Angewandte Spieltheorie, 7. Kapitel

luciankern

Angewandte Spieltheorie, 7. Kapitel

.DSLWHO 0HKUIDFKVSLHOH

&KDUDNWHULVWLVFK I U GHQ $EEDX GHU 6LFKHUKHLWVVWDQGDUGV ZDU GLH 7HQGHQ] ]XU 9HU

ULQJHUXQJ GHU (LJHQNDSLWDOTXRWH +LHU VHW]WHQ GLH 0LWJOLHGHU GHU %,= DQ XQG YHU

VXFKWHQ HLQH (UK|KXQJ GHU (LJHQNDSLWDOTXRWH I U %DQNHQ GXUFK HLQHQ JHPHLQVDPHQ

6WDQGDUG ]X HUUHLFKHQ 'DV 'LOHPPD EHVWDQG GDULQ GD‰ HLQH VROFKH 9HUHLQEDUXQJ

QXU GDQQ 6LQQ PDFKW ZHQQ GLH %HWHLOLJWHQ VLFKHU VHLQ N|QQHQ GD‰ VLFK DOOH GDUDQ

KDOWHQ (EHQ GDV DEHU ZDU ]X EH]ZHLIHOQ ZHLO OHLFKW ]X VHKHQ LVW GD‰ GLH QDWLRQDOHQ

5HJXOLHUXQJVLQVWDQ]HQ HLQHQ $QUHL] KDEHQ N|QQWHQ YRQ GHU 9HUHLQEDUXQJ DE]XZHL

FKHQ XP GLH $WWUDNWLYLWlW LKUHV MHZHLOLJHQ )LQDQ]SODW]HV ]X HUK|KHQ 'DUDXV HUJLEW

VLFK GDV IROJHQGH 5HJXOLHUXQJVGLOHPPD

6SLHOHU 'LH LQ GHU %,= ]XVDPPHQJHVFKORVVHQHQ =HQWUDOEDQNHQ

RKQH 9HUOXVW DQ $OOJHPHLQKHLW ZHUGHQ ]ZHL EHOLHELJH KHU

DXVJHJULIIHQ =L XQG =M

6WUDWHJLHQ 6WDQGDUG HLQKDOWHQ H 6WDQGDUG QLFKW HLQKDOWHQ QH

$XV]DKOXQJHQ D ! E ! F ! PLW E ! D DOV ILNWLYH 1XW]HQZHUWH I U GLH

=HQWUDOEDQNHQ =L XQG =M

$XV]DKOXQJVPDWUL[

=L

=M

H QH

H E E D

QH D F F

0LW GHU 6FKDIIXQJ HLQHV 0LQGHVWVWDQGDUGV I U LQWHUQDWLRQDO RSHULHUHQGH %DQNHQ LVW

DQGHUV DXVJHGU FNW HLQ LQWHUQDWLRQDOHV |IIHQWOLFKHV *XW EHUHLWJHVWHOOW 'DV 6SLHO

,QWHUHVVHQJUXSSHQ XQG |IIHQWOLFKH * WHU ]HLJWH DEHU GD‰ GDV DXI IUHLZLOOLJHU

*UXQGODJH NDXP JHVFKHKHQ ZLUG ZHLO 7ULWWEUHWWIDKUHUYHUKDOWHQ ]X HUZDUWHQ LVW GHQQ

QLHPDQG NDQQ YRQ GHU 1XW]XQJ GHV |IIHQWOLFKHQ *XWHV DXVJHVFKORVVHQ ZHUGHQ ZHQQ

HV HLQPDO EHUHLW VWHKW XQG GDKHU KDW DXFK QLHPDQG HLQHQ $QUHL] VLFK DQ VHLQHU %H

UHLWVWHOOXQJ ]X EHWHLOLJHQ

'HQQRFK NRQQWHQ GLH %HWHLOLJWHQ GDV 'LOHPPD ZHQLJVWHQV WHLOZHLVH O|VHQ LQGHP

VLH UHODWLY VFKQHOO HLQH (LQLJXQJ GDU EHU HU]LHOWHQ GD‰ HLQH (UK|KXQJ GHU (LJHQND

SLWDOTXRWH DOV 0LQGHVWVWDQGDUG DQ]XVWUHEHQ ZDU 'DEHL VSLHOWH VLFKHU DXFK HLQH 5RO

OH GD‰ PLW GHU %,= HLQ RUJDQLVDWRULVFKHU 9HUKDQGOXQJVUDKPHQ YHUI JEDU ZDU GHU

VFKRQ VHLW OlQJHUHP EHVWDQG XQG GHPHQWVSUHFKHQG HLQHQ H6FKDWWHQ GHU =XNXQIWI DXI

GDV 'LOHPPD ZDUI VR GD‰ HLQH GHU 9RUDXVVHW]XQJHQ I U HLQH NRRSHUDWLYH /|VXQJ

JHJHEHQ ZDU HLQH KRKH :DKUVFKHLQOLFKNHLW GHU )RUWVHW]XQJ GHV 6SLHOV

$OOHUGLQJV NRQQWH GDV QLFKW YHUKLQGHUQ GD‰ XP GLH $XVJHVWDOWXQJ GLHVHV 0LQGHVW

VWDQGDUGV HLQ KDUWHU ,QWHUHVVHQNRQIOLNW DXVEUDFK GHU LQ GHU )ROJH GLH 9HUKDQGOXQJHQ

IHVWIDKUHQ OLH‰

More magazines by this user
Similar magazines