05.06.2024 Views

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 3 / 2024

Четете в броя: * Techno Expo 2024 ще се проведе от 12 до 15 юни в Корпоративно-сервизния център ЕВРОМАРКЕТ в Казичене, София. * Китайската компания Shantui с нова гама булдозери, разработени за Европа с хидростатично задвижване - серия М. * Комбинираните багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment TLB880, TLB890 и TLB990 в момента са налични на склад в България. * DEVELON отбелязва успешна първа година в Европа. * ВиК решения от HD Hyundai. * Колко средства отделят производителите за R&D? * АТЕСТ Експо 2024 бе най-мащабният строителен форум у нас до момента. * Строителната техника на БАТА Агро 2024. и още...

Четете в броя:
* Techno Expo 2024 ще се проведе от 12 до 15 юни в Корпоративно-сервизния център ЕВРОМАРКЕТ в Казичене, София.
* Китайската компания Shantui с нова гама булдозери, разработени за Европа с хидростатично задвижване - серия М.
* Комбинираните багер-товарачи на Mecalac Construction Equipment TLB880, TLB890 и TLB990 в момента са налични на склад в България.
* DEVELON отбелязва успешна първа година в Европа.
* ВиК решения от HD Hyundai.
* Колко средства отделят производителите за R&D?
* АТЕСТ Експо 2024 бе най-мащабният строителен форум у нас до момента.
* Строителната техника на БАТА Агро 2024.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!