vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

kr.kralovehradecky.cz

vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území - Návrh

V zachování nezastavěných ploch lze spatřit kladný vliv, který je vyrovnán předpokládaným

negativním působením eventuálního rozvoje, pro něţ je rezerva navrhována.

C.4.3.5. Vyhodnocení vlivu upřesnění územních podmínek koncepce ochrany

a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE VÝZNAMNOST VLIVU

Přírodních hodnot ++

Vyuţití nerostných surovin -

Kulturních hodnot +

Civilizačních hodnot 0

Ochrana stávajících přírodních hodnot je obecně první podmínkou pro ochranu přírody

a krajiny. Uvaţovaná těţba nerostných surovin bude mít negativní vliv na ochranu přírody

a krajiny. Tento vliv je nutno minimalizovat přesným stanovením podmínek pro zahájení

těţby a úpravu území po jejím ukončení. Ochrana kulturních a civilizačních hodnot je bez

výrazného vlivu na ochranu přírody. Stavební dominanty i drobná architektura přispívají

k osobitosti prostoru.

C.4.3.6. Vyhodnocení vlivu vymezení cílových charakteristik krajiny

ZÁSADY VÝZNAMNOST VLIVU

Obecné zásady +

Charakteristické rysy +

Vymezením obecných zásad a cílových charakteristik krajiny mají ZÚR pozitivní vliv

k ochraně přírody a krajiny.

C.4.3.7. Vyhodnocení vlivu vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně

prospěšných opatření

VPS, VPO VÝZNAMNOST VLIVU

Dopravní infrastruktura +

Technická infrastruktura +

Územní systém ekologické stability +

Vymezením veřejně prospěšných staveb a opatření se umoţní prosazení optimálních variant

řešení jednotlivých staveb, coţ bude mít pozitivní vliv.

C.4.4. Shrnutí vyhodnocení vlivu ZÚR na stav a vývoj území

Zakotvením ochrany přírodních hodnot území regionálního a nadregionálního významu do

ZÚR jsou nastavena základní pravidla pro zachování těchto kvalit pro budoucí generace.

Zachování přírodních hodnot spolu s vymezením územního systému ekologické stability je

jednou ze základních podmínek trvale udrţitelného rozvoje území a je jednoznačně

pozitivním vlivem.

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové 24

More magazines by this user
Similar magazines