Evaluace nastavení indikátorové soustavy ... - (ROP) Jihozápad

rr.jihozapad.cz

Evaluace nastavení indikátorové soustavy ... - (ROP) Jihozápad

Manažerské shrnutí

Lze konstatovat, že celkové výsledky evaluační studie jsou pro ROP JZ vcelku pozitivní. Zpracovatelé

evalvace pracovali s daty, která byla přiřazena k referenčnímu datu pro tuto studii a to 1. 1. 2010,

z čehož vyplývá, že optimální míra finančního pokroku by se měla pohybovat okolo 40 % a k tomu

odpovídající míra věcného pokroku. Cílem evaluace bylo zodpovědět na evaluační otázky

v navržených 3 oblastech hodnocení Finanční a věcný pokrok programu, Kvalita indikátorové

soustavy, Ověření reálného plnění indikátorů u realizovaných projektů. Zpracovatel studie mírně

upravil základní evaluační otázky po dohodě s pracovníky ÚRR Jihozápad do následujícího členění:

Věcný a finanční pokrok:

1) Je finanční pokrok programu v souladu s plánovaným průběhem čerpání prostředků

ze SF EU?

2) Je reálné vyčerpat alokované prostředky v jednotlivých prioritních osách, resp.

oblastech podpory vzhledem k pravidlu n+2/n+3?

3) Směřuje program k naplňování stanovených globálních a specifických cílů, resp.

cílových hodnot indikátorů na úrovni globálních a specifických cílů?

4) Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů reálně s ohledem na finanční a věcný

pokrok programu?

Kvalita indikátorové soustavy

5) Jsou indikátory ROP NUTS II Jihozápad nastaveny vhodným způsobem z hlediska

zjistitelnosti, měřitelnosti a konzistentnosti dat?

6) Umožňuje stávající nastavení soustavy věcných indikátorů ROP NUTS II Jihozápad

naplňování jednotlivých cílů programu?

Reálné plnění indikátorů u realizovaných projektů

7) Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů reálně s ohledem na finanční a věcný

pokrok programu?

Z odpovědí na evalvační otázky a s přihlédnutím na prokazatelné výsledné hodnoty projektů lze

konstatovat, že nedochází k závažným diskrepancím v plnění finančního pokroku ani věcného plnění

ROP JZ. Indikátorová soustava je nastavena s velkou mírou pragmatického očekávání naplňování

jednotlivých indikátorů resp. cílů programu. Veškerá zjištění, na která tato studie poukazuje, jsou

zatím ve stavu reálně řešitelných a dosažitelných nápravných procesů. Návod k napravení těchto

dílčích nedostatků je pro zadavatele této studie shrnut v kapitole č. 7 Doporučení.

Celkem bylo navrženo 9 dílčích doporučení:

1. Zlepšit stav čerpání statutárních měst v oblasti řízení a realizace IPRM v oblasti podpory 2.1

2. Vyhlásit výzvy v oblastech podpory 1.3 a 1.4

3. Vyřešit extrémně vysoké naplňování indikátoru Počet obcí zapojených do IDS

4. Zvýšit cílové hodnoty hlavních indikátorů v prioritní ose 2

5. Snížit cílovou hodnotu hlavních indikátorů v oblasti podpory 2.6

6. Snížit cílové hodnoty hlavních indikátorů v oblasti podpory 4.1

7. Vyhlásit řízenou výzvu v oblasti podpory 3.1

8. Sledovat skutečné naplňování indikátorů Počtu pracovních míst u realizovaných projektů

2

Similar magazines