ZNALECKÝ POSUDEK č. 765-189/12 - Sreality.cz

img.sreality.cz

ZNALECKÝ POSUDEK č. 765-189/12 - Sreality.cz

ZNALECKÝ POSUDEK

č. 765-189/12

stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí – pozemků p.č.2753/1, p.č.2755/4, p.č.2755/5,

p.č.2756/3, p.č.2757, p.č.2758 vše včetně příslušenství, v k.ú. Příbor, obec Příbor, okres Nový Jičín:

Objednatel posudku: Dražbyprost s.r.o.,

se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 28741552

Vlastník nemovitostí: Aleš Nutz- Fiedler

Závišice 86, 742 21 Závišice

Účel posudku: Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu dobrovolné dražby

č.j. 425/012

Posudek vypracovala: Ing. Šárka Kašparová

Kancelář: Křivánky 31, 642 00 Brno

Sokolovská 1318, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Telefon: +420 603 420 456

Datum místního šetření: 22.10.2012

Datum, ke kterému je

provedeno ocenění: 22.10.2012

Posudek obsahuje 13 stran a 13 stran příloh. Objednateli se předává v 1 vyhotovení.


A. Nález

Znalecký úkol

– 2 –

Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky Dražbyprost s.r.o. ze dne:

10.10.2012.

Úkolem znalce je:

Provedení odhadu nemovitostí dle zákona č. 26/2000Sb., o veřejných dražbách, u nemovitostí

zapsaných na LV č.2442 pro katastrální území Příbor.

V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy,

což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem:

„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku

v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či

jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi

prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající

z osobního vztahu k nim.“

Obecný zákoník občanský (císařský patent ze dne 1.6.1811, č. 946 sb. zák. soud., platný do roku 1950)

k tomuto uváděl:

Měřítko pro soudní odhad.

§ 304. Určená hodnota věci je její cena. Má-li se věc odhadnouti soudem, musí se odhadnouti určitou sumou peněžitou.

Cena řádná a mimořádná.

§ 305. Odhadne-li se věc podle užitku, který v určité době a na určitém místě obvykle a obecně dává, ustanoví se její

řádná a obecná cena; hledí-li se však ke zvláštním poměrům a ke zvláštní oblibě, kterou má ve věci pro náhodné její

vlastnosti ten, komu se její hodnota má nahraditi, je to její cena mimořádná.

Která cena je směrnicí při soudních odhadech.

§ 306. Není-li nic jiného vymíněno nebo zákonem ustanoveno, je při odhadu věci směrnicí vždy cena obecná.

V odhadním řádu z roku 1933 (vládní nařízení ze dne 23.6.1933 č. 100 Sb. z. a n., kterým se vydávají

předpisy o odhadu nemovitostí v řízení exekučním (odhadní řád)) bylo uvedeno:

§ 17. Pro vyšetření odhadní hodnoty buď volen takový způsob, který zaručuje, že jím vyšetřená odhadní

hodnota se co nejvíce přiblíží ceně, kterou za daných poměrů by bylo možno dosáhnouti za vydražované nemovitosti.

Pravidelně odhadní hodnota se stanoví buď zjištěním prodejní hodnoty (hodnoty obchodní, tržní), a to u pozemků

podle jednotek plošné míry, u budov podle zastavěné plochy (po př. jednotek obestavěného prostoru), nebo

kapitalizováním ročního čistého výtěžku (výnosu), kterého lze při řádném hospodaření docíliti, nebo zjištěním

průměru mezi hodnotou podle kapitalizovaného ročního čistého výtěžku (výnosu) činžovního a hodnotou pozemku,

zvýšenou o hodnotu stavby (§§ 18 až 21). Použijí-li znalci jiného způsobu oceňovacího, jsou povinni to odůvodniti.

Mezinárodní oceňovací standardy IVS definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by

aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci

založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, rozvážně a bez

nátlaku. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se

náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. Pro ocenění nemovitostí je v tomto

mezinárodním standardu uvedeno:


– 3 –

V rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 425/96 ze dne 30.1.1998 je mj. uvedeno

(pozn.: pojem „odhadní cena“ se v tomto rozhodnutí vztahuje k ocenění podle dříve platné vyhlášky č. 393/1991 Sb.):

Základem pro stanovení přiměřené náhrady při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti je její

obecná cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny, zjištěné

znaleckým posudkem podle cenového předpisu ... V těchto případech má cena zjištěná podle cenových předpisů jen

určitý informativní, orientační význam a je směrodatná zejména pro daňové účely. Jinak ovšem platí zásada smluvní

volnosti a účastníci smlouvy již nejsou vázáni cenou zjištěnou podle cenového předpisu. Přitom pouze obecná cena

vyjadřuje aktuální tržní hodnotu nemovitostí. ... Aby náhrada byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na

konstrukci a vybavení, velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném místě a čase.

V zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, je mj. uvedeno k oceňování hypotečních zástavních listů:

„Hypoteční zástavní listy

§ 28

… (2) Zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního právního předpisu upravujícího

oceňování majetku, se zohledněním

a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastnosti nemovitosti,

b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí,

c) práv a závad s nemovitostí spojených a

d) místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje.

(3) Zástavní hodnota zastavených nemovitostí, stanovená podle odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu

obvyklou.

Na základě výše uvedeného je pro stanovení obecné (= obvyklé, tržní) ceny použita následující

metodika (v souladu se Znaleckým standardem č. VI „Obecné zásady oceňování majetku“ a

Znaleckým standardem č. VII „Oceňování nemovitostí“):

1. Nejprve je provedeno ocenění podle oceňovacího předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování

majetku, a prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb.).

2. Ocenění časovou cenou - zjistí se náklady na pořízení staveb v současné cenové úrovni (snížené o

přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající životnosti) plus cena pozemků.

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 3/2008 Sb. používá koeficienty změny cen staveb, jež přiměřeně

upravují základní cenovou úroveň 1994 na úroveň současnou, použije se zpravidla cena zjištěná podle

této vyhlášky, bez koeficientu prodejnosti.

3. Ocenění výnosovou hodnotou, které je čistě ekonomickým posouzením, nezávislým na nákladech na

pořízení nemovitosti. Na základě čistého reálně dosažitelného nájemného z nemovitosti v daném místě a

čase, se zvážením jeho vývoje do budoucnosti, se vypočte součet všech předpokládaných budoucích

příjmů z nemovitosti, odúročených (diskontovaných) na současnou hodnotu. Výsledek reprezentuje

částku, kterou by bylo třeba uložit do peněžního ústavu, aby budoucí výnosy v jednotlivých letech byly

stejné, jako předpokládané čisté příjmy z nemovitosti.

4. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů

obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost.

5. Odhad obvyklé ceny metodou střední hodnoty - prostý aritmetický průměr mezi hodnotou výnosovou a

cenou časovou.

6. Odhad obvyklé ceny metodou váženého průměru - vážený aritmetický průměr z hodnoty výnosové a

ceny časové. Při převažující ceně časové se klade větší váha na hodnotu výnosovou.

7. Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny podle odborné úvahy znalce, na základě zvážení všech

okolností a výše vypočtených cen.

Prohlídka a zaměření nemovitosti

Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne 22.10.2012 beza účasti vlastníka

nemovitosti.


– 4 –

Podklady pro vypracování posudku

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitosti č. 2442, pro k.ú. Příbor, vše zapsáno v katastru nemovitostí u

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Viz. příloha

Kopie katastrální mapy

Kopie katastrální mapy. Viz. příloha

Vlastnické a evidenční údaje

Kraj:

Moravskoslezský

Okres:

Nový Jičín

Obec:

Příbor

Katastrální území: Příbor (735329)

List vlastnictví číslo: 2442

Vlastník:

Nutz-Fiedler Aleš

Závišice 86, 742 21

Práva a závady spojené s předmětem ocenění

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to

stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem

společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.).

Věcná břemena - oprávnění

Ve prospěch oceňované nemovitosti nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce B1 – LV)

zřízena žádná věcná břemena, která by zvyšovala hodnotu oceňovaných nemovitostí.

Věcná břemena - povinnosti

Ve neprospěch oceňované nemovitosti nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce C – LV)

zřízena žádná věcná břemena, která by zvyšovala hodnotu oceňovaných nemovitostí.

Nájemní vztahy

Z poskytnutých dokumentů pro vypracování tohoto znaleckého posudku ani při místním šetření

nebyla zjištěna nebo doložena žádná nájemní práva třetích osob.

Vlastní databáze znalce

Vlastní databáze znalce, sestavená z údajů realitní inzerce a informací o realizovaných

cenách nemovitostí databáze POSN. Databáze je sestavena formou sešitu v textovém editoru Excel

pomocí programu ABN. Údaje o jednotlivých nemovitostech, použitých ke srovnání, jsou uvedeny

dále v posudku v příloze.


Výpočetní programy

– 5 –

Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof.Ing.Albert Bradáč, DrSc., Brno. a

program Delta-NEM.

Celkový popis nemovitosti

Předmětem ocenění jsou pozemky p.č.2753/1, p.č.2755/4, p.č.2755/5, p.č.2756/3, p.č.2757,

p.č.2758 vše včetně příslušenství, v k.ú. Příbor, obec Příbor, okres Nový Jičín. Vše zapsáno v

katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový

Jičín, na listu vlastnictví č. 2442 pro katastrální území Příbor.

Umístění nemovitosti v obci

Na mírně zvlněném terénu na obou březích řeky Lubiny se rozkládá Příbor - jedno z

nejstarších měst severovýchodní Moravy. Je lemován krásnou scenérií předhůří Beskyd s vyhlídkou

na nedalekou Štramberskou trúbu, malebné Hukvaldy a staroslavný Radhošť.

Druh obce: město

Správní funkce obce: pověřený úřad s rozšířenou pravomocí

Kopřivnice

Školy: ano

Poštovní úřad: ano

Obecní úřad: ano

Stavební úřad: ano

Okresní úřad: ano

Kulturní zařízení: ano

Sportovní zařízení: ano

Struktura zaměstnanosti: průměrná

Životní prostředí: dobré

Poptávka nemovitostí: nižší než nabídka

Hotely ap.: ano

Územní plán: plochy pro bydleni, obchod a služeb

Obsah posudku

a) Pozemky na LV číslo 2442

Ocenění dle vyhlášky

Ocenění porovnávací metodou


B. Posudek

– 6 –

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění

Ocenění nemovitosti je provedeno obvyklou cenou vyplývající z ceny podle vyhlášky

Ministerstva financí České republiky č. 387/2011 Sb. o oceňování majetku (tato cena je pro určení

ceny obvyklé cenou orientační), ceny získané porovnávacím způsobem dle prodejnosti obdobných

nemovitostí v dané lokalitě na realitním trhu s ohledem na stav nemovitosti.

a) Pozemky

ocenění jsou pozemky p.č.2753/1, p.č.2755/4, p.č.2755/5, p.č.2756/3, p.č.2757, p.č.2758 vše včetně

příslušenství, v k.ú. Příbor.

• Pozemek p.č.2753/1 orná půda o výměře 6699 m2

• Pozemek p.č.2755/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2096m2, jedná se o část

veřejně přístupné komunikace na ulici Štramberská

• Pozemek p.č.2755/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 79m2, jedná se o část

veřejně přístupné komunikace na ulici Štramberská

• Pozemek p.č.2756/3 orná půda o výměře 18507 m2

• Pozemek p.č.2757 orná půda o výměře 9861 m2

• Pozemek p.č.2758 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 496m2, jedná se o část

veřejně přístupné komunikace na ulici Štramberská

Pozemky jsou zapsány na LV č.2442, pro k.ú. Příbor, vše zapsáno v katastru nemovitostí u

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Na pozemcích se

nenachází trvalé porosty.

b) Věcná břemena

Na nemovitosti podle výpisu z KN, ani podle zjištění na místě neváznou věcná břemena.

Ocenění podle cenového předpisu

Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění

Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky

č. 387/2011 Sb. o oceňování majetku.

Podklady pro stanovení koeficientu Kp:

Okres: Nový Jičín

Počet obyvatel: 5 001 – 15 000 obyvatel


– 7 –

a) Pozemky na LV číslo 2442 – § 28, 29

Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle § 28 odst. 1 činí 92,21 Kč.

Cena je určena podle písm. k): ZC = C p × 1,00, kde C p = 35 + (8 716 – 1 000) × 0,007414

(zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde 8 716 je počet obyvatel v obci.

§ 28 odst. 6a – Pozemky drah, silnic, dálnic apod.

Koeficienty pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku

Koeficient změny cen staveb K i: 2,274

Koeficient prodejnosti K p: (Inženýrské stavby) 0,414

Jednotková cena [Kč/m2 ]

Název Parc. č. Výměra [m2 ] základní upravená Cena [Kč]

ostatní plocha - 2755/4 2 096 92,21 86,8098 181 953,34

ostatní komunikace

ostatní plocha - 2755/5 79 92,21 86,8098 6 857,97

ostatní komunikace

ostatní plocha - 2758 496 92,21 86,8098 43 057,66

ostatní komunikace

Součet: 2 671 231 868,97

§ 29 – Zemědělské pozemky

Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku

Úprava podle přílohy č. 23:

Obce s 5–10 tisíci obyvateli – vlastní území + 80 %

Úprava celkem: + 80 % × 1,800

Koeficient prodejnosti K p: × 1,000

Jedn. cena [Kč/m 2 ]

Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená BPEJ Cena [Kč]

orná půda 2753/1 6 699 7,81 14,0580 64400 94 174,54

orná půda 2756/3 18 507 7,81 14,0580 64400 260 171,41

orná půda 2757 9 861 7,81 14,0580 64400 138 625,94

Součet: 35 067 492 971,89

Součet cen všech typů pozemků: = 724 840,86 Kč

Pozemky na LV číslo 2442 – zjištěná cena: 724 840,86 Kč

b) Rekapitulace

Výsledné ceny:

a) Pozemky na LV číslo 2442 724 840,86 Kč

Výsledná cena činí celkem: 724 840,86 Kč

Cena po zaokrouhlení podle -- § 46: 724 840,– Kč


– 8 –

Ocenění porovnávací metodou

Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací). Porovnávací metoda

ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou

sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým

porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady

hledisek.

Při použití zjednodušené metody přímého porovnání:

Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání podle

Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných

prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena

tržní cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl

oproti oceňovanému objektu.

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu

nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.

Jednak na většině serverů je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,

často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více

kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže koneč

výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času

proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi

nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak

musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny

vzorku.

Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit,

aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:

- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí,

město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.)

- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu

(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.)

- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové,

vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti

apod.)

- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné,

volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.)

- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu

k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela

jedinečné)

- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,

celostátní, nadnárodní)

- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám

nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd).

Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich

vyrovnávání, „seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle

používán termín adjustace (adjustment)


– 9 –

Adjustace je založena na následujících předpokladech:

- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, horší než nemovitosti

oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší cenu než nemovitosti

porovnávané (než vzorek)

- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa, lepší než nemovitosti

oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší cenu než nemovitosti

porovnávané (než vzorek)

Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:

- velká plocha pozemku

Záporné stránky oceňovaných nemovitostí

- nabídka nemovitostí je výrazně vyšší než poptávka

- v případě pozemků ostatní plochy, ostatní komunikace neexistuje realitní trh mimo odkup

jednotlivých obcí, v tomto případě je velmi malá pravděpodobnost prodeje těchto nemovitostí v

dražbě

- exekuční řízení

Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je zjištěna cena průměrná,

v případě vhodnosti i cena minimální a maximální. K porovnání byly použity následující objekty:

Č. Lokalita

Oceň.

objekt

změna dle

územního

plánu

Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1

Cena

Pozemek

m 2

Příbor ne 280536 35067 orná půda

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Příbor ne 62982 3499

2 Bartošovice ne 1075226 73159

3 Příbor ne 65000 3642

4 Kozlovice ne 563030 56303

Č.

Cena

požadovaná

resp.

zaplacená

Kč

Koef.

redukce

na

pramen

ceny

Jiné

Prodej orné půdy o výměře 3499 m2 na okraji obce Příbor. Přístup z

obecní komunikace.

Nabízíme k prodeji ornou půdu , louku se sadem v obci Bartošovice na

Moravě o celkové výměře 73 159 m2.

Pozemek o vým. 3642 m2, určen k zemědělským účelům, obdélníkového

tvaru, nachází se v Klokočově nad zahradkářskou osadou. K pozemku je

obecní příjezdová cesta.

pozemky se nachází v KÚ Kozlovice Prodám soubor zemědělských

pozemků KÚ Kozlovice,obec Kozlovice,okres Frýdek Místek

PZE1511/1,1511/2,1511/3,1521,1522/1,2561/2,2562,2565,2566,2568,

celková výměra 56303m2 cena 10Kč/m2

Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2

Cena po

redukci na

pramen ceny

Kč

K1 K2 K3 K4 K6 IO

poloha

velikost

ÚP

stav

a

vybavení

úvaha

znalce

K1×

… ×

K6

Cena oceňovaného objektu

odvozená

ze srovnávacího Kč


– 10 –

(1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17)

1 18 0,60 11 1,00 0,80 1,00 1,00 1,50 1,20 9

2 15 0,60 9 1,00 1,20 1,00 1,00 1,50 1,80 5

3 18 0,60 11 1,00 0,80 1,00 1,00 1,50 1,20 9

4 10 0,60 6 1,00 1,10 1,00 1,00 1,50 1,65 4

Celkem průměr Kč 7

Minimum Kč 4

Maximum Kč 9

Směrodatná výběrová odchylka s 3

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s 4

Pravděpodobná horní hranice průměr + s 10

Celkem Kč 245 469

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu

K2 Koeficient úpravy na velikost objektu

K3 Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu

K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)

K5 Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti (lepší - horší)

K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00

Č. Lokalita

Oceň.

objekt

Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1

změna dle

územního

plánu

Cena

Pozemek

m 2

Příbor ne 48078 2671 komunikace

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Klokočov u Příbora ne 241696 1456 16.usnesení zastupitelstva města Příbora z 20.9.2012

2 Příbor ne 32100 214 14. usnesení zastupitelstva města Příbora z 17.5.2012

3 Příbor ne 7200 72 13. usnesení zastupitelstva města Příbora z 19.4.2012

Jiné


Č.

Cena

požadovaná

resp.

zaplacená

Kč

Koef.

redukce

na

pramen

ceny

– 11 –

Tab. 1 - Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2

Cena po

redukci na

pramen ceny

Kč

K1 K2 K3 K4 K6 IO

poloha

velikost

ÚP

stav

a

vybavení

úvaha

znalce

K1×

… ×

K6

Cena oceňovaného objektu

odvozená

ze srovnávacího Kč

(1) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17)

1 166 0,60 100 1,10 0,95 1,00 1,00 5,00 5,23 19

2 150 0,60 90 1,20 0,80 1,00 1,00 5,00 4,80 19

3 100 0,60 60 1,20 0,70 0,90 1,00 5,00 3,78 16

Celkem průměr Kč 18

Minimum Kč 16

Maximum Kč 19

Směrodatná výběrová odchylka s 2

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s 16

Pravděpodobná horní hranice průměr + s 20

Celkem Kč 48 078

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu

K2 Koeficient úpravy na velikost objektu

K3 Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu

K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)

K5 Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti (lepší - horší)

K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší

IO Index odlišnosti IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00

Předpoklady a omezující podmínky pro stanovení obecné hodnoty

Nebere se žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by

nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události nebo

podmínky, které se vyskytnou následně po tomto datu.

Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo

právní záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické

právo k majetku je správné. Dále se předpokládá, že vlastnictví je pravé a čisté od všech

zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, pokud by se nezjistilo něco jiného.

Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá, nebo části této zprávy, jsou věrohodné, ale

nebyly ve všech případech ověřovány.


C. Rekapitulace

12

Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací a

proto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitostí (jako celku) v tomto případě

tuto považuje znalec za obvyklou cenu.

Způsob ocenění

Cena p.č.2755/4,

p.č.2755/5, p.č2758

Cena p.č.2753/1,

p.č.2756/3, p.č.2757

Cena podle vyhlášky č. 387/2011 Sb. 231 870,00 Kč 492 970,00 Kč

Cena zjištěná porovnávacím způsobem 48 078,00 Kč 245 469,00 Kč

Obvyklá (obecná, tržní) cena pozemků podle odborného odhadu

znalce 48 078,00 Kč 245 469,00 Kč

Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce je celkem

po zaokrouhlení 293 550,00 Kč

Obvyklá (obecná, tržní) cena souboru oceňovaných nemovitostí podle

odborného odhadu znalce je 293 550,- Kč

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 25.10.2012 Ing. Šárka Kašparová

Seznam příloh:

Fotodokumentace

Výpis z katastru nemovitostí

Kopie katastrální mapy

Mapa umístění nemovitosti v obci


D. Znalecká doložka

– 13 –

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě ze dne

1.7.2004, Spr. 2638/2004 v knize slibů pod p.č. 3921 pro základní obor ekonomika (odvětví ceny

a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby

obytné, stavby průmyslové).

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 765-189/12 znaleckého deníku. Znalečné a

náhradu nákladů œčtuji podle připojené likvidace.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 25.10.2012 Ing. Šárka Kašparová


FOTODOKUMENTACE

p.č.2758, p.č.2757

p.č.2753/1, p.č.2756/3, p.č.2755/4

p.č.2753/1, p.č.2756/3, p.č.2755/4, p.č.2755/5


"/\

il


vyPIs z KATASTRU NEMovITosTÍ

prokazuj ící stav evj-dovaný k datu 05.:1..''--_ -

Okres:. CZOBOA Nowý .Tiěín

: 599808 Příbor

Kat.území z 735329 Příbor

List vlastn:.-_''_: 2442

v kat. území jsou pozernky wedeny v jedná ěíseine řadě

Typ vztahu

oPrávněni Pro Povinnost k

s koneěnou sp1atností dne 25.02.2o3o

Komerění banka, á.S., Na příkopě

969133, Praha 1, Staré Město,

].t4 o7, Rč/Ičo: 45317054

Parcela z 2755/4

Parcela: 2753/L

Parcela z 2756/3

Parcela z 2757

Parcela:. 2758

Parcela:. 2755/5

List1na Smlouva o zřízení zástavního práva Podle obě.z.

vkladu práva ke dní 31.01.2oo5.

o Exekuění příkaz k prodeji

nemoviťosti

soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla

Nuťz-Fiedler AIeš, Záwíšice 86,

742 2L Kopřivnice 1, Rč/Tčo:

80123]-/3397, parcela z 2756/3

Nutz-Fiedler A1eš, Závišice 86,

742 27 Kopřívnice 1, Rč/Ičo:

801,231-/3397, Parcela: 2j55/ 4

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86,

742 2L Kopřivnice 1' Rč,/Tčo:

8OL23L13397, Parcela z 2753/t

Nutz-Fiedler Aleš. Záwišice 86,

742 2L Kopřivnice 1/ Rč/Ičo:

807231/3397, Parcela: 2758

NuLz-Fíedler Aleš, Záwíšíce 86,

742 2t Kopřivnice 1, Rč/Ičo:

801231/3397, Parcela : 27Sj

Listina Exekuění příkaz 94 Ex-ggo2/2oo6 -7 ze dne 28.03.2oo7. Právní

16.02.2008.

o Exekuění příkaz k prodeji

nemovitostí

soudního exekutora .TUDr. Jiřího Fišera

Nutz-Eied]er Aleš, Záwišice 86,

742 2L Kopřivnice 1, Rč/Ičo:

807237/3397, parcela: 2753/L

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86,

742 27 Kopřiwnice t, Rč/rčo:

8OL23L/3397, parcela z 2756/3

Nut'z-Fíedler AIeš, Závišice 86,

742 2L Kopřiwnice 1, Rč/Tčo:

80723L13397, Parcela 2755/B

Nutz-Fiedler AIeš, Záwišice 86,

742 2! Kopřivnj-ce 1' Rč/Ičo:

8OL23l/3397, parceJ.a : 2755/4

Nutz-Fiedler A1eš, Závišice 86,

742 27 Kopřivnice 1, Rč,/Ičo:

BOL237/3397, parcela 2757

Nutz-Fiedler Aleš, Záwišice 86,

'l 42 2L Kopříwnice 1, nč/rčo:

BOI23L/3397, Parcelal. 2758

vitosti jsou v Uzemn1m obvodu, ve kterém vykonává státni ébffi

z-:9939 /2A08_804

z-'^9939 / 2)18_804

2-:-9939,2:38_8C4

v-a4_? 2::-_8a:

v-{rJ t z--a-a__

z-19933 2:: E-8l.:

ze dne 31 .01.2005. Práv::: .'š:::k-'.

v-443/2aA5-83.:

z-19939 / 2008-8 0,i

z-L9939 /2008-804

2-79939/2008-804

z-s]-os / 2oo7 -ao4

z-stos/2007-8o4

moc ke dni

z-sLos /20o7 -8o4

z-79939 / 20 08-804

z-L9939 / 2008-80 4

z-t9939/2O08-804

z-19939 / 2O08-804

z-LL244/2O08-804

z-7L244 / 2O0B-804

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj. KatastráIní pracoviště Nový ,]ičín, kód: 804.

stIaná 2


VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

prokazující stav evidovaný k datu 05.04.2012 09:49:01

okres : CZo8oA Now,ý .riěín obec: 599808 Příbor

Kat.území: '735329 Příbor List vfastnictvíl 2442

V kat. území jsou pozemky wedeny w jedné ěíselné řadě

Typ vztahu

oprávněni pro Palrinnnsf k

Listina Exekuční příkaz oo22 Ex_73/2oo8 -6 ze dne 14.05.2008.

z-tL24A/2008-804

o Exekuění příkaz k prodejí

nemovítosti

soudního exekutora Mgr. Líbora cinka

Nutz-Fíedler AIeš, ZávíéLce 86, z-l9939/2o08-804

742 27 Kopřivníce 1, Rč,/Ičo:

8OL23t/3397, Parcela: 2755/5

Nutz-Fiedler A1eš, Záwišice 86, z-L9939/2008-804

't42 2L Kopřiwnice 1, Rč/Ičo:

8OL23l/3397, Parcela: 2755/4

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86, z-L9939/2o08-8o4

742 2L Kopříwnice 1, Rč,/Ičo:

8Ot23L/3397, Parcela: 2753/l

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86, z-t9939/2008-804

742 2L Kopřivnice 1, Rč,/rčo:

8O123L/3397, Parcela: 2756/3

Nutz-Fiedler AIeš, Záwišice 86, z-74489/2o08-B04

742 2L Kopřivnice 1, Rč,/Ičo:

807231/3397, Parcela: 2758

Nutz-Eiedler A1eš, Závíšice 86, 2-14489/2o08-804

742 27 Kopřivnice 1, Rč/Ičo:

801231"/3397, Parcela : 2757

Listina Exekuění příkaz 123 Ex-1538/2oo8 -4 ze dne 02.07.2008. Práwní moc ke dni

18 .07 .2008 .

z-tL489/2O08-804

o Nařízení exekuce

Nutz-Fíedler A1eš, Záwišice 86, z-l2987/2oo9-804

742 2L Kopřiwnice 1. Rč/Ičo:

aol23r/3397

Lisxina Usnesení soudu o nařízení exekuce 54 Nc-100L/2oo9 -4 ze dne 02.o'1.2oo9. Právní moc

ke dni 28.08.2oo9.,' uloženo na prac. Nov,ý .'iěín

z-7298t / 200 9-804

o Exekuěni příkaz k prodeji

nemowitosti

soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška

Nut'z-Fíedler Aleš, Záwišice 86, z-t4447/2o09-804

742 27 Kopřivnice 1, Rč/Ičo:

8Ol23L/3397, Parcela : 2755/5

Nutz-Fiedler Aleš , Závišíce 86, z-L4447 /2009-804

742 27 Kopřiwnice 1/ Rč/Ičo:

80!23]-/3397, Parcela:, 2758

Nutz-Fiedler Aleš, Záwišice 86, z-L4447/2009-804

742 2t Kopříwnice 1, Rč/Tčo:

80L23]-/3397, Parcela: 2755/4

Nutz-Fiedler A1eš, Závišice 86, z-L4447/2009-804

't42 2t Kopříwnice 1, Rč/rčo:

80L23!/3397, Parcela: 2756/3

Nutz-Fiedler Aleš, Záwíšice 86, z-L4447/2oo9-B04

't42 2! Kopříwnice 1' Rč/rčo:

Iíemovitosti jsou v územním obwodu, ve kterém vykonává státni správu katastru nemovitosti CR

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, KatastráInÍ pracoviště Nový Jičín' kód: 804.

strana 3


VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

prokazující stav evidovaný k datu 05.04.2012 09:49:01

okres: Cz08o4 Nowrý .Tiěín obec: 599808 Příbor

Kat.území: 735329 Příbor List vlastnict'ví: 2442

V kat. úzerní jsou pozernky wedeny v jedné ěíse1né řadě

Typ vztahu

oprávněni pro Pavi nna'qť k

8Ot23L/3397, Parcela: 2753/1

Nutz-Fiedler AJ.eš, Závišice 86, z-L4447/2009-804

742 2L Kopřiwnice 1' Rč,/Ičo:

8OI23t/3397, Parcelaz 2757

Listina Exekuění příkaz k prodejí nemovitých věcí 134 Ex-02886/2oo9 -012 ze dne

27.o7.2oo9. Práwní moc ke dni 28.08.2009.

z-]-4447 /2O09-804

o Nařízení exekuce

Nutz-Fiedler A1eš, Závišice 86, z-L6L64/2o09-804

742 27 Kopřivnice 1, Rč/Ičo:

80]-23713397

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 57 Nc-1104 /2oo9 -4 ze dne 27 .o7 .2oo9. Práwní moc

ke dní 17.10.2oo9.; uloženo na prac. Nov.ý Jiěín

z-16t64/2O09-804

o Nařízení exekuce

Nutz-Fiedler A1eš, Závíšice 86, z-78848/2o09-804

742 2t Kopřivnicé 1, Rč/Ičo:

801237/3397

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 57 Nc-1217/2oo9 -3 ze dne 14.08.2009.; uloženo

na prac. Nov.ý Jičín

Z-LBB48 /2O09-804

o Exekuění příkaz k prodeji

nemovitosti

soudního exekutora JUDr' Tomáše Vrány

Nutz-Fíedler Aleš, Závišíce 86, z-7866L/2o09-804

742 2L Kopřiwnice 1, Rč,/Ičo:

BOL23L/3397, Parce]-a:. 2755/5

Nutz-Fiedler A1eš, Závíšice 86, z-L8667/2oo9-804

742 2L Kopřiwníce 1| Rč/rčo:

8OL23l/3397, Parcela:. 2755/4

Nutz-Fiedler Aleš, Závišj_ce 86, z-7B66L/2o09-804

742 2t Kopřívnice 1/ Rččo:

BOl23l/3397, Parcela: 2753/7

Nutz-Fiedler AIeš. Závíšice 86, z_lB66L/2o09-804

't42 2t Kopřiwnice ]., Rč,/Ičo:

8OL23L/3397, Parcela z 2756/3

Nutz-Fiedler A1eš, Závíšice 86, z-\8667/2o09-804

742 27 Kopřivnice 1, Rč/rčo:

8OL23L13397, Parcela z 2757

Nutz-Fiedler Aleš, Záwíšíc'e 86, z-t866L/2o09-804

742 2t Kopřívnice 1, Rč/Ičo:

BOL23I/3397, Parcelaz 2758

Listina Exekuění příkaz 103 Ex-l9865/2oo9 -9 ze dne 16.09.2009.

z-L8667 / 2O0 9-80 4

o Exekuění příkaz k prodejí

nemovitosti

soudního exekutora Mgr' Iwo Nedbálka

Nut'z-Fied1er Aleš, Záwišice 86, z-79476/2009-804

jsou v územnim obvodu, ve kterém vykonává státni spÍávu katastru nemovitosti

^/emoviťosti Katastrá]ní úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrá.Lní pracoviště Nový Jičín, kód: 804.

strana 4


Okres: CZO9OA

Kat. území : 735329

výprs z KATAsTRU NEMovITosEI

prokazující stav evidovaný k datu 05.04.2012 09:49:01

Now,ý Jiěín

obec: 599808 Příbor

Příbor

List v]-astníctví: 2442

V kat. území jsou pozemky wedeny w jedné ěíselné řadě

Typ vztahu

oprávnění pro Datri nnaqf k

742 2t Kopřiwnice 1, Rč,/Ičo:

8Ol23L /3397, Parcela : 2758

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86,

742 2l Kopřívníce 1, Rč/Ičo:

801237/3397, Parcela : 2'15'l

Nutz-Fied1er Aleš, Závl-šic'e 86,

742 2L Kopřiwnicé 1, Rč/Ičo:

8OL231/3397, Parcela: 2756/3

Nutz-Fiedler Aleš, Záwišice 86'

742 2t Kopříwnice 1' Rč/Ičo:

8Ol23L/3397, Parcela: 2753/l

Nutz-Fied1er Aleš, Závišice 86,

't42 21' Kopřivnice 1, Rč,/Ičo:

80]-23!/3397, Parcela: 2755/ 4

Nutz-Fiedler Aleš, Záwišice 86,

742 2L Kopřiwnj-ce 1, Rč/Ičo:

8OL231/3397 , Parcela: 2'155/5

Listina Exekuění příkaz 53 Ex-1603/2oo9 /2 ze dne 23.09.2009.

z-7947 6/2O09-804

z-t947 6/2O09-804

z-L947 6/2009-804

z-]-947 6/2009-804

z-t947 6/2009-804

z-1947 6 /2O0 9-804

o Nařízení exekuce

soudního exekutora JUDr. Juraje Poláka

Nutz-Fiedler A]-eš, Záwišice 86, z-272o2/2o09-8o4

742 2L Kopřivnicé 1, Rč/Ičo:

' 8OL23L / 3397

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 57 Nc,-3o2/2oo9 -3 ze dne 02.03.2oo9.; uloženo

prac. Nowý .Tiěín

z-27202/2O09-804

o Zástawní právo exekutorské

soudního exekutora iIUDr. ,ruraje Poláka, we výší 22.65or-Kě a náklady exekuce

Všeobecná zdrawotní pojištbvna Parcela 2753/L z-Lo32/2olo-B04

české republíky, orlická 2o2o/4, Parcela: 2758 z-L032/2olo-804

Praha 3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Parcela: 2757 Z-1032/2010-804

Rč/Ičo: 41197518 Parcela z 2't55/4 z-lo32/2o70-804

Parcela 2755/5 z-L032/2010-804

Parcela: 2756/3 Z-1032/2OL0-804

Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 068 Ex-

1629/2009 -tg/To ze dne 19.01.2o7o. Právní moc ke dni 25.01.2010.

z-1032 / 2Ot0-804

o Nařízení exekuce

soudního exekutora ,fUDr. Tngrid šwecové

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86, z-6089 / 2Ot0-804

742 2L Kopříwnice 1/ Rč/Ičo:

801237/3397

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 54 Ere-294/2oLo -11 ze dne

na prac. Nowý .]ičín

z-6089 / 20]-0-804

18 .03.201o. ; uloženo

o Zástawní práwo exekutorské

soudního exekutora,fUDr. Ingrid švecové, jistina ve rr,ýši L7t.t73,- Kě s příslušenstvím a

ostatní náklady

Raiffeisen - Leasing' s.r.o./ Parcela t 275'l z-'1398 / 2070-804

Viťosti jsoÚ v úzennim obvodu, ve kte vykonává státni správu atasttu nemovitostí

Katastrá}ní úřad prÓ Moravskos1ezský kraj' KatastráIní pracoviště Nový Jičín' kód: B04.

strana 5


Okres: C20804

Kat.území: 735329

výprs z KATAsTRU NEMovITosTÍ

prokazující stav ewidovaný k datu 05.04-2a12 09:49:01

Nor4ý ,Jiěín

obec: 599808 Příbor

Příbor

List v]astnictvi l 2442

V kat. území jsou pozemky wedeny w jedné ěíseIné řadě

Typ vztahu

oprávněni pro Povinnost k

Hvězdova t'7l6/2b, Praha 4, Nusle. Parcela: 2758

LAo 78, nč/rčo: 6a467a63 Parcelaz 2756/3

Parcela z 2753/t

Parcela: 2755/4

Listina Exekuění příkaz o zřizeni exekutorského zástavního práva na nemovítosti 091 Ex

oo1o4/2o1o-oo8 (54 ExE 2g4/2o!o-:-u ze dne L2.o5.2010. Právní moc ke dni

25 . 05 .2010 "

z-7398 / 2OL0-804

o Nařízení exekuce

soudního exekut'ora JtlDr. Tomáše Vrány

Nutz-Fíedler AIeš, Závíšíc'e 86, z-9075 /2010-804

't42 2L Kopřivnice 1í Rč,/Ičo:

80L23L/3397

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 56 ExE-74o/2oto -15 ze dne 21.06.2o1o. Právní

moc ke dni 31 .o7.2oJo.,' uloženo na prac' Nowý Jiěín

z-9O7s/2OL0-804

o Exekuění příkaz k prodeji

nemovitosti

soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány

Parcela: 2755/5

Nutz-Fíedler A1eš, Závišice 86,

742 2L Kopřivnice 1, Rč/Ičo:

8}123]-/3397, Parcela: 2757

Nutz-Fiedler A1eš, Závišice 86,

742 2t Kopřivnj-ce 1, Rč/Ičo:

80723]-/3397, Parcela: 2758

Nutz-Fied]-er A1eš, Záwj-šíc'e 86,

'I 42 2L Kopřivnicé 1, Rč/Ičo:

807231/3397, Parcela'- 2'756/3

Nutz-Fiedler Aleš, Závišíce 86,

't42 2L Kopřiwnice 1, Rč,/Ičo:

8OL23L/3397, Parcelaz 2753/7

Nutz-Fiedler Aleš, Záwišice 86'

742 2L Kopřivnice 1' Rč/Tčo:

BOL23L/3397, Parcelal. 2'755/4

Nutz-Fíedler AIeš, Závišice 86'

742 21- Kopřivnice 1, Rč/Ičo:

8OL23L/3397, Parcela z 2755/5

Listina Exekuění pííkaz k prodeji nenovitých wěcí 103 Ex L9878/2oLo-L5

15) ze dne 09.07.2010.

o Zástavní práwo exekutorské

soudního exekutora .TUDr. Tonáše Vrány pro pohledávku ve

příslušenstvím a ostatní náklady

GE Money Multiservis, a.s., Parcela: 2'156/3

Vyskoěílowa 7422/7a, Praha 4, Parcela:. 2758

Michle, !4o 28, Rč/Ičo: A924LL5} Parce1a 2757

Parcela z 2753/t

Parcela: 2755/4

Parcela z 2'155/5

v,ýši 33.5BB,34 Kě s

z-7398/2Ot0-804

z-7398/20L0-804

z-7398 / 2070-804

z-7398/2OtO-804

z-7398 / 2OL0-804

z-9O7 6/2OLo-804

z-9o7 6/ 2OL0-804

z-907 6 / 2O!0-804

z-9o7 6/ 2'to-804

2-907 6/20]-0-804

z-9o7 6/ 2OL0-804

(s6 EXE 740/2OtO-

2-907 6 / 2O]-O-804

2-9077 /20]-0-804

2-9077 /2OL0-804

z-9077 /20]-0-804

z-9077 /20]-0-Bo4

z-go't7 /20L0-804

2-9077 /2010-804

Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostí 103 Ex

Nemovitosti jsou v

správu katastÍu nemovitosti CR

Katastrální úřad pro Moravskos1ezský kraj. Katastrální pracoviště Nový Jíčín, kód: 804.

strana 6


Okres: CZO8OA

Kat.území z 735329

Typ vztahu

oprávněni pro

výprs z KATAsTRU NEL{ovITosTÍ

prokazující staw evidovaný k datu 05.04.2072 09:49:01

Norr,ý ,Jiěin obec: 599808 Příbor

Příbor List vfastníctví: 2442

V kat. území jsou pozemky wedeny v jedné ěíselné řadě

Da., i nnaaf b

'-,-,,,,--. ^

1g878/2oLo-L7 (56 ExE 74o/2oLo-].51 ze dne 09.07.2010. Právní moc ke dni

16.07 .2010.

z-9o77 /20]-0-804

o Nařízení exekuce

soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány

Nutz-Fiedler A].eš, Záwj-šíce 86, z-L45o6/2o10-804

742 27 Kopřívnice 1, Rč/Ičo:

807237/3397

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 54 ExE l28o/2olo-7 ze dne 02.11'2010.,' uloženo

na prac. Nov'ý Jiěín

z-L4506/2010-804

o Exekuční příkaz k prodejí

nemowitosti

soudního exekutora .TUDr. Tornáše Vrány

Parcela: 2'755/5 Z-14507 /2010-804

Parcela z 2'755/4 Z-1'45O7 /2010-804

Parcera z 2753/L z-L45o7 /2010-804

Parcela z 2756/3 Z'145O7 /2010-804

Parce]-a: 2758 z-14507 /2010-804

Parcela z 2757 Z-L4507 /2010-804

Listina Exekuění příkaz k prodeji nernovitých věcí 103 Ex 38484/2ol0-12 (54ExE1280 /2oLo-7t.

ze dne L2.LL.2OLO.

o Zástawní práwo soudcovské

pro pohledávku ve w,ýší 42.792,-Kě, návrh ze dne tt.02.2010

okresní správa sociálního Parcela: 2757

zabezpečení Nov'ý .Tiěín, Svatopluka Parcela:. 2758

čecha 16g7/L5, Nowý Jiěín, '74L 07 Parcelaz 2756/3

Nowý .Tiěín 1 Parcela: 275514

Parcela:. 2755/5

z-t4507 /2010-804

z-L4994 / 201 1 -804

z-L4994 / 2O1 1 -804

z-L4994 / 20 1 1 -804

z-L4994 / 20 1 1-804

z-L499A /2011-804

z-L4994/2011-804

Listina Usnesení soudu o nařízení wýkonu rozhod. zřízenim soud.zástavního práwa 48 Est/2olo

-!4 ze dne 29.03.2010. Právní moc ke dni 29.04'2010.

z-67 62/20t0-804

o zástavní právo soudcovské

pro pohledáwku we wýši 35.135,- Ké, náwrh ze dne 11.11.zotL

okresní spráwa sociálního Parcela: 2757

zabezpečení Norrý Jiěín, Swatopluka Parce1a 275515

čecha 7697/75, Nowý Jíěín, 74t oa Parce1az 2755/4

Norr,ý Jiěín 1 Parcela z 2758

Parcela:. 2756/3

Parcela:. 2753/L

Listina Usnesení soudu o nařízení wýkonu rozhod.zřízení-m soud.zástawního práwa 48 E-

299/20]-]- -!9 ze dne 08.L2.2oLt. Práwní moc ke dni 10.ot.2ol2.

z-7 68 / 2Ot2-804

o Rozhodnutí o úpadku (s 136 odst.

1 insolweněního zákona)

Nemovatosta Jsou v

KataStrá]_ní úřad

Parcela: 2753/L

z-16A/20L2-8O4

z-7 68 / 2Ot2-804

z-7 68 / 2Or2-804

z-7 68 / 2Ot2-804

z-7 68 / 2072-AO4

z-'r68/20]-2-804

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86, 2_2586/2ol2-8o4

á státní správu katastrU nemovitosti

pro Moravskoslezský krajl Katastrální pracoviště Nový Jičín, kód: 804'

strana 7


výprs z KATAsTRu NEMovrrosrÍ

prokazující staw evidovaný k datu 05.04.2012 09:49:01

okres z CzoBoA Nowý .Tiěín

obec: 599808 Příbor

Kat.území: 735329 Příbor List viastnictví: 2442

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné ěíselné řadě

Typ vztahu

oprávnění pro Powinnost k

742 2t Kopřívnice 1, Rč/Ičo:

8O!23t/3397

Listina Usnesení insolveněního soudu o úpadku KSoS 34 INs 6758/20J.1--A23 ze dne

L4.o2.2072.; uloženo na prac. Nov'ý Jiěín

2-2586/2072-AO4

o Nařízení exekuce

soudního exekutora Mgr. Arnošta Hofmana

Nutz-Fiedler A1eš, Záwišice 86, z-2832/2oL2-Bo4

742 2t Kopřivnice ]-, Rč/Ičo:

8ot23t/339'7

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 53 ExE-2216/2oL]- -8 ze dne 04.o7-2oL2"; uloženo

na prac. Nov.ý .fiěín

2-2832/20!2-804

o Nařízení exekuce

soudního exekutora rTUDr. ondřeje Hanáka, Ph.D.

Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86. z-4802/2ol2-8o4

742 2t Kopřivníce 1, Rč/Ičo:

BOt237/3397

Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 54 Ey'E-2259/2oLL -6 v Nowém ,Jíčíně ze dne

13.03.2012.; uloženo na Prac. Nov.ý Jiěín

z-4802/20L2-804

D Jiné zápisy

Typ vztahu

Vztah pro Vztah k

o Změna ěíslování parcel

Parcela z 2756/3

Parcela z 2'155/5

Parcela z 2755/4

Parcela:. 2753/L

o Nepravomocný exekuění příkaz o zřizení zástav. práva doruěen

dne 13.11.2010

Parcelal. 2755/4

Parcelal. 2753/t

Parcela: 2756/3

Parcela z 2758

Parcela: 2755/5

Parcela: 2757

z-L9939 /2008-804

z-L9939 /2008-804

z-L9939/2O08-804

z-t9939/2008-804

z-1-4s08 / 2010-804

z-t4508 / 201 o-804

z-L45O8 / 2010-804

z-L4508/2010-804

z-L45O8/2O10-804

z-t45}8 /2O10-804

Ltstina Exekuční příkaz o zÍízení exekutorského zástavního práva na nemovítosti 103 Ex

38484/2OLO-LA (54 ExE L28O/2070-7') ze dne L2.LL.2010.

z-!4s08/2O10-Bo4

E Nabývac1 tituLy a j iné podklady zápisu

Listina

o Smlouva kupní ze dne 3t.l2"2oo4. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.01.2005.

Áává státní správu katast]:u nemovitosti CR

Katastrá-Iní úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrá]ní pracoviště Nový Jíčín, kód: B04.

strana 8

Í


Okres z CZOBOA

Kat.území: 735329

Listina

výp:s z KATAsTRU NEMovITosTÍ

prokazující staw ewidovaný k datu 05.04.2072 09:49:01

Now,ý Jiěín

obec: 599808 Příbor

Příbor List v]astníctví: 2442

V kat. úzerní jsou pozemky vedeny v jedné ěíselné řadě

Proj Nutz-Fiedler Aleš, Závišice 86, 742 21 Kopřivnice 1

F Vztah bónitovaných půdně eko7oqických jednotek (BPEJ) k parceJán

Pa rce fa BPEJ Výněra [n2]

2'7s3/t

27s6/3

2757

Pokud je výněra bonitnich di1ů parce]- nenši

64400

64400

64400

než výněra parceLy,

v-444/2OOs-804

pČ/tčo: 8ot23!/3397

6699

18507

9861

zbytek parce7y neni bonitován

Nemovitosti jsou v územnim obvodu, ve kterém vykonává státni správu katastru nemovitosťi

KatasxráIní úřad pto bÍoravskos7ezský kraj, KatastráIní pracowíště Nov'ý Jíěín, kód: 8o4.

vyhotoviT: vyhotoveno: 05 .04 .2012 09: 49:05

Katastrá7ni úřad pro Moravskos]-ezský kraj, '''4) KatastráLni pracoviště. Novú ,Tičin

Kabe]áčová Šárka

'| _--itrá"t -pu,

.4'.{! (.7;'..7..Í!?//

Podpis, razitko:

/,/,ini7r,'

NemovÍtosti jsoU v

Katastráfní úřad

územnim obvodu, ve kterem vykonává státni správu

prÓ Moravskoslezský kraj,

strana 9

Katastrátní pracoviště

katastru nemovitostr

Nový Jičín, kód: 804.


MAPA UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI

More magazines by this user
Similar magazines