Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

®l‚¯


y

³­¬ s•±

A ½ § ÀÁ

ô

Ð h Òj

®

³­¬

±

±

)

o

á

o ³­¬

ÄÐ32 Ð

& 7

9

ãȤ·>Á½·Â·Ém§À5ÉÈ·1E~Á½·Â½

& ³­¬

Ð


º

³­¬

‚ _½

P\É·>ÁÉ.½·

j

ñ€U†!2 ®l‚¯ß¬

±"!

g € h

ªd¬3] mh

mh

mhi

r

h ɵ ½

ÉM§ l ®Ä3Ñ|þ¤¢q¯] ½


y ] ¢ ± ÉM§ ‡

½o ½ q£‘ ­ ¿] ½ Þ ª¡

³

±"!

r ¥ ±¥u

±

mh

i

*

‰O¤ ¥ ›Úr rª€

i

Ö rºZº¡º ·½]¤·µ †¸½· 2§¬


{°‹€U†n

±

† ¯v†àl ›

nó†!2¤¥

½·ÂÁÊ EÁ ®l‚¯î¬ €U† ·½Z½&Æ*ÆË ñ†àþ¬

¯

¤·É½&Æ

j

Ém§

ˆ

& ¢ ± {°‹€U†$ËòÈÌÓ½Á ± ®u

ÍÈE…]

‹¯ E~ÁÂ

& † '&:®ÄiÑš¢q¯] ¬â

‹† ‡ ±vu u Ó½·

ñ†!2¦(


±á*) Ž ³­¬ ¯

­

È·1E

Á Á

Ð

ñ€

‡®Ž$¯ß¬

g ^B o]

o®{ ‹Ā†!2 §54

Ā†!2

­†Í¤ E

ÓãÈÆPÌÈ¥§

^B

ÖÌÖ»

±

Ka¬

É Í½E

6\rº¡º¡º

K‹¯ ±

Ó½·ÆÁ½a

r

ÉÊ̽·† ·µ

j

]

( j

¬

j

¬

r

s

r ,

±

ɵ ¤· ½ ¬ ñ Ö

PÌÈM§Žq†!2¤

j

ÃȤ·>Á½·>·½ÁB½ ¸½·


§

³­¬ ÀÁ ½ ³­¬

¤· ½ ±vu

}Xñ€r

y

j

± ¢

É·ÂÁÉÆÀAEFE

ô¯®

žw®Ž$¯

s ‡

± ®©q‹

€U†PËòÈÌÓ½Á l

À]

€U†i˾ÈFÓ½Á l

À]

!2©

³­¬

ª\_

‹ u


‹] ©

½·>ÁÈ ¸½ §Æµ ¥

K

EÁÂ ¥ ±2u

ÃqÈ·5À

§i¸½ ͽÁ½ § Á¸½ §3ÂÁœÏÁ½·ÂÝË ½·¸½ § Ê̽

ÉM§Ê̽ E~Á ñ 9å¥ ¤ nó†àn

¸½ § µ ¸¤·ACB§UÂÁ½·Â;Ë Á*·¸$†Œ¸½À>À½ § Ê̽ZÊF½ § µ › ÉÀ½

!2¤ † ±

®© ‹


®K


¨

©q‹ †!2 ®Ž‡¯žÉÉ ˆ¬â

†!2©

#%$ ³­¬

ˆ

j

µ

ÈÀ §Ê ¸½·ŠD:ÁLj½·½ §3ÂÁÉÆ*ÊÌÆǽÁACB§Ê ‰ ®`c

’¯–±

ˆ µ

ÈÀ §Ê ¸½·ŠD:ÁLj½·½ §3ÂÁÉÆ*ÊÌÆǽÁACB§Ê ‰ ®`c

’¯–±

á*)

À]

®žj ®Ž$¯>¯¡ÉÉ © ‹

Ã

á*)

†‡

GI§¤¸½ÛAE ½ §Ê̽†!2,+!.-

o®u ‹¯ ÍÕÈÌÓÈÆ*½P·É¤E ¸½· ô ·¸?§§ÊÓ‡ µ

†‡ ±vu

ÍÕÈÌÓÈÆ*½P·É¤E ¸½· ô ·¸?§§ÊÓ‡ µ ¯ o®©q‹

Ó½· ©Œ‹

‰ K ‰ ³­¬

K10 ‰ > Ä6Ä6ĉ

K‹‰†¤K²¬ ®K10

rº¡ºZº

ÖCÖñĀ†!2/,+!.-

ÖCÖFÖ¯

®©q‹

‰ K ‰

o0 > Ä6Ä6Ä5K

o‹†¤K•¬ ®K10rº¡º¡º r K‹¯ ±vu ‹


r K‹¯ ±vu ‹

K

Ð ÄÐo È·1E

á6)

Ð ÄÐ)

o È·1E Á

¯v†!2

o®©q‹

§²‰ o®©Œ‹

¸½· çÍÂÁÈ¥§ &

†!2¦(

ª“¬3&ä®4¯½;: ‘2

§

‹Ā†!2¦( ‰80®u

&

2

³

More magazines by this user
Similar magazines