Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

Ö Õ äné åçÚ è

§

(«ª“¬¤­µ®5° תØGÙªÝßÚ ‡M±

Ù´³ ×

( («ª“¬¤­¯®5° ‡M± Å ² 6 Ã

{

( €

o }X Ƥ€

Ä

à ä EKÝ áš¤ Ö ä §?§ Ú § Ü ÝßØÙ•ÝßÚ Û Ú â ÝæÚ × § å à Á¨C Ì Ñ

C

Ú Ø+ÜJÚ § ÙªÚ § C P

Ä

¦ ×ªÞ § × á!â Ú §

â ×•Ø Û Ú Þ á ݯE…Er× § å P ä §

g

Ú›åçÚ §

(«ªd¬¤­¯®5°


‡M± Åp² 6 Ã

{ Ä

ÝæÞ á ÙªÚ Ø © E ä ØÿÙ § × § åçÞÿÞ ¦ áMâ ¦M§ Ü{Ú § ٪㠦 Ø C ÝæØ‹è g

Ö

E ¦ á Ý ä § Ú § á Þ1]ªØMÚ Ú § ÙÙ•Ú § Ý § à ØMÝ áÿá ÁDC ÙªÚ›Þ Û Ú›Ü{Ú ÝæÞMÚ Þ × § á Ú›ØMÞ ÝßÚ›ÙªÚ § Ú §ÕGÖ ¦ éæé Ú §¦ תÞV× § Ù0ã¼Ú a

B B

g

(


o1}X ÆX€

åçÝ §º§ Ú § EKÝ á ÙªÚ›ØHàפEFE ¦ á Ý ä §lÖ

(·ª¹¸\º '

Â

à ‰ , 6 ‰

Ì

' (¼»

;

> Ì

> Ì

Ö ×ªØ ÙªÝßÚVê¢ãªÞ Ö

Õ

, 6 > , o

Ö ×ªØ , 6 , o ¨ ÙªÝßÚEè

Õ Ö

Ì

Ì

x

ô

' (¼»

;

)

6

Í

)

Á

6 Í

o

6

' (¼»

;

' (

;

­

Ä

u

)¤½

' (

;

­

)¤½

)

(¼» 6

4

( ­ '

( ­ )

(¼» '

)

à ‰ , o


Á

6 Í

o

Á

6 Í 6

Ã-,

4

o

6

o

6

o

תã¼Ú Ø ,

Ä

u

Ä

w

Á

6 Í 6

Ã-,

Á

6 Í 6

Ã-,

o

o

‰ , 6 > Ã

Á

æ, o

Ä

u

Ä

u

g

Åv†‡

6 Í

o

æ, o

æ, o

Á

o


Í

,

Ä

w

Á

6 Í

o

Á

6 Í

o


E¦ è Ö ×ªØ P Ú›ØÿÜ{Ú § Ù•Ú § Ü ÝßØGÙ•ÝßÚVêH×"è>Þ~] ¦ é á × § å

C

Ã-, 6 >

Ä

w

Ä

w

Á

Ä

x

Á

o ,

Ã-, 6 Í

Ã-, o

Í

Í

Á

o ,

Á

6 Í

,

¦ á!â × § åNÙ•Ú Ø Ú ØÿÞ á Ú § à"×AEFELÚVã¤Ú § × á!â Ú § Ü ÝæØGÙªÝßÚ ©È§ å é Ú Ý × § å

 , 6 Í Á

Á

Ì

, 6 Í Á

> ¨ Ì Ã-, 6 Í 6

o Ì

Ä

Ã-, o

Á

Í

Ä

x

6 Í

o

Ú›Øÿè Ö × éæé á ÝæÞ á C¾ ×ªÞ ¦ E…ELÚ § ELÝ áž Ú“E…E ¦ ÁDCæÁ Ô è äné å á

Á

Á

6 Í 6

æ,

Ì Ó Ì

u i w ”

o

Ä

o

xO¿ i u

ÁQ>

' (

;

­

)

6

Ã-, o

Á

> „ Ì

Í

6 Í

o

Á

Ì •

Ä

o

xO¿ i w

×ªØ ÙªÝßÚ â ÜJÚ›Ý á Ú7àפEFELÚVÚ Ø °¦ é á Ú § Ü ÝæØ P ä ØÿÚ ØMÞ á

תØ

Ì

Ì

Ì

' (¼»

;

Â

ô

)¤½

(¼»

o

4

( ­ '

)

Ì

Ì

Ì

' (¼»

;

6

Á

6 Í 6 Ä

(«» æ,

)¤½

' ( »

;

( ­ '

)

4

o

6

o

6 Í

(¼» æ,

4

( ­ '

)

u

Ã-, o

Á

6 Í

o

Á

o > , o ,

, o

u )¤½

á Ý á × á Ý ä §…2 ÂÀ, 6 Í

àתãªÞ ÙªÝßÚ

u

ô

ô

' (¼»

;

)¤½

Ì

Ì

Ì

(¼»

o

4

( ­ '

)

u

Ì

6

;

'

o *~)

Ì w o

u¦¿

Ã-, 6 Í


ÃN2

Á?>

o

6

Í

, o

æ, 6 Í

Á

Ä

Á

Á

Í

Á

o

u©¿ i x

Á

Í

Ä

w

Ä

o

u©¿ i x

Á

> Ì „

' (

;

­

Á

æ, 6 Í

6 Í

o

Ä

u

Ä

o

u©¿ i x


Á

o ,

æ, o

ÁQ>

æ, o

Í

Á

Á

Á

‚…> „ Ì

Ä

x

6 Í

o

Ä

w

6 Í

o

Á

Ä

æ, 6 Í

o

u©¿ i w

Í

Á

Á

Ä

x

Ä

x

Ä

Ì •

Á

o ,

, o Ú ØÿåçÝßã á ÞMÝ Þ é ÝßÚd’ é Ý

Í

)

6

Ã-, o

Á •

Ã-, o

6 Í

o

Á

Ä

6 Í

o

< ÁQ>

Á

Ä

o

u¦¿ i w

o

u©¿ i w

Ì ‚…>

ÀnÀ

Á

Í

Ð

Ì @


Ð

Í

Ð

Ð

Á

Ä

x

× ØÿÚ § ÙªÝæÚ à"פE a

More magazines by this user
Similar magazines