Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky ... - Sreality.cz

img.sreality.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky ... - Sreality.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

A Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Nerudova 30, 413 01 Roudnice nad Labem

Účel budovy:

Kód obce:

409022

Kód katastrálního území:

741647

Parcelní číslo:

76

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: Čížek Ondřej

Adresa:

V Uličkách 2529, Roudnice nad Labem, 413 01

IČ:

Tel./e-mail:

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:

Nová budova

Změna stávající budovy

Umístění na veřejně přístupném místě podle §6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. : Ne

B1 Typ budovy

RD - Rodinný dům

BD - Bytový dům

AB - Administrativní

ZZ - Nemocnice, zdravotnická zařízení

SZ - Sportovní zařízení OZ - Obchodní

Jiný druh budovy - připojte jaký: byty+prodejna

B2 Druhy energie užívané v budově

Elektřina

Tepelná energie

Hnědé uhlí

Černé uhlí

TTO

LTO

Jiné plyny

Druhotná energie

Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké: -

Jiná paliva - připojte jaká: -

HR - Hotel a restaurace

VZ - Vzdělávací zařízení

Zemní plyn

Koks

Nafta

Biomasa

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 1/12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

C1 Stručný popis energetického a technického zařízení budovy

Objekt je vytápěn plynovým kotlem. Kotel slouží zároveň pro ohřev teplé vody.

Elektrická energie je využívána k osvětlení vnitřních a vnějších prostor a k zajištění provozu ostatních

elektrických spotřebičů.

C2 Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP

Vytápění (EPH)

Příprava teplé vody (EPDHW)

Chlazení (EPC)

Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans )

Osvětlení (EPLight)

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 2/12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

D1 Stručný popis budovy

Objekt je užíván jako truhlárná se dvěmi bytovými jednotkami ve 2.NP.

Půdorys je ve tvaru písmene L. Jde o standardní zděnou stavbu z cihel plných.

Zastřešení je řešeno krovovou soustavou.

Okna a dveře jsou původní dřevěná.

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 3/12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

D2

2.1

2.2

2.3

2.4

D3

3.1

3.2

3.3

D4

PDL1

SSO3

SSO1

DO2

SSO2

SN1

SO1

OD3

LUX1

SO2

OD1

DO1

PDL2

STR1

OD2

SN2

DN1

OJ1

OJ2

STR2

SCH2

Geometrické charakteristiky budovy

Objem budovy - vnější objem vytápěné budovy

Celková plocha obálky - součet vnějších ploch

ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy

Celková podlahová plocha budovy

Objemový faktor tvaru budovy

Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota

Klimatické místo

Venkovní návrhová teplota v topném období

Převažující vnitřní výpočtová teplota v topném období

Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

Ochlazovaná konstrukce

Podlaha v 1.NP

Stěna prosklená sever

Stěna prosklená východ

90/190

Stěna prosklená jih

Ob. st. u soused. objektu 80cm

Obvod. st. 60cm

90/70

Luxfery 1,5x1,5 východ

Obvod. st. 80cm

69/98

90/190

Strop nad 1.NP

Strop nad 1.NP

230/140

Stěna na nevyt. prosotru 60cm

70/190

40/40

200/170

Strop nad 2.NP pod půdou

Střecha nad prosklenou částí

Tepelné vazby mezi konstrukcemi

Vytápěná zóna

Celkem

Plocha

AR[m 2 ]

131,2

0,0

0,0

1,8

0,0

51,2

122,1

0,6

2,3

47,2

0,7

3,4

1,4

42,9

9,7

23,2

1,3

0,2

3,4

118,0

15,0

575,5

575,5

Součinitel

prostupu tepla

U[W/(m 2 .K)]

2,385

2,000

2,000

2,000

2,000

0,848

1,233

2,400

2,340

0,991

2,400

2,400

1,055

1,062

2,400

1,094

2,400

2,400

2,400

0,967

0,582

0,100

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 4/12

V

A

Ac

A/V

e

i

m 3

m 2

m 2

m 2 /m 3

°C

°C

Redukční

činitel

b

0,18

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

1,00

1,00

637,6

575,5

210,0

0,90

Litoměřice

-13,0

21,0

Měrná ztráta

konstrukce

prostupem tepla

HT[W/K]

57,9

0,0

0,0

3,6

0,0

21,7

150,5

1,5

5,3

46,8

1,6

8,2

1,5

45,6

23,2

21,8

2,7

0,3

7,0

98,0

8,7

57,6

563,4


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

D5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Tepelně technické vlastnosti budovy

Požadavek podle § 6a Zákona

Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech

nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová

teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry.

Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný

součinitel prostupu tepla.

U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní

páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční

způsobilost po dobu předpokládané životnosti.

Fukční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše

požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry

obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné,

s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového

pláště.

Požadované konstrukce mají požadovaný pokles dotykové

teploty, zajištovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou

na vnitřním povrchu

Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu

v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného

ochlazování a přehřívání

Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu

tepla obvodového pláště Uem

D6 Vytápění

Topný systém budovy

6.1 Typ zdroje energie

6.2 Použité palivo

6.3 Jmenovitý tepelný výkon zdroje kW

6.4 Průměrná roční účinnost zdroje

energie

%

6.5 Roční doba využití zdroje

hod/rok

6.6 Regulace zdroje energie

6.7 Údržba zdroje energie

6.8 Převažující typ topné soustavy

6.9 Převažující regulace topné soustavy

6.10 Rozdělení topných větví podle orientace

budovy

6.11 Stav tepelné izolace rozvodů topné soustavy

D7

7.1

7.2

7.3

7.5

Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění

Dodaná energie na vytápění

Spotřeba pomocné energie na vytápění

Energetická náročnost vytápění

Měrná spotřeba energie na vytápění

vztažená na celkovou podlahovou plochu

Kotel

zemní plyn

0,0

80,0

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Jednotka

Rsi,N [m 2 .K/W]

si,N [°C]

UN [W/(m 2 .K)]

Mc,N [kg/m 2 ]

IL,V,N

[m 3 /(s.m.Pa 0,67 )]

[°C]

V,N(t) [°C]

Uem,N [W/(m 2 .K)]

Hodnocení

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 5/12

ne

ne

ano

nevyhovuje

neposuzováno

ne

0

ruční

Výpočet Měření

Pravidelná

dvoutrubková

na radiátorech

Pravidelná smluvní

-

Qfuel,H

QAux,H

Ano

EPH=Qfuel,H+QAux,H

EPH,A

Výpočet

0,98;CI=2,22

Měření

GJ/rok

GJ/rok

GJ/rok

kWh/(m2 .rok)

Ne

Odhad

Odhad

Není

Bilanční

273,2

0,0

273,2

361,4


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

D8 Větrání a klimatizace

Mechanické větrání

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Zvlhčování vzduchu

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Chlazení

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

D9

9.1

9.2

9.3

9.5

D10

10.1

10.2

10.3

10.5

Typ větracího systému

Tepelný výkon

Jmenovitý elektrický příkon

systému větrání

Jmenovité průtokové množství

vzduchu

Převažující regulace větrání

Údržba větracího systému

Typ zvlhčovací jednotky

Jmenovitý příkon systému

zvlhčování

Použité médium pro zvlhčování

Regulace klimatizační jednotky

Údržba klimatizace

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů

Druh systému chlazení

Jmenovitý el.příkon pohonu zdroje chladu

Jmenovitý chladící výkon

Převažující regulace zdroje chladu

Převažující regulace chlazeného prostoru

Údržba zdroje chladu

Stav tepelné izolace rozvodů chladu

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 6/12

kW

kW

m 3 /hod

kW

kW

kW

0,0

0,0

0,0

Pravidelná

0,0

Pára

Pravidelná

0,0

0,0

Pravidelná

Pravidelná smluvní

Voda

Pravidelná smluvní

Pravidelná smluvní

Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování)

Spotřeba pomocné energie na mech.

větrání

Dodaná energie na zvlhčování

Energetická náročnost mechanického

větrání (vč. zvlhčování)

Měrná spotřeba energie na mech. větrání

vztažená na celkovou podlahovou plochu

QAux;Fans

Qfuel,Hum

EPAux;Fans=QAux;Fans+QFuel,Hum

EPFans,A

Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení

Dodaná energie na chlazení

Spotřeba pomocné energie na chlazení

Energetická náročnost chlazení

Měrná spotřeba energie na chlazení

vztažená na celkovou podlahovou plochu

Qfuel,C

QAux,C

EPC=Qfuel,C+QAux,c

EPC,A

GJ/rok

GJ/rok

GJ/rok

kWh/(m 2 .rok)

GJ/rok

GJ/rok

GJ/rok

kWh/(m2 .rok)

Není

Není

Není

Bilanční

0,0

0,0

0,0

0,0

Bilanční

0,0

0,0

0,0

0,0


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

D11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

D12

Příprava teplé vody (TV)

Druh přípravy TV

Systém přípravy TV v budově

Použitá energie

Jmenovitý příkon pro ohřev TV

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy

Objem zásobníku TV

Údržba zdroje přípravy TV

Stav tepelné izolace rozvodů TV

kW

%

litry

Kotel

Centrální

zemní plyn

0,00

80,0

Výpočet

0

Pravidelná Pravidelná smluvní

-

Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody

12.1 Dodaná energie na přípravu TV

12.2 Spotřeba pomocné energie na

přípravu TV

12.3 Energetická náročnost přípravy TV

12.5 Měrná spotřeba energie na

přípravu TV vztažená na celkovou

podlahovou plochu

D13

13.1

13.2

13.3

D14

Osvětlení

Typ osvětlovací soustavy

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy

Způsob ovládání osvětlovací soustavy

Qfuel,DHW

QAux,DHW

EPDHW=Qfuel,DHW+QAux,DHW

EPDHW,A

Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení

14.1 Dodaná energie na osvětlení

14.2 Energetická náročnost osvětlení

14.4 Měrná spotřeba energie na osvětlení

vztažená na celkovou podlahovou plochu

D15

15.1

15.4

15.5

Qfuel,Light,E

EPLight=Qfuel,Light,E

EPLight,A

Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy

Energetická náročnost budovy

Měrná spotřeba energie na celkovou

podlahovou plochu

Třída energetické náročnosti

hodnocené budovy

EP

EPA

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Lokální

Měření

GJ/rok

GJ/rok

GJ/rok

kWh/(m2 .rok)

Kombinovaný

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 7/12

W

GJ/rok

kWh/(m2 .rok)

sdružená

ruční

GJ/rok

GJ/rok

kWh/(m 2 .rok)

Mimořádně nehospodárná

Není

700

Odhad

Bilanční

21,0

0,0

21,0

27,8

Bilanční

15,3

15,3

20,2

Bilanční

309,5

409,5

G


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

E1

E2

Dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená

bilančním hodnocením

Vypočtené množství

Energonositel

Zemní plyn

Elektřina

Celkem

Druh zdroje energie

Celkem

Energie vyrobená v budově

dodané energie

GJ/rok

294,25

15,28

309,53

Energie skutečně

dodaná do budovy

GJ/rok

0,00

0,00

0,00

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Vypočtené množství vyrobené

energie

GJ/rok

0,0

F1 Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace

u nových budov s podlahovou plochou nad 1000 m

Místní obnovitelný zdroj

Dálkové vytápění nebo chlazení

Tepelné čerpadlo

2

Kogenerace

Blokové vytápění nebo chlazení

Jiné

F2 Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti

techniky dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie

Jednotková cena

Kč/GJ

0,00

0,00

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 8/12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

Nejsou.

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 9/12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

G1

Doporučená opatření

Popis opatření

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů

G2

Úspora

energie

(GJ)

0,0

Hodnocení budovy po provedení doporučených opatření

Energetická náročnost budovy

Měrná spotřeba energie na celkovou

podlahovou plochu

Třída energetické náročnosti

EP

EPA

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Investiční

náklady

(tis. Kč)

0,0

GJ/rok

kWh/(m2 .rok)

Prostá

doba

návratnosti

Bilanční

0,0

0,0

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 10 / 12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

H1 Doplňující údaje k hodnocené budově

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 11 / 12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

H2 Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy

Místní šetření, zaměření objektu, fotografie.

Doba platnosti průkazu : 13.02.2023

Průkaz vypracoval : Ing.Marek Šebesta

Osvědčení č.: 1081

Datum vypracování : 13.02.2013

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 12 / 12


Průkaz energetické náročnosti budovy

030776 - Comfort space, a.s. - Praha 7

Zakázka: PENB

TV v.2.6.7 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 14.2.2013

PRŮKAZ ENERGETICKÉ

NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: Byty+prodejna

Adresa budovy: Nerudova 30, 413 01 Roudnice nad Labem

Celková podlahová plocha Ac : 210.0 m2 286

A

B

C

D

E

F

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m 2 .rok)

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ

Vytápění

88,3

Doba platnosti průkazu :

Průkaz vypracoval

Chlazení

0,0

Web: www.protech.cz Email: protech@protech.cz Tel.: 487 727 254 Stránka: 1/1

G

Podíl dodané energie připadající na [%]:

Větrání

0,0

13.02.2023

Jméno a příjmení : Ing.Marek Šebesta

Osvědčení č. : 1081

Teplá voda

6,8

Datum vypracování : 13.02.2013

Hodnocení budovy

stávající po realizaci

stav doporučení

G

409

309,5

Osvětlení

4,9

0

0,0

More magazines by this user
Similar magazines