05.06.2024 Views

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 3 / 2024

Четете в броя: * Techno Expo 2024 ще се проведе от 12 до 15 юни в Корпоративно-сервизния център ЕВРОМАРКЕТ в Казичене, София. * Китайската компания Shantui с нова гама булдозери, разработени за Европа с хидростатично задвижване - серия М. * Комбинираните багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment TLB880, TLB890 и TLB990 в момента са налични на склад в България. * DEVELON отбелязва успешна първа година в Европа. * ВиК решения от HD Hyundai. * Колко средства отделят производителите за R&D? * АТЕСТ Експо 2024 бе най-мащабният строителен форум у нас до момента. * Строителната техника на БАТА Агро 2024. и още...

Четете в броя:
* Techno Expo 2024 ще се проведе от 12 до 15 юни в Корпоративно-сервизния център ЕВРОМАРКЕТ в Казичене, София.
* Китайската компания Shantui с нова гама булдозери, разработени за Европа с хидростатично задвижване - серия М.
* Комбинираните багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment TLB880, TLB890 и TLB990 в момента са налични на склад в България.
* DEVELON отбелязва успешна първа година в Европа.
* ВиК решения от HD Hyundai.
* Колко средства отделят производителите за R&D?
* АТЕСТ Експо 2024 бе най-мащабният строителен форум у нас до момента.
* Строителната техника на БАТА Агро 2024.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!