Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

Ã

Ñ _X¥ Ý á × § åçÞ5_ Û äA Þ1] é Ý § Ú Þ C

s

g

h

j

à Î

à Î

s

Ä

Ä

Ä

Ä

Ï

w\Ðï¹Ð x uÐ

6

s

Ï

o

Ä

Ä

Ä

Ä

Â

Â

n

Õ

Á

o

Õ

Á

Î npo£ñ

Á

Õ

Õ


n

(«ª“¬¤­N®5° ‡M± g

‡o

g

(«ª“¬X­N®5° ‡M± > ³

(

g

œ § ÝßÚ›Ø á ÝßÞ ÙªÚ Þ Ö É áMâ Ú § Ü ÝßØL× § á Ú Ø

á¡G

תØ=Ê 6 P ä § Ú›Ý § ÝæåçÚ § Ñ _X¥ Ý á × § åçÞ5_ Û äA Þ1] é Ý § Ú Þ â ×ªÞ É EFELÚ § åçÚ a

s

6

Ä


n

Ä

s

×ªØ ÙªÝæÚVÙªÝßÞ1Í ØMÚ á Ú §Õ ä תØMÝæÚ Ø~Í ä ÚŠc â ÝßÚ § á Ú §

s

s Å´{ o Ð

B ÝßØFÜ äçéæé Ú § ÝßÚ›Ø Ô _X¥IÝ á × § ånÞ5_ Û äA Þ~] é Ý § Ú ÞNÙ•Ú Ø Õ ä Ø1E Î Ï

ÜJÚ §º§

s Å


ü

j

o »

Ð ¿

j

o j

Ð ¿

¿

Ð

ÃK 6 K o

j

­

¿

š

Ä

Ä

Ä

{

Â

Î Ï Â

Í

Í

Ã

Á

Ä

»

i

Ä

­

Î

þ£¢6

K o

Ï

uÐ x1Ð x uÐ

À

j

o

Ð Ä ¿

j

j


n

à Î

s

Ã

Ï

s

o

Ä

Ä

Â¬Æ ånÚ §É ×.Ù ÉM§º§ åçÝ é á¡G

g h

ÝæØMÙ ÝßÚ›ØGÙª×ªØ ÙªÝæÚ Õ × § Í á Ý ä § Ú §

Ü o5ý

¿


þ¤¢o

Ä Í

Ì

K o

ͧ¥ Ì

Än

s

Ã

è¢6 ¢o

ÄJÅð{ o

o

Ä

o

(

6 ÈÊÂ

C ÝßÚpÈ ä § Þ á§ÉM§ á ÚpÊ o

Ñ ÙªÝæÚyÙ•×ªØ 6G

Ê o

¢ Ú ØÿÜ{Ú § Ùª× § å’Ù•Ú Ø Û Ú á Ø É\ á × § åçÚ §zâ × ³

P ä § Ì C É ã C8Ë ÝæÚ ØEÞÿÝ § Ù G ‚ G „ Ù•×ªØ Ì G Ì ‚

ã â Ü C Ì „ â ×yÚ›ØMÞÿÚ á!â Ú § C ÌÉ ELÝ á Ú Ø ¤É é á Ú § Ü ÝßØGÙªÝæÚ Û Ú ¤É פ] á × § å C

GI§ ÙªÚ Ø Ã¦É ã¼Ú éæé Ú ÁDC Ñ ÞMÝ § Ù

Þ á Ú éßé á C b Þ`ÝßÞ áNâ ×^ã¤ÚdEKÚ›Ø~Í Ú §KG Ù É ’zÙªÝæÚ Û äA Þ1] é Ý § Ú ÞKÙªÚ Ø Õ ä Ø1E Î Ï

B Ú Ø á ÚNè Ö

Ú Ý § Úyã¼Ú Þ ä § ÙªÚ›ØMÚr¥ äçéßé Ú

Þ~]ªÝæÚ é Ú § C ÝßÚÑÈ ä § Þ á§ÉM§ á ÚtÊ 6 Ü ÝæØMÙKÝ § Ù•Ú §ÒP ä Ø é ÝßÚ ånÚ § ÙªÚ § Û Ú›ÝßÞ~]•ÝßÚ é Ú § EKÝ á Ü É¨ ÞÿÚ § Ù•Ú“E

Ü ÝæÚ¢ã¼Ú Ý

uÐ u£Ð u

ÙªÚ § × § Ý P\É ØÿÝ É á Ú §Û _"àX] é Ý § Ú ÞÓÍ é Ú Ý § Ú Ø C

‚ §„

Ê 6

à Á G Á G Á

ÇAC Ô Ì¨Ô Ç Æ Ç

Ã Ì G Ì G Á

C Ô À ÑçÑ Ç Ñ

Ã Ì G Ì G Ì

Ì C À Ô

Æ Á Æ

Ã Ñ G Ñ G Á

Á Ñ C Ô Ì Æ e ÁnÁ

Ã Ñ G Ñ G Ñ

ÁDC

Æ e Ç

Ã¦É ã CÉÁDC Ñ ÈX ÝßÚ B Ú Ø á ÚtÊ 6 è Ö

É ×ªÞÿåçÚ›Ü Ö É\ é á Ú ×•Ø

Öz×Ø5Ù¤ÚÌØ5×ÛFÜ ÝtÞ Ü´×8ßàØ5ážâãØMÙAØM×8ßAäA×åݦæžçèØ5éTê¡ä¤ëÌì^í£Ù+æÓÖzá8îŒÙ¤ÚÌÛMØ1ì^×8Ù

Û Ú â Ú Ý ?§ Ú Î

ÙªÚ § Ù•×ªØ Îà ÁDC Ì À

]¤Ú›ØMÝ ä ÙªÝæÞMÝæÚ Ø á Ú § Ô _X¥IÝ á × § ånÞ5_ Û äA Þ~] é Ý § ÚÄÎ

G ÙªÚ Ø

Û Ú ÝßÞ1]ªÝßÚ é È Ñ Ú Ý § åçÚ$è Ö × Ø á Ü ×•ØMÙªÚ C Á Ý á°Ã Á¨C Ì Ç

ݯE

Ú Ø ¤É é á Ú § Ü ÝßØè Ö

u£Ð ẁ Ðï¹Ð x

w\Ðï¹Ð x

×ªØ ÙªÝæÚ Õ ä תØMÝæÚ Ø1Í ä Údc â ÝæÚ § á Ú § uÐ

< ÞÿÝ §¤

6 Í s

@ u < ÞMÝ §¤

o @ w < ÞÿÝ §¤

6 >

@ ï < ÞMÝ §¤

@ x

gŠh

¬Ã

ÄÅð{

EKÝ á

o Þ ä Ü ÝßÚVè Ö

Ì

n •

Ï

ẁ ÐïZÐ x u£Ð

u£Ð ẁ Ðï¹Ð x ”

EKÝ á ~„J¨ Á Ú›Ý § ånÚ Ú § ÙªÚ Ø

× § á Ú ØÿÞM× Ú § C B ÝßÚÞ ä § Ú Ø+Ü Ö

u£Ð uÐ x1Ð x

ɨº§ áG è äçé å á Ý § ÙªÝßÚ›ÞMÚdE ÕàÉ éßé É ×ªÞtÙªÚ›ØtÚ § á Þ1]ªØMÚ Ú § ÙªÚ § ê¢×ªÞMÞ É åçÚ P ä §

ò Ú áMá Ú ØE× § Ùuà á Ö

ä Í é Ú Ø

Ñ Ô › è Ö

וØtÍ É ØMÙ•Ý §É é Ú Û äA Þ1] é Ý § Ú ÞG Ù É ’

Ã-nH Ì nH Ì

> n

o C Õ Ö

uÐ x1Ð x

תØåçÚ›Ø É Ù•Ú Þ n ÝæÞ á ÙªÚdE â וè äçé åçÚEÙªÝæÚt]¼Ú ØMÝ ä Ù•ÝßÞ Ú GI§ á Ú Ø1] äné É á Ý ä §

u£Ð

Ý § Í ä ØMØÿÚ“Í á C ɨ

ê¢ãªÞ º§ Ý áMá ÁDC Ì C Ì ÝæÞ á ÙªÝßÚ%]¤Ú›ØMÝ ä ÙªÝæÞ Ú GI§ á Ú Ø1] äné É á Ý ä § ݯEóE ä ÙªÝ œ â ÝæÚ Ø á Ú § ¥ É ×¤E

ôõãö

ôõãö

÷ùø ÷Tø úûø ú

o5ý Í ä ØÿØMÚ“Í á C ڛ؞¥ É ×¤E

÷Tø ÷ùø úûø ú

Жü

ä Þ ÃK 6 Dþ

Жü

ä Þ ÃÿK o Dþ

o5ý ÃK 6 K o

ÃK 6 Í

ý ÃK 6 K o

u£Ð uÐ x1Ð x

ÃK 6 ͦ¥

וè>åçÚ›Þ~] Ém§º§ á C

ü¡

EKÝ á¡KÂ

o É


ÄÅ©

Õ

More magazines by this user
Similar magazines