Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj

mu.kutnahora.cz

Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO

PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA

DATUM: březen 2013

PARÉ 1


ÚVOD ................................................................................................................................................................ 3

VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ ............................................................................................................. 3

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE

VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH

PODKLADECH A VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH

STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ ................................................................................ 3

HODNOTY URBANISTICKÉ A KRAJINNÉ ........................................................................................................... 3

Hodnoty krajinné ................................................................................................................................................. 4

NÁHORNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PLOŠINA ..................................................................................................................... 4

Údolí Miskovického, Hořanského potoka a Bylanky ....................................................................... 5

Údolní niva ............................................................................................................................................................. 5

Významné vyhlídkové body .......................................................................................................................... 6

Území se zachovalou krajinnou hodnotou ............................................................................................ 7

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE, POLOHA SÍDLA V REGIONU .................................................................................... 7

Občanské vybavení ve veřejném zájmu, poloha sídla v regionu ............................................... 7

Vývoj počtu obyvatel ......................................................................................................................................... 9

Hospodářský rozvoj - vyjížďka za prací ................................................................................................ 10

LIMITY ÚZEMÍ ..................................................................................................................................................... 10

ZÁVĚRY ÚAP ..................................................................................................................................................... 10

VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ ...... 11

Závady a jejich řešení v úp.......................................................................................................................... 11

STŘETY ............................................................................................................................................................... 12

ZÁMĚRY .............................................................................................................................................................. 12

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO

PLÁNOVÁNÍ ................................................................................................................................................. 12

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ – SHRNUTÍ ................................................. 19

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ..................................................................................... 19

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ .................................................................................................................................. 21

Závady a jejich řešení v úp.......................................................................................................................... 21

Střety ...................................................................................................................................................................... 21

PODKLADY, LITERATURA ................................................................................................................................. 21

ZKRATKY ............................................................................................................................................................ 22

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.2 / 23


ÚVOD

I. Vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje na hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství

obyvatel územního plánu je provedeno v rozsahu a s obsahem podle přílohy č.5 vyhlášky

č.500/2006 Sb. (resp. vyhlášky č.458/2012 Sb.) zákona č. 183/2006, o územním plánování a

stavebním řádu.

II. Přehled požadavků na změny na území obce je uveden v Zadání, které bylo schváleno

zastupitelstvem obce.

III. Podklady použité pro vypracování vyhodnocení jsou ÚAPo KH, doplňující průzkumy a rozbory

pro ÚP a podklady ÚP vyjmenované v textové části ÚP..

IV. Definice cílů územního plánování a udržitelného rozvoje v rámci území vymezeném katastry

jedné obce 1 :

„Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území,

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.“

VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Obec: Miskovice ; Katastrální území: Bylany, Hořany, Mezholezy, Miskovice . Zájmové území je

vymezeno plochou katastrů obce

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Miskovice

Správní obvod obce s rozšířenou působností: Kutná Hora

Okres: KH

Kraj: Středočeský (NUTS CZ 02)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE

VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ

ANALYTICKÝCH PODKLADECH A VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH

STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ

Údaje o stavu území v řešeném území jsou uváděny v rozsahu ÚAP ORP KH a doplňujícími průzkumy

a rozbory obce .

HODNOTY URBANISTICKÉ A KRAJINNÉ

Na území obce byl proveden průzkum zejména urbanistických a architektonických hodnot:

urbanisticky hodnotné území historické zástavby - zachovalá plocha historické zástavby s

atraktivními veřejnými prostory

Tato struktura dokumentuje původní uspořádání sídel. Uspořádáním budov je charakter venkovské

zástavby ve větší míře zachován od stavu z r. 1850 patrném na mapě stabilního katastru z 19. století.

historická veřejná prostranství

Obec má původní veřejné prostory především na návsích a centrálních prostorech

1 Udržitelný rozvoj je definován V §18 SZ

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.3 / 23


významný vyhlídkový bod – Vysoká, Opatovický vrch, Pták, Trojice

Urbanistické a architektonické hodnoty byly zjištěny v rámci doplnění a upřesnění jevů dle přílohy č.1A

ÚAP:

• jev č.11 URBANISTICKÉ HODNOTY

• jev č.12 REGION LIDOVÉ ARCHITEKTURY

• jev č.13 HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA, SOUBOR

• jev č.14 ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA, SOUBOR

• jev č.15 VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA

• jev č.20 VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

Hodnoty urbanistické jsou popsány v odůvodnění ÚP.

HODNOTY KRAJINNÉ

Evropská úmluva o krajině (Florencie 2000) se stala nástrojem ochrany a péče o krajinu a její

uspořádání.

Hodnocení krajinného rázu určuje zařazení typu krajiny, přispívá ke vzniku místní kultury,

popisuje dosud zachovalé kulturní a přírodní dědictví. Krajina je důležitý prvek kvality života

obyvatel, kteří je užívají.

V rámci rozboru byly vymezeny tyto jevy a údaje:

- základní krajinné celky

- krajinné dominanty horizonty

- významné vyhlídkové body

- údolní niva

ZÁKLADNÍ KRAJINNÉ CELKY

Krajinné aspekty krajiny obce vycházejí z přirozeného utváření – především geomorfologie terénu a

lidského zásahu – využívání pro zemědělství a lesní hospodářství.

• Náhorní zemědělská plošina -, krajinný typ A – krajina přeměněná člověkem. Krajina

charakter roviny, kde převažují zemědělské monokultury. Oblast plní funkci obytnou a pracovní

(intenzivní zemědělství) a má potenciál i pro rozvoj rekreační funkce - cyklistika. Zvlášť cenné jsou

daleké výhledy a zaříznutá údolí drobných vodotečí.Dominantu krajinnou tvoří ze severu a západu

hřbet Vysoká, Opatovický vrch a Pták.

• Údolí Miskovického potoka krajinný typ B – krajina harmonická

• Údolí Hořanského potoka – krajinný typ B – krajina harmonická

• Údolí Bylanky - krajinný typ B – krajina harmonická

NÁHORNÍ ZEMĚDĚLSKÁ PLOŠINA

Zemědělská krajina s převahou kvalitní orné půdy a velkých honů, bez doprovodné zeleně a polních

cest.

- Charakteristická jsou zaříznutá údolí do rozsáhlých polních planin mírně svažitých k jihu,

v některých místech s svažitých a erozivních, s doprovodnou zelení podél vodních toků a silnic.

Dominantní je náhorní rovina s dalekými výhledy a zvlněným horizontem ohraničeným terénem. Oblast

plní funkci obytnou a pracovní (intenzivní zemědělství); otevřený prostor s dalekými výhledy .Na větší

části KPÚ., částečně realizované.

Ochrana:

• doprovodné zeleně podél komunikací a vodoteče

• lučních společenstev

• nivních půd a údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92 Sb.) pokud se na území vytipuje pomocí

indikátorů

• zemědělské funkce

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.4 / 23


• zemědělské půdy před vodní erozí

• retenční schopnosti krajinářského celku

Tvorba:

• návrh plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (stromová alej) podél komunikací na nově

vymezeném pozemku podél komunikace

• obnova cestní sítě tak, aby průchodnost krajinou pro pěší, cyklisty a popř. jízdu na koni, byla

zajištěna mimo silnice

• návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech

• návrh podmínek pro využití území nivních půd

• návrh ploch pro doprovodnou zeleň nelesního charakteru na horizontu

• návrh ploch pro retenční opatření (zatravněné pásy, drobné vodní plochy)

• návrh nezastavěného území v ÚP tak, aby umožnilo dominantní zemědělskou funkci

ÚDOLÍ MISKOVICKÉHO, HOŘANSKÉHO POTOKA A BYLANKY

Charakterem rozsáhlého celku je pestrá mozaika vegetačních útvarů, kde se diverzita ekosystémů blíží

stavu druhotné ekologické rovnováhy. Převažují zde luční společenstva, méně pole, mokré louky a

mokřady v údolí. Oblast plní funkci rekreační, ochrannou a nese znaky omezené přítomnosti člověka.

Zvláštní hodnotu má výrazná doprovodná zeleň podél vodních toků a ploch-zejména u vodních zdrojů,

daleký horizont ohraničený lesním masivem.

Ochrana:

• doprovodné zeleně podél vodoteče

• lučních společenstev

• území pro rozliv vodotečí při povodni – nezastavitelné území

• nivních půd a údolní nivy (VKP ze zákona č. 114/92 Sb.)

• rekreační funkce území ) cesta podél celého údolí

• estetické krajinné hodnoty (zejména dominanty, průhledy)

• dominantní přírodní funkce území (ÚSES)

• zemědělské funkce

• retenční schopnosti krajinného celku

• ploch pro revitalizaci přírodního vodního režimu původního toku

• v dolní části mlýnská soustava

Tvorba:

• návrh a obnova plochy min. šířky 3 m doprovodné zeleně (keře a stromy) podél vodoteče

• vymezení údolní nivy dle indikátorů (HPJ, kvartérní sedimenty, mapa stabilního katastru, podrobný

průzkum v terénu, výškopis) jako území trvale nezastavitelné

• revitalizace vodoteče, v místech ÚSES renaturalizace

• obnova vodní plochy (rybník) u bylan-bývalý mlýn

• stabilizace cestní sítě údolím pro pěší, cyklisty a popř. jízdu na koni

• návrh ploch pro protierozní ochranu na svažitých místech

• návrh trvale nezastavitelné plochy mimo stávající zastavěné území v krajinářském celku

• návrh podmínek pro využití území ÚSES, je-li vymezen v místě krajinného rázu

• návrh ploch pro drobné vodní plochy

• návrh podmínek pro využití území údolních niv

• ochrana zastavěného území a intravilánu v nivních půdách před záplavou zejména v Bylanech

ÚDOLNÍ NIVA

Posouzení a stanovení údolní nivy v obci Plaňany z hlediska odst. b), § 3, zákona č. 114/1992 Sb. o

ochraně přírody a krajiny. Znění této části zákona vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP)

jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled

nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,

rybníky, jezera, údolní nivy

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.5 / 23


Pro účely vymezené je vhodné uvést zde definice údolní nivy. Údolní (říční) niva je chápána jako území

přilehlé k vodnímu toku, které je při vyšších průtocích periodicky zaplavováno (BREN, L.J. 1993. Riparian

zone, stream and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology, 150: 277-299.). Preciznějším

vyjádřením téhož je definice nivy jako území opakovaně zaplavovaného průtoky stoleté vody. (NANSON,

G.C., CROKE, J.C. 1992. A genetic classification of floodplain. Geomorphology, 4: 459-486) – ing.

Sklenička ČZU Suchdol..

Posouzeny byly následující indikátory údolní nivy v obci:

• GEOMORFOLOGIE TERÉNU – dle topologie území. Pro stanovení byl použit terén výškopisu

ZABAGED. Terén sloužil pro korekci hranice dle fyzického stavu území.

• NIVNÍ PŮDY DLE HPJ –viz odůvodnění ÚP

Byly posouzeny BPEJ v obci a jejich HPJ. V území se vyskytují tyto půdní jednotky, které ovlivní

vymezení údolní nivy.

HPJ 56 Nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

HPJ 58 Nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, vláhové poměry méně příznivé,

po odvodnění příznivé

• PRŮZKUM V TERÉNU, ORTOFOTO MAPA – průzkum proveden v rámci prověření hranice údolní

nivy

• VÝSKYT LUK A PASTVIN V MAPĚ STABILNÍHO KATASTRU

Mapa stabilního katastru (součást odůvodnění) je pro ÚP zdrojem informací o:

• stavu původní krajiny 18.stol.

• původních cest v území

• historické zástavby obce

• stavem mokrých luk a pastvin

• stavem lesních porostů

• GEOLOGICKÁ MAPA-VÝSKYT SEDIMENTŮ

podklad v měř. 1: 50 000 je indikátorem historických naplavenin a tedy zátopy v území. Slouží pro

prvotní informaci, kde se údolní niva bude vymezovat.

zdroj: ČUZK Praha , mapa součástí odůvodnění ÚP

Návrh podmínek využití území údolní nivy

Charakteristika území:

Část území zásadně významná pro ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky

hodnotnou část krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních

společenstev , obnovu luk a pastvin a zachování inundační funkce v území mimo zastavěné území

k datu 12/2007. Jejich zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny. Na území

platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů a limity stanovené v

závazné části územního plánu.

Přípustné využití území, činnosti a stavby:

- údržba a ochrana chráněných prvků přírody;

- údržba a ochrana chráněných kulturních a technických památek;

- údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení, ČOV, čerpacích stanic));

- nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení;

- výstavba účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyšování terénu nebo jiných

překážek odtoku vody a bránících záplavě

- revitalizace říčních toků

- zakládání zahrad bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek bránících záplavě

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:

- nové stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu,

- úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim území nebo zvyšují uměle terén

VÝZNAMNÉ VYHLÍDKOVÉ BODY

Nejvýznamnějším bodem jsou výškové kóty na vyvýšených místech.V území je řada míst s dalekými

výhledy na Posázaví a Kutnou Horu , na Vysoké je rozhledna.

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.6 / 23


ÚZEMÍ SE ZACHOVALOU KRAJINNOU HODNOTOU

Nejzachovalejším údolím je Hořanské a prostor v Bylanech na soutoku potoků Miskovického a Bylanky.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE, POLOHA SÍDLA V REGIONU

Počet obyvatel 852 (k 30.6.2010), 979 (k 1.1.2012)

Nadmořská výška 363 m n. m (ostatní sídla 270 m n. m. – 450 m n. m.)

Podíl žen 48 %

Základní školy 0

Průměrný věk 38,8 (k 1.1.2010)

Podnikatelské subjekty 190 (v roce 2004)

OBČANSKÉ VYBAVENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, POLOHA SÍDLA V REGIONU

Občanské vybavení je stabilizované, bez nároků na rozvoj, kromě sportovních ploch.Sídla jsou závislá

na dojížďce vč. Základního vybavení, do Kutné Hory.

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.7 / 23


Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.8 / 23


Obec leží rozvojové ose, vzhledem k sousedství Kutné Hory je obec závislá na pracovištním centru vč.

Základní vybavenosti. V sousedství jsou pouze „slabá „sídla –Suchdol a ,a Malešov. Celá obec vč.

Místních částí má charakter rezidenčních čtvrtí města kromě Mezholez. Nedostatkem je malá

zainvestovanost území, zejména odkanalizování splaškových vod.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL

Počet obyvatel Rok sčítání

1424 1869

1491 1880

1520 1890

1662 1900

1606 1910

1587 1921

1522 1930

998 1950

1038 1961

882 1970

767 1980

687 1991

761 2001

852 2010

979 2011

Vývoj počtu obyvatel dokládá závěr z vyhodnocení polohy sídla v regionu –změnu funkce sídel na

rezidenční bydlení. Vývoj obyvatel se pravděpodobně zpomalí vzhledem k deficitu technické

infrastruktury (zejména likvidace splaškových vod je řešena při tak masívním rozvoji provizorním

způsobem.

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.9 / 23


HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ - VYJÍŽĎKA ZA PRACÍ

Schéma zobrazuje postavení Miskovic k pracovištním centrům, které je příznivé.Téměř docházková

vzdálenost Kutné Hory a malá vzdálenost Kolína je příznivá pro stav zaměstnanosti.

LIMITY ÚZEMÍ

Limity území jsou součástí ÚAP ORP vč. doplňujících jevů.Seznam jevů, které charakterizují stav území

je v odůvodnění ÚP.

ZÁVĚRY ÚAP

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.10 / 23


Počet obyvatel se v posledním období zvyšoval díky rezidenčním místním částem Přítoky a Bylany.

Předpokládaný nárůst bytů 100 bj. ÚP připravil odpovídající plochy pro rozvoj bydlení.

Z rozboru vyplývají tyto problémy území:

• Průjezdnost silnice

• Zainvestovanost území

• Potenciál pro obnovu zemědělské krajiny a pro zvýšení průchodnosti

Sociohospodářský pilíř má průměrné podmínky pro územní rozvoj v sídlech. ÚP rozvíjí proto

podmínky pro rozvoj výroby, infrastruktury, bydlení a rekreace

VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ

A HROZEB V ÚZEMÍ

Problémy v území byly vyhodnoceny do problémového výkresu a zapracovány do zadání ÚP. Dle textu

Odůvodnění ÚP byly zohledněny všechny požadavky na řešení problémů (viz text odůvodnění ÚP)

V územním plánu je přijata dlouhodobá koncepce funkčního využití území vymezením zastavěného

území, zastavitelných ploch a nezastavěného území. Podmínkami pro využití území jsou chráněny

kulturní, historické a přírodní hodnoty v území. Územní plán zajišťuje územní ochranu ploch ve

veřejném zájmu a specifikuje základní principy řešení systémů technické infrastruktury.

Provedené hodnocení potenciálních vlivů územního plánu obce Miskovice prokazuje, že navržený

rozvoj obce není v rozporu s dosaženou úrovní trvale udržitelného rozvoje společnosti. Realizace

územního plánu nesnižuje plochy pro hospodářský rozvoj, naopak připravuje potenciál pro jeho

rozvoj.ÚP připravuje plochy pro zvýšení kvality života v obci (zainvestovanost, struktura komunikací,

koncepce rozvoje bydlení a rekreace)

ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ V ÚP

I. Vyhodnocení -ve východní části katastru poddolovaná území

opatření v ÚP - jsou v nezastavěném území a nemají vliv na návrh ÚP

II. Vyhodnocení - zatrubněné úseky Bylanky

opatření v ÚPnavržena revitalizace toku. Navrženo odtrubnění

III. Vyhodnocení - zatrubněný tok a závlahové trubní řady na SZ a V od Hořan

opatření v ÚPnavržena revitalizace toku index RO

IV. Vyhodnocení - některé údolní nivy zaniklé

opatření v ÚPnavržena obnova a revitalizace s ochranou před zastavěním a terénními

úpravami. Navrženy plochy pro ochranu údolních společenství a obnovu niv v území kde je

potenciál pro obnovu a ochranu.

V. Vyhodnocení - na území obce Miskovice není vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou

potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské

pozemky. Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do

místní vodoteče

opatření v ÚPnavržena koncepce odkanalizování a koncepce nakládání s dešťovými

vodami. Koncepce je navržena dle podkladu obce.

VI. Vyhodnocení - svažité území nad údolím vodotečí je náchylné k erozi

opatření v ÚPnavržena opatření ke snížení vodní eroze

.

VII. Vyhodnocení -sídlo Bylany je zásobováno z domovních studní. Vydatnost studní je

dostatečná, kvalita vody na hranici únosnosti. V obci je jedna veřejná studna. V části obce je

vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Kutná Hora.

opatření v ÚP - ÚP navrhuje zastavěné území napojit na veř. vodovod jako podmínku pro

další rozvoj rezidenční funkce

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.11 / 23


STŘETY

• Mokré louky vs. odvodnění

• Plochy meliorací vs. ochrana přírody

• Rozvojové plochy na ZPF 1. třídy ochrany

• Rozvojové záměry obce v sídlech bez infrastruktury

• Návrh KPÚ s podmínkami pro prostorové uspořádání (nevhodně členěné pozemky ZPF

předjímající parcelaci bez velikosti parcel nutných pro vhodné urbanistické řešení)

Střety byly v rámci návrhu řešeny.

ZÁMĚRY

• přetěžení odvalu – není řešitelné nástroji ÚP

• odtrubnění potoků a jejich revitalizace

• ochrana údolních niv jako plochy přírodní a zároveň plochy pro retenci a rozliv dešťových vod

• přírodní park – vymezení hranice a stanovení podmínek pro výstavbu v území s ochranou místa

krajinného rázu Záměr byl v platné ZUR zrušen

• zvýšení retenční schopnosti návrhem opatření v krajině

navrhnout koncepci odkanalizování a zásobování pitnou vodou pro všechna sídla

• upřesnění RBK v jižní části u Vrchlice

• generel lokální ÚSES nutno prověřit a upřesnit do podrobnosti parcel v návrhu ÚP

• provázání ÚSES s platnou ÚPD Kutná Hora

VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Vybrané koncepce na národní úrovni mající vztah k hospodářskému rozvoji a pro soudržnost

společenství obyvatel území:

• Politika územního rozvoje ČR 5/2006

• Územní plán velkého územního celku Střední Polabí schv. 12/2007

• Dopravní politika ČR

• Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a

druhotných zdrojů

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

• Operační program Infrastruktura

• Státní energetická koncepce ČR

• Státní surovinová politika

• Strategie MŽP a MMR k problematice brownfields

• Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 – 2013

• Strategie regionálního rozvoje Středočeského kraje, zejména Plán rozvoje vodovodů a

kanalizací, strategie rozvoje cestovního ruchu, strategie rozvoje školství

Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji specifikovány

cíle a opatření a mají užší vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále komentovány a hodnoceny cíle na

úrovni regionu Středočeského kraje. Uvedeny jsou pouze koncepce, které mohou mít výraznější vazby

na proces územního plánování a na využití území, tzn. koncepce s územním průmětem. U těchto

koncepcí je posouzena vazba na ÚP, tj. do jaké míry předkládané požadavky na změnu územního

plánu mohou ovlivnit naplňování stanovených cílů.

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.12 / 23


Vztah požadavků na nové funkční využití k cílům hospodářského rozvoje a soudržnosti

společenství obyvatel

Koncepční materiál Vybrané cíle a opatření

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Plán rozvoje vodovodů a

kanalizací Středočeského

kraje-okres KH

DOPRAVA -CYKLISTIKA

Národní strategie rozvoje

cyklistické dopravy

DOPRAVA SILNIČNÍ

Popis návrhu odkanalizování a

zásobování pitnou vodou obce

Miskovice

Rozvoj cyklistiky v území.

Opatření: Využití všech stupňů

územního plánování k vytvoření

podmínek pro rozvoj cyklistické

dopravy.

Dopravní politika ČR Na území obce není .

regionální politika –ZUR SKÚ

Návrh vedení silnice obchvatem -

OBCHVAT MISKOVIC A KH

Střet požadavků s cíly ochrany

ŽP poznámka(kurzivou)

Příslušná infrastruktura je

navržena.Zkvalitnění

zainvestovanosti tech.

infrastrukturou je zásadní

předpoklad pro hospodářský

rozvoj a soc. soudržnost obyvatel

obce

Územní plán navrhuje nové trasy

pro cyklistickou dopravu (zejména

pro cykloturistické využití).

UP navrhuje obchvat a územní

rezervu obchvatu

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.13 / 23


BYDLENÍ, OSÍDLENÍ A PLOCHY PRO VÝROBU

projekt EU INTERREG IIIB –

CADSES REPUS – česká

část 2007, hlavní řešitel

České vysoké učení

technické v Praze, Fakulta

architektury

Cíl - Posilování pracovištích

center, funkčních vazeb v těchto

území

Obec leží v bezprostřední blízkosti

města KH, což ovlivňuje její

specifické využití, zejména pro

rezidenční funkci a drobné služby

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.14 / 23


zákres polohy obce v pracovištím centru Prahy

Obec leží mimo problematickou dojížďku za prací a do škol

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR PÚR ČR -zejména priory a rozvojové oblasti

Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR)

Řešené území se nachází v rozvojové ose dle Politiky

územního rozvoje ČR 2008 v OS 5

OS5 Rozvojová osa Praha- (Kolín)–Jihlava–Brno

Vymezení:

Obec v rozvojové ose, s výrazným

návrhem na rozvoj všech

urbanistických funkcí.

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.15 / 23


Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné

dopravní cesty, tj. dálnici D1, silnice I/38 (S8) a I/12.

Důvody vymezení:

Území ovlivněné dálnicí D1 v úseku Jihlava–Brno, v úseku

Havlíčkův Brod–Jihlava rozvojovým záměrem kapacitní silnice a

centry Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Havlíčkův Brod a Velké

Meziříčí.

Požadavek:

s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v

rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet

podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového

významu a při respektování republikových priorit územního

plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových

osách intenzivní využívání území v souvislosti požadavky na

změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území

mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

Požadavek:

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové

osy, musí být převzaty do územně plánovací dokumentace

krajů a obcí.

PRIORITY PÚR ČR 2008

ÚP prověří a zpracuje republikové priority územního

plánování pro zajištění URU obsažené v PÚR ČR 2008.

Požadavek:

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a

kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,

architektonického a archeologického dědictví. Zachovat

ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury

osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem

identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají

značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich

ochrana by měla být provázána s potřebami

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy

udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná

cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech

je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky.

Krajina je živým v čase proměnným celkem, který

vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému

všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní

kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku

nedostatku lidských zásahů. (Viz také UAEU, část III.6 čl.

25, 27; viz také čl. 19 PÚR ČR 2006)

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj

výroby a služeb a rozvoj bydlení

v souvislosti s vývojem za

posledních 20 let

ÚP splnil požadavek

koordinovaného rozvoje v rámci

Rozvojové oblasti OB5.

ÚP koncepčně rozvinul ráz

kulturní krajiny návrhem a

ochranou zeleně podpořenou

požadavky vodohospodářskými a

ochranou přírody

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.16 / 23


Požadavek:

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně

plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a

požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i

hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je

nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování

kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.

Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve

spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také

čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením

a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených

v PÚR ČR.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování

důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí,

zejména v regionech strukturálně postižených a

hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v

těchto územích. (Viz také čl. 21 PÚR ČR 2006)..

Požadavek:

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit

charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních

lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační

opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti,

pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné

zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality

životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany

zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000,

mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné

oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství,

ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet

územní podmínky pro implementaci a respektování

územních systémů ekologické stability a zvyšování a

udržování ekologické stability a k zajištění ekologických

funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu

krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných

územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské

krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet

podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na

cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky

pro využití přírodních zdrojů. (Viz také Evropská úmluva o

krajině)

Požadavek:

(21) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území

rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury

s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky

ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových

oblastí a rozvojových os. (Viz také Lipská charta, bod II.2;

viz také čl. 26 PÚR ČR 2006). Možnosti nové výstavby

posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na

změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.

Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti

dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a

ÚP navrhuje komplexní řešení:

- rozvoj bydlení

- rozvoj zdrojů pracovních

příležitostí ve výrobní obslužné

ploše v Miskovicích

Návrh na revitalizaci krajiny a

údolí potoka je navrženo

v souladu s požadavkem.

ÚP navrhuje jednostranné

samostatné jízdní pásy pro pěší

a cyklisty do KH.

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.17 / 23


zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi,

s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro

environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,

cyklistickou).

Požadavek:

(22) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a

obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními

katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s

cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména

zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování

staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro

vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.

Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence

srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a

kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.

(Viz také UAEU, část III. 5 čl. 23, 24; viz také

čl. 27 PÚR ČR 2006).

V zastavěných územích a zastavitelných plochách

vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání

dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování

účinků povodní.

Požadavek:

(23) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích

a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela

výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění

zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku

povodňových škod. (Viz také čl. 27 PÚR ČR 2006).

Požadavek:

(24) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů

dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory

nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu

umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch

rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství,

výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní

prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného

a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům

rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území.

S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a

užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také

Lipská charta, bod I.; viz také čl. 26 PÚR ČR 2006)

ÚPD KRAJE

ZUR SK

Upřesnit a navrhnout plochu

pro SILNICI I/2 v nové trase a

koridor pro vedení územní

rezervy I/2

Podmínky jsou navrženy

v regulativech, návrhem zeleně

na erozních územích a návrhem

revitalizace části údolí potoka

pro zvýšení akumulace

dešťových vod.

V hranicích záplavy, ani

v hranicích údolní nivy nebyla

navržena zastavitelná plocha

Rozšíření cyklotras a samostatně

vedených chodníků podél

komunikací je umožněno.

ÚP bude respektovat záměr

navrhovaného obchvatu I/2, který

navrhují schválené ZUR; prověří

podrobnější řešení územní

rezervy ve vazbě na KH

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.18 / 23


Prověřování vedení silnice II/229 v širších územních souvislostech; varianta červená je obsahem ÚP

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ – SHRNUTÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení bylo provedeno na základě požadavku Středočeského kraje vyjádřeném v koordinovaném

stanovisku k návrhu zadání územního plánu č.j. 181608/2011/KUSK ze dne 12.10.2011, jež měnilo

koordinované stanovisko č.j 131546/2010/KUSK ze dne 13.9.2010

S ohledem na koordinovaný postup zpracování vyhodnocení a návrhu územního plánu, nepředkládá

vyhodnocení taková opatření, jež by zásadním způsobem měnila návrh územního plánu (mnohá

opatření se stala již dříve na základě pracovních jednání součástí hodnocené verze návrhu územního

plánu).

přehled opatření navržených ke snížení negativních vlivů :

I. vyhodnocení -Stávající zástavba Miskovic podél komunikace je v návrhu doplněna o plochu

ZM4. Na základě modelového výpočtu je předpokládán dosah izofony 50 dB (pro noční dobu)

do vzdálenosti cca 10 m od krajnice komunikace. V tomto prostoru by neměly být umisťovány

novostavby pro bydlení.

opatření v ÚP -V ÚP jsou podél komunikace v místech, kde dosud není zástavba a území je

v ploše zastavitelné nebo v zastavěném území, navržena plocha zahrad –index BZ

II. vyhodnocení -Obdobné ustanovení platí pro plochy SO1 v Přítokách při výjezdu z obce směrem

na Miskovice. S ohledem na šířkové uspořádání by bylo vhodné plochu pro bytovou výstavbu

nerozvíjet nebo další rozvoj vázat na výstavbu přeložky Iú2 v úseku vymezené územní rezervy.

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.19 / 23


Umístění staveb vyžadujících splnění hlukových hygienických limitů na ploše po levé straně při

vjezdu do Přítok mělo být podmínečně přípustné, podmínkou je v rámci územního řízení pro

umístění staveb, jejichž venkovní prostor je dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. chráněn před

hlukem, doložit splnění hlukových hygienických limitů. Jako hlavní nebo přípustné využití je

doporučeno uvedeno využití nevyžadující splnění hlukových hygienických limitů ve smyslu

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., tzn. že toto území by nemělo být primárně určeno pro bydlení

v rodinných domech.

opatření v ÚP v podmínkách využití území -Plochy SO1, které jsou navrženy podél

komunikace mají v Přítokách a Miskovicích stanovenou podmínku:

• Na území Miskovic nejsou povolovány novostavby pro bydlení v rámci SO1 do doby

realizace obchvatu Miskovic silnice I/2.

• Na území Přítok nejsou povolovány novostavby pro bydlení v rámci SO1 do doby

realizace obchvatu silnice I/2 severně Přítok navržené v ÚP jako územní rezerva.

III. vyhodnocení -Pro výstavbu na všech plochách musí být přijata taková opatření, jež zamezí

nárůstu maximálních průtoků v recipientech. Takovými opatřeními jsou např. zasakování,

odpařování, retence a řízené vypouštění nebo kombinace těchto opatření.

opatření v ÚP v podmínkách využití území -Dešťové vody budou v max. míře vsakovány do

terénu a likvidovány na pozemcích. Stavební povolení budou respektovat tuto podmínku

návrhu pro ÚR řešením povrchů na pozemku s max. vsakovacím efektem a stanoveným %

zastavěnosti plochy. Likvidace dešťových vod bude součástí následného projektu pro územní

řízení.

IV. vyhodnocení -Podmínkou pro novou bytovou výstavbu na nových plochách je napojení na

vodovod

opatření v ÚP – v podmínkách využití území a koncepci technické infrastruktury

V. vyhodnocení -Pro plochu Z9 dle ZČÚ je stanovena podmínka pořadí změn v území – výstavbě

rodinných domů na ploše musí předcházet vybudování dešťové kanalizace a odvod vod do

vodoteče (za splnění podmínky nezvýšení extrémních průtoků), popř. napojení na dešťovou

kanalizaci Kutné Hory. Návrh odvodu dešťových vod musí zahrnovat odvod i z dalších

souvisejících ploch z povodí.

opatření v ÚP v podmínkách využití území- v podmínkách využití území jsou stanoveny

podmínky pořadí změn ; v navržené koncepci technické infrastruktury jsou vymezeny 2 zařízení

pro odtok dešťových ploch v Mezholezích (návrh veřejně prospěšné stavby T-MZ1)a Přítokách

stanovením pořadí změn

VI. vyhodnocení -Doplnění liniové zeleně při východní hranici zemědělského areálu v Miskovicích

opatření v ÚPnavržená plocha doprovodné zeleně v zastavěném území po obvodu areálu

VII. vyhodnocení -Doporučeno je začlenění plochy Z9 v Přítokách do krajiny pomocí výsadby

krajinné zeleně – doplnění cesty do Kutné Hory (směrem Ku Ptáku) o liniovou zeleň a dosadbu

zeleně na severovýchodní hranici plochy Z9.

opatření v ÚP navržena plocha doprovodné zeleně podél komunikace, která bude zároveň

protierozní opatření

VIII. vyhodnocení -Podmínkou pro vymezení plochy Z22 v Bylanech je vymezení pásu zeleně

v místech, kde se historicky nacházel

opatření v ÚP navržena plocha doprovodné zeleně

IX. vyhodnocení -Nevymezovat plochu ZM5 v Miskovicích v navržené poloze z důvodu střetu

s ochranou krajinného rázu. Prostor směrem k Vysoké využít pro výstavbu maximálně v pásu

odpovídajícímu propojení plochy Z1 a Z2.

opatření v ÚP plocha navržena dle požadavku vyhodnocení místa krajinného rázu.

Požadavek obce byl proto splněn jen částečně.V případě požadavku na rozsáhlejší zástavbu

pro bydlení by bylo nutné v součinnosti sdalší etapou ÚP navrhnout studii zástavby

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.20 / 23


s prověřením vlivu na místo krajinného rázu a nebo návrhem podmínek prostorové regulace

v regulačním plánu

Závěrem provedeného vyhodnocení je výrok, že navržený způsob využití území (tj. navržená koncepce

využití krajiny a urbanistická koncepce) je z hlediska environmentálního pilíře udržitelného rozvoje

přijatelný. Návrh územního plánu je doporučen ke schválení

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ V ÚP

VIII. Vyhodnocení -ve východní části katastru poddolovaná území

opatření v ÚP - jsou v nezastavěném území a nemají vliv na návrh ÚP

IX. Vyhodnocení - zatrubněné úseky Bylanky

opatření v ÚPnavržena revitalizace toku. Navrženo odtrubnění

X. Vyhodnocení - zatrubněný tok a závlahové trubní řady na SZ a V od Hořan

opatření v ÚPnavržena revitalizace toku index RO

XI. Vyhodnocení - některé údolní nivy zaniklé

opatření v ÚPnavržena obnova a revitalizace s ochranou před zastavěním a terénními

úpravami. Navrženy plochy pro ochranu údolních společenství a obnovu niv v území kde je

potenciál pro obnovu a ochranu.

XII. Vyhodnocení - na území obce Miskovice není vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou

potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské

pozemky. Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do

místní vodoteče

opatření v ÚPnavržena koncepce odkanalizování a koncepce nakládání s dešťovými

vodami. Koncepce je navržena dle podkladu obce.

XIII. Vyhodnocení - svažité území nad údolím vodotečí je náchylné k erozi

opatření v ÚPnavržena opatření ke snížení vodní eroze

.

XIV. Vyhodnocení -sídlo Bylany je zásobováno z domovních studní. Vydatnost studní je

dostatečná, kvalita vody na hranici únosnosti. V obci je jedna veřejná studna. V části obce je

vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je napojen na skupinový vodovod Kutná Hora.

opatření v ÚP - ÚP navrhuje zastavěné území napojit na veř. vodovod jako podmínku pro

další rozvoj rezidenční funkce

STŘETY

• Mokré louky vs. odvodnění

• Plochy meliorací vs. ochrana přírody

• Rozvojové plochy na ZPF 1. třídy ochrany

• Rozvojové záměry obce v sídlech bez infrastruktury

• Návrh KPÚ s podmínkami pro prostorové uspořádání (nevhodně členěné pozemky ZPF

předjímající parcelaci bez velikosti parcel nutných pro vhodné urbanistické řešení)

opatření v ÚP - Střety byly v rámci návrhu řešeny.

Navržená koncepce rozvoje pilíře sociální soudržnosti a hospodářského rozvoje je silně spjata

s rozvojem Kutné Hory.Územní plán v rámci řešeného území připravuje rozvoj pro tuto koncepci

dostatečně.

PODKLADY, LITERATURA

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.21 / 23


I. Maier Karel: Návrh aplikace principů udržitelného rozvoje v podmínkách ČR. Zjištění praxe

vybraných zemí EU v aplikování principů a ukazatelů udržitelného rozvoje při postupech

územního plánování a návrh aplikace vhodných postupů v ČR. ČVÚT v Praze – Fakulta

architektury, 2006. Dostupné z WWW:http://www.gis.cvut.cz/ vyzkum/ projekty/uplatneniprincipu-udrzitelneho-rozvoje-v-uzemnim-planovani-1/navrh_aplikace_principu.pdf

II. Maier Karel: Principy a pravidla územního plánování. Kap A Principy udržitelného rozvoje

území. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje [online]. Aktualizováno: 2007-05-

09 [cit. 2009-02-05]. Dostupné z WWW: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571

III. Strategie udržitelného rozvoje České republiky, 1998.

IV. ZUR schválené 12/2011 SKÚ

V. Politika územního rozvoje ČR

VI. ÚAP ÚÚP ORP KH k 1.1.2010

VII. Geologická mapa – výskyt sedimentů (podklad pro vymezení nivy)

VIII. Rozbor ÚAP – obec Miskovice

IX. Vymezení údolní nivy pro správní území obce pro zpracování územně analytických podkladů.

2012

X. Demografický rozbor obce 2012

XI. Výkres limitů pro ÚAP, měřítko 1:5 000.

XII. Výkres záměrů, měřítko 1:10 000.

ZKRATKY

BPEJ - bonitovaná půdní ekologická jednotka

CO - civilní ochrana

CR - cestovní ruch

ČOV - čistírna odpadních vod

LBK,

LBC

MŠ - mateřská škola

- lokální biokoridor, lokální biocentrum

ORP - obec s rozšířenou působností

OV - občanské vybavení

PHO - pásmo hygienické ochrany

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.22 / 23


PÚR ČR - politika územního rozvoje ČR

SZ - stavební zákon č. 183/2006 Sb.

ÚAP - územně analytické podklady

ÚAP

ORP

ÚP - územní plán

-územně analytické podklady obce s rozšířenou

působností

ÚPD - územně plánovací dokumentace

ÚR - územní rozhodnutí

ÚŘ - územní řízení

ÚSES - územní systém ekologické stability

ÚÚP - úřad územního plánování

VPS - veřejně prospěšné stavby

ZUR - zásady územního rozvoj

Vyhodnocení vlivů ÚP Miskovice na URÚ – hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území……………...str.23 / 23

Similar magazines