Devět slídů - Petr Olsak

math.feld.cvut.cz

Devět slídů - Petr Olsak

Legislativní proces reformy vysoky´ ch sˇkol

Petr Olsˇák

ČVUT, Fakulta elektrotechnická, katedra matematiky

http://petr.olsak.net/reforma.html


Programové prohlásˇení vlády (srpen 2010)

Vláda uskuteční reformu terciálního vzdělávání....

V systému rˇízení verˇejny´ch vysoky´ch sˇkol bude posilovat jejich

vlastní odpovědnost za dosahované vy´sledky v oblasti vy´zkumu,

vzdělávání i hospodarˇení...

Vláda zavede finanční spoluúčast absolventu˚ vysoky´ch sˇkol na

hrazení nákladu˚ jejich studia formou tzv. odlozˇeného sˇkolného

s termínem zavedení od akademického roku 2013/2014 prˇi stropních

nákledech 10 000 Kč na jeden semestr a prˇi uplatnění zvy´hodňujícího

koeficientu pro podporu klíčovy´ch studijních oboru˚ ...

Vláda zavede účinny´ systém finanční pomoci studentu˚ opírající se

o základní studijní granty pro vsˇechny studenty, dodatečná sociální

stipendia ... a dále podniková stipendia, ...


Dva věcné záměry

• Věcny´ záměr zákona o vysoky´ch sˇkolách

• Věcny´ záměr zákona o finanční pomoci studentu˚ m


Věcny´ záměr zákona o vysoky´ ch sˇkolách

• Diverzifikaze vysoky´ch sˇkol (pouze zmíněna)

• Kontraktové financování

• Omezení samosprávny´ch orgánu˚ na úkor (správních) rad

• Omezení počtu studentu˚ v senátech

• Funkční místa docentu˚ a profesoru˚

• Vnitrˇní a vnějsˇí systém kontroly kvality

• Vnitrˇní zálezˇitosti sˇkoly jsou usporˇádány pouze Statutem


Věcny´ záměr zákona o finanční pomoci studentu˚

m

• Sporˇení na vzdělání (jako stavební sporˇení).

• Komerční pu˚ jčky na náklady na vzdělání se státní garancí a

státem placeny´mi úroky během doby studia.


§ 92 zákona 111/1998 Sb o vysoky´ ch sˇkolách

(1) Reprezentaci vysoky´ch sˇkol tvorˇí

a) orgán slozˇeny´ z členu˚ akademicky´ch obcí vysoky´ch sˇkol delegovany´ch

jejich zastupitelsky´mi akademicky´mi orgány,

b) orgán slozˇeny´ z prˇedstavitelu˚ vysoky´ch sˇkol.

...

(3) Ministr projednává s reprezentací vysoky´ch sˇkol návrhy a

opatrˇení, která se vysoky´ch sˇkol vy´znamně ty´kají.


Podrazy

• Po projednání s reprezentacemi vysoky´ch sˇkol vy´razná modifikace

záměru v K9.

• Záměr zákona o fin. pomoci neprojednán vu˚ bec.

• V úvodním textu je lezˇ, zˇe zákon zvy´sˇí autonomii vysoky´ch sˇkol.

• Neakceptování zásadních prˇipomínek ve vnějsˇím prˇipomínkovém

rˇízení.

• Zásadní změna (církevní sˇkoly) prˇi vnějsˇím prˇip. rˇízení.

• Existují prˇipomínky vyporˇádané jako „akceptováno“, ale ve skutečnosti

text vu˚ bec nezměněn.

• Ministerstvo nabízí jednání, ale záměry zákonu˚ nestáhne.

• Druhy´ pokus podrˇídit účty vysoky´ch sˇkol státní pokladně novelou

zákona o rozpočtovy´ch pravidlech.


Hodnocení prˇedlozˇeny´ ch věcny´ ch záměru˚

vědeckou radou právnické fakulty

Stručně rˇečeno: je to paskvil.

Rozvedli to podrobněji (pět odstavcu˚ ), viz

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-11828.html.

Externí členové vědecké rady právnické fakulty:

prˇedseda Nejvysˇsˇího správního soudu, Místoprˇedseda Ústavního

soudu, místoprˇedsedkyně Ústavního soudu, rˇeditel Ústavu státu

a práva AV ČR, prezident Notárˇské komory, víceprezident Mezinárodního

soudního dvora v Haagu, prˇedseda České advokátní

komory, ...


Prˇíklad jednoho z mnoha zádrhelu˚

Organizační změna na úrovni fakulty.

Nyní:

• je trˇeba souhlas děkana,

• děkan prˇedlozˇí senátu fakulty změnu ke schválení,

• změnu org. rˇádu fakulty schválí senát sˇkoly (větsˇinou formálně).

Podle záměru zákona:

• jediny´ zákonem stanoveny´ dokument je Statut sˇkoly,

• je trˇeba souhlas děkana, ten dále zˇádá rektora,

• rektor prˇedlozˇí změnu Statutu senátu vysoké sˇkoly ke schválení,

• rektor prˇedlozˇí změnu Statutu radě vysoké sˇkoly ke schválení,

• ministerstvo registruje změnu Statutu.

More magazines by this user
Similar magazines