Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu ...

hbu.cas.cz

Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení v rámci projektu ...

Výzva k podání nabídek v zadávacím řízení

v rámci projektu Finančního mechanismu

EHP/Norska

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Branišovská 1160/31

370 05 České Budějovice

IČ: 60077344


Identifikační údaje zadavatele:

Název zakázky:

Dodávka lodi pro hydrobiologické odběry

Druh zadavatele: veřejný zadavatel

Název zadavatele: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Adresa zadavatele: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

IČ zadavatele: 60077344

DIČ zadavatele: CZ60077344

Kontaktní osoba zastupující zadavatele:

jméno:

Doc. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

mobil: +420 604 344 267

telefon: +420 387 775 848

e-mail:

kubecka@hbu.cas.cz

Druh zakázky:

Podlimitní zakázka na dodávky

Druh řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Předmětem zakázky je:

Dodávka lodi pro hydrobiologické odběry. Bližší specifikace předmětu zakázky bude uvedena

v zadávací dokumentaci.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace je součástí této výzvy.

Požadavky na kvalifikaci dodavatele:

Dodavatel musí splnit základní kvalifikační kritéria dle §53 odst. 1 a profesní kvalifikační

kritéria dle §54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Bližší

specifikace viz zadávací dokumentace.

Datum a hodina pro podání nabídek:

Dne 19. 12. 2008 do 12:00 hod. na adresu zadavatele viz. adresa pro podání nabídek

v zapečetěné obálce s nápisem „Zadávací řízení Dodávka lodi pro hydrobiologické odběry

NEOTVÍRAT !!!“

Adresa pro podání nabídek:

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Hydrobiologický ústav

Na Sádkách 7

370 05 České Budějovice


Místo a datum otvírání obálek:

Dne 19.12.2008 ve 14:00 hodin v sídle zadavatele v kanceláři kontaktní osoby viz výše.

V Českých Budějovicích dne 01.12. 2008

……………………………….

Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

zástupce zadavatele


Zadávací dokumentace pro zadávací řízení

v rámci projektu Finančního mechanismu

EHP/Norska

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Branišovská 1160/31

370 05 České Budějovice

IČ: 60077344


Identifikační údaje zadavatele:

Název zakázky:

Dodávka lodi pro hydrobiologické odběry

Druh zadavatele: veřejný zadavatel

Název zadavatele: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Adresa zadavatele: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

IČ zadavatele: 60077344

DIČ zadavatele: CZ60077344

Kontaktní osoba zastupující zadavatele:

jméno:

Doc. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

mobil: +420 604 344 267

telefon: +420 387 775 848

e-mail:

kubecka@hbu.cas.cz

Druh řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh zakázky:

Podlimitní zakázka na dodávky

Předmětem zakázky je:

Loď pro hydrobiologické odběry

CPV: 34510000-5

1. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace:

Předmětem zakázky je pořízení lodi pro hydrobiologické odběry. Bližší specifikace viz níže.

• Minimální čistá nosnost plavidla musí být 1500 kg

• Plavidlo musí být vybaveno zastřešeným prostorem pro řidiče, osádku a přístroje

(minimálně 8 m 2 obytné pracovní plochy plus skromná lůžka pro tři osoby). V hlavní

pracovní kabině musí být po stranách pracovní stoly o celkové délce alespoň 5 m při šířce

60 cm. Pod stoly musí být nejméně 3 skříňky dle později dohodnuté specifikace

zadavatele.

• Plavidlo musí být poháněno dieselovým motorem konstruovaným pro komerční využití o

výkonu minimálně 150 KW, točivý moment minimálně 550 NM, vybaveným vrtulí

s Korthovou dýzou pro pomalou plavbu (5-10 km/hod) ve vysoké zátěži dané odporem

tralové sítě. Bez tralové sítě je žádoucí (nikoliv rozhodující) rychlost větší.

• Řízení plavidla musí být vybaveno autopilotem, musí být zastřešeno a s možností plného

uzavření před povětrnostními vlivy. Zároveň musí být zachována možnost dobré

komunikace vůdce plavidla s děním na zadní pracovní palubě. Ovládací panel musí

obsahovat tyto monitorovací prvky: ukazatel stavu paliva, směru kormidla, otáčkoměr,


čítač motohodin, indikátor teploty, kontrolka dobíjení a mazání motoru. Ovládání všech

palubních světel z pracovní kajuty poblíž řízení, zdvojené ovládání halogenových světel

též ze zadní paluby (bod 11). Světelný hledáček (dosvit minimálně 100m) ovladatelný

z pracovní kajuty. Okno pracovní kabiny před řízením musí být vybaveno stěračem.

Zhruba polovina oken musí mít možnost otvírání, všechna okna musí být zatemnitelná

roletami, ve střeše kabin musí být alepoň jedno otevíratelné okno. Okna před vůdcem

plavidla při kormidlování musí být plně otevíratelná pro případ sníženeé viditelnosti.

• Plavidlo musí být vybaveno příďovým propellerem pro jemné manévrování.

• Plavidlo musí být schopné provozu po dobu 12 motohodin bez doplnění paliva (objem

nádrží nad 350 l). Nádrže musí být vybaveny ukazatelem hladiny paliva viditelným

z terminálu řízení.

• Předpokládaná délka lodi cca 10 m, šířka cca 3 m, nabídka musí být včetně brzděného

přívěsu, na kterém bude možno plavidlo bezpečně převážet a který musí vyhovovat

požadavkům pro provoz na pozemních komunikacích. Zároveň musí být u přívěsu

vyřešeno bezpečné spouštění plavidla do vody (vzduchem ovládané brzdy nesmí být

zaplaveny vodou). Nabídka musí obsahovat závazný údaj o hmotnosti plavidla a přívěsu.

• Kromě zastřešeného prostoru musí plavidlo obsahovat volnou pracovní plochu dlouhou

minimálně 4m na zádi lodi a 2,8 m na přídi. Pracovní plocha zádi musí být max. 50 cm

nad hladinou.

• Kabina musí být vybavena kompresorovou chladničkou o objemu min. 60 l a topením pro

ohřev interiéru o výkonu min. 4 KW.

• Plavidlo musí být schopno bezpečné plavby ve vlnách výšky do 1 m. Plavidlo musí

odpovídat platným plavebním předpisům, např. Zákonu č. 114/1995 Sb. (Zákon o

vnitrozemské plavbě) a vyhlášce č. 223/1995 o způsobilosti plavidel k provozu na

vnitrozemských vodních cestách (plavidlo pro plavební zónu 2, malé plavidlo s vlastním

pohonem). Plavidlo musí být dodáno s veškerou předepsanou dokumentací umožňující

jeho registraci u Státní plavební správy a vydání Lodního osvědčení malého plavidla.

• Plavidlo musí být vybaveno zdrojem stejnosměrného napětí 12 a 24 V a střídavého napětí

220 V (1000W) na palubě rozvedené dle specifikace zadavatele, stožárem, navigačními

světly (dle tuzemských předpisů včetně bílého a zeleného světla nad sebou označujícího

loď vlekoucí sítě). Zároveň musí být na stožáru halogenový reflektor osvětlující prostor

před lodí a druhý reflektor osvětlující zadní palubu. Reflektor dopředu musí být

ovladatelný z obou terminálů řízení, reflektor pro zadní paluby musí být ovládaný ze zadní

paluby.

• Plavidlo musí být vybaveno jednoduchým echolotem s vysílačem zabudovaným do trupu

pro sladování hloubky a reliéfu dna.

• Hlavní motor lodi musí mít alternátor o výkonu min. 100 Amp. Plavidlo musí být

vybaveno trakčními akumulátory o kapacitě 400 Ah pro provoz elektrických spotřebičů a

100 Ah pro startování. Plavidlo musí být vybaveno možností nabíjení z břehové přípojky

(vestavěná nabíječka baterií).

• Plavidlo musí být zabezpečeno proti znečišťování vod jeho náplněmi.

• Plavidlo musí být vybaveno hlavní a postranní kotvou odpovídající hmotnosti.

• Plavidlo musí být vybaveno čerpadlem na pumpování vody z kýlu lodi.

• Plavidlo musí být na zadní palubě vybaveno tralovým bubnem o šířce minimálně 120 cm

ovládaným hydraulicky z hydrogenerátoru, který bude součástí hlavního lodního motoru.

Dále musí být na zadní palubě dva vazáky pro připevnění tažných lan. Tralový buben a


vazáky musí být pevně spojeny s upevňující konstrukcí motoru a celá soustava musí

bezpečně vydržet tažnou sílu 50 000 KN.

• Plavidlo musí být vybaveno odděleným prostorem pro umístění chemického WC.

• Uchazeč musí uvést, jak zajistí údržbu a opravy plavidla v době záruky a po jejím

vypršení.

• Termín zkušební plavby: do 1. 7. 2009. Dodání již vyzkoušeného plavidla s odladěnými

nedostatky zjištěnými při zkušebních plavbách: 15. 7. 2009.

2. Hodnotící kritérium:

Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria jsou

uvedena v tabulce viz níže.

Název kritéria Váha Typ kritéria

Nabídková cena (v Kč bez

50% MIN

DPH)

Technické řešení 30% bodové hodnocení komise

Záruka (v měsících) 10% MAX

Termín dodání (datum) 10% MIN

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou vyhodnoceny dle dosaženého pořadí v jednotlivých dílčích kritériích

hodnocení, kdy nejlepší dílčí kritérium nabídky dostane nejvyšší počet bodu, nejhorší

nejméně. Zároveň budou jednotlivá kriteria vynásobena jejich váhou (%), bude vytvořen

součet hodnot pro každou nabídku. Vítězná bude nabídka s dosaženým nejvyšším počtem

bodů.

Kritéria, u kterých je nejvýhodnější hodnotou ta nejnižší (v tabulce uvedena jako MIN), bude

způsob výpočtu bodů následující:

nejvýhodnejší nabídka

Počet bodů = ------------------------------ x 100

hodnocená nabídka

Kritéria, u kterých je nejvýhodnější hodnotou ta nejvyšší (v tabulce uvedena jako MAX), bude

způsob výpočtu bodů následující:

hodnocená nabídka

Počet bodů = ------------------------------ x 100

nejvýhodnější nabídka


Bližší specifikace jednotlivých dílčích kritérií

Nabídková cena – cena předmětu zakázky nabídnutá uchazečem.

Technické řešení (materiály, druh pohonu, …) – bude hodnoceno jednotlivými členy komise

tak, že každý z 5 členů komise může nabídce udělit maximálně 20 bodů. Dosažený počet bodů

se vydělí 5 a nakonec se zohlední váha kritéria. Nejlepší technické řešení tedy může

dosáhnout 100 bodů x váha kritéria.

Záruka – uchazeče uvede záruční dobu v měsících za celou dodávku a za vodotěsnost a tvar

trupu, kdy je požadována minimální úroveň záruky 2 roky za celou dodávku a za vodotěsnost

a tvar trupu minimálně 5 let.

Termín dodání – uchazeč uvede termín dodání předmětu zakázky, kdy jako hraniční termín

pro dodání je stanoven datum 15. 7. 2009

3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou, v členění cena bez DPH, DPH a nabídková

cena včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Cena nabídky bude stanovena jako

maximální a konečná včetně všech daní, poplatků a slev.

Platební a obchodní podmínky:

Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat zálohy

Způsob vystavení daňového dokladu:

Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 15 dnů po dodání a převzetí dohodnuté části

plnění zakázky.

Platby budou probíhat výhradě v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Splatnost faktur: Splatnost faktur musí být minimálně 30 dnů.

4. Zadávání částí zakázky:

Zakázka není rozdělena na jednotlivé části.

5. Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami:

Uchazeči jsou vázáni svými nabídkami 40 dnů od posledního data pro podání nabídek.

6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

7. Pokyny pro zpracování nabídky

• Nabídka bude předložena ve 2 vyhotoveních v písemné formě, v českém jazyce.

(1 originál + 1 originál nebo kopie)

• Zakázka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

• Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem.

• Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky,

základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, nejvýše přípustná nabídková cena

v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče

jednat.


• Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikační předpoklady:

A. Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

a) Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 53 odst. 1 písm. a) a b)

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách podepsaného všemi členy statutárního

orgánu uchazeče, anebo výpis z evidence Rejstříku trestů všech členů statutárního

orgánu uchazeče

b) Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 53 odst. 1 písm. c) až i)

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách podepsaného osobou oprávněnou za

uchazeče jednat, anebo

• potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné

prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. f)

• potvrzení příslušného orgánu či instituce podle § 53 odst. 1 písm. h)

• čestné prohlášení podle § 53 odst. 1 písm. c) až e) a g) a i)

c) Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 126

zák. 137/2006 Sb., může prokázat splnění kvalifikace podle § 53 odst.1 a § 54 zákona

výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů. V tomto případě

nepředkládá doklady požadované ve výše uvedeném bodě a), b) a dokumenty

prokazující profesní kvalifikační předpoklady

d) Je-li uchazeč zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle § 139

zák. 137/2006 Sb., může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem. Tento

certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených

údajů.

Nezávazný vzor čestných prohlášení je přiložen formou přílohy k této zadávací dokumentaci.

B. Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90ti dnů (od posledního dne pro podání

nabídek)

b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské

oprávnění, koncesní listiny, licence, apod.

Uchazeč předloží dokumenty v originále nebo úředně ověřené kopii.


8. Variantní řešení:

Zadavatel připouští variantní řešení nabídky. Nabídky se mohou lišit technickým provedením

předmětu zakázky, přičemž musí respektovat podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.

9. Datum a místo pro podání nabídek:

Dne 19.12.2008 do 12:00 hod. na adresu zadavatele

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.,

Hydrobiologický ústav

Na Sádkách 7

370 05 České Budějovice

v zapečetěné obálce s nápisem „Zadávací řízení Dodávka lodi pro hydrobiologické odběry

NEOTVÍRAT !!!“

10. Termín otevírání obálek:

Dne 19.12.2008 ve 14:00 hod. v kanceláři kontaktní osoby na adrese viz výše.

11. Další podmínky

Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení v souladu s §84 zákona č.137/2006 Sb.

12. Další požadované dokumenty

• Podepsaný návrh smlouvy o dílo

• Prohlášení uchazeče o vázanosti celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací

lhůty

• Nákres technického řešení předmětu zakázky

V Českých Budějovicích dne 01.12.2008

……………………………….

Doc. RNDr. Josef Matěna, CSc.

zástupce zadavatele


Příloha č. 1 – Nezávazný vzor čestných prohlášení

Čestné prohlášení

statutárního orgánu dodavatele

prokazující splnění kvalifikačních kritérií dodavatele podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

uchazeč: .............................................

adresa: .............................................

Statutární orgán dodavatele: jednatel: ..................................................

adresa: .............................................

(dále jen „statutární orgán dodavatele“)

Prohlašuji,v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. a) zákona, že statutární orgán dodavatele nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, legalizace

výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství,

podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo

účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového

trestného činu;

v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. b) zákona, že statutární orgán dodavatele nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání

takového trestného činu;

V .........................dne............................

..................................................................

podpis, razítko


Čestné prohlášení

Firma...............................,se sídlem.......................................,IČ:.............., zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném ...................................., zastoupená........................., (dále jen „dodavatel“) tímto

p r o h l a š u j e,

že v souladu s ustanoveními § 53 odst. 1 písm. c) až i) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), splňuje veškerá kvalifikační kritéria.

Dodavatel prohlašuje, že
dodavatel nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle

zvláštního právního předpisu [§ 53 odst. 1 písm. c) zákona];

vůči majetku dodavatele neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela

nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů [§ 53

odst. 1 písm. d) zákona];

dodavatel není v likvidaci [§ 53 odst. 1 písm. e) zákona];

dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele [§ 53 odst. 1 písm. f) zákona];

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak

v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele [§ 53 odst. 1 písm.

g) zákona];

dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či

bydliště dodavatele [§ 53 odst. 1 písm. h) zákona];

dodavatel nebo jeho odpovědný zástupce nebyl v posledních 3 letech pravomocně

disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních

právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle

zvláštních právních předpisů [§ 53 odst. 1 písm. i) zákona].

V ...................................dne......................

..............................................

podpis, razítko