kontinent + panonikum

gueg.downloads.eu

kontinent + panonikum

Soustava Natura 2000

V České republice

Jarmila Lončáková

AOPK ČR

1. 3. 2008


Obsah prezentace

• Legislativní základ

• Příprava soustavy N2000 v ČR (1999 – 2005)

• Biogeografické semináře a výsledky

• Doplnění národního seznamu (2005 – současnost)

• Evropské seznamy a vyhlašování N2000


Legislativa v ČR

Zákon o ochraně přírody a krajiny č.

114/1992 Sb. – novela duben 2004

(v podobě samostatného zákona

č.218/2004 Sb.)

Obecně §1 – účel zákona

– kromě jiného vytvořit v souladu s právem

ES soustavu Natura 2000 v ČR


Legislativa v ČR

SPA - „ptačí oblasti“ - nová kategorie chráněného

území, zřizovány jsou nařízením vlády.

• Původní návrh 41 oblastí, v současnosti vyhlášeno

38

- zamítnuta: 1 SPA -Heřmanský stav-Odra-Poolší

(Ostravsko)- záměr vybudovat průmyslovou zónu

Dolní Lutyně

- odloženo projednávání: 2 SPA - Dehtář a

Českobudějovické rybníky (Jižní Čechy –

připomínky MZe – omezení v hospodaření na

rybnících).


Legislativa v ČR

• pSCI (EVL – evropsky významné

lokality)

Vyhlášení v některé ze stávajících

kategorií ZCHÚ (nejčastěji PP)

= zákon nestanoví novu kategorii ZCHÚ

pro evropsky významné lokality

• V současnosti má národní

seznam 879 lokalit.


Příprava soustavy N2000 v ČR

(1999 – 2005)

• 1999 - AOPK ČR pověřena MŽP přípravou

odborných podkladů, celková koordinace

• jak naplnit směrnice? – nebyly vzorové přístupy ⇒

• „česká cesta“ – důraz na kvalitní a důkladnou

přípravu

• Aktuální údaje a pokud možno úplné informace


Příprava soustavy N2000 v ČR

• SPA - ČSO s AOPK ČR připravily návrh

(spolupráce správy NP, správy CHKO,

muzea…)

• pSCI – AOPK ČR připravila návrhy

„odbornou verzi“ národního seznamu (+

spolupráce dalších organizací –

univerzity, ústavy AV, muzea, regionální

znalci…)


SPA- výběr

Oblasti ochrany ptactva (SPA) byly navrženy pro:

• 40 druhů přílohy I směrnice o ptácích

• 6 stěhovavých druhů ptáků (podle čl. 4.3 směrnice)

• Kritéria pro výběr:

1) Pět nejlepších lokalit pro daný druh přílohy I směrnice o ptácích

při splnění určitých podmínek (lokalita hostí pravidelně nejméně

1 % celostátní populace + minimální hranice v počtu párů)

2) Pravidelné shromaždiště nejméně 1 % tahové populace

stěhovavého druhu (uvedeného i neuvedeného v příloze I)

3) Pravidelné shromaždiště nejméně 20 000 stěhovavých vodních

ptáků jednoho či více druhů (v ČR např. Vodní nádrž

Nechranice)


Vyhlašování SPA

• SPA vyhlašuje vláda ČR nařízením vlády.

• Pro každou oblast nařízení zvlášť.

Obsah nařízení:

- územní vymezení (slovní popis + orientační

mapa)

- předmět úpravy (předmět a cíl ochrany)

- činnosti, ke kterým je nutný souhlas orgánů

ochrany přírody


Příprava soustavy N2000 v ČR

(1999 – 2005) - EVL

Mapování biotopů a druhů (2000 – 2003)

Vymezení lokalit (2003)

Výběr lokalit (2004)

Odborný návrh (2004)

Předjednávání (vlastníci, mezirezort)

Národní seznam (2004)

Nařízení vlády ČR (2005)


Mapování biotopů a druhů

Oddělené procesy

• Stanoviště - plošné mapování v ČR

• Druhy – zjištění aktuálních údajů


Mapování biotopů


600 externích spolupracovníků (university,

muzea, výzkumné ústavy, akademie věd,

soukromé firmy, nevládní organizace,

jednotlivci)

● 16 regionálních koordinátorů (koordinace

také se správami CHKO a NP)


Mapování biotopů

2001 - vydán Katalog biotopů ČR

(Possibility to get the „Catalogue“ online from

www.natura2000.cz)

Biotop (161) x Habitat (60)

1. Podrobnější než EU (1 habitat → 1-5 biotopů)

2. všechny přirozené a přírodě blízké biotopy

(z cenných ale nenaturových např. bažinné olšiny,

mokřady a louky, prameniště bez pěnovců, ...)


Mapování biotopůMěřítko 1:10 000

kontextové mapování (přítomnost biotopu)

podrobné mapování (detailní mapování včetně

nepřírodních biotopů, cenná území,

předpokládané oblasti navrhování lokalit)

● Náklady – celkově přes 120 mil. CZK (4

mil.EUR)

- hrazeno ze státního rozpočtu


Terénní mapování (vysvětlení pojmů,

podklady, výstupy)

• Metodika

• Klasifikace (podle „Katalogu biotopů“)

• Kvalita:

– reprezentativnost (typičnost vzhledem

k popisu v katalogu) A-D

– zachovalost (conservation status) A-C

Terénní mapa ► Digitalizace (GIS) ►

Mapa segmentů plus databáze


Ukázka čistopisu od mapovatelů


Ukázka digitálního zpracování


Ukázka databáze


Navrhování lokalit

Probíhalo zvlášť pro habitaty a zvlášť pro

druhy (oddělené procesy)

Sjednocení lokalit až na závěr (finalizace

návrhu)


Navrhování lokalit - habitaty

• organizace

– navrhovatelé na střediscích AOPK

+ tým odborníků v kraji

- celková koordinace ředitelství AOPK ČR


Navrhování lokalit - habitaty

• Navrhnout a vymezit potenciální pSCI s

výskytem habitatů (vhodné lokality pro

ochranu habitatů)

• Základ pro navrhování = digitální vrstva

mapování biotopů (shp)

• Postupné navrhování lokalit po

digitalizaci výsledků mapování

• Výsledek –“zásobník tzv. přírodních

komplexů“ (soubor, kde lokality

odpovídají určitým kritériím ► výběr)


Navrhování lokalit - habitaty

METODIKA NAVRHOVÁNÍ

- zda vůbec lokalitu navrhnout

- jak lokalitu vymezit

KRITERIA

- rozloha (pro každý biotop tzv. minimální rozloha) +

50% „naturových“ biotopů z celkové rozlohy lokality

- reprezentativnost

- zachovalost (conservation status)

- rozmanitost biotopů v lokalitě

- přítomnost prioritních habitatů

- reálná ochranitelnost


Návrh pSCI „Černý orel“

Biotopy & Reprezentativnost

Biotopy, zachovalost a návrh pSCI

pro ochranu habitatů


Habitaty – výběr lokalit

• Kolik lokalit vybrat? – vodítkem byla tzv. „kvóta“

• Kvóta – poměr „velkých a kvalitních“ segmentů

habitatu z celkové rozlohy habitatu v

biogeografické oblasti na území ČR

• Výběr –komplexní proces – vzorec, který zohlednil

kritéria z přílohy III Směrnice o stanovištích

- podíl habitatů v lokalitě,

- rozloha lokality,

- podíl rozlohy habitatu v lokalitě k celkové rozlohy habitatu v

biogeo oblasti v ČR,

- zachování struktury a funkce,

- celkové hodnocení - global assesment)


Habitaty – výběr lokalit

●Po částečně „automatickém“výběru

dle kritérií se konala schůzka za

účasti expertů na biotopy, kteří

tento výběr zhodnotili a příp. doplnili

či vyřadili lokality (minimum lokalit)

● Mapování v době navrhování (2003,

2004) neúplné, nutnost doplnění

národního seznamu.


Navrhování lokalit - druhy

• Organizace - Ředitelství AOPK na

základě shromážděných údajů z její

databáze + od externích spolupracovníků

a organizací


Rostliny

• 40 druhů

• Organizace – ředitelství AOPK ČR, experti, Botanický ústav,

národní parky

• Intenzivní mapování a revize známých lokalit (2000 – 2003)

• Zakreslení lokalit do map 1: 10 000 (digitalizace hranic

lokalit)

• Vzácné a ohrožené druhy z přílohy II – revize známých

lokalit

• Některé druhy – nová data, zlepšení znalostí o výskytu

(Trichomanes, Cypripedium, Pulsatilla)


• 63 druhů

Živočichové

• Organizace – část mapování

organizována specialisty na daný

druh, část regionálními pracovišti

AOPK ČR, celková koordinace

ředitelství AOPK ČR

• Intenzivní mapování a revize

známých lokalit (2000 – 2003)

• Metody a organizace mapování

přizpůsobeny zvlášť každé

taxonomické skupině druhů

• Zakreslení lokalit do map 1: 10 000

(digitalizace hranic lokalit)


KRITERIA

Navrhování lokalit - druhy

• Zvlášť pro každou biogeografickou oblast

• Do 20 navržených lokalit (10 u živočichů)– všechny zahrnuty do

seznamu pSCI

• > 20 lokalit (10 u živočichů) –druhy rozděleny do 4 skupin podle

charakteru jejich distribuce

- Rozšířené druhy, netypické pro danou biogeografickou oblast -

20% populace zahrnout do pSCI

- Rozšířené druhy, typické pro danou biogeografickou oblast– 40%

populace zahrnout do pSCI (50% - prioritní druhy)

- Vzácné druhy, netypické pro danou biogeografickou oblast 60%

(70%prioritní druhy)

- Vzácné druhy, typické pro danou biogeografickou oblast– 80%

(90% prioritní druhy)


Druhy – výběr lokalit

• Podle přílohy III směrnice o stanovištích

• početnost a hustota populace druhu ve vztahu

k celkové populaci druhu v ČR

• stupeň zachování charakteristik stanoviště,

které jsou důležité pro daný druh

• stupeň izolovanosti populace na dané lokalitě

ve vztahu k přirozenému areálu druhu

• celkové hodnocení významu lokality pro

zachování daného druhu

• Procento pokrytí


Finalizace návrhu

Sjednocení pSCI (živočichové, rostliny,

habitaty)

• Z jednotlivých návrhů pro druhy a habitaty

vytvořit jeden návrh - překrytí vrstev (shp) v

GIS

• Sjednocení do 1 pSCI – ne vždy pouze

sjednocení (př. dlouhé úseky řek a rozsáhlé

lesní komplexy – rozdělení na několik lokalit)


Příklad – sjednocení návrhu


Příklad – konečný návrh


Celkový přehled procesu

Bryophytes

mapping

2000 - 2003

Bryophytes data

digitisation

2001 - 2004

Criteria for bryophytes

pSCIs selection

2003

Identification of pSCIs

for bryophytes

2003 -2004

Plants mapping

2000 - 2003

Animals mapping

2000 - 2003

Plants data digitisation

2001 - 2004

Animals data

digitisation

2001 - 2004

Criteria for plants pSCIs

selection

2003

Criteria for animals pSCIs

selection

2003

Identification of pSCIs

for plants

2003 - 2004

Identification of pSCIs

for animals

2003 - 2004

Integration

of

proposals –

final expert

proposal of

pSCIs

April 2004

Biotope mapping

2000 - 2003

Biotope data

digitisation

2000 - 2004

Criteria for habitats pSCIs

selection („natural

complexes“ selection

criteria)

2003

Proposing of natural

complexes into

„ reservoir“

2003 - 2004

Selection

from

reservoir =

pSCIs for

habitats

2004


Národní seznam

• Konečný návrh měl v roce 2004

při předložení MŽP 893 lokalit

• V – VI/2004 - Předjednávání s vlastníky, správci

v území, dotčenými obcemi,…)

► 883 lokalit (návrh znovu předložen MŽP)

Mezirezortní připomínkové řízení – návrh

předložen jednotlivým ministerstvům a krajským

úřadům)

► 876 lokalit

22.12. 2004 schválila vláda ČR národní seznam

► 863 lokalit


Národní seznam


8 února 2005, národní seznam včetně

SDF doručen Evropské komisi


SPA pokrývají 8.9 % rozlohy ČR


pSCI pokrývají 9.3 % rozlohy ČR

(3 % rozlohy ČR nově chráněno – mimo

stávající ZCHÚ)


SPA - 2005


EVL - 2005


Biogeografické semináře

• EK hodnotí dostatečnost národních seznamů

členských států na

tzv. biogeografických seminářích

• Posuzování seznamů pro každou biogeografickou

oblast zvlášť

• Posuzování podle jednotlivých habitatů a druhů


Biogeografické semináře

• ČR 2 biogeografické oblasti

Panonikum - září 2005 Sarród (Maďarsko)

(Česká republika, Maďarsko, Slovensko)

Kontinent – duben 2006 Darová u Plzně

(Česká republika, Polsko, Slovinsko)


Hodnocení EK –

- Biogeografické semináře

Účastnící – EK DG Environment, ETC/BD, ústřední

orgány státní správy členských států, nezávislí

experti, NNO, (vlastníci/správci pozemků)

Hodnotí se postupně všechny fenomény, hodnocení

SUF, IN MIN, IM MOD G, IN MOD, IN MAJ, Sci

Res

• Výsledek hodnocení – NS doplnit pro obě

biogeografické oblasti, stejně jako ostatní členské

státy


Celkem

SUF

IN

MIN

IN

MOD

IN

MAJ

SCI

RES

Panonikum

Habitaty

34

22

3

7

1

1

Druhy

50

43

3

0

1

3

Kontinent

Habitaty

59

14

6

31

3

5

Druhy

92

62

8

20

2

0


Doplňování národního seznamu

pro panonikum

Předjednávání prosinec 2006-březen 2007

„Malá novela“ pro panonikum - schválena

listopad 2007 – č. 301/2007 Sb. = 879 EVL

Listopad 2007– odevzdání Evropské komisi

Plánované schválení do ES – říjen 2008

(právě teď kontrola dat)


Doplňování národního seznamu

Výchozí materiál

- výsledky BGS

– stínový seznam NNO

pro kontinent

Příprava návrhu - červen 2006 - leden 2007

– regionální pracoviště (ověření stínového seznamu)

- celková koordinace ředitelství AOPK ČR


Doplňování národního seznamu

pro kontinent

- opět zvlášť druhy a habitaty

- „zásobník“ návrhů (stejná metodika jako původní

návrh)

- výběr lokalit na odborných schůzkách (účast NNO)

– únor/březen 2007

- sjednocení lokalit pro druhy a habitaty na závěr –

duben/květen 2007

- odborný návrh byl odevzdán na konci června

2007 MŽP


Doplňování NS – počet doplněných EVL

Nezměněné lokality z nařízení vlády č.132/2005 Sb.

(zůstávají jim mj. stávající kódy) (kontinent + panonikum)

Nově navrhované lokality – kontinent

681

252

Nově navrhované lokality – panonikum

Návrh na doplnění předmětu ochrany a změna hranice

ve stávající EVL – kontinent - lokality, kde je navrhováno

přidání nebo odebrání předmětu ochrany, popř. je

navrhována změna v jejich vymezení

Návrh na doplnění předmětu ochrany ve stávající EVL -

panonikum – lokality, kde byl přidán předmět ochrany

18

133

16

Lokalit celkem v národním seznamu po doplnění

(kontinent + panonikum)

1100


Aktuální stav - předjednávání

kontinent

1) projednání s KÚ – kompetence

střediska AOPK ČR

2) předjednávání s vlastníky (dotčenými

subjekty) – kompetence Správy CHKO a

Střediska AOPK ČR

- velcí správci v území – ředitelství AOPK

ČR (LČR, ZVHS, podniky Povodí, VLS)


Předjednávání – projednání s KÚ

Ad 1) Projednání s KÚ - červenec – srpen

2007

Cíl – zapojení KÚ do návrhu lokalit a jejich

akceptace (většina lokalit bude v budoucnu

právě v kompetenci KÚ)

- Připomínky k vedení hranice

- Připomínky k navržené kategorii ochrany


Předjednávání – projednání s KÚ

Stav vypořádání připomínek od krajských úřadů

(červenec - srpen 2007)

Vyřazeno

15

44

77

Akceptováno

Postoupeno

Zamítnuto

Změna hranice

93

9


Předjednávání – ostatní subjekty

2) předjednávání s dotčenými subjekty

říjen – listopad 2008

kompetence regionální pracoviště AOPK ČR

rozdělení lokalit do skupin (podle „podrobnosti“

předjednávání (vždy obeslány příslušné obecní úřady +

výběr vlastníků)

vypořádání - regionální pracoviště AOPK ČR

prosinec 2007 – únor 2008

(snaha vypořádat maximum připomínek, připomínky

odborného charakteru)

vypořádání sporných připomínek - AOPK ČR + MŽP

únor – březen 2008


Předjednávání – ostatní subjekty

23

Stav vypořádání připomínek od dotčených vlastníků,

obcí (říjen - listopad 2007)

21

Akceptováno

Postoupeno

Zamítnuto

● Stav ke konci

listopadu 2007

● Nyní probíhá

vypořádání

sporných

připomínek

● Aktuální údaje

budou na konci

března 2008

100


Další postup

Technické úpravy pro mezirezort, příprava

podkladů

Před mezirezortem schůzka s NNO –

prezentace návrhu

Od dubna 2008 – mezirezortní připomínkové

řízení

Do září 2008 – novela NV + odevzdat EK

(potvrzeno oficiálním dopisem)


Další postup

EK prověří dostatečnost návrhu doplnění

Schválení do ES - 2009 (říjen)

Rozsah novely NV (vyřazení některých lokalit

vládou ???

► možné stížnosti NNO

► infringement (sankce EU),

► další doplnění NS?


0,12

7,56

7,44

0,3

9,5

9,2

ČR PAN

0

10,93

10,93

0

11,9

11,9

Zlínský

0,12

7,37

7,25

0,4

9,4

9

Jihomoravský

0,76

3,56

2,8

1,6

10,8

9,2

ČR KONT

0,43

7,10

6,67

3,5

29,5

26,0

Zlínský

3,47

5,86

2,39

4,0

12,1

8,1

Jihomoravský

0,74

3,74

3,0

1,2

10,4

9,2

ČR

?

?

6,67

3,3

28,7

25,4

Zlínský

0,12

0,4

0,28

0,2

0,91

0,8

Vysočina

3,67

6,15

2,48

5,7

11,23

5,5

Ústecký

0,72

1,62

0,9

0,8

3,23

2,4

Středočeský

0,11

1,53

1,42

0,5

10,37

9,9

Plzeňský

0,86

1,06

0,2

1,1

1,82

0,7

Pardubický

0,14

5,31

5,17

0,1

8,55

8,4

Olomoucký

0,22

1,10

0,89

0,3

13,32

13,1

Moravskoslezský

0,51

5,31

4,79

0,9

13,69

12,8

Liberecký

0,62

4,28

3,66

0,8

10,82

10,0

Královéhradecký

0,31

15,72

15,41

0,4

17,96

17,6

Karlovarský

3,59

13,23

9,64

2,4

10,9

8,5

Jihomoravský

0,16

2,55

2,39

0,2

16,31

16,1

Jihočeský

0,17

0,6

0,43

0,5

1,89

1,4

Hlavní město Praha

%navýšení

% mimo

ZCHÚ nové

% mimo ZCHÚ

pův

%navýšení

% EVL nové

% EVL pův

kraj


Evropské seznamy

Schvaluje EK - pro každou biogeografickou oblast

zvlášť

Požadavek EK na zrychlené schválení seznamů (neexistence

předběžné ochrany EVL v některých členských státech

EU)

Listopad 2007 – do ES schváleno 841 lokalit z NV 132/2005

Sb. (PAN+KONT)

Postupná aktualizace ES – naplánována do roku 2019 (2008,

2009, 2010, 2013, 2019)


Vyhlašování EVL

Po schválení lokalit na evropský seznam (ES vychází v

tzv. „Official Journal“ – úřední věstník EU) a

publikaci formou sdělení v naší Sbírce zákonů začíná

běžet 6 let lhůta podle ZOPK pro vyhlášení EVL

Official Journal - KONT+PAN (841)- seznam vyšel 15.1.

2008

Sbírka zákonů – publikace ES se očekává se v

nejbližších dnech

► začne faktické vyhlašovaní EVL, nabídka smluvní

ochrany


Vyhlašování EVL - shrnutí

• Vyhlašování až po schválení národního seznamu

Evropskou komisí

• Povinnost vyhlásit lokality do šesti let po přijetí lokalit

do evropského seznamu

• Vyhlašování v některé ze stávajících kategorií ZCHÚ

(nejčastěji PP) nebo smluvní ochrana.

• Vyhlašování v kompetenci KÚ (PP, PR), MŽP (NPR,NPP),

výjimečně MO (vojenské újezdy).

• MZCHÚ – tam kde už je stávající, nebude se znovu

vyhlašovat

• VZCHÚ – zonace


Děkuji za pozornost

jarmila.loncakova@nature.cz

More magazines by this user
Similar magazines