05.06.2024 Views

ЛОГИСТИКА 5 / 2024

Четете в броя: * За възможностите, ползите и новите функционалности на CargoRadar.eu разговаряме с Димитър Стефанов и Росен Моллов, съсобственици и управители на фирмата. * Какви планове има Летище София за стимулиране на въздушното карго? Разговаряме с Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. * Какво се случи в рамките на 4 дни на изложението Transpotec Logitec 2024 в Милано. * Продажбите на китайски търговци в България се засилват драстично - Радослав Крумов, изпълнителен директор на Sameday България. * Първият в света тунел за кораби – къде ще бъде и как ще изглежда. * Мениджърите на веригите на доставки – герои или изкупителни жертви. * Представяне на още номинации за наградата на IFOY 2024. и още...

Четете в броя:
* За възможностите, ползите и новите функционалности на CargoRadar.eu разговаряме с Димитър Стефанов и Росен Моллов, съсобственици и управители на фирмата.
* Какви планове има Летище София за стимулиране на въздушното карго? Разговаряме с Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.
* Какво се случи в рамките на 4 дни на изложението Transpotec Logitec 2024 в Милано.
* Продажбите на китайски търговци в България се засилват драстично - Радослав Крумов, изпълнителен директор на Sameday България.
* Първият в света тунел за кораби – къде ще бъде и как ще изглежда.
* Мениджърите на веригите на доставки – герои или изкупителни жертви.
* Представяне на още номинации за наградата на IFOY 2024.
и още...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!