vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

kr.kralovehradecky.cz

vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje královéhradeckého ...

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území – Návrh

F. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

na udrţitelný rozvoj území – shrnutí………………………………..…… 90

F.I. Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na

vyváţenost vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a

pro soudrţnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru udrţitelného

rozvoje území…………. 90

F.II. Shrnutí přínosu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje k vytváření

podmínek pro předcházení

• zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby ţivota současné generace obyvatel

řešeného území

• předpokládaným ohroţením podmínek ţivota generací budoucích……… 91

SURPMO, a.s., Praha - Projektové středisko Hradec Králové 4

More magazines by this user
Similar magazines