Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

É E ½³

Á

ŒO¨ ¤Ū ¢¤£M=?

ÚFñAC ÖÔÇ¨Ç òÆÁ

b ·ÀÆÉ Æ½·§$³ « ·5¤E…E ¼ ½†Ê̽ÓCÈ·ÈÀϽË

ÃTÉ

“ ½ÓãÈ·½ §$³

§½ ÈÁ §¤¸½·

P½·B½ÁÇ·É.½ÂZ†Í½Á §À§ÉM§¤¸$³ E~ÁÆÁ½

¡¤AEFE È]ÆɆÊ̽ÓC¼ µ

§SÍ ACBµ

½ A ÍÆmC¯

ÀÍ

ÖÔ

Õ» _

¸½· ACB § ô Ó½·ÀFACBÆ*½ Á §SÍ ÈM§ ®Á ACBµ Ó½·Ê §ÁÀACB½ ÈÆU½ ACB

½Á½·Â½ § ô Ó½·ÀACBÆǽ Á § “·½P½ÀE µ

½ A ÍÆmC¯

ÖÔe» _ ÖÔe× ¼¾½À

ACB ¸½· b

É. ¥

à B½E É~¸½·HD:ÁN]ÆÈE

É·Ó½Á¡³j¾Ë ½Á¸Á¯E ½ §ÀÁÈ¥§¤ÉÆ*½ GI§3½·~]ÈÆÉ/ÂÁÈM§ EÁÂ5½ZÆÀ

ùÉF¸·É/ÂÁÀFACB½·


ž J/MA@¹¡|Ú¥CBôÛ W ¡¨OKÝ¡

W

F

À½ÁÂäͽ]ÂEDÖÔDÔñ Ë ÁÀ>ÀD À5ÀÁÀ½§3ÂÁ §rÉ

More magazines by this user
Similar magazines