05.06.2024 Views

ЛОГИСТИКА 5 / 2024

Четете в броя: * За възможностите, ползите и новите функционалности на CargoRadar.eu разговаряме с Димитър Стефанов и Росен Моллов, съсобственици и управители на фирмата. * Какви планове има Летище София за стимулиране на въздушното карго? Разговаряме с Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. * Какво се случи в рамките на 4 дни на изложението Transpotec Logitec 2024 в Милано. * Продажбите на китайски търговци в България се засилват драстично - Радослав Крумов, изпълнителен директор на Sameday България. * Първият в света тунел за кораби – къде ще бъде и как ще изглежда. * Мениджърите на веригите на доставки – герои или изкупителни жертви. * Представяне на още номинации за наградата на IFOY 2024. и още...

Четете в броя:
* За възможностите, ползите и новите функционалности на CargoRadar.eu разговаряме с Димитър Стефанов и Росен Моллов, съсобственици и управители на фирмата.
* Какви планове има Летище София за стимулиране на въздушното карго? Разговаряме с Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.
* Какво се случи в рамките на 4 дни на изложението Transpotec Logitec 2024 в Милано.
* Продажбите на китайски търговци в България се засилват драстично - Радослав Крумов, изпълнителен директор на Sameday България.
* Първият в света тунел за кораби – къде ще бъде и как ще изглежда.
* Мениджърите на веригите на доставки – герои или изкупителни жертви.
* Представяне на още номинации за наградата на IFOY 2024.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!