vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

kr.kralovehradecky.cz

vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území - Návrh

C.2.3.2.2. Vyhodnocení vlivu vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os nadmístního

významu

ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

VÝZNAMNOST VLIVU

NOB 1 +

NOS 1 – 6 +

Lze předpokládat, ţe úkoly a kritéria stanovená pro území oblastí a os tohoto charakteru

posílí stabilitu vodního reţimu krajiny.

C.2.3.3. Vyhodnocení vlivu vymezených specifických oblastí

SPECIFICKÉ OBLASTI VÝZNAMNOST VLIVU

SOB 7 +

NSO 1-3 +

Lze předpokládat, ţe úkoly a kritéria stanovená pro území specifických oblastí posílí stabilitu

vodního reţimu krajiny.

C.2.3.4. Vyhodnocení vlivu vymezených ploch a koridorů

C.2.3.4.1. Vyhodnocení vlivu vymezených ploch a koridorů mezinárodního a republikového

významu

PLOCHY A KORIDORY MEZINÁRODNÍHO A

REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

VÝZNAMNOST VLIVU

Dopravní infrastruktura – ţelezniční doprava 0

Dopravní infrastruktura – silniční doprava +

Technická infrastruktura - plynárenství 0

Vymezené koridory dopravní a technické infrastruktury tohoto charakteru vodní reţim území

významně neovlivní. Za předpokladu jejich další přípravy v koordinaci s ostatními zájmy

v území napomohou zpomalení a usměrnění odtoku sráţkových vod z území.

C.2.3.4.2. Vyhodnocení vlivu vymezených ploch a koridorů nadmístního významu

PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU VÝZNAMNOST VLIVU

Dopravní infrastruktura – ţelezniční doprava 0

Dopravní infrastruktura – silniční doprava +

Dopravní infrastruktura – cyklodoprava 0

Technická infrastruktura – elektroenergetika 0

Technická infrastruktura – plynárenství 0

Technická infrastruktura – vodní hospodářství včetně

protipovodňové ochrany

Pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje

lidských zdrojů

Vymezené koridory dopravní a technické infrastruktury a plochy tohoto charakteru vodní

reţim území významně neovlivní. Za předpokladu jejich další přípravy v koordinaci

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové 14

0

+

More magazines by this user
Similar magazines