20.06.2013 Views

full text (PDF) - Listy cukrovarnické a řepařské

full text (PDF) - Listy cukrovarnické a řepařské

full text (PDF) - Listy cukrovarnické a řepařské

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6. Vyhláška ministra zemědělství z 13. března 1940 uveřejněná<br />

v Úředním listu.<br />

7. ŠtěPeK, j.: Přídělové doklady z období tzv. Protektorátu. Praha:<br />

Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2010, s. 124, ISBN<br />

978-80-86466-20-0.<br />

8. Vyhláška předsedy vlády z 5. května 1940 č. 170/1940 Sb.,<br />

o vydávání odběrních listů a hromadných odběrních listů na cukr.<br />

9. Vyhláška ministra zemědělství ze 7. října 1941 č. 364/1941 Sb.,<br />

o vydávání odběrních listů a hromadných odběrních listů na cukr.<br />

10. Vyhláška předsedy vlády z 13. června 1940 č. 193/1940 Sb.,<br />

o zákazu výroby kávových náhražek s cukrem, kávovinových<br />

směsí s cukrem, čajových směsí s cukrem a zpracování kávových<br />

náhražek a čaje na výtažky.<br />

11. Vyhláška ministra zemědělství z 12. října 1940 372/1940 Sb.,<br />

o přídělu cukru pěstitelům řepy ze sklizně 1940/1941; změny<br />

provedeny vyhláškou ministra zemědělství č. 383/1941 Sb.<br />

12. KaŠíK, j.: Změněné poslání a úkoly podnikatele. Brázda, 3,<br />

1940 (44), s. 521; hora, K.: Úprava trhu. Brázda, 3, 1940, (41),<br />

s. 481–482.<br />

13. KruliŠ-randa, o.: Co očekává průmysl od organické výstavby<br />

našeho hospodářství. Revue živnostenského (průmyslového)<br />

vlastnictví. Časopis pro průmysl, obchod a živnosti Protektorátu<br />

Čechy a Morava, 7, 1941, (2–3), s. 20.<br />

14. Vládní nařízení z 23. června 1939 č. 168/1939 Sb., o organické<br />

výstavbě hospodářství.<br />

15. Vyhláška ministra zemědělství z 19. září 1940 č. 310/1940 Sb.,<br />

o úpravě výroby a zužitkování cukrovky, cukru, melasy, krmiv<br />

obsahujících cukr a ostatních výrobků z řepy.<br />

16. Vyhláška ministra zemědělství ze 4. října 1940 č. 370/1940 Sb.,<br />

o některých opatřeních v hospodaření cukrovkou a cukrem.<br />

TAUChEN: Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava<br />

17. Od roku 1942 převzalo funkci komisaře Ministerstvo zemědělství<br />

a lesnictví – viz vyhláška č. 68/1942 Sb.<br />

Tauchen J.: Interferences with Legal Regulation of Sugar<br />

Production and Delivery in the Protectorate of Bohemia<br />

and Moravia<br />

After the constitution of the Protectorate of Bohemia and Moravia,<br />

controlled economy and ration system ware established; the sectors<br />

of sugar and beet industry were also included. The owners of sugar<br />

factories werw allowed to deliver sugar only to certain purchasers<br />

and for a price both assigned by the state. Consumers could not<br />

buy as much sugar as they wanted, but only the amount they had<br />

their ration stamps for. Sugar managment was controlled by the<br />

newly established Czech and Moravian Union for beet and sugar,<br />

which prescribed a wide range of duties to its members (owners<br />

of sugar factories and beet producers). This Union could also limit<br />

or forbid their activities. The Union had to agree with establishing<br />

a new sugar factory.<br />

Key words: Protectorate of Bohemia and Moravia, sugar industry, steered<br />

economy, ration system, Czech and Moravian Union for beet and sugar.<br />

Kontaktní adresa – Contact adress:<br />

JUDr. et Bc. Jaromír Tauchen, Ph. D., LL.M.Eur.Integration (Dresden), Masarykova<br />

univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva,<br />

Veveří 70, 611 80, Brno, Česká republika, e-mail: tauchen@mail.muni.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!