vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

kr.kralovehradecky.cz

vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území - Návrh

Při vzájemné koordinaci jednotlivých záměrů s konkrétními prvky ÚSES v území nemá

vymezení ÚSES významný vliv na elektroenergetický systém a elektronické komunikace.

C.6.b.3.4.4. Vyhodnocení vlivu vymezených územních rezerv

ÚZEMNÍ REZERVY VÝZNAMNOST VLIVU

Dopravní infrastruktura – silniční doprava 0

Technická infrastruktura – elektroenergetika ++

Technická infrastruktura – plynárenství 0

Rozvojové návrhy výstavby vyţadují z hlediska územního plánování zachování

a respektování poţadované plochy pro transformovny. Jejich realizace přímo souvisí

s hospodářským rozvojem území.

C.6.b.3.5. Vyhodnocení vlivu upřesnění územních podmínek koncepce ochrany

a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE VÝZNAMNOST VLIVU

Přírodních hodnot 0

Vyuţití nerostných surovin 0

Kulturních hodnot 0

Civilizačních hodnot +

Upřesnění územních podmínek jednotlivých koncepcí nemá měřitelný vliv na sledované jevy

v oblasti elektroenergetiky a elektronických komunikací. Pouze koncepce rozvoje

civilizačních hodnot přispívá k posílení tohoto odvětví.

C.6.b.3.6. Vyhodnocení vlivu vymezení cílových charakteristik krajiny

ZÁSADY VÝZNAMNOST VLIVU

Obecné zásady 0

Charakteristické rysy 0

Poţadavek na zachování současných charakteristik krajiny nemá významný vliv na

sledované jevy v rámci tohoto odvětví.

C.6.b.3.7. Vyhodnocení vlivu vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně

prospěšných opatření

VPS, VPO VÝZNAMNOST VLIVU

Dopravní infrastruktura 0

Technická infrastruktura +

Územní systém ekologické stability 0

Pro zachování hospodářského rozvoje a společenské soudrţnosti kraje je nezbytně nutné

zachovat a respektovat předkládané návrhy rozvoje systému VVN. V této souvislosti je

nezbytná koordinace ve sféře územního plánování při jejich situování v dotčeném území.

Vymezení VPS a VPO v ostatních oborech nemá významný vliv ne elektroenergetiku

a elektronické komunikace.

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové 36

More magazines by this user
Similar magazines