ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA / CESTOVNÍ SMLOUVA - Hu-Fa Dental

hufa.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA / CESTOVNÍ SMLOUVA - Hu-Fa Dental

VIII. DOPLŇUJÍCÍ VIII. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ USTANOVENÍ A DŮLEŽITÉ AINFORMACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Pokyny k odjezdu 1. Pokyny s přesným k odjezdu místem, s přesným adresou místem, a časem adresou obdrží azákazník časem obdrží po uhrazení zákazník všech po uhrazení objednaných všech služeb objednaných nejpozději služeb 5 dnů nejpozději před 5 dnů před

zahájením zájezdu. zahájením zájezdu.

2. Uzávěrka 2. případných Uzávěrka změn případných a fakultativních změn aslužeb fakultativních je 14 dnů služeb před jeodjezdem.

14 dnů před odjezdem.

3. Při sestavování 3. Při zasedacích/ubytovacích sestavování zasedacích/ubytovacích pořádků vychází pořádků CK z vychází termínu CK přihlášení z termínu zákazníka. přihlášení CKzákazníka. si vyhrazuje CKprávo si vyhrazuje (ve zvláštních právo (ve zvláštních

případech) změnit případech) místo zákazníka změnit místo v autobusu zákazníka z důvodu v autobusu organizace z důvodu zasedacího organizace pořádku. zasedacího CK sipořádku. v případě CK pozdního si v případě doplatku pozdního vyhrazuje doplatku vyhrazuje

právo změnit místo právo vzměnit autobuse místo (bez v autobuse omezení) (bez ve prospěch omezení) zákazníků, ve prospěch kteří zákazníků, dodrží tyto kteří Všeobecné dodrží tyto smluvní Všeobecné podmínky. smluvní podmínky.

4. CK má právo 4. na CK úhradu má právo doplatku na úhradu v hotovosti doplatku při vodjezdu hotovosti zájezdu při odjezdu v případě, zájezdu že zákazník v případě, platí že zákazník poštovní platí složenkou poštovní a pošta složenkou nedoručí a pošta nedoručí

CK doklad o této CK doklad úhradě onejpozději této úhradě 2 dny nejpozději před odjezdem 2 dny před zájezdu. odjezdem Jestliže zájezdu. platba Jestliže poštovní platba poukázkou poštovní řádně poukázkou proběhne, řádně bude proběhne, bude

zákazníkovi přeplatek zákazníkovi vrácen přeplatek v plné výši. vrácen v plné výši.

5. Žádáme všechny 5. Žádáme zákazníky všechny zájezdů, zákazníky aby omezili zájezdů, množství aby omezili a váhu množství vlastních a váhu zavazadel vlastních na zavazadel reálnou potřebu. na reálnou Maximální potřebu. hmotnost Maximální hmotnost

jednoho zavazadla jednoho nesmí zavazadla přesáhnout nesmí 20přesáhnout kg/os. 20 kg/os.

6. CK nemůže 6. ovlivnit CK nemůže kulturní ovlivnit a hygienické kulturní zvyklosti a hygienické jednotlivých zvyklosti zemí, jednotlivých mnohdy zemí, odlišné mnohdy od domácích odlišné zvyklostí od domácích a musí zvyklostí je respektovat a musí stejně je respektovat stejně

jako ostatní návštěvníci jako ostatní dané návštěvníci země. dané země.

7. CK neovlivní 7. ubytování CK neovlivní v jednotlivých ubytování vkapacitách. jednotlivých Poskytnuté kapacitách. pokoje Poskytnuté se mohou pokoje lišit se jeden mohou od druhého lišit jeden aod jejich druhého rozdělení a jejich náleží rozdělení plně náleží plně

zahraničnímu partnerovi. zahraničnímu Rovněž partnerovi. neexistuje Rovněž absolutní neexistuje klid vabsolutní navštívených klid vletoviscích.K navštívených dovolené letoviscích.K patří dovolené zábava, restaurace patří zábava, i diskotéky, restaurace i diskotéky,

které mohou být které zdrojem mohou hluku. být zdrojem Rovněž hluku. stavební Rovněž činnost stavební může být činnost v některých může být periodách v některých dne periodách omezeným dne zdrojem omezeným hluku zdrojem a prachu. hluku a prachu.

Název firmy: Název firmy:

Adresa:

Číslo účtu

ZÁVAZNÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PŘIHLÁŠKA / CESTOVNÍ / CESTOVNÍ SMLOUVA

SMLOUVA

Název zájezdu: Název zájezdu:

Termín zájezdu Termín zájezdu

Fakturační Fakturační údaje údaje

Adresa:

Číslo účtu

Submit by Submit Email

by Email

Print Form

Print F

Základní Základní cena: cena:

Číslo zájezdu: Číslo zájezdu:

IČO: IČO:

E-mail: E-mail:

Mobil: Mobil:

POŠTOVNÍ POŠTOVNÍ ADRESA / ADRESA pokyny k / pokyny odjezdu k a odjezdu další informace a další informace zasílejte na zasílejte adresu: na adresu:

IX. STORNOVACÍ IX. STORNOVACÍ PODMÍNKY PODMÍNKY

1. Zákazník je 1. oprávněn Zákazník odstoupit je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv od smlouvy před odjezdem kdykoliv před na zájezd. odjezdem Zrušení na zájezd. zájezdu Zrušení musí být zájezdu provedeno musí být písemně provedeno a způsobem písemně a způsobem

nepochybným. nepochybným. Pro určení doby Pro zrušení určení zájezdu doby zrušení je rozhodující zájezdu datum je rozhodující doručení datum písemného doručení oznámení písemného o zrušení oznámení zájezdu o zrušení CK. zájezdu CK.

2. Stornopoplatky 2. Stornopoplatky se účtují za každého se účtují jednoho za každého přihlášeného jednoho zákazníka přihlášeného z celkové zákazníka ceny z zájezdu celkové v ceny následující zájezdu výši: v následující výši:

zrušení zájezdu

zrušení zájezdu

storno poplatek storno na osobu

poplatek na osobu

více než 120 dní více (základní)

než 120 dní (základní)

skutečně vzniklé skutečně náklady, vzniklé nejméně náklady, však 1 nejméně 500 Kč

však 1 500 Kč

90 dní a více 90 dní a více ztráta zálohy

ztráta zálohy

45 60 dní a více 45 60 dní a více 30 50 % z celkové 30 50 ceny*

% z celkové ceny*

30 45 dní a více 30 45 dní a více 60 75 % z celkové 60 75 ceny*

% z celkové ceny*

29 30 dní a až více 16 dní 29 30 dní a až více 16 dní 90 100 % z z celkové 90 100 ceny*

% z z celkové ceny*

15 dní a méně 15 dní a méně 100 % z celkové 100 ceny % z celkové ceny * ztráta * zálohy, * pokud ztráta * je zálohy, vyšší

pokud je vyšší

Závazně Závazně přihlašuji přihlašuji tyto osoby tyto osoby

Objednavatel

Spolucestující

Objednavatel

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:

Adresa trvalého Adresa trvalého

bydliště: bydliště:

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:

Spolucestující

Adresa trvalého Adresa trvalého

bydliště: bydliště:

Prosíme vyplnit Prosíme i pro všechny vyplnit cestující! i pro všechny cestující!

Bez těchto údajů Bez nelze těchto vyřídit údajů pojištění! nelze vyřídit pojištěn

Rodné číslo: Rodné číslo:

Telefon: Telefon:

Rodné číslo: Rodné číslo:

Telefon: Telefon:

3. Storno poplatky 3. Storno se vztahují poplatky i na se změnu vztahují termínu i na změnu ze strany termínu klienta. ze strany Pokud klienta. je stornován Pokud účastník je stornován zájezdu účastník - dítě nebo zájezdu junior - dítě za nebo speciální junior za speciální

cenu, platí paušální cenu, stornopoplatek platí paušální stornopoplatek min. 1 000 Kč jako min. ostatní 1 000 Kč osoby, jako ostatní není tedy osoby, bez stornopoplatku.

není tedy bez stornopoplatku.

4. Pokud dojde 4. ke Pokud stornu dojde z mimořádně ke stornu závažných z mimořádně důvodů závažných (úmrtí, důvodů nemoc) (úmrtí, jsou stornopoplatky nemoc) jsou stornopoplatky pojištěny do výše pojištěny 80 % účtovaných do výše 80 % účtovaných

nákladů v případě, nákladů že si v zákazník případě, objednal že si zákazník připojištění objednal SPORO/OPTIMAL připojištění SPORO/OPTIMAL (viz pojištění). Toto (viz pojištění). se netýká Toto základního se netýká stornopoplatku základního stornopoplatku při při

stornu více než stornu 70 dní více před než odjezdem 70 dní před zájezdu, odjezdem který zájezdu, není pojištěn. který není pojištěn.

5. Pokud se zákazník 5. Pokud nedostaví se zákazník či zmešká nedostaví odjezd/odlet či zmešká zájezdu, odjezd/odlet případně zájezdu, musí případně být před započetím musí být před cesty započetím či v jejím cesty průběhu či v vyloučen jejím průběhu vyloučen

z účasti nazájezdu, z účasti nevzniká nazájezdu, zákazníkovi nevzniká nárok zákazníkovi na vrácení nárok již zaplacené na vrácení ceny již zaplacené zájezdu. ceny zájezdu.

X. POJIŠTĚNÍ X. POJIŠTĚNÍ

Každý zákazník Každý CK jezákazník po celou CKdobu je počerpání celou dobu objednaných čerpání služeb objednaných pojištěn služeb v souladu pojištěn s ustanovením v souladu s zákona ustanovením č. 159/99 zákona Sb. č. základním 159/99 Sb. základním

pojištěním na základě pojištěním smlouvy na základě uzavřené smlouvy mezi uzavřené CK a pojišovnou. mezi CK aPojištěním pojišovnou. zákazníka Pojištěním vzniká zákazníka smluvní vzniká vztah mez smluvní zákazníkem vztah mez a pojišovnou.

zákazníkem a pojišovnou.

CK je pouze zprostředkovatelem CK je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. smluvního Tento vztahu. je doložen Tento uzavřenou je doložen smlouvou, uzavřenou jejíž smlouvou, plné znění jejíž kplné dispozici znění kjeosobnímu

k dispozici k osobnímu

nahlédnutí. Pojištění nahlédnutí. je součástí Pojištění ceny je součástí zájezdu (viz ceny cena zájezdu zahrnuje). (viz cena Pojištění zahrnuje). se v případě Pojištění použití se v případě vlastní použití dopravy vlastní vztahuje dopravy pouze vztahuje na dobu pouze na dobu

pobytu, nikoli pobytu, cesty. Pokud nikoli dojde cesty. kPokud poškození dojde nebo k poškození ztrátě zavazadla nebo ztrátě v průběhu zavazadla letecké v průběhu přepravy, letecké musí přepravy, cestující tuto musí skutečnost cestující tuto nahlásit skutečnost nahlásit

a uplatnit ihned a uplatnit po příletu ihned příslušnému po příletu pracovišti příslušnému na letišti, pracovišti kde na bude letišti, sepsán kde protokol, bude sepsán který protokol, je nezbytný který pro je nezbytný další jednání pro sdalší leteckou jednání s leteckou

společností. Každý společností. zákazník Každý CK má zákazník možnost CKdalšího má možnost individuálního dalšího individuálního připojištění Sporo/Optimal.

připojištění Sporo/Optimal.

Spolucestující

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:

Spolucestující

Adresa trvalého Adresa trvalého

bydliště: bydliště:

Rodné číslo: Rodné číslo:

Telefon: Telefon:

Přiobjednávám (viz příplatky) (viz příplatky)

Název Název Cena Cena Počet os. Počet o

Závazně se přihlašuji Závazně na se níže přihlašuji uvedený na odborný níže uvedený zájezd odborný a podpisem zájezd potvrzuji, a podpisem že jsem potvrzuji, se seznámil(a) že jsem se seznámil(a) Všeobecnými se podmínkami Všeobecnými účasti podmínkami

Tyto „Všeobecné Tyto smluvní „Všeobecné podmínky“ smluvní jsou podmínky“ nedílnou jsou součástí nedílnou Cestovní součástí smlouvy. Cestovní Zákazník smlouvy. potvrzuje Zákazník svým potvrzuje podpisem svým na cestovní podpisem smlouvě, na cestovní smlouvě, na zájezdech a na pobytech zájezdech cestovní a pobytech kanceláře cestovní Hu-Fa kanceláře Dental a.s., Hu-Fa které Dental jsou a.s., nedílnou které součástí jsou nedílnou této závazné součástí přihlášky/cestovní této závazné přihlášky/cestovní smlouvy. Souhlasím smlouvy. Souh

že se s těmito podmínkami že se s těmito seznámil podmínkami asouhlasí seznámil snimi asouhlasí vplném rozsahu. snimi vplném Všeobecné rozsahu. smluvní Všeobecné podmínky smluvní vstupují podmínky v platnost vstupují dne v 1. platnost května dubna 2011. dne 2013. 1. května dubna 2011. 2013. s nimi a zavazuji s nimi se je a dodržovat. zavazuji se Prohlašuji, je dodržovat. že jsem Prohlašuji, oprávněn(a) že jsem podepsat oprávněn(a) tuto podepsat závaznou tuto přihlášku/cestovní závaznou přihlášku/cestovní smlouvu jménem smlouvu spolucestujících. jménem spolucestu

Současně prohlašuji, Současně že přebírám prohlašuji, ručení že přebírám za veškeré ručení závazky za veškeré vyplývající závazky pro všechny vyplývající osoby pro všechny z této závazné osoby z přihlášky/cestovní této závazné přihlášky/cestovní smlouvy. Úhradu smlouvy. Ú

zálohy pro vybraný zálohy odborný pro vybraný zájezd odborný provedu zájezd převodem provedu na účet převodem číslo 1040230016/2700 na účet číslo 1040230016/2700 (pro ČR), nebo (pro 2622500236/1100 ČR), nebo 2622500236/1100 (pro SR), nejpozději (pro SR), nejp

Přihláška přijata Přihláška CK: přijata CK:

do stanoveného dotermínu stanoveného a zbylou termínu částku a zbylou celkové částku ceny zájezdu celkové včetně ceny zájezdu přiobjednaných včetně přiobjednaných služeb základě služeb celkové na základě zálohové celkové faktury. zálohové JAKO faktury.

VARIABILNÍ SYMBOL VARIABILNÍ UVEĎTE SYMBOL VAŠE UVEĎTE IČO A JAKO VAŠE SPECIFICKÝ IČO A JAKO SYMBOL SPECIFICKÝ ČÍSLO SYMBOL ZÁJEZDU. ČÍSLO Toto ZÁJEZDU. je důležité Toto pro identifikaci je důležité pro Vaší identifikaci platby! Vaší platby!

Razítko/podpis Razítko/podpis CK: CK:

podpis

podpis

razítko

razítko

Závaznou přihlášku Závaznou zašlete přihlášku co nejdříve zašlete co na nejdříve adresu: na adresu:

Hu-Fa DENTAL Hu-Fa a.s., Moravní DENTAL 909, a.s., 765 Moravní 02 Otrokovice, 909, 765 02 Tel.: Otrokovice, 577 926 226-9, Tel.: 577 Fax: 926 577 226-9, 926 205, Fax: hufa@hufa.cz

577 926 205, hufa@hufa.cz

Hu-Fa DENTAL Hu-Fa s.r.o., DENTAL J. L´. Kráa Podjavorinskej 46, s.r.o., 022 J. 01 Kráa 1500, Čadca, 46, 022 Tel.: 01041 Čadca, / 433 Tel.: 10 16-17, 041 / 433 Fax: 10 0416-17, / 433 Fax: 10 15, 041 hufa@hufa.sk

/ 433 10 15, hufa@hufa.sk


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří Hu-Fa Dental a.s., IČO 269 77 851 (dále jen CK) a zákazníky zájezdů se řídí

ustanoveními zákona č.159/99 Sb. a občanského zákoníku č.40/64 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úprav, které jsou doplněny těmito

„Všeobecnými smluvními podmínkami“.

II. ZÁKAZNÍCI ZÁJEZDŮ

Zákazníkem může být jak fyzická osoba tak právnická osoba (dále jen zákazník).

CK poskytuje služby všem zákazníkům bez omezení. Zákazník zájezdu musí v den odjezdu zájezdu dosáhnout 18-ti let. Osoby mladší

18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Zákazníkem se stává po splnění všech

smluvních vztahů a zaplacení celé částky zájezdu CK.

III. VZNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vznikne na základě písemné smlouvy, za kterou se ze strany zákazníka považuje odevzdání řádně

vyplněné a podepsané cestovní smlouvy potvrzené CK. Takto uzavřenou smlouvu lze zrušit pouze písemnou formou a to při respektování

stornovacích podmínek viz bod IX. Převzetím a potvrzením cestovní smlouvy (objednávky) se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby

v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených na cestovní smlouvě. Cestovní smlouva platí i pro

všechny osoby uvedené na cestovní smlouvě zákazníka. Za smluvní závazky dalších přihlášených ručí zákazník uvedený na prvním místě

cestovní smlouvy, který ji také podepisuje. U skupinových zájezdů se za cestovní smlouvu považuje objednávka organizace opatřená

razítkem a podpisem oprávněné osoby jednat jménem organizace. Objednávka doplněna konkrétními podmínkami a přesným rozsahem

požadovaných služeb, bude potvrzená vrácena objednavateli. Nedílnou součástí objednávky je adresa firmy, bankovní spojení, identifikační

číslo a případně daňové číslo, dále jmenný seznam zákazníků zájezdu s uvedením data narození a adresou trvalého bydliště, který musí být

dodán nejpozději 14 dní před odjezdem zájezdu. Rezervace zájezdu je maximálně 7 dní, pokud není sjednáno jinak. Tato doba se zkracuje

s blížícím se odjezdem - v době kratší než 1 měsíc na 2 dny, 15 a méně dní na maximálně 1/2 dne. V době rezervace je nutno odevzdat

nebo odeslat vyplněnou cestovní smlouvu tak, aby byla doručena do konce doby rezervace a uhradit zálohu. Nestane-li se tak, má CK právo

rezervaci zrušit.

IV. CENA ZÁJEZDU A JEHO ÚHRADA

1. Ceny zájezdů pořádaných CK jsou cenami sjednanými dohodou mezi CK a zákazníkem a jsou písemně uvedeny v potvrzené cestovní smlouvě.

2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý zájezd přesně vyjmenovány v poznámce „Cena zahrnuje“ a jsou včetně DPH. Pro

rozsah smluvně sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedený na cestovní smlouvě, odvozený z katalogové nabídky.

3. Cena zájezdu, příplatky i slevy, není-li uvedeno jinak, jsou v Kč a vždy za 1 osobu.

4. Zákazník zájezdu se zavazuje uhradit zálohu ve výši minimálně 50% z ceny zájezdu při podání smlouvy (není-li stanoveno jinak), nebo

zaplatit celý zájezd (při objednávání zájezdu ve lhůtě kratší než 30 dní před odjezdem). Doplatit zájezd je nutné nejpozději 30 dní před

odjezdem na zájezd. Za den zaplacení zájezdu se považuje den, kdy byla cena za smluvené služby připsána na účet CK.

5. Pokud v době od podání cestovní smlouvy k účasti na zájezdu do dne započetí tohoto zájezdu dojde ke změnám, které se projeví

ve výši ceny, CK si vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu v návaznosti na úpravě vstupů, tj. zvýšení ceny pohonných hmot a změně

kurzu CZK a zvýšení jiných mezinárodních poplatků ke dni odjezdu. CK je povinna toto neprodleně zákazníkům oznámit. Pokud

se jedná o zvýšení ceny více než o 10 %, má zákazník právo od dříve uzavřené smlouvy písemně odstoupit. Zákazník nemá nárok

na žádné další náhrady. Neuskuteční-li to v době vyznačené na oznámení o zvýšení ceny, je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu.

Veškeré platby je možno provést hotově v kanceláři. Platby, které zákazník hradí složenkami nebo převody z účtů, musí být označeny

VARIABILNÍM symbolem. Jako variabilní symbol lze použít pouze IČO a jako SPECIFICKÝ symbol číslo zájezdu. Pokud nebudou platby

označeny správným variabilním symbolem, bude na zákazníka pohlíženo jako by neměl platbu provedenou, nebo platbu nelze

správně přiřadit a vystavuje se nebezpečí vyřazení ze zájezdu.

6. CK vzniká právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník je povinen tyto služby uhradit před jejich poskytnutím.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. Zákazník má právo zejména:

a. Vyžadovat poskytnutí služeb uvedených v plánu zájezdu. Veškeré další služby, včetně služeb souvisejících s onemocněním, ztrátou

cestovních dokladů a následně s náhradní dopravou, ubytováním apod. (nezaviněné CK), je zákazník povinen uhradit CK.

b. Být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny. Pokud nebude možno z naléhavých důvodů

dodržet původně stanovený program a poskytnout služby zahrnuté v ceně, musí CK zajistit program a služby srovnatelné s původním

rozpisem nebo případně, pokud se to nepodaří, upraví cenu zájezdu nebo vrátí poměrnou část zaplacené ceny zájezdu.

c. Reklamovat případné vady poskytnutých služeb a žádat jejich odstranění.

d. Na ochranu osobních dat, v souladu s ustanoveními zákona 101/2000Sb, dále má zákazník právo na ochranu informací o cílech

cest, které uvádí v cestovní smlouvě na zájezd a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

e. Kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy při dodržení dohodnutého odstupného tzv. stornopoplatku (viz bod IX.).

f. V případě oznámení zvýšení ceny zájezdu o více než 10 % nebo přesunutí termínu zájezdu o více než tři dny, písemně odstoupit

od smlouvy s tím, že mu bude neprodleně vrácena celá uhrazená částka.

g. Pokud se zájezd neuskuteční, na zařazení na volné místo v obdobném zájezdu, bude-li mít zájem.

h. V případě, že CK nezajistí z určitých důvodů fakultativně připlacenou službu, pouze na plné vrácení zaplacené hodnoty, týkající

se neposkytnuté služby. Na další nároky nehmotného rázu již zákazník nemá nárok.

2. Zákazník musí dodržovat zejména tyto povinnosti:

a. Zaplatit CK celou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb ve stanoveném termínu a prokázat to dokladem o zaplacení.

b. Zajistit si platný cestovní doklad, případně další formality pro cesty do zahraničí, které nejsou zajišovány CK.

c. Dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky a země, do které cestuje. Veškeré náklady, které

vzniknou nedodržením těchto zákonů a předpisů nese zákazník.

d. Řídit se pokyny pro zákazníky zájezdu a ústními pokyny průvodce, delegáta nebo vedoucího zájezdu.

e. Pravdivě a úplně vyplnit cestovní smlouvu, včetně uvedení požadovaného nástupního místa. Popřípadě předložit potřebné doklady

podle požadavků CK.

f. Oznámit své reklamační požadavky neprodleně a vstřícně přistupovat k vyřízení případné reklamace.

g. Před odjezdem nebo v průběhu zájezdu předložit pracovníkovi CK, průvodci, delegátovi nebo vedoucímu zájezdu doklady

o zaplacení a doplacení zájezdu, kopii cestovní smlouvy na zájezd a další veškeré nezbytné doklady (pokud si to vyžádá).

h. Označit si zavazadla jmenovkou a adresou a řídit se pokyny k odjezdu.

i. Omezit váhu jednotlivého zavazadla maximálně na 20 kg.

j. Dostavit se s platným cestovním dokladem a dostatečným předstihem na stanovené místo srazu. Při leteckých zájezdech je nutné

být na letišti minimálně 120 minut před odletem letadla není-li uvedeno jinak.

3. Při závažném narušení právních předpisů České republiky nebo navštíveného státu, při narušení programu v průběhu zájezdu svým

chováním, oblečením nebo hrubým porušováním pokynů průvodce, je vedoucí zájezdu nebo pracovník CK oprávněn zákazníka vyloučit

ze zájezdu bez nároku na náhradu. Zákazník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené služby, nemá nárok na jejich

náhradu.

4. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí svou účast na zájezdu zvážit, nebo v některých případech

může jít o zájezd fyzicky náročnější. Při případné účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí dodržovat uvedený program a jeho

časový harmonogram.

5. Při organizování zájezdu na objednávku je objednavatel povinen seznámit všechny zákazníky s těmito Všeobecnými smluvními

podmínkami a pokyny pro zákazníky a zabezpečit jejich dodržování prostřednictvím vedoucího zájezdu.

VI. POVINNOSTI A PRÁVA CK

CK je oprávněna pouze v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců či jiných dodavatelů, příp. malého

počtu přihlášených nebo stornování většího počtu zákazníků zájezdu apod.), a které brání poskytnutí předem stanovených služeb: zrušit

zájezd, přesunout dobu konání, změnit cenu, změnit program. Rozhodnutí o zrušení zájezdu je CK povinna oznámit přihlášeným

zákazníkům nejpozději 20 dnů před datem odjezdu a bez zbytečného odkladu vrátit všechny již zaplacené částky. Zákazník nemá nárok

na žádné další náhrady.

V případech zrušení zájezdu, přesunutí termínu odjezdu o více než 3 dny nebo změně ceny o více jak 10 % má zákazník právo od smlouvy

písemně odstoupit a vzniká mu nárok na vrácení celé zaplacené částky. Toto je CK povinna oznámit všem přihlášeným osobám písemně

(resp. vždy první osobě na cestovní smlouvě) a bez zbytečného odkladu vrátit všechny zaplacené částky. Zákazník nemá nárok na žádné

další náhrady. V případě, že zákazník platí zálohu nebo fakturu bankovním převodem nebo složenkou a platba není převedena na účet

CK nejpozději do 10 dnů od data přihlášení, má CK právo odstoupit od smlouvy se zákazníkem. Pokud zákazník neuhradí doplatek

do termínu podle těchto Všeobecných smluvních podmínek, má CK právo rovněž odstoupit od smlouvy. Na zákazníka bude pohlíženo jako

kdyby zrušil zájezd a platí stornovací podmínky. CK je odpovědná za pravdivost svých informací o poskytovaných službách.

CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. CK si vyhrazuje právo změny objektu

ubytování (nenadálé změny v obsazenosti smluvených objektů, vypsání dalších autobusů a termínů) za předpokladu dodržení lokality

ubytování, srovnatelné kvality a rovněž změny jednotlivých dnů programu bez ohrožení kvality a náplně zájezdu. Programy mohou být

operativně upraveny v průběhu zájezdu pouze ze závažných důvodů, např. vzhledem k složité dopravní situaci, špatnému počasí, živelným

pohromám, stávkám, politickým nepokojům, zdravotním problémům některého ze zákazníků, řešení pojistné události některého

ze zákazníků nebo s ohledem na neúměrné čekání na hranicích, které CK nemůže ovlivnit. V těchto uvedených případech nemá zákazník

právo na slevu zájezdu. Výrazné změny mohou být uskutečněny pouze se souhlasem všech zákazníků zájezdu.

CK nenese odpovědnost za škody vyplývající pro zákazníka ze změn sjednaných služeb, pokud k těmto změnám došlo zaviněním, které lze

přičíst zákazníkovi, zaviněním třetí strany, jež nemá vztah k zajišování dohodnutých služeb a to v případě, jsou-li takové změny

nepředvídatelné nebo nevyhnutelné.

CK neručí za případné časové posuny a zpoždění a klient nemá nárok na kompenzaci nečerpaných služeb v rámci posunu služeb během

jednoho dne ani nemůže poskytovat slevy či jiné kompenzace z titulu zpoždění autobusové nebo letecké dopravy.

VII. REKLAMACE

Pro případ, že zájezd nebo jiná plnění neprobíhají podle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn provést reklamaci a žádat jejich odstranění.

Zákazník je povinen své požadavky oznámit neprodleně tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V případě reklamace

kontaktuje zákazník nejdříve zástupce cestovní kanceláře v místě vzniku závad, nebo přímo odpovědného pracovníka CK a aktivně přistupuje

k jejímu vyřešení. Pokud nebude stížnost podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých

škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Vedoucí zájezdu je povinen uvedené reklamace řešit přímo na místě vzniku. Veškeré reklamace,

které nebudou vyřešeny a odstraněny vedoucím zájezdu, budou s ním sepsány a budou se následně řešit po ukončení zájezdu. Rovněž lze

podat připomínky u CK, ale nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu písemnou formou. CK je oprávněna při vyřizování reklamace

v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací.

More magazines by this user
Similar magazines