Bez nadpisu

old.technologie.fsv.cvut.cz

Bez nadpisu

Zemní práce

Terminologie

Volba technologie pro zemní práce

Vykopávka jámy

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Členění (modelu) výstavby

Výstavbový proces

Technologické

etapy

Stavební konstrukce

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Práce v etapě 0 – příprava staveniště

budování objektů ZS

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Etapové

procesy

Dílčí stavební procesy

Odstranění

porostů

Zbourání

starých objektů

Sejmutí ornice

1

3

5

Obsah přednášky

1. Přípravná fáze stavby

2. Terminologie zemních prací

3. Volba technologie vykopávky

4. Technologické vlastnosti zemin a hornin

5. Vytyčování výkopu jámy

6. Stroje pro zemní práce

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Technologické etapy počáteční fáze

Zemní práce

staveniště

pracovníci

stroje / zařízení

materiál

Technologické etapy

0 Příprava staveniště

1 Zemní práce (výkopy)

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Technologické vlastnosti ornice

Snadno se těží,

je uložena ve vrstvě tl. 0,2 – 0,4 m

těžení:

dozer

nakladač

rypadlo

skrejpr

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

odpad

11.12.2007

2

4

6

1


Dozer

pásový podvozek H2

Zemní práce

H1

radlice

břit

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Dozer

Dozer je určen pro:

rozpojování a transport hornin

na krátké vzdálenosti

60-80 m

rozhrnování

čištění terénu

zahrnování výkopů

1950

lanový pohon radlice

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Zemní práce

Radlice

dozeru

β

~40 m

hrnutí

Břit radlice vniká do zeminy

zatlačován hydraulickými písty H1

Naklonění radlice i břitu (β)

je ovládáno písty H2

Šířka radlice: 2,5 – 6 m

Tlačná kapacita radlice

závisí na

• ploše radlice

• tvaru radlice (postranice)

• náklonu radlice

kapacita: 1,2 – 35 m3 PRÁCE S COUVÁNÍM

5-10 m

těžení

Navrhněte

způsob nakládání ornice nebo vytěžené zeminy

na nákladní automobil

dozerem

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

7

9

11

Použití dozeru

Sejmutí ornice dozerem

je vhodné při

vzdálenosti hrnutí

do 50 – 60 m

Shrnuje se na hromady

Dozer vyžaduje

přesun na speciálním

vozidle (vysoký

jednorázový náklad)

Při odvozu ornice ze

staveniště pouze dozer

nepostačuje!

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Operace při snímání ornice

těžení:

dozer

nakladač

rypadlo

naložení:

nakladač

rypadlo

dozer?

Zemní práce

těžení

a naložení

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Nakládání ornice dozerem

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Snímání ornice lze provádět

bezpečně až do sklonu terénu:

Do svahu 25 0

Ze svahu 30 0

Příčně 25 0

Nakládání ornice dozerem

vyžaduje vybudování

nakládací rampy

Takové řešení je

• zdlouhavé

• nákladné

• nepraktické

Nejobvyklejším řešením pro sejmutí a nakládku ornice je užít

NAKLADAČ + ODVOZNÍ PROSTŘEDEK

11.12.2007

8

10

12

2


Nakladače

lopata

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Zemní práce

Čelní nakladače

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

1

nakládání třemi stroji

Zemní práce

Čelní nakladače

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

2

2

Šířka lopaty

dle typu 2 - 4,5m

Vysýpací

(nakládací) výška

2,5 - 4,5m

Ekonomická dopravní

vzdálenost přesunu ornice

v lopatě nakladače

je 100 m

Nakladač může také

provádět výkopy!

nakládání jedním strojem

1

13

45-60 0

3

15

17

Zemní práce

Čelní nakladače

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

nakládání dvěma stroji

Zemní práce

Čelní nakladače

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Základní terminologie zemních prací

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

nakládání jedním strojem

90 0

11.12.2007

45-60 0

vykopávka

výkop

výkopiště

ČINNOST - PROCES

vykopávka

na suchu

pod vodou

doprava výkopku

výkopek

uložení výkopku

staveniště

PROSTOR ČINNOSTI

staveniště

doprava výkopku

výkopiště

dopravní cesta

uložení výkopku skládka

VÝSLEDEK ČINNOSTI

výkop (výkop jámy)

skládka výkopku výkopek

14

16

18

3


Staveniště v 1. fázi výstavby

Zemní práce

výkop

skládka

výkopku

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Terminologie výkopů

staveniště

trasa

dopravy

výkopku

výkopiště

Prokopávka Odkopávka

přístup z obou stran

Tvar výkopu

Zemní práce

svah

dno - pláň

nejnižší bod na obvodu výkopu

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

přístup z jedné strany

Výkresy výkopů jsou zpravidla

součástí dodavatelské dokumentace

350,00

350,00

345,00

345,00

19

23

Terminologie výkopů

Zemní práce

Rýha

max.

2 m

max.16 m

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Terminologie výkopů

Zemní práce

max.36 m 2

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Zářez pro

podzemní vedení

Šachta Jáma

největší rozměr

Správný výkres výkopu jámy

Zemní práce

300,00

297,00

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

303,00

11.12.2007

20

22

24

4


Rozpojování hornin

1

2

3

4

5

6

7

Zemní práce

lopata

rýč

krumpáč

krumpáč, sochor

sochory

kladiva a klíny

pneumatické nářadí

Všechny stroje

na vykopávky

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ φ

KOHEZE A MÍSTNÍ PODMÍNKY

Zemní práce

HLOUBKA VÝKOPU

φ

α

> 0,5m

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

odstřel

< 3m

α < φ

Vyměřování výkopů (Průmyslový areál Stod)

Zemní práce

sem

Lavička

„provázek“

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

rozrývače

Sklon a tvar svahů

25

27

29

Úhel vnitřního tření zeminy

jílovitý štěrk

jílovitý písek

φ

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Vytýčení výkopu

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Vyměřování výkopů

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

písčitý štěrk

ostrohranný písek

písek ve svahu

s vyvěrající

vodou

ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ ZEMINY

11.12.2007

26

28

30

5


Měření v průběhu vykopávky

srovnávací rovina

výškový kříž

Zemní práce

DOBRÝ! MÁLO! MOC!

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Volba technologie vykopávky

rozměry - délka, šířka

sklon povrchu

neodstranitelné překážky

rozměry přístupové cesty

vlastnosti povrchu (únosnost)

odstranitelné překážky

stav přístupových cest

vlastnosti vlastnosti těžené horniny

trvalé vlastnosti

dočasné vlastnosti

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

rovina dna výkopu

Výrobní vlastnosti výkopiště

1. PROSTOR

2. TECHNOLOGIE

3. ČAS

31

33

35

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Volba strojů pro výkopy

Technologicko-prostorové vlastnosti

výkopu a jeho tvar

Plošné výkopy (hloubka do 1m)

Prostorové výkopy (rozsáhlé jámy)

Prostorové výkopy (malé jámy)

Hloubkové výkopy (šachty)

Podélné (liniové) výkopy (rýhy)

STROJE POUZE NA TERÉNU

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Volba technologie vykopávky 2

1. Tvar výkopu

Úhel vnitřního tření

Přirozená sklonitost

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

STROJE MOHOU DO VÝKOPU

Technologické vlastnosti horniny

3. Rychlost provedení

ČAS

2. Sled operací a technika

Těžitelnost a rozpojitelnost

Objemová hmotnost

Nakypření při těžbě

Nasákavost a lepivost

Namrzavost

11.12.2007

32

34

36

6


?

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Základní operace:

1. rozrušení

2. těžba

3. naložení

4. transport

Zemní práce

Volba strojů pro zemní práce

Vymezující podmínky:

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

kolové rypadlo

hloubková lopata

výložník a násada

opěrky

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Technologické vlastnosti horniny

Technologicko-prostorové vlastnosti

výkopu a jeho tvar

Přístupnost a poloha výkopiště

Potřebné operace

DRUH STROJŮ

Výkon = TYPOROZMĚR + POČET

37

39

41

a

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Hlavní části lopatového rypadla

b

B

A

Rypné síly

u hloubkové lopaty

násada

lopata

výložník

Podvozek

pásový

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

pásový

podvozek

výložník z jednoho kusu

Zemní práce

radlice

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Svršek

kabina

motor

kolový

opěra

11.12.2007

38

40

42

7


Kolové rypadlo s teleskopickým výložníkem

automobilový podvozek

lopata bez zubů – pro začišťování

Zemní práce

pohyb

lopaty

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Zemní práce

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Hloubka výkopu

Zemní práce

rypadlo postupuje

do dalšího

postavení

ČVUT v Praze IFakulta stavební I Katedra technologie staveb 11 122

Postup práce rypadla

srovnávací (referenční) rovina

rovina pojezdu rypadla

rovina záběru rypadla

dno výkopu (pláň)

43

45

47

A max. hloubkový dosah

B max. vodorovný dosah

C max. výškový dosah

D max. výsypná výška

E min. výsypná výška

F max. hloubkový dosah

pipři svislé stěně

Jak hluboko kopat?

Zemní práce

Dosahy rypadla

B

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

Výkon cyklicky pracujícího stroje

Q výkon rypadla

[m 3 .hod -1 ]

Zemní práce

Q =

3600 00 00

tc - trvání teoretického pracovního cyklu [ s ]

ki - vliv člověka - motivace, zručnost - 1,02 - 1,60

kP - koeficient geometrie pohybu 1,05 - 1,4

V - objem lopaty (při posouzení nosnosti) - [ m3 ]

ko - koeficient přepočtu objemu na rostlý stav = 1/ kn kl - koeficient plnění - podle druhu lopaty 1,1 - 0,65

km - úroveň managementu, překážky v práci - 0,4 - 0,9

Cyklicky pracující stroje jsou rypadla, nakladače, dozery, dopravní prostředky aj.

ČVUT v Praze IFakulta stavební IKatedra

technologie staveb 11 122

F

E

C

D

A

: V : ko : kl : km tc . ki . kP Počet cyklů za hodinu x objem lopaty

11.12.2007

46

48

8

More magazines by this user
Similar magazines