Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

iae.uni.rostock.de

Dissertation - Institut für Allgemeine Elektrotechnik, Uni Rostock

þ o

ü

¤

E ' on¹ý ªZ Þ

*

ÉÛ

Ðo054 ÐŽ oº

ÍAÉ.ÂfÏîÓ½ÀACB·½ÁÓiÂÏÀÉ E…E §ðb §ÉÉÀ5À½ §¤¸¸½ § G¤’ PÌÈ¥§ §3ÂÁÉÆÈ]½·É.ÂfÈ·†¤GI§Xa Á D:ÁLj½·½ ½·1]ÈÆÉ.ÂÁÈ¥§ D ¸½·¡ É C

§¤¸ “ ÆÉ.Â>ÂB½ÁÂò¸½· Ê̽ZÊ̽ӽ §•Ã§ÍÂÁÈ¥§•ŽpÉɸ½ §²Ã½ BÆǽ· µ B½·5 ˆ ½ §¤¸½ ÉÈÆ*Ê̽ ½·

054

! ±¦á

o

®©q‹ ¯ • W€^ ‡ Ñ Úih ¨ ª ›Ú 7 gZ¿gZ@Z\]24Z\[4”WYHZ\[CZ\]_^|W 7ba'% Z\[ ^' [‰ ®`c

’¯

Z\[C’f a€aZdbW¿Z V’ ]g aZ\WCƒ f]g W¹YÔ’‘ÑÐ

7 7 • W€^HdZ\[ 9;' ]) ^ ]_^ÃZ\]

g\¬2 ` Z\W€^}Z\[ƒ W€] ) Z\W~dZ\[EÁÄf]d • Z\]_^

²

7baW€]£ç

a37

Z\WŒŽ

6®{

]_^°Òdbf[Cƒ ®nÖCÖLׯ • W€^ Ø®°¯ ±

7 7

‹¯ÀZ\[Ù a [\^—f]d • ' gZÓdZ\] % Z\[sW' dbW)‚Cƒ Z\] ! ^|[ ]g#

^}Z\[%'

®ÚXCkǯ g

Z¾dbW€]gbf]gZ\] ēdZ\[ [Fdb]_f]g fÔgZ\]2

ÁOW1#.0

7

gZ\]

è ³¿¬ § €

EÁ r‡ Ñ Ú–h ]_]‰gbWa^C’f[

W ®IÖC­ÚÌÚ 4

Ë Á½·Ó½ÁNÁÀÂ

4XW¿Z 9;' ]) ^ 7 ]_^}Z\] Ê 6

h

ACB §3½§a¸¤·ACB

É ’Â

'

Ö

Ž ª

>

þ

Ô»

4


o

o

ý þ o

ý

h

'

on

Ð

>

on

Ð

ÍAÉ.ÂfϽÀ § EÁÂ5½&ÆÓÉ· ÉÀ ¸½ §

‰ o oH0O4 s§›¥ ‰Ú–š

on ‰

gh®Ž‡¯‰ o


gh®Ž$¯‰ o on

s§›¥¯¬ ñ ɵ ¤· ®Ú–š

on“ý

054

(«ªd¬3-®5° ‡M± ‰Ú¦š ®2


n > ,¯‰

0O4

ÈÀ §Ê ±

on

§ÊÀƵ

ЈŠÑ»±

ˆ Ðo

¤ AéTþé

ÐŽ

46

• W€^

®Ê 6 >Õš

4X0

A霳­¬ Æ

46

4X0

Ê 6 >5š

4X0

> Ê o Ê ½¯

®5®Ž ª >

C’f[ ¨ ‡º

Cf[ ‡ ¨ r

Z\]

Ú¤C¿»£2

½

ÚXCÖ f]d

É.ÂfϽ§ ͵

_ ÚXCÖ

ÃàÉÆ*Æ’‡ Á¯E

ÚXC¡»AC

É.Â>Ï §Ê ®ÚXC

Ó½ÉACB½ §$†¸É ’

ÉÈÆÇÊÂ;¸Á½ À5ÀÉÊF½ ¸½À

ž ŸE¡`¢b£ÌÁ


ÁÂ|¸½· ÓÀFACBµ

¨


Ê 6 þ o

4X0


‰Ú–š s§›¥

‰ o oH054

ÚXCÖ

¤· ¨ ‡ ½·ÊÁÓi ÀÁACB EÁÂ,ÍAÉ/ÂfÏ

ˆ

j

Ðo o

¤

ªZ ŸÞ GÖ >

Ð ‰ o

s§›¥ ‰Ú¦š

on

oHu

4X0

ü u

4X0

Ö š

o 6 GŽ Ê ª

0ÐŽ Ðo054

ü u

ÉÈÆÇÊÂݸÁ½¼¾½ B ɤ] §Ê¤C

ª¡ Þ GÖ >

šHo

®Ú¯QPFÈ¥§ð½E…E É

§É ½· ÁÀ ÚXC­Ú†ÀÈ

§3ÂÁÉÆÈ]½·É.Â>È· ‰ ®|c

’¯ Á §ÀÓ½ÀÈ¥§¤¸½·½ ¸Á½|¼ò½¸Á §Ê §ÊF½ § ®IÖ¯ §i¸

‹}Xñ€ ®ÚXC

Æ*ÆÂ:¸½·²D:ÁLj½·½

Ô¯

‰Ú¦š s§›¥

‰ o

ÉM§ ÍÂCÃ µ

¤· ÉÆ*Æǽ s•± {

É.Â1a

g\¬

oH n ɵ

Ó½ÀACB·µ

¯ Ƶ

ÀÁACB ½Á §½ Ï

ÚXCíì Pµ ÈÆÇÆÁÊ ÉM§ÉÆÈÊ̽ ý BÆǽ·ÉFÓÀACBµ ÍAÉ.ÂfÏ

GÖ >

More magazines by this user
Similar magazines