iksyhl vf/k{kd]ukf'kd xzkeh

ahmednagar.gov.in

iksyhl vf/k{kd]ukf'kd xzkeh

iksyhl vf/k{kd]vgenuxj

egkjk"Vz iksyhl fu;ekoyh lu&1999]Hkkx&3 vUo;s iksyhlkaph drZO;s

iksyhl vf/k{kdkaph

vf/kdkjh o drZO;s

1½ftYgkf/kdkjh vkf.k iksyhl egklapkyd ;kaP;k vkns'kkP;k vf/ku

jkgqu laiq.kZ ftYg;krhy iksyhlkackcrps funsZ'k vkf.k fu;a=.k iksyhl

nykps dk;Zdkjh izeq[k Eg.kqu iksyhl v/kh{kd ;kapsdMs lksifo.;kar

vkys vkgs-'kL=s]dok;rs ]O;k;ke ]xqUgs izfrca/kd vkf.k vUos"k.k

]vfHk;ksx pkyfo.ks ]f'kLr vkf.k brj dk;Zdkjh ckchalg nykP;k

varxZRk x`g O;oLFksoj R;kaps iq.kZi.ks fu;a=.k vlrs ¼Hkkx&1½

2½T;k {ks=koj vij iksyhl vf/k{kd ;kauk useysys

vlrs]R;k{ks=kdjhrk rs iksyhl v/kh{kdkaizek.ksp vlrkr]vkf.k

jkT; 'kklukus R;kaP;koj lksifoY;kuqlkj iksyhl vf/k{kd ;kaph

drZO;s ikj ikMrkr]vkf.k vf/kdkj pkyforkr ¼Hkkx&1½

v½'kklu fu.kZ;]x`g foHkkx dz%vsihvks@0283@iksy&3]fn-30@01 @

1983 o ifji=d dz@25@26556¼132½@eqacbZ fn-4@03@ 1984

uqlkj

1½dk;nk o lqO;oLFksoj iksyhl v/kh{kd ;kaps fu;a=.k

2½fo'ks"k 'kk[kk o lqj{kk 'kk[kk ;kaps oj fu;a=.k

3½eq[;ky; ;sFkhy Hkjrh o izf'k{k.k]lsok]iqjoBk],e-Vh-]esl

dWUVhu]ykbZu]'kkGk]LiksVZ]fdV lkfgR;]LVksvlZ bR;knh

4½vtZ pkSd'kh

iksyhl v/kh{kd dk;kZy;krhy i=O;ogkj 'kk[kk]ys[kk 'kk[kk]

vkLFkkiuk 'k[kk ;kaps i=O;ogkj

6½fofo/k izdkjP;k cSBdh

7½dY;k.kdkjh midzes]turs'kh leUo;

iksyhl vf/kdk&;kaps o dk;kZy;krhy fyihd oxkZps ok"khZd

xksifu; vgoky fyg.;kps vf/kdkj

iksyhl vf/k{kdkauh 'kD; vlsy rsFkoj R;kaP;k oS;Drhd

ekxZn'kZukpk o funs'kkpk ykHk vko';d vlsssy rsaOgk mi foHkkxh;

iksyhl vf/kdk&;kauk d#u ns.ks gk R;kaP;k dRkZO;kpk ,d Hkkx

vkgs-

4½ ftYg;kpk eq[; iksyhl vf/kdkjh ;k ukR;kus iksyhl vf/k{kdkaph

vk| drZO; Eg.kts ]R;kP;k fu;a=.kk[kkyhy cy ;ksX; izdkjs

izf'k{khr ]dk;Z{ke vkf.k lek/kkuh Bso.ks o R;kP;k

vf/kiR;k[kkyhy iksyhl cy R;kP;k ftYg;krhy xqUg;kapk

izfrca/k vUos"k.k o rikl dj.;kps dke ;ksX; izdkjs o

dk;Z{kerkiwoZd djr vlY;kph [kkrjtek lrr ns[kjs[k BsÅu

More magazines by this user
Similar magazines