Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - Sreality.cz

img.sreality.cz

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy - Sreality.cz

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci

Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Větší změna dokončené budovy

Jiný účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ):

Novičí 19

Letovice

679 61

Katastrální území: Novičí

Parcelní číslo: st.2

Datum uvedení budovy do provozu

(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:

Rodinný dům Bytový dům

Typ budovy

začátek 20. století

Miroslav Dražil

Olga Dražilová

Novičí 19

Letovice

679 61

Budova pro ubytování a

stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 2 / 15

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V

(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím

vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

Celková plocha obálky budovy A

(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem

budovy V)

[m 3 ] 304,0

[m 2 ] 370,7

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 1,22

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m 2 ] 106,7

Druhy energie (energonositele) užívané v budově

Hnědé uhlí Černé uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky

Zemní plyn Elektřina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):

účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

Elektřina Teplo Žádné


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 3 / 15

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce

obálky budovy

Plocha

Aj

Vypočtená

hodnota

Uj

Součinitel prostupu tepla

Referenční

hodnota

UN,rc,j

Splněno

Činitel

tepl.

redukce

bj

Měrná ztráta

prostupem

tepla

[m 2 ] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]

Obvodová stěna 142,9 1,71 0,30 ne 0,78 190,6

Střecha 106,7 1,29 0,24 ne 0,83 114,2

Podlaha 106,7 3,63 0,45 ne 0,43 166,5

Otvorová výplň 14,3 1,86 1,50 ne 1,00 26,6

Tepelné vazby 37,1

Celkem 370,6 x x x x 535,0

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,

než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost

budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující

návrhová

vnitřní

teplota

θim,j

Objem

zóny

Vj

Referenční

hodnota

průměrného

součinitele

prostupu

tepla zóny

Uem,R,j

HT,j

Součin

Vj·Uem,R,j

[˚C] [m 3 ] [W/(m 2 .K)] [W.m/K]

Obytná 20,0 304,0 0,30 91,20

Celkem x 304,0 x 91,20

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená

hodnota

Uem

(Uem = HT/A)

Referenční

hodnota

Uem,R

(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)

Splněno

[W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] [ano/ne]

Budova jako celek 1,44 0,30 ne

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou

energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou

náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 4 / 15

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená

budova/zóna

Referenční

budova

Hodnocená budova/zóna:

Obytná

Typ zdroje Energo-

nositel

Pokrytí

dílčí

potřeby

energie

na vytápění

Jmenovitý

tepelný

výkon

Účinnost

výroby

energie

zdrojem

tepla 2)

ηH,gen COP

Účinnost

distribuce

energie

na

vytápění

ηH,dis

Účinnost

sdílení

energie

na

vytápění

[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]

x 1) x x x 80 -- 85 80

kotel na dřevo

dakon DOR16

kusové dřevo 100,0 16,0 68 89 88

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,

2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená

budova/zóna

Typ zdroje Účinnost

výroby energie

zdrojem tepla

ηH,gen

nebo

COPH,gen

Účinnost výroby

energie

referenčního

zdroje tepla

ηH,gen,rq

nebo

COPH,gen

ηH,em

Požadavek

splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,

než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost

budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.2.a) chlazení

Hodnocená

budova/zóna

Referenční

budova

Typ

systému

chlazení

Hodnocená budova/zóna:

Není

instalováno

chlazení

Energo-

nositel

Pokrytí

dílčí

potřeby

energie

na

chlazení

Jmenovitý

chladicí

výkon

Chladicí

faktor

zdroje

chladu

EERC,gen

Účinnost

distribuce

energie

na

chlazení

ηC,dis

Účinnost

sdílení

energie

na

chlazení

ηC,em

[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]

x x x x


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 5 / 15

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená

budova/zóna

Typ systému

chlazení

Chladicí faktor

zdroje chladu

EERC,gen

Chladicí faktor

referenčního

zdroje chladu

EERC,gen

Požadavek

splněn

[-] [-] [-] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,

než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost

budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.3.) větrání

Hodnocená

budova/zóna

Referenční

budova

Typ větracího

systému

Hodnocená budova/zóna:

přirozené

Obytná

větrání

Energo-

nositel

b.4.) úprava vlhkosti vzduchu

Hodnocená

budova/zóna

Referenční

budova

Hodnocená budova/zóna:

Tepelný

výkon

Chladící

výkon

Pokrytí

dílčí

potřeby

energie

na

větrání

Jmen.

elektr.

příkon

systému

větrání

Jmen.

objem.

průtok

větracího

vzduchu

Měrný

příkon

ventilátorunuceného

větrání

SFPahu

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m 3 /hod] [W.s/m 3 ]

x x x x x x x

Typ

systému

vlhčení

Energo-

nositel

Jmenovitý

elektrický

příkon

Jmenovitý

tepelný

výkon

Pokrytí

dílčí

dodané

energie

na

úpravu

vlhkosti

Účinnost

zdroje

úpravy

vlhkosti

systému

vlhčení

ηRH+,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]

x x x x x

Vlhkost není

upravována


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 6 / 15

Hodnocená

budova/zóna

Referenční

budova

Hodnocená budova/zóna:

Typ systému

odvlhčení

Vlkost není

upravována

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená

budova/zóna

Referenční

budova

Systém

přípravy

TV

v budově

Hodnocená budova/zóna:

Elektrický

Obytná

boiler

Energo-

nositel

Jmen.

elektr.

příkon

Jmen.

tepelný

výkon

Pokrytí

dílčí

potřeby

energie

na

úpravu

odvlhčení

Jmen.

chladící

výkon

Účinnost

zdroje

úpravy

vlhkosti

systému

odvlhčení

ηRH-,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]

x x x x x x

Energonositel

Pokrytí

dílčí

potřeby

energie

na

přípravu

teplé

vody

Jmen.

příkon

pro

ohřev

TV

Objem

zásob

níku

TV

Účinnost

zdroje

tepla pro

přípravu

teplé

vody 1)

ηW,gen COP

Měrná

tepelná

ztráta

zásobní

ku teplé

vody

QW,st

Měrná

tepelná

ztráta

rozvodů

teplé

vody

QW,dis

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]

x x x x x 85 -- 7 150

elektřina

ze sítě

100,0 2,0 80 94 8 6

Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená

budova/zóna

Typ systému

k přípravě

teplé vody

Účinnost

zdroje tepla

pro přípravu

teplé vody

ηW,gen

nebo COPW,gen

Účinnost

referenčního

zdroje tepla pro

přípravu teplé

vody ηW,gen, rq

nebo COPW,gen

Požadavek

splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,

než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost

budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 7 / 15

b.6.) osvětlení

Hodnocená

budova/zóna

Typ

osvětlovací

soustavy

Pokrytí dílčí

potřeby

energie na

osvětlení

Celkový

elektrický příkon

osvětlení budovy

Průměrný měrný příkon

pro osvětlení vztažený

k osvětlenosti zóny

pL,lx

[-] [%] [kW] [W/(m 2 .lx)]

Referenční budova x x x 0,05

Hodnocená budova/zóna:

Obytná žárovky 100,0 0,2 0,05

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená

budova/zóna

Obytná

Vytápění

EPH

Chlazení

EPC

Bez úpravy

vlhčení

Nucené

větrání

EPF

S úpravou

vlhčením

Příprava

teplé

vody

EPW

Osvětlení

EPL

Výroba z OZE

nebo

kombinované

výroby elektřiny

a tepla

Pro budovu

Pro budovu i

dodávku mimo

budovu


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 8 / 15

b) dílčí dodané energie

ř.

(1) Potřeba energie

(2)

Vypočtená

spotřeba

energie

(3) Pomocná

energie

(4)

(5)

Dílčí dodaná

energie

(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)

Měrná dílčí

dodaná energie

na celkovou

energeticky

vztažnou plochu

(ř.4) / m 2

[MWh/rok]

[MWh/rok]

[MWh/rok]

[MWh/rok]

2

[kWh/(m .rok)]

Ref. budova

11,631

21,380

0,532

21,912

205

Vytápění

Hod. budova

53,629

100,697

0,788

101,485

951

Ref. budova

Chlazení

Hod. budova

Ref. budova

x

Větrání

Hod. budova

x

Úprava

vlhkosti

vzduchu

Ref. budova

Hod. budova

Ref. budova

1,695

2,364

2,364

22

Příprava

teplé vody

Hod. budova

1,695

2,053

2,053

19

Ref. budova

x

1,052

1,052

10

Osvětlení

Hod. budova

x

1,052

1,052

10


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 9 / 15

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost

vyrobené

energie

Vyrobená

energie

Faktor

celkové

primární

energie

Faktor

neobnov.

primární

energie

Celková

primární

energie

Neobnov.

primární

energie

jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

Kogenerační

jednotka EPCHP -

teplo

Kogenerační

jednotka EPCHP

– elektřina

Fotovoltaické

panely EPPV –

elektřina

Solární termické

systémy QH,sc,sys

– teplo

Jiné

Budova

Dodávka

mimo budovu

Budova

Dodávka mimo

budovu

Budova

Dodávka mimo

budovu

Budova

Dodávka mimo

budovu

Budova

Dodávka mimo

budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné

primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí vypočtená

spotřeba

energie /

Pomocná

energie

Faktor

celkové

primární

energie

Faktor

neobnovitelné

primární

energie

Celková

primární

energie

Neobnovitelná

primární

energie

[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

elektřina ze sítě 3,894 3,2 3,0 12,461 11,682

kusové dřevo 100,697 1,1 0,1 110,767 10,070

Celkem 104,591 x x 123,228 21,752

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova

25,328

[MWh/rok]

(7) Hodnocená budova 104,591

(8) Referenční budova

[kWh/m 2 237

.rok]

(9) Hodnocená budova 980

Splněno

(ano/ne)

ne


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 10 / 15

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10) Referenční budova

30,870

[MWh/rok]

(11) Hodnocená budova 21,752

(12) Referenční budova (ř.10 / m2 )

[kWh/m 2 289

(13)

.rok]

Hodnocená budova (ř.11 / m2 ) 204

g) primární energie hodnocené budovy

Splněno

(ano/ne)

(14) Celková primární energie [MWh/rok] 123,228

(15) Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 101,476

(16)

Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární

energie (ř.15 / ř.14 x 100)

h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd

Horní hranici třídy C odpovídají

hodnoty:

[%] 82,3

Celková dodaná energie [MWh/rok] 21,312

Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 26,413

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/(m 2 .K)] 0,24

Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 17,897

chlazení [MWh/rok]

větrání [MWh/rok]

úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]

příprava teplé vody [MWh/rok] 2,364

osvětlení [MWh/rok] 1,052

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.

ano


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 11 / 15

Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních

systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených

budov

Alternativní systémy

Technická

proveditelnost

Ekonomická

proveditelnost

Ekologická

proveditelnost

Doporučení k realizaci

a zdůvodnění

Datum vypracování

analýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

Místní systémy

dodávky energie

využívající energii

z OZE

Posouzení proveditelnosti

Kombinovaná

výroba elektřiny a

tepla

Povinnost vypracovat energetický posudek

Energetický posudek je součástí analýzy

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Soustava

zásobování

tepelnou

energií

Tepelné

čerpadlo


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 12 / 15

Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické

náročnosti budovy

Popis opatření

Stavební prvky a konstrukce budovy:

Technické systémy budovy:

Předpokládaný

průměrný

součinitel

prostupu tepla

Předpokládaná

dodaná energie

Předpokládaná

neobnovitelná

primární energie

Předpokládaná

úspora celkové

dodané energie

Předpokládaná

úspora

neobnovitelné

primární energie

[W/(m 2 .K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]

x x

vytápění: x x

chlazení: x x

větrání: x x

úprava

vlhkosti

vzduchu:

příprava

teplé vody:

x x

x x

osvětlení: x x

Obsluha a provoz systémů budovy:

Ostatní – uveďte jaké:

Celkem x

Opatření

Technická vhodnost

Funkční vhodnost

Ekonomická vhodnost

Doporučení k realizaci

a zdůvodnění

Datum vypracování

doporučených opatření

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

Stavební prvky

a konstrukce

budovy

x x x

x x x

Posouzení vhodnosti opatření

Technické

systémy

budovy

Energetický posudek je součástí analýzy

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Obsluha

a provoz

systémů

budovy

Ostatní - uvést

jaké:


Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 13 / 15

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1

• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy

• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)

• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)

• Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

• Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje

• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova užívaná orgánem veřejné moci

• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části

• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii G

Jiný účel zpracování průkazu

• Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení Ing. Stanislav Kučera

Číslo oprávnění MPO 0827

Podpis energetického specialisty

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu 10.4.2013


Průkaz energetické náročnosti budovy str. 14 / 15

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Novičí 19

PSČ, místo: 679 61, Letovice

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 370,7 m 2

Objemový faktor tvaru A/V: 1,22 m 2 /m 3

Energeticky vztažná plocha: 106,7 m 2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

100

150

200

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok

300

399

499

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

980

A

B

C

D

E

F

G

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

124

186

248

371

495

619

204

104,591 21,752


Průkaz energetické náročnosti budovy str. 15 / 15

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Větrání:

Stanovena

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich

dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGONOSITELŮ

NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok

Přípravu teplé vody: Elektřina ze sítě: 3,9 ---

Osvětlení:

Jiné:

--- ---

--- ---

--- ---

Biomasa: 100,7 ---

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání

Úprava

vlhkosti

Teplá voda Osvětlení

Uem W/(m²·K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

1,44

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok

951

101,48 2,05 1,05

Zpracovatel: Ing. Stanislav Kučera Osvědčení č.: 0827

Kontakt: projektystaveb.kucera@seznam.cz Vyhotoveno dne: 10.4.2013

Podpis:

19

10

More magazines by this user
Similar magazines