Zde - Střední škola technická, Mohelnice

sstzmoh.cz

Zde - Střední škola technická, Mohelnice

nabízené obory strojní a elektro, které jsou tolik žádané hospodářskou sférou

a absolventi těchto oborů nemají problémy s uplatněním na trhu práce.

K posílení pozice naší školy v síti škol Olomouckého kraje jistě přispěje i spojení

škol v rámci optimalizace od 1. 9. 2012 se Středním odborným učilištěm zemědělským

v Lošticích, v součinnosti s našim zřizovatelem Olomouckým krajem.

Za to, že naši žáci nacházejí uplatnění, patří velké poděkování učitelům odborného

výcviku, praktického vyučování a teoretických předmětů, kteří je pro

budoucí profese připravují, dík patří i těm žákům, kteří k této přípravě přistupují

svědomitě a poctivě a nemenší poděkování patří i nepedagogickým pracovníkům,

bez nichž je chod školy nemyslitelný.

Do budoucna přeji naší škole, aby i nadále měla své nezastupitelné místo na

mapě vzdělávacích subjektů Olomouckého kraje a nejen kraje.

Ing. Jiří Černý, ředitel školy

6

Similar magazines