Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok ... - Obec Hodonice

hodonice.cz

Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok ... - Obec Hodonice

Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HODONICE ZA ROK 2011

§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Obecné údaje

Název: Obec Hodonice

Sídlo: Obecní úřad Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice

Právní forma: Obec – územně samosprávný celek

Předmět činnosti: stanoveno předpisem 128/2000 Sb.

IČ: 00292788 DIČ: CZ00292788

K 31.12.2011 v obci Hodonice 1.843 obyvatel

Rozvahový den: 31.12.2011

Organizační struktura:

Zřizované organizační složky:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Knihovna

Dům s pečovatelskou službou

Zřízená příspěvková organizace:

Mateřská škola Hodonice, U Kostela 196,

671 25 Hodonice, IČ: 70993408

Starosta uvolněný: Petr Korger

Místostarosta uvolněný: Jan Rožnovský

Kontrolní výbor: předseda – Lattnerová Marta, počet členů 3

Finanční výbor: předseda – Stanislav Medek, počet členů 3

Přestupková komise: předseda – Michaela Koryťáková, počet členů 3

Komise pro životní prostředí: předseda – Vítězslav Seidl, počet členů 3

Členství obce Hodonice ve svazcích:

Svazek obcí Tasovice a Hodonice

Svazek Znojemských vinařských obcí Daníž Hnánice

1) Rozpočtové hospodaření

Počátkem roku hospodařila Obec Hodonice dle schválených pravidel rozpočtového provizoria,

poté na základě schváleného rozpočtu obce Hodonice na rok 2011 v objemu rozpočtových příjmů Kč

22.267.100,-, výdajů Kč 21.325.400,- a financování celkem minus Kč 941.700,-.

Vydáno bylo celkem 10 rozpočtových opatření, kterými rozpočtové příjmy byly zvýšeny na Kč

26.797.600,-, výdaje sníženy na Kč 20.742.900,- a financování sníženo na minus Kč 6.054.700,-.

Příjmy se vyvíjely dle očekávání. K drobnému nárůstu příjmů došlo u vlastních běžných příjmů,

které vyplývají z uzavřených smluv. K největšímu nárůstu došlo zejména u daňových příjmů

zvýšením příjmů u výnosů některých daní, zapojením příjmu právnických osob za obec a přijetím

dotací dle rozpočtových opatření nad rámec dotací dle rozpočtu schváleného : z rozpočtu

Jihomoravského kraje na hypoteční úvěrování bytové výstavby ve výši Kč 106 000., dotací na

částečnou úhradu mzdových výdajů pracovníků VPP ve výši Kč 299.228,- + Kč 19.000,- za měsíc


prosinec 2010 , dotace na opravu místní komunikace v obci ze SZIF ve výši Kč 115.000,- na akci

zrealizovanou v roce 2010 a přijetí dotace na přípravu a zrealizování sčítání lidu v roce 2011 ve výši Kč

10.010,-. Ve srovnání s roky předchozími se příjmy liší zejména v příjmové části položky 1337 -

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálního odpadu, kdy pokles činí cca 30% vydáním OZV platné pro rok 2011, kterou jsou

osvobozeny od poplatku osoby ve věku do 18ti let a osoby nad 65 let věku.

Výdaje běžné doznaly mírného nárůstu, ve srovnání s lety předchozími, byly však pokryty

prostředky z již rozpočtu schváleného, jen v některých případech došlo k navýšení či přesunu

jednotlivých výdajových položek. V roce 2011 byly vyšší výdaje u paragrafu 3314 – činnosti

knihovnické, kdy v tomto roce došlo k znovuzprovoznění místní knihovny a vybavení novým

nábytkem a počítačovou technikou.

Výše výdajů byla ovlivněna i změnou organizace vedení obce, kdy počátkem roku 2011 bylo

vypláceno odstupné starostovi obce, který končil funkční období po komunálních volbách v roce

2010 , kdy se výdajů r. 2011 týkalo ještě 5ti měsíční odstupné. Nově zvolenému starostovi obce,

který z důvodu pracovní neschopnosti odstoupil z funkce uvolněného starosty v měsíci květnu

2011 a od této doby zastával funkci neuvolněného místostarosty , bylo vypláceno odstupné ve výši

trojnásobku měsíční odměny. Vedení obce se již v době nemoci ujal místostarosta obce, který byl do

této funkce od měsíce dubna uvolněn a poté od měsíce května byl zvolen uvolněným starostou obce

Od měsíce listopadu 2011 již ob a, starosta i místostarosta , zastávají tyto funkce jako uvolněné.

Financování se týkala změna jak na straně příjmů tak výdajů ukončením termínovaného vkladu a

příjmem připsaného úroku z termínovaného vkladu ve výši Kč 5.041.084,93, výnosem z prodeje akcií

Kč 109.874,04 a dále vývojem příjmů a výdajů se financování vlastními prostředky snížilo na částku

Kč 6.241.539,45.

Rok 2011 Příjmy Výdaje Financování

Návrh rozpočtu 22.267.100,- 21.325.400,- - 941.700,-

Rozpočet upravený 26.797.600,- 20.742.900,- -6.054.700 ,-

26.814.529,11 18.218.433,70 -8.596.095,41

Skutečnost (po

konsolidaci)

Zůstatky finančních prostředků na účtech:

1.1.2011 31.12.2011

BÚ ČS a.s. Znojmo 2.710.783,52 8.920.409,52

BÚ ČS a.s. Znojmo – kauce DPS 260.400,- 255.000,-

BÚ HB Jihlava 111.230.09 0,-

BÚ KB Znojmo 892.137,77 1.093.890,69

BÚ KB Znojmo – rozvoj obce 997.204,28 423.232,44

BÚ Volksbank Znojmo 4.131.411,46 9.385.727,11

Volksbank Znojmo – termínovaný účet 5.000.000,- 0,-

KB – účet v EUR 9,27 2,10

KB – portfoliový účet v CZK 4,09 4,09

14.103.180,48 20.078.265,95

Účet FRB 886.227,97 1.152.681,95


Tvorba a čerpání Sociálního fondu a Fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice.

Sociální fond byl tvořen z rozpočtových prostředků v roce 2011 ve výši čerpání, tj. částkou

Kč 22.750,-. Čerpán byl ve výši Kč 20.750,- na vyplacení ošatného pracovníkům správy

a uvolněným členům zastupitelstva obce , ve výši Kč 2.000,- byl fond čerpán na úhradu

věcných darů pro zaměstnance obce v trvalém pracovním poměru poskytnutých při životních

jubileích.

Tvorba a čerpání fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice a stav prostředků na BÚ FRB.

Účet č. 236

Stav účtu k 1.1.2011 Kč 886.227,97

Splátky půjček poskytnutých z FRB 201.399,50

Splátky půjček poskytnutých přes BÚ obce 149.658,80

Příjmy z úroků k poskytnutým půjčkám 14.964,90

Příjmy úroků banky k účtu FRB 4.870,78

Poplatky banky k účtu FRB -4.440,-

Poskytnuté půjčky ve výši: -100.000,-

Zústatek prostředků na účtu v bance = Kč 1.152.681,95

Účet krytí fondu rozvoje bydlení – stav k 1.1.2011 – č. účtu 419 Kč 1.371.398,60

Plus splátky půjček poskytnutých přes BÚ obce Hodonice 149.658,80

Příjmy úroků z půjček na rok 2011 14.107,80

Pohledávky za nezaplacené úroky r. 2010 6,30

Úroky banky k účtu FRB 4.870,78

Poplatky banky k účtu FRB -4.440,-

Konečný stav účtu krytí FRB - vytvořený fond = Kč 1.535.602,28

Údaje o plnění příjmů, čerpání výdajů a rozpočtových změnách v plném členění podle

rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12) doplněné přílohou č. 2

(evidence rozpočtových opatření)

2) Údaje o hospodaření s majetkem

Údaje o pohybu majetku, stavů majetku k 31.12.2011 inventarizaci majetku a doplňující

údaje jsou obsaženy v přílohách: č. 3 – Rozvaha, č. 4 – Výkaz zisků a ztráty, č. 5 – Příloha

účetní závěrky, č. 6 – Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku,

pohledávek a závazků Obce Hodonice k 31.12.2011 a jsou k nahlédnutí v kanceláři

obecního úřadu.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Hodonice proběhla na základě příkazu

starosty obce Hodonice, vydaného dne 29.11.2011. Inventarizace proběhla ve dnech

5.1.2012 – 26.1.2012 se stavem majetku k 31.12.2011

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše

uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

majetku a závazků a Českými účetnimi standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou

účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.


Veškerý inventarizovaný majetek,,který pozbyl funkčnost bude vyřazován během roku na základě

schváleného návrhu majetku na vyřazení zastupitelstvem obce.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou Obce

Hodonice panem Petrem Korgerem dne: …………31.1.2012…………………..

Podrobný přehled pohybu majetku na majetkových účtech obce Hodonice

v roce 2011.

Účet 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek PS Kč 444.853,90

- Pořízení programového vybavení pro přístup ke sbírkám zákonů + 12.000,-

Stav k 31.12.2011 Kč 456.853,90

Účet 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek PS Kč 381.200,-

Stav k 31.12.2011 Kč 381.200,-

Účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek PS Kč 0,-

- Změna č. 1. Územního plánu obce Hodonice + 21.400,-

Stav k 31.12.2011 Kč 21.400,-

Účet 031 – Pozemky PS Kč 9.030.284,41

- Prodej pozemku p.č. 212/11 - 77,63

- Prodeje pozemků na stavbu garáží u nádraží – celkem - 55.853,44

- Bezúplatné nabytí pozemku od Obce Tasovice + 3.736,-

- Uvědomění o doplnění parcel Katastrálním úřadem Znojmo + 324.862,51

-324.862,51

- Vyřazení dle souhlasného prohlášení – duplicitní zápis-Pozemkový fond -11.950,-

Stav k 31.12.2011 Kč 8.966.139,34

Účet 032 – Umělecká díla a předměty PS Kč 372.220,-

Stav k 31.12.2011 Kč 372.220,-

Účet 021 – stavby PS Kč 206.115.143,46

- Zařazení majetku – chodník na hřbitově + 23.617,-

- Zařazení zpevněné plochy u nádraží – u garáží Hodonice + 640.987,40

- Zařazení veřejného osvětlení u garáží +44.909,80

- Vyřazení aleje – Javory – nesplňuje podmínku stavby -41.465,-

- Snížení hodnoty stavby KD – převod na samostatné majetkové účty

028 + 022 -132.011,-

- Rozdělení stavby Inženýrských sítí Na Vinici do odpisových skupin -13.889.532,50

„ dešťová kanalizace Na Vinici +2.912.918,-

„ komunikace + chodníky Na Vinici +10.327.614,30

„ veřejné osvětlení Na Vinici + 649.000,20

Stav k 31.12.2011 Kč 206.651.181,66

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí PS Kč 2.944.434,33


- Nákup zametacího kartáče +74.160,-

- Zařazení vybudovaného bezdrátového rozhlasu + 506.328,-

- Převod majetku v jmenovité hodnotě do 40ti tis. kč na majetkový

Účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek

-psací stroj OPTIMA - 12.180,-

-PIANINO -11.930,-

-elektrické varhany -14.800,-

-úřední tabule -39.392,40

-bezpečnostvní zařízení -26.917,80

-skříň kombinovaná zasklená -26.230,-

-skříň kombinovaná zasklená -25.742,-

-kontejner nízký -10.500,-

-kontejner vysoký -15.000,-

-elektrická pec -10.700,-

-čerpadlo -10.209,-

- Myčka nádobí – převod z účtu 021 souhrn nákladů KD + 57.077,-

Stav k 31.12.2011 Kč 3.378.398,13

Účet 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek PS Kč 4.539.404,39

+ -

Nákup monitoru k počítači do kanceláře starosty 4.999,-

Nákup jednokotoučové brusky na parkety - KD 38.646,-

Nákup unášeče padů - KD 4.733,-

Nákup elektrického kráje – kuchyň KD 1.799,-

Nákup 14ti ks regálů – archiv OÚ 13.160,-

Nákup 6ti ks regálů – archiv OÚ - stú 6.600,-

Nákup 9ti ks regálů – archiv OÚ - stú 11.160,-

Nákup 6ti ks regálů – archiv OÚ 8.040,-

Nákup štítkovače 1.220,-

Nákup přenosného dopravního značení „blokové čištění“ 2 ks 6.162,-

Nákup 4 ks policových regálů – sklad nádobí KD 4.315,-

Nákup kartáče s ocelovým madlem na údržbu tenisového hřiště 2.281,-

Nákup černé interiérové rohože - KD 4.320,-

Nákup motorové sekačky LC 53 Husqarna 20.101,-

Nákup unášeče smirků - KD 4.357,-

Nákup židlo k počítači JULES RAM - knihovna 998,-

Nákup otočné židle VILGOT – knihovna 2.190,-

Nákup 2ks psacích stolů MICKE k veřejnému internetu - knihovna 2.980,-

Nákup – stůl odkládací - knihovna 1.990,-

Nákup 4ks kancelářských křesel – správa á 1.690,- 6.760,-

Nákup 4ks židlí – JULES - knihovna 3.992,-

Nákup 3 ks stolů VIKA - knihovna 2.397,-

Nákup stolu BJURSTA - knihovna 1.990,-

Nákup – REUTER + SWITCH - správa 1.122,-

Nákup víceúčelového vysavače PHILIPS - DPS 6.499,-

Nákup SONY – digitální diktafon 1.614,-

Nákup 5ti ks 240l popelnicových nádob – č.p. 374,375,376,377 5.750,-

Nákup 5ti ks popelnicových nádob 240l - správa 5.750,-

Nákup 12til tlakového postřikovače 1.290,-


Nákup detektoru alkoholu 1.101,-

Nákup křovinořezu Husqvarna 535 rx 15.390,-

Nákup – kronika Max 542,-

Nákup automatické pračky AEG 8 kg prádla - DPS 16.199,-

Nákup automatické pračky AEG 6 kg prádla - DPS 13.049,-

Nákup pčítač klienta - knihovna 10.020,-

Nákup monitoru k PC klienta - knihovna 3.132,-

Nákup počítač klienta - knohovna 10.020,-

Nákup monitoru k PC klienta - knohovna 3.132,-

Nákup počítač - knihovna 16.548,-

Nákup monitoru k PC knihovny 3.132,-

Nákup tiskárny – knihovna 5.389,20

Nákup prodlužovacího kabelu – napěťová ochrana 600,-

Nákup akušroubováku RT – CD 14,4 2.990,-

Nákup motorové pily H 455 Rancher 12.990,-

Nákup – zavírací skříňka s pracovní deskou - knihovna 5.310,-

Nákup – psací stůl - knihovna 1.647,-

Nákup – nábytek do knihovny – otevřený roh 1.944,-

Nákup – nábytek do knihovny - skříňka 3.933,-

Nákup – nábytek do knihovny – horní pultík 1.251,-

Nákup nábytku do knihovny – zásuvkový kontejner 4.122,-

Nákup – 2 ks – nové regály do knihovny 8.104,80

Nákup – 4ks stoliček do knihovny 2.351,20

Nástavba na vlečku – nové pořízení 9.769,-

Nákup sady zásahových hadic - JSDH 16.990,-

Nákup 30ti ks odpadkových košů se sloupkem 44.880,-

Nákup schránek na sáčky na odpadkové koše – 15 ks 11.220,-

Nákup mobilní lampy 879,-

Převod z účtu 022 – psací stroj OPTIMA 12.180,-

Převod z účtu 022 - PIANINO 11.930,-

Převod z účtu 022 – elektrické varhany 14.800,-

Převod z účtu 022 – úřední tabule 39.392,40

Převod z účtu 022 – bezpečnostní zařízení 26.917,80

Převod z účtu 022 – skříň kombinovaná zasklená 26.230,-

Převod z účtu 022 – skříň kombinovaná zasklená 25.742,-

Převod z účtu 022 – kontejner nízký 10.500,-

Převod z účtu 022 – kontejner vvysoký 15.000,-

Převod z účtu 022 – elektický pec 10.700,-

Převod z účtu 022 - čerpadlo 10.209,-

Nákup dopravního značení „konec obce“ 3.661,20

Nákup dopravního značení „začátek obce“ 3.661,20

Nákup dopravního značení – „konec pěší zóny 4 ks á 4.516,80 18.067,20

Nákup dopravního značení „začátek pěší zóny“ 4ks á 4.516,80 18.067,20

Nákup dopravního značení „zákaz zastavení“ 2 ks á 3.266,40 6.532,80

Nákup dopravního značení „dej přednost v jízdě“ 3.537,60

Nákup dopravního značení – „šikmé parkování“ 1.440,20

Nákup dopravního značení – 3ks „zákaz vjezdu + dod. T. 3,5T“ á 3.697,20 11.091,60

Nákup dopravního značení „jednosměrný provoz“ 3.236,40


Nákup dopravního značení – „jednosměrný provoz“ 3.392,40

Nákup dopravního značení – „zákaz vjezdu v jednom směru“ 2 ks á 3.638,40 7.276,80

Nákup mobilního telefonu NOKIA C2 1.614,-

Nákup mobilního telefonu – NOKIA C2 1.949,-

Nákup mobilního telefonu NOKIA C2 1.949,-

Pořízení 4ks informačních tabulí – převod z Daníž + vlastní náklady á 9.573,25 38.293,-

Převod z účtu 021 – Nerez stůl – kuchyň KD 30.204,-

Převod z účtu 021 – dvojdřez – kuchyn KD 14.898,-

Převod z účtu 021 – sporák – kuchyň KD 29.832,-

Vyřazení nefunkčního monitoru k počítači 5.369,-

Vyřazení nefunkční žehličky - DPS 2.414,-

Vyřazení nefunkční otáčecí židle SIMONA 1.339,-

Vyřazení antény – bezdrátové spojení internetu 585,50

Příslušenství bezdrátového spojení na internet – na DPS 1.309,-

Vyřazení – chemické Wc - knihovna 4.485,-

Vyřazení automatické pračky IAR SLT 010X DPS – 2 ks 25.842,-

Vyřazení sprchového koutu - DPS 7.392,30

Vyřazení vodoměru - DPS 1.209,-

Vyřazení opěrného žebříku – 4m 1.155,-

Vyřazení podlahové krytiny PVC - KD 4.837,20

Vyřazení kabelového svodu k tel. přijímači 1.080,-

Vyřazení telefonní ústředny 26.921,30

Vyřazení barového pultu 8.418,-

Vyřazení barového pultu 4.209,-

Vyřazení postřikovací konve 1.290,-

Vyřazení otočné čalouněné židle 1.900,-

Vyřazení otočné čalouněné židle 1.900,-

Vyřazení odpadkového koše 600,-

Vyřazení motorové pily STIHL 211 15.390,-

Vyřazení psacího stolu 1.400,-

Vyřazení rádia SONG 1.220,-

Vyřazení monitoru k počítači 7.589,20

Vyřazení konferenčního stolku 1.512,-

Celkem 806.155,- 129.366,50

Stav k 31.12.2011 Kč 5.216.192,89

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek PS Kč 817.795,40

-IS ul. Panská PS Kč 424.210,- KS Kč 424.210,-

-klidová zóna u rybníčku PS Kč 7.140,- 7.140,-

-bazén u tenisových kurtů PS Kč 3.570,- 3.570,-

-zpevněná plocha u nádraží PS Kč 157.680,40

Plus navýšení Kč 628.176,80

minus sníže o převod panelů na komun. Ul Panská 99.960,-

minus zařazení do majetku zpevněné plochy 640.987,40

minus zařazení do majetku VO u garáží Kč 44.909,80 0,-

-sběrný dvůr PS Kč 222.220,- 222.220,-

-přípojka dešťová kanalizace u nádraží PS Kč 2.975,-


Minus převod do nákladů zpevněné plochy u garáží 2.975,- 0,-

-Bezdrátový místní rozhlas

Plus pořízení 506.328,- minus zařazení 506.328,- 0,-

-chodník na hřbitově

Plus pořízení 23.617,- minus zařazení 23.617,-

-sportovní hřiště ul. Panská

Plus náklady r. 2011 4.800,- 4.800,-

-panelka ul. Panská

Plus náklady r. 2011 Kč 114.360,- 114.360,-

-Připojení odběru el. en. – Stodola, sběrný dvůr

Plus náklady r. 2011 Kč 46.685,- 46.685,-

-Rekonstrukce budovy JSDH

Plus náklady r. 2011 Kč 3.150,- 3.150,-

Stav k 31.12.2011 Kč 826.135,-

Účet 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek PS Kč 7,73

069 12 - 3,709 ks akcií SGAM AI HUDSON I (LU0200983418) 200 3,71 Kč

4,014 ks SGAM AI MSA 404-C1(LU0200988722) 300 4,02 Kč

-minus prodej 1,891 ks akcií SGAM AI HUDSON I (LU0200983418) 200

-minus prodej 2,101 ks akcií SGAM AI MSA 404-C1(LU0200988722) 300

069 12 - 1,818 ks akcií SGAM AI HUDSON I (LU0200983418) 200 1,83 Kč

1,913 ks SGAM AI MSA 404-C1(LU0200988722) 300 1,92 Kč

Stav k 31.12.2011 Kč 3,75

3) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

Obec Hodonice je zřizovatelem příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola Hodonice,

příspěvková organizace. V roce 2011 byla PO poskytnuta neinvestiční dotace od

zřizovatele ve výši Kč 800.000,-.

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 skončilo ztrátou, a to v hlavní činnosti

ve výši Kč 23.421,76, z hospodářské činnosti ve výši Kč 27.489,60.

O pokrytí ztráty z rezervního fondu rozhodlo ZO na 19. Zasedání ZO dne 24.4.2012 v bodě

č. 3/6.

Roční účetní závěrka – výkazy zřízené PO a inventarizační soupis majetku - je založena

k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v Hodonicích a tvoří přílohu č. 7.


4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním

rozpočtům veřejné úrovně, poskytnuté a přijaté transfery

Dotace přijaté a realizované výdaje kryté z dotací:

- Dotace z všeobecné pokladní správy na sčítání lidu v roce 2011 Kč 10.010,- čerpány ve výši

Kč 861,- Kč

- Neinvestiční dotace dle souhrnného dotačního vztahu Kč 1.412.500,- nevyúčtovávané

- Neinvestiční dotace ze SZIF na opravu komunikace v obci Hodonice Kč 115.000,- na akci

zrealizovanou v roce 2010 – z toho prostředky EU 92.000,-

- Neinvestiční dotace na částečnou úhradu mzdových výdajů pracovníků VPP celkem Kč

318.228,-, u toho z prostředků EU 165.943,80 - vyčerpány v roce 2011 v plné výši

- Neinvestiční dotace na úhradu úroků k hypotečnímu úvěrování bytové výstavby z rozpočtu

JMK ve výši Kč 106.000,- vyčerpány v plné výši

- Investiční dotace ze SZIF na úpravu veřejného prostranství u KD ve výši Kč 1.211.400,- z toho

prostředky EU Kč 969.120,- - akce zrealizovaná v roce 2010

Realizace akce – pořízení bezdrátového místního rozhlasu – výdaje realizovány se zastoupením

dotací celkem Kč 266.203,53 z toho prostředky EU Kč 212.962,82 v roce 2011, řízení o přiznání

dotace bude dokončeno v průběhu roku 2012.

- Neinvestiční přijaté dotace od obcí na přestupková řízení činily v roce 2011 Kč 9.500,-.

Přijaté dotace k vyúčtování byly vyúčtovány v řádném termínu, nevyčerpané dotace k vrácení byly

v řádném termínu převedeny na účet JMK. Příloha č. 8

Jednotlivá vyúčtování dotací jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě v Hodonicích.

Poskytnuté příspěvky a věcné dary v roce 2011 z rozpočtu Obce Hodonice

Vnitřní obchod a služby

- Příspěvek MAS Znojemské vinařství na rok 2011 14.320,-

Předškolní zařízení

- Neinvestiční příspěvek PO MŠ Hodonice na provoz 800.000,-

Kultura

- Věcné dary – přání důchodcům 17.718,-

- Hračky – vítání občánků 3.645,-

- Věcné dary do tomboly (ples ZŠ Tasovice 1.500,- ples MS Hubert Tasovice

1.498,- ples Obce Krhovice 1.500,- Obec Krhovice – Masopust 979,-

Ostatky SDH Tasovice 1.500,- TJ Sokol Tasovice Hody 1.500,-

Silvestr SDH Hodonice 1.500,-) 9.977,-

- Věcné dary – zlatá svatba 486,-

+ účinkující při občanských obřadech 4.740,-

- Věcné dary při pořádání Dětského dne 853,-

- Věcné dary žákům 9tých tříd 2.095,-

- Věcné dary – žáci MŠ Hodonice 825,-

- Věcné dary při Mikulášské besídce 1.162,-

Celkem věcné dary 41.501,- Kč

- Příspěvek na dětský karneval – Dvořák Petr Panská 395 – 12.2.2011 5.000,-

- Příspěvek Výstavy vín – ČZS Tasovice 1.500,-


- Příspěvek OS za Hodonice krásnější – dětský den 4.6.2011 4.998,-

- Příspěvek na Dětský den 29.5.2011 – Hodoňáci 5.000,-

- Příspěvek TJ Sokol Tasovice – Hody – na kroje 30.000,-

- Příspěvek OS za Hodonice krásnější – Cimbálka 19.11.2011 4.991,-

- Příspěvek SDH Hodonice – Silvestr 3.000,-

Celkem příspěvky 54.489,- Kč

Sport

- Příspěvek TJ Sokol Tasovice na 1. Pol r. 2011 150.000,-

- Příspěvek TJ Hodonice na náklady spojené s pronájmem nebyt. Pr. V KD 171.352,-

- Příspěvek na činnost v roce 2011 45.000,-

- Příspěvek TJ Hodonice – oddíl rybářů 19.965,50

- Příspěvek Cyklo klub Kučera – cyklistické závody 5.000,-

Celkem Kč 391.317,50

Podpora individuální bytové výstavby

- Poskytnutí půjčky z FRB 100.000,-

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

- Příspěvek Oblastní charita Znojmo – Hradiště 30.000,-

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

- Příspěvky – porodné 80.000,-

Příspěvky – pohřebné 50.000,-

Požární ochrana

- Věcný dar – příspěvek SDH Tasovice – soutěž 1.500,-

- Příspěvek na rok 2011 OSH Znojmo 1.838,-

- Příspěvek SDH Hodonice – soutěž hasičů 7.000,-

Správa

- Věcný dar při životním jubileu – ze sociálního fondu 2.000,-

Převody veřejným rozpočtům

- Daníž Hnanice - neinvestiční 33.537,-

- Svazek obcí ‚Tasovice a Hodonice - neinvestiční 450.224,-

- Obec Tasovice – na ZŠ Tasovice neinvestiční 745.543,-

Investiční 1.341.358,-

Poskytnuté příspěvky a věcné dary jsou průběžně kontrolovány, příspěvky k vyúčtování

vyúčtovávány.


5) Závěrečné účty Svazků, jejich členem je Obec Hodonice

Návrhy závěrečných účtů svazků:

Svazku obcí Tasovice a Hodonice IČ: 68689420

Svazku Znojemských vinařských obcí Daníž Hnanice IČ: 68729235

Jsou zveřejněny na úřední a elektronické úřadní desce Obce Hodonice.

Přílohy č. 9, 10

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za

rok 2011

Přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2011 provedli ve dnech 1. a 2. srpna

2011 (dílčí přezkoumání) a dne 23. dubna 2012 (konečné přezkoumání hospodaření)

pracovníci odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č.

420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a

dobrovolných svazků.

Závěr zprávy:

při přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Hodonice nebyly zjištěny chyby a nedostatky

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.

Plné znění Zprávy o výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Hodonice tvoří

přílohu č. 11 .

7) Vedení účetnictví

Obec Hodonice zpracovává účetnictví programem firmy Gordic spol. s.r.o. Erbenova 4,

586 01 Jihlava

Obec Hodonice vedla v roce 2011 účetnictví v plném rozsahu

Obec Hodonice neprovozovala v roce 2011 žádnou hospodářskou činnost

Obec Hodonice byla v roce 2011 plátcem DPH

Obec Hodonice tvořila a čerpala v roce 2011 sociální fond a Fond rozvoje bydlení

8) Projednání návrhu závěrečného účtu

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za

rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a

právního-oddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce za rok 2011 a to bez výhrad.

Po projednání a schválení Návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce Hodonice se

tento návrh stává ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE HODONICE za rok 2011.

Návrh závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2011 byl řádně zveřejněn, vhodným

způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce obce Hodonice od do

Ve stejném období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový

přístup.

More magazines by this user
Similar magazines