Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

Ë ¸Á½¾ É¨Æ GI§3½·~]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§À]¤ n

É·a

ͽ ‹ ɽÀ § §¤ĻP\É·5Á*Á½·½ §¦¸Á½ “·µ È’½ ¸½·

ÂÁÉÆÀAEFE ÀÁ §3ÂÆÁ C ½ ® ®Ž*¯>¯v†d2ଠÖÚ†ÀÈ µ Ém§¤¸½·Â ¸½· ýÆǽ· §¤·q §UË ½À½ Á½À½ ½ÀÆÂÉ.½†

Éƽ §ÎË Á*· ¸½·

§ ÖC Ô _ ÖCÖÇ


ÀÈ6Ë Á½ ÖCÖL× §¤¸ Ï §¤¸½ § ÀÁ §¤¸$†½ §3ÂÀ]¤·½½ §•¸½· êäÀ5ÀÉÊ̽

ÖCÖÚ §…æÉFÓ½ZÆÇÆ*½ §¸½ Á ¸Á½

œ

žw

§aýÆ*½·C §‚§¤E ¸½ ½·5ÁÀ½

ê Á½ Ó¤ÓÁƸ§Ê̽ §

Õ

ÖC _ žj

§ÅýÆǽ·àžw ®Ž*¯>¯¾ÑkŽ* ÖCÖñ ϽÁÊ̽§¸½ ® §¤¸ PÌÈ¥§ÍAÉ.ÂfÏ

Î

ÖCÖÚ

Î

µ

¤·¸½\C

Ó½·

ÀÈ6Ë Á½ E~ÁÂ>½ZÆÀ GI§U½·1]ÈÆÉM§3 ˾ÈÌÓ½Á¸½·

b À,À½Á½

rìX£-¥ ¡ £¨ì¤£¢¥¤ ð §

§

ìK Ñ

ìK Ž®K o¯ Ñ Ñ ì

Ž½®Kã¯ÿ¬

6

Ö

j

¯

¸½E

¬

y j

®nÖ

“ÁÂ5½· ÉÉ §$†£¸Á½ çÍÂÁÈ¥§½ ¸Á½

Ï

o o o Ï ÍÈ¥§À·>iÁ½·ÂœË

Ð Ð

o K ÖÚÖÚ›

®K

±

ÖÚÖÚ› o

± šÑ o¯®nÖ šÑ

¯

®

¥

ÖÚ† ®Ž*¯>¯v†ù2¦¬

§3½·1]ÈÆÁ½·ÂòË § § C

¼¾½Á¸½ çÍÂÁÈ¥§½ § ¸ÁÀ ÉÈ·ÂÀ½ÂfÏ&ÓÉ·C ÀÁ §¤¸"§¤· À½ÂÁÊ ]½·>ÁÈ Ìɨ½· Ë Á*·¸÷¸Á½¦ô ·¸º§§Ê ¸½À Á ½·¸½ ÀÈÆÇÆ*½

Ë ½À½ §3ÂÆÁrPÌÈM§¦¸½·î“ ÆÉ.Â>Â~½Á¸½· ÏóÁ §U½·1]ÈÆÁ½·½ §i¸½ §

çÍÂÁÈM§åÓ½ÀÂÁ¯E…E ÂC § ¥ ½ÀÆÂÉ.½ ¸¤ÉFÏ ÀÁ §i¸ Á §ë¸½ §Ã¦É.Ó½&Æ*Æ*½ § ÖCÖÕ

ÖC­ÚFñ ÖC× §¤É¨§ÍXÉ.ÂfÏ GI§U½·1]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§ÀIɽÆǽ·À


·ÂC b ÉÉÊ̽ɵ ½·>ÁÀ½ Á½

§¤E

ÖC­Ú¨Ç ÀÁ½·ÉÀ†Œ¸¤É ’ ÀàÀ½&Æ*Æ Á½· ʵ §ÀÂÁÊ̽·àÁÀ¡†NË ½ §ÁÊ̽·

ÊÌÆÉ.Â5½ GI§3½·~]ÈÆÉM§3½ §àÏ P½·Ë ½ §¤¸½ § ýÆǽ·qøo Á¯E i·©Î Ï ¤E

CÍ È ÁÀÂY¸½· §ÁP\É·5ÁÉ.½ §îÃàÉÆ*Æɵ ½À §¤¸ ÖC­Ú× Á½ ÀÈ6Ë

¤·£Î

ÍÆ*½Á ÉÆÀqɵ ýÆ*½·:øo i·ãÎ ÁÀÂ:¸½· ¢ ½·ÊFÆ*½ÁðPÌÈ¥§

½Á

n

§½Ñ¾‡½º§½·~]ÈF½§¤Ï

§¤ŗn

§½·

¤· ɵ

6 6 Ï

Ï

Ð Ï Ï½ÁÊÂò½¸iÈX$†ã¸É Ð øo o

®ÀC § à P½·1ÍÆ*½Á §½·Â ¼ _Í]ÆÁ§½À Ͻ§3·>Á½·Â½

Ï ÖCÖÕ†ÖCÖÔ¯C̼ò½Á¯E ®ÀC Ê·È’

§

®ÀC ¤·ãÎÀÏ o o

6 Ã

o

ÉFÓ½ZÆÇÆ*½


ɵ Á½ ½ÂþË?Ép¤ÉÆÓ Ë ÀÈæÉ.Ó½&Æ*Æ*½

ÖCÖe†ÖC¿ÚFñ¯C §

ÀÁ¸½·

½ÂþË?É

o

§˜Ã

§ ÖC¿Ú¨Ç¯C ÖC­Ú׆ ½ÀÂfÓ½ÁÀ]¤Á½ZÆ ÓÁP¨É·>ÁÉ/½

b Á

Ð Ð §Á3Â:Ë Á½ Ó½Á ¸½ §

Á½· ýÆ*½·

ýÆ*½·ßžw ®Ž½¯>ŪÑ~Ž½ ɸ½· ® ɵ ¤· ¸Á½ GI§3½·~]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§ ¸¤· Î ÁÀˆÁ½· ½·Â ÉFÓ½ZÆÇÆ*½

_

§

o Ï §i¸ §Ê

¼¾½E

Î n Ï Ï §¤Ḩn

o Ï †.¸½·‚Á §à¸½ § ê Ó¤ÓÁƸ§Ê̽ § _ ÖCÖFÖ ÖCÖì Ï À½½ § ÁÀÂC ê Á½ò½·À½ ÓÆǽÁ PÌÈ¥§ŠŽ½

½·1ͽ


§ÀË

§ÊÀ½ZÆÇÆ*½\C ê §HK•¬ §½ Í]¤·5 § ÁÀÂòŽ½ ÖÚÖÚ¯C ÊÌÆÉ.Â5 § Á ®Ñ ÌÉ\½·

Á½ ÀÈ6Ë Á Ó½ÀÁÂfÏ&Â

§ÀÈ¥§À½ ýÆǽ·òžw ®Ž½¯5¯ÑSŽ½ ÉM§¤ÈE Ó½Í §~¸½·Q Ém§º§3ÂÆÁ~Ë ½ZÊ̽ §¸½À “ÁÓ¤ÓÀ_ µ ½ §À Á µ

® Á*·¸~¸½· Ë ÖÚ:½Á

— Ê·6µ Ȓ½ § ¤·=Î

C›"µ ɨ·½ §¤¸Î¸½· ýÆ*½· ɵ

ÉFÓÍÆÁ§Ê¡†Éµ ÉÆ*Æ ½· ɵ i· ¸Á½ P½·À¤ÈÌÓ½ §½ § n ¼ _Í]ÆÁ§½À ÖÚ K§¬

E

É ½¸¤È¤ ‰ Î

Ï n ÆÉM§ÊÀÉ E É.ÓC

o Ï §i· §¤¸

§ÏAE §¤E

E~Á ñ Àº§½&Æ*Æ

Á §²¸½ § à ÖC­ÚÕ

ÉFÓ½ZÆÇÆ*½ § _ ÖC­ÚÖ ÖC¿Ú.ì ÀÈ6Ë Á½ Ó½E ½·~ͽ§$†°¸¤É ’ ýÆ*½·•øo ¤·ÄÎ Ï Î Ï


6 6

§¤¸

6 §¤¸ ɵ ÀÁ÷¸½· §¤¸ ÀÁ §Ã½Æǽ· ½·>ÁÀ½ ©¯v†X2~¬ »ì §iÈXaË ½À½ ®ÀC à ÖC­Ú.»†ÖC­Úe¯C ÉFÓ½&Æ*Æǽ § GI§a¸½ §vÉM§i¸½·½ §Ã µ ÉÆ*Æ*½ § ÁÀ‚½¸iÈX Í ÉAE ¢ ½Á §½ “·µ §¤¸½· E~ÁÂ,Ë?ɨÀ½

§ C ɽÀÂ>ÏÀ½&Æ*Æ*½

¾ÀÉ E…E…E Ó½E ½·~ͽ§$†ò¸É ’ ÛX]½·5Á¯E §šË Á*· ½·>ÁÀ½ Æ*½·ÉFÓÀµ É.ÂfÏ §Ê̽ §k¸½· ͵ É.ÂfϽ ÖC¿Ú† ÖC׆ ÖCÖÚ ÀÈ6Ë Á½ ÖCÖ» Ó½Àµ É.ÂÁÊ̽ § C Á½

È¥§º§½ ͵ §¤¸ §ÉÉÀ>À½ ½

ÁNEFE

o Ï

Ï

K ‰£

ɨ½ PÌÈM§

o

Ð Ð §3ÂÆÁðP½·~ÍÆǽÁ §½·Â

ÉM§¤¸½·> §Ê PÌÈ¥§ øo ½·µ

½ §3½ ¸Á½ ýXa

§AE §b

E § Æ*ÊÈ·5ÁÂ~ ê

¸Á½

À§ÉFÓÁÆC É C §²Ã‚æà _ à ÉÉÊ·5 §¤¸¸½· P½·Ë ½ §i¸½Â½ ½º§Á¯Í½§ C P½·½Á §Éɨ3½ ê ÆÇÊÈ\a

·>ÁÂ~ E

½ ÀÁ

¸ÉM§?§

§¤¸

Ê̽Z½ÁÊ §½Â¡†UË ½ §º§ ÆÉ.Â>Â~½ÁÂPÌÈ¥§ §3½·~]È\a “ GI§3½·~]ÈÆÉm§U §¤¸Ï•Á Ê ÁÀ ÖC¿Ú Àº§½&Æ*Ƨ¤¸

½· ÆÁ½·½ §¤¸½· çÍÂÁÈ¥§§Á3 µ

b ·Ê̽Ó?§ÁÀ5À½¨C

À

§ÀÂÁNEFE ½ Ó½·½Á

§ C ê §ÀÈ¥§À½§

ÕÖ

ÆÁ½É½·Â:¸½·¦ê ÆÇÊÈ·>Á§ EàÀ ÖCÖ Ó½À>À½·½

More magazines by this user
Similar magazines