................... 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о 2, В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о.................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

Габро<strong>в</strong>о, Габро<strong>в</strong>о..................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

Горна Оряхо<strong>в</strong><strong>и</strong>ца, Горна Оряхо<strong>в</strong><strong>и</strong>ца.................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н,<br />

Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н.......................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о,<br />

С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о...................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Казанлък,<br />

Казанлък....................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Карнобат,<br />

Карнобат..................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ло<strong>в</strong><strong>е</strong>ч, Ло<strong>в</strong><strong>е</strong>ч................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пазардж<strong>и</strong>к,<br />

Пазардж<strong>и</strong>к.................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>......... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Разград, Разград............ 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Рус<strong>е</strong>, Рус<strong>е</strong>........................ 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з С<strong>в</strong><strong>и</strong>що<strong>в</strong>, С<strong>в</strong><strong>и</strong>що<strong>в</strong>............ 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з С<strong>и</strong>л<strong>и</strong>стра,<br />

С<strong>и</strong>л<strong>и</strong>стра..................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong> бряг,<br />

Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong> бряг............................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

разклона за Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Соф<strong>и</strong>я.............................. 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я Орландо<strong>в</strong>ц<strong>и</strong>,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора,<br />

Стара Загора.............................................................. 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Търго<strong>в</strong><strong>и</strong>щ<strong>е</strong>,<br />

Търго<strong>в</strong><strong>и</strong>щ<strong>е</strong>................................................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ямбол, Ямбол................. 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> – MAN,<br />

Царацо<strong>в</strong>о...................................................................... 69<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

34


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – MAN,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 69<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – Гара Искър,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 69<br />

В<strong>е</strong>рд<strong>е</strong>Такс ЕООД, Габро<strong>в</strong>о........................................ 69<br />

ВИНИЛ АРТ ООД, Соф<strong>и</strong>я........................................... 70<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ, Соф<strong>и</strong>я....................... 70<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Соф<strong>и</strong>я, Соф<strong>и</strong>я....................... 70<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Бургас, Бургас....................... 71<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Варна, Варна......................... 71<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>................ 71<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко<br />

Търно<strong>в</strong>о........................................................................ 71<br />

ВОЛФ АД / WOLF JSC, Соф<strong>и</strong>я................................. 71<br />

ГЕРЛАХ КАСТЪМС СЪРВИСИЗ ЕООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД, Соф<strong>и</strong>я............................. 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – on-line магаз<strong>и</strong>н<strong>и</strong>:<br />

globshop.net, motorlog.eu, Соф<strong>и</strong>я..................... 72<br />

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – магаз<strong>и</strong>н<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о....................... 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – магаз<strong>и</strong>н Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>,<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>........................................................................ 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за тахограф<strong>и</strong><br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о....................... 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

за тахограф<strong>и</strong> Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>........................ 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

за тахограф<strong>и</strong> Соф<strong>и</strong>я Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>, Соф<strong>и</strong>я......... 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за тахограф<strong>и</strong><br />

Соф<strong>и</strong>я Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong>, Соф<strong>и</strong>я.................. 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

за тахограф<strong>и</strong> Соф<strong>и</strong>я с. Г<strong>е</strong>рман, Соф<strong>и</strong>я........... 72<br />

ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................ 73<br />

ДЕЛАМОД БЪЛГАРИЯ ООД, Соф<strong>и</strong>я...................... 74<br />

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 74<br />

ДИЗЕЛОР ЕООД, Соф<strong>и</strong>я............................................ 75<br />

ДИЗЕЛОР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Варна, Варна................ 75<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

35


АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ДИЗЕЛОР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>,<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>........................................................................ 75<br />

ДИСКОРДИА АД, Соф<strong>и</strong>я............................................ 76<br />

ДИСКОРДИА АД – А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я – Румън<strong>и</strong>я,<br />

Клуж-Напока................................................................ 76<br />

ДИСКОРДИА АД – А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я – Соф<strong>и</strong>я,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 76<br />

ДИСКОРДИА АД – А<strong>в</strong>тотранспорт – Соф<strong>и</strong>я,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 76<br />

ДИСКОРДИА АД – ЖП транспорт – Варна,<br />

Варна............................................................................ 76<br />

ДИСКОРДИА АД – Конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong>/групаж<strong>и</strong> –<br />

Соф<strong>и</strong>я, Соф<strong>и</strong>я........................................................... 76<br />

ДИСКОРДИА АД – Морск<strong>и</strong> транспорт –<br />

Соф<strong>и</strong>я, Соф<strong>и</strong>я........................................................... 76<br />

ДИСКОРДИЯ – КИЕВ ООО – А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я –<br />

Украйна, Украйна...................................................... 76<br />

ДИСКОРДИЯ – КИЕВ ООО – ЖП транспорт –<br />

Украйна, К<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong> / Ил<strong>и</strong>ч<strong>е</strong><strong>в</strong>ск......................................... 76<br />

ДИСПОЙНТ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я......................................... 77<br />

ДОАН – 69 – Сунай Караасан ЕТ, П<strong>е</strong>щ<strong>е</strong>ра........... 77<br />

ДСВ ЕЪР <strong>е</strong>нд СИЙ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........................... 78<br />

ДСВ РОУД ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........................................... 78<br />

ДСВ РОУД ЕООД – оф<strong>и</strong>с Варна, Варна............... 78<br />

ДОЛАНДИЯ БЪЛГАРИЯ, Гр<strong>и</strong>гор<strong>е</strong><strong>в</strong>о........................ 79<br />

Е-ЛОЖИСТИКС ЕООД, Соф<strong>и</strong>я – Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>.............. 79<br />

Е-СПЕД ООД, Соф<strong>и</strong>я – Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>............................... 79<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я............................................ 80<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – МОНТАНА, Монтана............... 80<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – ПЛОВДИВ, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>................. 80<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – СЛИВЕН, Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н...................... 80<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.................. 80<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – Магаз<strong>и</strong>н<br />

Бургас, Бургас........................................................... 80<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – Магаз<strong>и</strong>н Варна,<br />

Варна............................................................................ 80<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – Магаз<strong>и</strong>н<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о....................... 80<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – Магаз<strong>и</strong>н<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>.................................................... 80<br />

ЕВРОТРАНСПОРТ 2000 ЕООД, Соф<strong>и</strong>я................. 81<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

36


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ЕКСТРАНС ООД, Соф<strong>и</strong>я............................................. 81<br />

ЕКСТРАНС ООД – М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска обработка 1,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 81<br />

ЕКСТРАНС ООД – М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска обработка 2,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 81<br />

ЕКСТРАНС ООД – Обработка а<strong>в</strong><strong>и</strong>о <strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>лно карго, Соф<strong>и</strong>я.................................. 81<br />

ЕКУ УЪРЛДУАЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 82<br />

ЕМВЕКО АД, Соф<strong>и</strong>я.................................................... 82<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Бургас, Бургас..................... 82<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Варна, Варна........................ 82<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............... 82<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД, Варна..................... 83<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД – Оф<strong>и</strong>с Бургас,<br />

Бургас........................................................................... 83<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>,<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>........................................................................ 83<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД – Оф<strong>и</strong>с Рус<strong>е</strong>,<br />

Рус<strong>е</strong>.............................................................................. 83<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД – Оф<strong>и</strong>с Соф<strong>и</strong>я,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 83<br />

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ЕС ЕМ ТРЕЙЛЪРС ООД, Соф<strong>и</strong>я.............................. 84<br />

ЕСПРЕСО – И<strong>в</strong>ан Грънчаро<strong>в</strong> ЕТ, Дупн<strong>и</strong>ца.......... 84<br />

ЕТНА КАРГО ООД, Соф<strong>и</strong>я......................................... 85<br />

ЕЪР ВОРТЕКС ООД, Соф<strong>и</strong>я..................................... 85<br />

ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я......................... 85<br />

ИВЕДА ЕООД, Т<strong>е</strong>т<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н.............................................. 85<br />

ИЗИ ВАТ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.............................................. 86<br />

ИЗИ ТРАНС ООД, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>......................................... 86<br />

ИН ТАЙМ – кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 86<br />

ИН ТАЙМ – м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong>,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 86<br />

ИН ТАЙМ КАРГО ООД, Соф<strong>и</strong>я................................. 87<br />

ИН ТАЙМ ООД, Соф<strong>и</strong>я................................................ 86<br />

ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ ООД, Кал<strong>е</strong>ко<strong>в</strong><strong>е</strong>ц............. 87<br />

ИНТЕРКАМИОН КАМПАНИ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........... 88<br />

ЕС БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ ООД, Соф<strong>и</strong>я....................... 83<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА, Варна........................................ 88<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

37


АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА –<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Варна, Варна..................... 88<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА – Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър<br />

Соф<strong>и</strong>я – кур<strong>и</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong>, Соф<strong>и</strong>я...................................... 88<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА – Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър<br />

Варна – карго, Варна.............................................. 88<br />

ИСУБУС ООД, Соф<strong>и</strong>я.................................................. 88<br />

ИТЕЛИ – Б ООД, Соф<strong>и</strong>я............................................. 89<br />

ИТЕЛИ – Б ООД – Оф<strong>и</strong>с М<strong>и</strong>лано,<br />

М<strong>и</strong>лано, Итал<strong>и</strong>я.......................................................... 89<br />

ЙОСПЕД ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.............................................. 89<br />

КАВКАЗ ТРАНС 2000 ЕООД, Бургас....................... 90<br />

КАР ТРАНСПОРТЕР ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........................ 90<br />

КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>..................... 90<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ ЕООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 90<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ – склад<br />

Гара Ел<strong>и</strong>н П<strong>е</strong>л<strong>и</strong>н, гара Ел<strong>и</strong>н П<strong>е</strong>л<strong>и</strong>н..................... 91<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ – склад<br />

Соф<strong>и</strong>я, Соф<strong>и</strong>я........................................................... 91<br />

КЛАЧКА БЪЛГАРИЯ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........................ 91<br />

КОМЕТА 07 ЕООД, Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н........................................ 92<br />

ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ<br />

ООД, Соф<strong>и</strong>я............................................................... 92<br />

ЛАГЕРМАКС ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 92<br />

ЛЕМАРК ТРАКС ЕООД, Соф<strong>и</strong>я................................. 92<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА, Соф<strong>и</strong>я.......................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град,<br />

Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град................................................................ 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град –<br />

к<strong>в</strong>. Айдаро<strong>в</strong>о, Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас, Бургас........ 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас Край<strong>е</strong>з<strong>е</strong>рна,<br />

Бургас........................................................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна, Варна............................................. 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна – Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня,<br />

Варна............................................................................ 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград,<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград.................................................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Гоц<strong>е</strong> Д<strong>е</strong>лч<strong>е</strong><strong>в</strong>,<br />

Гоц<strong>е</strong> Д<strong>е</strong>лч<strong>е</strong><strong>в</strong>................................................................. 93<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

38


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Добр<strong>и</strong>ч, Добр<strong>и</strong>ч...... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Дуло<strong>в</strong>о, Дуло<strong>в</strong>о...... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Дупн<strong>и</strong>ца, Дупн<strong>и</strong>ца.. 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Казанлък,<br />

с. Бузо<strong>в</strong>град................................................................. 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>, Соф<strong>и</strong>я –<br />

Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>....................................................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Кърджал<strong>и</strong>,<br />

Кърджал<strong>и</strong>..................................................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Кюст<strong>е</strong>нд<strong>и</strong>л,<br />

Кюст<strong>е</strong>нд<strong>и</strong>л................................................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>к,<br />

П<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>к.......................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч,<br />

П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч......................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч (ДАП),<br />

П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч......................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч 2,<br />

П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч......................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н,<br />

Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н.......................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Вас<strong>и</strong>л Апр<strong>и</strong>ло<strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>...................................... 94<br />

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Вас<strong>и</strong>л Л<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<strong>и</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>.......................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Комат<strong>е</strong><strong>в</strong>ско шос<strong>е</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>...................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Разлог, Разлог......... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Самоко<strong>в</strong>,<br />

Самоко<strong>в</strong>........................................................................ 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Санданск<strong>и</strong>,<br />

Санданск<strong>и</strong>.................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н,<br />

Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н.......................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Смолян,<br />

Смолян......................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – Е<strong>в</strong>ропа,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>, Соф<strong>и</strong>я...................................................... 94<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

39


АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Малаш<strong>е</strong><strong>в</strong>ска, Соф<strong>и</strong>я............................................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я<br />

Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 713, Соф<strong>и</strong>я........................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я,<br />

Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път, Соф<strong>и</strong>я................................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора,<br />

Стара Загора.............................................................. 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора –<br />

Индустр<strong>и</strong>ална, Стара Загора............................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Харманл<strong>и</strong>,<br />

Харманл<strong>и</strong>..................................................................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Хаско<strong>в</strong>о,<br />

Хаско<strong>в</strong>о......................................................................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ямбол, Ямбол......... 95<br />

ЛУМАКС ТРАНС ЕООД, Рус<strong>е</strong>.................................... 95<br />

М – ТРАНС ЕООД, Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня............................................ 95<br />

MW LOGISTICA ООД, Соф<strong>и</strong>я.................................... 96<br />

МВБ ТРЪК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 96<br />

МВБ ТРЪК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД –<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Царацо<strong>в</strong>о................................................. 96<br />

МВБ ТРЪК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна, Варна............................................. 96<br />

МЕДИНА МЕД ООД, Стара Загора.......................... 96<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Стара Загора,<br />

Стара Загора.............................................................. 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Бургас, Бургас.................... 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Варна, Варна....................... 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Пазардж<strong>и</strong>к,<br />

Пазардж<strong>и</strong>к.................................................................... 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............. 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Рус<strong>е</strong>, Рус<strong>е</strong>............................ 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я,<br />

Соф<strong>и</strong>я........................................................................... 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Соф<strong>и</strong>я, Соф<strong>и</strong>я.................... 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Соф<strong>и</strong>я 3, Соф<strong>и</strong>я................. 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град,<br />

Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град................................................................ 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о,<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о........................................................... 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Добр<strong>и</strong>ч, Добр<strong>и</strong>ч.................. 97<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

40


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Хаско<strong>в</strong>о, Хаско<strong>в</strong>о............... 97<br />

МЕТ БЪЛГАРИЯ ООД, Варна................................... 98<br />

МИРЕКС ШИПИНГ ООД, Соф<strong>и</strong>я.............................. 98<br />

МОБИЛ-98 – В. Върбако<strong>в</strong> ЕТ, Карло<strong>в</strong>о.................. 98<br />

МС ШИПИНГ ЕООД, Варна....................................... 98<br />

MOVE EXPERT GROUP, Габро<strong>в</strong>о.............................. 99<br />

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ООД, Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>град..................... 99<br />

НСБС – Българската асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я за сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я,<br />

транспорт <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка, Соф<strong>и</strong>я........................... 99<br />

ОЙЛКАРТ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.......................................... 100<br />

Ойропорт – Пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Бургас, Бургас.......... 100<br />

Ойропорт – Пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Варна, Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня............. 100<br />

ОЙРОТРАНС ООД, Соф<strong>и</strong>я....................................... 101<br />

ОЙРОШПЕД АД, Соф<strong>и</strong>я........................................... 101<br />

ОЙРОШПЕД – Бургас, Бургас................................ 101<br />

ОЙРОШПЕД – Варна, с. Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong>о......................... 101<br />

ОЙРОШПЕД – Ляско<strong>в</strong><strong>е</strong>ц, Ляско<strong>в</strong><strong>е</strong>ц...................... 101<br />

ОЙРОШПЕД – Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>......................... 101<br />

ОЙРОШПЕД – Рус<strong>е</strong>, Рус<strong>е</strong>........................................ 101<br />

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ОЙРОШПЕД – Стара Загора,<br />

Стара Загора............................................................ 101<br />

ОНТУР ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ<br />

ООД, Соф<strong>и</strong>я............................................................. 101<br />

ОРБИТ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я................................................ 102<br />

П <strong>и</strong> Н ТРАНС ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.................................... 102<br />

ПАРИА КО. МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И<br />

СПЕДИЦИЯ, Соф<strong>и</strong>я............................................... 102<br />

ПОЛИ – БЕРШ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я................................. 102<br />

ПОРШЕ БГ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........................................ 103<br />

ПРОКСИМА БГ, Соф<strong>и</strong>я.............................................. 103<br />

РАБЕН ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я......................................................................... 103<br />

РЕЙЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС – БЪЛГАРИЯ<br />

ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........................................................... 104<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ, Соф<strong>и</strong>я........................ 104<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – Продажб<strong>и</strong> на но<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> RENAULT, Соф<strong>и</strong>я......... 104<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – Продажб<strong>и</strong> на<br />

употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

RENAULT, Соф<strong>и</strong>я.................................................... 105<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

41


АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Бургас, Бургас............... 105<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Варна, Варна................. 105<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>........ 105<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Соф<strong>и</strong>я, Соф<strong>и</strong>я............... 105<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО,<br />

К<strong>и</strong>л<strong>и</strong>фар<strong>е</strong><strong>в</strong>о............................................................... 105<br />

РЕЯ МП ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.............................................. 105<br />

СБН-КОНСОЛИДЕЙШЪНС ООД, Соф<strong>и</strong>я............ 106<br />

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ ЕАД, Рус<strong>е</strong>................. 106<br />

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я............................. 106<br />

С<strong>и</strong>л<strong>в</strong>ър Стар Моторс ЕАД, Соф<strong>и</strong>я...................... 107<br />

СИ ТРАНС ЕООД, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>...................................... 107<br />

СИЙБРИДЖ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД, Варна........... 107<br />

СИНТРАНС ЕООД, Рус<strong>е</strong>........................................... 108<br />

СИРАКОВ ЕООД, с. Лоз<strong>е</strong>н, Соф<strong>и</strong>я.......................... 108<br />

СИСТЕМ МЕНИДЖ ФЛИЙТ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я......... 108<br />

СИТИ ЕКСПРЕС, Соф<strong>и</strong>я........................................... 109<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я......................110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Соф<strong>и</strong>я,<br />

Соф<strong>и</strong>я..........................................................................110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Бургас,<br />

Бургас..........................................................................110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Варна,<br />

Варна...........................................................................110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о,<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о..........................................................110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

(Агр<strong>и</strong>-М), Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>....................................................110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Рус<strong>е</strong>, Рус<strong>е</strong>..........110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – ПЪТНА ПОМОЩ,<br />

Соф<strong>и</strong>я..........................................................................111<br />

Скан<strong>и</strong>я Файнанс – Застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> щ<strong>е</strong>т<strong>и</strong>,<br />

Соф<strong>и</strong>я..........................................................................111<br />

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД, Соф<strong>и</strong>я....................... 111<br />

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД – Групаж<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с,<br />

Соф<strong>и</strong>я..........................................................................111<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

42


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД – Въздуш<strong>е</strong>н <strong>и</strong><br />

морск<strong>и</strong> транспорт, Соф<strong>и</strong>я................................... 111<br />

СКУБА БЪЛГАРИЯ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я......................... 111<br />

СОФИЯ ИНТЕРСПЕД ЕООД, Соф<strong>и</strong>я..................... 111<br />

СТАД – БЛИЗНАКОВ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я......................112<br />

СТАД – БЛИЗНАКОВ ЕООД – база Дупн<strong>и</strong>ца,<br />

Дупн<strong>и</strong>ца.......................................................................112<br />

СТЕФИ ЕООД, В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н..................................................114<br />

ТАШЕВ ТРАНС ООД, Враца.....................................114<br />

ТЕРМО ПРО ЕООД, Индустр<strong>и</strong>ална зона,<br />

Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>....................................................................114<br />

ТИВА КОМ ООД, Рус<strong>е</strong>................................................114<br />

ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД, Пазардж<strong>и</strong>к.....................116<br />

Тол БГ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.................................................116<br />

ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД, Варна.............................116<br />

ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД, Соф<strong>и</strong>я.............................118<br />

ТРАНСЛЕНД ООД, Соф<strong>и</strong>я.........................................118<br />

ТРАНСЛЕНД ООД – Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о Бургас,<br />

Бургас..........................................................................118<br />

ТРАНСЛЕНД ООД – Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о Варна,<br />

Варна...........................................................................118<br />

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ТРИ СТАРС ЕООД, Варна.........................................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД,<br />

Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>....................................................................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад<br />

Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град, Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град....................................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад<br />

Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>, Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>............................................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад<br />

Бургас, Бургас..........................................................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад<br />

Варна, Варна............................................................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о,<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о..........................................................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong><br />

склад Враца, Враца.............................................. 120<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong><br />

склад Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н.......................................... 120<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong><br />

склад Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>..................................... 120<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с Стара Загора, Стара Загора................... 120<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

43


АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с Шум<strong>е</strong>н,<br />

Шум<strong>е</strong>н......................................................................... 120<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – склад Рус<strong>е</strong>,<br />

Рус<strong>е</strong>............................................................................ 120<br />

ТТ-СЕРВИЗ ООД, Добр<strong>и</strong>ч......................................... 120<br />

ТУРБО ГАРАНТ ЕООД, Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>......................... 120<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ –<br />

магаз<strong>и</strong>н TRP, Варна............................................... 121<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ – Оф<strong>и</strong>с Бургас,<br />

Бургас......................................................................... 121<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>,<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>...................................................................... 121<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД, Соф<strong>и</strong>я.............. 121<br />

ТУНЕЛА – ГЕРГОВ, БОТЕВ ООД, Етропол<strong>е</strong>..... 121<br />

УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ БЪЛГАРИЯ<br />

ЕООД, Соф<strong>и</strong>я........................................................... 121<br />

ФРИГОС – ИК ЕООД, Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>............................ 122<br />

ФТС БЪЛГАРИЯ ООД, Соф<strong>и</strong>я................................ 122<br />

FROTCOM БЪЛГАРИЯ, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................ 123<br />

ХАВЕН ЕООД, Соф<strong>и</strong>я................................................ 123<br />

ХЕР 1 ЕООД, Варна................................................... 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна, Варна.......... 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н <strong>и</strong> ГТП,<br />

Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н........................................................................ 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>,<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>...................................................................... 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з – Соф<strong>и</strong>я 1<br />

к<strong>в</strong>. Люл<strong>и</strong>н, Соф<strong>и</strong>я.................................................. 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – АВТОСЕРВИЗИ, Соф<strong>и</strong>я............... 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Бургас, Бургас....................................... 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н..................................... 124<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>................................ 125<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Соф<strong>и</strong>я 1 к<strong>в</strong>. Люл<strong>и</strong>н, Соф<strong>и</strong>я.............. 125<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Соф<strong>и</strong>я 2 бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong>,<br />

Соф<strong>и</strong>я......................................................................... 125<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Стара Загора, Стара Загора............. 125<br />

ХЕРМЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД, Соф<strong>и</strong>я...... 125<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

44


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ХЬОДЛМАЙЕР Лодж<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>кс Българ<strong>и</strong>я ЕООД /<br />

HOEDLMAYR Logistics Bulgaria Ltd.,<br />

Соф<strong>и</strong>я......................................................................... 126<br />

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД / SHELL BULGARIA Plc.,<br />

Соф<strong>и</strong>я......................................................................... 126<br />

ШЕНКЕР ЕООД, Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>...................................... 127<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Въздуш<strong>е</strong>н транспорт,<br />

Соф<strong>и</strong>я......................................................................... 127<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Бургас, Бургас............. 127<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Варна, Варна................ 127<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, ПИ 14-97<br />

4202, с. Рад<strong>и</strong>но<strong>в</strong>о / Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>.................................... 127<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Рус<strong>е</strong>, Рус<strong>е</strong>..................... 127<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о,<br />

С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о.................................................................... 127<br />

АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ<br />

НА ФИРМИТЕ<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – Оф<strong>и</strong>с<br />

Будап<strong>е</strong>ща Унгар<strong>и</strong>я, Budapest............................. 129<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Бургас, Бургас............................................ 129<br />

ЮНИ МАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чна база, Соф<strong>и</strong>я..................... 129<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Констанца Румън<strong>и</strong>я, Constanta............. 129<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>..................................... 129<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – О<br />

ф<strong>и</strong>с Пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Варна-Запад, Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня.......... 129<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

ШИПКО ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я......................................................................... 128<br />

ШМИЦ КАРГОБУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД,<br />

Соф<strong>и</strong>я – Долн<strong>и</strong> Богро<strong>в</strong>............................................. 128<br />

ЮВЕНТРАНС ООД, Соф<strong>и</strong>я...................................... 128<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД, Варна........ 129<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Букур<strong>е</strong>щ Румън<strong>и</strong>я, Otopeni.................. 129<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с Варна, Варна......................... 129<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

45


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Budapest, Hungary<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – Оф<strong>и</strong>с<br />

Будап<strong>е</strong>ща Унгар<strong>и</strong>я..........................................129<br />

Constanta, Romania<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – Оф<strong>и</strong>с<br />

Констанца Румън<strong>и</strong>я........................................129<br />

Otopeni, Romania<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Букур<strong>е</strong>щ Румън<strong>и</strong>я..............................129<br />

Milan, Italy<br />

ИТЕЛИ – Б ООД – Оф<strong>и</strong>с М<strong>и</strong>лано, Итал<strong>и</strong>я......... 89<br />

Romania<br />

ДИСКОРДИА АД – А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я – Румън<strong>и</strong>я,<br />

Клуж-Напока...................................................... 76<br />

Ukraina<br />

ДИСКОРДИЯ – КИЕВ ООО – А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я –<br />

Украйна.............................................................. 76<br />

ДИСКОРДИЯ – КИЕВ ООО – ЖП транспорт –<br />

Украйна, К<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong> / Ил<strong>и</strong>ч<strong>е</strong><strong>в</strong>ск............................... 76<br />

с. Б<strong>е</strong>нко<strong>в</strong>ск<strong>и</strong><br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................. 71<br />

Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град......... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град –<br />

к<strong>в</strong>. Айдаро<strong>в</strong>о..................................................... 93<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град.................... 97<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град............................119<br />

Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong><br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД –<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за тахограф<strong>и</strong> Соф<strong>и</strong>я Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>....... 72<br />

ТЕРМО ПРО ЕООДИндустр<strong>и</strong>ална зона............114<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД........................119<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад Божур<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>................................119<br />

ТУРБО ГАРАНТ ЕООД.........................................120<br />

ФРИГОС – ИК ЕООД............................................122<br />

ШЕНКЕР ЕООД....................................................127<br />

Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>град<br />

АТЛАС – И<strong>в</strong>ан Д<strong>и</strong>ло<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> ЕТ............................... 63<br />

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ООД..................................... 99<br />

Бузо<strong>в</strong>град, Казанлък<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Казанлък............... 93<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

47


ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Бургас<br />

БУЛАВТО АД – Бургас......................................... 65<br />

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – Бургас.................... 65<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас........................... 67<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Бургас................................ 71<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД – Магаз<strong>и</strong>н<br />

Бургас................................................................. 80<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Бургас............................... 82<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Бургас..................................................... 83<br />

КАВКАЗ ТРАНС 2000 ЕООД................................ 90<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас.................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас Край<strong>е</strong>з<strong>е</strong>рна............................. 93<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Бургас.............................. 97<br />

Ойропорт – Пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Бургас......................100<br />

ОЙРОШПЕД – Бургас..........................................101<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Бургас..........................105<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Бургас..............110<br />

ТРАНСЛЕНД ООД –<br />

Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о Бургас.............................118<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад Бургас......................................119<br />

Бургас<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ –<br />

Оф<strong>и</strong>с Бургас....................................................121<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Бургас................................................124<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Бургас.........................127<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Бургас....................................................129<br />

Варна<br />

БАКС ТРЕЙД ЕООД.............................................. 63<br />

БУЛАВТО АД......................................................... 65<br />

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – Варна..................... 65<br />

БУЛБУС ТРЕЙД ЕООД......................................... 64<br />

БУЛКАРГО ЕООД.................................................. 66<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА КАМАРА.............. 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна............................ 67<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Варна.................................. 71<br />

ДИЗЕЛОР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Варна......................... 75<br />

ДИСКОРДИА АД – ЖП транспорт – Варна....... 76<br />

ДСВ РОУД ЕООД – оф<strong>и</strong>с Варна......................... 78<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД –<br />

Магаз<strong>и</strong>н Варна.................................................. 80<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Варна................................. 82<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД.............................. 83<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА.............................................. 88<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА –<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Варна – карго................ 88<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА –<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Варна.............................. 88<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

48


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Варна<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна.................................................... 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна –<br />

Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня.................................................................. 93<br />

МВБ ТРЪК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна.................................................... 96<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Варна................................ 97<br />

МЕТ БЪЛГАРИЯ ООД........................................... 98<br />

МС ШИПИНГ ЕООД.............................................. 98<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Варна............................105<br />

СИЙБРИДЖ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД......................107<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ –<br />

Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Варна...................................................110<br />

ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД.....................................116<br />

ТРАНСЛЕНД ООД –<br />

Пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о Варна..............................118<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад Варна........................................119<br />

ТРИ СТАРС ЕООД................................................119<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ –<br />

магаз<strong>и</strong>н TRPВарна..........................................121<br />

ХЕР 1 ЕООД..........................................................124<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна.....................124<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Варна..........................127<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД...................129<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с Варна..................................129<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о<br />

ВЕНВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко<br />

Търно<strong>в</strong>о 1.......................................................... 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о 2............................................ 68<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о............................................... 71<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД –<br />

магаз<strong>и</strong>н В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о................................ 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за тахограф<strong>и</strong><br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о............................................... 72<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД –<br />

Магаз<strong>и</strong>н В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о............................... 80<br />

МЕДИНА МЕД ООД – В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о............. 97<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ –<br />

Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о.................................110<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о..............................................119<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград............. 92<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград............. 93<br />

В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н<br />

ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н........................... 67<br />

СТЕФИ ЕООД.......................................................114<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

49


ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Враца<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Враца............................ 67<br />

ТАШЕВ ТРАНС ООД............................................114<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД – оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад<br />

Враца.................................................................120<br />

Габро<strong>в</strong>о<br />

MOVE EXPERT GROUP........................................ 99<br />

ВЕНЦИ ЕООД........................................................ 67<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП Габро<strong>в</strong>о............. 68<br />

В<strong>е</strong>рд<strong>е</strong>Такс ЕООД.................................................. 69<br />

гара Ел<strong>и</strong>н П<strong>е</strong>л<strong>и</strong>н<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ – склад<br />

Гара Ел<strong>и</strong>н П<strong>е</strong>л<strong>и</strong>н.............................................. 91<br />

Горна Оряхо<strong>в</strong><strong>и</strong>ца<br />

ВЕНЦИ ЕООД –<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП Горна Оряхо<strong>в</strong><strong>и</strong>ца..................... 68<br />

Гоц<strong>е</strong> Д<strong>е</strong>лч<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Гоц<strong>е</strong> Д<strong>е</strong>лч<strong>е</strong><strong>в</strong>......... 93<br />

Гр<strong>и</strong>гор<strong>е</strong><strong>в</strong>о<br />

ДОЛАНДИЯ БЪЛГАРИЯ....................................... 79<br />

Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня............................ 67<br />

М – ТРАНС ЕООД.................................................. 95<br />

Ойропорт – Пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Варна........................100<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Варна-Запад..................129<br />

Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>град<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с. Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>град...................... 67<br />

Добр<strong>и</strong>ч<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Добр<strong>и</strong>ч......................... 67<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Добр<strong>и</strong>ч.................. 93<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Добр<strong>и</strong>ч............................. 97<br />

ТТ-СЕРВИЗ ООД..................................................120<br />

Долн<strong>и</strong> Богро<strong>в</strong>, Соф<strong>и</strong>я<br />

ШМИЦ КАРГОБУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД...............128<br />

Дуло<strong>в</strong>о<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Дуло<strong>в</strong>о.................. 93<br />

Дупн<strong>и</strong>ца<br />

ЕСПРЕСО – И<strong>в</strong>ан Грънчаро<strong>в</strong> ЕТ........................ 84<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Дупн<strong>и</strong>ца................ 93<br />

СТАД – БЛИЗНАКОВ ЕООД –<br />

база Дупн<strong>и</strong>ца...................................................112<br />

Етропол<strong>е</strong><br />

ТУНЕЛА – ГЕРГОВ БОТЕВ ООД........................121<br />

Казанлък<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Казанлък...................... 68<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

50


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>, Соф<strong>и</strong>я<br />

Е-ЛОЖИСТИКС ЕООД.......................................... 79<br />

Е-СПЕД ООД ......................................................... 79<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>............... 93<br />

с. Кал<strong>е</strong>ко<strong>в</strong><strong>е</strong>ц, Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ ООД............................. 87<br />

Карло<strong>в</strong>о<br />

МОБИЛ-98 – В. Върбако<strong>в</strong> ЕТ.............................. 98<br />

Карнобат<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Карнобат...................... 68<br />

К<strong>е</strong>л<strong>и</strong>фар<strong>е</strong><strong>в</strong>о<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о............................................... 71<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – СЕРВИЗЕН<br />

ЦЕНТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО.........................105<br />

Кърджал<strong>и</strong><br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Кърджал<strong>и</strong>.............. 93<br />

Кюст<strong>е</strong>нд<strong>и</strong>л<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Кюст<strong>е</strong>нд<strong>и</strong>л............ 93<br />

Ло<strong>в</strong><strong>е</strong>ч<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ло<strong>в</strong><strong>е</strong>ч............................ 68<br />

Лоз<strong>е</strong>н, Соф<strong>и</strong>я<br />

СИРАКОВ ЕООД,..................................................108<br />

Ляско<strong>в</strong><strong>е</strong>ц<br />

ОЙРОШПЕД – Ляско<strong>в</strong><strong>е</strong>ц.....................................101<br />

Монтана<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – МОНТАНА.............................. 80<br />

Пазардж<strong>и</strong>к<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пазардж<strong>и</strong>к................... 68<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Пазардж<strong>и</strong>к....................... 97<br />

ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД.....................................116<br />

П<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>к<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>к................... 94<br />

П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч<br />

ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

БУЛМАК ТРАНС ООД........................................... 66<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч (ДАП)........ 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч 2................ 94<br />

П<strong>е</strong>щ<strong>е</strong>ра<br />

ДОАН – 69 – Сунай Караасан ЕТ........................ 77<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

51


ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н............... 68<br />

КОМЕТА 07 ЕООД................................................. 92<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н................... 94<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н.....................................120<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н <strong>и</strong> ГТП........124<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА Магаз<strong>и</strong>н<br />

Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н...............................................................124<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

FROTCOM БЪЛГАРИЯ........................................123<br />

АНДА – 06 ЕООД................................................... 62<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>....................... 68<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................. 71<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД –<br />

магаз<strong>и</strong>н Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................................. 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД –<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за тахограф<strong>и</strong> Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>....................... 72<br />

ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД........................................ 73<br />

ДИЗЕЛОР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>.................... 75<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – ПЛОВДИВ............................. 80<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД –<br />

Магаз<strong>и</strong>н Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................................. 80<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................ 82<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>.................................................. 83<br />

ИЗИ ТРАНС ООД................................................... 86<br />

КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД................................. 90<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Вас<strong>и</strong>л Апр<strong>и</strong>ло<strong>в</strong>................................................. 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Вас<strong>и</strong>л Л<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<strong>и</strong>.................................................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Комат<strong>е</strong><strong>в</strong>ско шос<strong>е</strong>.............................................. 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong>................................................ 94<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>........................... 97<br />

ОЙРОШПЕД – Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>......................................101<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – СЕРВИЗЕН<br />

ЦЕНТЪР Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>...........................................105<br />

СИ ТРАНС ЕООД..................................................107<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

(Агр<strong>и</strong>-М).............................................................110<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> склад Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>...................................120<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ –<br />

Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>.................................................121<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>................124<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................................125<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД – Оф<strong>и</strong>с<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................................................129<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

52


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

с. Рад<strong>и</strong>но<strong>в</strong>о / Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>.....................127<br />

Разград<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Разград......................... 68<br />

Разлог<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Разлог.................... 94<br />

Рус<strong>е</strong><br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Рус<strong>е</strong>.............................. 68<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД – Оф<strong>и</strong>с Рус<strong>е</strong>...... 83<br />

ЛУМАКС ТРАНС ЕООД......................................... 95<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Рус<strong>е</strong>.................................. 97<br />

ОЙРОШПЕД – Рус<strong>е</strong>.............................................101<br />

СВОБОДНА ЗОНА – РУСЕ ЕАД.........................106<br />

СИНТРАНС ЕООДРус<strong>е</strong>........................................108<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Рус<strong>е</strong>..................110<br />

ТИВА КОМ ООД....................................................114<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

склад Рус<strong>е</strong>........................................................120<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с Рус<strong>е</strong>.............................127<br />

Самоко<strong>в</strong><br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Самоко<strong>в</strong>................ 94<br />

Санданск<strong>и</strong><br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Санданск<strong>и</strong>............. 94<br />

С<strong>в</strong><strong>и</strong>що<strong>в</strong><br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з С<strong>в</strong><strong>и</strong>що<strong>в</strong>........................ 68<br />

ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о.......... 68<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о....................127<br />

С<strong>и</strong>л<strong>и</strong>стра<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з С<strong>и</strong>л<strong>и</strong>стра..................... 68<br />

Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – СЛИВЕН................................ 80<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н.................. 94<br />

Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong> бряг<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong> бряг.............. 68<br />

с. Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong>о<br />

ОЙРОШПЕД – Варна...........................................101<br />

Смолян<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Смолян.................. 94<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

53


ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

АДЕЕЛ ООД........................................................... 61<br />

АНТОАНЕТА-Ц – Г. Донч<strong>е</strong><strong>в</strong> ЕТ............................ 62<br />

АРИС КАРГО ООД................................................ 62<br />

АРИС КАРГО ООД –<br />

Обработка а<strong>в</strong><strong>и</strong>о карго..................................... 62<br />

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ<br />

СПЕДИТОРИ...................................................... 62<br />

АУТОМОТИВ ТРЕЙДИНГ..................................... 63<br />

БАЛКАН ЛОЙД ЕООД.......................................... 63<br />

БЕЛБУЛТРАНС ООД............................................. 64<br />

БОРУШ ЕООД....................................................... 64<br />

БРАЙТ ЛАЙНС КАРГО ЕООД.............................. 64<br />

БУЛАВТО АД – Соф<strong>и</strong>я......................................... 65<br />

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД.................................... 65<br />

БУЛУНГ ЛОГИСТИКС ГмбХ <strong>и</strong> КО КД.................. 66<br />

БУЦЕФАЛ БГ ЕООД............................................. 66<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – MAN.............. 69<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Гара Искър........................................................ 69<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

разклона за Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>....................................... 68<br />

ВЕНЦИ ЕООД –<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я Орландо<strong>в</strong>ц<strong>и</strong>............................ 68<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

ВИНИЛ АРТ ООД.................................................. 70<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ................................. 70<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Соф<strong>и</strong>я................................ 70<br />

ВОЛФ АД / WOLF JSC.......................................... 71<br />

ГЕРЛАХ КАСТЪМС СЪРВИСИЗ ЕООД.............. 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД...................................... 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – on-line магаз<strong>и</strong>н<strong>и</strong>:<br />

globshop.netmotorlog.eu................................. 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

за тахограф<strong>и</strong> Соф<strong>и</strong>я<br />

Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong>.......................................... 72<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД –<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за тахограф<strong>и</strong> Соф<strong>и</strong>я с. Г<strong>е</strong>рман......... 72<br />

ДЕЛАМОД БЪЛГАРИЯ ООД................................ 74<br />

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК<br />

БЪЛГАРИЯ ЕООД............................................. 74<br />

ДИЗЕЛОР ЕООД................................................... 75<br />

ДИСКОРДИА АД.................................................... 76<br />

ДИСКОРДИА АД –<br />

А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я – Соф<strong>и</strong>я................................... 76<br />

ДИСКОРДИА АД –<br />

А<strong>в</strong>тотранспорт – Соф<strong>и</strong>я................................. 76<br />

ДИСКОРДИА АД –<br />

Конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong>/групаж<strong>и</strong> – Соф<strong>и</strong>я........................ 76<br />

ДИСКОРДИА АД –<br />

Морск<strong>и</strong> транспорт – Соф<strong>и</strong>я............................ 76<br />

ДИСПОЙНТ ЕООД................................................ 77<br />

ДСВ ЕЪР <strong>е</strong>нд СИЙ ЕООД.................................... 78<br />

ДСВ РОУД ЕООД................................................... 78<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД.................................................... 80<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

54


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД............................ 80<br />

ЕВРОТРАНСПОРТ 2000 ЕООД............................ 81<br />

ЕКСТРАНС ООД.................................................... 81<br />

ЕКСТРАНС ООД –<br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска обработка 1................................. 81<br />

ЕКСТРАНС ООД –<br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска обработка 2................................. 81<br />

ЕКСТРАНС ООД –<br />

Обработка а<strong>в</strong><strong>и</strong>о <strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>лно карго......... 81<br />

ЕКУ УЪРЛДУАЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД.................. 82<br />

ЕМВЕКО АД........................................................... 82<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Соф<strong>и</strong>я..................................................... 83<br />

ЕС БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ ООД................................. 83<br />

ЕС ЕМ ТРЕЙЛЪРС ООД....................................... 84<br />

ЕТНА КАРГО ООД................................................. 85<br />

ЕЪР ВОРТЕКС ООД............................................. 85<br />

ЖЕФКО БЪЛГАРИЯ ЕООД.................................. 85<br />

ИЗИ ВАТ ЕООД...................................................... 86<br />

ИН ТАЙМ – кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я....... 86<br />

ИН ТАЙМ –<br />

м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong>................. 86<br />

ИН ТАЙМ КАРГО ООД.......................................... 87<br />

ИН ТАЙМ ООД....................................................... 86<br />

ИНТЕРКАМИОН КАМПАНИ ЕООД...................... 88<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА – Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър<br />

Соф<strong>и</strong>я – кур<strong>и</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong>.............................................. 88<br />

ЙОСПЕД ЕООД..................................................... 89<br />

ИСУБУС ООД......................................................... 88<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

ИТЕЛИ – Б ООД.................................................... 89<br />

КАР ТРАНСПОРТЕР ЕООД.................................. 90<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ –<br />

склад Соф<strong>и</strong>я..................................................... 91<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ ЕООД........ 90<br />

КЛАЧКА БЪЛГАРИЯ ЕООД.................................. 91<br />

ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ<br />

ООД..................................................................... 92<br />

ЛАГЕРМАКС ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ<br />

ЕООД.................................................................. 92<br />

ЛЕМАРК ТРАКС ЕООД......................................... 92<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА.................................................. 93<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я.................... 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Е<strong>в</strong>ропа................................................................ 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>............................................................ 94<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Малаш<strong>е</strong><strong>в</strong>ска...................................................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я<br />

Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 713.................................... 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

Соф<strong>и</strong>яОколо<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път............................... 95<br />

MW LOGISTICA ООД............................................. 96<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

55


ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

МВБ ТРЪК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД................ 96<br />

МЕДИНА МЕД ООД – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я................ 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Соф<strong>и</strong>я.............................. 97<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Соф<strong>и</strong>я 3........................... 97<br />

МИРЕКС ШИПИНГ ООД....................................... 98<br />

НСБС – Българската асоц<strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я за<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ятранспорт <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка................... 99<br />

ОЙЛКАРТ ЕООД...................................................100<br />

ОЙРОТРАНС ООД................................................101<br />

ОЙРОШПЕД АД...................................................101<br />

ОНТУР ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ<br />

ООД....................................................................101<br />

ОРБИТ ЕООД.......................................................102<br />

П <strong>и</strong> Н ТРАНС ЕООД..............................................102<br />

ПАРИА КО. МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И<br />

СПЕДИЦИЯ.......................................................102<br />

ПОЛИ – БЕРШ ЕООД...........................................102<br />

ПОРШЕ БГ ЕООД.................................................103<br />

ПРОКСИМА БГСо<strong>и</strong>я............................................103<br />

РАБЕН ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД............103<br />

РЕЙЛ КАРГО ЛОДЖИСТИКС – БЪЛГАРИЯ<br />

ЕООД.................................................................104<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ...................................104<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – Продажб<strong>и</strong> на но<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> RENAULT....................104<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ – Продажб<strong>и</strong> на<br />

употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

RENAULT...........................................................105<br />

РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ –<br />

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР Соф<strong>и</strong>я..........................105<br />

РЕЯ МП ЕООД......................................................105<br />

СБН-КОНСОЛИДЕЙШЪНС ООД........................106<br />

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООДСоф<strong>и</strong>я..........................106<br />

С<strong>и</strong>л<strong>в</strong>ър Стар Моторс ЕАД.................................107<br />

СИСТЕМ МЕНИДЖ ФЛИЙТ ЕООД.....................108<br />

СИТИ ЕКСПРЕС...................................................109<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – ПЪТНА ПОМОЩ.......... 111<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ – Р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>он Соф<strong>и</strong>я..............110<br />

СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД................................110<br />

Скан<strong>и</strong>я Файнанс – Застрахо<strong>в</strong>ат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> щ<strong>е</strong>т<strong>и</strong>..... 111<br />

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД................................. 111<br />

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД – Въздуш<strong>е</strong>н <strong>и</strong><br />

морск<strong>и</strong> транспорт Соф<strong>и</strong>я.............................. 111<br />

СКОРПИОН ШИПИНГ ООД –<br />

Групаж<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с................................................ 111<br />

СОФИЯ ИНТЕРСПЕД ЕООД............................... 111<br />

СКУБА БЪЛГАРИЯ ЕООД................................... 111<br />

СТАД – БЛИЗНАКОВ ЕООД................................112<br />

Тол БГ ЕООД........................................................116<br />

ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД......................................118<br />

ТРАНСЛЕНД ООД................................................118<br />

ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД.........................121<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

56


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ БЪЛГАРИЯ<br />

ЕООД.................................................................121<br />

ФТС БЪЛГАРИЯ ООД..........................................122<br />

ХАВЕН ЕООДСоф<strong>и</strong>я...........................................123<br />

ХЕР 1 ЕООД – А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з – Соф<strong>и</strong>я 1<br />

к<strong>в</strong>. Люл<strong>и</strong>н..........................................................124<br />

ХЕР 1 ЕООД – АВТОСЕРВИЗИ..........................124<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА Магаз<strong>и</strong>н<br />

Соф<strong>и</strong>я 1 к<strong>в</strong>. Люл<strong>и</strong>н.........................................125<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА Магаз<strong>и</strong>н<br />

Соф<strong>и</strong>я 2 бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong>................125<br />

ХЕРМЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД...................125<br />

ХЬОДЛМАЙЕР Лодж<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>кс Българ<strong>и</strong>я ЕООД /<br />

HOEDLMAYR Logistics Bulgaria Ltd..............126<br />

ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД /<br />

SHELL BULGARIA Plc......................................126<br />

ШЕНКЕР ЕООД – Въздуш<strong>е</strong>н транспорт..........127<br />

ШИПКО ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД............128<br />

ЮВЕНТРАНС ООД...............................................128<br />

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД –<br />

Оф<strong>и</strong>с <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чна база................................129<br />

Соф<strong>и</strong>я – Долн<strong>и</strong> Богро<strong>в</strong><br />

ШМИЦ КАРГОБУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД...............128<br />

Соф<strong>и</strong>я – Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong><br />

Е-ЛОЖИСТИКС ЕООД.......................................... 79<br />

Е-СПЕД ООД ......................................................... 79<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>............... 93<br />

ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Соф<strong>и</strong>я – Лоз<strong>е</strong>н<br />

СИРАКОВ ЕООД,..................................................108<br />

Стара Загора<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора............... 68<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора........ 95<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора –<br />

Индустр<strong>и</strong>ална................................................... 95<br />

МЕДИНА МЕД ООД............................................... 96<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Стара Загора................... 97<br />

ОЙРОШПЕД – Стара Загора..............................101<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с Стара Загора.........................................120<br />

ХЕР 1 ЕООД – ДОМ НА КАМИОНА<br />

Магаз<strong>и</strong>н Стара Загора....................................125<br />

Т<strong>е</strong>т<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

ИВЕДА ЕООД........................................................ 85<br />

Търго<strong>в</strong><strong>и</strong>щ<strong>е</strong><br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Търго<strong>в</strong><strong>и</strong>щ<strong>е</strong>................... 68<br />

Харманл<strong>и</strong><br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Харманл<strong>и</strong>.............. 95<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

57


ПОКАЗАЛЕЦ НА<br />

ФИРМИТЕ<br />

ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА<br />

Хаско<strong>в</strong>о<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Хаско<strong>в</strong>о................. 95<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Хаско<strong>в</strong>о............................ 97<br />

Царацо<strong>в</strong>о<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> – MAN........... 69<br />

МВБ ТРЪК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД –<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>............................................................. 96<br />

Шум<strong>е</strong>н<br />

ТРАНСПРЕС ДЕЛИВЪРИ ЕООД –<br />

оф<strong>и</strong>с Шум<strong>е</strong>н.....................................................120<br />

Ямбол<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ямбол........................... 68<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ямбол.................... 95<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

58


SAVE the DATE<br />

13-14 ЮНИ<br />

л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

За контакт<strong>и</strong>:<br />

Янка Нуш<strong>е</strong><strong>в</strong>а, т<strong>е</strong>л.: 0877 170 783<br />

email: yn@dak-22.com<br />

За контакт<strong>и</strong>:<br />

Ил<strong>и</strong>яна Балабано<strong>в</strong>а, т<strong>е</strong>л.: 0888 220 261<br />

email: iliyana.balabanova@btp.bg


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

The WEB Operator<br />

Wholesale Express Business<br />

АДЕЕЛ ЕООД<br />

A 1540 Соф<strong>и</strong>я, Л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Соф<strong>и</strong>я бл. 1 <strong>е</strong>т. 1 ап. 2<br />

T (02) 978-98-73<br />

M (087) 923-33-53<br />

E achakarova@adlbg.com, sales@adlbg.com<br />

W www.adlbg.com<br />

F www.facebook.com/adlbg/<br />

I www.linkedin.com/company/adl-ltd<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Ан<strong>и</strong> Чакъро<strong>в</strong>а<br />

Ако търс<strong>и</strong>т<strong>е</strong>:<br />

<strong>в</strong>ъздушно карго<br />

морск<strong>и</strong> транспорт<br />

сухопътн<strong>и</strong> групаж<strong>и</strong><br />

кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

транспорт на <strong>в</strong><strong>и</strong>но<br />

транспорт на худож<strong>е</strong>ст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> про<strong>и</strong>з<strong>в</strong><strong>е</strong>д<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong> <strong>и</strong> ощ<strong>е</strong> много съпътст<strong>в</strong>ащ<strong>и</strong> г<strong>и</strong><br />

д<strong>е</strong>йност<strong>и</strong>.<br />

с<strong>в</strong>обод<strong>е</strong>н склад на л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Соф<strong>и</strong>я<br />

Н<strong>и</strong><strong>е</strong> мож<strong>е</strong>м да сп<strong>е</strong>ст<strong>и</strong>м <strong>в</strong>аш<strong>е</strong>то <strong>в</strong>р<strong>е</strong>м<strong>е</strong> <strong>и</strong> да нам<strong>е</strong>р<strong>и</strong>м<br />

р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на <strong>в</strong>ашата транспортна задача. Наш<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

<strong>в</strong>рат<strong>и</strong> са <strong>в</strong><strong>и</strong>наг<strong>и</strong> от<strong>в</strong>ор<strong>е</strong>н<strong>и</strong>. Запо<strong>в</strong>ядайт<strong>е</strong> пр<strong>и</strong> нас.<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

61


АНДА – 06 ЕООД<br />

A 4004 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, ул. Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong> 32А оф<strong>и</strong>с 209<br />

T (032) 69-26-99<br />

F (032) 69-27-45<br />

M (088) 823-34-43, 991-58-50<br />

E anda06.transport@gmail.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Йорданка Тодоро<strong>в</strong>а П<strong>е</strong>рп<strong>е</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

6 бр. а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> – бордо<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

напра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я – Итал<strong>и</strong>я<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о<br />

АНТОАНЕТА-Ц – Г. Донч<strong>е</strong><strong>в</strong> ЕТ<br />

A 1220 Соф<strong>и</strong>я, к<strong>в</strong>. Орландо<strong>в</strong>ц<strong>и</strong> ул. 202 ном<strong>е</strong>р 4<br />

F (02) 974-32-51, 974-59-69<br />

M (088) 962-20-63<br />

E acgd@bulinfo.net<br />

от 1992 г. ф<strong>и</strong>рмата <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ърш<strong>в</strong>а м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> за <strong>и</strong> от Е<strong>в</strong>ропа <strong>и</strong> Турц<strong>и</strong>я<br />

29 бр. бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> композ<strong>и</strong>ц<strong>и</strong><strong>и</strong>, от тях 5 бр. Euro-5 <strong>и</strong><br />

24 бр. Е<strong>в</strong>ро-6<br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ<br />

СПЕДИТОРИ<br />

A 1606 Соф<strong>и</strong>я, бул. Тотл<strong>е</strong>б<strong>е</strong>н 71-73 <strong>е</strong>т. 1<br />

T (02) 980-63-46<br />

F (02) 980-63-45<br />

M (088) 857-74-35<br />

E secretariat@bfa-bg.com<br />

пр<strong>е</strong>дс<strong>е</strong>дат<strong>е</strong>л М<strong>и</strong>ряна Калч<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

н<strong>е</strong>стопанско <strong>и</strong> н<strong>е</strong>пра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong><strong>е</strong>но сдруж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong><br />

на ф<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> <strong>и</strong> юр<strong>и</strong>д<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> л<strong>и</strong>ца, упражня<strong>в</strong>ащ<strong>и</strong><br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торска д<strong>е</strong>йност, орган<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рано на<br />

проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онално-браншо<strong>в</strong><strong>и</strong> пр<strong>и</strong>нц<strong>и</strong>п<br />

чл<strong>е</strong>н на БТПП, БСК, TIACA<br />

осно<strong>в</strong>на ц<strong>е</strong>л съд<strong>е</strong>йст<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>е</strong> за подобря<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

кач<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>ото на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торската д<strong>е</strong>йност<br />

АРИС КАРГО ООД<br />

A 1606 Соф<strong>и</strong>я,<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с – бул. Тотл<strong>е</strong>б<strong>е</strong>н 71-73 <strong>е</strong>т. 1<br />

T (02) 945-94-00, 945-98-90, 945-98-91<br />

F (02) 945-94-01<br />

E headoffice@ariscargo.bg<br />

W www.ariscargo.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Я<strong>в</strong>ор П<strong>е</strong>йч<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>е</strong>н аг<strong>е</strong>нт на CEVA Logistics<br />

<strong>в</strong>ходящ<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>зходящ<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъздушн<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>ходящ<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>зходящ<strong>и</strong> комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong><br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рeн пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз – FCL <strong>и</strong> LCL<br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз – компл<strong>е</strong>кт<strong>е</strong>н <strong>и</strong> групаж<strong>е</strong>н<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> контрол<br />

т<strong>е</strong>мп<strong>е</strong>ратурно склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на пратк<strong>и</strong><br />

сър<strong>в</strong><strong>е</strong>й <strong>и</strong> стоко<strong>в</strong> контрол<br />

АРИС КАРГО ООД – Обработка а<strong>в</strong><strong>и</strong>о карго<br />

A 1540 Соф<strong>и</strong>я, Л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Соф<strong>и</strong>я бл. 3 <strong>е</strong>т. 2 оф<strong>и</strong>с 6<br />

T (02) 945-91-87<br />

F (02) 943-48-91<br />

E operations@ariscargo.bg<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

62


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

АТЛАС – И<strong>в</strong>ан Д<strong>и</strong>ло<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> ЕТ<br />

A 2140 Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>град,<br />

Индустр<strong>и</strong>ална зона М<strong>и</strong>кро<strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктрон<strong>и</strong>ка<br />

T (0723) 621-52, 6-63-67<br />

F (0723) 621-52, 6-63-67<br />

M (088) 890-34-64, 845-50-21<br />

E atlas_dilovski@abv.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: И<strong>в</strong>ан Йордано<strong>в</strong> Д<strong>и</strong>ло<strong>в</strong>ск<strong>и</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

17 бр. а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та – 90 куб. м с XL с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат<strong>и</strong><br />

А<strong>в</strong>стр<strong>и</strong>я, Г<strong>е</strong>рман<strong>и</strong>я, Франц<strong>и</strong>я, Н<strong>и</strong>д<strong>е</strong>рланд<strong>и</strong>я,<br />

Б<strong>е</strong>лг<strong>и</strong>я, Ч<strong>е</strong>х<strong>и</strong>я, Сло<strong>в</strong>ак<strong>и</strong>я, Полша, Унгар<strong>и</strong>я – ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

БАКС ТРЕЙД ЕООД<br />

A 9002 Варна, ул. Г<strong>е</strong>н. Кол<strong>е</strong><strong>в</strong> 75<br />

T (052) 62-59-95<br />

M (089) 915-10-11 – Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong> Ж<strong>е</strong>лязко<strong>в</strong><br />

E parts@baxcar.com<br />

W www.baxcar.eu, www.baxcar.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong> Ж<strong>е</strong>лязко<strong>в</strong><br />

търго<strong>в</strong><strong>и</strong>я с ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong> <strong>и</strong> алт<strong>е</strong>рнат<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong> р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong><br />

част<strong>и</strong> за Steyr, Iveco, Magirus, ASTRA, FIAT, Alfa<br />

Romeo, Lancia, Mercedes, MAN, Scania, Volvo, DAF<br />

доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> на но<strong>в</strong><strong>и</strong> д<strong>в</strong><strong>и</strong>гат<strong>е</strong>л<strong>и</strong>, блоко<strong>в</strong><strong>е</strong>, гла<strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>монтн<strong>и</strong> компл<strong>е</strong>кт<strong>и</strong> за тях<br />

търго<strong>в</strong><strong>и</strong>я с р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> за Cummins, Deutz,<br />

New Holland, CASE, AIFO, Volvo constructions<br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сна доста<strong>в</strong>ка до 1 д<strong>е</strong>н <strong>и</strong>л<strong>и</strong> ускор<strong>е</strong>на до 4–5 дн<strong>и</strong><br />

АУТОМОТИВ ТРЕЙДИНГ ЕООД<br />

A 1592 Соф<strong>и</strong>я, ул. Източна танг<strong>е</strong>нта 115<br />

M (088) 494-30-46<br />

E tomev@automotive-trading.bg<br />

F https://www.facebook.com/profile.<br />

php?id=61552709473168<br />

АУТОМОТИВ ТРЕЙДИНГ ЕООД <strong>е</strong> учр<strong>е</strong>д<strong>е</strong>но пр<strong>е</strong>з<br />

2020 г. с пр<strong>е</strong>дм<strong>е</strong>т на д<strong>е</strong>йност „доста<strong>в</strong>ка <strong>и</strong> продажба<br />

на употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ана т<strong>е</strong>жко<strong>в</strong>ото<strong>в</strong>арна <strong>и</strong> стро<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лна<br />

т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ка“. ПРЕЗ 2023 Г. ДРУЖЕСТВОТО<br />

ВЕЧЕ Е ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА МАРКИТЕ<br />

KÄSSBOHRER И TALSON ЗА БЪЛГАРИЯ<br />

Пълна гама но<strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>и</strong> употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

<strong>и</strong> р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та – бордо<strong>в</strong><strong>и</strong>, гондол<strong>и</strong>, т<strong>е</strong>жко<strong>в</strong>озн<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

н<strong>и</strong>ско-подо<strong>в</strong><strong>и</strong>, ц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>, конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>ро<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>, ц<strong>и</strong>м<strong>е</strong>нто<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong>, фургон<strong>и</strong> (Box; AirCargo), см<strong>е</strong>ня<strong>е</strong>м<strong>и</strong><br />

надстройк<strong>и</strong> (Swap Body), дър<strong>в</strong>о<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>, с<strong>и</strong>ло<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> платформ<strong>и</strong>, сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong><br />

БАЛКАН ЛОЙД ЕООД<br />

A 1113 Соф<strong>и</strong>я, бул. Драган Цанко<strong>в</strong> 31А<br />

T (02) 960-81-81<br />

F (02) 960-81-80<br />

E info@balkanlloyd.com<br />

F www.facebook.com/Balkan-Lloyd-<br />

LTD-303291903213802<br />

S balkanlloyd<br />

W www.balkanlloyd.com<br />

м<strong>е</strong>ждународна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н <strong>и</strong> морск<strong>и</strong> транспорт<br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> – цял с<strong>в</strong>ят<br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка, карго, застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нтст<strong>в</strong>о, склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

63


Транспорт на зърн<strong>е</strong>н<strong>и</strong> продукт<strong>и</strong><br />

БЕЛБУЛТРАНС ЕООД<br />

A 1680 Соф<strong>и</strong>я,<br />

ул. П<strong>и</strong>р<strong>и</strong>нск<strong>и</strong> проход 61А <strong>е</strong>т. 4 ап. 8<br />

T (02) 858-53-33<br />

M (088) 508-88-08, 881-08-91<br />

E office@belbultrans.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Н<strong>и</strong>колай Сто<strong>и</strong>м<strong>е</strong>но<strong>в</strong><br />

транспорт на зърн<strong>е</strong>н<strong>и</strong> продукт<strong>и</strong><br />

транспорт на т<strong>е</strong>чн<strong>и</strong> хран<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> продукт<strong>и</strong><br />

напра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я: Източна Е<strong>в</strong>ропа, Балканск<strong>и</strong> полуостро<strong>в</strong><br />

– Гърц<strong>и</strong>я, Турц<strong>и</strong>я, Румън<strong>и</strong>я, Албан<strong>и</strong>я,<br />

С<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>рна Мак<strong>е</strong>дон<strong>и</strong>я <strong>и</strong> друг<strong>и</strong><br />

БОРУШ ЕООД<br />

A 1164 Соф<strong>и</strong>я, к<strong>в</strong>. Лоз<strong>е</strong>н<strong>е</strong>ц ул. Кр<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>м 70 <strong>в</strong>х. А <strong>е</strong>т. 1 ап. 3<br />

M (089) 912-27-46<br />

E jana.miloucheva@yahoo.de<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Боряна М<strong>и</strong>луш<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

консултац<strong>и</strong><strong>и</strong> за <strong>в</strong>н<strong>е</strong>дря<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> <strong>и</strong> поддържан<strong>е</strong> на с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong><br />

за упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> <strong>в</strong> съот<strong>в</strong><strong>е</strong>тст<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>е</strong> със стандарт<strong>и</strong><br />

като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001<br />

с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong> за упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на<br />

кач<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>ото (ISO 9001) на транспортн<strong>и</strong> / сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong><br />

ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong>, пункто<strong>в</strong><strong>е</strong> за т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д<strong>и</strong> на<br />

ППС, уч<strong>е</strong>бн<strong>и</strong> ц<strong>е</strong>нтро<strong>в</strong><strong>е</strong>, а<strong>в</strong>токъщ<strong>и</strong> <strong>и</strong> др.<br />

оц<strong>е</strong>ня<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> по с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>мата на Е<strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йск<strong>и</strong>я съ<strong>в</strong><strong>е</strong>т<br />

на х<strong>и</strong>м<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ската пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>ност – SQAS Transport<br />

Service / Tank Cleaning / Warehouse / Rail<br />

консултац<strong>и</strong><strong>и</strong>, обуч<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я, курсо<strong>в</strong><strong>е</strong>, с<strong>е</strong>м<strong>и</strong>нар<strong>и</strong>,<br />

<strong>и</strong>нструктаж<strong>и</strong> <strong>в</strong> областта на пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на опасн<strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> ADR/RID<br />

БРАЙТ ЛАЙНС КАРГО ЕООД<br />

A 1540 Соф<strong>и</strong>я, ул. М<strong>и</strong>м<strong>и</strong> Балканска 140<br />

T (02) 448-58-42 / 43 / 44<br />

F (02) 448-58-45<br />

E office@blcargo.bg<br />

W www.blcargo.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Таня Г<strong>е</strong>ро<strong>в</strong>а<br />

м<strong>е</strong>ждународна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

<strong>в</strong>ъздушн<strong>и</strong> карго пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong> FCL / групажн<strong>и</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong> LCL<br />

комб<strong>и</strong>наран<strong>и</strong> транспортн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> SEA-AIR,<br />

AIR-ROAD<br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

карго чартър<strong>и</strong><br />

БУЛБУС ТРЕЙД ЕООД<br />

A 9003 Варна, ж.к. Дружба-Аспарухо<strong>в</strong>о, бл. 18<br />

M (088) 990-48-48<br />

E sales@bulbus.bg<br />

W www.karsan.com/bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: М<strong>и</strong>ха<strong>и</strong>л Калч<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

С по<strong>в</strong><strong>е</strong>ч<strong>е</strong> от 50 год<strong>и</strong>н<strong>и</strong> оп<strong>и</strong>т <strong>в</strong> про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>ото<br />

на а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>, дн<strong>е</strong>с Карсан <strong>е</strong> <strong>в</strong>од<strong>е</strong>ща компан<strong>и</strong>я,<br />

про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктр<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong>.<br />

Компан<strong>и</strong>ята <strong>е</strong> <strong>е</strong>д<strong>и</strong>нст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong>ят про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л <strong>в</strong><br />

Е<strong>в</strong>ропа, който пр<strong>е</strong>длага на с<strong>в</strong>о<strong>и</strong>т<strong>е</strong> кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нт<strong>и</strong> пълната<br />

гама <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктр<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> от 6 до 18 м<strong>е</strong>тра, а<br />

мод<strong>е</strong>л<strong>и</strong>т<strong>е</strong> „Jest Electric“ <strong>и</strong> „Atak Electric“ са л<strong>и</strong>д<strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong> с<strong>в</strong>о<strong>и</strong>т<strong>е</strong> класо<strong>в</strong><strong>е</strong>.<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

64


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

БУЛАВТО АД<br />

Оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>е</strong>н <strong>в</strong>нос<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong><br />

W www.bulauto.com<br />

W www.fordtrucks.bg<br />

W www.otokarbulauto.com<br />

E varna@bulauto.com – продажб<strong>и</strong> <strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с Варна:<br />

A 9009 Варна, бул. Влад<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Варн<strong>е</strong>нч<strong>и</strong>к 262<br />

M (088) 622-06-26 – Продажб<strong>и</strong><br />

M (088) 831-32-42 – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

Оф<strong>и</strong>с Соф<strong>и</strong>я:<br />

A 1336 Соф<strong>и</strong>я, бул. Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 757<br />

(зад Люл<strong>и</strong>н 2)<br />

M (088) 946-69-66 – Продажб<strong>и</strong><br />

M (088) 720-04-30 – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

Оф<strong>и</strong>с Бургас:<br />

A 8000 Бургас, ул. Одр<strong>и</strong>н 124<br />

M (088) 680-22-52 – Продажб<strong>и</strong><br />

M (088) 484-44-88 – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

<br />

Продажба на<br />

пълната гама но<strong>в</strong><strong>и</strong> то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

Ford Trucks – <strong>в</strong>л<strong>е</strong>кач<strong>и</strong> за р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>онал<strong>е</strong>н<br />

<strong>и</strong> м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт,<br />

кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong> за стро<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>ото <strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong><br />

за комуналн<strong>и</strong> д<strong>е</strong>йност<strong>и</strong><br />

Продажба на но<strong>в</strong><strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong> с<br />

общо т<strong>е</strong>гло до 12,5 т с разнообразн<strong>и</strong><br />

надстройк<strong>и</strong><br />

Продажба на пълна гама<br />

а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> – градск<strong>и</strong>, м<strong>е</strong>ждуградск<strong>и</strong>,<br />

тур<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong><br />

Гаранц<strong>и</strong>он<strong>е</strong>н <strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгаранц<strong>и</strong>он<strong>е</strong>н<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з с ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong><br />

БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с Соф<strong>и</strong>я:<br />

A 1336 Соф<strong>и</strong>я, бул. Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 757<br />

(зад Люл<strong>и</strong>н 2)<br />

M (088) 266-11-03, (088) 266-11-04<br />

Оф<strong>и</strong>с Варна:<br />

A 9009 Варна, бул. Влад<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Варн<strong>е</strong>нч<strong>и</strong>к 262<br />

M (088) 222-06-26, (088) 591-90-07<br />

Оф<strong>и</strong>с Бургас:<br />

A 8000 Бургас, ул. Одр<strong>и</strong>н 124<br />

M (088) 680-22-52<br />

W www.bulauto-bulgaria.com,<br />

www.bulauto.oktrucks.com,<br />

www.piaggio.bulauto.com<br />

<br />

– продажба на пълната гама но<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>: <strong>в</strong>ано<strong>в</strong><strong>е</strong>, <strong>в</strong>л<strong>е</strong>кач<strong>и</strong>,<br />

самос<strong>в</strong>ал<strong>и</strong>, сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong><br />

<br />

– пълната гама а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> с разл<strong>и</strong>чно<br />

пр<strong>и</strong>лож<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> – градск<strong>и</strong>, <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънградск<strong>и</strong>,<br />

тур<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong><br />

<br />

– продажба на употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

с гарант<strong>и</strong>ран про<strong>и</strong>зход от с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>мата<br />

на IVECO<br />

<br />

– Piaggio Commercial – продажба на<br />

пълната гама но<strong>в</strong><strong>и</strong> л<strong>е</strong>кото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> на газ: <strong>в</strong>ано<strong>в</strong><strong>е</strong>, самос<strong>в</strong>ал<strong>и</strong>,<br />

бордо<strong>в</strong><strong>и</strong>, см<strong>е</strong>тосъб<strong>и</strong>ращ<strong>и</strong>,<br />

хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> <strong>и</strong> др.<br />

продажба на р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та, полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та, х<strong>и</strong>дра<strong>в</strong>л<strong>и</strong>чн<strong>и</strong><br />

крано<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> надстройк<strong>и</strong> за то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

гаранц<strong>и</strong>он<strong>е</strong>н <strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгаранц<strong>и</strong>он<strong>е</strong>н с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з с ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong><br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

65


БУЛКАРГО EООД<br />

A 9002 Варна, ул. Вас<strong>и</strong>л Друм<strong>е</strong><strong>в</strong> 7 <strong>е</strong>т. 1 ап. 1<br />

T (052) 64-20-60<br />

M (088) 555-00-15<br />

E survey@bulcargo.com, office@bulcargo.com<br />

W www.bulcargo.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong>: Захар<strong>и</strong> Хр<strong>и</strong>сто<strong>в</strong> <strong>и</strong> И<strong>в</strong>айло Г<strong>е</strong>то<strong>в</strong><br />

БУЛКАРГО EООД <strong>е</strong> н<strong>е</strong>за<strong>в</strong><strong>и</strong>с<strong>и</strong>ма орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я за<br />

морск<strong>и</strong> <strong>и</strong> стоко<strong>в</strong> контрол, с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>рана по ISO,<br />

чл<strong>е</strong>н на GAFTA <strong>и</strong> FOSFA<br />

Ф<strong>и</strong>рмата раз<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>в</strong>а 4 д<strong>е</strong>йност<strong>и</strong>:<br />

н<strong>е</strong>за<strong>в</strong><strong>и</strong>с<strong>и</strong>м морск<strong>и</strong> <strong>и</strong> стоко<strong>в</strong> контрол<br />

укр<strong>е</strong>п<strong>в</strong>ан<strong>е</strong>/разкр<strong>е</strong>п<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> оц<strong>е</strong>нк<strong>и</strong> на акт<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong><br />

ДДД услуг<strong>и</strong> (д<strong>е</strong>з<strong>и</strong>нф<strong>е</strong>кц<strong>и</strong>я, д<strong>е</strong>з<strong>и</strong>нс<strong>е</strong>кц<strong>и</strong>я, д<strong>е</strong>рат<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я)<br />

<strong>и</strong> фум<strong>и</strong>гац<strong>и</strong>я<br />

БУЛУНГ ЛОГИСТИКС ГмбХ <strong>и</strong> КО КД<br />

A 1407 Соф<strong>и</strong>я, бул. Ч<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> <strong>в</strong>ръх 57 <strong>е</strong>т. 7<br />

Ен<strong>е</strong>рдж<strong>и</strong> Тауър<br />

T (02) 447-51-23<br />

M (088) 360-67-57<br />

E e.georgieva@smf.bg<br />

W www.bulung.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Ел<strong>и</strong>ца Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

н<strong>е</strong>утрал<strong>е</strong>н транспорт<strong>е</strong>н оп<strong>е</strong>ратор – упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на<br />

собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> <strong>и</strong> дългосрочно на<strong>е</strong>т<strong>и</strong> <strong>в</strong>л<strong>е</strong>кач<strong>и</strong> с р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на Е<strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йск<strong>и</strong>я съюз<br />

БУЛМАК ТРАНС ООД<br />

A 2850 П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч, ул. Ч<strong>е</strong>рно мор<strong>е</strong> 7<br />

M (089) 960-05-79 – Българ<strong>и</strong>я<br />

M (+389 7) 520-55-12 – С<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>рна Мак<strong>е</strong>дон<strong>и</strong>я<br />

F (+389 34) 32-54-24<br />

E office.bulmak@gmail.com, contact@bulmak-trans.com<br />

W www.bulmak-trans.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Нак<strong>е</strong> Драгом<strong>и</strong>ро<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> с хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> – ADR<br />

да<strong>в</strong>а под на<strong>е</strong>м <strong>в</strong>л<strong>е</strong>кач<strong>и</strong> + шофьор<br />

(Trucking Trailers)<br />

БУЦЕФАЛ БГ ЕООД<br />

A 1142 Соф<strong>и</strong>я, бул. Е<strong>в</strong>лог<strong>и</strong> <strong>и</strong> Хр<strong>и</strong>сто Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong><strong>и</strong> 65<br />

T (02) 987-61-89<br />

F (02) 986-21-58<br />

E butcefal@mail.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Ал<strong>е</strong>ксандър К<strong>и</strong>ро<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт<br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>, групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>, пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на<br />

опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> (ADR)<br />

сухопът<strong>е</strong>н транспорт<br />

Западна Е<strong>в</strong>ропа<br />

полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та с ADR, XL с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

66


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА КАМАРА<br />

A 9019 Варна, пк 8<br />

T (052) 50-55-14<br />

F (052) 50-55-13<br />

M (088) 250-11-50<br />

E office@ilogistics.eu<br />

W www.ilogistics.eu<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: В<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Кръст<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

марк<strong>е</strong>т<strong>и</strong>нго<strong>в</strong>а <strong>и</strong> <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>онна, консултантска,<br />

транспортна <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чна, сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>онна, складо<strong>в</strong>а<br />

<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озна д<strong>е</strong>йност, курсо<strong>в</strong><strong>е</strong>, с<strong>е</strong>м<strong>и</strong>нар<strong>и</strong>, конф<strong>е</strong>р<strong>е</strong>нц<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> др., създа<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> <strong>и</strong> поддръжка на р<strong>е</strong>г<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>,<br />

на търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> об<strong>и</strong>ча<strong>и</strong>, про<strong>в</strong><strong>е</strong>ждан<strong>е</strong> на конкурс<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

од<strong>и</strong>т<strong>и</strong>, упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на д<strong>в</strong><strong>и</strong>ж<strong>и</strong>мо <strong>и</strong> н<strong>е</strong>д<strong>в</strong><strong>и</strong>ж<strong>и</strong>мо <strong>и</strong>мущ<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о,<br />

<strong>и</strong>згот<strong>в</strong>ян<strong>е</strong> <strong>и</strong> обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на компютърн<strong>и</strong><br />

програм<strong>и</strong> <strong>и</strong> с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong> за <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктронна търго<strong>в</strong><strong>и</strong>я<br />

ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЛОГИСТИКА“<br />

ПРОЕКТ – МОРСКИ КЛУБ „СВЕТИ НИКОЛА“<br />

www.ilogistics.eu, www.aexpo.eu, www.intmarket.eu<br />

ВЕНЦИ ЕООД<br />

ТАХО ВЕНЦИ<br />

A 5300 Габро<strong>в</strong>о, ул. Хр<strong>и</strong>сто См<strong>и</strong>рн<strong>е</strong>нск<strong>и</strong> 58<br />

T (066) 81-08-17<br />

M (088) 460-60-65, 943-72-82<br />

E office@tacho.bg<br />

W www.tacho.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: В<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Мар<strong>и</strong>но<strong>в</strong><br />

оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>е</strong>н пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на Continental VDO за<br />

Българ<strong>и</strong>я<br />

отор<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong> за тахограф<strong>и</strong><br />

год<strong>и</strong>шн<strong>и</strong> т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д<strong>и</strong><br />

пътн<strong>и</strong> такс<strong>и</strong>, <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктронн<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>н<strong>е</strong>тк<strong>и</strong> <strong>и</strong> тол услуг<strong>и</strong><br />

про<strong>в</strong><strong>е</strong>рка <strong>и</strong> настройка на аналого<strong>в</strong><strong>и</strong>, д<strong>и</strong>г<strong>и</strong>талн<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

<strong>и</strong>нт<strong>е</strong>л<strong>и</strong>г<strong>е</strong>нтн<strong>и</strong> тахограф<strong>и</strong><br />

GPS с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong> за лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на а<strong>в</strong>топарк<br />

арх<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong>ран<strong>е</strong> <strong>и</strong> анал<strong>и</strong>з на данн<strong>и</strong> от карт<strong>и</strong> на <strong>в</strong>одач<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> д<strong>и</strong>г<strong>и</strong>талн<strong>и</strong> / <strong>и</strong>нт<strong>е</strong>л<strong>и</strong>г<strong>е</strong>нтн<strong>и</strong> тахограф<strong>и</strong><br />

VDO fleet – с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма за анал<strong>и</strong>з на данн<strong>и</strong> от<br />

тахограф<strong>и</strong><br />

продажба, монтаж, р<strong>е</strong>монт на тахограф<strong>и</strong>, отопл<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong>,<br />

рад<strong>и</strong>останц<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

продажба на р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> <strong>и</strong> акс<strong>е</strong>соар<strong>и</strong> за<br />

тахограф<strong>и</strong><br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

разклона за Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 1138 Соф<strong>и</strong>я, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 11-13,<br />

разклона за Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

M (089) 914-12-81<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я Орландо<strong>в</strong>ц<strong>и</strong><br />

A 1220 Соф<strong>и</strong>я, к<strong>в</strong>. Орландо<strong>в</strong>ц<strong>и</strong>,<br />

ул. Истор<strong>и</strong>я Сла<strong>в</strong>янобългарска 5A<br />

T (02) 936-65-49 M (089) 914-12-86<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – MAN<br />

A 1331 Соф<strong>и</strong>я, бул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца № 425 (<strong>в</strong> MAN с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з)<br />

M (088) 851-43-01<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Гара Искър<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, ул. Искърско шос<strong>е</strong> № 2<br />

M (088) 999-70-33<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас<br />

A 8000 Бургас, ул.Одр<strong>и</strong>н 79<br />

(портала на б<strong>и</strong><strong>в</strong>ш за<strong>в</strong>од КАМБАНА)<br />

T (056) 84-07-88 M (088) 986-12-86<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна<br />

A 9000 Варна, Край<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>е</strong>н път 34 (ДАП2)<br />

T/F (052) 75-00-36, 51-12-54<br />

M (089) 982-56-10, 982-56-12<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о<br />

A 5000 В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о,<br />

ул. Дълга Лъка 18 (ср<strong>е</strong>щу рад<strong>и</strong>оза<strong>в</strong>ода)<br />

T/F (062) 60-61-26 M (089) 914-12-82<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о<br />

A 5000 В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, ул. Б<strong>е</strong>ляко<strong>в</strong>ско шос<strong>е</strong> 5<br />

M (088) 229-97-44<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

67


ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н<br />

A 3700 В<strong>и</strong>д<strong>и</strong>н, С<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>рна пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>на зона<br />

M (088) 211-33-60<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Враца<br />

A 3000 Враца, Пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>на зона,<br />

ул. М<strong>и</strong>то Орозо<strong>в</strong> 63 (То<strong>в</strong>ар<strong>е</strong>н ДАП)<br />

M (088) 989-65-98<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП Габро<strong>в</strong>о<br />

A 5300 Габро<strong>в</strong>о, ул. Г<strong>е</strong>н. Н<strong>и</strong>коло<strong>в</strong> 48<br />

T (066) 81-08-37 F (066) 81-08-33<br />

M (088) 847-32-83<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП<br />

Горна Оряхо<strong>в</strong><strong>и</strong>ца<br />

A 5100 Горна Оряхо<strong>в</strong><strong>и</strong>ца, ул. И<strong>в</strong>ан Момч<strong>и</strong>ло<strong>в</strong> 3<br />

M (088) 211-33-60, (088) 825-93-93<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня<br />

A<br />

9160 Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня, к<strong>в</strong>. По<strong>в</strong><strong>е</strong>ляно<strong>в</strong>о<br />

(Край<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>е</strong>н път <strong>в</strong> СБА) M (089) 914-12-83<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>град<br />

A 6400 Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>град, ул. Панорам<strong>е</strong>н път 5 (ДАП)<br />

M (088) 242-48-00<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Добр<strong>и</strong>ч<br />

A 9300 Добр<strong>и</strong>ч, бул. 25 С<strong>е</strong>пт<strong>е</strong>м<strong>в</strong>р<strong>и</strong> 8 (БГ Транс)<br />

T (058) 82-00-80, M (088) 798-27-42<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Казанлък<br />

A<br />

6100 Казанлък, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път<br />

(пр<strong>е</strong>д<strong>и</strong> КАТ, посока Соф<strong>и</strong>я) M (088) 886-92-86<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Карнобат<br />

A 8400 Карнобат, бул. Моск<strong>в</strong>а 20 (<strong>в</strong> А<strong>в</strong>тогарата)<br />

T (0559) 2-20-42 M (088) 460-60-62<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ло<strong>в</strong><strong>е</strong>ч<br />

A 5500 Ло<strong>в</strong><strong>е</strong>ч, бул. Ос<strong>в</strong>обожд<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> (до к-с Стом<strong>е</strong>кс)<br />

M (088) 944-32-23<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пазардж<strong>и</strong>к<br />

A 4400 Пазардж<strong>и</strong>к, ул. Хр<strong>и</strong>сто Касап<strong>в</strong><strong>е</strong>л<strong>е</strong><strong>в</strong> 1 (<strong>в</strong> ГТП)<br />

M (088) 599-61-66<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

A 5800 Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, ул. Българска А<strong>в</strong><strong>и</strong>ац<strong>и</strong>я 42<br />

T/F (064) 68-04-64 M (089) 982-56-11<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, ул. Пазардж<strong>и</strong>шко шос<strong>е</strong><br />

(до Лукойл)<br />

M (088) 724-47-55<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> – MAN<br />

A 4204 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Царацо<strong>в</strong>о, ул. Голямоконарско<br />

шос<strong>е</strong> (<strong>в</strong> MAN с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з)<br />

M (088) 764-72-72<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Разград<br />

A 7200 Разград, Зап. Пром. Зона, ул. Гаро<strong>в</strong> Път<br />

T (084) 66-25-36 M (088) 417-00-07<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Рус<strong>е</strong><br />

A 7000 Рус<strong>е</strong>, бул. Българ<strong>и</strong>я 310 (пр<strong>е</strong>д<strong>и</strong> Дуна<strong>в</strong> мост)<br />

T (082) 84-66-58 M (088) 588-36-68<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з С<strong>в</strong><strong>и</strong>що<strong>в</strong><br />

A 5400 С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о, ул. К. А. Цанко<strong>в</strong> 36 (ДАП)<br />

T (0631) 4-17-67 M (088) 242-43-00<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з <strong>и</strong> ГТП С<strong>е</strong><strong>в</strong>л<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>о<br />

A 5250 С<strong>в</strong><strong>и</strong>що<strong>в</strong>, ул. В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>котърно<strong>в</strong>ско шос<strong>е</strong> 4<br />

M (088) 551-81-66<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з С<strong>и</strong>л<strong>и</strong>стра<br />

A 7500 С<strong>и</strong>л<strong>и</strong>стра, ул. Тутракан 14 (<strong>в</strong> д<strong>в</strong>ора на Н<strong>е</strong>ктар)<br />

T (086) 82-45-36 M (089) 982-56-13<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong> бряг<br />

A 8240 кк Слънч<strong>е</strong><strong>в</strong> бряг, Гла<strong>в</strong><strong>е</strong>н път Е87<br />

(а<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Д<strong>е</strong>л<strong>и</strong><strong>в</strong>)<br />

M (089) 982-56-12<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

68


13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора<br />

A 6000 Стара Загора, Пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>на зона<br />

ул. Индустр<strong>и</strong>ална (<strong>в</strong> А<strong>в</strong>тостопанст<strong>в</strong>о 2)<br />

T (042) 60-16-29 M (088) 953-36-66<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Търго<strong>в</strong><strong>и</strong>щ<strong>е</strong><br />

A 7700 Търго<strong>в</strong><strong>и</strong>щ<strong>е</strong>, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път (ср<strong>е</strong>щу OMV)<br />

T (0601) 6-71-07 M (088) 798-17-02<br />

ВЕНЦИ ЕООД – с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ямбол<br />

A 8600 Ямбол, Обход<strong>е</strong>н път Юг, <strong>и</strong>зхода за Ср<strong>е</strong>д<strong>е</strong>ц<br />

(б<strong>и</strong><strong>в</strong>ш ДАП)<br />

M (088) 522-73-55<br />

В<strong>е</strong>рд<strong>е</strong>Такс ЕООД<br />

A 5300 Габро<strong>в</strong>о, Ш<strong>и</strong>пка 9В<br />

M (089) 562-60-03<br />

M (087) 666-12-18<br />

E vat@verdetax.eu<br />

W www.verdetax.eu<br />

F www.facebook.com/verdetaxfuel<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Кал<strong>и</strong>н И<strong>в</strong>ано<strong>в</strong><br />

н<strong>е</strong>тно <strong>в</strong>ъзстано<strong>в</strong>я<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на ДДС <strong>и</strong> акц<strong>и</strong>з<br />

карт<strong>и</strong> за гор<strong>и</strong><strong>в</strong>а от м<strong>е</strong>стн<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>ч<strong>и</strong>ц<strong>и</strong> <strong>в</strong> Е<strong>в</strong>ропа<br />

<strong>и</strong> Аз<strong>и</strong>я<br />

пътн<strong>и</strong> такс<strong>и</strong> с <strong>е</strong>дно устройст<strong>в</strong>о<br />

IMI д<strong>е</strong>кларац<strong>и</strong><strong>и</strong> за Е<strong>в</strong>ропа<br />

69


ВИНИЛ АРТ ООД<br />

A 1220 Соф<strong>и</strong>я, ул. Проф. И<strong>в</strong>ан Г<strong>е</strong>орго<strong>в</strong> 3<br />

T (02) 441-25-61/62 F (02) 441-25-61<br />

M (088) 665-66-68 – упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л <strong>и</strong> т<strong>е</strong>нт<strong>и</strong><br />

M (088) 880-53-92, 881-44-30 – т<strong>и</strong>ро<strong>в</strong><strong>е</strong><br />

E vinilart@mail.bg<br />

W www.vinilart.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Ем<strong>и</strong>л Тодоро<strong>в</strong> Панайото<strong>в</strong><br />

сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рана <strong>в</strong> про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>ото на т<strong>и</strong>р покр<strong>и</strong><strong>в</strong>ала<br />

<strong>и</strong> <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>до<strong>в</strong><strong>е</strong> покр<strong>и</strong><strong>в</strong>ала от промазан<strong>и</strong><br />

PVC плато<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> тъкан<strong>и</strong><br />

надп<strong>и</strong>с<strong>и</strong> <strong>в</strong>ърху покр<strong>и</strong><strong>в</strong>алата, <strong>в</strong>кл. <strong>и</strong> пълноц<strong>в</strong><strong>е</strong>т<strong>е</strong>н<br />

п<strong>е</strong>чат с т<strong>е</strong>ч<strong>е</strong>н лам<strong>и</strong>нат<br />

покр<strong>и</strong><strong>в</strong>ала за самос<strong>в</strong>ал<strong>и</strong> – собст<strong>в</strong><strong>е</strong>на с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма<br />

лак<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> та<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> <strong>и</strong> покр<strong>и</strong><strong>в</strong>ала (за но<strong>в</strong><strong>и</strong>)<br />

ВОЛВО ТРЪКС БЪЛГАРИЯ<br />

A 1331 Соф<strong>и</strong>я, бул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца 630<br />

W VolvoTrucksBG@volvo.com<br />

F facebook.com/VolvoTrucksBulgaria/<br />

I linkedin.com/company/volvo-trucks-bulgaria<br />

W www.volvotrucks.bg<br />

Търго<strong>в</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о на Volvo Truck<br />

Corporation, Ш<strong>в</strong><strong>е</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

Продажба <strong>и</strong> сл<strong>е</strong>дпродажб<strong>е</strong>но обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на пълната<br />

гама <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктр<strong>и</strong><strong>е</strong>ск<strong>и</strong>, д<strong>и</strong>з<strong>е</strong>ло<strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>и</strong> газо<strong>в</strong><strong>и</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> Volvo<br />

Volvo Connect – с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма за упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> контрол<br />

на а<strong>в</strong>топарка – 0888 96 01 49<br />

Обуч<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я на <strong>в</strong>одач<strong>и</strong> – 0888 96 01 49<br />

Дого<strong>в</strong>ор<strong>и</strong> за с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>зно обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> –<br />

0882 05 06 41, 0889 24 26 58<br />

Постоянна складо<strong>в</strong>а нал<strong>и</strong>чност на ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> VOLVO <strong>и</strong> бърз<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

Д<strong>в</strong>угод<strong>и</strong>шна м<strong>е</strong>ждународна гаранц<strong>и</strong>я на <strong>в</strong>лож<strong>е</strong>н<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> VOLVO <strong>в</strong> отор<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>зн<strong>и</strong> ц<strong>е</strong>нтро<strong>в</strong><strong>е</strong> на Вол<strong>в</strong>о Българ<strong>и</strong>я<br />

VOLVO REMAN – с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма за фабр<strong>и</strong>чно <strong>в</strong>ъзстано<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong><br />

Мод<strong>е</strong>рно оборуд<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong> със сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong>нструм<strong>е</strong>нт<strong>и</strong> <strong>и</strong> съ<strong>в</strong>р<strong>е</strong>м<strong>е</strong>нна д<strong>и</strong>агност<strong>и</strong>чна<br />

апаратура за р<strong>е</strong>монт <strong>и</strong> т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на<br />

то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> VOLVO от найстар<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

мод<strong>е</strong>л<strong>и</strong> до посл<strong>е</strong>дното покол<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong><br />

Възможност за промяна на <strong>е</strong>колог<strong>и</strong>чността<br />

на д<strong>в</strong><strong>и</strong>гат<strong>е</strong>л<strong>и</strong>т<strong>е</strong> от ЕURO 2 към EURO 3 за д<strong>в</strong><strong>и</strong>гат<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

D12C <strong>и</strong> от EURO 4 към EURO 5 стандарт за д<strong>в</strong><strong>и</strong>гат<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

D13A, от Е<strong>в</strong>ро 5 към EEV<br />

Вол<strong>в</strong>о Груп Българ<strong>и</strong>я ЕООД <strong>е</strong> <strong>е</strong>д<strong>и</strong>нст<strong>в</strong><strong>е</strong>ната компан<strong>и</strong>я,<br />

отор<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рана от Volvo Truck Corporation да<br />

<strong>и</strong>зда<strong>в</strong>а EURO <strong>и</strong> ADR с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат<strong>и</strong>, съобраз<strong>е</strong>н<strong>и</strong> с<br />

<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ск<strong>в</strong>ан<strong>и</strong>ята на МТИТС на Българ<strong>и</strong>я<br />

VOLVO FINANCIAL SERVICES – ф<strong>и</strong>нансо<strong>в</strong> л<strong>и</strong>з<strong>и</strong>нг<br />

– 0886 300 520<br />

VOLVO ACTION SERVICE – ос<strong>и</strong>гуря<strong>в</strong>а т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска<br />

помощ на а<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>рал<strong>и</strong> на пътя а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

Българ<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Е<strong>в</strong>ропа – 0882 864 270 <strong>и</strong> 0886 628 476<br />

С<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма Josam за р<strong>е</strong>монт на шас<strong>и</strong>та <strong>и</strong> каб<strong>и</strong>н<strong>и</strong><br />

Кал<strong>и</strong>брац<strong>и</strong>я на кам<strong>е</strong>р<strong>и</strong> <strong>и</strong> радар<strong>и</strong> от с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong>т<strong>е</strong> за<br />

с<strong>и</strong>гурност на а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>ла<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Соф<strong>и</strong>я<br />

A 1331 Соф<strong>и</strong>я, бул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца 630<br />

Продажб<strong>и</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>:<br />

M (088) 50-05-750<br />

M (088) 72-88-754<br />

Продажб<strong>и</strong> употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>:<br />

M (088) 964-16-43<br />

Пр<strong>и</strong><strong>е</strong>мна с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з:<br />

T (02) 40-32-723, (02) 40-32-715<br />

Р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong>:<br />

T (02) 40-32-708<br />

E ivo.georgiev@volvo.com<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

70


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Бургас<br />

A 8019 Бургас, ул. Ср<strong>е</strong>бърна 8<br />

Продажб<strong>и</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>:<br />

M (0886) 799-967<br />

Пр<strong>и</strong><strong>е</strong>мна с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з:<br />

M (0884) 404-015<br />

Р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong>:<br />

M (0884) 404-017<br />

E dimitar.dzhambazov@volvo.com<br />

M (088) 205-06-41 – Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<br />

сл<strong>е</strong>дпродажб<strong>е</strong>но обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Варна<br />

A 9023 Варна, бул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца 234<br />

Продажб<strong>и</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>:<br />

M (0886) 799-967<br />

Пр<strong>и</strong><strong>е</strong>мна с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з:<br />

M (0886) 004-004<br />

Р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong>:<br />

M (0885) 969-675<br />

E peyo.trifonov@volvo.com<br />

M (088) 924-26-58 – Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<br />

сл<strong>е</strong>дпродажб<strong>е</strong>но обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 4201 с. Б<strong>е</strong>нко<strong>в</strong>ск<strong>и</strong>, ул. Вол<strong>в</strong>о<br />

Продажб<strong>и</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>:<br />

M (0884) 560-685<br />

Продажб<strong>и</strong> употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>:<br />

M (0886) 422-124<br />

Пр<strong>и</strong><strong>е</strong>мна с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з:<br />

M (088) 890-83-31, (088) 899-02-53<br />

Р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong>:<br />

M (088) 967-61-20, (088) 768-68-80<br />

E<br />

M<br />

nikolay.stoev@volvo.com<br />

(088) 205-06-41 – Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<br />

сл<strong>е</strong>дпродажб<strong>е</strong>но обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о<br />

A 5050 К<strong>и</strong>л<strong>и</strong>фар<strong>е</strong><strong>в</strong>о, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път<br />

Продажб<strong>и</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>:<br />

M (088) 924-26-58<br />

Пр<strong>и</strong><strong>е</strong>мна с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з:<br />

M (088) 808-88-50<br />

Р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong>:<br />

M (088) 790-16-78<br />

E<br />

M<br />

stanislav.stanchev@volvo.com<br />

(088) 924-26-58 – Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<br />

сл<strong>е</strong>дпродажб<strong>е</strong>но обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

ВОЛФ АД / WOLF JSC<br />

A 1138 Соф<strong>и</strong>я, бул. Цар<strong>и</strong>градско шос<strong>е</strong> 48-50<br />

T (02) 976-60-82<br />

F (02) 976-60-89<br />

E wolfadsped@gmail.com<br />

W www.wolfsped.net<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Ем<strong>и</strong>л В<strong>е</strong>лко<strong>в</strong><br />

Aлт<strong>е</strong>рнат<strong>и</strong><strong>в</strong>но р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> за пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

на <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на<br />

Българ<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Е<strong>в</strong>ропа<br />

Тр<strong>и</strong>- <strong>и</strong> ч<strong>е</strong>т<strong>и</strong>р<strong>и</strong>осн<strong>и</strong> с<strong>е</strong>дло<strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>в</strong>л<strong>е</strong>кач<strong>и</strong> с тр<strong>и</strong> д<strong>в</strong><strong>и</strong>гат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong><br />

моста <strong>и</strong> със с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат<strong>и</strong> Е<strong>в</strong>ро-4 <strong>и</strong> Е<strong>в</strong>ро-5<br />

Сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> разт<strong>е</strong>гат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та с дълж<strong>и</strong>на<br />

до 60 м<strong>е</strong>тра<br />

Kомб<strong>и</strong>нац<strong>и</strong><strong>и</strong> от сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> модул<strong>и</strong> съобраз<strong>е</strong>н<strong>и</strong><br />

с <strong>в</strong>с<strong>е</strong>к<strong>и</strong> отд<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н то<strong>в</strong>ар<br />

Х<strong>и</strong>дра<strong>в</strong>л<strong>и</strong>чно устройст<strong>в</strong>о за пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на тръб<strong>и</strong>,<br />

трансформатор<strong>и</strong> <strong>и</strong> част<strong>и</strong> на <strong>в</strong><strong>е</strong>тро- <strong>и</strong> <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктрог<strong>е</strong>н<strong>е</strong>ратор<strong>и</strong><br />

до 120 тона<br />

Цялостна орган<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я на <strong>транспорта</strong> – разр<strong>е</strong>ш<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong>,<br />

такс<strong>и</strong>, ком<strong>и</strong>с<strong>и</strong><strong>и</strong>, кон<strong>в</strong>ой<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

71


Customs. Simply cleared.<br />

ГЕРЛАХ КАСТЪМС СЪРВИСИЗ ЕООД<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, ул. Източна танг<strong>е</strong>нта 92<br />

T (02) 970-78-70, 970-78-71<br />

E info@bg.gerlachcs.com<br />

W www.gerlachcs.bg<br />

Осно<strong>в</strong><strong>е</strong>н пр<strong>е</strong>дм<strong>е</strong>т на д<strong>е</strong>йност на друж<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>ото <strong>е</strong><br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о <strong>и</strong> аг<strong>е</strong>нст<strong>в</strong>о – обработка<br />

на морск<strong>и</strong>, <strong>в</strong>ъздушн<strong>и</strong> <strong>и</strong> сухопътн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

На т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на Е<strong>в</strong>ропа, Г<strong>е</strong>рлах разполага<br />

с оф<strong>и</strong>с<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъ<strong>в</strong> В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>кобр<strong>и</strong>тан<strong>и</strong>я, Н<strong>и</strong>д<strong>е</strong>рланд<strong>и</strong>я,<br />

Б<strong>е</strong>лг<strong>и</strong>я, Г<strong>е</strong>рман<strong>и</strong>я, Ш<strong>в</strong><strong>е</strong>йцар<strong>и</strong>я, Ч<strong>е</strong>х<strong>и</strong>я, Полша,<br />

Сло<strong>в</strong>ак<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Румън<strong>и</strong>я<br />

В Българ<strong>и</strong>я <strong>и</strong>ма д<strong>в</strong>а оф<strong>и</strong>са <strong>в</strong> Соф<strong>и</strong>я, <strong>в</strong> Бургас <strong>и</strong><br />

Варна<br />

Услуг<strong>и</strong>т<strong>е</strong> ко<strong>и</strong>то пр<strong>е</strong>длагам<strong>е</strong>:<br />

– Пълно м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о<br />

– Изда<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска д<strong>е</strong>кларац<strong>и</strong>я (ЕАД, T)<br />

– Попъл<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> <strong>и</strong> <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктронно пода<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на<br />

Обобщ<strong>е</strong>н<strong>и</strong> Д<strong>е</strong>кларац<strong>и</strong><strong>и</strong> за Въ<strong>в</strong><strong>е</strong>ждан<strong>е</strong> (ОДВ)<br />

– Д<strong>е</strong>кларац<strong>и</strong>я за м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска стойност<br />

– CMR (то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong>ца)<br />

– Изда<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат<strong>и</strong> EUR.1, ATR<br />

– Kарн<strong>е</strong>т TIR (д<strong>е</strong>кларац<strong>и</strong>я TIR)<br />

– Получа<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на <strong>и</strong>нформац<strong>и</strong>я за статуса на <strong>и</strong>зносна<br />

оп<strong>е</strong>рац<strong>и</strong>я<br />

– Обработка на молб<strong>и</strong>, зая<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>и</strong>л<strong>и</strong> друг кор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>ращ<br />

докум<strong>е</strong>нт<br />

– Консултац<strong>и</strong>я по м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъпрос<strong>и</strong><br />

– Използ<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на банко<strong>в</strong>а гаранц<strong>и</strong>я<br />

ГЛОБУС КОМЕРС ЕООД<br />

A 1510 Соф<strong>и</strong>я,<br />

к<strong>в</strong>. Хадж<strong>и</strong> Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тър, ул. Анг<strong>е</strong>л Вой<strong>в</strong>ода 47<br />

T (02) 840-32-26, 945-73-79<br />

E<br />

office@globuscommerce.com<br />

tacho@globuscommerce.com<br />

W www.globuscommerce.com, globshop.net,<br />

motorlog.eu<br />

МАГАЗИНИ:<br />

On-line магаз<strong>и</strong>н<strong>и</strong>: globshop.net, motorlog.eu<br />

A Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, ул. Цар С<strong>и</strong>м<strong>е</strong>он 52<br />

T (032) 28-00-21<br />

A В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, бул. Н<strong>и</strong>кола Габро<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> 74<br />

(на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на пътн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong>я ДАП)<br />

T (062) 67-01-20<br />

СЕРВИЗИ ЗА ТАХОГРАФИ:<br />

A Соф<strong>и</strong>я, бул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца 630, на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на<br />

„Вол<strong>в</strong>о Груп Българ<strong>и</strong>я“ EOOД<br />

M (088) 872-70-70<br />

A Соф<strong>и</strong>я, Горн<strong>и</strong> Богро<strong>в</strong>, бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong><br />

420, на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на Турботракс (DAF)<br />

M (088) 594-86-49<br />

A Соф<strong>и</strong>я, с. Г<strong>е</strong>рман, ул. Манаст<strong>и</strong>рска <strong>в</strong>од<strong>е</strong>н<strong>и</strong>ца 5, на<br />

т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на Scania<br />

M (088) 400-73-15<br />

A Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, с. Б<strong>е</strong>нко<strong>в</strong>ск<strong>и</strong>, м<strong>е</strong>стност ТУЗЛИТE,<br />

на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> компл<strong>е</strong>кс С<strong>и</strong>л<strong>в</strong>ър<br />

Стар Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

T (032) 28-00-21, M (088) 501-20-75<br />

A В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, бул. Н<strong>и</strong>кола Габро<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> 74, на<br />

т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на пътн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong>я ДАП<br />

M (088) 950-84-38<br />

ТАХОГРАФИ, СОФТУЕР<br />

Пр<strong>е</strong>оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> с <strong>и</strong>нт<strong>е</strong>л<strong>и</strong>г<strong>е</strong>нтн<strong>и</strong> тахограф<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>е</strong>рс<strong>и</strong>я 2<br />

(Смарт2)<br />

Оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>е</strong>н <strong>в</strong>нос<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на Stoneridge Electronics Ltd.<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> марк<strong>и</strong> тахограф<strong>и</strong><br />

Софту<strong>е</strong>р за а<strong>в</strong>томат<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н анал<strong>и</strong>з <strong>и</strong> съхран<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на<br />

данн<strong>и</strong> от <strong>и</strong>нт<strong>е</strong>л<strong>и</strong>г<strong>е</strong>нтн<strong>и</strong>, д<strong>и</strong>г<strong>и</strong>талн<strong>и</strong> <strong>и</strong> аналого<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

тахограф<strong>и</strong> – ТахоКонсулт<br />

Устройст<strong>в</strong>а за пр<strong>е</strong>нос на данн<strong>и</strong> от д<strong>и</strong>г<strong>и</strong>талн<strong>и</strong> тахограф<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> карт<strong>и</strong> – DigiVU+, DigiFobPro, ОРТАС<br />

Т<strong>е</strong>рмол<strong>е</strong>нт<strong>и</strong> <strong>и</strong> тахошайб<strong>и</strong> HAUG<br />

Огран<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong> на скорост<br />

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ<br />

Внос <strong>и</strong> продажба на р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> за то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>,<br />

р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та <strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong><br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

72


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Ходо<strong>в</strong>а част <strong>и</strong> сп<strong>и</strong>рачна с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма – сп<strong>и</strong>рачн<strong>и</strong> накладк<strong>и</strong>,<br />

сп<strong>и</strong>рачн<strong>и</strong> д<strong>и</strong>ско<strong>в</strong><strong>е</strong>, <strong>в</strong>ъздушн<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъзгла<strong>в</strong>н<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>, <strong>в</strong>ъздушн<strong>и</strong><br />

крано<strong>в</strong><strong>е</strong>, пруж<strong>и</strong>н<strong>и</strong> за ч<strong>е</strong>люст<strong>и</strong>, м<strong>е</strong>мбран<strong>и</strong>, тр<strong>е</strong>счотк<strong>и</strong>,<br />

сп<strong>и</strong>рачн<strong>и</strong> барабан<strong>и</strong>, барабанн<strong>и</strong> болто<strong>в</strong><strong>е</strong>, лаг<strong>е</strong>р<strong>и</strong>, с<strong>е</strong>м<strong>е</strong>р<strong>и</strong>нг<strong>и</strong>,<br />

аморт<strong>и</strong>сьор<strong>и</strong>, сп<strong>и</strong>рачн<strong>и</strong> ц<strong>и</strong>л<strong>и</strong>ндр<strong>и</strong><br />

Консумат<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong> – ф<strong>и</strong>лтр<strong>и</strong>, р<strong>е</strong>мъц<strong>и</strong>, крушк<strong>и</strong>, д<strong>и</strong>одн<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

друг<strong>и</strong> стопо<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> габар<strong>и</strong>т<strong>и</strong>, пломбажно <strong>в</strong>ъж<strong>е</strong>, бърз<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>ръзк<strong>и</strong>, лул<strong>и</strong>, маркуч<strong>и</strong>, <strong>в</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong>г<strong>и</strong> за сняг<br />

KONI, FIRESTONE, PHOENIX, FERODO, ROULUNDS<br />

BRAKING, FRAS-LE, OTTINGER, MANN FILTER, ASSO,<br />

PPT, STONERIDGE, VEEDER-ROOT, STURDY, HAUG <strong>и</strong> др.<br />

ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД<br />

A 4006 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, ул. Бос<strong>и</strong>л<strong>е</strong>к 13<br />

(ср<strong>е</strong>щу Гръдоболна болн<strong>и</strong>ца)<br />

T (032) 28-00-09, 28-00-27<br />

F (032) 28-00-27<br />

M (089) 781-55-82<br />

E gruevi@abv.bg<br />

W www.gruevandsons.com<br />

W www.chastizakamioni.com – онлайн магаз<strong>и</strong>н<br />

W www.verigi.eu<br />

Раб. <strong>в</strong>р<strong>е</strong>м<strong>е</strong>: Пон<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лн<strong>и</strong>к – П<strong>е</strong>тък: 09:00–18:00<br />

Събота: 09:00–14:00, Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>ля – поч<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н д<strong>е</strong>н<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Бойко Хр<strong>и</strong>сто<strong>в</strong> Гру<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рана ф<strong>и</strong>рма за <strong>в</strong>нос <strong>и</strong> търго<strong>в</strong><strong>и</strong>я с<br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> за то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>, а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л <strong>и</strong> партньор на над д<strong>в</strong>ад<strong>е</strong>с<strong>е</strong>т<br />

про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> доста<strong>в</strong>ч<strong>и</strong>ц<strong>и</strong> на кач<strong>е</strong>ст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> от Е<strong>в</strong>ропа<br />

– д<strong>в</strong><strong>и</strong>гат<strong>е</strong>л<br />

– окач<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

– ходо<strong>в</strong>а част<br />

– сп<strong>и</strong>рачна с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма<br />

– консумат<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong><br />

– колан<strong>и</strong> за укр<strong>е</strong>п<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> <strong>в</strong>ърху а<strong>в</strong>то<strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong>г<strong>и</strong> за сняг за л<strong>е</strong>к<strong>и</strong> кол<strong>и</strong>, м<strong>и</strong>кробус<strong>и</strong>, дж<strong>и</strong>по<strong>в</strong><strong>е</strong>,<br />

кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong>, трактор<strong>и</strong>, маш<strong>и</strong>н<strong>и</strong> за дър<strong>в</strong>одоб<strong>и</strong><strong>в</strong> <strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong>дпазн<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong>г<strong>и</strong> за ч<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>арач<strong>и</strong> VERIGA<br />

(Сло<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong>я)<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

73


delamode<br />

International Logistics<br />

PART OF XPEDIATOR PLC<br />

ДЕЛАМОД – БЪЛГАРИЯ ООД<br />

A 1836 Соф<strong>и</strong>я, бул. Влад<strong>и</strong>м<strong>и</strong>р Вазо<strong>в</strong> 83<br />

T (02) 813-09-50<br />

F (02) 813-09-58<br />

E info.bg@delamode-group.com<br />

W www.delamode-group.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Й. Стояно<strong>в</strong><br />

Д<strong>е</strong>ламод Българ<strong>и</strong>я ООД пр<strong>е</strong>доста<strong>в</strong>я <strong>и</strong>нд<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong>дуалн<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я за сухопът<strong>е</strong>н, морск<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>в</strong>ъздуш<strong>е</strong>н<br />

транспорт, м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong>, склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

<strong>и</strong> ф<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ботн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>ац<strong>и</strong><strong>и</strong>. Като <strong>е</strong>дна от <strong>в</strong>од<strong>е</strong>щ<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

компан<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>в</strong> с<strong>е</strong>ктора, н<strong>и</strong><strong>е</strong> мож<strong>е</strong>м да В<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>длож<strong>и</strong>м<br />

кач<strong>е</strong>ст<strong>в</strong><strong>е</strong>на <strong>и</strong> р<strong>е</strong>гулярна услуга.<br />

Щ<strong>е</strong> получ<strong>и</strong>т<strong>е</strong> гъ<strong>в</strong>ка<strong>в</strong><strong>и</strong> р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я, н<strong>е</strong>за<strong>в</strong><strong>и</strong>с<strong>и</strong>мо дал<strong>и</strong><br />

с<strong>е</strong> нужда<strong>е</strong>т<strong>е</strong> от групаж<strong>е</strong>н <strong>и</strong>л<strong>и</strong> транспорт на компл<strong>е</strong>кт<strong>е</strong>н<br />

то<strong>в</strong>ар; м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о <strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

друга транспортно-лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чна услуга. Ек<strong>и</strong>път н<strong>и</strong><br />

от проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>онал<strong>и</strong>ст<strong>и</strong> <strong>е</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>наг<strong>и</strong> на Ваш<strong>е</strong> разполож<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>,<br />

за да доба<strong>в</strong><strong>и</strong> стойност <strong>и</strong> да подобр<strong>и</strong> <strong>е</strong>ф<strong>е</strong>кт<strong>и</strong><strong>в</strong>ността<br />

на Вашата <strong>в</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong>га на доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong>.<br />

Д<strong>е</strong>ламод Българ<strong>и</strong>я ООД <strong>е</strong> англ<strong>и</strong>йска сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торска<br />

ф<strong>и</strong>рма, част от Xpediator PLC, с <strong>и</strong>зград<strong>е</strong>на мр<strong>е</strong>жа<br />

от оф<strong>и</strong>с<strong>и</strong> <strong>и</strong> партньор<strong>и</strong> <strong>в</strong> цяла Е<strong>в</strong>ропа; чл<strong>е</strong>н на IFA<br />

(International Forwarding Association) <strong>и</strong> на WCA<br />

(най-голямата група от н<strong>е</strong>за<strong>в</strong><strong>и</strong>с<strong>и</strong>м<strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>тор<strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

с<strong>в</strong><strong>е</strong>та), също на USI <strong>и</strong> OPCA. С<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>рана по<br />

ISO 9001:2015 <strong>и</strong> с устойч<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong> Lean практ<strong>и</strong>к<strong>и</strong>.<br />

Към дн<strong>е</strong>шна дата с<strong>е</strong> нар<strong>е</strong>ждам<strong>е</strong> <strong>в</strong> топ 10 на сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

ф<strong>и</strong>рм<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я, като см<strong>е</strong> <strong>е</strong>дна от<br />

най-пр<strong>е</strong>дпоч<strong>и</strong>тан<strong>и</strong>т<strong>е</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>в</strong> страната!<br />

<strong>е</strong>ж<strong>е</strong>с<strong>е</strong>дм<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong>:<br />

– АНГЛИЯ – БЪЛГАРИЯ – АНГЛИЯ<br />

– БЕЛГИЯ – БЪЛГАРИЯ – БЕЛГИЯ<br />

– ГЕРМАНИЯ – БЪЛГАРИЯ – ГЕРМАНИЯ<br />

– ДАНИЯ – БЪЛГАРИЯ – ДАНИЯ<br />

– ИТАЛИЯ – БЪЛГАРИЯ – ИТАЛИЯ<br />

– ИСПАНИЯ – БЪЛГАРИЯ – ИСПАНИЯ<br />

– ПОРТУГАЛИЯ – БЪЛГАРИЯ – ПОРТУГАЛИЯ<br />

– ПОЛША – БЪЛГАРИЯ – ПОЛША<br />

– ЕСТОНИЯ – БЪЛГАРИЯ – ЕСТОНИЯ<br />

– ЛИТВА – БЪЛГАРИЯ – ЛИТВА<br />

– ЛАТВИЯ – БЪЛГАРИЯ – ЛАТВИЯ<br />

– НИДЕРЛАНДИЯ – БЪЛГАРИЯ – НИДЕРЛАНДИЯ<br />

– НОРВЕГИЯ – БЪЛГАРИЯ – НОРВЕГИЯ<br />

– ФИНЛАНДИЯ – БЪЛГАРИЯ – ФИНЛАНДИЯ<br />

– ФРАНЦИЯ – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ<br />

– ШВЕЦИЯ – БЪЛГАРИЯ – ШВЕЦИЯ<br />

– БЪЛГАРИЯ –АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ<br />

– ТУРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ<br />

<strong>в</strong>ъздуш<strong>е</strong>н транспорт на опасн<strong>и</strong> <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

морск<strong>и</strong> транспорт от <strong>в</strong>рата до <strong>в</strong>рата<br />

ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong> <strong>и</strong> групаж<strong>е</strong>н морск<strong>и</strong> транспорт<br />

д<strong>е</strong>конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я<br />

пълно лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чно обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

консол<strong>и</strong>д<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на малк<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong>, доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> „<strong>в</strong>рата<br />

– <strong>в</strong>рата“<br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка на т<strong>е</strong>кст<strong>и</strong>л <strong>и</strong> конф<strong>е</strong>кц<strong>и</strong>я на закачалк<strong>и</strong><br />

сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран транспорт на опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

поср<strong>е</strong>дн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о пр<strong>и</strong> сключ<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong><br />

карго застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о<br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>ац<strong>и</strong><strong>и</strong> на ф<strong>е</strong>р<strong>и</strong>бот<strong>и</strong>, мосто<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> тун<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

(Франц<strong>и</strong>я – Англ<strong>и</strong>я, Англ<strong>и</strong>я – Ирланд<strong>и</strong>я, Полша –<br />

Ш<strong>в</strong><strong>е</strong>ц<strong>и</strong>я <strong>и</strong> много друг<strong>и</strong>.)<br />

отор<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран оп<strong>е</strong>ратор на DKV – карт<strong>и</strong> за гор<strong>и</strong><strong>в</strong>о<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

74


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИКС<br />

БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, ул. Източна танг<strong>е</strong>нта 92<br />

Т<strong>е</strong>рм<strong>и</strong>нал DHL Freight<br />

T 0700 17 701<br />

T (02) 970-80-10<br />

E dhlfreight.bg@dhl.com<br />

W www.dhl.bg/freight<br />

групаж<strong>е</strong>н транспорт <strong>в</strong>нос/<strong>и</strong>знос с <strong>е</strong>ж<strong>е</strong>дн<strong>е</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong><br />

отпъту<strong>в</strong>ан<strong>и</strong>я до/от цяла Е<strong>в</strong>ропа <strong>и</strong> Турц<strong>и</strong>я<br />

част<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> <strong>и</strong> ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> до/от цяла Е<strong>в</strong>ропа, Рус<strong>и</strong>я<br />

<strong>и</strong> Турц<strong>и</strong>я<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> сток<strong>и</strong>, т<strong>е</strong>мп<strong>е</strong>ратурно<br />

чу<strong>в</strong>ст<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> <strong>и</strong> с клас на опасност<br />

<strong>в</strong>ъздуш<strong>е</strong>н <strong>и</strong> морск<strong>и</strong> транспорт до/от цял с<strong>в</strong>ят<br />

<strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н транспорт на част<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> <strong>и</strong> ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> <strong>и</strong> консултац<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

Гор<strong>и</strong><strong>в</strong>а за <strong>в</strong>з<strong>и</strong>скат<strong>е</strong>лн<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

ДИЗЕЛОР ЕООД<br />

A 1592 Соф<strong>и</strong>я, жк. Дружба 1 бул. Амст<strong>е</strong>рдам 19<br />

T/F (02) 979-19-36<br />

M (088) 530-63-05 – нац<strong>и</strong>онал<strong>е</strong>н т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>фон за поръчк<strong>и</strong><br />

E office@dieselor.bg<br />

F www.facebook.com/Dieselor/<br />

I www.linkedin.com/company/dieselor<br />

W www.dieselor.bg<br />

д<strong>и</strong>з<strong>е</strong>ло<strong>в</strong>о гор<strong>и</strong><strong>в</strong>о за транспортн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а, отго<strong>в</strong>арящо<br />

на съ<strong>в</strong>р<strong>е</strong>м<strong>е</strong>нн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong>з<strong>и</strong>ск<strong>в</strong>ан<strong>и</strong>я <strong>и</strong> обогат<strong>е</strong>но<br />

с доба<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

гъ<strong>в</strong>ка<strong>в</strong>ост <strong>и</strong> ад<strong>е</strong>к<strong>в</strong>атност на пазарн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> усло<strong>в</strong><strong>и</strong>я<br />

точн<strong>и</strong> <strong>и</strong> кор<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> <strong>и</strong> съпро<strong>в</strong>ождащ<strong>и</strong> д<strong>е</strong>йност<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong> цялата страна<br />

продажба от б<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ностанц<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

онлайн спра<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

ДИЗЕЛОР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с <strong>в</strong> Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 4004 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, ул. П<strong>е</strong>р<strong>е</strong> Тош<strong>е</strong><strong>в</strong> 5 парт<strong>е</strong>р<br />

T/F (032) 69-59-99<br />

ДИЗЕЛОР ЕООД – Оф<strong>и</strong>с <strong>в</strong>ъ<strong>в</strong> Варна<br />

A 9009 Варна, Ян Хун<strong>и</strong>яд<strong>и</strong> 31 <strong>е</strong>т. 3 оф<strong>и</strong>с 301<br />

T/F (052) 30-81-18<br />

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОРСА<br />

ЗА АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

75


ДИСКОРДИА АД<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, бул. Искърско шос<strong>е</strong> 7,<br />

Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> Ц<strong>е</strong>нтър Е<strong>в</strong>ропа Сграда 1 <strong>е</strong>т. 3<br />

T (02) 447-58-11<br />

A 1784 Соф<strong>и</strong>я, бул. Цар<strong>и</strong>градско шос<strong>е</strong> 90,<br />

сграда К<strong>е</strong>п<strong>и</strong>тъл Форт <strong>е</strong>т. 21<br />

M (088) 415-15-88<br />

A 9005 Варна, ул. Н<strong>и</strong>кола Вапцаро<strong>в</strong> 5,<br />

Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> Ц<strong>е</strong>нтър Чайка, <strong>е</strong>т. 3 оф<strong>и</strong>с 4<br />

T (052) 73-04-80<br />

W www.discordia.eu<br />

<strong>и</strong>зпълн<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н д<strong>и</strong>р<strong>е</strong>ктор Хр<strong>и</strong>сто Хр<strong>и</strong>сто<strong>в</strong><br />

собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я с а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

ж<strong>е</strong>л<strong>е</strong>зопът<strong>е</strong>н транспорт – собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> <strong>в</strong>агон<strong>и</strong><br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>е</strong>н транспорт<br />

морск<strong>и</strong> транспорт<br />

р<strong>е</strong>ч<strong>е</strong>н транспорт<br />

<strong>в</strong>ъздуш<strong>е</strong>н транспорт – карго<br />

комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на опасн<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

транспортно застрахо<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нтст<strong>в</strong>о<br />

пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

оп<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на СБЗ<br />

консултац<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

ДИСКОРДИА АД – А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я –<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

T (02) 892-29-29<br />

E auto.sofia@discordia.bg<br />

А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, групажн<strong>и</strong> <strong>и</strong> комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>, лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

ДИСКОРДИА АД – А<strong>в</strong>тотранспорт –<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

T (02) 892-29-20<br />

E as.fleet@discordia.bg<br />

Собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт, опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

ДИСКОРДИА АД – Конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong>/<br />

групаж<strong>и</strong> – Соф<strong>и</strong>я<br />

T (02) 892-29-01<br />

E containers@discordia.bg<br />

Конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рна <strong>и</strong> <strong>в</strong>ъздушна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, групажн<strong>и</strong><br />

пратк<strong>и</strong>, транспортно застрахо<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

ДИСКОРДИА АД – Морск<strong>и</strong> транспорт –<br />

Соф<strong>и</strong>я<br />

T (02) 892-29-01<br />

E containers@discordia.bg<br />

Морск<strong>и</strong> транспорт, пр<strong>и</strong>стан<strong>и</strong>щна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong>,<br />

застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

ДИСКОРДИА АД – ЖП транспорт –<br />

Варна<br />

T (052) 73-04-80<br />

E railway@vn.discordia.bg<br />

Ж<strong>е</strong>л<strong>е</strong>зопът<strong>е</strong>н <strong>и</strong> р<strong>е</strong>ч<strong>е</strong>н транспорт, <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

ДИСКОРДИА АД – А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я –<br />

Румън<strong>и</strong>я, Клуж-Напока<br />

T (+40) 769-046-871<br />

E office@discordiasrl.ro<br />

А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, групажн<strong>и</strong> <strong>и</strong> комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>, лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

76


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ДИСКОРДИЯ – КИЕВ ООО –<br />

А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я – Украйна, К<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong><br />

T (+38) 044-494-45-71<br />

E auto@discordia.kiev.ua<br />

А<strong>в</strong>тосп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я, групажн<strong>и</strong> <strong>и</strong> комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>,<br />

опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>, лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

ДИСКОРДИЯ – КИЕВ ООО – ЖП<br />

транспорт – Украйна, К<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong> / Ил<strong>и</strong>ч<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<br />

T (+38) 044-494-45-61 – К<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong><br />

E railway@discordia.kiev.ua<br />

Ж<strong>е</strong>л<strong>е</strong>зопът<strong>е</strong>н <strong>и</strong> р<strong>е</strong>ч<strong>е</strong>н транспорт, <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

❖ Сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

❖ А<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н<br />

транспорт<br />

4550 è¢Âapple‡, ÛÎ. åËı‡ËÎ í‡Í‚ ‹ 2Ä<br />

ÚÂÎ.: (0350) 620 26, 622 28, Ù‡ÍÒ: (0350) 620 26<br />

GSM: (087) 999 99 19, e-mail: doan69@abv.bg<br />

ДИСПОЙНТ ЕООД<br />

A 1612 Соф<strong>и</strong>я, ул. Дойран 2<br />

(за кор<strong>е</strong>спонд<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>я – 1407 Соф<strong>и</strong>я пк 126)<br />

T (02) 945-48-58<br />

F (02) 945-48-49<br />

E office@dispoint.com<br />

W www.dispoint.com<br />

м<strong>е</strong>ждународна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> от 35 куб. м (3 т)<br />

до 90 куб. м (20 т)<br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на об<strong>е</strong>мн<strong>и</strong> <strong>и</strong> опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на т<strong>е</strong>кст<strong>и</strong>л <strong>и</strong> конф<strong>е</strong>кц<strong>и</strong>я на закачалк<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> с конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

кор<strong>е</strong>спонд<strong>е</strong>нт<strong>и</strong> <strong>в</strong> стран<strong>и</strong>т<strong>е</strong> от ЕС<br />

ДОАН – 69 – Сунай Караасан ЕТ<br />

A 4550 П<strong>е</strong>щ<strong>е</strong>ра, ул. М<strong>и</strong>ха<strong>и</strong>л Так<strong>е</strong><strong>в</strong> 2А<br />

T (0350) 62-228<br />

F (0350) 62-026<br />

M (087) 999-99-19<br />

E doan69@abv.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Сунай Мустафа Караасан<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

продажба на пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а, акс<strong>е</strong>соар<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> за л<strong>е</strong>к<strong>и</strong> <strong>и</strong> то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>нос на а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> от <strong>и</strong> до цял с<strong>в</strong>ят<br />

130 но<strong>в</strong><strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>ла, от тях 50 Е<strong>в</strong>ро-6<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на ж<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong> ж<strong>и</strong><strong>в</strong>отн<strong>и</strong> от <strong>и</strong> за Е<strong>в</strong>ропа<br />

50 бр. х<strong>е</strong>нг<strong>е</strong>р<strong>и</strong> 7,30/8,20 м с пр<strong>е</strong>ходн<strong>и</strong> <strong>в</strong>рат<strong>и</strong><br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

77


ДСВ РОУД ЕООД<br />

A 1592 Соф<strong>и</strong>я, Индустр<strong>и</strong>ална зона Гара Искър,<br />

ул. Поруч<strong>и</strong>к Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лчо Бонч<strong>е</strong><strong>в</strong> 16<br />

T (02) 926-78-00, -32, -33, -34<br />

F (02) 926-78-35, -50<br />

E sales@bg.dsv.com<br />

W www.dsv.com/bg<br />

ДСВ РОУД ЕООД – оф<strong>и</strong>с Варна<br />

T (052) 72-30-16<br />

F (052) 72-30-17<br />

E sales@bg.dsv.com<br />

р<strong>е</strong>гулярн<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong> от/за Е<strong>в</strong>ропа<br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

про<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> транспорт<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>шн<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>тол<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я<br />

<strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>шна лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

компл<strong>е</strong>ксн<strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я:<br />

– кл<strong>и</strong>мат<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> складо<strong>в</strong><strong>и</strong> площ<strong>и</strong>, с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ран<strong>и</strong><br />

за съхран<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то на м<strong>е</strong>д<strong>и</strong>кам<strong>е</strong>нт<strong>и</strong> <strong>и</strong> хран<strong>и</strong><br />

пр<strong>и</strong> 15–25°С<br />

– с<strong>е</strong>кц<strong>и</strong>онн<strong>и</strong> хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> кам<strong>е</strong>р<strong>и</strong> 2–8°С<br />

– склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> <strong>и</strong> упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на складо<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong> запас<strong>и</strong><br />

– ш<strong>и</strong>рока гама лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong> (компл<strong>е</strong>кто<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

на многоарт<strong>и</strong>кулн<strong>и</strong> стоко<strong>в</strong><strong>и</strong> парт<strong>и</strong>д<strong>и</strong>, <strong>е</strong>т<strong>и</strong>к<strong>е</strong>т<strong>и</strong>ран<strong>е</strong>,<br />

промоц<strong>и</strong>оналн<strong>и</strong> <strong>и</strong> МЕТРО опако<strong>в</strong>к<strong>и</strong> <strong>и</strong> др.)<br />

– д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я с гарант<strong>и</strong>ран срок на доста<strong>в</strong>ка до<br />

получат<strong>е</strong>л<strong>и</strong> <strong>в</strong> цялата страна<br />

ДСВ ЕЪР <strong>е</strong>нд СИЙ ЕООД<br />

A 1592 Соф<strong>и</strong>я, ул. Поруч<strong>и</strong>к Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лчо Бонч<strong>е</strong><strong>в</strong> 16<br />

Индустр<strong>и</strong>ална зона общ. Искър<br />

T (02) 92-678-91, 92-678-92, 92-678-93,<br />

92-678-94, 92-678-95, 92-678-96<br />

E salesairsea@bg.dsv.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Крас<strong>и</strong>м<strong>и</strong>ра Ванд<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

Оф<strong>и</strong>с<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я: Соф<strong>и</strong>я<br />

М<strong>е</strong>ждународна мр<strong>е</strong>жа: над 1300 собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> оф<strong>и</strong>с<strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

над 90 стран<strong>и</strong> по с<strong>в</strong><strong>е</strong>та (www.dsv.com)<br />

Осно<strong>в</strong>на д<strong>е</strong>йност <strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong>:<br />

Въздуш<strong>е</strong>н транспорт<br />

Морск<strong>и</strong> транспорт – ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong> <strong>и</strong> собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

групаж<strong>е</strong>н с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

Комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

Складо<strong>в</strong><strong>е</strong> под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> контрол<br />

Карго застрахо<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

365/24/7 просл<strong>е</strong>дя<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> статус на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>т<strong>е</strong> пр<strong>е</strong>з<br />

онлайн платформа myDSV.com с <strong>в</strong>ъзможност за:<br />

– пода<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на зая<strong>в</strong>ка<br />

– просл<strong>е</strong>дя<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> д<strong>в</strong><strong>и</strong>ж<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong>то на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

– достъп до докум<strong>е</strong>нтац<strong>и</strong>ята за конкр<strong>е</strong>т<strong>е</strong>н то<strong>в</strong>ар<br />

– спра<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

78


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ДОЛАНДИЯ БЪЛГАРИЯ<br />

A 2108 Гр<strong>и</strong>гор<strong>е</strong><strong>в</strong>о, ул. Г. С. Рако<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> 35<br />

T (02) 870-42-76<br />

E dhollandia@dhollandia.bg<br />

W www.dhollandia.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Атанас Кол<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

х<strong>и</strong>дра<strong>в</strong>л<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> падащ<strong>и</strong> бордо<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> л<strong>и</strong>фто<strong>в</strong><strong>е</strong> за<br />

то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> <strong>и</strong> пътн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> с нос<strong>и</strong>мост от<br />

300 до 16 000 кг<br />

платформ<strong>и</strong> <strong>и</strong> л<strong>и</strong>фто<strong>в</strong><strong>е</strong> за <strong>и</strong>н<strong>в</strong>ал<strong>и</strong>дн<strong>и</strong> кол<strong>и</strong>чк<strong>и</strong><br />

най-ш<strong>и</strong>рока гама бордо<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>и</strong> л<strong>и</strong>фто<strong>в</strong><strong>е</strong>, <strong>в</strong>ключ<strong>в</strong>аща<br />

стандартн<strong>и</strong> падащ<strong>и</strong> бордо<strong>в</strong><strong>е</strong> с алум<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong>а <strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

стоман<strong>е</strong>на платформа, плъзгащ<strong>и</strong> <strong>и</strong> разгъ<strong>в</strong>ащ<strong>и</strong> с<strong>е</strong><br />

л<strong>и</strong>фто<strong>в</strong><strong>е</strong>, подходящ<strong>и</strong> за р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та <strong>и</strong> полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та,<br />

бордо<strong>в</strong><strong>е</strong> за м<strong>и</strong>кробус<strong>и</strong>, колонн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>фто<strong>в</strong><strong>е</strong> за<br />

сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> пр<strong>и</strong>лож<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з, р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong>, консултац<strong>и</strong><strong>и</strong>, обуч<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong><br />

на потр<strong>е</strong>б<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

Е-ЛОЖИСТИКС ЕООД<br />

A 1532 Соф<strong>и</strong>я, НПЗ Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong> ул. В<strong>и</strong>др<strong>и</strong>ца 7<br />

T (02) 903-44-82<br />

F (02) 903-44-93<br />

E info@e-logistics.bg<br />

W www.e-logistics.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Бор<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Хр<strong>и</strong>сто<strong>в</strong><br />

складо<strong>в</strong>о <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чно обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на онлайн магаз<strong>и</strong>н<strong>и</strong><br />

услуг<strong>и</strong> с доба<strong>в</strong><strong>е</strong>на стойност<br />

крос-док<strong>и</strong>нг<br />

<strong>и</strong>зграждан<strong>е</strong> <strong>и</strong> упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> компл<strong>е</strong>кс<strong>и</strong><br />

данъч<strong>е</strong>н склад<br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> компл<strong>е</strong>кс<strong>и</strong> Соф<strong>и</strong>я 1, Соф<strong>и</strong>я 2,<br />

Стара Загора<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

Е-СПЕД ООД<br />

A 1532 Соф<strong>и</strong>я, НПЗ Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>, ул. В<strong>и</strong>др<strong>и</strong>ца 7<br />

T (02) 903-44-68<br />

E info@e-sped.bg<br />

W www.e-sped.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Бор<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Хр<strong>и</strong>сто<strong>в</strong><br />

сухопът<strong>е</strong>н транспорт на ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> част<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

цяла Е<strong>в</strong>ропа, Бл<strong>и</strong>зк<strong>и</strong>я <strong>и</strong>зток, <strong>и</strong> б<strong>и</strong><strong>в</strong>ш<strong>и</strong>т<strong>е</strong> съ<strong>в</strong><strong>е</strong>тск<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>публ<strong>и</strong>к<strong>и</strong><br />

групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

Итал<strong>и</strong>я – Българ<strong>и</strong>я – Итал<strong>и</strong>я<br />

В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>кобр<strong>и</strong>тан<strong>и</strong>я – Българ<strong>и</strong>я – В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>кобр<strong>и</strong>тан<strong>и</strong>я<br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> <strong>в</strong> страната <strong>и</strong> чужб<strong>и</strong>на<br />

<strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong><br />

транспортн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я за <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>аро-разто<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> оп<strong>е</strong>рац<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>и</strong> склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

79


ЕВРОБУЛ ЕООД<br />

A 1680 Соф<strong>и</strong>я,<br />

БЦ Б<strong>е</strong>л<strong>и</strong>с<strong>и</strong>мо бул. Българ<strong>и</strong>я 102 <strong>е</strong>т. 2 оф<strong>и</strong>с 20<br />

T (02) 854-80-00<br />

F (02) 854-80-00<br />

E ivana@evrobul.com<br />

W www.evrobul.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: И<strong>в</strong>ана Болч<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> за/от Е<strong>в</strong>ропа<br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> за/от Е<strong>в</strong>ропа<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско поср<strong>е</strong>дн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о<br />

склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – МОНТАНА<br />

A 3400 Монтана, бул. Тр<strong>е</strong>т<strong>и</strong> март 74 <strong>е</strong>т. 2 оф<strong>и</strong>с 14<br />

T (096) 30-10-55, 30-75-50<br />

F (096) 30-75-50<br />

E ikov@evrobul.com<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – ПЛОВДИВ<br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Княг<strong>и</strong>ня Мар<strong>и</strong>я Лу<strong>и</strong>за 6А оф<strong>и</strong>с 1<br />

T (032) 26-70-75, 62-18-09, 62-09-06<br />

F (032) 26-70-75, 62-18-09, 62-09-06<br />

E dkostov@evrobul.com<br />

ЕВРОБУЛ ЕООД – СЛИВЕН<br />

A 8800 Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, ул. Хадж<strong>и</strong> Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тър 30 оф<strong>и</strong>с 15<br />

T (044) 66-26-82, 66-27-93<br />

F (044) 66-26-82<br />

E krasi@evrobul.com<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

Магаз<strong>и</strong>н Соф<strong>и</strong>я<br />

A 1138 Соф<strong>и</strong>я, ул. Абагар 22 <strong>е</strong><br />

T (02) 976 19 11 – Упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<br />

T (02) 976 19 14,-16,-18,-19,-23 – продажб<strong>и</strong><br />

T (02) 976 19 12,-15 – сч<strong>е</strong>то<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>о<br />

W www.europart.net<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Плам<strong>е</strong>н М<strong>и</strong>нко<strong>в</strong><br />

Търго<strong>в</strong><strong>и</strong>я с:<br />

а<strong>в</strong>точаст<strong>и</strong> за то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>, р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та,<br />

а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> <strong>и</strong> м<strong>и</strong>кробус<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong>нструм<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>, оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> за с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>ността<br />

кр<strong>е</strong>п<strong>е</strong>жн<strong>и</strong> <strong>е</strong>л<strong>е</strong>м<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>, <strong>и</strong>зд<strong>е</strong>л<strong>и</strong>я за охрана на труда <strong>и</strong><br />

опаз<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на околната ср<strong>е</strong>да<br />

х<strong>и</strong>м<strong>и</strong>ко-т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> продукт<strong>и</strong><br />

соларн<strong>и</strong> с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong> за пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

Магаз<strong>и</strong>н Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 4004 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong> 2<br />

T (032) 67 10 47, 67 10 52<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

Магаз<strong>и</strong>н Варна<br />

A 9009 Варна, ул. Мургаш 27<br />

T (052) 73 14 03<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

Магаз<strong>и</strong>н Бургас<br />

A 8010 Бургас, ул. Янко Ком<strong>и</strong>то<strong>в</strong> 32<br />

T (056) 83 71 41, 56 11 41<br />

ЕВРОПАРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

Магаз<strong>и</strong>н В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о<br />

A 5006 В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, ул. Крако<strong>в</strong> 11<br />

T (062) 67 05 29<br />

80


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ЕКСТРАНС ООД<br />

A 1606 Соф<strong>и</strong>я,<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с – бул. Тотл<strong>е</strong>б<strong>е</strong>н 71-73 <strong>е</strong>т. 1<br />

T (02) 980-63-39, 980-63-40, 980-63-45<br />

E head.office@extrans-bg.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: М<strong>и</strong>ряна Калч<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

м<strong>е</strong>ждународна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>е</strong>н транспорт<br />

склад под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> контрол<br />

– <strong>в</strong>р<strong>е</strong>м<strong>е</strong>н<strong>е</strong>н склад<br />

– м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> склад<br />

об<strong>е</strong>зп<strong>е</strong>ча<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на транз<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> оп<strong>е</strong>рац<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

карго застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

стоко<strong>в</strong> контрол<br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

Екстранс ООД – компл<strong>е</strong>ксн<strong>и</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong>; м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско<br />

поср<strong>е</strong>дн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о, склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> <strong>и</strong><br />

д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я<br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска обработка 1<br />

A 1540 Соф<strong>и</strong>я, Л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Соф<strong>и</strong>я, бл. 3 <strong>е</strong>т. 2 оф<strong>и</strong>с 6<br />

T (02) 946-15-01, 946-15-30<br />

M (087) 873-26-80<br />

E customs.service@extrans-bg.com<br />

М<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска обработка 2<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, Л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Соф<strong>и</strong>я<br />

ул. Поруч<strong>и</strong>к Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лчо Бонч<strong>е</strong><strong>в</strong> (Т<strong>е</strong>хнот<strong>е</strong>ст)<br />

M (087) 873-26-80<br />

E customs.service@extrans-bg.com<br />

Обработка а<strong>в</strong><strong>и</strong>о <strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>лно карго<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, Л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Соф<strong>и</strong>я<br />

ул. Поруч<strong>и</strong>к Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лчо Бонч<strong>е</strong><strong>в</strong> (Т<strong>е</strong>хнот<strong>е</strong>ст)<br />

M (088) 943-42-45, (088) 790-04-24<br />

E operations@extrans-bg.com<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

81


ЕКУ УЪРЛДУАЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

A 1680 Соф<strong>и</strong>я, ул. Боро<strong>в</strong>о 52г, <strong>е</strong>т. 4, оф<strong>и</strong>с 7<br />

T 0700 18 ECU (0700 18 328)<br />

T (02) 850-30-76<br />

E InfoBulgaria@ecuworldwide.com<br />

W www.ecuworldwide.com<br />

Нац<strong>и</strong>онал<strong>е</strong>н м<strong>е</strong>н<strong>и</strong>джър: Д<strong>е</strong>н<strong>и</strong>сла<strong>в</strong> Ч<strong>и</strong>п<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

Еку Уърлдуайд <strong>е</strong> глобал<strong>е</strong>н л<strong>и</strong>д<strong>е</strong>р <strong>в</strong> морск<strong>и</strong>я групаж<strong>е</strong>н<br />

транспорт с над 300 оф<strong>и</strong>са <strong>в</strong> 160 държа<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

<strong>в</strong> ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong>я с<strong>в</strong>ят<br />

Компан<strong>и</strong>ята <strong>е</strong> сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рана <strong>в</strong> <strong>транспорта</strong> на<br />

морск<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong> – LCL, но усп<strong>е</strong>шно пр<strong>е</strong>длага<br />

<strong>и</strong> транспорт на ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong> – FCL, както<br />

<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъздуш<strong>е</strong>н карго транспорт<br />

ЕМВЕКО АД – Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с<br />

A 1839 Соф<strong>и</strong>я, бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong> 268<br />

T (02) 813-40-50<br />

F (02) 813-40-55<br />

T (02) 813-40-60 – Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> отд<strong>е</strong>л<br />

T (02) 813-40-68 – Магаз<strong>и</strong>н<br />

T (02) 813-40-65 – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

E office@emveco.bg<br />

E sales@emveco.bg – Търго<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> отд<strong>е</strong>л<br />

E service@emveco.bg – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

W www.emveco.bg<br />

А<strong>в</strong>тос<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>зно оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> от <strong>в</strong>од<strong>е</strong>щ<strong>и</strong> с<strong>в</strong><strong>е</strong>то<strong>в</strong>н<strong>и</strong> про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong>:<br />

оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> за пункто<strong>в</strong><strong>е</strong> за год<strong>и</strong>шн<strong>и</strong> т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д<strong>и</strong> <strong>и</strong> пълна д<strong>и</strong>агност<strong>и</strong>ка на а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> ст<strong>е</strong>ндо<strong>в</strong><strong>е</strong> за <strong>и</strong>зм<strong>е</strong>р<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на сп<strong>и</strong>рачн<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

с<strong>и</strong>л<strong>и</strong> – за л<strong>е</strong>к<strong>и</strong> <strong>и</strong> т<strong>е</strong>жкото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

ун<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>рсалн<strong>и</strong> ст<strong>е</strong>ндо<strong>в</strong><strong>е</strong> за разпъ<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на т<strong>е</strong>жко<br />

катастроф<strong>и</strong>рал<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>, <strong>и</strong>нструм<strong>е</strong>нт<strong>и</strong> <strong>и</strong> акс<strong>е</strong>соар<strong>и</strong><br />

за т<strong>е</strong>н<strong>е</strong>к<strong>е</strong>дж<strong>и</strong>йска д<strong>е</strong>йност<br />

боядж<strong>и</strong>йск<strong>и</strong> кам<strong>е</strong>р<strong>и</strong>, <strong>и</strong>нфрач<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> ламп<strong>и</strong> за<br />

<strong>и</strong>зп<strong>и</strong>чан<strong>е</strong> на боя, ф<strong>и</strong>лтр<strong>и</strong><br />

ст<strong>е</strong>ндо<strong>в</strong><strong>е</strong> за р<strong>е</strong>гул<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на пр<strong>е</strong>д<strong>е</strong>н <strong>и</strong> зад<strong>е</strong>н мост<br />

под<strong>е</strong>мн<strong>и</strong>ц<strong>и</strong><br />

проф<strong>е</strong>с<strong>и</strong>оналн<strong>и</strong> ръчн<strong>и</strong> <strong>и</strong>нструм<strong>е</strong>нт<strong>и</strong><br />

компр<strong>е</strong>сор<strong>и</strong><br />

маш<strong>и</strong>н<strong>и</strong> за монтаж/д<strong>е</strong>монтаж <strong>и</strong> баланс на гум<strong>и</strong> за<br />

<strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> разм<strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

асп<strong>и</strong>рац<strong>и</strong>онн<strong>и</strong> с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong><br />

масларско обруд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

за<strong>в</strong>аръчна т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ка, зарядн<strong>и</strong> <strong>и</strong> старт<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> устройст<strong>в</strong>а<br />

а<strong>в</strong>томат<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> ч<strong>е</strong>тко<strong>в</strong><strong>и</strong> а<strong>в</strong>том<strong>и</strong><strong>в</strong>к<strong>и</strong>, оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на<br />

а<strong>в</strong>том<strong>и</strong><strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Бургас<br />

A 8000 Бургас, ул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца 87<br />

T/ F (056) 81-41-11<br />

E burgas@emveco.bg<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Варна<br />

A 9000 Варна, бул. Януш Хуняд<strong>и</strong> 7<br />

<strong>в</strong> сградата на СБА Варна<br />

T/ F (052) 72-70-11<br />

E varna@emveco.bg<br />

ЕМВЕКО АД – Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Н<strong>и</strong>кола Вапцаро<strong>в</strong> 3<br />

T/ F (032) 26-22-91<br />

E plovdiv@emveco.bg<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

82


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД<br />

A 9000 Варна, ул. Пл<strong>и</strong>ска 8<br />

T (052) 68-73-80<br />

F (052) 60-93-80<br />

E sales@ntz.bg<br />

W www.ntz.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Н<strong>е</strong>л<strong>и</strong> Цон<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

морск<strong>и</strong> транспорт с конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> – цял<br />

с<strong>в</strong>ят<br />

р<strong>е</strong>гулярн<strong>и</strong> морск<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>гулярн<strong>и</strong> сухопътн<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong> от/за Е<strong>в</strong>ропа<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нтст<strong>в</strong>о<br />

цялостна лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

– м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско, <strong>в</strong>р<strong>е</strong>м<strong>е</strong>нно <strong>и</strong> с<strong>в</strong>ободно склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

– д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я <strong>и</strong> р<strong>е</strong>гулярн<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

страната<br />

– собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а<br />

– пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на т<strong>е</strong>жк<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Соф<strong>и</strong>я<br />

A 1138 Соф<strong>и</strong>я, ул. Абагар 22<br />

Соф<strong>и</strong>я С<strong>и</strong>т<strong>и</strong> Лодж<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>к Парк<br />

T (02) 942-60-70<br />

E sales@ntz.bg<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong> 9Н<br />

T/F (032) 39-33-22<br />

E sales@ntz.bg<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Бургас<br />

A 8000 Бургас, ул. Индустр<strong>и</strong>ална 39<br />

T (056) 87-66-20<br />

F (056) 82-77-83<br />

E sales@ntz.bg<br />

ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ ООД –<br />

Оф<strong>и</strong>с Рус<strong>е</strong><br />

A 7000 Рус<strong>е</strong>, ул. Н<strong>и</strong>кола<strong>е</strong><strong>в</strong>ска 12 <strong>е</strong>т. 3 оф<strong>и</strong>с 7 <strong>и</strong> 9<br />

T (082) 81-21-80<br />

F (082) 82-47-85<br />

E sales@ntz.bg<br />

ЕС БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ ООД<br />

A 1540 Соф<strong>и</strong>я, Л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Соф<strong>и</strong>я, Инст<strong>и</strong>тут по<br />

Въздуш<strong>е</strong>н Транспорт сгр. 2 оф<strong>и</strong>с 5<br />

T (02) 945-90-65<br />

E bulgaria@sba-group.net<br />

F SBA Bulgaria Ltd<br />

W www.sba-group.net<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Магдал<strong>е</strong>на Марко<strong>в</strong>а<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

<strong>в</strong>ъздуш<strong>е</strong>н транспорт<br />

морск<strong>и</strong> транспорт<br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

кр<strong>и</strong>т<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> <strong>в</strong>ъ<strong>в</strong> <strong>в</strong>р<strong>е</strong>м<strong>е</strong>то пратк<strong>и</strong> (Time Critical)<br />

карго чартър<strong>и</strong><br />

т<strong>е</strong>мп<strong>е</strong>ратурн<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong><br />

цялостн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>в</strong> орган<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

мр<strong>е</strong>жа от оф<strong>и</strong>с<strong>и</strong> <strong>в</strong> К<strong>и</strong>пър, Гърц<strong>и</strong>я, Румън<strong>и</strong>я,<br />

Сърб<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Албан<strong>и</strong>я<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

83


Innovation Meets Excellence<br />

ЕС ЕМ ТРЕЙЛЪРС ООД<br />

A 1517 Соф<strong>и</strong>я, ул. Източна танг<strong>е</strong>нта 115<br />

M (088) 494-30-43 – Адр<strong>и</strong>ан Тодоро<strong>в</strong>, Sales Director –<br />

E<br />

M<br />

продажб<strong>и</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>и</strong> употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> ППС<br />

todorov@sm-trailers.com<br />

(088) 494-30-40 – Кр<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ян Ст<strong>е</strong>фано<strong>в</strong>, Spare parts<br />

Manager – р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> <strong>и</strong> сл<strong>е</strong>дпродажб<strong>е</strong>но<br />

обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

E stefanov@sm-trailers.com<br />

W www.sm-trailers.com<br />

Оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>е</strong>н пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на Schwarzmüller за<br />

Българ<strong>и</strong>я, Гърц<strong>и</strong>я <strong>и</strong> С<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>рна Мак<strong>е</strong>дон<strong>и</strong>я<br />

Пр<strong>е</strong>длага пълната гама ол<strong>е</strong>кот<strong>е</strong>н<strong>и</strong> бордо<strong>в</strong><strong>и</strong>, самос<strong>в</strong>алн<strong>и</strong>,<br />

ц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>, н<strong>и</strong>скоподо<strong>в</strong><strong>и</strong>, т<strong>е</strong>жко<strong>в</strong>озн<strong>и</strong>, дър<strong>в</strong>о<strong>в</strong>озн<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> друг<strong>и</strong> сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та,<br />

р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та <strong>и</strong> надстройк<strong>и</strong>, както <strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>сокооб<strong>е</strong>мн<strong>и</strong><br />

полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та с под<strong>в</strong><strong>и</strong>ж<strong>е</strong>н под <strong>и</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>ро<strong>в</strong>озн<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та Hüffermann.<br />

Доста<strong>в</strong>ка на ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong> за<br />

Schwarzmüller <strong>и</strong> друг<strong>и</strong> <strong>в</strong>од<strong>е</strong>щ<strong>и</strong> марк<strong>и</strong> на пазара<br />

ЕСПРЕСО – И<strong>в</strong>ан Грънчаро<strong>в</strong> ЕТ<br />

A 2600 Дупн<strong>и</strong>ца, ул. Соф<strong>и</strong>йско шос<strong>е</strong> 10<br />

T (0701) 5-01-82<br />

F (0701) 5-01-83<br />

M (089) 863-29-36<br />

E espresso@abv.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: И<strong>в</strong>ан Грънчаро<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт<br />

б<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ностанц<strong>и</strong>я<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

год<strong>и</strong>шн<strong>и</strong> т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д<strong>и</strong><br />

продажба на ДИЗЕЛ – отстъпк<strong>и</strong><br />

д<strong>е</strong>монтаж, монтаж <strong>и</strong> продажба на гум<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>до<strong>в</strong><strong>е</strong> застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>том<strong>и</strong><strong>в</strong>ка<br />

TIR парк<strong>и</strong>нг<br />

продажба на а<strong>в</strong>точаст<strong>и</strong> за кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong> <strong>и</strong> р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з на транспортн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а<br />

ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

84


13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

ЕТНА КАРГО ООД<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, к<strong>в</strong>. Гара Искър, ул. 5004-а ном<strong>е</strong>р 5<br />

T (02) 978-95-46, 978-98-56, 978-06-44, 978-28-50<br />

F (02) 978-13-46<br />

E etnacargo@etnacargo.com<br />

W www.etnacargo.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Вас<strong>и</strong>л В<strong>е</strong>лко<strong>в</strong> Бор<strong>и</strong>со<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н склад под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> контрол с площ<br />

9000 к<strong>в</strong>. м<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> по шос<strong>е</strong> от/за<br />

Е<strong>в</strong>ропа, Бл<strong>и</strong>зк<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Ср<strong>е</strong>д<strong>е</strong>н Изток <strong>и</strong> ОНД<br />

транспорт на т<strong>е</strong>жк<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

транспорт на др<strong>е</strong>х<strong>и</strong> на закачалк<strong>и</strong><br />

комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> р<strong>е</strong>ка/шос<strong>е</strong> <strong>и</strong> р<strong>е</strong>ка/жп<br />

про<strong>е</strong>ктна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

Одобр<strong>е</strong>н Иконом<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> Оп<strong>е</strong>ратор (ОИО)<br />

ЖЕФКО Българ<strong>и</strong>я ЕООД<br />

A 1797 Соф<strong>и</strong>я, ул. Лъч<strong>е</strong>зар Станч<strong>е</strong><strong>в</strong> 5<br />

Софарма Б<strong>и</strong>зн<strong>е</strong>с Тауърс сграда Б <strong>е</strong>таж 15<br />

T (02) 969-49-61<br />

E sh-eu-bg-info@cevalogistics.com<br />

W www.cevalogistics.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Лъч<strong>е</strong>зар Рубч<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>лна лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

– м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>шн<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> с а<strong>в</strong>то<strong>в</strong>оз<br />

– PDI<br />

сухопът<strong>е</strong>н транспорт<br />

– ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong>, част<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

– склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> <strong>и</strong> <strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>шна д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я<br />

– опасн<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

– т<strong>е</strong>мп<strong>е</strong>ратурно р<strong>е</strong>гул<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>ъздуш<strong>е</strong>н, морск<strong>и</strong> <strong>и</strong> ж<strong>е</strong>л<strong>е</strong>зопът<strong>е</strong>н транспорт<br />

– ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

– <strong>в</strong>ъздушно карго<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о<br />

застрахо<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

ЕЪР ВОРТЕКС ООД<br />

A 1592 Соф<strong>и</strong>я, бул. Хр<strong>и</strong>стофор Колумб 80<br />

Арт Б<strong>и</strong>зн<strong>е</strong>с Ц<strong>е</strong>нтър, оф<strong>и</strong>с 3.4.1<br />

T (02) 963-33-15, 963-33-17, 963-27-78, 963-27-68<br />

F (02) 963-33-15, 963-33-17, 963-27-78, 963-27-68<br />

E mail@air-vortex.com<br />

W www.air-vortex.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: М<strong>и</strong>р<strong>е</strong>ла Мак<strong>е</strong>донска<br />

<strong>в</strong>ъздушна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

LCL <strong>и</strong> FCL конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

карго чартър<strong>и</strong><br />

карго застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ран м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> аг<strong>е</strong>нт<br />

обща банко<strong>в</strong>а гаранц<strong>и</strong>я<br />

карго лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

ИВЕДА ЕООД<br />

A 5700 Т<strong>е</strong>т<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, ул. П. М<strong>и</strong>хайло<strong>в</strong>а 41<br />

T (0678) 5-24-58<br />

F (0678) 5-24-58<br />

M (088) 859-86-99, 853-69-92<br />

E iveda@abv.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: В<strong>е</strong>рка Стам<strong>е</strong>но<strong>в</strong>а Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>а<br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

транспортна <strong>и</strong> търго<strong>в</strong>ска д<strong>е</strong>йност<br />

4 бр. д<strong>в</strong>ут<strong>е</strong>мп<strong>е</strong>ратурн<strong>и</strong> хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> до <strong>и</strong> от Франц<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Западна Е<strong>в</strong>ропа<br />

85


ИЗИ ТРАНС ООД<br />

A 4023 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Ос<strong>в</strong>обожд<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> 32, <strong>е</strong>т. 3 оф<strong>и</strong>с 8<br />

T (032) 68-11-45<br />

F (032) 68-11-45<br />

M (088) 855-17-73, 500-34-60<br />

E easytrans@mbox.contact.bg, easytrans@abv.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Златка Кръст<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

м<strong>е</strong>ждународна <strong>и</strong> <strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>шна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я на компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

транспорт на малк<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong> от/за Е<strong>в</strong>ропа<br />

собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> – 13,60 м, 95 куб.<br />

м, Е<strong>в</strong>ро-6<br />

осно<strong>в</strong>н<strong>и</strong> напра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я: Г<strong>е</strong>рман<strong>и</strong>я, Н<strong>и</strong>д<strong>е</strong>рланд<strong>и</strong>я,<br />

Франц<strong>и</strong>я, Итал<strong>и</strong>я, Ч<strong>е</strong>х<strong>и</strong>я, Сло<strong>в</strong>ак<strong>и</strong>я, Ф<strong>и</strong>нланд<strong>и</strong>я,<br />

А<strong>в</strong>стр<strong>и</strong>я, Испан<strong>и</strong>я<br />

24/7<br />

ИЗИ ВАТ ЕООД / Easy VAT EOOD<br />

A Соф<strong>и</strong>я<br />

M (089) 981-54-54<br />

E office@easy-vat.com<br />

W www.easy-vat.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Дан<strong>и</strong><strong>е</strong>л Гюпчано<strong>в</strong><br />

Из<strong>и</strong> ВАТ ЕООД пр<strong>е</strong>доста<strong>в</strong>я поср<strong>е</strong>дн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

за <strong>в</strong>ъзстано<strong>в</strong>я<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на плат<strong>е</strong>н ДДС на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на<br />

ЕС за гор<strong>и</strong><strong>в</strong>о, пътн<strong>и</strong> такс<strong>и</strong> <strong>и</strong> друг<strong>и</strong> разход<strong>и</strong>.<br />

Възстано<strong>в</strong>я<strong>в</strong>ан<strong>е</strong>то на ДДС мож<strong>е</strong> да бъд<strong>е</strong> л<strong>е</strong>сно!<br />

ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ИН ТАЙМ ООД<br />

Authorised<br />

Service<br />

Contractor<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, ул. Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лчо Бонч<strong>е</strong><strong>в</strong> 41<br />

T 0700-1-88-77 – нац<strong>и</strong>онал<strong>е</strong>н т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>фон за спра<strong>в</strong>к<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

зая<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

M *9696 – кратък ном<strong>е</strong>р за достъп от моб<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>фон<strong>и</strong><br />

E intime@intime.bg<br />

W www.intime.bg<br />

За зая<strong>в</strong>ка на кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong> за страната:<br />

T 0700-1-88-77<br />

W www.intime.bg<br />

За зая<strong>в</strong>ка на м<strong>е</strong>ждународн<strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong>:<br />

T 0700-1-88-77<br />

W www.intime.bg; www.ups.com/bg/bg<br />

кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> до <strong>в</strong>сяко нас<strong>е</strong>л<strong>е</strong>но място на<br />

т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на Българ<strong>и</strong>я:<br />

– Стандарт <strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>с – доста<strong>в</strong>ка до края на сл<strong>е</strong>д<strong>в</strong>ащ<strong>и</strong>я<br />

работ<strong>е</strong>н д<strong>е</strong>н;<br />

– Експр<strong>е</strong>с – пр<strong>и</strong>ор<strong>и</strong>т<strong>е</strong>тна доста<strong>в</strong>ка на сп<strong>е</strong>шн<strong>и</strong><br />

пратк<strong>и</strong> до 14 ч на сл<strong>е</strong>д<strong>в</strong>ащ работ<strong>е</strong>н д<strong>е</strong>н;<br />

– Стандарт сп<strong>е</strong>сто<strong>в</strong><strong>е</strong>н – доста<strong>в</strong>ка до края на <strong>в</strong>тор<strong>и</strong>я<br />

работ<strong>е</strong>н д<strong>е</strong>н;<br />

– Градск<strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>р;<br />

– Услуг<strong>и</strong> по <strong>и</strong>збор;<br />

– Допълн<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong> – съботна доста<strong>в</strong>ка,<br />

д<strong>е</strong>клар<strong>и</strong>рана стойност, налож<strong>е</strong>н плат<strong>е</strong>ж, обратна<br />

разп<strong>и</strong>ска, обратн<strong>и</strong> докум<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>, подгото<strong>в</strong>ка на<br />

пал<strong>е</strong>т, <strong>в</strong>ръщан<strong>е</strong> на пал<strong>е</strong>т <strong>и</strong> др.<br />

Ит Тайм <strong>е</strong> отор<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рана ф<strong>и</strong>рма – <strong>и</strong>зпълн<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л за<br />

услуг<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на UPS за Българ<strong>и</strong>я.<br />

Чр<strong>е</strong>з мр<strong>е</strong>жата на UPS с<strong>е</strong> пр<strong>е</strong>длага ш<strong>и</strong>рока гама от<br />

услуг<strong>и</strong>, която <strong>в</strong><strong>и</strong> да<strong>в</strong>а <strong>в</strong>ъзможност за баланс<strong>и</strong>ран<br />

<strong>и</strong>збор м<strong>е</strong>жду бърз<strong>и</strong>на <strong>и</strong> <strong>и</strong>коном<strong>и</strong>чност, н<strong>е</strong>за<strong>в</strong><strong>и</strong>с<strong>и</strong>мо<br />

от то<strong>в</strong>а закъд<strong>е</strong> са пр<strong>е</strong>дназнач<strong>е</strong>н<strong>и</strong> <strong>в</strong>аш<strong>и</strong>т<strong>е</strong> пратк<strong>и</strong><br />

– за Е<strong>в</strong>ропа <strong>и</strong>л<strong>и</strong> за друг<strong>и</strong> част<strong>и</strong> на с<strong>в</strong><strong>е</strong>та:<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

86


13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

– UPS Express Plus – за случа<strong>и</strong>т<strong>е</strong>, когато пратката<br />

тряб<strong>в</strong>а да бъд<strong>е</strong> доста<strong>в</strong><strong>е</strong>на <strong>в</strong> началото на работн<strong>и</strong>я<br />

д<strong>е</strong>н<br />

– UPS Express – за сп<strong>е</strong>шн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> пратк<strong>и</strong>, ко<strong>и</strong>то тряб<strong>в</strong>а<br />

да пр<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>гнат пр<strong>е</strong>д<strong>и</strong> об<strong>е</strong>д<br />

– UPS Express Saver – услуга до края на д<strong>е</strong>ня за<br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong><br />

– UPS Standard – <strong>и</strong>коном<strong>и</strong>чна услуга за доста<strong>в</strong>ка<br />

<strong>в</strong> опр<strong>е</strong>д<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н д<strong>е</strong>н на пратк<strong>и</strong>, ко<strong>и</strong>то н<strong>е</strong> са толко<strong>в</strong>а<br />

сп<strong>е</strong>шн<strong>и</strong>, до д<strong>е</strong>ст<strong>и</strong>нац<strong>и</strong><strong>и</strong> от ЕС, В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>кобр<strong>и</strong>тан<strong>и</strong>я,<br />

Л<strong>и</strong>хт<strong>е</strong>нщайн, Нор<strong>в</strong><strong>е</strong>г<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Ш<strong>в</strong><strong>е</strong>йцар<strong>и</strong>я<br />

– UPS Expedited – <strong>и</strong>коном<strong>и</strong>чна услуга за доста<strong>в</strong>ка<br />

<strong>в</strong> опр<strong>е</strong>д<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н д<strong>е</strong>н на пратк<strong>и</strong>т<strong>е</strong>, ко<strong>и</strong>то н<strong>е</strong> са толко<strong>в</strong>а<br />

сп<strong>е</strong>шн<strong>и</strong>, до д<strong>е</strong>ст<strong>и</strong>нац<strong>и</strong><strong>и</strong> <strong>в</strong> останал<strong>и</strong>я с<strong>в</strong>ят<br />

допълн<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong>:<br />

– UPS Плащан<strong>е</strong> пр<strong>и</strong> доста<strong>в</strong>ка (COD)<br />

– UPS онлайн <strong>е</strong>л<strong>е</strong>ктронн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>и</strong>зцяло на<br />

българск<strong>и</strong> <strong>е</strong>з<strong>и</strong>к, просл<strong>е</strong>дя<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong><br />

<strong>и</strong>зпращан<strong>е</strong> на <strong>и</strong>з<strong>в</strong><strong>е</strong>ст<strong>и</strong>я до кл<strong>и</strong><strong>е</strong>нт<strong>и</strong>т<strong>е</strong> 24 часа <strong>в</strong><br />

д<strong>е</strong>нонощ<strong>и</strong><strong>е</strong>то<br />

– UPS Връщан<strong>е</strong> – UPS Returns могат същ<strong>е</strong>ст<strong>в</strong><strong>е</strong>но<br />

да опростят проц<strong>е</strong>са по <strong>в</strong>ръщан<strong>е</strong>то на <strong>в</strong>аш<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

сток<strong>и</strong>, отго<strong>в</strong>аряйк<strong>и</strong> на пълната гама от потр<strong>е</strong>бност<strong>и</strong><br />

на <strong>в</strong>ъз<strong>в</strong>ратната лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

– UPS Import Control – таз<strong>и</strong> услуга <strong>в</strong><strong>и</strong> поз<strong>в</strong>оля<strong>в</strong>а<br />

да упра<strong>в</strong>ля<strong>в</strong>ат<strong>е</strong> <strong>в</strong>з<strong>и</strong>ман<strong>е</strong>то, план<strong>и</strong>ран<strong>е</strong>то <strong>и</strong> плащан<strong>е</strong>то<br />

на <strong>в</strong>аш<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>в</strong>носн<strong>и</strong> пратк<strong>и</strong> от по<strong>в</strong><strong>е</strong>ч<strong>е</strong> от<br />

100 стран<strong>и</strong><br />

услуг<strong>и</strong> по <strong>и</strong>збор:<br />

– д<strong>е</strong>клар<strong>и</strong>рана стойност за пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<br />

– съботна доста<strong>в</strong>ка<br />

гаранц<strong>и</strong>я за <strong>в</strong>ръщан<strong>е</strong> на пар<strong>и</strong>т<strong>е</strong> – за опр<strong>е</strong>д<strong>е</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><br />

услуг<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>збран<strong>и</strong> д<strong>е</strong>ст<strong>и</strong>нац<strong>и</strong><strong>и</strong> UPS пр<strong>е</strong>длага<br />

б<strong>е</strong>зплатна гаранц<strong>и</strong>я за <strong>в</strong>ръщан<strong>е</strong> на заплат<strong>е</strong>н<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

транспортн<strong>и</strong> такс<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>ф<strong>е</strong>р<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> ц<strong>е</strong>н<strong>и</strong><br />

отстъпк<strong>и</strong> за пратк<strong>и</strong>, <strong>и</strong>зпращан<strong>и</strong> по л<strong>и</strong>н<strong>и</strong>я на канд<strong>и</strong>дат-студ<strong>е</strong>нтск<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

кампан<strong>и</strong><strong>и</strong><br />

отстъпк<strong>и</strong> пр<strong>и</strong> пода<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на пратка <strong>в</strong> оф<strong>и</strong>с на Ин<br />

Тайм ООД<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско поср<strong>е</strong>дн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о <strong>и</strong> склад под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong><br />

контрол<br />

удобн<strong>и</strong> опако<strong>в</strong>к<strong>и</strong> за чупл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дм<strong>е</strong>т<strong>и</strong> <strong>и</strong> бут<strong>и</strong>лк<strong>и</strong><br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

Authorised<br />

Service<br />

Contractor<br />

ИН ТАЙМ КАРГО ООД<br />

Отор<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран <strong>и</strong>зпълн<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на услуг<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на<br />

UPS Supply Chain Solutions за Българ<strong>и</strong>я<br />

A 1528 Соф<strong>и</strong>я, ул. Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лчо Бонч<strong>е</strong><strong>в</strong> 41<br />

T (02) 96-09-872, 96-09-848, 96-09-822, 96-09-834<br />

E cargo@intime.bg<br />

W www.intime.bg, www.ups-scs.com<br />

Сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торска д<strong>е</strong>йност:<br />

карго пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> по суша, <strong>в</strong>ъздух <strong>и</strong> <strong>в</strong>ода<br />

групажн<strong>и</strong>, комб<strong>и</strong>н<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> <strong>и</strong> конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

пълно м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско оформян<strong>е</strong> на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

<strong>и</strong>згот<strong>в</strong>ян<strong>е</strong> на <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> н<strong>е</strong>обход<strong>и</strong>м<strong>и</strong> транспортн<strong>и</strong><br />

докум<strong>е</strong>нт<strong>и</strong><br />

съд<strong>е</strong>йст<strong>в</strong><strong>и</strong><strong>е</strong> пр<strong>и</strong> плащан<strong>е</strong> на транспортн<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на<strong>в</strong>ла<br />

застрахо<strong>в</strong>ка на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

склад под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> контрол<br />

ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ ООД<br />

A 4147 с. Кал<strong>е</strong>ко<strong>в</strong><strong>е</strong>ц, ул. Из<strong>в</strong>ън р<strong>е</strong>гулац<strong>и</strong>я 4,<br />

общ<strong>и</strong>на Мар<strong>и</strong>ца, обл. Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

ТИР парк<strong>и</strong>нг, с. Кал<strong>е</strong>ко<strong>в</strong><strong>е</strong>ц, 500 м до АМ Трак<strong>и</strong>я<br />

M (089) 986-33-28, 986-33-29<br />

E interbultrans@hotmail.com<br />

W www.interbultrans.eu, www.modernhouse.bg<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> с хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

бр<strong>е</strong>з<strong>е</strong>нто<strong>в</strong><strong>и</strong> (стандартн<strong>и</strong> + м<strong>е</strong>га) р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та –<br />

Българ<strong>и</strong>я – Турц<strong>и</strong>я – Българ<strong>и</strong>я, Турц<strong>и</strong>я – Украйна,<br />

Турц<strong>и</strong>я – Румън<strong>и</strong>я<br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> до 1200 кг с малк<strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

Българ<strong>и</strong>я, до Турц<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Е<strong>в</strong>ропа<br />

<strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>шн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я с платформа, хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

ТИР парк<strong>и</strong>нг до маг<strong>и</strong>страла Трак<strong>и</strong>я<br />

монтаж <strong>и</strong> продажба на сглобя<strong>е</strong>м<strong>и</strong> къщ<strong>и</strong>, фургон<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> пан<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

на<strong>е</strong>м на конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>р складо<strong>в</strong><strong>е</strong><br />

87


ИНТЕРКАМИОН КАМПАНИ ЕООД<br />

A 1532 Соф<strong>и</strong>я, к<strong>в</strong>. Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong> ул. Около<strong>в</strong>ръстна 56<br />

T (02) 999-51-56<br />

M (088) 884-86-50<br />

E intercamion@abv.bg<br />

отор<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ран гаранц<strong>и</strong>он<strong>е</strong>н с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з на SCHMITZ<br />

CARGOBULL<br />

продажба <strong>и</strong> склад на ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong><br />

за <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> продукт<strong>и</strong> на SCHMITZ CARGOBULL<br />

л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ран пункт на TÜV SÜD Г<strong>е</strong>рман<strong>и</strong>я за д<strong>и</strong>агност<strong>и</strong>ка<br />

на хлад<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> надстройк<strong>и</strong> за удължа<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

(пр<strong>е</strong><strong>и</strong>зда<strong>в</strong>ан<strong>е</strong>) на с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат<strong>и</strong>т<strong>е</strong> за годност ATP-<br />

FRC<br />

кал<strong>и</strong>бр<strong>и</strong>ран<strong>е</strong> на т<strong>е</strong>рмограф<strong>и</strong><br />

компютърна д<strong>и</strong>агност<strong>и</strong>ка на сп<strong>и</strong>рачн<strong>и</strong> с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong><br />

WABCO <strong>и</strong> KNORR<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н оф<strong>и</strong>с<br />

A 9000 Варна, пк 468 – Д<strong>в</strong>ор<strong>е</strong>ц на културата <strong>и</strong> спорта<br />

A Адр<strong>е</strong>с за кор<strong>е</strong>спонд<strong>е</strong>нц<strong>и</strong>я: 9000 Варна, ул. Охр<strong>и</strong>д 21<br />

T (052) 60-06-14, 64-43-50<br />

M (088) 660-76-07<br />

E office@interlogistica.bg, account@interlogistica.bg<br />

W www.interlogistica.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong> Л<strong>е</strong>ч<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

сч<strong>е</strong>то<strong>в</strong>одст<strong>в</strong>о<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА –<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Варна<br />

A 9000 Варна, ЗПЗ-Юг<br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

T (052) 60-76-07, 60-12-86, 60-95-45<br />

M (088) 566-06-10, (088) 255-04-72<br />

E skladvarna@interlogistica.bg<br />

транспорт <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

T (052) 63-21-93, 63-21-94<br />

E airfreight@interlogistica.bg, roadcargo@interlogistica.bg,<br />

containers@interlogistica.bg, customs@interlogistica.bg<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА –<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Соф<strong>и</strong>я – кур<strong>и</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

A 1592 Соф<strong>и</strong>я, бул. Хр<strong>и</strong>стофор Колумб 58<br />

T (02) 871-38-13, 871-34-55<br />

F (02) 871-38-24<br />

M (088) 771-38-13<br />

M (088) 991-14-51<br />

M (088) 967-88-88<br />

E sofcourier@interlogistica.bg<br />

<strong>е</strong>кспр<strong>е</strong>сн<strong>и</strong> кур<strong>и</strong><strong>е</strong>рск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

ИНТЕРЛОГИСТИКА –<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Соф<strong>и</strong>я – карго<br />

A 1592 Соф<strong>и</strong>я, бул. Хр<strong>и</strong>стофор Колумб 58<br />

T (02) 979-04-31, 973-61-40<br />

F (02) 973-61-40<br />

E sofairport@interlogistica.bg, broker@interlogistica.bg<br />

<strong>в</strong>ъздушно карго<br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

ИСУБУС ООД<br />

A 1839 Соф<strong>и</strong>я, бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong> 459<br />

T (02) 818-29-29<br />

E office.isubus@isubus.bg<br />

W www.isubus.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Стоян Ж<strong>е</strong>л<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong><br />

ISUZU за Българ<strong>и</strong>я<br />

88


13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

ИТЕЛИ – Б ООД<br />

Ц<strong>е</strong>нтрала Соф<strong>и</strong>я<br />

A<br />

1839 Соф<strong>и</strong>я, к<strong>в</strong>. Вражд<strong>е</strong>бна,<br />

ул. П<strong>е</strong>тд<strong>е</strong>с<strong>е</strong>т <strong>и</strong> п<strong>е</strong>т № 6<br />

T (02) 963-24-07, 963-27-34<br />

F (02) 963-26-08<br />

M (088) 856-22-50, 888-77-07<br />

E itely@tradel.net<br />

W www.itely-b.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Вал<strong>е</strong>р<strong>и</strong> Сла<strong>в</strong>ч<strong>е</strong><strong>в</strong> Хараламп<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

ADR – клас 1 (сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ална продукц<strong>и</strong>я)<br />

складо<strong>в</strong><strong>е</strong> под м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> контрол<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ска обработка<br />

Итал<strong>и</strong>я, Франц<strong>и</strong>я, Португал<strong>и</strong>я, Испан<strong>и</strong>я, Гърц<strong>и</strong>я<br />

ИТЕЛИ – Б ООД – Оф<strong>и</strong>с М<strong>и</strong>лано<br />

T (+39 02) 873-95-218<br />

M (+39 335) 284-556<br />

E haralampiev@tiscali.it<br />

ЙОСПЕД ЕООД<br />

A 1540 Соф<strong>и</strong>я, ул. Продан Таракч<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong> 16<br />

T (02) 418-69-12<br />

M (088) 987-88-34<br />

E office@josped.com<br />

W www.josped.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Тодор Дянко<strong>в</strong><br />

транспортн<strong>и</strong> <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong> на <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>до<strong>в</strong><strong>е</strong><br />

сток<strong>и</strong>, <strong>в</strong>ключ<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лно опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> по ADR <strong>и</strong><br />

чу<strong>в</strong>ст<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лн<strong>и</strong> към т<strong>е</strong>мп<strong>е</strong>ратура сток<strong>и</strong><br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята на ц<strong>е</strong>л<strong>и</strong>я ЕС <strong>и</strong><br />

Юго<strong>и</strong>зточна Е<strong>в</strong>ропа<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз от/за Иран <strong>и</strong> Бл<strong>и</strong>зк<strong>и</strong>я Изток<br />

карго застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка на про<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

Йосп<strong>е</strong>д ЕООД<br />

Josped Ltd.<br />

ул. Продан Таракч<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong> 16 /сграда Орб<strong>и</strong>т/ 1540 Соф<strong>и</strong>я | 16, Prodan Tarakchiev Str /Orbit building/ 1540 Sofia, Bulgaria<br />

Т: +359 2 418 69 12 | М: +359 889 878 834 | Е: office@josped.com | W: www.josped.com<br />

89


KAVKAZTRANS 2000<br />

КАВКАЗ ТРАНС 2000 ЕООД<br />

A 8000 Бургас, ул. Л<strong>е</strong>рмонто<strong>в</strong> 11<br />

T (056) 82-63-42<br />

M (088) 857-85-88, (088) 863-40-00<br />

E kavkaztrans_2000@abv.bg<br />

F Kavkaztrans - 2000<br />

S Irina_ira1403<br />

W www.kavkaztrans2000.eu<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Ир<strong>и</strong>на Т<strong>е</strong>р-Арутюнян<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н сухопът<strong>е</strong>н транспорт от <strong>и</strong> до<br />

Българ<strong>и</strong>я<br />

компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> до <strong>и</strong> от <strong>е</strong><strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йск<strong>и</strong>т<strong>е</strong> държа<strong>в</strong><strong>и</strong><br />

р<strong>е</strong>до<strong>в</strong>н<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong>: Арм<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я, Груз<strong>и</strong>я ,<br />

Аз<strong>е</strong>йрбаджан, Иран<br />

<strong>в</strong>ъздушн<strong>и</strong> <strong>и</strong> морск<strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>торск<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong><br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>лст<strong>в</strong>о<br />

р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>ац<strong>и</strong><strong>и</strong> на ф<strong>е</strong>р<strong>и</strong>бот<strong>и</strong><br />

CAR<br />

КАР ТРАНСПОРТЕР ЕООД<br />

A 1510 Соф<strong>и</strong>я, ул. Р<strong>е</strong>збарска 5<br />

T (02) 4081, <strong>в</strong>ътр. 238<br />

F (02) 4081-431<br />

E evgenia.draganova@cartransporter-bg.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Е<strong>в</strong>г<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я Драгано<strong>в</strong>а<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт на л<strong>е</strong>к<strong>и</strong> <strong>и</strong> л<strong>е</strong>кото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> от <strong>и</strong> до Е<strong>в</strong>роп<strong>е</strong>йската Общност,<br />

Турц<strong>и</strong>я, Иран <strong>и</strong> Ка<strong>в</strong>каз<br />

<strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята<br />

на Българ<strong>и</strong>я<br />

сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

складо<strong>в</strong>а лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка на а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> на т<strong>е</strong>р<strong>и</strong>тор<strong>и</strong>ята<br />

на Българ<strong>и</strong>я<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на <strong>е</strong>ксклуз<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>сокостойностн<strong>и</strong> л<strong>е</strong>к<strong>и</strong><br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> със зат<strong>в</strong>ор<strong>е</strong>н<strong>и</strong> а<strong>в</strong>то<strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

КАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД<br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Ал<strong>е</strong>ксандър Стамбол<strong>и</strong>йск<strong>и</strong> 115<br />

<strong>е</strong>т. 2 оф<strong>и</strong>с<strong>и</strong> 14 <strong>и</strong> 15<br />

M (088) 828-58-30, 863-82-31<br />

E office@cast-bg.net<br />

W www.cast-bg.net<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Дан<strong>и</strong><strong>е</strong>л К<strong>и</strong>т<strong>и</strong>н<br />

GPS оборуд<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> <strong>и</strong> с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong> за сл<strong>е</strong>д<strong>е</strong>н<strong>е</strong> на разхода<br />

за гор<strong>и</strong><strong>в</strong>о, пр<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>зн<strong>и</strong> датч<strong>и</strong>ц<strong>и</strong> за н<strong>и</strong><strong>в</strong>о на гор<strong>и</strong><strong>в</strong>ото<br />

с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong> за сл<strong>е</strong>д<strong>е</strong>н<strong>е</strong> на наляган<strong>е</strong>то на гум<strong>и</strong>т<strong>е</strong> на<br />

<strong>в</strong>л<strong>е</strong>кача <strong>и</strong> р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>то, на<strong>в</strong><strong>и</strong>гац<strong>и</strong>онн<strong>и</strong> с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong>, ск<strong>е</strong>н<strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

за докум<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>, моб<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> пр<strong>и</strong>лож<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я, лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чна<br />

с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>ма за контрол на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>т<strong>е</strong><br />

а<strong>в</strong>томат<strong>и</strong>чно с<strong>в</strong>алян<strong>е</strong> на тахографск<strong>и</strong> файло<strong>в</strong><strong>е</strong><br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ ЕООД<br />

A 1517 Соф<strong>и</strong>я,<br />

бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong> 247 сграда 1 <strong>е</strong>т. 3<br />

M (088) 729-00-08<br />

E office.bg@quehenberger.com<br />

F www.facebook.com/QuehenbergerLogistics/<br />

W www.quehenberger.com<br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт<br />

доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> по <strong>в</strong>ъздух<br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

транспорт <strong>в</strong> страната<br />

доста<strong>в</strong>к<strong>и</strong> от <strong>в</strong>рата до <strong>в</strong>рата<br />

д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я<br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

– контрактна лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

– компл<strong>е</strong>ксн<strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я<br />

– лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чно про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong><strong>е</strong>но ос<strong>и</strong>гуря<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

– лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка пр<strong>и</strong> склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

– лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка пр<strong>и</strong> д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я<br />

– обратно лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чно обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong><br />

транспортно консулт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

90


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ –<br />

склад Соф<strong>и</strong>я<br />

A 1517 Соф<strong>и</strong>я, бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong> 247,<br />

рамп<strong>и</strong> 201/202<br />

M (088) 730-31-59<br />

E warehouse.bg@quehenberger.com<br />

КВЕЕНБЕРГЕР ЛОДЖИСТИКС БЛГ –<br />

склад Гара Ел<strong>и</strong>н П<strong>е</strong>л<strong>и</strong>н<br />

A 2109 Гара Ел<strong>и</strong>н П<strong>е</strong>л<strong>и</strong>н,<br />

ул. Индустр<strong>и</strong>ална, сграда 2<br />

M (088) 534-99-32<br />

E Contractlogistics.bg@quehenberger.com<br />

Транспорт<br />

Ел<strong>е</strong>ктрон<strong>е</strong>н бюл<strong>е</strong>т<strong>и</strong>н<br />

КЛАЧКА БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

A 1220 Соф<strong>и</strong>я, ул. Пробуда 17<br />

T (02) 931-11-98, 931-17-16<br />

F (02) 931-17-21<br />

M (088) 589-82-22, 823-36-63<br />

E office@klacska.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Ал<strong>е</strong>ксанд<strong>е</strong>р Клачка<br />

ръко<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л ф<strong>и</strong>л<strong>и</strong>ал: Крас<strong>и</strong>м<strong>и</strong>р Вас<strong>и</strong>л<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

българско юр<strong>и</strong>д<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong> със 100% дяло<strong>в</strong>о<br />

участ<strong>и</strong><strong>е</strong> на а<strong>в</strong>стр<strong>и</strong>йск<strong>и</strong> ф<strong>и</strong>з<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong> <strong>и</strong> юр<strong>и</strong>д<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ск<strong>и</strong><br />

л<strong>и</strong>ца<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>в</strong>ач на т<strong>е</strong>чн<strong>и</strong> гор<strong>и</strong><strong>в</strong>а с б<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>но<strong>в</strong>оз<strong>и</strong>, отго<strong>в</strong>арящ<strong>и</strong><br />

на ЕС-стандарт<strong>и</strong>т<strong>е</strong> <strong>и</strong> оборуд<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> със с<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>м<strong>и</strong><br />

за долно пълн<strong>е</strong>н<strong>е</strong> <strong>и</strong> компютърно отч<strong>и</strong>тан<strong>е</strong> на<br />

разто<strong>в</strong>ар<strong>е</strong>н<strong>и</strong>т<strong>е</strong> кол<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>а<br />

ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

КАВКАЗ ТРАНС 2000 ЕООД<br />

ВИНАГИ ДО ВАС!<br />

Всяка с<strong>е</strong>дм<strong>и</strong>ца групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong>:<br />

Българ<strong>и</strong>я – Арм<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я<br />

Българ<strong>и</strong>я – Груз<strong>и</strong>я<br />

Българ<strong>и</strong>я – Аз<strong>е</strong>рбайджан<br />

KAVKAZTRANS 2000<br />

Българ<strong>и</strong>я, Бургас<br />

ул. Л<strong>е</strong>рмонто<strong>в</strong> 11<br />

GSM: +359 888 634 000<br />

GSM: +359 888 578 588<br />

www.kavkaztrans2000.eu<br />

Арм<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я, Ер<strong>е</strong><strong>в</strong>ан<br />

GSM: +374 91 583 257<br />

+374 99 484 866<br />

Viber / WhatsApp<br />

Арм<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я – Е<strong>в</strong>ропа<br />

Груз<strong>и</strong>я – Е<strong>в</strong>ропа<br />

Аз<strong>е</strong>рбайджан – Е<strong>в</strong>ропа<br />

91


LTD KOMETA – 07<br />

КОМЕТА 07 ЕООД<br />

A 5800 Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, ул. Вас<strong>и</strong>л Л<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<strong>и</strong> 48 <strong>е</strong>т. 4 – оф<strong>и</strong>с 07 408<br />

T (064) 80-43-51, 80-21-73<br />

F (064) 80-21-73<br />

E kometa_07@abv.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong> П<strong>е</strong>тро<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт<br />

собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> – бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> 90 куб. м<br />

напра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> – Сърб<strong>и</strong>я, Хър<strong>в</strong>ат<strong>и</strong>я, Сло<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong>я,<br />

Босна <strong>и</strong> ЕС<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> по ADR<br />

Lagermax<br />

A u t o t r a n s p o r t<br />

ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ<br />

БЪЛГАРИЯ ООД<br />

A 1588 Соф<strong>и</strong>я, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 467<br />

Лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър СТАД, <strong>е</strong>т. 2<br />

T (02) 925-93-00, 925-93-01<br />

F (02) 925-93-02<br />

W www.lagermax.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Кр<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>на Стан<strong>е</strong><strong>в</strong>а<br />

а<strong>в</strong>то<strong>в</strong>оз<strong>и</strong> за сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рана транспортна д<strong>е</strong>йност<br />

– пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на л<strong>е</strong>к<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> до <strong>и</strong> от Е<strong>в</strong>ропа<br />

ЛАГЕРМАКС ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД<br />

A 1517 Соф<strong>и</strong>я, бул. Бот<strong>е</strong><strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong> 247<br />

С<strong>и</strong> Т<strong>и</strong> Парк, сграда 4 <strong>е</strong>таж 2<br />

T (02) 996-22-13, 996-29-82, 996-29-37<br />

F (02) 996-27-60<br />

E office@lagermax.bg<br />

W www.lagermax.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Па<strong>в</strong><strong>е</strong>л Цано<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> нац<strong>и</strong>онална д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я<br />

ЛЕМАРК ТРАКС ЕООД<br />

A 1505 Соф<strong>и</strong>я, ул. Богдан 3 <strong>е</strong>т. 7 ап. 15<br />

M (088) 837-73-27, (088) 500-09-24<br />

T (0722) 6-00-22<br />

E office@lemarktrucks.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Л<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>нт Хр<strong>и</strong>сто<strong>в</strong> Енч<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н транспорт <strong>и</strong> сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> до <strong>и</strong> от Западна Е<strong>в</strong>ропа <strong>и</strong> Балканск<strong>и</strong><br />

полуостро<strong>в</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на др<strong>е</strong>х<strong>и</strong> на закачалк<strong>и</strong><br />

пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз с бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> <strong>и</strong> фургон<strong>и</strong><br />

групажн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

<strong>в</strong>нос на л<strong>е</strong>к<strong>и</strong>, л<strong>е</strong>кото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>, кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong><br />

<strong>и</strong> полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

92


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА<br />

A 1000 Соф<strong>и</strong>я, ул. Цар С<strong>и</strong>м<strong>е</strong>он 57<br />

T (02) 983-20-62<br />

F (02) 983-20-62<br />

M (088) 654-44-91<br />

E lirik1967@abv.bg, verona1967@abv.bg<br />

W www.tachonetbg.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: В<strong>е</strong>нко Папалюго<strong>в</strong><br />

оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong> за монтаж, р<strong>е</strong>монт, настройка,<br />

пр<strong>е</strong>гл<strong>е</strong>д <strong>и</strong> за<strong>в</strong><strong>е</strong>рка на <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> л<strong>и</strong>ц<strong>е</strong>нз<strong>и</strong>ран<strong>и</strong> <strong>в</strong><br />

страната тахограф<strong>и</strong> <strong>и</strong> скоростоогран<strong>и</strong>ч<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л<strong>и</strong><br />

ш<strong>и</strong>рока с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>зна мр<strong>е</strong>жа <strong>в</strong> страната<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град<br />

A 2700 Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град, ул. Вас<strong>и</strong>л Л<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<strong>и</strong> 38<br />

(ЗИИУ Стандарт)<br />

T (073) 83-07-20 M (088) 937-37-30<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град<br />

M (088) 843-04-60<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас<br />

A 8000 Бургас, Край<strong>е</strong>з<strong>е</strong>рна 113<br />

M (088) 887-77-39<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Бургас<br />

A<br />

8000 Бургас, ул. Одр<strong>и</strong>н 7 Индустр<strong>и</strong>ална зона<br />

(ЦКС, склад Coca Cola) M (088) 887-77-39<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна<br />

A 9000 Варна, ул. Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня ЗПЗ (с/у склад Ф<strong>и</strong>лбо)<br />

M (088) 544-99-69<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна – Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня<br />

A 9000 Варна, ул. Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня ЗПЗ (кръго<strong>в</strong>ото на Топл<strong>и</strong><strong>в</strong>о)<br />

M (088) 606-85-15<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград<br />

A 4600 В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград, ул. Индустр<strong>и</strong>ална<br />

(ДАП В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>нград)<br />

M (088) 666-94-73<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Гоц<strong>е</strong> Д<strong>е</strong>лч<strong>е</strong><strong>в</strong><br />

A 2900 Гоц<strong>е</strong> Д<strong>е</strong>лч<strong>е</strong><strong>в</strong>, ул. Пана<strong>и</strong>рн<strong>и</strong> л<strong>и</strong><strong>в</strong>ад<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>д Д<strong>и</strong>намо<br />

M (088) 588-96-36<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Добр<strong>и</strong>ч<br />

A 9300 Добр<strong>и</strong>ч, ул. Кал<strong>и</strong>акра 65<br />

(Но<strong>в</strong>а б<strong>и</strong>р<strong>е</strong>на фабр<strong>и</strong>ка) M (088) 469-69-72<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Дуло<strong>в</strong>о<br />

A 7650 Дуло<strong>в</strong>о, ул. Пл<strong>и</strong>ска 10 (Пункт за ГТП)<br />

M (088) 673-52-39<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Дупн<strong>и</strong>ца<br />

A 2600 Дупн<strong>и</strong>ца, ул. Ях<strong>и</strong>но<strong>в</strong>о шос<strong>е</strong> 1<br />

(до Дупн<strong>и</strong>ца Табак АД) M (088) 458-14-22<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong><br />

A<br />

1532 Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>, Пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>на зона запад,<br />

ул. В<strong>и</strong>др<strong>и</strong>ца 1 M (088) 649-76-89<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Казанлък<br />

A 6159 с. Бузо<strong>в</strong>град, общ. Казанлък –<br />

м<strong>е</strong>стност „Зад Тунджа“<br />

M (088) 291-91-25<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Кърджал<strong>и</strong><br />

A 6600 Кърджал<strong>и</strong>, ул. 8-м<strong>и</strong> март 48<br />

(А<strong>в</strong>тотранспорт – ЮГ) M (088) 929-95-59<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Кюст<strong>е</strong>нд<strong>и</strong>л<br />

A 2500 Кюст<strong>е</strong>нд<strong>и</strong>л, ул. Обор<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> 7<br />

T (078) 5-03-65 M (088) 596-90-97<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

93


ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>к<br />

A 2300 П<strong>е</strong>рн<strong>и</strong>к, ул. Вас<strong>и</strong>л Л<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<strong>и</strong> (ДАП)<br />

M (088) 566-06-87<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч<br />

A 2850 П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч, ул. Рокф<strong>е</strong>л<strong>е</strong>р 51<br />

(а<strong>в</strong>тогара, хот<strong>е</strong>л Българ<strong>и</strong>я)<br />

T (0745) 6-20-05 M (088) 731-38-05<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч 1<br />

A 2580 П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч, ул. М<strong>е</strong>ста 18 (ДАП)<br />

M (088) 931-33-46<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч 2<br />

A 2580 П<strong>е</strong>тр<strong>и</strong>ч, бул. Цар Бор<strong>и</strong>с III (сл<strong>е</strong>д ЖП пр<strong>е</strong>л<strong>е</strong>за)<br />

M (088) 606-85-15<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

A 5800 Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, ул. Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong> Коч<strong>е</strong><strong>в</strong> 131<br />

M (088) 654-45-85<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Вас<strong>и</strong>л Апр<strong>и</strong>ло<strong>в</strong><br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Вас<strong>и</strong>л Апр<strong>и</strong>ло<strong>в</strong> 139 (до КАТ)<br />

M (088) 239-39-36<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Вас<strong>и</strong>л Л<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<strong>и</strong><br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Вас<strong>и</strong>л Л<strong>е</strong><strong>в</strong>ск<strong>и</strong> 141<br />

M (088) 242-23-32<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Комат<strong>е</strong><strong>в</strong>ско шос<strong>е</strong><br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Комат<strong>е</strong><strong>в</strong>ско шос<strong>е</strong> 193 (до Еконт)<br />

M (088) 239-39-36<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong> –<br />

Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong><br />

A 4000 Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, ул. Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong> 19 (В<strong>и</strong>та 6)<br />

M (088) 587-72-53<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Разлог<br />

A 2760 Разлог, ул. Хр<strong>и</strong>сто Бот<strong>е</strong><strong>в</strong> 52 (ДАП)<br />

M (088) 507-43-88<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Самоко<strong>в</strong><br />

A 2000 Самоко<strong>в</strong>, ул. Мак<strong>е</strong>дон<strong>и</strong>я (А<strong>в</strong>тостарт АД)<br />

M (088) 727-77-22<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Санданск<strong>и</strong><br />

A 2800 Санданск<strong>и</strong>, Пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>на зона (ДАП)<br />

M (088) 848-48-37<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

A 8800 Сл<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н, ул. Банско шос<strong>е</strong> 13 Индустр<strong>и</strong>ална<br />

зона (до Агромаш<strong>и</strong>на <strong>и</strong>мп<strong>е</strong>кс)<br />

M (088) 429-29-69<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Смолян<br />

A 4700 Смолян, ул. Родоп<strong>и</strong> 130 (до „Рож<strong>е</strong>н Експр<strong>е</strong>с“)<br />

M (088) 983-69-31<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я<br />

A 1000 Соф<strong>и</strong>я, ул. Н<strong>е</strong>д<strong>е</strong>лчо Бонч<strong>е</strong><strong>в</strong> 6<br />

M (088) 546-46-68<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – Е<strong>в</strong>ропа<br />

A 1000 Соф<strong>и</strong>я, бул. Е<strong>в</strong>ропа 171 (ДАП Р<strong>е</strong>публ<strong>и</strong>ка)<br />

M (088) 514-97-67<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я –<br />

Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път<br />

A<br />

1000 Соф<strong>и</strong>я, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път (разклон С<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>рна<br />

скоростна танг<strong>е</strong>нта) M (088) 914-14-94<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

94


ТРАНСПОРТ &<br />

ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – Соф<strong>и</strong>я,<br />

Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 713<br />

A 1000 Соф<strong>и</strong>я, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 713<br />

M (088) 615-93-90<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong><br />

A 1000 Соф<strong>и</strong>я, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път (разклон Каз<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>н<strong>е</strong>)<br />

M (088) 795-72-53<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Соф<strong>и</strong>я – Малаш<strong>е</strong><strong>в</strong>ска<br />

A 1000 Соф<strong>и</strong>я, ул. Малаш<strong>е</strong><strong>в</strong>ска 1 (Родопа)<br />

M (088) 649-76-89<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора<br />

A 6000 Стара Загора, бул. Патр<strong>и</strong>арх Е<strong>в</strong>т<strong>и</strong>м<strong>и</strong>й 1<br />

M (088) 677-69-88<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА –<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Стара Загора – Индустр<strong>и</strong>ална<br />

A<br />

6000 Стара Загора, ул. Индустр<strong>и</strong>ална<br />

(Трол<strong>е</strong>йбусно д<strong>е</strong>по) M (088) 814-76-69, 677-69-88<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Харманл<strong>и</strong><br />

A<br />

6450 Харманл<strong>и</strong>, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път<br />

(А<strong>в</strong>тогара Харманл<strong>и</strong>) M (088) 946-46-11<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Хаско<strong>в</strong>о<br />

A 6300 Хаско<strong>в</strong>о, к<strong>в</strong>. Орф<strong>е</strong>й,<br />

ул. Д<strong>и</strong>м<strong>и</strong>тро<strong>в</strong>градско шос<strong>е</strong> 4<br />

M (088) 907-07-13<br />

ЛИРИК / ВЕРОНА – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Ямбол<br />

A 8600 Ямбол, ул. Ямбол<strong>е</strong>н 18 (А<strong>в</strong>тобаза <strong>и</strong> ГТП)<br />

M (088) 849-85-58<br />

ЛУМАКС ТРАНС ЕООД<br />

A 7009 Рус<strong>е</strong>, бул. Българ<strong>и</strong>я 125А<br />

T (082) 81-48-32, 81-48-40<br />

F (082) 81-48-44<br />

M (088) 853-51-92, 844-10-49<br />

E lumaxtrans@gmail.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: И<strong>в</strong>о Хайгъро<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н <strong>и</strong> <strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н транспорт<br />

а<strong>в</strong>тоц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> ADR за пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на гор<strong>и</strong><strong>в</strong>а, масла <strong>и</strong><br />

х<strong>и</strong>м<strong>и</strong>кал<strong>и</strong><br />

транспорт с бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong><br />

транспорт на опасн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> <strong>и</strong> отпадъц<strong>и</strong><br />

М – ТРАНС ЕООД<br />

A 9160 Д<strong>е</strong><strong>в</strong>ня, Пром. Зона –<br />

За<strong>в</strong>одск<strong>и</strong> стро<strong>е</strong>ж<strong>и</strong> – стро<strong>и</strong>т<strong>е</strong>лна м<strong>е</strong>хан<strong>и</strong>зац<strong>и</strong>я<br />

M (088) 889-88-45<br />

E mtrans@bulauto.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Анг<strong>е</strong>л Плугч<strong>и</strong><strong>е</strong><strong>в</strong> M (088) 813-99-99<br />

друж<strong>е</strong>ст<strong>в</strong>о с 20-год<strong>и</strong>шна <strong>и</strong>стор<strong>и</strong>я, сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>и</strong>з<strong>и</strong>рано<br />

<strong>в</strong> обслуж<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на гол<strong>е</strong>м<strong>и</strong> <strong>и</strong>ндустр<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong>дпр<strong>и</strong>ят<strong>и</strong>я<br />

Вътр<strong>е</strong>шна лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>одст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong>я<br />

проц<strong>е</strong>с<br />

Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз на нас<strong>и</strong>пн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

Пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> на <strong>и</strong>н<strong>е</strong>ртн<strong>и</strong> мат<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ал<strong>и</strong> с <strong>в</strong><strong>и</strong>сокооб<strong>е</strong>мн<strong>и</strong><br />

самос<strong>в</strong>алн<strong>и</strong> полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та гондол<strong>и</strong><br />

Изкоп<strong>и</strong> <strong>и</strong> пробут<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> с баг<strong>е</strong>р<strong>и</strong> <strong>и</strong> булдоз<strong>е</strong>р<strong>и</strong><br />

То<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>, пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>в</strong>а, ст<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>ра <strong>и</strong> упра<strong>в</strong>ля<strong>в</strong>а над 10<br />

млн. тона то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong> на год<strong>и</strong>на<br />

Собст<strong>в</strong><strong>е</strong>н<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>озн<strong>и</strong> ср<strong>е</strong>дст<strong>в</strong>а: <strong>в</strong>л<strong>е</strong>кач<strong>и</strong>, самос<strong>в</strong>алн<strong>и</strong><br />

полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та, бордо<strong>в</strong><strong>и</strong> полур<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та, р<strong>е</strong>марк<strong>е</strong>та<br />

за <strong>и</strong>з<strong>в</strong>ънгабар<strong>и</strong>тн<strong>и</strong> то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong>, моб<strong>и</strong>лн<strong>и</strong> ц<strong>и</strong>ст<strong>е</strong>рн<strong>и</strong><br />

за гор<strong>и</strong><strong>в</strong>о, самос<strong>в</strong>ал<strong>и</strong> 3-осн<strong>и</strong>, 4-осн<strong>и</strong> <strong>и</strong> дъмп<strong>е</strong>р<strong>и</strong>,<br />

а<strong>в</strong>то<strong>в</strong><strong>и</strong>шка, а<strong>в</strong>токрано<strong>в</strong><strong>е</strong> от 40 до 100 тона, т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>скоп<strong>и</strong>чн<strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>арач<strong>и</strong>, т<strong>е</strong>л<strong>е</strong>скоп<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> х<strong>и</strong>дрочуко<strong>в</strong><strong>е</strong>, ч<strong>е</strong>лн<strong>и</strong><br />

то<strong>в</strong>арач<strong>и</strong>, <strong>в</strong><strong>е</strong>р<strong>и</strong>жн<strong>и</strong> булдоз<strong>е</strong>р<strong>и</strong> от 20 до 40 тона,<br />

баг<strong>е</strong>р<strong>и</strong> от 20 до 100 тона, мотокар<strong>и</strong> 5 <strong>и</strong> 7 тона<br />

АБОНИРАЙТЕ СЕ<br />

ЗА<br />

КАНАЛА НИ<br />

13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

95


MW LOGISTICA<br />

A 1784 Соф<strong>и</strong>я, Цар<strong>и</strong>градско шос<strong>е</strong> 147<br />

M (088) 977-75-56<br />

M (089) 977-75-55<br />

E sales@mwlogistica.com<br />

F https://www.facebook.com/MWLOGISTICA<br />

W www.mwlogistica.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Олга Вас<strong>и</strong>л<strong>е</strong><strong>в</strong>ска<br />

р<strong>е</strong>до<strong>в</strong>н<strong>и</strong> групажн<strong>и</strong> л<strong>и</strong>н<strong>и</strong><strong>и</strong> Г<strong>е</strong>рман<strong>и</strong>я, Б<strong>е</strong>лг<strong>и</strong>я,<br />

Н<strong>и</strong>д<strong>е</strong>рланд<strong>и</strong>я, Франц<strong>и</strong>я <strong>и</strong> Итал<strong>и</strong>я<br />

а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт: м<strong>е</strong>ждународна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я<br />

на компл<strong>е</strong>ктн<strong>и</strong> <strong>и</strong> част<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong> от <strong>и</strong> за<br />

Западна Е<strong>в</strong>ропа<br />

<strong>в</strong>ътр<strong>е</strong>ш<strong>е</strong>н транспорт: д<strong>и</strong>стр<strong>и</strong>буц<strong>и</strong>я до 24 часа <strong>в</strong>ъ<strong>в</strong><br />

<strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> градо<strong>в</strong><strong>е</strong> <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я<br />

складо<strong>в</strong>а лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>чн<strong>и</strong> услуг<strong>и</strong>: склад<strong>и</strong>ран<strong>е</strong>,<br />

ком<strong>и</strong>с<strong>и</strong>он<strong>и</strong>ран<strong>е</strong>, <strong>е</strong>т<strong>и</strong>к<strong>е</strong>т<strong>и</strong>ран<strong>е</strong>, сп<strong>е</strong>ц<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> опако<strong>в</strong>к<strong>и</strong>,<br />

упра<strong>в</strong>л<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> на складо<strong>в</strong><strong>и</strong> нал<strong>и</strong>чност<strong>и</strong>, 3PL<br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско пр<strong>е</strong>дста<strong>в</strong>ян<strong>е</strong> <strong>и</strong> карго застрахо<strong>в</strong>к<strong>и</strong><br />

МВБ ТРЪК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ АД<br />

A 1331 Соф<strong>и</strong>я, бул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца 425<br />

M (089) 472-90-03 – Продажб<strong>и</strong><br />

M (089) 320-20-86 – С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

T (02) 424-65-95<br />

E sales@mvb.bg<br />

F MVB Truck and Bus Bulgaria /@mantrucksbg<br />

W www.mantruckandbus.bg, https://man-topused.bg/<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Гр<strong>и</strong>гор<strong>и</strong>й Карайко<strong>в</strong><br />

оф<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>ал<strong>е</strong>н <strong>в</strong>нос<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на <strong>в</strong>с<strong>и</strong>чк<strong>и</strong> <strong>в</strong><strong>и</strong>до<strong>в</strong><strong>е</strong> но<strong>в</strong><strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

употр<strong>е</strong>бя<strong>в</strong>ан<strong>и</strong> то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong> MAN, а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong><br />

MAN <strong>и</strong> Neoplan<br />

доста<strong>в</strong>ка на ор<strong>и</strong>г<strong>и</strong>налн<strong>и</strong> р<strong>е</strong>з<strong>е</strong>р<strong>в</strong>н<strong>и</strong> част<strong>и</strong><br />

гаранц<strong>и</strong>он<strong>е</strong>н <strong>и</strong> сл<strong>е</strong>дгаранц<strong>и</strong>он<strong>е</strong>н с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<br />

<strong>и</strong>зда<strong>в</strong>ан<strong>е</strong> на удосто<strong>в</strong><strong>е</strong>р<strong>е</strong>н<strong>и</strong>я <strong>и</strong> с<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат<strong>и</strong><br />

Продажб<strong>е</strong>н <strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>е</strong>н ц<strong>е</strong>нтър Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A 4204 Царацо<strong>в</strong>о, ул. Голямоконарско шос<strong>е</strong> (пр<strong>е</strong>д<strong>и</strong><br />

отб<strong>и</strong><strong>в</strong>ката за с. Рад<strong>и</strong>но<strong>в</strong>о посока Соф<strong>и</strong>я)<br />

GPS 42,1900 / 24,6750<br />

M (088) 320-32-43<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з Варна<br />

A 9009 Варна бул. Вл. Варн<strong>е</strong>нч<strong>и</strong>к 279А<br />

M (089) 320-25-42<br />

MAN Mobile 24/7<br />

M +359 899 202 024<br />

www.mantruckandbus.bg<br />

МЕДИНА МЕД ООД<br />

A 6000 Стара Загора, ул. Хр<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong> 8<br />

T (042) 60-02-61<br />

F (042) 62-29-11<br />

E medina@medina-med.com<br />

W www.medina-med.com<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: И<strong>в</strong>ан Панчо<strong>в</strong><br />

д<strong>и</strong>р<strong>е</strong>кт<strong>е</strong>н <strong>в</strong>нос<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на гум<strong>и</strong> за л<strong>е</strong>к<strong>и</strong>, л<strong>е</strong>кото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong>,<br />

4х4 а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>, агро- <strong>и</strong> <strong>и</strong>ндустр<strong>и</strong>ална т<strong>е</strong>хн<strong>и</strong>ка –<br />

YOKOHAMA | NOKIАN | MICHELIN | CONTINENTAL |<br />

DUNLOP | GOODYEAR | PIRELLI | KLEBER | TIGAR<br />

| BARUM | SEMPERIT | GENERAL TIRE | VIKING |<br />

FULDA | DEBICA | DIPLOMAT | CEAT | TAURUS |<br />

GTK <strong>и</strong> др.<br />

<strong>е</strong>д<strong>и</strong>нст<strong>в</strong><strong>е</strong>н про<strong>и</strong>з<strong>в</strong>од<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л <strong>в</strong> Българ<strong>и</strong>я на гум<strong>и</strong><br />

топъл р<strong>е</strong>г<strong>е</strong>н<strong>е</strong>рат REMEDINA (т<strong>е</strong>жкото<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> гум<strong>и</strong>)<br />

студ<strong>е</strong>н р<strong>е</strong>г<strong>е</strong>н<strong>е</strong>рат на гум<strong>и</strong> за а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> <strong>и</strong> кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong><br />

по т<strong>е</strong>хнолог<strong>и</strong>я <strong>и</strong> с мат<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ал<strong>и</strong> на MICHELIN<br />

Recamic <strong>и</strong> KRAIBURG (С<strong>е</strong>рт<strong>и</strong>ф<strong>и</strong>кат ISO 9001:2008,<br />

ЕСЕ 109)<br />

студ<strong>е</strong>н р<strong>е</strong>г<strong>е</strong>н<strong>е</strong>рат на гум<strong>и</strong> за <strong>и</strong>ндустр<strong>и</strong>алн<strong>и</strong> маш<strong>и</strong>н<strong>и</strong><br />

по т<strong>е</strong>хнолог<strong>и</strong>я <strong>и</strong> с мат<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ал<strong>и</strong> на KRAIBURG<br />

<strong>е</strong>ксклуз<strong>и</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н <strong>в</strong>нос<strong>и</strong>т<strong>е</strong>л на джант<strong>и</strong> за а<strong>в</strong>тобус<strong>и</strong> <strong>и</strong><br />

кам<strong>и</strong>он<strong>и</strong> JANTSA<br />

мат<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ал<strong>и</strong> <strong>и</strong> <strong>и</strong>нструм<strong>е</strong>нт<strong>и</strong> SCHRADER<br />

12. ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ<br />

октом<strong>в</strong>р<strong>и</strong> <strong>2024</strong><br />

Sofia Event Center (SEC)<br />

conference.logistika.bg<br />

Орган<strong>и</strong>затор:<br />

БЪЛГАРСКА ТРАНСПОРТНА ПРЕСА<br />

Т<strong>е</strong>л.: 02 958 00 31, моб.: 0888 220 261<br />

96


13–14 ЮНИ – л<strong>е</strong>т<strong>и</strong>щ<strong>е</strong> Л<strong>е</strong>сно<strong>в</strong>о<br />

р<strong>е</strong>монтн<strong>и</strong> мат<strong>е</strong>р<strong>и</strong>ал<strong>и</strong> Rema TIP TOP<br />

Магаз<strong>и</strong>н<strong>и</strong> <strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з<strong>и</strong> <strong>в</strong> Стара Загора, Соф<strong>и</strong>я,<br />

Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, Пазардж<strong>и</strong>к, Бургас, Варна, Рус<strong>е</strong>, Пл<strong>е</strong><strong>в</strong><strong>е</strong>н<br />

<strong>и</strong> Добр<strong>и</strong>ч<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Стара Загора<br />

Ц<strong>е</strong>нтрал<strong>е</strong>н склад <strong>и</strong> с<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> гум<strong>и</strong><br />

T (042) 68-14-90, 66-02-02, 66-02-03<br />

F (042) 66-02-04<br />

M (088) 643-85-20, (088) 954-20-32<br />

Гум<strong>и</strong> за л<strong>е</strong>к<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>:<br />

A бул. Хр<strong>и</strong>сто Бот<strong>е</strong><strong>в</strong> 123А<br />

E i.delev@medina-med.com<br />

Гум<strong>и</strong> за то<strong>в</strong>арн<strong>и</strong> а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>и</strong>:<br />

A Хр<strong>и</strong>щ<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong> 1<br />

E k.tomov@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Соф<strong>и</strong>я<br />

С<strong>е</strong>р<strong>в</strong><strong>и</strong>з за гум<strong>и</strong><br />

A 1000 Соф<strong>и</strong>я, бул. Сл<strong>и</strong><strong>в</strong>н<strong>и</strong>ца 576<br />

T (02) 827-47-43, 827-66-26, 827-42-43<br />

F (02) 827-67-62<br />

M (088) 743-28-18<br />

E sofia@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Соф<strong>и</strong>я<br />

A Соф<strong>и</strong>я, бул. Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н път 255<br />

M (088) 433-13-39, (088) 451 23 19<br />

E sofia3@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Соф<strong>и</strong>я Вражд<strong>е</strong>бна<br />

A Соф<strong>и</strong>я, бул. Вл. Вазо<strong>в</strong> 83<br />

M (088) 728-75-39, (088) 586-25-57<br />

E sofia2@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град<br />

A Благо<strong>е</strong><strong>в</strong>град, ул. Г<strong>е</strong>орг<strong>и</strong> Попо<strong>в</strong> 9<br />

M (088) 433-13-39<br />

E blagoevgrad@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Бургас<br />

A Бургас, бул. Одр<strong>и</strong>н 82<br />

T (056) 88-86-00, 88-86-01<br />

F (056) 88-86-02<br />

M (088) 643-85-27, 732-21-02<br />

E burgas@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Варна<br />

A Варна, бул П<strong>е</strong>рла 44<br />

T (052) 75-00-27<br />

F (052) 75-00-27<br />

M (088) 643-84-97<br />

E varna@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о<br />

A В<strong>е</strong>л<strong>и</strong>ко Търно<strong>в</strong>о, ул. Н<strong>и</strong>кола Габро<strong>в</strong>ск<strong>и</strong> 118<br />

M (088) 586-86-84<br />

M (088) 425-95-49<br />

E veliko-tarnovo@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Добр<strong>и</strong>ч<br />

A Добр<strong>и</strong>ч, Южна пром<strong>и</strong>шл<strong>е</strong>на зона, Около<strong>в</strong>ръст<strong>е</strong>н<br />

път, Доброт<strong>и</strong>ца 30 (Патарн<strong>и</strong>ка)<br />

M (088) 586-86-84, (088) 250-09-96<br />

E dobrich@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Пазардж<strong>и</strong>к<br />

A Пазардж<strong>и</strong>к, бул. Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>ско шос<strong>е</strong><br />

T (034) 45-28-45<br />

F (034) 45-28-45<br />

M (088) 743-93-99<br />

E pazardjik@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong><br />

A Пло<strong>в</strong>д<strong>и</strong><strong>в</strong>, бул. Кукл<strong>е</strong>нско шос<strong>е</strong><br />

T (032) 69-31-22<br />

F (032) 69-31-23<br />

M (088) 833-28-76<br />

E plovdiv@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Рус<strong>е</strong><br />

A Рус<strong>е</strong>, бул. 3-т<strong>и</strong> Март 42<br />

T (082) 84-53-48<br />

F (082) 84-53-48<br />

M (088) 643-84-95<br />

E ruse@medina-med.com<br />

МЕДИНА МЕД ООД – Хаско<strong>в</strong>о<br />

A Хаско<strong>в</strong>о, бул. Съ<strong>е</strong>д<strong>и</strong>н<strong>е</strong>н<strong>и</strong><strong>е</strong> 69<br />

M (088) 242-43-32<br />

M (088) 739-39-27<br />

E n.dimolarev@medina-med.com<br />

97


МЕТ БЪЛГАРИЯ ООД<br />

A 9000 Варна, ул. Цар С<strong>и</strong>м<strong>е</strong>он І 30<br />

T (052) 69-11-05 F (052) 69-11-06<br />

E metbulgaria@met-blacksea.com<br />

W www.met-blacksea.eu<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Йордан Йордано<strong>в</strong><br />

конт<strong>е</strong>йн<strong>е</strong>рн<strong>и</strong> пр<strong>е</strong><strong>в</strong>оз<strong>и</strong><br />

м<strong>и</strong>тн<strong>и</strong>ч<strong>е</strong>ско аг<strong>е</strong>нт<strong>и</strong>ран<strong>е</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународна сп<strong>е</strong>д<strong>и</strong>ц<strong>и</strong>я <strong>и</strong> лог<strong>и</strong>ст<strong>и</strong>ка<br />

обработка на то<strong>в</strong>ар<strong>и</strong><br />

МОБИЛ-98 – В. Върбако<strong>в</strong> ЕТ<br />

A 4300 Карло<strong>в</strong>о, пк 142, ул. Г<strong>е</strong>н. Карцо<strong>в</strong> 86А<br />

M (088) 731-17-51<br />

E dima_varbakova@abv.bg<br />

упра<strong>в</strong><strong>и</strong>т<strong>е</strong>л: Вас<strong>и</strong>л К<strong>и</strong>р<strong>и</strong>ло<strong>в</strong> Върбако<strong>в</strong><br />

м<strong>е</strong>ждународ<strong>е</strong>н а<strong>в</strong>томоб<strong>и</strong>л<strong>е</strong>н транспорт – осно<strong>в</strong>но<br />